Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling"

Transkript

1 Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling

2 Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): X ISBN (NET): Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet, 216

3 Indhold Opsummering af året Forudsætninger og indhold 5 Generel udvikling 6 Månedsfordeling 8 Transportmidler 1 Ulykkessituationer 12 Alder 14 Spiritusulykker 16 Regioner 18 Politikredse 2 Vejtyper 22 Tabeller 24

4 Opsummering af året 215 Det næst laveste antal dræbte og det laveste antal personskader i trafikken siden 193. I 215 er der registreret 178 dræbte i trafikken. Det er det næst laveste antal siden 193 kun overgået af de 167 dræbte i 212. Det er en rigtig positiv udvikling, hvor antallet af dræbte, er halveret i forhold til antallet i 25. Antallet af dræbte og tilskadekomne i alt er det laveste antal siden statistikkens start i 193. Også her ses mere end en halvering i forhold til i 25 og et fald på 1 % i forhold til 214. I forhold til 214 er der generelt et fald for alle typer af tilskadekomster. Antallet af lettere tilskadekomne er faldet mest. Antallet af personskadeulykker er det laveste siden statistikkens start. Personskadeulykkerne er faldet med 4 % fra 213 til 214, og er fortsat historisk lavt. Antallet af materielskadeuheld er steget med 4 % i forhold til 214. Personskader samlet er steget for knallert 45 og knallert 3 i 215. I forhold til 214 er antallet af personskader med knallert 45 steget med 16 %. I faktiske tal er der dog kun tale om en stigning på 7. For knallert 3 er der stigningen på 3 % i forhold til 214. For motorcyklister er der er markant stigning i antallet af lettere tilskadekomne. Færre materielskadeulykker med spiritus end forventet i 215. Andelen af materielskadeulykker, hvor der har været mindst én spirituspåvirket fører af personbil involveret er markant lavere end forventet og også markant lavere end i 214. For varebil og knallert 3 er der markant flere personskadeulykker med sprit end forventet. Til gengæld er der markant færre alvorligt tilskadekomne i personbiler. 4

5 Forudsætninger og indhold Dette notat indeholder en statistisk beskrivelse af den øjeblikkelige status for trafikulykker i 215. Notatet indeholder dels en række figurer over udvalgte parametre for ulykker, dels et antal tabeller med de faktiske oplysninger for året 215. Notatet er udarbejdet som konsekvens af, at oplysningerne for hele 215 nu er endelige informationer fra politiet. Notatet findes kun i elektronisk form. Gengivelse af resultaterne er tilladt med kildeangivelse Vejdirektoratet. Notatet består af to afsnit. I afsnittet om generel udvikling er vist en række figurer og hovedtal, som viser den øjeblikkelige udvikling indenfor en række udvalgte områder som f.eks. transportmidler, ulykkessituation, aldersfordeling for tilskadekomne og dræbte, ulykkessted mm. Desuden er der kommenteret på det faktuelle tal for 215 i forhold til den beregnede forventning for året og i forhold til de faktiske tal for 214. Forventningen er beregnet ud fra tal siden 25 og bygger på trenden, som er fundet ved at korrigere for sæsonvariation og ekstreme værdier. I afsnittet med tabeller er vist de faktisk tal for en række hovedoplysninger for året 215. Kilde Opgørelserne bygger på de informationer vi har modtaget i Vejdirektoratets ulykkesregister fra politiets ulykkesregister i POLSAS. I forbindelse med data fra politiet modtages først en foreløbig indberetning af ulykken og senere en endelig. I forbindelse med de foreløbige indberetninger mangler typisk information om personskadernes omfang. Det er derfor først i forbindelse med de endelige oplysninger, at tilskadekomne kan opdeles på alvorligt og lettere tilskadekomne. Definitioner Som dræbte regnes personer, der er døde indenfor 3 dage som følge af ulykken. Selvmord og dødsfald før ulykken, f.eks. som følge af hjertestop, er udeladt som dræbte i statistikken. Alvorligt tilskadekomne er personer, hvor politiet har angivet tilskadekomst og en anden skadetype end Alene lettere skade. Som spiritusulykker regnes ulykker, hvor mindst én fører/ fodgænger har haft en promille større end,5 eller er skønnet påvirket. I forbindelse med de nye bevisalkometre er målingen omsat til, hvad der svarer til værdien ved blodprøve. F.eks. er,25 g/l omsat til,5. Markante ændringer Når der i notatet tales om en markant ændring, afvigelse eller forskel, menes der, med mindre andet er anført, at et antal i det beskrevne kvartal statistisk set afviger fra en prognose baseret på de foregående 1 års tal, samt evt. fra tallet for forrige års kvartal. Samtidig kræves det, at det aktuelle kvartalstal er mindst 1. (Normalt vil der være anvendt et statistisk signifikansniveau på 95 %). 5

6 I det følgende er vist information som generelt beskriver 215 i forhold til tidligere år. Der er typisk set på udviklingen i forhold til de seneste 1 år. Tabellen nedenfor viser de faktiske tal for ulykker og personskader for 215 sammenlignet med de foregående 1 år. Antallet af personskadeulykker i 215 er med det laveste i den viste periode. Antallet er dermed faldet med 1 % siden 214. I forhold til 25 er antallet er personskadeulykker faldet 47 % og er dermed næsten halveret. Antallet af personskadeulykker har generelt været faldende i perioden. I 215 er antallet af materielskadeulykker højere end antallet i de foregående fem år. Der er en stigning på 4 % i forhold til 214. Der ses et fald på 6 % i forhold til 25. Antallet af dræbte i 215 er med 178 det næstlaveste i den viste 11 års periode. Kun i 212 er antallet med 167 dræbte lavere. Siden 25 er antallet af dræbte faldet med 46 %, dvs. antallet er dermed næsten halveret over en periode på 11 år. I forhold til 214 er antallet af dræbte i trafikken faldet 2 %. Antallet af alvorligt tilskadekomne er med 1.78 det laveste siden 25. Der er et fald på 1 % i forhold til 214 og et fald på 42 % siden 25. Antallet af lettere tilskadekomne er med ligeledes det laveste antal siden 25. Her er faldet på 2 % i forhold til 214 og 61 % i forhold til 25. Antallet af personskader i alt er dermed også det laveste siden 25. Faldet er på 1 % i forhold til 214 og 52 % i forhold til 25. I forhold til de forventede tal for 214 afviger hverken person- eller materielskadeulykker markant fra forventningen. For alvorligt, lettere tilskadekomne og personskader i alt er antallet også højere end forventet. Det faktiske antal er dog lavere end i 214. Oversigtstabel. Antal ulykker og personskader Antal ulykker Antal personskader Personskade Materielskade I alt Alvorligt til skade Lettere til skade I alt 6

7 Følgende figurer viser den generelle udvikling over de seneste 11 år (aktuelt år og foregående 1 år, som der i det følgende generelt sammenlignes med). På figurerne er 1. kvartal markeret med en blå søjle. De øvrige kvartaler er markeret med grå søjler. Kurven Udvikling beskriver trenden, hvor der er korrigeret for ekstreme værdier og sæsonvariation. Figur 1. Udvikling i ulykker og personskader på kvartaler Ulykker med personskade Antal Udvikling Ulykker alene med materielskade Antal dræbte 12 Alvorlige personskader Lettere personskader 25 Alle personskader

8 Der er i alle figurer et generelt fald gennem årene, dog ikke så stort for materielskadeulykker som for de øvrige. Dette kan skyldes, at registreringerne af materielskadeulykker er mere usikre end personskadeulykker, og derfor spiller registreringsgraden i højere grad ind end ved personskadeulykker og personskader. I alle udviklingskurverne er der et markant dyk gennem 25, hvorefter det igen stiger fra starten af 26. Fra starten af 27 falder samtlige kurver igen med undtagelse af dræbte. Kurven for dræbte falder først fra starten af 29. I de fleste kurver ses et dyk gennem 212. Siden da har der kun været et svagt fald. Ulykker alene med materielskade viser et nogenlunde konstant niveau gennem hele perioden, dog med nogle mindre variationer undervejs. For dræbte virker variationen i udviklingen større end for de øvrige. Det er primært et resultat af, at tallene er mindre og skalaen derfor mere fintmasket. Udviklingen stagnerer fra 1. kvartal 27 til udgangen af 28, hvor der for de øvrige grupper er tale om et fald. Faldet for dræbte indtræder først i starten af 29, hvorefter der ses endnu en stagnering fra starten af 21 efterfulgt af et dyk i starten af 211. I slutningen af 211 ses igen en faldende udvikling i antallet af dræbte, som afløses af en stigning i 213. Stigningen i udviklingen i 213 er primært et resultat af højere tal i 4. kvartal 213. I løbet af 214 flader udviklingen ud igen på et lidt lavere niveau end ved udgangen af 213. I 215 falder antallet igen. Samlet kan det siges, at der fra 25 til 215 ses en generel nedadgående tendens med færre ulykker og personskader. Der ses en tendens til en udfladning mod slutningen af perioden. Månedsfordeling Opdeles ulykker og personskader på måned, er der nogle markante afvigelser i 215 i forhold til de forventede tal baseret på udviklingen de seneste 1 år. Antallet af personskadeulykker er højere end forventet i januar, marts og august. For materielskadeulykker er antallet højere end forventet i juni, august og september. Til gengæld er antallet lavere end forventet i februar og juli. For dræbte er antallet højere end forventet i oktober. Det er samtidig den eneste måned med over 2 dræbte, alle øvrige måneder har under 2 dræbte. April 215 udemærker sig ved at være helt nede på 9 dræbte. For personskader i alt er antallet højere end forventet i januar og august. 8

9 Antallet af personskader i 215 er det laveste siden statistikkens start i 193. I figur 2 nedenfor ses udviklingen for personskader i perioden 193 til 215, hvor den vandrette streg er angiver niveauet i 215. Antallet af dræbte siden 193 er vist i figur 3. Antallet af dræbte i 215 er det næst laveste, kun overgået af 212. Figur 2. og tilskadekomne Personskader Figur

10 Transportmidler I figuren er lastbil/bus og øvrige udeladt, da antallet af personskader i disse grupper er relativt lille, så variationerne vil komme til at virke alt for voldsomme. For personbiler er der en stagnation fra 1. kvartal 25 til 3. kvartal 27. Herefter er der et fald gennem resten af perioden, hvor faldet er lidt kraftigere fra 3. kvartal 27 til 1. kvartal 21. For varebil er der et generelt fald gennem perioden bortset fra en kortvarig stigning i 26 og 27. Variationerne kan virke større end de reelt er på grund af de små tal. For motorcykel er der en stigning frem mod 27, hvorefter det ligger nogenlunde konstant frem til 29, hvor der indtræder et fald frem mod 21. Herefter har niveauet ligget nogenlunde konstant bortset fra en mindre stigning i 213. Siden udgangen af 214 har niveauet været konstant. Ser man på søjlerne over de faktiske tal, er det værd at bemærke, at de fleste personskader forekommer i 2. og 3. kvartal. For knallert 3 er der et fald frem mod 26, hvorefter der sker en stigning frem mod 27. Fra 28 indtræder et fald, som er fortsat frem til udgangen af 215. For knallert 45 er der et fald frem mod midten af 211 med enkelte hop op undervejs. Siden da har niveauet været nogenlunde konstant. For cykel har der generelt været et fald gennem perioden med mindre opgange undervejs. Fra midten af 213 til udgangen af 214 har niveauet ligget rimeligt konstant. Siden starten af 215 er der igen et fald. For fodgængere er der et generelt fald gennem perioden med mindre stigninger undervejs. For personskader i alt ligger antallet i 215 generelt under antallet i 214 for alle trafikantgrupper undtagen for knallert 45, knallert 3 og øvrige, hvor antallet er lidt højere i 215. For dræbte derimod er antallet generelt lidt højere for de fleste trafikantgrupper. For personbil og cykel er tallet dog lavere i 215. Antallet af dræbte i varebil er i 215 det samme som i 214. Samlet er antallet af dræbte lige under antallet i 214. For motorcyklister er antallet af lettere tilskadekomne med 5 markant højere end forventet. Det er 15 højere end i

11 Figur 4. Udviklingen i personskader for udvalgte transportmidler på kvartaler 215 og de foregående 1 år. 1. kvartal er markeret med blå. 12 Personbil Antal Udvikling 12 Varebil Motorcykel Knallert Knallert 3 Antal Udvikling 5 Cykel Fodgænger

12 Ulykkessituationer Figur 5 viser, hvordan udviklingen i antallet af personskadeulykker har været inden for de 1 hovedsituationer for året. 215 er sammenlignet med de fem foregående år. Figur 5. Antal personskadeulykker fordelt på hovedsituation i 215 sammenlignet med for de foregående fem år 9. Ulykker med genstande, dyr og lignende 8. Ulykker med fodgængere 7. Ulykker med parkeret køretøj Krydsningsulykker med svingning 5. Krydsningsulykker uden svingning 4. Ulykker med svingning modsat kurs 3. Ulykker med svingning samme kurs 2. Ulykker med ligeudkørende modsat kurs 1. Ulykker med ligeudkørende samme kurs. Eneulykker Antal ulykker med personskade De 1 numre henviser til følgende hovedsituationer, der her er illustreret med eksempler på ulykkessituationer indenfor hovedsituationerne:. Eneulykker 1. Ulykker med ligeudkørende samme kurs 2. Ulykker med ligeudkørende modsat kurs 3. Ulykker med svingning samme kurs 4. Ulykker med svingning modsat kurs 5. Krydsningsulykker uden svingning 6. Krydsningsulykker med svingning 7. Ulykker med parkeret køretøj 8. Ulykker med fodgængere 9. Ulykker med genstande, dyr og lignende 12

13 Som det ses på figuren, er der alle år flest personskadeulykker ved hovedsituation, eneulykker. Der ses færrest personskadeulykker ved hovedsituation 7, parkeringsulykker, og hovedsituation 9, ulykker med genstande, dyr eller lign. Dette er ikke specielt for 215, men et mønster som ses for samtlige viste år. i 215 er eneulykker, mens 14 % er fodgængerulykker. Over årene er der størst fald i antallet af eneulykker. I 215 er antallet af mødeulykker lavere end antallet i 214. I forhold til de tidligere år er der også tale om et fald. I 215 er der ligeledes flest eneulykker, efterfulgt af ulykker med fodgængere. 17 % af personskadeulykkerne 13

14 Alder Der er i 215 enkelte afvigelser i personskadernes fordeling på aldersgruppe og transportmiddel i forhold til de forventede tal: For de 3-6 årige er det samlede antal personskader markant højere end forventet. For de 2-24 årige er der markant flere personskader i forbindelse med personbil end forventet. Aldersfordelingen af personskaderne i 215 er vist i figur 6. Det ses tydeligt, at der er en overvægt af tilskadekomne i alderen fra 18 til 24 år. Aldersgruppen år dækker 18 % af personskaderne i 215, hvilket svarer til niveauet for de foregående fem år. Overvægten kan formentlig forklares med, at denne aldersgruppe begynder at færdes som fører af personbil. Som ny trafikant i personbil har de unge endnu ikke opnået en stor rutine i at færdes i trafikken. Omvendt ses der relativt få personskader med børn i alderen -15 år og for ældre over 64 år. 6 % af alle personskader i 215 er blandt børn, mens 16 % er blandt ældre på 65 år og derover. At der er så få børn mellem og 15 år, som kommer til skade eller bliver dræbt i trafikken kan skyldes, at de sjældent færdes som selvstændige trafikanter. Kønsfordeling 4 % af de dræbte og tilskadekomne i 215 var kvinder. Det svarer meget godt til den normale fordeling af personskader på køn de seneste 1 år. Andelen varierer med alderen. I 215 var 49 % af de dræbte og tilskadekomne børn i alderen -14 år piger, mens andelen af dræbte og tilskadekomne kvinder i aldersgruppen år er på 39 %. 46 % af de dræbte og tilskadekomne på 65 år og derover er i 215 kvinder. Der ses nogenlunde samme fordeling på alder og køn de foregående 1 år. Personskadernes alvorlighed adskiller sig også for de to køn. 25 % af de dræbte i 215 er kvinder, mens 44 % af de lettere tilskadekomne er kvinder. Dette mønster ses også de foregående 1 år. Generelt gælder det, at jo mere alvorlig personskaden er, desto større er andelen af mænd. Figur 6. Antal personskader fordelt på alvorlighed og alder i 214. Tilskadekomne uden oplysninger om alder er udeladt Antal Alder Dræbt Alvorligt til skade Lettere til skade 14

15 Figur 7. Fordelingen af personskader på køn Personskader fordelt på køn Dræbt Alvorligt til skade Lettere til skade 15

16 Spiritusulykker I figur 8 ses udviklingen i antallet af person- og materielskadeulykker med og uden spirituspåvirkning i 215 sammenlignet med de foregående fem år. Figur 8. Indeks for trafikulykker med og uden spiritus i 215 sammenlignet med de 5 foregående år. Antallet af ulykker i 21 er sat til 1, men markeret med faktiske tal til venstre i søjlerne Personskadeulykker Materielskadeulykker Indeks Indeks Selvom andelen af spritulykker er faldet gennem perioden udgjorde de stadig 13,2 % af personskadeulykkerne og 12,5 % af materielskadeulykkerne i 215. I figur 9 ses de faktiske tal i 21 sammenlignet med de faktiske tal i 215. Figur 9. Antal ulykker fordelt på spiritus/ikke spiritus 215 Materielskade Personskade Materielskade Personskade

17 17

18 Regioner I det følgende er vist udviklingen indenfor de fem danske regioner for de seneste 11 år. Figur 1. Antal ulykker og personskader i fordelt på regioner Personskadeulykker pr. år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Materielskadeulykker pr. år Personskader pr. år

19 I figurerne vises udviklingen over de seneste 11 år inden for de fem sygehusregioner i Danmark. Det ses på figuren, at for personskadeulykker og personskader er der et generelt fald i perioden for alle regionerne. Personskadeulykker og personskader fordeler sig groft sagt på to niveauer. Det største antal er i Hovedstaden, Syddanmark og Midtjylland, som følger nogenlunde samme udviklingen, og færrest på Sjælland og i Nordjylland, som også ligger på omtrent samme niveau. Materielskadeulykkerne viser en mere spredt fordeling med mindre udtalte fald. I 215 ligger Hovedstaden og Syddanmark højest. Der er færrest i Nordjylland. Det er bemærkelsesværdigt, at antallet af personskadeulykker og personskader er mere end halveret fra 25 til 215 i samtlige regioner på nær Nordjylland. Faldet for personskadeulykker er størst i region Hovedstaden, hvor antallet er faldet 51 % siden 25, og lavest for Nordjylland, hvor antallet af personskadeulykker er faldet 26 %. Fra 214 til 215 er der en stigning for begge dele. For personskader er faldet gennem de seneste 11 år størst for Midtjylland, som har 58 % færre personskader i 215 i forhold til 25. Faldet i personskader er med 3 % lavest i Nordjylland. For personskadeulykker er faldet fra 214 til 215 størst i hovedstaden med 9 %. For materielskadeulykker er der et fald for hovedstaden, hvorimod der er stigning for de øvrige, fra 214 til 215. Nordjylland har med 17 % den største stigning. Antallet af personskader er faldet i Midtjylland og Hovedstaden (begge steder 13 %) fra 214 til 215. Den største stigning ses i Nordjylland med 21 %. 19

20 Politikredse På grund af store forskelle i antallet af personskader i de enkelte politikredse, er der i det følgende vist en indekseret udvikling i antallet af personskader i 25 til 215 i politikredsene opdelt efter områderne Jylland, Øerne og Hovedstaden. År 25 er valgt som basisår, hvilket betyder at antallet af personskader i 25 er sat til 1 for de enkelte politikredse, og personskaderne for de øvrige år er udregnet som ændringer ud fra dette basisår. Der er ikke påfaldende stor forskel på udviklingen i de tre områder. Det ses umiddelbart - at med undtagelse af Bornholm, der varierer meget grundet små værdier - følges alle politikredse i hvert område meget pænt ad i et generelt fald i antallet af personskader. Det høje tal for Bornholm i 21 er et resultat af 2 alvorlige busulykker med mange personskader. Det ses også direkte af figur 11, at faldet er nogenlunde lige stort på Øerne, i Hovedstaden og i Jylland. Der ses det mindste fald i Jylland, hvor antallet af personskader er faldet 5 % siden 25, mens det største fald ses i Hovedstadsområdet, hvor antallet af personskader er faldet med 54 %. Antallet af personskader er således mere end halveret i 215 i forhold til 25 for hele landet. Højeste indeks i 215 er for Nordjyllands politikreds med 73 svarende til et fald fra 25 til 215 på 27 %. Det laveste indeks er 4 for Nordsjællands politikreds, hvilket svarer til et fald på 6 % siden 25 (bortset fra Bornholm med indeks 3). Som det kan ses på figur 11 er antallet af personskader alene steget fra 214 til 215 i Nordjyllands, Fyns og Sydsjællands og Lolland/Falsters politikredse. Størst stigning har Nordjyllands politikreds med 15 %. 2

21 Figur 11. Personskader i fordelt på politikredse. Tallene er indekseret, hvor antallet af personskader i 25 er sat til 1 Indeks Personskader pr. år - Jylland Nordjyllands Politi Midt- og Vestjyllands Politi Syd- og Sønderjyllands Politi Østjyllands Politi Sydøstjyllands Politi Jylland Indeks Personskader pr. år - Øerne Fyns Politi Midt- og Vestsjællands Politi Sydsjæl. og Lolland-Fl. Politi Bornholms Politi Øerne Indeks Personskader pr. år - Hovedstadsområdet Nordsjællands Politi Københavns Politi Københavns Vestegns Politi Hovedstadsområdet

22 Vejtyper Figur 12 viser udviklingen i personskader opdelt efter vejtype. Der er tale om indeks for summen af løbende fire kvartaler. I signaturforklaringen er vist antallet af personskader som sum af seneste fire kvartaler ved udgangen af 215, dvs. antallet af personskader i hele 215. De to vejtyper med flest personskader er kommuneveje (ekskl. motorvej og motortrafikvej) og øvrige statsveje (ekskl. motorvej og motortrafikvej). De to vejtyper viser en næsten identisk udvikling gennem årene, udover en lille afvigelse med relativt flere personskader på kommuneveje gennem 28. Siden 213 er faldet i personskader på kommuneveje lidt mindre end for statsveje. Motortrafikveje hopper noget over tid på grund af de små tal. hele udviklingen for øvrige vejtyper. Dog ses en stigning siden udgangen af 214. Kommuneveje har ved udgangen af 215 et indeks på 49 svarende til et fald på 51 % siden slutningen af 25, mens øvrige statsveje har et indeks på 41 ved udgangen af 215 svarende til et fald på 59 %. For motorveje og motortrafikveje er der på grund af et lavere antal personskader større variation gennem årene. Indeks i 215 er for motorveje på 62 og for motortrafikveje på 36. Det svarer til et fald på hhv. 38 % og 64 % siden slutningen af 25. Antallet af personskader på alle typer veje er således nærmest halveret siden slutningen af 25. Til trods for tilkomsten af nye motorvejsstrækninger over perioden, følger udviklingen på motorvej i det store og Figur 12. Indeks for sum af personskader for løbende 4 kvartaler opdelt på vejtype. Antal af personskader i 4. kvartal 25 er sat 1. Indeks, fra 4. kvartal kvartal Indeks af personskader løbende fire kvartaler. Seneste periode: Motorvej: 221 personskader Motortrafikvej: 32 personskader Øvrig statsvej: 372 personskader Kommunevej: personskader 2 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt

23 Selvom motorveje har haft en stigning i antallet af personskader over det seneste, så er de stadig nogle af de sikreste veje, vi har med det laveste antal ulykker pr. million kørte kilometre. Ulykkesfrekvens er antallet af ulykker pr. million kørte kilometre. Trafikarbejdet for kommuneveje er skønnet på baggrund af information om det totale nationale trafikarbejde. Antal ulykker pr. million kørte kilometre på vejtyper 215 Ulykkesfrekvens Vejtype person skade materielskade I alt Motorvej,1,3,4 Motortrafikvej,2,4,6 Øvrige statsveje,5,1,15 Øvrige kommuneveje,9,27,36 23

24 Tabeller Tabel 1. Antal ulykker og personskader i 215 sammenlignet med 214 fordelt på måneder Antal ulykker Antal personskader Personskade Materielskade I alt Alvorligt tilskade Lettere tilskade Heraf: Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Heraf: Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Procentvis ændring , % 3,6 % 2,4 % -2,2 % -1, % -1,5 % -1,3 % 24

25 Tabeller Tabel 2. Antal personskader fordelt på transportmiddel i 215 sammenlignet med 214 *Andet inkluderer transportmidler som traktorer, motorredskaber og heste 214 Personskader i alt Varebil Lastbil/ Bus Personbil Motorcykel Knallert 45 Knallert 3 Cykel Andet* Fodgænger Alvorligt tilskade Lettere tilskade I alt 215 Personskader i alt Alvorligt tilskade Lettere tilskade Ændring ,9 % -12,8 % -16,7 % -2,9 % 16,3 % 2,9 % -,4 % 53,3 % -3,2 % -1,3 % 25

26 Tabeller Tabel 3. Antal personskadeulykker fordelt på transportmiddel og hovedsituation i 215. Nr. 1 og nr. 2 refererer til nummereringen af de to første elementer i ulykkessituationen Hovedsituation i alt Ulykker i alt Ulykker med et transportmiddel Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Ulykker med to eller flere transportmidler nr. 1 - nr Personbil - personbil Personbil - varebil Personbil - lastbil/bus Personbil - motorcykel Personbil - knallert Personbil - knallert Personbil - cykel Personbil - fodgænger Personbil - andet Varebil - personbil Varebil - varebil Varebil - lastbil/bus Varebil - motorcykel Varebil - knallert Varebil - knallert Varebil - cykel Varebil - fodgænger Varebil - andet Lastbil/bus - personbil Lastbil/bus - varebil Lastbil/bus - lastbil/bus Lastbil/bus - motorcykel Lastbil/bus - knallert Lastbil/bus - knallert Lastbil/bus - cykel Lastbil/bus - fodgænger Lastbil/bus - andet Motorcykel - personbil Motorcykel - varebil Motorcykel - lastbil/bus Motorcykel - motorcykel Motorcykel - knallert

27 Tabeller...Tabel 3. fortsat Hovedsituation i alt Motorcykel - knallert Motorcykel - cykel Motorcykel - fodgænger Motorcykel - andet Knallert 45 - personbil Knallert 45 - varebil Knallert 45 - lastbil/bus Knallert 45 - motorcykel Knallert 45 - knallert Knallert 45 - knallert Knallert 45 - cykel Knallert 45 - fodgænger Knallert 45 - andet Knallert 3 - personbil Knallert 3 - varebil Knallert 3 - lastbil/bus Knallert 3 - motorcykel Knallert 3 - knallert Knallert 3 - knallert Knallert 3 - cykel Knallert 3 - fodgænger Knallert 3 - andet Cykel - personbil Cykel - varebil Cykel - lastbil/bus Cykel - motorcykel Cykel - knallert Cykel - knallert Cykel - cykel Cykel - fodgænger Cykel - andet Andet - personbil Andet - varebil Andet - lastbil/bus Andet - motorcykel Andet - knallert Andet - knallert Andet - cykel Andet - fodgænger Andet - andet Hovedsituationsnumre anvendt i tabellen: Eneuheld 5 Krydsuheld uden svingning 1 Uheld mellem ligeudkørende samme kurs 6 Krydsuheld med svingning fra hver sin vej 2 Uheld mellem ligeudkørende modsat kurs 7 Uheld med parkeret køretøj 3 Uheld med svingning samme kurs 8 Uheld med fodgængere 4 Uheld med svingning modsat kurs 9 Uheld med genstande, dyr og lignende 27

28 Tabeller Tabel 4. Antal dræbte og tilskadekomne fordelt efter anvendt elementart og alder i 215. Summen af tallene i de enkelte fordelinger vil ikke altid udgøre den anførte total, da der ikke foreligger aldersoplysninger for alle personer. Heraf i aldersgruppe I alt - 2 år 3-6 år 7-14 år år år 2-24 år år 65 - år Personskader i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger Alvorligt tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger Lettere tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger

29 Tabeller Tabel 4b. Antal dræbte og tilskadekomne fordelt efter anvendt elementart, køn og alder i 215. Heraf i aldersgruppe Mænd I alt - 2 år 3-6 år 7-14 år år år 2-24 år år 65 - år Personskader i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus 2 2 Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet 1 1 Fodgænger Alvorligt tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger Lettere tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger

30 Tabeller...Tabel 4b. Fortsat Heraf i aldersgruppe Kvinder I alt - 2 år 3-6 år 7-14 år år år 2-24 år år 65 - år Personskader i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger Alvorligt tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger Lettere tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger

31 Tabeller Tabel 5. Antal spiritusulykker og personskader i disse i 215 Heraf med spirituspåvirket fører af Varebil Lastbil/ bus Spiritusulykker i alt I alt Personbil Motorcykel Knallert 45 Knallert 3 Cykel Andet Fodgænger Personskade * Materielskade * Personskader i alt Alvorligt tilskade Lettere tilskade Personskader blandt spiritus påvirkede førere/fodgængere Alvorligt tilskade Lettere tilskade Uskadte Personskader blandt passagerer hos spirituspåvirkede førere Alvorligt tilskade Lettere tilskade Personskader blandt øvrige Alvorligt tilskade Lettere tilskade *Da flere spirituspåvirkede førere kan være involveret i samme ulykke, er summen fordelt på transportmidler ikke lig kolonnen med i alt. For personskader er skaderne anbragt under elementarten for højeste promille, og er dermed kun talt med én gang. 31

32 Tabeller Tabel 6. Antal ulykker og personskader fordelt på regioner 215. Antal ulykker Personskader Regioner Personskade Materielskade Tilskade 181 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Personskader fordelt på elementart Personbil Motorcykel Knallert 45 Knallert 3 Cykel Fodgænger Øvrige Regioner Til skade Til skade Til skade Til skade Til skade Til skade 181 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Til skade Tabel 7. Antal ulykker og personskader fordelt på politikredse 215. Antal ulykker Personskader Politikreds Personskade Materielskade Tilskade 1 Nordjylland Østjylland Midt- og Vestjylland Sydøstjylland Syd- og Sønderjylland Fyn Sydsjæl. og Lolland-Fl Midt- og Vestsjælland Nordsjælland Københavns Vestegn København Bornholm Hele landet

33 Tabeller...Tabel 7. fortsat Personskader fordelt på elementart Personbil Motorcykel Knallert 45 Knallert 3 Cykel Fodgænger Øvrige Politikreds Til skade Til skade Til skade Til skade Til skade Til skade Materielskade 1 Nordjylland Østjylland Midt- og Vestjylland Sydøstjylland Syd- og Sønderjylland Fyn Sydsjælland og Lolland-Falster Midt- og Vestsjæl Nordsjælland Københavns Vestegn København Bornholm Hele landet Til skade Tabel 8. Antal ulykker og personskader fordelt på vejtyper 215 sammenlignet med 214. (Hvis både forrige år og aktuelle år er mindre end 1 er procenten ikke beregnet, da det kan give antydning af store stigninger eller fald, som ikke er reelle.) Antal ulykker Personskade I alt Antal personskader Alvorligt tilskade Lettere tilskade 214 i alt Heraf: Motorvej Motortrafikvej Ramper Mv - Mtv*) Øvrige statsveje Øvrige kommuneveje I alt 215 i alt Heraf: Motorvej Motortrafikvej Ramper Mv - Mtv*) Øvrige statsveje Øvrige kommuneveje Ændring alle veje -1, % 3,6 % 2,4 % -2,2 % -1, % -1,5 % -1,3 % Motorvej 22,4 % 1,6 % 13,2 % 14,3 % 11,4 % 48,6 % 27, % Motortrafikvej -45,2 % -32,4 % -36,4 % - -56,7 % -18,8 % -34,7 % Ramper Mv - Mtv 6,7 % 11,1 % 1,3 % - 22,2 % -2, % -2,6 % Øvrige statsveje -1,1 % 5,1 % 3, % -18,2 % 23,3 % -17,9 % -2,1 % Øvrige kommuneveje -1,7 % 3,3 % 2, % -1,5 % -3,2 % -1,2 % -2,3 % *Gruppen dækker over til- og frakørselsramper. Rastepladser og lignende sideanlæg ved motorveje indgår under øvrige veje. Hvis både forrige år og aktuelle år er mindre end 1 er procenten ikke beregnet, da det kan give antydning af store stigninger eller fald, som ikke er reelle. 33

34 Vejdirektoratet har lokale kontorer i: Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København Find mere information på vejdirektoratet.dk Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - Året 214 Tabeller og udvikling Dato: September 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-78-7 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Dato: Juli 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-23-7 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Dato: Marts 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-53-4 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 DATO: Juni 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607766 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2012... 3 FORUDSÆTNINGER OG

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2010

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2010 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 21 INDHOLD INDHOLD FORUDSÆTNINGER MV...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...1 Alder... 11 Spiritusuheld...12 Vejcentre...12 Politikredse...14

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011 DATO: April 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-678-3 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafikulykker for året 2017

Trafikulykker for året 2017 Trafikulykker for året Titel Trafikulykker for året Dato: Juni 2018 ISBN (NET): 978-87-93674-02-8 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

Trafikulykker for året 2018

Trafikulykker for året 2018 Trafikulykker for året 2018 Titel Trafikulykker for året 2018 Dato: Maj 2019 ISBN (NET): 978-87-93674-64-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

Foreløbige ulykkestal september 2016

Foreløbige ulykkestal september 2016 Dato 27. oktober 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-9 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal september 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Foreløbige ulykkestal april 2016

Foreløbige ulykkestal april 2016 Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-4 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal april 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Foreløbige ulykkestal marts 2016

Foreløbige ulykkestal marts 2016 Dato 21. april 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-3 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal marts 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2015

Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Dato 23. november 2015 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-10 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2016

Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Dato 23. november 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-10 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2015

Foreløbige ulykkestal december 2015 Dato 26. januar 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal maj 2016

Foreløbige ulykkestal maj 2016 Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-5 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal maj 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Ulykkestal første halvår fordelt på politikredse

Ulykkestal første halvår fordelt på politikredse Dato 5. juni 215 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 331 Dokument 14/1336-39 Side 1/16 Ulykkestal første halvår fordelt på politikredse Niels Juels Gade 13 122 København K Telefon

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2016

Foreløbige ulykkestal december 2016 Dato 26. januar 2017 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 FAXE KOMMUNE STATUS FOR TRAFIKULYKKER 2010-2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Antal personskade-

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Volker Nitz Dækbranchen Danmark

Volker Nitz Dækbranchen Danmark Volker Nitz Dækbranchen Danmark En verden i forandring eller??? Den halve sandhed Opsummering af året 2015 Kilde Opgørelserne bygger på de informationer vi har modtaget i Vejdirektoratets ulykkesregister

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data november 2010 Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Baggrundsnotat til HVU s temaanalyse om trafikulykker med ældre bilister Titel: Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Udgivet:

Læs mere

National Strategisk Analyse i politiet

National Strategisk Analyse i politiet TRAFIKSIKKERHED National Strategisk Analyse i politiet Rigspolitiet udgiver i august publikationen Strategisk Analyse 217, som behandler udviklingen inden for alle typer af kriminalitet, trafiksikkerhed

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545 Dødsulykker 2014 Årsrapport Rapport 545 Titel Dødsulykker 2014 Rapport 545 Dato: December 2015 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-88-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2015

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Kønsforskelle i trafikulykker

Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Dato: Januar 2016 Oplag: 100 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-82-4 ISBN: 978-87-93184-83-1 Foto: Vejdirektoratet, Christoffer Askman

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. februar 2013 13/02313-? Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL OPDATEREDE MÅNEDSFAKTORER 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576 Dødsulykker 2015 Årsrapport Rapport 576 Titel Dødsulykker 2015 Rapport 576 Dato: December 2016 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-60-2 ISBN: 978-87-93436-61-9 Copyright:

Læs mere

Trafikulykker og vejarbejde

Trafikulykker og vejarbejde Analyse af ulykker sket ved vejarbejde på motorveje (2006-2010) Puk Kristine Andersson Juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé og konklusion... 3 1 Introduktion...

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2003 Road traffic accidents Færdselsuheld 2003 Udgivet af Danmarks Statistik November 2004 71. årgang Oplag: 375 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1432-8 ISSN 0070-3516 Pris: 122,00

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 JUNI 2012 AKUTBEREDSKAB OG EFTERLADTE KØRETØJER Akutberedskab & Efterladte køretøjer - Nordjylland ABR-ND-1 1.1 Akutkørsel 20 minutters responstid Udkald 500 0,00 1.2 Akutkørsel

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til Indhold FORORD 3 SAMMENFATNING 4 INDLEDNING 8 ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til 2011 12 GENERELLE ANALYSER 14 Opsummering

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

Af ovenstående grunde ses i det følgende udelukkende på ulykker, hvor cyklister er kommet til skade i årene

Af ovenstående grunde ses i det følgende udelukkende på ulykker, hvor cyklister er kommet til skade i årene KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard 13. april 2018 Notat om tilskadekomne i København 2007-2017. Forvaltningens adgang til ulykkesdata

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Lastbilulykker

Lastbilulykker 24. februar 2017 Lastbilulykker 2005-2015 Generel statistik om lastbilulykker udarbejdet til brug for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Side 1 af 2727 Sammenfatning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater.

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater. Private erstatningssager 2014 Forord Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager er en uvildig myndighed, som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. Udtalelserne er

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-04-23 Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER Tilføjelse til rapporten om

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER Tilføjelse til rapporten om JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Tilføjelse til rapporten om Langvarige varetægtsfængslinger 2008 Under gennemgangen af sager om langvarige varetægtsfængslinger i 2009 har det vist sig,

Læs mere

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Arbejdsløsheden i juli Den. september Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Antallet af arbejdsløse steg med. fuldtidspersoner fra juni til juli, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør FORORD Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager kommer hvert år med vejledende udtalelser om især mén og erhvervsevnetab. Udtalelserne bliver brugt i private erstatningssager, altså sager

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2018

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2018 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2018 I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere