Bytingsbladet Bisserup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bytingsbladet Bisserup"

Transkript

1 Bytingsbladet Bisserup april RAPPORT FRA BORGERMØDE D. 16. MARTS 2008 Gæssene er tegnet af Mads Stage Ekstranr. af bytingsbladet april 2008

2 1 KÆRE BISSERUP-BORGERE Bisserup Byting (vort lokalråd) nedsatte sidst på året 2007 en udviklingsgruppe, der fik til opgave at komme med idéer og forslag til sikring af byens fremtid. Udviklingsgruppen har indbudt til og afholdt et møde 16.marts i Forsamlingshuset, hvor ca 100 bisserupborgere mødte op, drøftede og kom med forslag omkring følgende emner: Veje og trafik Børn og unge Bosætning Kultur og fritidsaktiviteter Natur og landskab Erhverv og turisme Ældreliv, sygdom-sundhed-sjov Et miljøbevidst Bisserup De følgende sider vil være opdelt i 2 hovedafsnit: A. Referater af arbejdet d. 16. marts, hvor ovenstående punkter gengives som fremlagt af emnegrupperne B. Udviklingsgruppens sammenfatning, bearbejdning og prioriteringer i forhold til arbejdet d. 16. marts BEMÆRK: Udviklingsgruppens anbefalinger om fremtidige tiltag afleveres til Bisserup Byting, som overordnet tager stilling til forslagene + hvad der videre skal ske - og i sidste instans bestemmer, hvilke områder Bisserup skal søge at få indskrevet i Slagelse kommuneplan Bytingets udviklingsgruppe: Helle Hauberg Hansen, Johanne Markus, Toni Andersen, Gitte Wartou, Jacob Borello, Hanne Øllgaard, Christina Duch, Frank Guldagger

3 2 A REFERAT AF EMNE-GRUPPERNES ARBEJDE 16.MARTS ( Alle gruppereferater er mildt, men loyalt redigeret og opdelt i konkrete forslag samt en idékasse ) Emnegruppen Veje og trafik foreslår: Der etableres fartbegrænsning på Bisserup Havnevej med forskudte chikaner, som giver naturlig P-plads før/efter ( Skafterup løsning bør undgås) Fortov langs Havnevejen bør anlægges a.h.t. bløde trafikanter. Det nuværende udbud af busser året rundt skal bevares for at sikre byens bæredygtighed for unge/ældre. Af hensyn til bussernes fremkommelighed skal der kun være fartchikaner på Havnevejen. Bisserup skal have fuld natbelysning a.h.t. gående/kørende trafik. Der ønskes bedre skiltning til P-pladser, Forsamlingshus, strand og stier a.h.t. tilgængelighed for fremmede. Bedre parkeringsmulighed ved havnen samt også tydelig henvisning til brug af den store P-plads ved Forsamlingshus. Al tung trafik henvises til den store P-plads. Vejbelægning skal mange steder udbedres. Udvaskede vejsider, vandhuller og søer giver anledning til farlige situationer. Omfartsvej bag om Skafterup ønskes p.g.a. øget trafik samt fremkommelighed for tunge køretøjer, herunder busser. GRUPPENS IDÉKASSE: Ønsker om samkørsel annonceres over Bisserups hjemmeside Emnegruppen Børn & Unge foreslår: (aldersgruppe år) Der etableres en udendørs aktivitetsplads for børn og unge på den store P-plads ved Forsamlingshuset.

4 3 Aktivitetspladsen forsynes med borde-bænkesæt samt et læskur. Der oprettes en kajakklub. Der oprettes en ungdoms-café (evt. i Sejlklubbens lokaler) Bisserups hjemmeside udbygges med en chatside for unge. Hjemmesiden kan ligeledes blive kontaktforum for forskellige ungdomsrelaterede emner, f.eks. brug for barnepige/praktisk hjælp/hundeluftning/køreordning ved fester/lektiehjælp/udlejning af værelser/holdninger til alkohol/bonus bedsteforældre. Oprettelse af ungdomsboliger. Skole/friskole i Bisserup. GRUPPENS IDÉKASSE: skateboard/forhindringsbane, basketball, volleyball, tennis, klatrevæg, graffitti, bordtennis, fester, filmklub, musikrum, diskotek Emnegruppen Bosætning foreslår: Slagelse kommune skal erhverve hele arealet nord for Strædet op til Vrængegårdsvej og indeholde det i den kommende kommuneplan, således at det kan anvendes etapevis. En overordnet plan for arealet m.h.t. trafik, stier, grønne områder m.v. skal udarbejdes. Hvis dele af arealet er/bliver solgt, skal der forhandles, så planen for dette område passes ind i den samlede plan. GRUPPENS IDÉKASSE: overordnet idé: at Bisserup kan udvikle sig til en landsby med 800 indbyggere - området skal indeholde varieret byggeri: tæt/lavt byggeri, parcelhuse, almene boliger for ældre og børnefamilier samt et antal ungdomsboliger - endvidere med mulighed for et ollekolle på andelsbasis anvendelse af jord og solvarme skoven åbnes for boligarealet - der ønskes ikke jordbrugsparceller

5 4 Emnegruppen Kultur og fritidsaktiviteter foreslår: P-pladsen ved Forsamlingshus udnyttes som center for fritidsaktiviteter. (se idékasse nedenfor) Lodskroen erhverves til kulturhus med vinteraktiviteter for byen samt evt. vandrerhjem i sommermånederne. Alternativt arbejdes med anden placering for et aktivitetshus indehol dende kreative værksteder. Oprettelse af ro- og kajakklub i samarbejde med Sejlklubben Bedre brug af vor natur til fritidsaktiviteter med f.eks. løberuter/kondibane. Borgermøde for byens børn og unge. Flytning af fællesspisning fra fredag til en anden hverdag (f.eks. mandag) for at tiltrække nye mennesker bl.a. børnefamilier. Skabe en velkomstkultur i byen til bedre modtagelse af nye borgere, f.eks. ved hjælp af en velkomstpakke/guide. GRUPPENS IDÉKASSE Overordnet betragtning: Et rigt kulturliv har topindflydelse på, om en by er værd at bo i og er en vigtig magnet for tilflyttere På P-plads: skateboardbane/petanque/minigolf/mobilscene/tennis/rulleskøjtebane. Endvidere: cirkusforestilling, børneteater/amatøraftener/rollespil i skoven. Aktivitetshus: multikulturhus/keramik/malerværksted/billard/fitness

6 5 Emnegruppen Natur og landskab foreslår: Diget skal bevares, udbygges og forhøjes. Kysten skal sikres, så havets afgnavning standses. Vandkvaliteten i den indre fjord skal forbedres gennem større åbning ved Glænø dæmningen, således af vandgennemstrømningen øges. Afgræsning af engarealer bør sikres. Der skal opstilles flere affaldsstativer ved Brugsen, langs vejene, ved stranden og ved havnen. Bedre skiltning ved skovene, når der afholdes jagt. Det må pointeres overfor campisterne, at fodboldbanen er byens areal og ikke et appendix til campingpladsen. GRUPPENS IDÉKASSE: Overordnet betragtning: At byens nuværende natur bevares, og at de rolige omgivelser ikke forandres via større anlægsvirksomhed Gæssene er tegnet af Mads Stage

7 6 Emnegruppen Erhverv og turisme foreslår Ved byggeri nord for Strædet bør sikres muligheder for at kunne oprette enkeltmandsvirksomheder af videnstung karakter. Etablering af et EU støttet videns- og forskningscenter for kystnære områder. Lodskroen anvendt til andet formål f.eks. fitness- wellnes center/ vandrerhjem Optimering af Brugsen med benzintank og videoudlejning Kano- og kajakudlejning på havnen Mild udbygning af marinaen suppleret med bedre parkeringsmuligheder. Turisme koncentreret om 3 steder: Brugsen (turistkontor/- videoudlejning), Forsamlingshuset (kultur/udendørs akt. på P-plads) og Kro + havn (café/vandrerhjem/naturskole/vandsport) GRUPPENS IDÉKASSE: Hovedsynspunkt: Der skal ikke etableres turistaktiviteter, der ikke samtidig er til gavn og glæde for Bisserups befolkning Emnegruppen Ældreliv, sygdom sundhed - sjov foreslår: Ved byggeri nord for Strædet bør opføres handicapvenlige seniorboliger. Der bør opføres et plejehjem til betjening af borgerne i denne del af kommunen. På den store P-plads ved Forsamlingshuset ønskes opført et aktivitetshus til gavn for både unge og gamle. I forbindelse med dette hus ønskes rum, hvor man kan konsultere læge/sygeplejerske/jordemoder et sted som også kan være base for den lokale hjemmepleje.

8 7 GRUPPENS FAKTAKASSE: vort område bebos af mange ældre / der er mangel på billige leje- og andelsboliger / ventelisten på bolig i Dalstrøget er i øjeblikket på 50 / der er langt fra Bisserup til nærmeste plejehjem / nærhed til læge, sygeplejerske mm. ønskes, da mange ældre ikke har bil. Vedr. aktivitetshus: høvlebænk, drejeskive, billard osv. kan bruges af både unge og ældre Emnegruppen Et miljøbevidst Bisserup foreslår: Der ønskes en undersøgelse af rensningsanlæggets kapacitet og kvalitet, bl.a. med henblik på en udbygning af byen. En tilsvarende vurdering af byens drikkevand ønskes. Der bør være en nødplan i tilfælde af uheld med drikkevandet. Der bør foretages to årlige strand- og byrensninger. Annonce foreslås indrykket i Statstidende om fjernelse af gamle umærkede både. Vi har brug for flere skraldestativer og en mini-genbrugsstation. Lastbiler bør natparkere på den store P-plads. GRUPPENS IDÉKASSE: Bisserup hjemmeside kan bruges til højnelse af den almene bevidsthed om miljø og den enkeltes ansvar, f.eks. i forbindelse med balancen mellem rod + hygge på havnen. På hjemmesiden opfordres til oprettelse af et Håndværkerforum for dem, der ønsker at låne/leje maskingrej. Et oplagt deleobjekt kunne være græsslåmaskiner

9 8 B BYTINGETS UDVIKLINGSGRUPPE STILLER NEDENSTÅENDE FORSLAG TIL OPTAGELSE I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 Kommentar til punkter: 1.Kystsikring og diger I løbet af de sidste 2 år har havet fjernet 8 m ud af 16 m forstrand. Det bør have allerhøjeste prioritet at standse denne nedbrydning af kysten. Ligeledes har Bisserup flere gange været udsat for forhøjet vandstand, hvor vandet i det værste tilfælde kun stod 15 cm fra digets top. Vi skal ikke vente på en oversvømmelse, før vi erkender, at en forhøjelse af diget er nødvendig. Det er kommunens opgave at varetage kystsikring, hvorimod sikring ved hjælp af diger primært er lodsejernes eget ansvar, altså et privat anliggende dog kan bygning af diger påhvile det offentlige, hvis det berører almene interesser som f.eks. at sikre større områder. Der pågår i øjeblikket forhandlinger om kystsikring mellem Slagelse kommune og Bisserup Digelag samt sommerhusenes grundejerforening. Sikring af kysten er grundlæggende for Bisserups eksistens.

10 9 2. Veje og trafik En gruppe har på Bytingets vegne fremlagt et trafiksaneringsprojekt og Teknisk Udvalg i kommunen har bevilget kr til fartdæmpende foranstaltninger. Borgermødet 16.marts vendte sig imod en uskøn Skafterupløsning. Detailplanlægning er endnu ikke startet, og Slagelse kommune vil senere afholde et borgermøde om sagen. Kommunen må afsætte penge til udbedring af vejskader. Udv.gruppen har ikke taget stilling til idéen om omfartsvej ved Skafterup, da Skafterup hører under Næstved kommune. 3. Bosætning Slagelse kommune opfordres til at købe jorden nord for Strædet op til Vrængegårdsvej. Formålet hermed er etapevis at skabe en bebyggelse, således at Bisserups indbyggertal kan nå 800. Et befolkningstal af denne størrelse vil få positiv betydning for opretholdelse af butik, skole og børneinstitution. På jorden nord for byen anbefales byggeri af den type som foreslået på borgermødet 16/3 (se referat) + byggeri af et kommunalt plejehjem, så gamle borgere i området kan bevare tilknytning til egnen. I plejehjemmet/eller ved beskyttede boliger kan indrettes lokale til base for hjemmeplejen.

11 10 4. Ændring af P-plads ved Forsamlingshus til område for friluftsaktiviteter Størstedelen af P-pladsen ønskes i kommende kommuneplan henlagt til rekreative formål og friluftsaktiviteter. Det ønskes, at kommunen i samarbejde med byens borgere især unge laver en plan over pladsens anvendelse, og at kommunen forsyner udvalgte steder med skateboardvenlig asfalt samt bordbænke-sæt og læskur. En del af pladsens nordlige ende skal stadig fungere som P-plads for bl.a. tunge køretøjer. 5. Natur og miljø For at få en bedre vandkvalitet i Bisserup Nor ønskes en langt bedre vandgennemstrømning ved Glænø dæmningen. Kommunen må opsætte flere affaldsstativer op ved stranden og centrale steder i byen. 6. Erhverv Det bør i kommuneplanen indføjes, at der kan oprettes ikke miljøbelastende virksomheder i Bisserup

12 11 VIDEREUDVIKLING AF IDÉER FRA BORGERMØDET 16. MARTS Bytingets udviklingsgruppe opdeler kommentarer i flg.3 punkter: 1. Fremtidigt lokalt arbejde, som er afhængigt af om førnævnte Bisserup-ønsker optages i Slagelse kommuneplan 2009 a) Bosætning. Såfremt Slagelse kommune beslutter at købe jorden nord for Strædet op til Vrængegårdsvej. Bisserup Byting bør tage initiativ til at nedsætte en bogruppe, som selvstændigt og i samarbejde med kommunen kan udarbejde en lokalplan for området. Bogruppen kan være igangsætter til starten af forskellige boformer på arealet. b) P-plads ændres til område for friluftsaktiviteter. Hvis tilladelse til det ønskede formål gives gennem optagelse i kommuneplan, anbefales Bytinget at nedsætte en arbejdsgruppe med rig repræsentation af forældre, børn og unge for at detailplanlægge området samt stille forslag til financiering af aktiviteterne. 2. Arbejde, som allerede er i gang omkring punkter fra Borgermødet. c) Kystsikring og diger. Bisserup Digelag og sommerhusenes grundejerforening fører allerede forhandlinger med Slagelse kommune. d) Veje og trafik. Der foreligger et udarbejdet trafiksaneringsprojekt, hvortil Teknisk Udvalg i kommunen har indstillet, at der anvendes kr. Kommunen har endnu ikke lavet detailplanlægning mht. fartdæmpning på Havnevejen, men

13 12 vil, når den er færdiggjort, foretage en borgerhøring. (Se skitse til tidligere foreslået projekt på Bisserups hjemmeside (www.bisserup.dk). Kontaktpersoner: Birger Jacobi, Johanne Markus. e) Havnemodernisering og kajakklub. Bisserup Sejlklub arbejder på begge projekter. Se Bytingsblad nr. 98, marts 2008 f) Aktivitetshus. En gruppe bisseruppere er i gang med at undersøge mulighederne for at oprette et aktivitetshus. Huset skal rumme aktive, dynamiske værksteder, hvor man kan udfolde sig kreativt. En projektbeskrivelse er sendt til Landdistriktpuljen og Slagelse Kulturpulje med ansøgning om økonomisk støtte. Arbejdsudvalget består af Bente Larsen/ Iben Ferdinandy/ Johanne Markus/ Lisbeth Fennestad/ Tove Borello/ g) Aktiviteter for børn og unge. Filmaften for børn/unge har været afholdt 7.april i Forsamlingshuset. Loppemarked for børn/unge afholdes samme sted sø. 25. maj. Store legedag holdes i Forsamlingshuset sø. 1. juni. (se Bytingsblad nr. 98, marts 2008 ) Initiativtagere Toni Andersen (tlf ) og Gitte Wartou (tlf ). Initiativtagerne ønsker flere deltagere i aktivitetsgruppen, således at idéer fra Borgermødet omkring børn og unge kan blive virkeliggjort. (se idékassen) 3. Nye arbejdsgrupper, som Bytinget umiddelbart kan søge oprettet: a) Naturgruppe. Denne gruppe kan udarbejde forslag til oprettelse af naturstier, kondibaner, skiltninger samt anden virkeliggørelse relaterede forslag fra Borgermødets idékasser. b) Socialgruppe, som udarbejder forslag til en velkomstkultur i Bisserup. Kontaktpersoner: Nelly Nilsson, Solveig Ellgaard

14 13 c) Erhverv og turisme. Bytinget opfordres til at finde interesserede, som vil deltage i en studiegruppe, som har til formål at skaffe arbejdspladser til Bisserup. På Borgermødet rejstes spørgsmål om Rensningsanlæggets kapacitet og kvalitet. Her nedenfor tilføjes svar fra Slagelse kommune: Spørgsmålet var bl.a. om vores renseanlæg: 1) har kapacitet til en udvidelse af PE, Ad.1 Renseanlægget har en kapacitet på 1500 PE og kan dermed godt rumme et indbyggertal på 800 samt sommerhusområdet. 2) om det renser godt nok, Ad.2 Renseanlægget er et mekanisk biologisk nitrificerende og denitrificerende anlæg og lever op til nutidens rensekrav, om end udledningskravene til anlægget er forholdsvis lempelige. 3) om der er planer om at nedlægge det og opbygge stort renseanlæg i Rude og trykpumpe vores spildevand dertil. Ad.3 I forbindelse med den nye spildevandsplan er det forsyningens hensigt, at stille forslag om nedlæggelse af Bisserup renseanlæg og i stedet etablere en afskærende ledning til Rude renseanlæg. Rude renseanlæg forventes udbygget, således at det fremover kan være det centrale renseanlæg for Dalmose, Sdr. Bjerge, Venslev, Rude, Hyllested m.fl.. Se i øvrigt vedhæftede kortbilag. Ideen hermed er naturligvis at opnå en økonomisk effektivisering, samt den bedst mulige renseteknologi. I sidste ende er det byrådet, som skal godkende den nye spildevandsplan, herunder evt. planer om nedlæggelse af Bisserup renseanlæg.

15 14 BYTINGETS UDVIKLINGSGRUPPE har hermed afsluttet sit arbejde... Vi gør venligst opmærksom på: OBS OBS OBS!!!!! - at vi er forslagsstillere til Bisserup Byting (lokalråd) - at Bisserup Byting træffer afgørelser og har kontakten til Slagelse kommune - at debatten fortsætter f.eks. således: Når du har læst denne rapport fra Borgermødet, kan du give din mening til kende sige jah-nej-øv! Næste ordinære Bytingsblad udkommer i juni og har deadline for indlevering af stof 1. juni. Redaktørerne tager begejstret imod indlæg.

16 Stor tak til Jann Højgård Olsen for sponsorering af trykningen af dette spec. nummer af bytingsbladet

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser...

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen

helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen JULI 2010 INDHOLD Forord 2 Planens hovedmål 3 Skarrild i dag 6 Kommuneplan 8 Trafik og byrum 8 Det grønne 10 Bindinger 10 Herning Kommunes Landdistrikspolitik

Læs mere

Forord. Kommuneplanforslaget har været offentlig fremlagt på kommunekontoret og på biblioteket fra den 30. juni 1999 til den 8. september 1999.

Forord. Kommuneplanforslaget har været offentlig fremlagt på kommunekontoret og på biblioteket fra den 30. juni 1999 til den 8. september 1999. Forord Vi kan hermed præsentere den nye kommuneplan. I kommuneplanens første del er kommunalbestyrelsens politiske målsætning for udviklingen indenfor en række temaområder nærmere beskrevet. Det er f.eks.

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014 Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg Marts 2014 2 Forord 3 Baggrund 4 Indsatser 8 Budget-, tids- og handlingsplan 16 Investeringsredegørelse 18 Organisation 20 Målsætning og succeskriterier 28 Bøvlingbjerg

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

udviklingsplan TUNØ I BALANCE

udviklingsplan TUNØ I BALANCE udviklingsplan TUNØ I BALANCE 2011 2020 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Udviklingsplanen 3 2. Kort sammenfatning af konklusionerne/anbefalingerne 4 3. Baggrunden Hvorfor har Tunø valgt at udarbejde

Læs mere

Skema over modtagne henvendelser Bilag 3 Endelig vedtagelse af lokalplan Karens Minde med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2001.

Skema over modtagne henvendelser Bilag 3 Endelig vedtagelse af lokalplan Karens Minde med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2001. Skema over modtagne henvendelser Bilag 3 Endelig vedtagelse af lokalplan Karens Minde med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2001. Indsigelse/bemærkning 1. Maj Gibbe, Wagnersvej 14 - Mener, at de ældre

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere

BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Havnevej

BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Havnevej 1 30 Forsidefoto: Havnevej af Georg Kristensen Hvirvilsvej BYTINGSBLADET Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup. Frivillige bidrag

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn.

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indholdsfortegnelse til bilagsmappe: 1. Referat fra borgermødet på Feriehotel Kattegat den 17. januar 2009 2. Afrapportering fra de

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE REDEGØRELSE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

HOLMEGAARD KOMMUNE REDEGØRELSE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 REDEGØRELSE TRYGHED VÆKST INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Forudsætninger side 3 Planberetning: Teknisk forvaltnings område side 7 Børneforvaltningens område

Læs mere

Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag

Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag Kommunalbestyrelsen i Fuglebjerg Kommune vil skabe mulighederne for, at Fuglebjerg Kommune bliver en kommune, hvor det er muligt et leve et indholdsrigt

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

Lundeborgs fremtid. Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere

Lundeborgs fremtid. Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere Lundeborgs fremtid Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere