Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland"

Transkript

1 Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland Etape Totalentreprisebeskrivelse og byggeprogram for etape 1. - april 2006 Den selvejende institution Fællesmagasin for museer i Midt- og Østjylland

2 ALMINDELIG ORIENTERING: Bygherre: Den selvejende institution Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland i samarbejde Kulturhistorisk Museum Randers. Kontaktpersoner bygherre: Kulturhistorisk museum Randers Museumsleder Jørgen Smidt-Jensen Konservator Lone Petersen Kulturel forvaltning: Kontorchef Poul Erik Oest Bygherrerådgiver: Direkte kald: Bygherretilsyn: Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Laksetorvet, 8900 Randers Telefon Telefax Søren Svejgaard Mobiltelefon Hardy Vestergaard Mobiltelefon Sted: m² grund ved Furvej, 8900 Randers Side 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse side: Introduktion side: Organisation side: Udbudsmaterialet side: Tidsterminer side: Totalentreprisen side: Tilbudsmaterialets omfang side: Vurdering af tilbud side: Vederlag for tilbud side: Gældserklæring side: Kontrolmateriale side: Hovedprojekt side: Endelig aflevering side: Varmt arbejde side: Kvalitetssikring side: Byggepladsforhold side: Tilføjelser/ændringer ABT 93 side: 18 bilag Gældserklæringsformular og garantiformular side: 20 Side 2

4 1.0 INTRODUKTION Som anført i Byggeprogram er den selvejende institution Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland oprettet af en række kulturhistoriske museer i Århus Amt, med henblik på at opføre og drive et fællesmagasin for at sikre den fælles kulturarv under betryggende opbevaringsvilkår. Randers Kommune har stillet en byggegrund til rådighed for projektet ved Furvej i et industrikvarter syd for Randers, tæt på motorvej E45. Bygningen Selve bygningsmassen tænkes som anført i byggeprogrammet etableret som større eller flere mindre, i princippet uopvarmede, lagerhaller, indrettet med passiv klimastyring, hvori der centralt er integreret et større opvarmet afsnit, som rummer en række fællesfunktioner. Hertil evt. en større indergård eller lysgård. Fremtidssikring Fællesmagasinet placeres som nævnt i den sydlige udkant af Randers, tæt på motorvej E45. Det fuldt færdige magasins optimale arealer fremgår af det vedlagte rumprogram. Det er op til totalentreprenøren i sit forslag og beskrivelse at redegøre for, hvordan det endelige fuldt udbyggede magasinet er disponeret og for, hvordan museerne får en etape 1 med den mest funktionelle indretning og den største kapacitet for den tilrådeværende entreprisesum. Det er vigtigt, at projektet er fremtidssikret, således at både de aktuelle behov for magasin kan opfyldes, men også at projektet har en sådan udformning, at også fremtidige behov let kan opfyldes ved udvidelsesmuligheder, som indgår naturligt og økonomisk forsvarligt i det foreslåede projekt. 2.0 ORGANISATION: Den selvejende institution har i fællesskab med museerne valgt at udbyde nærværende beskrevne bygningsopgave i totalentreprise, hvor de bydende ikke blot skal konkurrere på pris, men også på det tilbudte projekts arkitektoniske og funktionelle kvaliteter. Projekter og de indkomne tilbud vil blive bedømt af bestyrelsen, som frem over skal vareta- Side 3

5 ge driften af fællesmagasinet. Bestyrelsen eller dele heraf er tillige byggeudvalg. Byggeudvalget vil ved bedømmelsen blive suppleret med sagkyndig bistand fra Kulturel Forvaltning, Kulturhistorisk Museum Randers samt Teknisk Forvaltning. I den udstrækning, der vil være behov for en mere indgående vurdering af de indkomne projekter og deres klimamæssige egenskaber og konstruktioner, vil bygherren evt. søge bistand til bedømmelsen hos udvalgte teknikerfirmaer. Den endelige overdragelse af totalentreprisen sker efter beslutning i byggeudvalget. Efter udvalgets beslutning om overdragelse af entreprisen, vil bygherrens tilsyn og løbende kontrol af projektet blive varetaget af Teknisk Forvaltning, med bistand fra Kulturhistorisk Museum Randers og evt. med bistand fra udvalgte rådgivende teknikerfirmaer. Kommunernes revisionsafdeling, Byggerevisionen, kan evt. bistå med kontraktforhandlinger og den økonomiske gennemførelse af opgaven. 3.0 UDBUDSMATERIALET Til vurdering af opgaven og totalentreprisens omfang omfatter udbudsmaterialet følgende materiale: Udbudsbrev, dateret den 4. april Program for det fuldt udbyggede magasin. Nærværende beskrivelse og program for etape 1. Tegningsbilag, visende grunden og den beliggenhed med angivelse af adgangsveje Besigtigelse: De bydende skal ved besigtigelse på stedet selv gøre sig bekendt med de terrænmæssige forhold og andet, der kan få indvirkning på tilbudsafgivelsen. Der kan efter ønske blive fastlagt en samlet besigtigelse på stedet, hvor bygherren vil have en repræsentant til stede. Endvidere kan der, såfremt tilbudsgiverne ønsker det, fastlægges et eller flere fælles spørgemøder Myndighedsgodkendelser: Totalentreprenøren skal inden for entrepriseaftalen fremskaffe alle de for entreprisens gennemførelse nødvendige myndighedsgodkendelser og attester - herunder Arbejdstilsynets godkendelse. Når bestyrelsens indstilling af det foretrukne projekt og tilbud foreligger, skal den pågældende totalentreprenør være villig til, efter nærmere aftale, at påbegynde udarbejdelse af for- og hovedprojekt, ligesom der straks skal optages Side 4

6 kontakt med myndighederne med henblik på byggeriets igangsættelse i overensstemmelse med tidsplanen. Alle krav fra offentlige myndigheder for at opnå byggetilladelse m.v., skal være indeholdt i tilbudet. Kun sådanne krav, som måtte fremkomme efter at byggetilladelse er givet, og som kunne være konstateret i forbindelse med det til byggetilladelsen fremsendte materiale, vil kunne berettige totalentreprenøren til et tillæg i forhold til den godkendte tilbudssum Spørgsmål: Spørgsmål i tilbudsfasen af teknisk og lovgivningsmæssig art vedrørende totalentrepriseudbudet skal rettes til Teknisk Forvaltning. Spørgsmål skal være skriftlig formuleret. Besvarelse af spørgsmål vil ske skriftligt, og tilgå samtlige tilbudsgivere Økonomi: Udbudsmaterialet er udarbejdet med henblik på i begrænset udbud at indhente tilbud på etape 1 med fast pris og fast tid i totalentreprise. Tilbudet skal omfatte alle de ydelser, der er nødvendige for totalentreprisens fulde konditionsmæssige gennemførelse og aflevering Fast pris: Til gennemførelse af opgaven betaler bygherren totalentreprenøren maksimalt kroner eksklusiv moms. Denne pris skal som minimum omfatte de for etape 1 ønskede servicerum og magasiner. Her ud over så mange af de i byggeprogrammet for det fuldt udbyggede magasin ønskede værksteder, personalerum og birum. Det faste tilbud skal dække: Samtlige de for totalentreprisens gennemførelse nødvendige udgifter, der ikke direkte er nævnt som bygherrens egne ydelser Bygherrens egne ydelser: Følgende omkostninger og udgifter til byggeriet afholdes direkte af bygherren og skal ikke indgå i tilbudet: Byggesagsgebyr, eventuel stempling af totalentreprisekontrakt, all-riskforsikring i hele byggeperioden, el til byggebrug, eventuelle tilslutningsafgifter eller forhøjelser af samme. Evt. bygherreleverancer eller ydelser, der leveres af anden entreprenør. Side 5

7 3.08 Tidsterminer: Udsendelse af udbudsmateriale: Aflevering af konkurrenceprojekt: Bedømmelse og byggeudvalgets beslutning afsluttet: Offentliggørelse og åbning af navnekuverter: Kontraktforhandlinger afsluttet og godkendelse af total entreprenør: Aflevering af tilstrækkelig projektmateriale til byggesagsbehandling: Forventet grave/støbetilladelse: Byggestart: Byggetilladelse: Aflevering etape 1.: Indvielse og Ibrugtagning: (inden kl ) ult ult Betaling: I henholdt til Almindelige betingelser for Totalentreprise af 1993 (ABT 93) Afsnit D, Totalentreprisen Betænkning nr. 1266, Bygge- og Boligstyrelsen, april Omfang I henhold til medsendte materiale, ønskes der udarbejdet et totalentrepriseforslag til etablering af fællesmagasiner for de samarbejdende kulturhistoriske museer i Århus Amt. Projektforslaget skal bestå af 2 delforslag: Et, der på baggrund af byggeprogram på programprojektniveau i plan og facader, viser hvordan magasinet tænkes at fremtræde ved fuld udbygning. Et, visende etape 1, og hvordan denne del er tænkt, som grundlag for det fuldt udbyggede ma- Side 6

8 gasin. Etape 1 skal omfatte følgende funktioner og lokaler: Garage, Maskinpark, Teknikrum, Emballagelager. Samlet forventes disse arealer at udgøre ca. 100m². Ankomst og grovrengøring, Karantæne og frysedesinfektion. Samlet forventes disse arealer at udgøre ca. 60m². Sluser, Klargøring, Dokumentation, Studie, Emballering, Forsendelse. Samlet forventes disse arealer at udgøre ca. 165m². Mandskab (bad/toilet og alrum) Samlet forventes disse arealer at udgøre ca. 25m². Magasiner: Ekstra tørt magasin 300 m² Mezzanin i ekstra tørt magasin 210m² Normalt magasin 1700 m² Mezzanin i normalt magasin (1190 m²) Samlet forventes magasinkapaciteten at udgøre ca. 3400m². Indbyrdes placering af de forskellige lokaler og funktioner forventes i overensstemmelse med byggeprogrammet. Hvor de ønskede arealer til etape 1 er mindre end de i byggeprogrammet ønskede arealer for det fuldt udbyggede magasin, kan det være hensigtsmæssige at 2 eller flere forenelige funktioner er fælles i et større rum, som i det fuldt udbygge magasin efterfølgende kan overgå til kun at rumme en funktion. I det omfang, at de under etape 1 ønskede lokaler arealmæssigt ikke er i overensstemmelse med de i byggeprogrammet tilsvarende ønskede arealstør- Side 7

9 relser, forventes det at fremgå af forslaget, hvordan disse arealer ved den endelige udbygning opfylder programmet for det fuldt udbyggede magasin. Udemagasin I forbindelse med Garagen placeres udemagasin for bygningssten af granit (kvadre, overliggere og lignende). 5.0 Tilbudsmaterialets omfang: Totalentreprisen omfatter al nødvendig projektering, opmåling på stedet, beregninger, godkendelser, instruktioner, levering, udførelse, kvalitetssikring m.v. til fuldt færdigt arbejde idriftsætning og aflevering. Totalentrepriseprojekt og tilbud fremsendes anonymt til bygherren i henhold til udbudsbrev. Projektmateriale og navnekuvert forsynes med vilkårligt nummer på min. 5 cifre. Det til bygherren fremsendte totalentreprisetilbud, skal som minimum omfatte følgende: Navnekuvert, kun påført projektnummer, indeholdende tilbudsliste med de angivne specifikationer udfyldt. Oplysninger om tilbudsgiverens projekt og entrepriseorganisation, herunder projektansvarlig totalentrepriseentreprenør, evt. tilknyttede arkitekt og ingeniørfirmaer, og om muligt underentreprenører og leverandører på de væsentligste konstruktioner. Konkurrenceprojekt, kun påført projektnummer, skal omfatte skitseforslag i form af snit, opstalter etc., der tydeligt viser forslagsstillerens tanker og hensigter. Der lægges vægt på en udformning, der i udtryk og farvevalg er i harmoni med omgivelserne og den landskabelige beliggenhed. Tegningsmaterialet ønskes udformet i min. mål 1:500 for beliggenhedsplaner, 1:100 - evt. 1:200 for oversigtsplaner og snit, og min. i mål 1:50 for delplaner og snit i væsentlige konstruktionsdele. Det skal klart af det tilbudte projektforslag fremgå, hvordan magasinet er disponeret, og hvordan de forskellige funktioner indbyrdes er placeret i forhold til hinanden. Det skal endvidere være anskueliggjort, hvordan evt. udvidelser af magasinet med en etape 2 senere vil indgå i bebyggelsens fremtræden og hvordan fremtidige yderligere udvidelser kan disponeres. Side 8

10 Som supplement til tegningsmaterialet modtages gerne tredimensionelle gengivelser i form af perspektiver, modelfoto eller på cd-rom medleverede edb-manipulerede vandringer i det tilbudte projekt, som hjælp til bygherrens fulde forståelse af det tilbudte. Modeller modtages ikke. Til ovennævnte skal der medleveres en entydig beskrivelse af konstruktioner, installationer og materialer med bl.a. angivelse af kvaliteter og typer. Det tilbudte skal energimæssigt være projekteret i henhold til tillæg 12, BR 98, med ikrafttrædelse den 1. januar Tillige skal der afleveres redegørelse for bygningernes energiramme, samt energiforbrug og dokumentation for at de vil kunne opfylde Energimærkeordningen. Det må på ingen måde, ud over oplysningerne i navne og priskuverten, af det fremsendte projektmateriale fremgå hvem der er forslagsstiller. Kvittering for modtagelse af tilbudsmateriale vil blive udstedt. Ved udstedelse af kvittering, er der ikke taget stilling til, om udbudsmaterialet er konditionsmæssigt Vurdering af tilbud: Der foretages en samlet vurdering af tilbudsprojekterne, hvor følgende hovedfaktorer vil blive anvendt ud fra kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. A. Arkitektur, funktion og miljø B. Materialer, konstruktioner og omfang af det tilbudte. C. Drift og vedligeholdelse Faktor A og C vægtes med hver 25% i bedømmelsen af det samlede tilbudte forslag. Og faktor B vil vægte med 50 %. Vurdering af de indkomne projekter og tilbud vil foregå i 2 faser: 1. fase. Vurdering af projekternes kvalitet uden kendskab til forfatter. Det vil sige ud fra kriterierne A+B+C - med udpegning af vinderprojekt samt nr. 2 og 3. Side 9

11 2. fase. Åbning af alle navnekuverter, indeholdende navn på totalentreprenør og dennes samarbejdspartnere, samt prisen på det tilbudte projekt. Herefter offentliggøres navnet på den vindende totalentreprenør, samt på de øvrige forslagsstillere. Det forudsættes for, at det tilbudte er konditionsmæssigt, at den tilbudte pris ikke overstiger den af bygherren fastsatte maksimalpris! Det understreges, at det er byggeudvalgets vurdering alene, der er afgørende for beslutning om, hvem der får totalentreprisen overdraget Vederlag for tilbud: Der udbetales et vederlag til hver af tilbudsgiverne, på kr. eksklusive moms, forudsat at tilbudsmaterialet er konditionsmæssigt. Der vil ikke blive udbetalt vederlag til den tilbudsgiver, som får totalentreprisen overdraget. Det afleverede konkurrence- og projektmateriale er bygherrens ejendom, og bygherren kan frit anvende materialet til udstilling, offentliggørelse i publikationer og lignende. Endvidere forbeholder bygherrens sig ret til at anvende gode tekniske ideer og indretningsmæssige detaljer fra de projekter, som ikke kommer til udførelse. Dog på en sådan måde at ophavsretten ikke krænkes Gældserklæring: TILBUDSGIVERENS GÆLD TIL DET OFFENTLIGE I medfør af l - 3 i lov nr af 21. december 1994, skal tilbudsgiverne samtidig med afgivelse af tilbud på totalentreprisen i nærværende udbud aflevere Gældserklæring i underskreven stand, såfremt tilbudsgiveren ikke har ubetalt, forfalden gæld på over ,- kr. til det offentlige (stat, amt eller kommune). Har tilbudsgiver ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på over ,- kr., men ønsker at komme i betragtning i medfør af undtagelsesreglerne i l stk. 2, 2-4 pkt., skal tilbudsgiveren samtidig med tilbudet fremsende en særskilt erklæring med oplysning om: - gældens størrelse. - hvorvidt der vil blive stillet sikkerhed, eller om der er indgået afviklingsordning med inddrivelsesmyndigheden. Overholdelse af ovennævnte er en betingelse for, at tilbud vil kunne accepteres. Side 10

12 Gældserklæringen afleveres i specialkuvert, der indlægges i tilbudskuverten. Kuvert med gældserklæring påføres tilbudsgiverens stempel eller navn. Kun den totalentreprenør, der kommer i betragtning ved arbejdsoverdragelsen, vil få sin kuvert åbnet. Øvrige kuverter vil efter vedståelsesperioden blive makuleret uåbnet. 6.0 Kontrolmateriale: Den tilbudsgiver, der får overdraget totalentreprisen, skal fremsende kontrolmateriale til bygherren. Kontrolmaterialet skal være så fyldestgørende, at det i alle henseender redegør for projektets statiske og bygningsmæssige forhold samt materialevalg. Kontrolmaterialet skal være tilstrækkeligt til, at der kan udstedes byggetilladelse. Kontrolmaterialet skal fremsendes i 2 eksemplarer Hovedprojekt: Hovedprojekt, omfattende komplet tegningsmateriale med fuldstændig beskrivelse og statiske beregninger, skal forelægges for bygherren med henblik på at undgå misforståelser og fortolkningsfejl vedrørende entreprisen. Den endelige kontrol af aftalens opfyldelse sker ved entreprisens aflevering, men hovedprojektet skal dog foreligge på et så tidligt tidspunkt, at der for bygherren og dennes rådgivere vil være mulighed for foreløbig kontrol af projektet samt at komme med bemærkninger til dette, uden at han dog dermed pådrager sig noget projektansvar. I hovedprojekteringsfasen skal endvidere løses forskellige tekniske detaljer vedrørende bl.a. tilpasning og hensyntagen til tekniske anlæg, elinstallationer etc. i forhold til magasin og værkstedernes funktion og brugbarhed. Den afsluttende gennemgang af hovedprojektet indgår som en del af KS-cirkulærets senest reviderede udgave Endelig aflevering: Totalentreprisen kan først afleveres, når samtlige arbejder er afsluttet. I forbindelse med entreprisens aflevering skal alle beregninger og tegninger gennemgås og revideres, således at tegningsmaterialet og tilhørende statiske beregninger nøje svare til det udførte arbejde. Bygherren skal herefter have udleveret 2 sæt komplette tegnings-, beskrivelses- og beregningsmateriale, samt 2 sæt instruks for drift og vedligeholdelse af det afleverede byggeri. Endvidere afleveres dokumentation for den løben- Side 11

13 de kvalitetssikring af byggeprocessen i henhold til gældende regler for kvalitetssikring. Totalentreprenøren har det fulde ansvar for, at projektering og alle arbejder og leverancer gennemføres i henhold til gældende cirkulærer og lovgivning Sikkerhed Det påhviler totalentreprenøren at sørge for, at arbejdet på byggepladsen gennemføres under iagttagelse af alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med Arbejdstilsynets anvisninger og cirkulærer, samt i overensstemmelse med Beskæftigelsesministeriets lov om arbejderbeskyttelse og Beskæftigelsesministeriets seneste bekendtgørelser om sikkerhedsarbejder ved bygge- og anlægsvirksomhed, idet den nødvendige koordination alene påhviler totalentreprenøren. Der skal afholdes sikkerhedsmøder efter gældende regler. Bygherren tegner en all-risk forsikring i henhold til ABT93, hvor totalentreprenøren og dennes underentreprenører er medforsikret i henhold til gældende praksis Varmt arbejde: Varmt arbejde er betegnelsen for alle de arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Tillæg til ABT 92 8: Ad stk. 1 Bygherren tegner i forbindelse med byggesagen All-risk forsikring hvor entreprenører og underentreprenører er medforsikret. Selvrisiko pr. skadesbegivenhed udgør kr., som udredes af skadevolderen. Ved enhver brand- og eksplosionsskade gælder en selvrisiko på 10%, dog mindst kr og højst kr Den anførte selvrisiko vil dog ikke blive gjort gældende af forsikringsselskabet, såfremt sikrede kan godtgøre: At skaden ikke er sket som følge af "varmt arbejde" (tagdækning, vinkelslibning og metalforarbejdning) jf. Dansk Brandteknisk Instituts "Brandteknisk Vejledning nr.10, 10A, l0b, på en af forsikringen omfattet genstand, eller at skaden er sket, selvom sikrede har fulgt Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A, 10B. Der kan ikke ved anden aftale tegnes forsikring for den ovenfor nævnte selvrisiko. Selvrisikoen påhviler den part i byggeriet, der er ansvarlig for skaden. Side 12

14 Udførelse af "varmt arbejde": I forbindelse med varmt arbejde udfærdiges - "Aftale om sikkerhed ved varmt arbejde". Denne aftale er i nærværende byggesag et anliggende mellem totalentreprenøren og dennes underentreprenører. Enhver kontrol og brandrundering i forbindelse med varmt arbejdes udførelse, er bygherren uvedkommende. Det skal her præciseres, at varmt arbejde, der kan udgøre risiko for eks. bygning eller bygningsdele skal udføres først på arbejdsdagen, og der skal efterfølgende af entreprenøren etableres fornøden brandvagt og/eller brandrundering efter entreprenørens vurdering. Vinkelslibere må ikke benyttes i bygning og nær bygningsdele, hvis der er mulighed for antændelse af bygningsdele samt beskadigelse af glas og glaserede bygningsdele. 7.0 Kvalitetssikring Totalentreprisen er omfattet af kravet om kvalitetssikring Kvalitetsplan Totalentreprenørens tilbud skal inkludere en beskrivelse af den kvalitetsplan, som han skal udarbejde og gennemføre byggeopgavens arbejder i overensstemmelse med. Totalentreprenøren skal kvalitetssikre egne, tilknyttede teknikerfirmaers og underentreprenørers ydelser i overensstemmelse med god kvalitetssikringsskik og herunder i fornødent omfang udnytte de hjælpemidler, der til enhver tid findes som alment teknisk fælleseje. For at sikre en rimelig kvalitetssikring skal kvalitetsplanen som minimum omfatte følgende emner: projektorganisation dokumentstyring projektstyring styring af indkøb styring af egen produktion og eget arbejde styring af underentreprenører styring af tilknyttede teknikere kontrol af eget, underentreprenørers og teknikeres arbejder kontrolplaner dokumentation af gennemført kontrol håndtering af fejl ved materialer og arbejde håndtering af afvigelser fra projektmaterialet styring af intern aflevering. Uafhængigt af totalentreprenørens kontrol vil bygherren og dennes teknikere eventuelt gennemføre stikprøvevis kontrol - også af totalentreprenørens Side 13

15 kontroldokumentation. Denne kontrol og dokumentation fritager ikke totalentreprenøren for ansvaret for totalentreprisens korrekte udførelse, kontrollen hermed og dokumentation for at kvalitetskravene er opfyldt. Bygherren og dennes teknikere skal have fri adgang til totalentreprenørens lagre og produktionssteder og have lejlighed til at foretage den ønskede kontrol, herunder gennemgå entreprenørens kontroldokumentation. Ovennævnte gælder også for underentreprenører/ leverandører Prøver: Totalentreprenøren skal inden for entreprisen være indstillet på at levere diverse materialer og prøver til bygherrens godkendelse. Tekniske anlæg, ventilationsanlæg etc. skal prøvekøres og serviceres med jævne mellemrum inden for garantiåret (1 år efter godkendt afleveringsforretning), samt når der opstår behov for det. De dermed forbundne udgifter er bygherren uvedkommende Driftsplaner: For alle tekniske anlæg og bygningsdele skal der afleveres materiale vedrørende: - data, indeholdende fabrikat, materialespecifikation, garantiforhold, afhjælpningsperiode m.v.. - driftsvejledning indeholdende art, omfang og tidsintervaller for vedligeholdelse, tilstandsvurdering, rengøringsmetode, rengøringsmidler, fremgangsmåde m.v.. - leverandør, underentreprenør og teknikerliste. - driftsbudgetter vedrørende passiv klimatisering. Materialet skal afleveres på dansk Garantieftersyn og 5 års eftersyn: Totalentreprenøren skal medvirke ved 1- og 5- års eftersyn og skal afholde sine egne udgifter hermed. Eftersynene udføres kort før de respektive perioders udløb, regnet fra dato for godkendt afleveringsforretning. Såfremt bygherren evt. skulle glemme at indkalde til garantieftersyn, friholder dette ikke totalentreprenøren for ansvar. I så fald må totalentreprenøren gøre bygherren opmærksom på forglemmelsen, således at eftersynene kan afholdes i overensstemmelse med aftalen Ansvar: Totalentreprenørens ansvar og ansvarets indhold er fastlagt i gældende regler. I tilfælde af, at mangler skyldes svig eller grov uagtsomhed, gælder dansk rets almindelige regler Side 14

16 om forældelse og ansvar Økonomi: Alle udgifter i forbindelse med ovennævnte ydelser og aftaler skal være indeholdt i tilbudet. 8.0 Byggepladsforhold Generelt: Byggepladsen overtages i den stand, som den foreligger på licitationsdagen. Den enkelte tilbudsgiver skal selv gøre sig bekendt med forholdene på stedet. Manglende kendskab til tilkørselsforhold, niveauforhold, beplantning og andet, betinget af byggepladsens beliggenhed, er bygherren uvedkommende, og der vil i denne forbindelse ikke senere kunne gøres økonomiske krav gældende overfor bygherren. Byggeplads & skurvogne: Totalentreprenøren indretter byggepladsen i overensstemmelse med den til projektet udarbejdede byggeplads - og sikkerhedsplan. Byggepladsen skal, afhængig af medarbejderstabens størrelse, omfatte de af Arbejdstilsynet krævede mandskabs og velfærdsfaciliteter. Totalentreprenøren etablerer selvstændig el-tavle til skurbyen, forsynet med bimåler for afregning af el til belysning og opvarmning af vand og af skure. Materialetilkørsel & oplag: Totalentreprenøren er ansvarlig for, at der til byggepladsen ikke leveres større materialemængder, end det kontinuerlige arbejde kræver, og aldrig mere, end der kan opbevares i det aktuelle bygningsområde, uden at dette bliver til gene eller til fare for de på byggepladsen beskæftigede. Totalentreprenøren skal i forbindelse med ophejsning af egne materialer, vederlagsfrit ophejse underentreprenørers og ventilationsentreprenørens materialer. El til byggebrug: Totalentreprenøren sørger for opstilling af nødvendige byggepladstavle og undertavler. Bygherren betaler elforbrug til byggebrug. Stilladser, kraner m. v.: Alle omkostninger til stilladser, kranhjælp, afskærmninger etc. skal være indeholdt i totalentreprisen. Side 15

17 Skiltning: Der kan for totalentreprenørens regning opsættes byggepladsskilt ved indkørsel til byggepladsen. Herudover er kun faste skilte på skurvogne og arbejdsmateriel tilladt. Spiserum: Der henvises til brug af godkendte skurvogne, som opstilles af totalentreprenør eller underentreprenører. Sanitet og toiletforhold: Totalentreprenøren opstiller og renholder i hele byggeperioden godkendt sanitets og toiletvogn, tilsluttet afløb eller kloakbrønd til brug for samtlige til byggeriet knyttede medarbejdere. Arbejdskørsel: Arbejdskørsel i området skal foregå under udvisning af agtsomhed. Offentlige vejarealer rengøres dagligt i forbindelse med jordkørsel og lignende. Parkering: Entreprenøren sørger for tilstrækkelig befæstet areal til parkering for håndværkerne. Det kunne være formålstjenligt allerede i forbindelse med de indledende arbejder på grunden at etablere de, eller dele af de befæstede arealer, som senere skal bruges i forbindelse med magasinet. Udearealer: Efter arbejdernes afslutning retablerer totalentreprenøren de områder af byggepladsen, som ikke er omfattet af nyanlæg, nyplantning og lignende indeholdt i totalentreprisen, til samme stand som de overtages ved entreprisens begyndelse. Alle arealer der er berørt af entreprisen, og som ikke på anden måde er befæstet, skal eftersås med græs. Skader på bygninger og vejarealer: Totalentreprenøren skal udbedre enhver skade, der forvoldes på gade, fortov og bygning, uanset om den forvoldes af totalentreprenøren, underentreprenører eller leverandører til byggeriet. Sikkerhed: Det påhviler totalentreprenøren at sørge for, at alle arbejder på byggepladsen gennemføres i henhold til alle gældende love, bekendtgørelser og AT-anvisninger etc. Al nødvendig anmeldelse til Arbejdstilsynet er totalentreprenørens ansvar. Side 16

18 Totalentreprenøren koordinerer sikkerhedsarbejdet og sørger for, at der vælges sikkerhedsrepræsentant samt at der afholdes de lovpligtige sikkerhedsmøder, hvorfra der tages referat. Side 17

19 13.0 TILFØJELSER TIL ABT 93 ABT93 er ikke medsendt udbudsmaterialet, men kan, såfremt entreprenøren ønsker det, rekvireres hos bygherren. ABT 93 gælder med følgende tilføjelser og rettelser: Ad ABT 93 2, stk.2 Såfremt udbudsmaterialet efter tilbudsgiverens opfattelse indeholder uklarheder, skal dette fremføres så tidligt i tilbudsfasen, at berigtigelse kan gives skriftligt til samtlige tilbudsgivere. Ad ABT 93 6, stk. 5. Det stillede krav om sikkerhedsstillelse på 15 % af entreprisesummen eksklusive moms, løber indtil godkendt samlet aflevering har fundet sted Ad ABT 8, stk.l. Bygherren tegner All-risk forsikring hvor entreprenører og underentreprenører er medforsikret. Selvrisiko pr. skadesbegivenhed udgør kr. som udredes af skadevolderen. ad ABT Totalentreprenøren er pligtig til inden for én arbejdsuge, eller ved specielle forhold nærmere aftalt tidsfrist efter, at der fra hans eller bygherrens side er fremsat krav om merpris eller dekorter, at fremkomme med skriftligt tilbud på disse. Disse tilbud skal nøje specificeres. Aftalte eventuelle ekstraarbejder og reduktioner i arbejdet indgår som dele af entreprisen, hvorfor alle bestemmelser, der indgår i retsgrundlaget mellem entreprenøren og bygherren også gælder disse arbejder. Hvis bygherre og entreprenør ikke når til enighed om pris og tid for et ekstraarbejdes udførelse, har bygherren ret til uden hindring fra entreprenørens side at lade arbejdet udføre af tredjemand. Inden udførelsen af en eventuel mere- eller mindreydelse skal der udarbejdes aftaleseddel med angivelse af fast pris, samt angivelse af ydelsens art og omfang. Aftalesedlen har først gyldighed, når de er underskrevet af både entreprenør og bygherre. Før udbetaling kan finde sted, skal arbejdet være udført og godkendt. Ad ABT Byggemøder mellem totalentreprenør og bygherre afholdes ugentligt eller efter nærmere aftale. Side 18

20 Mødereferater betragtes som godkendt, såfremt der ikke fremsættes indsigelser på det nærmest følgende byggemøde. ad ABT 93 25, stk. 2 Såfremt det på et byggemøde konstateres, at entreprenøren har selvforskyldte forsinkelser i sit arbejde i forhold til aftalte tidsfrister, udløser dette dagbøder, der fastsættes af bygherren. Dagbøder kan dog max. udgøre 1 promille af entreprisesummen, - for hver kalenderdag forsinkelsen varer. Retsmæssige opkrævede dagbøder vil ikke blive tilbagebetalt. Ad ABT Der vil kun blive afholdt een afleveringsforretning, hvor samtlige arbejder skal være afsluttet. Gældserklæring Vejledning Vejledning om udfyldelse af gældserklæring. Tilbudsgiver skal angive den ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige som påhviler virksomheden. Er der tale om en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab eller et kommanditselskab, skal gældsangivelsen tillige indeholde indehaverens, interessenternes eller komplementarernes gæld vedrørende personlige skatter og arbejdsmarkedsbidrag. Har virksomheden eller indehaverne jf. ovenstående ubetalt forfalden gæld til det offentlige, skal det tillige angives, hvorvidt der er stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger kr., eller om der er indgået aftale om en afviklingsordning. Randers Kommunes behandling af modtagne gældserklæringer. Modtagne gældserklæringer vil blive verificeret ved de kommunale skattemyndigheder samt Told- og skatteregioner. Ved antagelse af tilbud vil tilbudsgivere uden ubetalt, forfalden gæld til det offentlige blive favoriseret. Har alle tilbudsgivere ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, vil tilbudsgivere, der har stillet sikkerhed og som i rimelig tid inden tilbudstidspunktet har indgået en aftale om en afviklingsordning, og overholdt denne ordning, blive favoriseret. Er der aftalt en afviklingsordning gælder, at denne skal have været overholdt i mindst seks måneder for at dette forhold kan tages i betragtning Side 19

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr.

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr. Disponering Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse : 2. Projektering: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Projektering : 3. Udførelse: (Håndværkerudgifter,

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM OVERORDNEDE FORHOLD... 3 1.1 Indledning og formål...

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) TA11P - TA17P. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten 2013 2016

Tilbudsliste (TBL) TA11P - TA17P. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten 2013 2016 6 Tilbudsliste (TBL) A - Primærruter: B - Sekundæreruter: D - Plov distrikter: Læssevagt: TA01 - TA07 + TRS TA11P - TA17P TB20 - TB29 TD01 - TD13 Sølsted depot UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012 12/03282-1 Lene Tørnæs Helbo lthe@vd.dk +45 7244 3749 ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING BYGHERRERÅDGIVNING FOR BROER I ENTREPRISE 0410.001, UDBYGNING

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

TOTALENTREPRISEKONTRAKT

TOTALENTREPRISEKONTRAKT TOTALENTREPRISEKONTRAKT i henhold til ABT 93 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 75 c/o Plus Bolig Alexander Foss Gade 7 9000 Aalborg I det

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbud indkøb af gummihjulslæsser

Udbud indkøb af gummihjulslæsser Udbud indkøb af gummihjulslæsser Esbjerg Kommune udbyder i offentligt nationalt udbud i henhold til tilbudsloven, indkøb af gummihjulslæsser. Udbuddet er offentligt annonceret. 1. Opgaven: Opgaven består

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere