HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. november 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. november 2013 Sag 352/2011 (2. afdeling) Inuit Service Company A/S (advokat Peter Schradieck) mod Søren Andersen (advokat Henrik Thal Jantzen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 20. oktober I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Jytte Scharling, Thomas Rørdam, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs og Kurt Rasmussen. Påstande Appellanten, Inuit Service Company A/S, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Søren Andersen, skal betale kr. med procesrente fra den 5. juni 2008, subsidiært et mindre beløb. Søren Andersen har påstået stadfæstelse. Inuit Service Company har for Højesteret nedsat sit krav bl.a. på baggrund af en skønserklæring af 20. juni Selskabet har nu opgjort sit tab i relation til salget af M/S Sarpik Ittuk til kr. Tabet som følge af mistede charterindtægter er uændret opgjort til kr. Supplerende sagsfremstilling Ved brev af 20. august 2006 besvarede Arctic Umiaq Line A/S ved Jan Gundestrup Søfartsstyrelsens brev af 10. august Besvarelsen var vedlagt planlagte sejlplaner mv. for M/S Sarpik Ittuks sejlads. Det hedder endvidere i brevet bl.a.:

2 - 2 - Det er forstået, at der skal indsendes opdaterede stabilitetsoplysninger, incl. overisningskonditioner med de angivne overisninger, dvs. med en vægt af overisningen, beregnet med 7,5 kg/m 2 på profilen og 30 kg/m 2 på vandrette flader. Det er ligeledes forstået, at restriktionen: Operational Limitation: TRADE IN AREAS WITH A RISK OF ICING IS PROHIBITED skal bibeholdes. Endvidere er det også forstået, at der ikke kan tildeles en generel fritagelse for sejlads i områder, hvor der kan forekomme overisning, men at det skal vurderes i de enkelte, konkrete områder. Jeg håber at materialet er fyldestgørende, således at der på baggrund af dette, kan gives dispensation til sejlads i de ønskede områder, hvor overisning kan forekomme, uden at overisningskonditionerne overholder stabilitetskriterierne. Ved brev af 16. oktober 2006 fremsendte Rådgivende Skibsingeniører Ole Steen Knudsen A/S som svar på Søfartsstyrelsens brev af 29. september 2006 yderligere oplysning i forbindelse med behandlingen af dispensationsansøgning om tilladelse til sejlads uden inkludering af overisning på Grønland og Antarktis i deres respektive sommerperioder. Skønsmand Orla Fjord Torbensen har udarbejdet en erklæring af 20. juni 2013 med en vurdering af M/S Sarpik Ittuks markedsværdi. Ifølge skønsmanden havde skibet som det var udstyret ved besigtigelsen den 7. juni 2013 i september-november 2006 en kontant markedsværdi på ca mio. kr. Det hedder endvidere i skønserklæringen bl.a.: En vurdering af hvorvidt begrænsninger i fartstilladelsen for M/S Sarpik Ittuk vil have nogen effekt på indtjeningsmuligheder og deraf følgende værdi, vil være bestemt af om de områder der skal besejles, er indeholdt i IMO resolution A748 (18) A 1024 (26), der indeholder bestemmelser om overisning, eller i hvilket omfang der kan dispenseres fra disse. Det er gældende at såfremt overisningskonditioner ikke opfylder alle stabilitetskriterier, kan disse konditioner ikke godkendes. Kan det godtgøres, at der ikke i zoner der ønskes besejlet vil være fare for overisning, kan der sandsynligvis ses bort fra / dispenseres fra de konditioner der indeholder stabilitetskriterier, der medtager vægt pga. hel eller delvis overisning. M/S Sarpik Ittuk er i SOLAS terminologi defineret som et passager-/ krydstogtskib og drives som sådan. Fartøjet kan ikke påregnes nogen rentabel indtjening som andet end til brug ved passagertransport eller krydstogt. Det vurderes derfor at fartøjet ikke vil blive opereret udenfor hvad der kan betragtes som højsæson for polar/arktiske krydstogter. Fartøjet vil derfor næppe blive opereret med passagerer, i geografiske zoner der i

3 - 3 - datomæssige bestemte årstider er udlagt som vinterzoner med fare for overisning og andre ekstreme vejrforhold. Nordlig halvkugle Sommer 16. april-15. oktober Nordlig halvkugle Vinter 16. oktober-13. april Sydlig halvkugle Sommer 16. oktober-15. april Sydlig halvkugle Vinter 16. april-15. oktober På grundlag af ovennævnte, anses begrænsninger i fartstilladelsen for M/S Sarpik Ittuk til områder uden fare for overisning, ikke som en rimelig årsag til en markant værdiforringelse. Vurderingen er afgivet efter bedste skøn og ud fra en helhedsvurdering af i hvilke perioder der forsvarligt og rentabelt kan opereres passager-/krydstogtsforretning i farvande uden risiko for overisning. Vurderingen er afgivet på baggrund af sagsakterne og tilgængelig information. Skulle der fremkomme yderligere information kan det ikke afvises at det vil kunne have indflydelse på vurderingen. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af Jens Hesseldahl og Søren Andersen. Der er endvidere afgivet forklaring af Søren Rasmussen, Niels-Erik Lund og Fridikur Blaahammer Hansen. Jens Hesseldahl har supplerende forklaret bl.a., at der i forbindelse med afviklingen af det gamle selskab skulle ske salg af selskabets aktiver. Selskabet rådede over mange skibe og ejendomme, og det var op til bestyrelsen at afvikle disse i ejernes interesse. Medarbejderne skulle opsiges forholdsvis hurtigt, men der var ikke et tidspres i forhold til afvikling af aktiverne. Han så ikke Letter of Agreement fra oktober 2005 før underskrivelsestidspunktet, og han har ikke kendskab til detaljerne. Det var Søren Andersens opgave at håndtere sagen. Bestyrelsen blev først orienteret i november 2005, efter aftalen var lavet. Han fik først kendskab til aftalen efterfølgende, og der var efter hans opfattelse tale om en bindende aftale, der skulle følges op af en charteraftale. Aftalen var betinget fra den ene parts side, men de øvrige vilkår var faldet på plads. Han kan ikke svare på, hvorfor der ikke er nogen underskriftsside. Budgetoplægget var udarbejdet af Deloitte, der var revisor for både det nye og det gamle selskab. Opdraget var givet af Søren Andersen. Det var også Søren Andersen, der havde givet Deloitte oplysninger om udgifter og indtægter vedrørende skibssiden, mens en anden var kommet med oplysninger om flysiden. Han har svært ved at se, at det kan være andre end Søren Andersen, der har givet disse oplysninger. Det bygger han på, at det normalt er direktøren. Men han har ikke overværet, at Søren Andersen gav oplysningerne til Deloitte. Rapporten var grundlaget og et arbejdsredskab for bestyrelsen for det nye selskab. Den nye bestyrelse havde ikke selv

4 - 4 - haft andel i rapporten, men de blev orienteret om den. Han ved ikke, om rapporten formelt var blevet behandlet på et bestyrelsesmøde i det gamle selskab. Efter Søren Andersens fratræden fandt bestyrelsen ud af, at charteraftalen og den heri forudsatte ombygning af skibene ville være tabsgivende. Hertil kom, at selskabet var tømt for likviditet. Det indgik endvidere, at der var tale om 10-års-kontrakter, som indeholdt en forpligtelse til ombygning af M/S Sarfaq Ittuk. Bestyrelsen prøvede derfor at komme ud af den tidligere indgåede charteraftale, og der blev på Søren Rasmussens foranledning indgået en ny charteraftale. Søren Andersen har supplerende forklaret bl.a., at budgetoplægget fra Deloitte blev udarbejdet til det nye selskab. Han har ikke givet oplysninger til rapporten og har ikke været med til at udarbejde den, men der havde da været et samarbejde omkring den. Rapporten er lavet af Arctic Umiaq Lines tidligere bestyrelsesformand, Niels Kreutzmann. Tallene i rapporten forholdt han sig ikke yderligere til, idet han kun besad en aktieminoritet på ca. 2-3 %. Rapporteringen foregik på den måde, at økonomidirektøren månedligt udsendte opgørelser, ligesom der blev udsendt passagerlister på baggrund af faktiske tal. Bookinglisterne indeholdt både konkrete salg og forhåndsreservationer, og det fremgik, hvad der var hvad. Han har ikke på noget tidspunkt fået en henvendelse om, at der var ønske om en anden rapporteringsform. Der var ikke rod i regnskaberne, og han kender ikke til et påstået tab på ca. 8 mio. kr. Ombygningen af M/S Sarpik Ittuk overholdt ikke overisningskonditionen, men det var ikke et særskilt forhold, der skulle være opfyldt. Det optimale ville være, at det havde været med. Men det var ikke nødvendigt at have det med, når man tog i betragtning, hvor og hvornår skibet skulle sejle. Han mener derfor, at ombygningen er sket korrekt. Hans personlige mening var endvidere, at Quark Expeditions Inc. s sejlads i de ønskede områder ikke behøvede en dispensation. Det hele mundede ud i, at Søfartsstyrelsen fik den information, som de forespurgte. Han havde ikke informeret bestyrelsen om det, da han ikke mente, at det var af væsentlig betydning, og det viste sig jo også senere, at der ikke var operationsmæssige problemer med skibet. Søren Rasmussen har forklaret bl.a., at han er ejer af og direktør i Albatros Travel og har arbejdet sammen med Søren Andersen i mange år. I 2005 fortalte Søren Andersen, at Hjemmestyret ikke ville forlænge aftalen, og han luftede samtidig andre muligheder for, at selskabet kunne fortsætte. Hjemmestyret ville gerne have nogen til at overtage driften, og hvis Søren Andersen fik mulighed for at forsætte, så ville der være tale om en privatisering og ikke en

5 - 5 - lukning af selskabet og driften. I sommeren 2005 kom Søren Andersen med en plan for overtagelse, og forskellige aktører blev indkaldt til møde, heriblandt ham selv. Forretningsplanen og budgetterne var lavet af Søren Andersen. Han ved ikke, hvorfra tallene stammede. Søren Andersen afleverede planen til Hjemmestyret, der var meget begejstret og godkendte den. Han havde kun kontakt til Søren Andersen, og Søren Andersen var altafgørende i dette setup. Det var den almindelige trafik, som var selskabets bread and butter. Der var kludder i booking-systemet. Det førte til, at mange pladser ikke blev solgt, og der stod tomme fly på landingsbanen. Det viste sig samtidig, at trafikpladserne var vanskelige at sælge, idet skibet nu var blevet ombygget til komfortsejlads og ikke passede så godt til den lokale trafik. Planen var helt igennem elendig. Ombygningen var at sætte sig mellem to stole. Efterhånden fandt de ud af, at forretningsplanen ikke holdt. Dette skyldtes flere ting, for eksempel hård konkurrence, rutefastlæggelse, bookingsystemet mv. Man kunne ikke bebrejde Søren Andersen det hele. Søren Andersen havde oplyst om et underskud på 8-9 mio. kr. Dette kunne økonomichefen ikke genkende, og det viste sig i stedet, at der var et underskud på ca mio. kr. På et efterfølgende møde med økonomichefen afviste denne, at de 8-9 mio. kr. var hans tal. Det viste sig således, at Søren Andersen selv havde lavet tallene. Herefter indstillede han, at Søren Andersen blev fyret. Der blev lavet en fratrædelsesaftale, der var noget dårligere end Søren Andersens ansættelsesaftale, og Søren Andersen fik besked om, at han enten kunne godkende aftalen eller blive bortvist. Derefter startede en lang møderække. Ejerne var med på at fortsætte i en eller anden form. De fandt ud af, at trafiktallene ikke holdt, og at der også var skibsmæssige problemer. Han kontaktede Søfartsstyrelsen og fik at vide, at der var flere problemer, herunder med at få lov til at sejle med skibet. Det viste sig, at der var mange problemer, som ikke andre end Søren Andersen vidste noget om. Han havde også gjort nogle ting, som man ikke gør uden at have sin bestyrelse med sig. Han synes, at der er en sammenhæng mellem det, Søren Andersen kritiseres for, og det tabsgivende salg af skibet. Der var tale om en meget lav pris. Niels-Erik Lund har forklaret bl.a., at han har været passagerskibsmanager i 43 år både i Danmark og USA. I forbindelse med charteraftalen med Quark Expeditions blev han bedt om at bistå. Han mødte Søren Andersen i 2005, hvor de havde et par møder sammen. Quark Expeditions chartrede M/S Sarpik Ittuk og spurgte i sommeren/efteråret 2006, om hans firma ville bemande skibene.

6 - 6 - Quark Expeditions ejede ikke andre skibe, så det var nyt for dem. Hans råd til Quark Expeditions var at købe skibet for at redde sæsonen. Han var med til forhandlingerne, der endte med, at skibet blev solgt til Quark Expeditions, der sad med det lange strå under forhandlingerne, idet Arctic Umiaq Line var i en sådan situation, at selskabet mere eller mindre måtte tage, hvad det kunne få. De var under et meget stort tidspres, og han kunne i den situation ikke se nogen anden løsning. Skibet er efterfølgende blevet omflaget til Bahamas og kom i drift med den første planlagte rejse omkring den 1. november Man vidste, at der ikke var overisningsproblemer ved sejlads på Antarktis på den tid af året. Han gik ud fra, at Søfartsstyrelsen ikke havde haft disse oplysninger, og at styrelsen som konsekvens deraf ikke havde givet en tilladelse. Disse oplysninger gav hans administration til myndighederne på Bahamas, og tilladelsen blev givet ca. 7 dage senere. Højesterets begrundelse og resultat Indledning Sagen angår, om Søren Andersen har pådraget sig erstatningsansvar i forbindelse med ombygningen af M/S Sarpik Ittuk, indhentelse af fartstilladelse og orientering af bestyrelsen herom. Sagen angår endvidere, om Søren Andersen har pådraget sig erstatningsansvar ved at have undladt at udfærdige en erklæring om, at det nye selskab skulle succedere i det gamle selskabs forpligtelser ved charteraftalen med Quark Expeditions Inc., samt ved at have undladt at følge op på selskabets budgetter og undladt at orientere bestyrelsen om udviklingen i selskabets økonomiske situation. Inuit Service Company A/S mener, at disse forhold medførte, at skibet måtte sælges med et betydeligt tab, og at selskabet mistede indtægter fra charteraftalen med Quark Expeditions. Ombygningen af M/S Sarpik Ittuk, indhentelse af fartstilladelse og orientering af bestyrelsen herom Beslutningen om at indgå en charteraftale med Quark Expeditions og om at ombygge M/S Sarpik Ittuk med henblik på at gøre det egnet til krydstogtsejlads blev truffet af ledelsen ud fra forretningsmæssige overvejelser. Ombygningen gik bl.a. ud på, at der skulle indrettes kahytter og bygges et panoramadæk, hvilket indebar, at stabilitetskravene til skibet ved overisning ikke kunne opfyldes. Søren Andersen gik efter mødet med Søfartsstyrelsen den 19. januar 2006 ud fra, at dette ikke var til hinder for at opnå den fornødne fartstilladelse, idet det var planlagt, at skibet alene skulle sejle ved Grønland og Antarktis i disse områders sommerperioder, hvor

7 - 7 - risikoen for overisning var meget begrænset. Det fremgår da også af Søfartsstyrelsens brev af 5. december 2006, at en dispensation kunne have været opnået. På den baggrund finder Højesteret, at Søren Andersen ikke har handlet ansvarspådragende i forbindelse med gennemførelse af ombygningen. Søren Andersen orienterede ved brev af 27. januar 2006 stilet til bl.a. AUL Hovedkontor, Nuuk, om, at han havde udpeget vedligeholdelseschef Jan Gundestrup som rederiinspektør i forbindelse med ombygningen, herunder bl.a. med henblik på at varetage korrespondancen med Søfartsstyrelsen om fartstilladelse og dispensation. Søren Andersen havde endvidere engageret Rådgivende Skibsingeniører Ole Steen Knudsen A/S ved Anders Ørgård Hansen til bl.a. at bistå Jan Gundestrup. Efter at Jan Gundestrup den 8. februar 2006 havde anmodet Søfartsstyrelsen om at se bort fra vægten af overisning i stabilitetsberegningerne, fordi skibet ikke ville komme til at sejle i områder med overisningsfare, meddelte Søfartsstyrelsen den 17. februar 2006, at selskabet skulle udføre stabilitetsberegninger, og at man ville kunne acceptere, at overisningsbetingelserne ikke overholdt stabilitetskriterierne, hvis selskabet indsendte dokumentation fra et anerkendt meteorologisk institut eller tilsvarende om, at der ikke forekom overisning i de pågældende farvande i de pågældende perioder. I de følgende måneder blev der til Søfartsstyrelsen indsendt forskelligt dokumentationsmateriale, som imidlertid ikke var tilstrækkeligt til at opfylde styrelsens krav. Da Søren Andersen fratrådte sin stilling som direktør ved udgangen af august 2006, var der endnu ikke opnået dispensation. Den 20. oktober 2006 meddelte Søfartsstyrelsen afslag på ansøgningen for så vidt angår sejlads ved Antarktis. Efter at selskabet havde indsendt yderligere dokumentationsmateriale, meddelte styrelsen imidlertid som nævnt den 5. december 2006, at en dispensation herefter kunne have været opnået. Højesteret finder, at Søren Andersen burde have medvirket til, at det relevante dokumentationsmateriale var blevet fremsendt til Søfartsstyrelsen på et tidligere tidspunkt med henblik på at sikre, at den fornødne dispensation forelå på det tidspunkt, hvor sejladsen ved Antarktis i overensstemmelse med aftalen med Quark Expeditions skulle begynde i starten af november Søren Andersen burde endvidere i forløbet forud for sin fratræden have orienteret bestyrelsen om de problemer, der var opstået i forhold til Søfartsstyrelsen. Det må imidlertid antages, at der på det tidspunkt, hvor Søren Andersen fratrådte, stadig var tilstrækkelig tid til at få fremskaffet og indsendt det relevante dokumentationsmateriale, således at dispensationen kunne have foreligget i tide.

8 - 8 - Efter en samlet vurdering finder Højesteret, at de nævnte fejl ikke har været af en sådan grovhed og ikke har haft en sådan betydning for det påberåbte tab, at der er grundlag for at pålægge Søren Andersen erstatningsansvar. Successionserklæring, budgetopfølgning og rapportering til bestyrelsen Det, som Inuit Service Company har anført, om at Søren Andersen forsømte at udfærdige en erklæring om, at det nye selskab skulle succedere i det gamle selskabs forpligtelser ved charteraftalen med Quark Expeditions, og at han undlod at følge op på selskabets budgetter og orientere bestyrelsen om udviklingen i selskabets økonomiske situation, kan heller ikke hverken sammen med forløbet beskrevet ovenfor eller selvstændigt føre til erstatningsansvar for Søren Andersen. Højesteret har herved lagt vægt på, at de hævdede forsømmelser ikke har den fornødne forbindelse til det opgjorte tab. I øvrigt bemærkes, at det ikke er godtgjort, at bestyrelsen ikke modtog de oplysninger om selskabets økonomi, som bestyrelsen havde anmodet om, eller at der ikke blev udfærdiget en successionserklæring som nævnt. Konklusion Højesteret stadfæster herefter dommen. Thi kendes for ret: Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Inuit Service Company A/S betale kr. til Søren Andersen. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. juni 2015 Sag 280/2013 (2. afdeling) Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1) Telenor A/S (indtrådt i stedet for Esplanaden Holding A/S), 2) Advent International

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 112/2008 (1. afdeling) A (advokat Lars Sandager) mod Tømrer- og Snedkerfirma Allan Svendsen & Søn A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 Sag 3/2008 (2. afdeling) Kresten Damgaard (advokat Henrik Hougaard) mod TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971, (advokat Hans Henrik Tausen),

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 316/2008 (1. afdeling) Hørsholm Kommune (advokat René Offersen) mod Sct. Georgs Fonden (advokat Anders Drachmann) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Denne dom er ændret ved Vestre Landsrets dom den 14. august 2008 i

Denne dom er ændret ved Vestre Landsrets dom den 14. august 2008 i RETTEN I ESBJERG Udskrift af dombogen Denne dom er ændret ved Vestre Landsrets dom den 14. august 2008 i sag. V.L. B-1998-07. DOM Afsagt den 6. december 2007 i sag nr. BS 5-541/2007: Dansk Svej se Teknik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. april 2011 Sag 67/2008 (2. afdeling) Per Aarsleff A/S (advokat Christian Alsøe) mod Amager Strandpark I/S (advokat Peter Wengler-Jørgensen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum)

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) DOM Afsagt den 15. juli 2013. H-95-10 Oticon A/S (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) Indledning Sagen er anlagt den 15. december 2010 og handler

Læs mere

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse UDEN STATUS Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse København Byrets dom af 17. december 2012 Sag BS 26B 5312/2011 Ligebehandlingsnævnets Sekretariat som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere