Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland"

Transkript

1 Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland Etape Totalentreprisebeskrivelse og byggeprogram for etape 1. - april 2006 Den selvejende institution Fællesmagasin for museer i Midt- og Østjylland

2 ALMINDELIG ORIENTERING: Bygherre: Den selvejende institution Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland i samarbejde Kulturhistorisk Museum Randers. Kontaktpersoner bygherre: Kulturhistorisk museum Randers Museumsleder Jørgen Smidt-Jensen Konservator Lone Petersen Kulturel forvaltning: Kontorchef Poul Erik Oest Bygherrerådgiver: Direkte kald: Bygherretilsyn: Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Laksetorvet, 8900 Randers Telefon Telefax Søren Svejgaard Mobiltelefon Hardy Vestergaard Mobiltelefon Sted: m² grund ved Furvej, 8900 Randers Side 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse side: Introduktion side: Organisation side: Udbudsmaterialet side: Tidsterminer side: Totalentreprisen side: Tilbudsmaterialets omfang side: Vurdering af tilbud side: Vederlag for tilbud side: Gældserklæring side: Kontrolmateriale side: Hovedprojekt side: Endelig aflevering side: Varmt arbejde side: Kvalitetssikring side: Byggepladsforhold side: Tilføjelser/ændringer ABT 93 side: 18 bilag Gældserklæringsformular og garantiformular side: 20 Side 2

4 1.0 INTRODUKTION Som anført i Byggeprogram er den selvejende institution Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland oprettet af en række kulturhistoriske museer i Århus Amt, med henblik på at opføre og drive et fællesmagasin for at sikre den fælles kulturarv under betryggende opbevaringsvilkår. Randers Kommune har stillet en byggegrund til rådighed for projektet ved Furvej i et industrikvarter syd for Randers, tæt på motorvej E45. Bygningen Selve bygningsmassen tænkes som anført i byggeprogrammet etableret som større eller flere mindre, i princippet uopvarmede, lagerhaller, indrettet med passiv klimastyring, hvori der centralt er integreret et større opvarmet afsnit, som rummer en række fællesfunktioner. Hertil evt. en større indergård eller lysgård. Fremtidssikring Fællesmagasinet placeres som nævnt i den sydlige udkant af Randers, tæt på motorvej E45. Det fuldt færdige magasins optimale arealer fremgår af det vedlagte rumprogram. Det er op til totalentreprenøren i sit forslag og beskrivelse at redegøre for, hvordan det endelige fuldt udbyggede magasinet er disponeret og for, hvordan museerne får en etape 1 med den mest funktionelle indretning og den største kapacitet for den tilrådeværende entreprisesum. Det er vigtigt, at projektet er fremtidssikret, således at både de aktuelle behov for magasin kan opfyldes, men også at projektet har en sådan udformning, at også fremtidige behov let kan opfyldes ved udvidelsesmuligheder, som indgår naturligt og økonomisk forsvarligt i det foreslåede projekt. 2.0 ORGANISATION: Den selvejende institution har i fællesskab med museerne valgt at udbyde nærværende beskrevne bygningsopgave i totalentreprise, hvor de bydende ikke blot skal konkurrere på pris, men også på det tilbudte projekts arkitektoniske og funktionelle kvaliteter. Projekter og de indkomne tilbud vil blive bedømt af bestyrelsen, som frem over skal vareta- Side 3

5 ge driften af fællesmagasinet. Bestyrelsen eller dele heraf er tillige byggeudvalg. Byggeudvalget vil ved bedømmelsen blive suppleret med sagkyndig bistand fra Kulturel Forvaltning, Kulturhistorisk Museum Randers samt Teknisk Forvaltning. I den udstrækning, der vil være behov for en mere indgående vurdering af de indkomne projekter og deres klimamæssige egenskaber og konstruktioner, vil bygherren evt. søge bistand til bedømmelsen hos udvalgte teknikerfirmaer. Den endelige overdragelse af totalentreprisen sker efter beslutning i byggeudvalget. Efter udvalgets beslutning om overdragelse af entreprisen, vil bygherrens tilsyn og løbende kontrol af projektet blive varetaget af Teknisk Forvaltning, med bistand fra Kulturhistorisk Museum Randers og evt. med bistand fra udvalgte rådgivende teknikerfirmaer. Kommunernes revisionsafdeling, Byggerevisionen, kan evt. bistå med kontraktforhandlinger og den økonomiske gennemførelse af opgaven. 3.0 UDBUDSMATERIALET Til vurdering af opgaven og totalentreprisens omfang omfatter udbudsmaterialet følgende materiale: Udbudsbrev, dateret den 4. april Program for det fuldt udbyggede magasin. Nærværende beskrivelse og program for etape 1. Tegningsbilag, visende grunden og den beliggenhed med angivelse af adgangsveje Besigtigelse: De bydende skal ved besigtigelse på stedet selv gøre sig bekendt med de terrænmæssige forhold og andet, der kan få indvirkning på tilbudsafgivelsen. Der kan efter ønske blive fastlagt en samlet besigtigelse på stedet, hvor bygherren vil have en repræsentant til stede. Endvidere kan der, såfremt tilbudsgiverne ønsker det, fastlægges et eller flere fælles spørgemøder Myndighedsgodkendelser: Totalentreprenøren skal inden for entrepriseaftalen fremskaffe alle de for entreprisens gennemførelse nødvendige myndighedsgodkendelser og attester - herunder Arbejdstilsynets godkendelse. Når bestyrelsens indstilling af det foretrukne projekt og tilbud foreligger, skal den pågældende totalentreprenør være villig til, efter nærmere aftale, at påbegynde udarbejdelse af for- og hovedprojekt, ligesom der straks skal optages Side 4

6 kontakt med myndighederne med henblik på byggeriets igangsættelse i overensstemmelse med tidsplanen. Alle krav fra offentlige myndigheder for at opnå byggetilladelse m.v., skal være indeholdt i tilbudet. Kun sådanne krav, som måtte fremkomme efter at byggetilladelse er givet, og som kunne være konstateret i forbindelse med det til byggetilladelsen fremsendte materiale, vil kunne berettige totalentreprenøren til et tillæg i forhold til den godkendte tilbudssum Spørgsmål: Spørgsmål i tilbudsfasen af teknisk og lovgivningsmæssig art vedrørende totalentrepriseudbudet skal rettes til Teknisk Forvaltning. Spørgsmål skal være skriftlig formuleret. Besvarelse af spørgsmål vil ske skriftligt, og tilgå samtlige tilbudsgivere Økonomi: Udbudsmaterialet er udarbejdet med henblik på i begrænset udbud at indhente tilbud på etape 1 med fast pris og fast tid i totalentreprise. Tilbudet skal omfatte alle de ydelser, der er nødvendige for totalentreprisens fulde konditionsmæssige gennemførelse og aflevering Fast pris: Til gennemførelse af opgaven betaler bygherren totalentreprenøren maksimalt kroner eksklusiv moms. Denne pris skal som minimum omfatte de for etape 1 ønskede servicerum og magasiner. Her ud over så mange af de i byggeprogrammet for det fuldt udbyggede magasin ønskede værksteder, personalerum og birum. Det faste tilbud skal dække: Samtlige de for totalentreprisens gennemførelse nødvendige udgifter, der ikke direkte er nævnt som bygherrens egne ydelser Bygherrens egne ydelser: Følgende omkostninger og udgifter til byggeriet afholdes direkte af bygherren og skal ikke indgå i tilbudet: Byggesagsgebyr, eventuel stempling af totalentreprisekontrakt, all-riskforsikring i hele byggeperioden, el til byggebrug, eventuelle tilslutningsafgifter eller forhøjelser af samme. Evt. bygherreleverancer eller ydelser, der leveres af anden entreprenør. Side 5

7 3.08 Tidsterminer: Udsendelse af udbudsmateriale: Aflevering af konkurrenceprojekt: Bedømmelse og byggeudvalgets beslutning afsluttet: Offentliggørelse og åbning af navnekuverter: Kontraktforhandlinger afsluttet og godkendelse af total entreprenør: Aflevering af tilstrækkelig projektmateriale til byggesagsbehandling: Forventet grave/støbetilladelse: Byggestart: Byggetilladelse: Aflevering etape 1.: Indvielse og Ibrugtagning: (inden kl ) ult ult Betaling: I henholdt til Almindelige betingelser for Totalentreprise af 1993 (ABT 93) Afsnit D, Totalentreprisen Betænkning nr. 1266, Bygge- og Boligstyrelsen, april Omfang I henhold til medsendte materiale, ønskes der udarbejdet et totalentrepriseforslag til etablering af fællesmagasiner for de samarbejdende kulturhistoriske museer i Århus Amt. Projektforslaget skal bestå af 2 delforslag: Et, der på baggrund af byggeprogram på programprojektniveau i plan og facader, viser hvordan magasinet tænkes at fremtræde ved fuld udbygning. Et, visende etape 1, og hvordan denne del er tænkt, som grundlag for det fuldt udbyggede ma- Side 6

8 gasin. Etape 1 skal omfatte følgende funktioner og lokaler: Garage, Maskinpark, Teknikrum, Emballagelager. Samlet forventes disse arealer at udgøre ca. 100m². Ankomst og grovrengøring, Karantæne og frysedesinfektion. Samlet forventes disse arealer at udgøre ca. 60m². Sluser, Klargøring, Dokumentation, Studie, Emballering, Forsendelse. Samlet forventes disse arealer at udgøre ca. 165m². Mandskab (bad/toilet og alrum) Samlet forventes disse arealer at udgøre ca. 25m². Magasiner: Ekstra tørt magasin 300 m² Mezzanin i ekstra tørt magasin 210m² Normalt magasin 1700 m² Mezzanin i normalt magasin (1190 m²) Samlet forventes magasinkapaciteten at udgøre ca. 3400m². Indbyrdes placering af de forskellige lokaler og funktioner forventes i overensstemmelse med byggeprogrammet. Hvor de ønskede arealer til etape 1 er mindre end de i byggeprogrammet ønskede arealer for det fuldt udbyggede magasin, kan det være hensigtsmæssige at 2 eller flere forenelige funktioner er fælles i et større rum, som i det fuldt udbygge magasin efterfølgende kan overgå til kun at rumme en funktion. I det omfang, at de under etape 1 ønskede lokaler arealmæssigt ikke er i overensstemmelse med de i byggeprogrammet tilsvarende ønskede arealstør- Side 7

9 relser, forventes det at fremgå af forslaget, hvordan disse arealer ved den endelige udbygning opfylder programmet for det fuldt udbyggede magasin. Udemagasin I forbindelse med Garagen placeres udemagasin for bygningssten af granit (kvadre, overliggere og lignende). 5.0 Tilbudsmaterialets omfang: Totalentreprisen omfatter al nødvendig projektering, opmåling på stedet, beregninger, godkendelser, instruktioner, levering, udførelse, kvalitetssikring m.v. til fuldt færdigt arbejde idriftsætning og aflevering. Totalentrepriseprojekt og tilbud fremsendes anonymt til bygherren i henhold til udbudsbrev. Projektmateriale og navnekuvert forsynes med vilkårligt nummer på min. 5 cifre. Det til bygherren fremsendte totalentreprisetilbud, skal som minimum omfatte følgende: Navnekuvert, kun påført projektnummer, indeholdende tilbudsliste med de angivne specifikationer udfyldt. Oplysninger om tilbudsgiverens projekt og entrepriseorganisation, herunder projektansvarlig totalentrepriseentreprenør, evt. tilknyttede arkitekt og ingeniørfirmaer, og om muligt underentreprenører og leverandører på de væsentligste konstruktioner. Konkurrenceprojekt, kun påført projektnummer, skal omfatte skitseforslag i form af snit, opstalter etc., der tydeligt viser forslagsstillerens tanker og hensigter. Der lægges vægt på en udformning, der i udtryk og farvevalg er i harmoni med omgivelserne og den landskabelige beliggenhed. Tegningsmaterialet ønskes udformet i min. mål 1:500 for beliggenhedsplaner, 1:100 - evt. 1:200 for oversigtsplaner og snit, og min. i mål 1:50 for delplaner og snit i væsentlige konstruktionsdele. Det skal klart af det tilbudte projektforslag fremgå, hvordan magasinet er disponeret, og hvordan de forskellige funktioner indbyrdes er placeret i forhold til hinanden. Det skal endvidere være anskueliggjort, hvordan evt. udvidelser af magasinet med en etape 2 senere vil indgå i bebyggelsens fremtræden og hvordan fremtidige yderligere udvidelser kan disponeres. Side 8

10 Som supplement til tegningsmaterialet modtages gerne tredimensionelle gengivelser i form af perspektiver, modelfoto eller på cd-rom medleverede edb-manipulerede vandringer i det tilbudte projekt, som hjælp til bygherrens fulde forståelse af det tilbudte. Modeller modtages ikke. Til ovennævnte skal der medleveres en entydig beskrivelse af konstruktioner, installationer og materialer med bl.a. angivelse af kvaliteter og typer. Det tilbudte skal energimæssigt være projekteret i henhold til tillæg 12, BR 98, med ikrafttrædelse den 1. januar Tillige skal der afleveres redegørelse for bygningernes energiramme, samt energiforbrug og dokumentation for at de vil kunne opfylde Energimærkeordningen. Det må på ingen måde, ud over oplysningerne i navne og priskuverten, af det fremsendte projektmateriale fremgå hvem der er forslagsstiller. Kvittering for modtagelse af tilbudsmateriale vil blive udstedt. Ved udstedelse af kvittering, er der ikke taget stilling til, om udbudsmaterialet er konditionsmæssigt Vurdering af tilbud: Der foretages en samlet vurdering af tilbudsprojekterne, hvor følgende hovedfaktorer vil blive anvendt ud fra kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. A. Arkitektur, funktion og miljø B. Materialer, konstruktioner og omfang af det tilbudte. C. Drift og vedligeholdelse Faktor A og C vægtes med hver 25% i bedømmelsen af det samlede tilbudte forslag. Og faktor B vil vægte med 50 %. Vurdering af de indkomne projekter og tilbud vil foregå i 2 faser: 1. fase. Vurdering af projekternes kvalitet uden kendskab til forfatter. Det vil sige ud fra kriterierne A+B+C - med udpegning af vinderprojekt samt nr. 2 og 3. Side 9

11 2. fase. Åbning af alle navnekuverter, indeholdende navn på totalentreprenør og dennes samarbejdspartnere, samt prisen på det tilbudte projekt. Herefter offentliggøres navnet på den vindende totalentreprenør, samt på de øvrige forslagsstillere. Det forudsættes for, at det tilbudte er konditionsmæssigt, at den tilbudte pris ikke overstiger den af bygherren fastsatte maksimalpris! Det understreges, at det er byggeudvalgets vurdering alene, der er afgørende for beslutning om, hvem der får totalentreprisen overdraget Vederlag for tilbud: Der udbetales et vederlag til hver af tilbudsgiverne, på kr. eksklusive moms, forudsat at tilbudsmaterialet er konditionsmæssigt. Der vil ikke blive udbetalt vederlag til den tilbudsgiver, som får totalentreprisen overdraget. Det afleverede konkurrence- og projektmateriale er bygherrens ejendom, og bygherren kan frit anvende materialet til udstilling, offentliggørelse i publikationer og lignende. Endvidere forbeholder bygherrens sig ret til at anvende gode tekniske ideer og indretningsmæssige detaljer fra de projekter, som ikke kommer til udførelse. Dog på en sådan måde at ophavsretten ikke krænkes Gældserklæring: TILBUDSGIVERENS GÆLD TIL DET OFFENTLIGE I medfør af l - 3 i lov nr af 21. december 1994, skal tilbudsgiverne samtidig med afgivelse af tilbud på totalentreprisen i nærværende udbud aflevere Gældserklæring i underskreven stand, såfremt tilbudsgiveren ikke har ubetalt, forfalden gæld på over ,- kr. til det offentlige (stat, amt eller kommune). Har tilbudsgiver ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på over ,- kr., men ønsker at komme i betragtning i medfør af undtagelsesreglerne i l stk. 2, 2-4 pkt., skal tilbudsgiveren samtidig med tilbudet fremsende en særskilt erklæring med oplysning om: - gældens størrelse. - hvorvidt der vil blive stillet sikkerhed, eller om der er indgået afviklingsordning med inddrivelsesmyndigheden. Overholdelse af ovennævnte er en betingelse for, at tilbud vil kunne accepteres. Side 10

12 Gældserklæringen afleveres i specialkuvert, der indlægges i tilbudskuverten. Kuvert med gældserklæring påføres tilbudsgiverens stempel eller navn. Kun den totalentreprenør, der kommer i betragtning ved arbejdsoverdragelsen, vil få sin kuvert åbnet. Øvrige kuverter vil efter vedståelsesperioden blive makuleret uåbnet. 6.0 Kontrolmateriale: Den tilbudsgiver, der får overdraget totalentreprisen, skal fremsende kontrolmateriale til bygherren. Kontrolmaterialet skal være så fyldestgørende, at det i alle henseender redegør for projektets statiske og bygningsmæssige forhold samt materialevalg. Kontrolmaterialet skal være tilstrækkeligt til, at der kan udstedes byggetilladelse. Kontrolmaterialet skal fremsendes i 2 eksemplarer Hovedprojekt: Hovedprojekt, omfattende komplet tegningsmateriale med fuldstændig beskrivelse og statiske beregninger, skal forelægges for bygherren med henblik på at undgå misforståelser og fortolkningsfejl vedrørende entreprisen. Den endelige kontrol af aftalens opfyldelse sker ved entreprisens aflevering, men hovedprojektet skal dog foreligge på et så tidligt tidspunkt, at der for bygherren og dennes rådgivere vil være mulighed for foreløbig kontrol af projektet samt at komme med bemærkninger til dette, uden at han dog dermed pådrager sig noget projektansvar. I hovedprojekteringsfasen skal endvidere løses forskellige tekniske detaljer vedrørende bl.a. tilpasning og hensyntagen til tekniske anlæg, elinstallationer etc. i forhold til magasin og værkstedernes funktion og brugbarhed. Den afsluttende gennemgang af hovedprojektet indgår som en del af KS-cirkulærets senest reviderede udgave Endelig aflevering: Totalentreprisen kan først afleveres, når samtlige arbejder er afsluttet. I forbindelse med entreprisens aflevering skal alle beregninger og tegninger gennemgås og revideres, således at tegningsmaterialet og tilhørende statiske beregninger nøje svare til det udførte arbejde. Bygherren skal herefter have udleveret 2 sæt komplette tegnings-, beskrivelses- og beregningsmateriale, samt 2 sæt instruks for drift og vedligeholdelse af det afleverede byggeri. Endvidere afleveres dokumentation for den løben- Side 11

13 de kvalitetssikring af byggeprocessen i henhold til gældende regler for kvalitetssikring. Totalentreprenøren har det fulde ansvar for, at projektering og alle arbejder og leverancer gennemføres i henhold til gældende cirkulærer og lovgivning Sikkerhed Det påhviler totalentreprenøren at sørge for, at arbejdet på byggepladsen gennemføres under iagttagelse af alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med Arbejdstilsynets anvisninger og cirkulærer, samt i overensstemmelse med Beskæftigelsesministeriets lov om arbejderbeskyttelse og Beskæftigelsesministeriets seneste bekendtgørelser om sikkerhedsarbejder ved bygge- og anlægsvirksomhed, idet den nødvendige koordination alene påhviler totalentreprenøren. Der skal afholdes sikkerhedsmøder efter gældende regler. Bygherren tegner en all-risk forsikring i henhold til ABT93, hvor totalentreprenøren og dennes underentreprenører er medforsikret i henhold til gældende praksis Varmt arbejde: Varmt arbejde er betegnelsen for alle de arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Tillæg til ABT 92 8: Ad stk. 1 Bygherren tegner i forbindelse med byggesagen All-risk forsikring hvor entreprenører og underentreprenører er medforsikret. Selvrisiko pr. skadesbegivenhed udgør kr., som udredes af skadevolderen. Ved enhver brand- og eksplosionsskade gælder en selvrisiko på 10%, dog mindst kr og højst kr Den anførte selvrisiko vil dog ikke blive gjort gældende af forsikringsselskabet, såfremt sikrede kan godtgøre: At skaden ikke er sket som følge af "varmt arbejde" (tagdækning, vinkelslibning og metalforarbejdning) jf. Dansk Brandteknisk Instituts "Brandteknisk Vejledning nr.10, 10A, l0b, på en af forsikringen omfattet genstand, eller at skaden er sket, selvom sikrede har fulgt Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A, 10B. Der kan ikke ved anden aftale tegnes forsikring for den ovenfor nævnte selvrisiko. Selvrisikoen påhviler den part i byggeriet, der er ansvarlig for skaden. Side 12

14 Udførelse af "varmt arbejde": I forbindelse med varmt arbejde udfærdiges - "Aftale om sikkerhed ved varmt arbejde". Denne aftale er i nærværende byggesag et anliggende mellem totalentreprenøren og dennes underentreprenører. Enhver kontrol og brandrundering i forbindelse med varmt arbejdes udførelse, er bygherren uvedkommende. Det skal her præciseres, at varmt arbejde, der kan udgøre risiko for eks. bygning eller bygningsdele skal udføres først på arbejdsdagen, og der skal efterfølgende af entreprenøren etableres fornøden brandvagt og/eller brandrundering efter entreprenørens vurdering. Vinkelslibere må ikke benyttes i bygning og nær bygningsdele, hvis der er mulighed for antændelse af bygningsdele samt beskadigelse af glas og glaserede bygningsdele. 7.0 Kvalitetssikring Totalentreprisen er omfattet af kravet om kvalitetssikring Kvalitetsplan Totalentreprenørens tilbud skal inkludere en beskrivelse af den kvalitetsplan, som han skal udarbejde og gennemføre byggeopgavens arbejder i overensstemmelse med. Totalentreprenøren skal kvalitetssikre egne, tilknyttede teknikerfirmaers og underentreprenørers ydelser i overensstemmelse med god kvalitetssikringsskik og herunder i fornødent omfang udnytte de hjælpemidler, der til enhver tid findes som alment teknisk fælleseje. For at sikre en rimelig kvalitetssikring skal kvalitetsplanen som minimum omfatte følgende emner: projektorganisation dokumentstyring projektstyring styring af indkøb styring af egen produktion og eget arbejde styring af underentreprenører styring af tilknyttede teknikere kontrol af eget, underentreprenørers og teknikeres arbejder kontrolplaner dokumentation af gennemført kontrol håndtering af fejl ved materialer og arbejde håndtering af afvigelser fra projektmaterialet styring af intern aflevering. Uafhængigt af totalentreprenørens kontrol vil bygherren og dennes teknikere eventuelt gennemføre stikprøvevis kontrol - også af totalentreprenørens Side 13

15 kontroldokumentation. Denne kontrol og dokumentation fritager ikke totalentreprenøren for ansvaret for totalentreprisens korrekte udførelse, kontrollen hermed og dokumentation for at kvalitetskravene er opfyldt. Bygherren og dennes teknikere skal have fri adgang til totalentreprenørens lagre og produktionssteder og have lejlighed til at foretage den ønskede kontrol, herunder gennemgå entreprenørens kontroldokumentation. Ovennævnte gælder også for underentreprenører/ leverandører Prøver: Totalentreprenøren skal inden for entreprisen være indstillet på at levere diverse materialer og prøver til bygherrens godkendelse. Tekniske anlæg, ventilationsanlæg etc. skal prøvekøres og serviceres med jævne mellemrum inden for garantiåret (1 år efter godkendt afleveringsforretning), samt når der opstår behov for det. De dermed forbundne udgifter er bygherren uvedkommende Driftsplaner: For alle tekniske anlæg og bygningsdele skal der afleveres materiale vedrørende: - data, indeholdende fabrikat, materialespecifikation, garantiforhold, afhjælpningsperiode m.v.. - driftsvejledning indeholdende art, omfang og tidsintervaller for vedligeholdelse, tilstandsvurdering, rengøringsmetode, rengøringsmidler, fremgangsmåde m.v.. - leverandør, underentreprenør og teknikerliste. - driftsbudgetter vedrørende passiv klimatisering. Materialet skal afleveres på dansk Garantieftersyn og 5 års eftersyn: Totalentreprenøren skal medvirke ved 1- og 5- års eftersyn og skal afholde sine egne udgifter hermed. Eftersynene udføres kort før de respektive perioders udløb, regnet fra dato for godkendt afleveringsforretning. Såfremt bygherren evt. skulle glemme at indkalde til garantieftersyn, friholder dette ikke totalentreprenøren for ansvar. I så fald må totalentreprenøren gøre bygherren opmærksom på forglemmelsen, således at eftersynene kan afholdes i overensstemmelse med aftalen Ansvar: Totalentreprenørens ansvar og ansvarets indhold er fastlagt i gældende regler. I tilfælde af, at mangler skyldes svig eller grov uagtsomhed, gælder dansk rets almindelige regler Side 14

16 om forældelse og ansvar Økonomi: Alle udgifter i forbindelse med ovennævnte ydelser og aftaler skal være indeholdt i tilbudet. 8.0 Byggepladsforhold Generelt: Byggepladsen overtages i den stand, som den foreligger på licitationsdagen. Den enkelte tilbudsgiver skal selv gøre sig bekendt med forholdene på stedet. Manglende kendskab til tilkørselsforhold, niveauforhold, beplantning og andet, betinget af byggepladsens beliggenhed, er bygherren uvedkommende, og der vil i denne forbindelse ikke senere kunne gøres økonomiske krav gældende overfor bygherren. Byggeplads & skurvogne: Totalentreprenøren indretter byggepladsen i overensstemmelse med den til projektet udarbejdede byggeplads - og sikkerhedsplan. Byggepladsen skal, afhængig af medarbejderstabens størrelse, omfatte de af Arbejdstilsynet krævede mandskabs og velfærdsfaciliteter. Totalentreprenøren etablerer selvstændig el-tavle til skurbyen, forsynet med bimåler for afregning af el til belysning og opvarmning af vand og af skure. Materialetilkørsel & oplag: Totalentreprenøren er ansvarlig for, at der til byggepladsen ikke leveres større materialemængder, end det kontinuerlige arbejde kræver, og aldrig mere, end der kan opbevares i det aktuelle bygningsområde, uden at dette bliver til gene eller til fare for de på byggepladsen beskæftigede. Totalentreprenøren skal i forbindelse med ophejsning af egne materialer, vederlagsfrit ophejse underentreprenørers og ventilationsentreprenørens materialer. El til byggebrug: Totalentreprenøren sørger for opstilling af nødvendige byggepladstavle og undertavler. Bygherren betaler elforbrug til byggebrug. Stilladser, kraner m. v.: Alle omkostninger til stilladser, kranhjælp, afskærmninger etc. skal være indeholdt i totalentreprisen. Side 15

17 Skiltning: Der kan for totalentreprenørens regning opsættes byggepladsskilt ved indkørsel til byggepladsen. Herudover er kun faste skilte på skurvogne og arbejdsmateriel tilladt. Spiserum: Der henvises til brug af godkendte skurvogne, som opstilles af totalentreprenør eller underentreprenører. Sanitet og toiletforhold: Totalentreprenøren opstiller og renholder i hele byggeperioden godkendt sanitets og toiletvogn, tilsluttet afløb eller kloakbrønd til brug for samtlige til byggeriet knyttede medarbejdere. Arbejdskørsel: Arbejdskørsel i området skal foregå under udvisning af agtsomhed. Offentlige vejarealer rengøres dagligt i forbindelse med jordkørsel og lignende. Parkering: Entreprenøren sørger for tilstrækkelig befæstet areal til parkering for håndværkerne. Det kunne være formålstjenligt allerede i forbindelse med de indledende arbejder på grunden at etablere de, eller dele af de befæstede arealer, som senere skal bruges i forbindelse med magasinet. Udearealer: Efter arbejdernes afslutning retablerer totalentreprenøren de områder af byggepladsen, som ikke er omfattet af nyanlæg, nyplantning og lignende indeholdt i totalentreprisen, til samme stand som de overtages ved entreprisens begyndelse. Alle arealer der er berørt af entreprisen, og som ikke på anden måde er befæstet, skal eftersås med græs. Skader på bygninger og vejarealer: Totalentreprenøren skal udbedre enhver skade, der forvoldes på gade, fortov og bygning, uanset om den forvoldes af totalentreprenøren, underentreprenører eller leverandører til byggeriet. Sikkerhed: Det påhviler totalentreprenøren at sørge for, at alle arbejder på byggepladsen gennemføres i henhold til alle gældende love, bekendtgørelser og AT-anvisninger etc. Al nødvendig anmeldelse til Arbejdstilsynet er totalentreprenørens ansvar. Side 16

18 Totalentreprenøren koordinerer sikkerhedsarbejdet og sørger for, at der vælges sikkerhedsrepræsentant samt at der afholdes de lovpligtige sikkerhedsmøder, hvorfra der tages referat. Side 17

19 13.0 TILFØJELSER TIL ABT 93 ABT93 er ikke medsendt udbudsmaterialet, men kan, såfremt entreprenøren ønsker det, rekvireres hos bygherren. ABT 93 gælder med følgende tilføjelser og rettelser: Ad ABT 93 2, stk.2 Såfremt udbudsmaterialet efter tilbudsgiverens opfattelse indeholder uklarheder, skal dette fremføres så tidligt i tilbudsfasen, at berigtigelse kan gives skriftligt til samtlige tilbudsgivere. Ad ABT 93 6, stk. 5. Det stillede krav om sikkerhedsstillelse på 15 % af entreprisesummen eksklusive moms, løber indtil godkendt samlet aflevering har fundet sted Ad ABT 8, stk.l. Bygherren tegner All-risk forsikring hvor entreprenører og underentreprenører er medforsikret. Selvrisiko pr. skadesbegivenhed udgør kr. som udredes af skadevolderen. ad ABT Totalentreprenøren er pligtig til inden for én arbejdsuge, eller ved specielle forhold nærmere aftalt tidsfrist efter, at der fra hans eller bygherrens side er fremsat krav om merpris eller dekorter, at fremkomme med skriftligt tilbud på disse. Disse tilbud skal nøje specificeres. Aftalte eventuelle ekstraarbejder og reduktioner i arbejdet indgår som dele af entreprisen, hvorfor alle bestemmelser, der indgår i retsgrundlaget mellem entreprenøren og bygherren også gælder disse arbejder. Hvis bygherre og entreprenør ikke når til enighed om pris og tid for et ekstraarbejdes udførelse, har bygherren ret til uden hindring fra entreprenørens side at lade arbejdet udføre af tredjemand. Inden udførelsen af en eventuel mere- eller mindreydelse skal der udarbejdes aftaleseddel med angivelse af fast pris, samt angivelse af ydelsens art og omfang. Aftalesedlen har først gyldighed, når de er underskrevet af både entreprenør og bygherre. Før udbetaling kan finde sted, skal arbejdet være udført og godkendt. Ad ABT Byggemøder mellem totalentreprenør og bygherre afholdes ugentligt eller efter nærmere aftale. Side 18

20 Mødereferater betragtes som godkendt, såfremt der ikke fremsættes indsigelser på det nærmest følgende byggemøde. ad ABT 93 25, stk. 2 Såfremt det på et byggemøde konstateres, at entreprenøren har selvforskyldte forsinkelser i sit arbejde i forhold til aftalte tidsfrister, udløser dette dagbøder, der fastsættes af bygherren. Dagbøder kan dog max. udgøre 1 promille af entreprisesummen, - for hver kalenderdag forsinkelsen varer. Retsmæssige opkrævede dagbøder vil ikke blive tilbagebetalt. Ad ABT Der vil kun blive afholdt een afleveringsforretning, hvor samtlige arbejder skal være afsluttet. Gældserklæring Vejledning Vejledning om udfyldelse af gældserklæring. Tilbudsgiver skal angive den ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige som påhviler virksomheden. Er der tale om en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab eller et kommanditselskab, skal gældsangivelsen tillige indeholde indehaverens, interessenternes eller komplementarernes gæld vedrørende personlige skatter og arbejdsmarkedsbidrag. Har virksomheden eller indehaverne jf. ovenstående ubetalt forfalden gæld til det offentlige, skal det tillige angives, hvorvidt der er stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger kr., eller om der er indgået aftale om en afviklingsordning. Randers Kommunes behandling af modtagne gældserklæringer. Modtagne gældserklæringer vil blive verificeret ved de kommunale skattemyndigheder samt Told- og skatteregioner. Ved antagelse af tilbud vil tilbudsgivere uden ubetalt, forfalden gæld til det offentlige blive favoriseret. Har alle tilbudsgivere ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, vil tilbudsgivere, der har stillet sikkerhed og som i rimelig tid inden tilbudstidspunktet har indgået en aftale om en afviklingsordning, og overholdt denne ordning, blive favoriseret. Er der aftalt en afviklingsordning gælder, at denne skal have været overholdt i mindst seks måneder for at dette forhold kan tages i betragtning Side 19

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr.

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr. Disponering Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse : 2. Projektering: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Projektering : 3. Udførelse: (Håndværkerudgifter,

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg 21.02.2007 Randers Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING

BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING TRO OG LOVE ERKLÆRING Undertegnede afgiver herved under strafansvar på tro og love nedenstående erklæring: Virksomhedens navn: Adresse: CVR.nr: TRO OG LOVE ERKLÆRING Ifølge

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget.

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget. mellem CVR.nr. 64 50 20 18 Stengade 59 3000 Helsingør ( eller Kommunen ) og ALDI KARLSLUNDE K/S CVR.nr. 59260715 Rørgangen 1-5 2690 Karlslunde ( Selskabet ) hver for sig betegnet Part og sammen betegnet

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Side 1 af 4 KB 14.02.2014. KONKURRENCEBETINGELSER For afgivelse af tilbud på

Side 1 af 4 KB 14.02.2014. KONKURRENCEBETINGELSER For afgivelse af tilbud på Side 1 af 4 KB 14.02.2014 KONKURRENCEBETINGELSER For afgivelse af tilbud på Daginstitution i Tasiilaq tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk, sag nr. 12230 Inuplan A/S postbox 1024 3900 Nuuk, sag nr. 212.066.00

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Langeland Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Leverandøren bedes

Læs mere

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07/12/2007 inkl. senere ændringer til forskriften. 1. Ordregiver

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang og udførelse 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUD AF HJØRNEGRUNDEN I GREVE MIDTBY CENTRET

UDBUD AF HJØRNEGRUNDEN I GREVE MIDTBY CENTRET UDBUD AF HJØRNEGRUNDEN I GREVE MIDTBY CENTRET Greve Kommune November 2011 Indholdsfortegnelse 1. Hjørnegrunden og anvendelsesmuligheder 3 2. Udbudsform og rammebetingelser 3 3. Bedømmelse af tilbuddet

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM OVERORDNEDE FORHOLD... 3 1.1 Indledning og formål...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Lovgivning Byggeriets parter og det færdige byggeri skal overholde gældende love, reglementer og miljøkrav, cirkulærer, normer og standarder,

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE BYGHERRELEVERANCE VANDRENSNINGSANLÆG. 6407. Flådestation Frederikshavn BAP 753. Ny Miljøplads

ARBEJDSBESKRIVELSE BYGHERRELEVERANCE VANDRENSNINGSANLÆG. 6407. Flådestation Frederikshavn BAP 753. Ny Miljøplads ARBEJDSBESKRIVELSE BYGHERRELEVERANCE VANDRENSNINGSANLÆG 6407. Flådestation Frederikshavn BAP 753. Ny Miljøplads Udarbejdet af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste 08.05.2013. Rev. 01.07.2013

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

TILBUDSLISTE RÅDGIVERUDBUD. Trafikal Drift 2013-2016 SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

TILBUDSLISTE RÅDGIVERUDBUD. Trafikal Drift 2013-2016 SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE RÅDGIVERUDBUD Trafikal Drift 2013-2016 SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 3 BILAG 4 - Undertegnede tilbudsgiver tilbyder hermed på de i "Rammeaftale

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Bygherre: Aalborg Kommune Byggesag: Arealer omkring Musikkens Hus - Granitleverance Nyhavnsgade/Stuhrsvej 2012

Bygherre: Aalborg Kommune Byggesag: Arealer omkring Musikkens Hus - Granitleverance Nyhavnsgade/Stuhrsvej 2012 Arealer omkring Musikkens Hus - Granitleverance Nyhavnsgade/Stuhrsvej 2012 TBL, Rev. 1 Bygherre: Aalborg Kommune Byggesag: Arealer omkring Musikkens Hus - Granitleverance Nyhavnsgade/Stuhrsvej 2012 Tilbud:

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer)

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) 1. Parterne Mellem og NCC Construction Danmark A/S (CVR-nr. 69894011) (CVR-nr. ) i det følgende kaldet NCC i det følgende kaldet entreprenøren

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89.

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. 1. Parterne Undertegnede Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, på vegne af Partnerskabet for Mimersgadekvarteret mellem Realdania og Københavns

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 02. KONKURRENCEBETINGELSER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 02. KONKURRENCEBETINGELSER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 02. KONKURRENCEBETINGELSER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Indhold 1 Konkurrencebetingelser... 2 1.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere