Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland"

Transkript

1 Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland Etape Totalentreprisebeskrivelse og byggeprogram for etape 1. - april 2006 Den selvejende institution Fællesmagasin for museer i Midt- og Østjylland

2 ALMINDELIG ORIENTERING: Bygherre: Den selvejende institution Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland i samarbejde Kulturhistorisk Museum Randers. Kontaktpersoner bygherre: Kulturhistorisk museum Randers Museumsleder Jørgen Smidt-Jensen Konservator Lone Petersen Kulturel forvaltning: Kontorchef Poul Erik Oest Bygherrerådgiver: Direkte kald: Bygherretilsyn: Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Laksetorvet, 8900 Randers Telefon Telefax Søren Svejgaard Mobiltelefon Hardy Vestergaard Mobiltelefon Sted: m² grund ved Furvej, 8900 Randers Side 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse side: Introduktion side: Organisation side: Udbudsmaterialet side: Tidsterminer side: Totalentreprisen side: Tilbudsmaterialets omfang side: Vurdering af tilbud side: Vederlag for tilbud side: Gældserklæring side: Kontrolmateriale side: Hovedprojekt side: Endelig aflevering side: Varmt arbejde side: Kvalitetssikring side: Byggepladsforhold side: Tilføjelser/ændringer ABT 93 side: 18 bilag Gældserklæringsformular og garantiformular side: 20 Side 2

4 1.0 INTRODUKTION Som anført i Byggeprogram er den selvejende institution Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland oprettet af en række kulturhistoriske museer i Århus Amt, med henblik på at opføre og drive et fællesmagasin for at sikre den fælles kulturarv under betryggende opbevaringsvilkår. Randers Kommune har stillet en byggegrund til rådighed for projektet ved Furvej i et industrikvarter syd for Randers, tæt på motorvej E45. Bygningen Selve bygningsmassen tænkes som anført i byggeprogrammet etableret som større eller flere mindre, i princippet uopvarmede, lagerhaller, indrettet med passiv klimastyring, hvori der centralt er integreret et større opvarmet afsnit, som rummer en række fællesfunktioner. Hertil evt. en større indergård eller lysgård. Fremtidssikring Fællesmagasinet placeres som nævnt i den sydlige udkant af Randers, tæt på motorvej E45. Det fuldt færdige magasins optimale arealer fremgår af det vedlagte rumprogram. Det er op til totalentreprenøren i sit forslag og beskrivelse at redegøre for, hvordan det endelige fuldt udbyggede magasinet er disponeret og for, hvordan museerne får en etape 1 med den mest funktionelle indretning og den største kapacitet for den tilrådeværende entreprisesum. Det er vigtigt, at projektet er fremtidssikret, således at både de aktuelle behov for magasin kan opfyldes, men også at projektet har en sådan udformning, at også fremtidige behov let kan opfyldes ved udvidelsesmuligheder, som indgår naturligt og økonomisk forsvarligt i det foreslåede projekt. 2.0 ORGANISATION: Den selvejende institution har i fællesskab med museerne valgt at udbyde nærværende beskrevne bygningsopgave i totalentreprise, hvor de bydende ikke blot skal konkurrere på pris, men også på det tilbudte projekts arkitektoniske og funktionelle kvaliteter. Projekter og de indkomne tilbud vil blive bedømt af bestyrelsen, som frem over skal vareta- Side 3

5 ge driften af fællesmagasinet. Bestyrelsen eller dele heraf er tillige byggeudvalg. Byggeudvalget vil ved bedømmelsen blive suppleret med sagkyndig bistand fra Kulturel Forvaltning, Kulturhistorisk Museum Randers samt Teknisk Forvaltning. I den udstrækning, der vil være behov for en mere indgående vurdering af de indkomne projekter og deres klimamæssige egenskaber og konstruktioner, vil bygherren evt. søge bistand til bedømmelsen hos udvalgte teknikerfirmaer. Den endelige overdragelse af totalentreprisen sker efter beslutning i byggeudvalget. Efter udvalgets beslutning om overdragelse af entreprisen, vil bygherrens tilsyn og løbende kontrol af projektet blive varetaget af Teknisk Forvaltning, med bistand fra Kulturhistorisk Museum Randers og evt. med bistand fra udvalgte rådgivende teknikerfirmaer. Kommunernes revisionsafdeling, Byggerevisionen, kan evt. bistå med kontraktforhandlinger og den økonomiske gennemførelse af opgaven. 3.0 UDBUDSMATERIALET Til vurdering af opgaven og totalentreprisens omfang omfatter udbudsmaterialet følgende materiale: Udbudsbrev, dateret den 4. april Program for det fuldt udbyggede magasin. Nærværende beskrivelse og program for etape 1. Tegningsbilag, visende grunden og den beliggenhed med angivelse af adgangsveje Besigtigelse: De bydende skal ved besigtigelse på stedet selv gøre sig bekendt med de terrænmæssige forhold og andet, der kan få indvirkning på tilbudsafgivelsen. Der kan efter ønske blive fastlagt en samlet besigtigelse på stedet, hvor bygherren vil have en repræsentant til stede. Endvidere kan der, såfremt tilbudsgiverne ønsker det, fastlægges et eller flere fælles spørgemøder Myndighedsgodkendelser: Totalentreprenøren skal inden for entrepriseaftalen fremskaffe alle de for entreprisens gennemførelse nødvendige myndighedsgodkendelser og attester - herunder Arbejdstilsynets godkendelse. Når bestyrelsens indstilling af det foretrukne projekt og tilbud foreligger, skal den pågældende totalentreprenør være villig til, efter nærmere aftale, at påbegynde udarbejdelse af for- og hovedprojekt, ligesom der straks skal optages Side 4

6 kontakt med myndighederne med henblik på byggeriets igangsættelse i overensstemmelse med tidsplanen. Alle krav fra offentlige myndigheder for at opnå byggetilladelse m.v., skal være indeholdt i tilbudet. Kun sådanne krav, som måtte fremkomme efter at byggetilladelse er givet, og som kunne være konstateret i forbindelse med det til byggetilladelsen fremsendte materiale, vil kunne berettige totalentreprenøren til et tillæg i forhold til den godkendte tilbudssum Spørgsmål: Spørgsmål i tilbudsfasen af teknisk og lovgivningsmæssig art vedrørende totalentrepriseudbudet skal rettes til Teknisk Forvaltning. Spørgsmål skal være skriftlig formuleret. Besvarelse af spørgsmål vil ske skriftligt, og tilgå samtlige tilbudsgivere Økonomi: Udbudsmaterialet er udarbejdet med henblik på i begrænset udbud at indhente tilbud på etape 1 med fast pris og fast tid i totalentreprise. Tilbudet skal omfatte alle de ydelser, der er nødvendige for totalentreprisens fulde konditionsmæssige gennemførelse og aflevering Fast pris: Til gennemførelse af opgaven betaler bygherren totalentreprenøren maksimalt kroner eksklusiv moms. Denne pris skal som minimum omfatte de for etape 1 ønskede servicerum og magasiner. Her ud over så mange af de i byggeprogrammet for det fuldt udbyggede magasin ønskede værksteder, personalerum og birum. Det faste tilbud skal dække: Samtlige de for totalentreprisens gennemførelse nødvendige udgifter, der ikke direkte er nævnt som bygherrens egne ydelser Bygherrens egne ydelser: Følgende omkostninger og udgifter til byggeriet afholdes direkte af bygherren og skal ikke indgå i tilbudet: Byggesagsgebyr, eventuel stempling af totalentreprisekontrakt, all-riskforsikring i hele byggeperioden, el til byggebrug, eventuelle tilslutningsafgifter eller forhøjelser af samme. Evt. bygherreleverancer eller ydelser, der leveres af anden entreprenør. Side 5

7 3.08 Tidsterminer: Udsendelse af udbudsmateriale: Aflevering af konkurrenceprojekt: Bedømmelse og byggeudvalgets beslutning afsluttet: Offentliggørelse og åbning af navnekuverter: Kontraktforhandlinger afsluttet og godkendelse af total entreprenør: Aflevering af tilstrækkelig projektmateriale til byggesagsbehandling: Forventet grave/støbetilladelse: Byggestart: Byggetilladelse: Aflevering etape 1.: Indvielse og Ibrugtagning: (inden kl ) ult ult Betaling: I henholdt til Almindelige betingelser for Totalentreprise af 1993 (ABT 93) Afsnit D, Totalentreprisen Betænkning nr. 1266, Bygge- og Boligstyrelsen, april Omfang I henhold til medsendte materiale, ønskes der udarbejdet et totalentrepriseforslag til etablering af fællesmagasiner for de samarbejdende kulturhistoriske museer i Århus Amt. Projektforslaget skal bestå af 2 delforslag: Et, der på baggrund af byggeprogram på programprojektniveau i plan og facader, viser hvordan magasinet tænkes at fremtræde ved fuld udbygning. Et, visende etape 1, og hvordan denne del er tænkt, som grundlag for det fuldt udbyggede ma- Side 6

8 gasin. Etape 1 skal omfatte følgende funktioner og lokaler: Garage, Maskinpark, Teknikrum, Emballagelager. Samlet forventes disse arealer at udgøre ca. 100m². Ankomst og grovrengøring, Karantæne og frysedesinfektion. Samlet forventes disse arealer at udgøre ca. 60m². Sluser, Klargøring, Dokumentation, Studie, Emballering, Forsendelse. Samlet forventes disse arealer at udgøre ca. 165m². Mandskab (bad/toilet og alrum) Samlet forventes disse arealer at udgøre ca. 25m². Magasiner: Ekstra tørt magasin 300 m² Mezzanin i ekstra tørt magasin 210m² Normalt magasin 1700 m² Mezzanin i normalt magasin (1190 m²) Samlet forventes magasinkapaciteten at udgøre ca. 3400m². Indbyrdes placering af de forskellige lokaler og funktioner forventes i overensstemmelse med byggeprogrammet. Hvor de ønskede arealer til etape 1 er mindre end de i byggeprogrammet ønskede arealer for det fuldt udbyggede magasin, kan det være hensigtsmæssige at 2 eller flere forenelige funktioner er fælles i et større rum, som i det fuldt udbygge magasin efterfølgende kan overgå til kun at rumme en funktion. I det omfang, at de under etape 1 ønskede lokaler arealmæssigt ikke er i overensstemmelse med de i byggeprogrammet tilsvarende ønskede arealstør- Side 7

9 relser, forventes det at fremgå af forslaget, hvordan disse arealer ved den endelige udbygning opfylder programmet for det fuldt udbyggede magasin. Udemagasin I forbindelse med Garagen placeres udemagasin for bygningssten af granit (kvadre, overliggere og lignende). 5.0 Tilbudsmaterialets omfang: Totalentreprisen omfatter al nødvendig projektering, opmåling på stedet, beregninger, godkendelser, instruktioner, levering, udførelse, kvalitetssikring m.v. til fuldt færdigt arbejde idriftsætning og aflevering. Totalentrepriseprojekt og tilbud fremsendes anonymt til bygherren i henhold til udbudsbrev. Projektmateriale og navnekuvert forsynes med vilkårligt nummer på min. 5 cifre. Det til bygherren fremsendte totalentreprisetilbud, skal som minimum omfatte følgende: Navnekuvert, kun påført projektnummer, indeholdende tilbudsliste med de angivne specifikationer udfyldt. Oplysninger om tilbudsgiverens projekt og entrepriseorganisation, herunder projektansvarlig totalentrepriseentreprenør, evt. tilknyttede arkitekt og ingeniørfirmaer, og om muligt underentreprenører og leverandører på de væsentligste konstruktioner. Konkurrenceprojekt, kun påført projektnummer, skal omfatte skitseforslag i form af snit, opstalter etc., der tydeligt viser forslagsstillerens tanker og hensigter. Der lægges vægt på en udformning, der i udtryk og farvevalg er i harmoni med omgivelserne og den landskabelige beliggenhed. Tegningsmaterialet ønskes udformet i min. mål 1:500 for beliggenhedsplaner, 1:100 - evt. 1:200 for oversigtsplaner og snit, og min. i mål 1:50 for delplaner og snit i væsentlige konstruktionsdele. Det skal klart af det tilbudte projektforslag fremgå, hvordan magasinet er disponeret, og hvordan de forskellige funktioner indbyrdes er placeret i forhold til hinanden. Det skal endvidere være anskueliggjort, hvordan evt. udvidelser af magasinet med en etape 2 senere vil indgå i bebyggelsens fremtræden og hvordan fremtidige yderligere udvidelser kan disponeres. Side 8

10 Som supplement til tegningsmaterialet modtages gerne tredimensionelle gengivelser i form af perspektiver, modelfoto eller på cd-rom medleverede edb-manipulerede vandringer i det tilbudte projekt, som hjælp til bygherrens fulde forståelse af det tilbudte. Modeller modtages ikke. Til ovennævnte skal der medleveres en entydig beskrivelse af konstruktioner, installationer og materialer med bl.a. angivelse af kvaliteter og typer. Det tilbudte skal energimæssigt være projekteret i henhold til tillæg 12, BR 98, med ikrafttrædelse den 1. januar Tillige skal der afleveres redegørelse for bygningernes energiramme, samt energiforbrug og dokumentation for at de vil kunne opfylde Energimærkeordningen. Det må på ingen måde, ud over oplysningerne i navne og priskuverten, af det fremsendte projektmateriale fremgå hvem der er forslagsstiller. Kvittering for modtagelse af tilbudsmateriale vil blive udstedt. Ved udstedelse af kvittering, er der ikke taget stilling til, om udbudsmaterialet er konditionsmæssigt Vurdering af tilbud: Der foretages en samlet vurdering af tilbudsprojekterne, hvor følgende hovedfaktorer vil blive anvendt ud fra kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. A. Arkitektur, funktion og miljø B. Materialer, konstruktioner og omfang af det tilbudte. C. Drift og vedligeholdelse Faktor A og C vægtes med hver 25% i bedømmelsen af det samlede tilbudte forslag. Og faktor B vil vægte med 50 %. Vurdering af de indkomne projekter og tilbud vil foregå i 2 faser: 1. fase. Vurdering af projekternes kvalitet uden kendskab til forfatter. Det vil sige ud fra kriterierne A+B+C - med udpegning af vinderprojekt samt nr. 2 og 3. Side 9

11 2. fase. Åbning af alle navnekuverter, indeholdende navn på totalentreprenør og dennes samarbejdspartnere, samt prisen på det tilbudte projekt. Herefter offentliggøres navnet på den vindende totalentreprenør, samt på de øvrige forslagsstillere. Det forudsættes for, at det tilbudte er konditionsmæssigt, at den tilbudte pris ikke overstiger den af bygherren fastsatte maksimalpris! Det understreges, at det er byggeudvalgets vurdering alene, der er afgørende for beslutning om, hvem der får totalentreprisen overdraget Vederlag for tilbud: Der udbetales et vederlag til hver af tilbudsgiverne, på kr. eksklusive moms, forudsat at tilbudsmaterialet er konditionsmæssigt. Der vil ikke blive udbetalt vederlag til den tilbudsgiver, som får totalentreprisen overdraget. Det afleverede konkurrence- og projektmateriale er bygherrens ejendom, og bygherren kan frit anvende materialet til udstilling, offentliggørelse i publikationer og lignende. Endvidere forbeholder bygherrens sig ret til at anvende gode tekniske ideer og indretningsmæssige detaljer fra de projekter, som ikke kommer til udførelse. Dog på en sådan måde at ophavsretten ikke krænkes Gældserklæring: TILBUDSGIVERENS GÆLD TIL DET OFFENTLIGE I medfør af l - 3 i lov nr af 21. december 1994, skal tilbudsgiverne samtidig med afgivelse af tilbud på totalentreprisen i nærværende udbud aflevere Gældserklæring i underskreven stand, såfremt tilbudsgiveren ikke har ubetalt, forfalden gæld på over ,- kr. til det offentlige (stat, amt eller kommune). Har tilbudsgiver ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på over ,- kr., men ønsker at komme i betragtning i medfør af undtagelsesreglerne i l stk. 2, 2-4 pkt., skal tilbudsgiveren samtidig med tilbudet fremsende en særskilt erklæring med oplysning om: - gældens størrelse. - hvorvidt der vil blive stillet sikkerhed, eller om der er indgået afviklingsordning med inddrivelsesmyndigheden. Overholdelse af ovennævnte er en betingelse for, at tilbud vil kunne accepteres. Side 10

12 Gældserklæringen afleveres i specialkuvert, der indlægges i tilbudskuverten. Kuvert med gældserklæring påføres tilbudsgiverens stempel eller navn. Kun den totalentreprenør, der kommer i betragtning ved arbejdsoverdragelsen, vil få sin kuvert åbnet. Øvrige kuverter vil efter vedståelsesperioden blive makuleret uåbnet. 6.0 Kontrolmateriale: Den tilbudsgiver, der får overdraget totalentreprisen, skal fremsende kontrolmateriale til bygherren. Kontrolmaterialet skal være så fyldestgørende, at det i alle henseender redegør for projektets statiske og bygningsmæssige forhold samt materialevalg. Kontrolmaterialet skal være tilstrækkeligt til, at der kan udstedes byggetilladelse. Kontrolmaterialet skal fremsendes i 2 eksemplarer Hovedprojekt: Hovedprojekt, omfattende komplet tegningsmateriale med fuldstændig beskrivelse og statiske beregninger, skal forelægges for bygherren med henblik på at undgå misforståelser og fortolkningsfejl vedrørende entreprisen. Den endelige kontrol af aftalens opfyldelse sker ved entreprisens aflevering, men hovedprojektet skal dog foreligge på et så tidligt tidspunkt, at der for bygherren og dennes rådgivere vil være mulighed for foreløbig kontrol af projektet samt at komme med bemærkninger til dette, uden at han dog dermed pådrager sig noget projektansvar. I hovedprojekteringsfasen skal endvidere løses forskellige tekniske detaljer vedrørende bl.a. tilpasning og hensyntagen til tekniske anlæg, elinstallationer etc. i forhold til magasin og værkstedernes funktion og brugbarhed. Den afsluttende gennemgang af hovedprojektet indgår som en del af KS-cirkulærets senest reviderede udgave Endelig aflevering: Totalentreprisen kan først afleveres, når samtlige arbejder er afsluttet. I forbindelse med entreprisens aflevering skal alle beregninger og tegninger gennemgås og revideres, således at tegningsmaterialet og tilhørende statiske beregninger nøje svare til det udførte arbejde. Bygherren skal herefter have udleveret 2 sæt komplette tegnings-, beskrivelses- og beregningsmateriale, samt 2 sæt instruks for drift og vedligeholdelse af det afleverede byggeri. Endvidere afleveres dokumentation for den løben- Side 11

13 de kvalitetssikring af byggeprocessen i henhold til gældende regler for kvalitetssikring. Totalentreprenøren har det fulde ansvar for, at projektering og alle arbejder og leverancer gennemføres i henhold til gældende cirkulærer og lovgivning Sikkerhed Det påhviler totalentreprenøren at sørge for, at arbejdet på byggepladsen gennemføres under iagttagelse af alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med Arbejdstilsynets anvisninger og cirkulærer, samt i overensstemmelse med Beskæftigelsesministeriets lov om arbejderbeskyttelse og Beskæftigelsesministeriets seneste bekendtgørelser om sikkerhedsarbejder ved bygge- og anlægsvirksomhed, idet den nødvendige koordination alene påhviler totalentreprenøren. Der skal afholdes sikkerhedsmøder efter gældende regler. Bygherren tegner en all-risk forsikring i henhold til ABT93, hvor totalentreprenøren og dennes underentreprenører er medforsikret i henhold til gældende praksis Varmt arbejde: Varmt arbejde er betegnelsen for alle de arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Tillæg til ABT 92 8: Ad stk. 1 Bygherren tegner i forbindelse med byggesagen All-risk forsikring hvor entreprenører og underentreprenører er medforsikret. Selvrisiko pr. skadesbegivenhed udgør kr., som udredes af skadevolderen. Ved enhver brand- og eksplosionsskade gælder en selvrisiko på 10%, dog mindst kr og højst kr Den anførte selvrisiko vil dog ikke blive gjort gældende af forsikringsselskabet, såfremt sikrede kan godtgøre: At skaden ikke er sket som følge af "varmt arbejde" (tagdækning, vinkelslibning og metalforarbejdning) jf. Dansk Brandteknisk Instituts "Brandteknisk Vejledning nr.10, 10A, l0b, på en af forsikringen omfattet genstand, eller at skaden er sket, selvom sikrede har fulgt Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A, 10B. Der kan ikke ved anden aftale tegnes forsikring for den ovenfor nævnte selvrisiko. Selvrisikoen påhviler den part i byggeriet, der er ansvarlig for skaden. Side 12

14 Udførelse af "varmt arbejde": I forbindelse med varmt arbejde udfærdiges - "Aftale om sikkerhed ved varmt arbejde". Denne aftale er i nærværende byggesag et anliggende mellem totalentreprenøren og dennes underentreprenører. Enhver kontrol og brandrundering i forbindelse med varmt arbejdes udførelse, er bygherren uvedkommende. Det skal her præciseres, at varmt arbejde, der kan udgøre risiko for eks. bygning eller bygningsdele skal udføres først på arbejdsdagen, og der skal efterfølgende af entreprenøren etableres fornøden brandvagt og/eller brandrundering efter entreprenørens vurdering. Vinkelslibere må ikke benyttes i bygning og nær bygningsdele, hvis der er mulighed for antændelse af bygningsdele samt beskadigelse af glas og glaserede bygningsdele. 7.0 Kvalitetssikring Totalentreprisen er omfattet af kravet om kvalitetssikring Kvalitetsplan Totalentreprenørens tilbud skal inkludere en beskrivelse af den kvalitetsplan, som han skal udarbejde og gennemføre byggeopgavens arbejder i overensstemmelse med. Totalentreprenøren skal kvalitetssikre egne, tilknyttede teknikerfirmaers og underentreprenørers ydelser i overensstemmelse med god kvalitetssikringsskik og herunder i fornødent omfang udnytte de hjælpemidler, der til enhver tid findes som alment teknisk fælleseje. For at sikre en rimelig kvalitetssikring skal kvalitetsplanen som minimum omfatte følgende emner: projektorganisation dokumentstyring projektstyring styring af indkøb styring af egen produktion og eget arbejde styring af underentreprenører styring af tilknyttede teknikere kontrol af eget, underentreprenørers og teknikeres arbejder kontrolplaner dokumentation af gennemført kontrol håndtering af fejl ved materialer og arbejde håndtering af afvigelser fra projektmaterialet styring af intern aflevering. Uafhængigt af totalentreprenørens kontrol vil bygherren og dennes teknikere eventuelt gennemføre stikprøvevis kontrol - også af totalentreprenørens Side 13

15 kontroldokumentation. Denne kontrol og dokumentation fritager ikke totalentreprenøren for ansvaret for totalentreprisens korrekte udførelse, kontrollen hermed og dokumentation for at kvalitetskravene er opfyldt. Bygherren og dennes teknikere skal have fri adgang til totalentreprenørens lagre og produktionssteder og have lejlighed til at foretage den ønskede kontrol, herunder gennemgå entreprenørens kontroldokumentation. Ovennævnte gælder også for underentreprenører/ leverandører Prøver: Totalentreprenøren skal inden for entreprisen være indstillet på at levere diverse materialer og prøver til bygherrens godkendelse. Tekniske anlæg, ventilationsanlæg etc. skal prøvekøres og serviceres med jævne mellemrum inden for garantiåret (1 år efter godkendt afleveringsforretning), samt når der opstår behov for det. De dermed forbundne udgifter er bygherren uvedkommende Driftsplaner: For alle tekniske anlæg og bygningsdele skal der afleveres materiale vedrørende: - data, indeholdende fabrikat, materialespecifikation, garantiforhold, afhjælpningsperiode m.v.. - driftsvejledning indeholdende art, omfang og tidsintervaller for vedligeholdelse, tilstandsvurdering, rengøringsmetode, rengøringsmidler, fremgangsmåde m.v.. - leverandør, underentreprenør og teknikerliste. - driftsbudgetter vedrørende passiv klimatisering. Materialet skal afleveres på dansk Garantieftersyn og 5 års eftersyn: Totalentreprenøren skal medvirke ved 1- og 5- års eftersyn og skal afholde sine egne udgifter hermed. Eftersynene udføres kort før de respektive perioders udløb, regnet fra dato for godkendt afleveringsforretning. Såfremt bygherren evt. skulle glemme at indkalde til garantieftersyn, friholder dette ikke totalentreprenøren for ansvar. I så fald må totalentreprenøren gøre bygherren opmærksom på forglemmelsen, således at eftersynene kan afholdes i overensstemmelse med aftalen Ansvar: Totalentreprenørens ansvar og ansvarets indhold er fastlagt i gældende regler. I tilfælde af, at mangler skyldes svig eller grov uagtsomhed, gælder dansk rets almindelige regler Side 14

16 om forældelse og ansvar Økonomi: Alle udgifter i forbindelse med ovennævnte ydelser og aftaler skal være indeholdt i tilbudet. 8.0 Byggepladsforhold Generelt: Byggepladsen overtages i den stand, som den foreligger på licitationsdagen. Den enkelte tilbudsgiver skal selv gøre sig bekendt med forholdene på stedet. Manglende kendskab til tilkørselsforhold, niveauforhold, beplantning og andet, betinget af byggepladsens beliggenhed, er bygherren uvedkommende, og der vil i denne forbindelse ikke senere kunne gøres økonomiske krav gældende overfor bygherren. Byggeplads & skurvogne: Totalentreprenøren indretter byggepladsen i overensstemmelse med den til projektet udarbejdede byggeplads - og sikkerhedsplan. Byggepladsen skal, afhængig af medarbejderstabens størrelse, omfatte de af Arbejdstilsynet krævede mandskabs og velfærdsfaciliteter. Totalentreprenøren etablerer selvstændig el-tavle til skurbyen, forsynet med bimåler for afregning af el til belysning og opvarmning af vand og af skure. Materialetilkørsel & oplag: Totalentreprenøren er ansvarlig for, at der til byggepladsen ikke leveres større materialemængder, end det kontinuerlige arbejde kræver, og aldrig mere, end der kan opbevares i det aktuelle bygningsområde, uden at dette bliver til gene eller til fare for de på byggepladsen beskæftigede. Totalentreprenøren skal i forbindelse med ophejsning af egne materialer, vederlagsfrit ophejse underentreprenørers og ventilationsentreprenørens materialer. El til byggebrug: Totalentreprenøren sørger for opstilling af nødvendige byggepladstavle og undertavler. Bygherren betaler elforbrug til byggebrug. Stilladser, kraner m. v.: Alle omkostninger til stilladser, kranhjælp, afskærmninger etc. skal være indeholdt i totalentreprisen. Side 15

17 Skiltning: Der kan for totalentreprenørens regning opsættes byggepladsskilt ved indkørsel til byggepladsen. Herudover er kun faste skilte på skurvogne og arbejdsmateriel tilladt. Spiserum: Der henvises til brug af godkendte skurvogne, som opstilles af totalentreprenør eller underentreprenører. Sanitet og toiletforhold: Totalentreprenøren opstiller og renholder i hele byggeperioden godkendt sanitets og toiletvogn, tilsluttet afløb eller kloakbrønd til brug for samtlige til byggeriet knyttede medarbejdere. Arbejdskørsel: Arbejdskørsel i området skal foregå under udvisning af agtsomhed. Offentlige vejarealer rengøres dagligt i forbindelse med jordkørsel og lignende. Parkering: Entreprenøren sørger for tilstrækkelig befæstet areal til parkering for håndværkerne. Det kunne være formålstjenligt allerede i forbindelse med de indledende arbejder på grunden at etablere de, eller dele af de befæstede arealer, som senere skal bruges i forbindelse med magasinet. Udearealer: Efter arbejdernes afslutning retablerer totalentreprenøren de områder af byggepladsen, som ikke er omfattet af nyanlæg, nyplantning og lignende indeholdt i totalentreprisen, til samme stand som de overtages ved entreprisens begyndelse. Alle arealer der er berørt af entreprisen, og som ikke på anden måde er befæstet, skal eftersås med græs. Skader på bygninger og vejarealer: Totalentreprenøren skal udbedre enhver skade, der forvoldes på gade, fortov og bygning, uanset om den forvoldes af totalentreprenøren, underentreprenører eller leverandører til byggeriet. Sikkerhed: Det påhviler totalentreprenøren at sørge for, at alle arbejder på byggepladsen gennemføres i henhold til alle gældende love, bekendtgørelser og AT-anvisninger etc. Al nødvendig anmeldelse til Arbejdstilsynet er totalentreprenørens ansvar. Side 16

18 Totalentreprenøren koordinerer sikkerhedsarbejdet og sørger for, at der vælges sikkerhedsrepræsentant samt at der afholdes de lovpligtige sikkerhedsmøder, hvorfra der tages referat. Side 17

19 13.0 TILFØJELSER TIL ABT 93 ABT93 er ikke medsendt udbudsmaterialet, men kan, såfremt entreprenøren ønsker det, rekvireres hos bygherren. ABT 93 gælder med følgende tilføjelser og rettelser: Ad ABT 93 2, stk.2 Såfremt udbudsmaterialet efter tilbudsgiverens opfattelse indeholder uklarheder, skal dette fremføres så tidligt i tilbudsfasen, at berigtigelse kan gives skriftligt til samtlige tilbudsgivere. Ad ABT 93 6, stk. 5. Det stillede krav om sikkerhedsstillelse på 15 % af entreprisesummen eksklusive moms, løber indtil godkendt samlet aflevering har fundet sted Ad ABT 8, stk.l. Bygherren tegner All-risk forsikring hvor entreprenører og underentreprenører er medforsikret. Selvrisiko pr. skadesbegivenhed udgør kr. som udredes af skadevolderen. ad ABT Totalentreprenøren er pligtig til inden for én arbejdsuge, eller ved specielle forhold nærmere aftalt tidsfrist efter, at der fra hans eller bygherrens side er fremsat krav om merpris eller dekorter, at fremkomme med skriftligt tilbud på disse. Disse tilbud skal nøje specificeres. Aftalte eventuelle ekstraarbejder og reduktioner i arbejdet indgår som dele af entreprisen, hvorfor alle bestemmelser, der indgår i retsgrundlaget mellem entreprenøren og bygherren også gælder disse arbejder. Hvis bygherre og entreprenør ikke når til enighed om pris og tid for et ekstraarbejdes udførelse, har bygherren ret til uden hindring fra entreprenørens side at lade arbejdet udføre af tredjemand. Inden udførelsen af en eventuel mere- eller mindreydelse skal der udarbejdes aftaleseddel med angivelse af fast pris, samt angivelse af ydelsens art og omfang. Aftalesedlen har først gyldighed, når de er underskrevet af både entreprenør og bygherre. Før udbetaling kan finde sted, skal arbejdet være udført og godkendt. Ad ABT Byggemøder mellem totalentreprenør og bygherre afholdes ugentligt eller efter nærmere aftale. Side 18

20 Mødereferater betragtes som godkendt, såfremt der ikke fremsættes indsigelser på det nærmest følgende byggemøde. ad ABT 93 25, stk. 2 Såfremt det på et byggemøde konstateres, at entreprenøren har selvforskyldte forsinkelser i sit arbejde i forhold til aftalte tidsfrister, udløser dette dagbøder, der fastsættes af bygherren. Dagbøder kan dog max. udgøre 1 promille af entreprisesummen, - for hver kalenderdag forsinkelsen varer. Retsmæssige opkrævede dagbøder vil ikke blive tilbagebetalt. Ad ABT Der vil kun blive afholdt een afleveringsforretning, hvor samtlige arbejder skal være afsluttet. Gældserklæring Vejledning Vejledning om udfyldelse af gældserklæring. Tilbudsgiver skal angive den ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige som påhviler virksomheden. Er der tale om en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab eller et kommanditselskab, skal gældsangivelsen tillige indeholde indehaverens, interessenternes eller komplementarernes gæld vedrørende personlige skatter og arbejdsmarkedsbidrag. Har virksomheden eller indehaverne jf. ovenstående ubetalt forfalden gæld til det offentlige, skal det tillige angives, hvorvidt der er stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger kr., eller om der er indgået aftale om en afviklingsordning. Randers Kommunes behandling af modtagne gældserklæringer. Modtagne gældserklæringer vil blive verificeret ved de kommunale skattemyndigheder samt Told- og skatteregioner. Ved antagelse af tilbud vil tilbudsgivere uden ubetalt, forfalden gæld til det offentlige blive favoriseret. Har alle tilbudsgivere ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, vil tilbudsgivere, der har stillet sikkerhed og som i rimelig tid inden tilbudstidspunktet har indgået en aftale om en afviklingsordning, og overholdt denne ordning, blive favoriseret. Er der aftalt en afviklingsordning gælder, at denne skal have været overholdt i mindst seks måneder for at dette forhold kan tages i betragtning Side 19

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 74 Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10.12.1992 Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994 VEJ nr 22 af 31/01/1994 (Gældende) LOV

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere