HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. november 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. november 2013 Sag 352/2011 (2. afdeling) Inuit Service Company A/S (advokat Peter Schradieck) mod Søren Andersen (advokat Henrik Thal Jantzen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 20. oktober I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Jytte Scharling, Thomas Rørdam, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs og Kurt Rasmussen. Påstande Appellanten, Inuit Service Company A/S, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Søren Andersen, skal betale kr. med procesrente fra den 5. juni 2008, subsidiært et mindre beløb. Søren Andersen har påstået stadfæstelse. Inuit Service Company har for Højesteret nedsat sit krav bl.a. på baggrund af en skønserklæring af 20. juni Selskabet har nu opgjort sit tab i relation til salget af M/S Sarpik Ittuk til kr. Tabet som følge af mistede charterindtægter er uændret opgjort til kr. Supplerende sagsfremstilling Ved brev af 20. august 2006 besvarede Arctic Umiaq Line A/S ved Jan Gundestrup Søfartsstyrelsens brev af 10. august Besvarelsen var vedlagt planlagte sejlplaner mv. for M/S Sarpik Ittuks sejlads. Det hedder endvidere i brevet bl.a.:

2 - 2 - Det er forstået, at der skal indsendes opdaterede stabilitetsoplysninger, incl. overisningskonditioner med de angivne overisninger, dvs. med en vægt af overisningen, beregnet med 7,5 kg/m 2 på profilen og 30 kg/m 2 på vandrette flader. Det er ligeledes forstået, at restriktionen: Operational Limitation: TRADE IN AREAS WITH A RISK OF ICING IS PROHIBITED skal bibeholdes. Endvidere er det også forstået, at der ikke kan tildeles en generel fritagelse for sejlads i områder, hvor der kan forekomme overisning, men at det skal vurderes i de enkelte, konkrete områder. Jeg håber at materialet er fyldestgørende, således at der på baggrund af dette, kan gives dispensation til sejlads i de ønskede områder, hvor overisning kan forekomme, uden at overisningskonditionerne overholder stabilitetskriterierne. Ved brev af 16. oktober 2006 fremsendte Rådgivende Skibsingeniører Ole Steen Knudsen A/S som svar på Søfartsstyrelsens brev af 29. september 2006 yderligere oplysning i forbindelse med behandlingen af dispensationsansøgning om tilladelse til sejlads uden inkludering af overisning på Grønland og Antarktis i deres respektive sommerperioder. Skønsmand Orla Fjord Torbensen har udarbejdet en erklæring af 20. juni 2013 med en vurdering af M/S Sarpik Ittuks markedsværdi. Ifølge skønsmanden havde skibet som det var udstyret ved besigtigelsen den 7. juni 2013 i september-november 2006 en kontant markedsværdi på ca mio. kr. Det hedder endvidere i skønserklæringen bl.a.: En vurdering af hvorvidt begrænsninger i fartstilladelsen for M/S Sarpik Ittuk vil have nogen effekt på indtjeningsmuligheder og deraf følgende værdi, vil være bestemt af om de områder der skal besejles, er indeholdt i IMO resolution A748 (18) A 1024 (26), der indeholder bestemmelser om overisning, eller i hvilket omfang der kan dispenseres fra disse. Det er gældende at såfremt overisningskonditioner ikke opfylder alle stabilitetskriterier, kan disse konditioner ikke godkendes. Kan det godtgøres, at der ikke i zoner der ønskes besejlet vil være fare for overisning, kan der sandsynligvis ses bort fra / dispenseres fra de konditioner der indeholder stabilitetskriterier, der medtager vægt pga. hel eller delvis overisning. M/S Sarpik Ittuk er i SOLAS terminologi defineret som et passager-/ krydstogtskib og drives som sådan. Fartøjet kan ikke påregnes nogen rentabel indtjening som andet end til brug ved passagertransport eller krydstogt. Det vurderes derfor at fartøjet ikke vil blive opereret udenfor hvad der kan betragtes som højsæson for polar/arktiske krydstogter. Fartøjet vil derfor næppe blive opereret med passagerer, i geografiske zoner der i

3 - 3 - datomæssige bestemte årstider er udlagt som vinterzoner med fare for overisning og andre ekstreme vejrforhold. Nordlig halvkugle Sommer 16. april-15. oktober Nordlig halvkugle Vinter 16. oktober-13. april Sydlig halvkugle Sommer 16. oktober-15. april Sydlig halvkugle Vinter 16. april-15. oktober På grundlag af ovennævnte, anses begrænsninger i fartstilladelsen for M/S Sarpik Ittuk til områder uden fare for overisning, ikke som en rimelig årsag til en markant værdiforringelse. Vurderingen er afgivet efter bedste skøn og ud fra en helhedsvurdering af i hvilke perioder der forsvarligt og rentabelt kan opereres passager-/krydstogtsforretning i farvande uden risiko for overisning. Vurderingen er afgivet på baggrund af sagsakterne og tilgængelig information. Skulle der fremkomme yderligere information kan det ikke afvises at det vil kunne have indflydelse på vurderingen. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af Jens Hesseldahl og Søren Andersen. Der er endvidere afgivet forklaring af Søren Rasmussen, Niels-Erik Lund og Fridikur Blaahammer Hansen. Jens Hesseldahl har supplerende forklaret bl.a., at der i forbindelse med afviklingen af det gamle selskab skulle ske salg af selskabets aktiver. Selskabet rådede over mange skibe og ejendomme, og det var op til bestyrelsen at afvikle disse i ejernes interesse. Medarbejderne skulle opsiges forholdsvis hurtigt, men der var ikke et tidspres i forhold til afvikling af aktiverne. Han så ikke Letter of Agreement fra oktober 2005 før underskrivelsestidspunktet, og han har ikke kendskab til detaljerne. Det var Søren Andersens opgave at håndtere sagen. Bestyrelsen blev først orienteret i november 2005, efter aftalen var lavet. Han fik først kendskab til aftalen efterfølgende, og der var efter hans opfattelse tale om en bindende aftale, der skulle følges op af en charteraftale. Aftalen var betinget fra den ene parts side, men de øvrige vilkår var faldet på plads. Han kan ikke svare på, hvorfor der ikke er nogen underskriftsside. Budgetoplægget var udarbejdet af Deloitte, der var revisor for både det nye og det gamle selskab. Opdraget var givet af Søren Andersen. Det var også Søren Andersen, der havde givet Deloitte oplysninger om udgifter og indtægter vedrørende skibssiden, mens en anden var kommet med oplysninger om flysiden. Han har svært ved at se, at det kan være andre end Søren Andersen, der har givet disse oplysninger. Det bygger han på, at det normalt er direktøren. Men han har ikke overværet, at Søren Andersen gav oplysningerne til Deloitte. Rapporten var grundlaget og et arbejdsredskab for bestyrelsen for det nye selskab. Den nye bestyrelse havde ikke selv

4 - 4 - haft andel i rapporten, men de blev orienteret om den. Han ved ikke, om rapporten formelt var blevet behandlet på et bestyrelsesmøde i det gamle selskab. Efter Søren Andersens fratræden fandt bestyrelsen ud af, at charteraftalen og den heri forudsatte ombygning af skibene ville være tabsgivende. Hertil kom, at selskabet var tømt for likviditet. Det indgik endvidere, at der var tale om 10-års-kontrakter, som indeholdt en forpligtelse til ombygning af M/S Sarfaq Ittuk. Bestyrelsen prøvede derfor at komme ud af den tidligere indgåede charteraftale, og der blev på Søren Rasmussens foranledning indgået en ny charteraftale. Søren Andersen har supplerende forklaret bl.a., at budgetoplægget fra Deloitte blev udarbejdet til det nye selskab. Han har ikke givet oplysninger til rapporten og har ikke været med til at udarbejde den, men der havde da været et samarbejde omkring den. Rapporten er lavet af Arctic Umiaq Lines tidligere bestyrelsesformand, Niels Kreutzmann. Tallene i rapporten forholdt han sig ikke yderligere til, idet han kun besad en aktieminoritet på ca. 2-3 %. Rapporteringen foregik på den måde, at økonomidirektøren månedligt udsendte opgørelser, ligesom der blev udsendt passagerlister på baggrund af faktiske tal. Bookinglisterne indeholdt både konkrete salg og forhåndsreservationer, og det fremgik, hvad der var hvad. Han har ikke på noget tidspunkt fået en henvendelse om, at der var ønske om en anden rapporteringsform. Der var ikke rod i regnskaberne, og han kender ikke til et påstået tab på ca. 8 mio. kr. Ombygningen af M/S Sarpik Ittuk overholdt ikke overisningskonditionen, men det var ikke et særskilt forhold, der skulle være opfyldt. Det optimale ville være, at det havde været med. Men det var ikke nødvendigt at have det med, når man tog i betragtning, hvor og hvornår skibet skulle sejle. Han mener derfor, at ombygningen er sket korrekt. Hans personlige mening var endvidere, at Quark Expeditions Inc. s sejlads i de ønskede områder ikke behøvede en dispensation. Det hele mundede ud i, at Søfartsstyrelsen fik den information, som de forespurgte. Han havde ikke informeret bestyrelsen om det, da han ikke mente, at det var af væsentlig betydning, og det viste sig jo også senere, at der ikke var operationsmæssige problemer med skibet. Søren Rasmussen har forklaret bl.a., at han er ejer af og direktør i Albatros Travel og har arbejdet sammen med Søren Andersen i mange år. I 2005 fortalte Søren Andersen, at Hjemmestyret ikke ville forlænge aftalen, og han luftede samtidig andre muligheder for, at selskabet kunne fortsætte. Hjemmestyret ville gerne have nogen til at overtage driften, og hvis Søren Andersen fik mulighed for at forsætte, så ville der være tale om en privatisering og ikke en

5 - 5 - lukning af selskabet og driften. I sommeren 2005 kom Søren Andersen med en plan for overtagelse, og forskellige aktører blev indkaldt til møde, heriblandt ham selv. Forretningsplanen og budgetterne var lavet af Søren Andersen. Han ved ikke, hvorfra tallene stammede. Søren Andersen afleverede planen til Hjemmestyret, der var meget begejstret og godkendte den. Han havde kun kontakt til Søren Andersen, og Søren Andersen var altafgørende i dette setup. Det var den almindelige trafik, som var selskabets bread and butter. Der var kludder i booking-systemet. Det førte til, at mange pladser ikke blev solgt, og der stod tomme fly på landingsbanen. Det viste sig samtidig, at trafikpladserne var vanskelige at sælge, idet skibet nu var blevet ombygget til komfortsejlads og ikke passede så godt til den lokale trafik. Planen var helt igennem elendig. Ombygningen var at sætte sig mellem to stole. Efterhånden fandt de ud af, at forretningsplanen ikke holdt. Dette skyldtes flere ting, for eksempel hård konkurrence, rutefastlæggelse, bookingsystemet mv. Man kunne ikke bebrejde Søren Andersen det hele. Søren Andersen havde oplyst om et underskud på 8-9 mio. kr. Dette kunne økonomichefen ikke genkende, og det viste sig i stedet, at der var et underskud på ca mio. kr. På et efterfølgende møde med økonomichefen afviste denne, at de 8-9 mio. kr. var hans tal. Det viste sig således, at Søren Andersen selv havde lavet tallene. Herefter indstillede han, at Søren Andersen blev fyret. Der blev lavet en fratrædelsesaftale, der var noget dårligere end Søren Andersens ansættelsesaftale, og Søren Andersen fik besked om, at han enten kunne godkende aftalen eller blive bortvist. Derefter startede en lang møderække. Ejerne var med på at fortsætte i en eller anden form. De fandt ud af, at trafiktallene ikke holdt, og at der også var skibsmæssige problemer. Han kontaktede Søfartsstyrelsen og fik at vide, at der var flere problemer, herunder med at få lov til at sejle med skibet. Det viste sig, at der var mange problemer, som ikke andre end Søren Andersen vidste noget om. Han havde også gjort nogle ting, som man ikke gør uden at have sin bestyrelse med sig. Han synes, at der er en sammenhæng mellem det, Søren Andersen kritiseres for, og det tabsgivende salg af skibet. Der var tale om en meget lav pris. Niels-Erik Lund har forklaret bl.a., at han har været passagerskibsmanager i 43 år både i Danmark og USA. I forbindelse med charteraftalen med Quark Expeditions blev han bedt om at bistå. Han mødte Søren Andersen i 2005, hvor de havde et par møder sammen. Quark Expeditions chartrede M/S Sarpik Ittuk og spurgte i sommeren/efteråret 2006, om hans firma ville bemande skibene.

6 - 6 - Quark Expeditions ejede ikke andre skibe, så det var nyt for dem. Hans råd til Quark Expeditions var at købe skibet for at redde sæsonen. Han var med til forhandlingerne, der endte med, at skibet blev solgt til Quark Expeditions, der sad med det lange strå under forhandlingerne, idet Arctic Umiaq Line var i en sådan situation, at selskabet mere eller mindre måtte tage, hvad det kunne få. De var under et meget stort tidspres, og han kunne i den situation ikke se nogen anden løsning. Skibet er efterfølgende blevet omflaget til Bahamas og kom i drift med den første planlagte rejse omkring den 1. november Man vidste, at der ikke var overisningsproblemer ved sejlads på Antarktis på den tid af året. Han gik ud fra, at Søfartsstyrelsen ikke havde haft disse oplysninger, og at styrelsen som konsekvens deraf ikke havde givet en tilladelse. Disse oplysninger gav hans administration til myndighederne på Bahamas, og tilladelsen blev givet ca. 7 dage senere. Højesterets begrundelse og resultat Indledning Sagen angår, om Søren Andersen har pådraget sig erstatningsansvar i forbindelse med ombygningen af M/S Sarpik Ittuk, indhentelse af fartstilladelse og orientering af bestyrelsen herom. Sagen angår endvidere, om Søren Andersen har pådraget sig erstatningsansvar ved at have undladt at udfærdige en erklæring om, at det nye selskab skulle succedere i det gamle selskabs forpligtelser ved charteraftalen med Quark Expeditions Inc., samt ved at have undladt at følge op på selskabets budgetter og undladt at orientere bestyrelsen om udviklingen i selskabets økonomiske situation. Inuit Service Company A/S mener, at disse forhold medførte, at skibet måtte sælges med et betydeligt tab, og at selskabet mistede indtægter fra charteraftalen med Quark Expeditions. Ombygningen af M/S Sarpik Ittuk, indhentelse af fartstilladelse og orientering af bestyrelsen herom Beslutningen om at indgå en charteraftale med Quark Expeditions og om at ombygge M/S Sarpik Ittuk med henblik på at gøre det egnet til krydstogtsejlads blev truffet af ledelsen ud fra forretningsmæssige overvejelser. Ombygningen gik bl.a. ud på, at der skulle indrettes kahytter og bygges et panoramadæk, hvilket indebar, at stabilitetskravene til skibet ved overisning ikke kunne opfyldes. Søren Andersen gik efter mødet med Søfartsstyrelsen den 19. januar 2006 ud fra, at dette ikke var til hinder for at opnå den fornødne fartstilladelse, idet det var planlagt, at skibet alene skulle sejle ved Grønland og Antarktis i disse områders sommerperioder, hvor

7 - 7 - risikoen for overisning var meget begrænset. Det fremgår da også af Søfartsstyrelsens brev af 5. december 2006, at en dispensation kunne have været opnået. På den baggrund finder Højesteret, at Søren Andersen ikke har handlet ansvarspådragende i forbindelse med gennemførelse af ombygningen. Søren Andersen orienterede ved brev af 27. januar 2006 stilet til bl.a. AUL Hovedkontor, Nuuk, om, at han havde udpeget vedligeholdelseschef Jan Gundestrup som rederiinspektør i forbindelse med ombygningen, herunder bl.a. med henblik på at varetage korrespondancen med Søfartsstyrelsen om fartstilladelse og dispensation. Søren Andersen havde endvidere engageret Rådgivende Skibsingeniører Ole Steen Knudsen A/S ved Anders Ørgård Hansen til bl.a. at bistå Jan Gundestrup. Efter at Jan Gundestrup den 8. februar 2006 havde anmodet Søfartsstyrelsen om at se bort fra vægten af overisning i stabilitetsberegningerne, fordi skibet ikke ville komme til at sejle i områder med overisningsfare, meddelte Søfartsstyrelsen den 17. februar 2006, at selskabet skulle udføre stabilitetsberegninger, og at man ville kunne acceptere, at overisningsbetingelserne ikke overholdt stabilitetskriterierne, hvis selskabet indsendte dokumentation fra et anerkendt meteorologisk institut eller tilsvarende om, at der ikke forekom overisning i de pågældende farvande i de pågældende perioder. I de følgende måneder blev der til Søfartsstyrelsen indsendt forskelligt dokumentationsmateriale, som imidlertid ikke var tilstrækkeligt til at opfylde styrelsens krav. Da Søren Andersen fratrådte sin stilling som direktør ved udgangen af august 2006, var der endnu ikke opnået dispensation. Den 20. oktober 2006 meddelte Søfartsstyrelsen afslag på ansøgningen for så vidt angår sejlads ved Antarktis. Efter at selskabet havde indsendt yderligere dokumentationsmateriale, meddelte styrelsen imidlertid som nævnt den 5. december 2006, at en dispensation herefter kunne have været opnået. Højesteret finder, at Søren Andersen burde have medvirket til, at det relevante dokumentationsmateriale var blevet fremsendt til Søfartsstyrelsen på et tidligere tidspunkt med henblik på at sikre, at den fornødne dispensation forelå på det tidspunkt, hvor sejladsen ved Antarktis i overensstemmelse med aftalen med Quark Expeditions skulle begynde i starten af november Søren Andersen burde endvidere i forløbet forud for sin fratræden have orienteret bestyrelsen om de problemer, der var opstået i forhold til Søfartsstyrelsen. Det må imidlertid antages, at der på det tidspunkt, hvor Søren Andersen fratrådte, stadig var tilstrækkelig tid til at få fremskaffet og indsendt det relevante dokumentationsmateriale, således at dispensationen kunne have foreligget i tide.

8 - 8 - Efter en samlet vurdering finder Højesteret, at de nævnte fejl ikke har været af en sådan grovhed og ikke har haft en sådan betydning for det påberåbte tab, at der er grundlag for at pålægge Søren Andersen erstatningsansvar. Successionserklæring, budgetopfølgning og rapportering til bestyrelsen Det, som Inuit Service Company har anført, om at Søren Andersen forsømte at udfærdige en erklæring om, at det nye selskab skulle succedere i det gamle selskabs forpligtelser ved charteraftalen med Quark Expeditions, og at han undlod at følge op på selskabets budgetter og orientere bestyrelsen om udviklingen i selskabets økonomiske situation, kan heller ikke hverken sammen med forløbet beskrevet ovenfor eller selvstændigt føre til erstatningsansvar for Søren Andersen. Højesteret har herved lagt vægt på, at de hævdede forsømmelser ikke har den fornødne forbindelse til det opgjorte tab. I øvrigt bemærkes, at det ikke er godtgjort, at bestyrelsen ikke modtog de oplysninger om selskabets økonomi, som bestyrelsen havde anmodet om, eller at der ikke blev udfærdiget en successionserklæring som nævnt. Konklusion Højesteret stadfæster herefter dommen. Thi kendes for ret: Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Inuit Service Company A/S betale kr. til Søren Andersen. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 23/2010 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod B (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 9. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 Sag 81/2008 (1. afdeling) Johnson Controls Denmark (tidligere York Køleteknik A/S) (advokat Morten E. Christensen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 Sag 39/2011 (2. afdeling) Atlantis Denmark A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod OASE GmbH (advokat Nicolai Mallet) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 Sag 64/2014 (2. afdeling) Grundejerforeningen Elgårdsminde (advokat Lone Møller) mod Kurt Oxvig (advokat Niels Lomborg, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 310/2010 (2. afdeling) Saab Danmark A/S (advokat Carsten Raasteen) mod Forsvarets Materieltjeneste (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen og advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. maj 2017 Sag 145/2016 (2. afdeling) A (advokat Bo Hansen, beskikket) mod Erstatningsnævnet (Kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere