Projektbeskrivelse for Aarhus på cykel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse for Aarhus på cykel"

Transkript

1 Projektbeskrivelse for Aarhus på cykel Side 1 af Baggrund Med inspiration fra projektet Cykling uden alder i København, Projekt Aarhus Cykelby (Teknik og Miljø), Lokale cykelentreprenører, og opsamlede erfaringer fra frivillige og fagpersoner, står det klart, at cyklen har et stort uudnyttet potentiale for at fremme mangfoldigheden på cykel. Det betyder, at den kan skabe en skøn ramme, hvor frivillige, dårligt gående, m.fl. i fællesskab kan få gode cykeloplevelser i den friske luft. Cyklerne i projektet er to- tre personers cykler, til en frivillig cykelchauffør og en til to passager / aktiv deltager. 2. Fundamentet Projektets fundament bygger på: Kærlig Kommune Frihed til at være en del af det aktive byliv. Frivillige og ansatte, der støtter op om, at alle uanset fysiske / psykiske begrænsninger, kan være med. Ledetrådene Vi holder borgerne væk og Al magt til borgerne Aarhus Kommunes handicappolitik ligeværd, lige muligheder og respekt for borgere med handicap i Aarhus Kommune Aarhus Kommunes sundhedspolitik livskvalitet og mulighed for sundt liv. Aarhus kommunes vision - Aarhus en by for alle og Aarhus - en by i bevægelse. - Byen med plads til at udfolde sig - Alle skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner. Vi skal i fællesskab hjælpe dem, der har brug for det. Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed. Integration skal være vores styrke. - Herunder understøttelse af det aktive medborgerskab SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Medborgerskab og Folkesundhed Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Telefon: Direkte telefon: Direkte Sagsbehandler: Ellen M. Madsen 3. Formål At øge livskvaliteten for mennesker med begrænsede fysiske og psykiske ressourcer

2 4. Mål Overordnede mål: - Forebyggelse af ensomhed - Styrkelse af fysisk psykisk svækkede borgeres sundhed - Fremme frivillighed og det aktive medborgerskab - Skabe rammer for en fælles styrket indsats omkring udbredelsen af tilbud om cykelture til mennesker, der ikke selv kan cykle. Side 2 af 10 Delmål - Udbredelse af cykelglæde og gode oplevelser for alle uanset handicap. - Fremme innovation - Inddragelse af nye målgrupper (både frivillige og passagerer) - Styrkelse af samarbejdet omkring cykler på tværs af magistratsafdelingerne og sektorer. - Etablering af nye partnerskaber (frivillig og private organisationer, virksomheder, vidensinstitutioner osv.) - Etablering af udviklende og koordinerende netværk på cykelområdet - Styrkelse af miljøindsatsen, herunder flere cykler og færre biler i midtbyen 5. Målgruppe og deltagere Passagerer: Dem der ikke selv kan cykle fx beboere i plejebolig, hjerneskadede, mennesker med handicap mv. I fase 1 og 2 vil der primært være fokus på ældre. Cykelchauffører: Frivillige (her mulighed for at rekruttere nye frivillige unge, cykelentusiaster, motionister, pårørende osv.) Kontaktpersoner i plejeboligerne: Primært ansatte Samarbejdspartnere (se nærmere beskrivelse afsnit 6)

3 6. Rammer Handling og keep it simple tankegangen skal være omdrejningspunktet for prioriteringer og organisering. (se nærmere beskrivelse i organisering og tids- og handleplanen). Side 3 af 10 På nuværende tidspunkt opstilles følgende rammer for projektet: Der etableres en decentral struktur, hvor der for hver enkel cykel / lokalområde etableres eget projekt incl. kontaktpersoner, ansvarlige for div. dele i projektet. (drift, vedligeholdelse, booking af turer, samarbejdet med ansatte, kontakt og koordinering med passagererne, frivillige osv.) Der etableres fælles netværk for sparring, udvikling koordinering, kommunikation, nyhedsbreve osv. (se nærmere under afsnit 6 om organisering) I fase 1 og 2 ( 2014 og 2015) vil hovedmålgruppen være ældre, men hvor det skønnes rigtigt at åbne for yngre personer, vil der være mulighed for det. Der kan skaffes finansiering både i de fælles netværk og i lokalområderne Der kan bruges alle typer af cykler, hvorved vi kan indsamle erfaringer. : - Cykler med plads til 1-2 passagerer. Her bruger alle den røde kaleche, for at skabe et fælles udtryk. - Duocykler hvor begge passagerer cykler, - De fleste cykler vil være eldrevet, da det letter kørslen for de frivillige. Der oprettes en lokal produktion af cykler, som sikrer et højere niveau af integration mellem lokalcentrene og det omgivende samfund Der afholdes infomøder, årsmøde / arrangementer for alle frivillige cykelchauffører Der afholdes årlige dialog og informationsmøder med rep. fra alle magistratsafdelinger og Borgmesterens Afdeling

4 Side 4 af Status Sundhed og Omsorg har tre Christiniacykler, der fordeler sig sådan: Koltgården kontaktperson: Inga Klode Sifsgården kontaktperson Jes Jespersen Folkestedet kontaktperson Gunner Christensen Og én eldrevet doucykel på Hestehavehusene - Kontaktperson Steen Hansen (beskrevet på portalen ) Der er bevilget penge til 4 cykler mere (Ensomhedspuljen) Vestervang / afdelingsbestyrelsen Bøgeskovhus. Brugerrådet.en cykel Beboer- og pårørenderådet ved Fuglebakken Beboer- og pårørenderådet i Solbjerg De har fået besked, om at de får en cykel, men at vi arbejder på en fælles bestilling. De indkaldes til fælles møde, når projektbeskrivelsen er godkendt. 6. Produktion / levering af cyklerne Der er mange gevinster ved at få en lokal produktion op at stå. Der er derfor afholdt et møde med to cykeleksperter/ entusiaster / iværksættere, der kan påtage sig opgaven i samarbejde med dem, der skal bruge cyklen. Hver cykel kan blive unik efter brugernes ønske. Der er bestilt 2 cykler hos Hulsroy & Gundersen Cykelsnedkeri - de to unge iværksættere (de har også ansøgt om samarbejde ifm. 2017). De kan oparbejde en lokal produktion af lettere cykler, som konstruktionsmæssigt er bedre egnet til persontransport end de cykler, som ellers findes på markedet i dag. Ved yderligere produktion vil de gerne tage mennesker i jobtræning, hvis dette ønskes. Hestehavehusene har fået grønt lys til indkøb af en sofacykel, da vi her kan høste erfaringer for denne model. Fordelen er, at begge på cyklen træder i pedalerne. Levering af den traditionelle Christiniacykel fra projektet Cykling uden alder fra København. Vi har tre, og der har været visse startvanskeligheder med dem. (svær at træde, slingrer, og små andre

5 ting. Det koster 2500 kr., at få producenten over at lave det.). Producenten kan / vil gerne levere og kan tidligst til oktober. Side 5 af 10 Prisen er omtrent den samme ca kr. incl. motor for alle cyklerne. 7. Samarbejdspartnere Primære: Lokalcentrene, Frivilligkoordinatorerne, frivillige, Cykling uden alder, Aarhus Cykelby, Hulsroy & Gundersen Cykelsnedkeri, Cyklistforbundet, Aarhus 1900, ÆldreSagen (udbygges løbende) Sekundære: Øvrige magistratsafdelinger, virksomheder (finansiering), jobcentret, Folkesundhed Aarhus, Medborgerskabsudvalget, Handicaprådet, Brugerrådene, frivillighusene (udbygges løbende) Mulige fremover: Muskelsvindfonden, psykiatrien, Høskovkollegiet (er der allerede), kulturinstitutioner (hvor besøg kan indbygges i turen). (udbygges løbende) 8. Finansiering og økonomi Ensomhedspuljen (ældremilliarden) Cykler: kr. Løn: kr. Diverse: kr. Innovationspuljen Der søges om til videreudvikling af projektet i en innovativ retning. ( til 4 cykler = kr. + diverse kr. Ansøgninger til div. puljer og fonde Ansøgning af sponsorater og reklamepenge. gode muligheder da cyklen / kalechen skaber god synlighed i bybilledet. (også mulighed for at MSO / Aarhus Kommune kan bruge dem til egne kampanger mv.). Der kan både være tale om faste reklamer mv. samt udskiftelige. Kalecherne skal have den samme røde grundfarve, for at sikre genkendelighed.

6 9. Delprojekter og opgaver Produktion tidligere beskrevet Vedligeholdelse og reparation (frivillige og unge i job) Booking (Loop system via cykling uden alder, eller lokale modeller) Hvervning af frivillige (cykling uden alder, hjemmeside, cyklistforbundet, Aarhus 1900, Ældresagen osv. Løbende kontakt og koordinering med frivillige Samarbejde og koordinering med lokalcentrene Pr, hjemmeside, pjece, kommunikation Samarbejde og koordinering med andre magistratsafdelinger Samarbejde, sparring og samarbejde med cykelinteresserede Finansiering (Se ovenfor) Side 6 af Organisering Sundhedschefen Økonomi, strategi, rammer og retning Tovholder Cykelstyr(e) gruppe Fællesprojektet og netværk Lokalorganisering Udviklende samarbejde - Hvervning af frivillige, kommunikation, Pr., ansøgninger, tværfagligt samarbejde Netværk for frivillige - Videndeling, temadage, kurser Frivillige cykelchauffører Booking Samarbejde med personale Kontakt og info til deltagerne

7 Sundhedschefen (Annemarie Zacho-Broe) er projektejer og formand for styregruppen og udstikker rammer og retning, herunder de strategiske beslutninger og de økonomiske rammer. Tovholderen (Ellen M. Madsen) er ansvarlig for projektets fremdrift, daglige drift, koordinering og samarbejde Cykelstyre gruppe - medlemmernes viden, erfaringer og visioner skal danne grundlag for projektets strategiske og praktiske gennemførelse arbejder med at omsætte projektets formål i praksis. Bidrager med visioner, viden, sparring, og information til udvikling og gennemførelse af projektet. Medlemmer: Formand: Annemarie Zacho-Broe (Sundhedschef), Jes Jespersen (Frivillig), Jesper Lund Madsen (Områdechef), Ann Toustrup Eriksen, teamleder Fuglebakken, Tove Jørvang (Ældresagen) Inga Klode (frivilligkoordinator), Joachim Parbo (Aarhus Cykelby), Christina Fruergaard ( motionskoordinator), Ellen M. Madsen (Tovholder) Fællesprojekt og netværk (opgaverelateret) - Der etableres fælles netværk for sparring, udvikling, koordinering, kommunikation, produktion, ansøgning af midler, nyhedsbreve osv.. Deltagere vil være dem, der er oplagte ifm. Den konkrete opgave. Incl. Gengangere fra cykelstyregruppen. Side 7 af 10 Lokalorganisering- Decentrale enheder omkring den enkelte cykel sikre den dagslige drift, vedligeholdelse, booking af køreturer, samarbejde med ansatte, lokal kommunikation,. kontaktpersoner, kontakt og koordinering med passagererne, frivillige osv. Der afholdes årlige dialog og informationsmøder med rep. fra alle magistratsafdelinger og Borgmesterens Afdeling 10. Udviklingsmuligheder Rammen omkring Aarhus på cykel giver mange udviklingsmuligheder. Af eksempler kan nævnes: Jobskabelse Generationsbrobygning Integration Inddragelse i Aarhus kulturhovedstad 2017 Varetegn for byen Etablering af cykelråd i Aarhus Kommune Cykelstyregruppen kan måske erstattes af en bestyrelse

8 Synliggørelse af det aktive medborgerskab Kommunikationsplatform Offentligt privat samarbejde Attraktive muligheder for værdimæssige og kommercielle partnerskaber og sponsorater Sammenkobling med øvrige frivillige tilbud (besøgsvenner, spisevenner, kulturvenner. Meningsfuldt tværmagistratsligt samarbejde / inspiration kultur, yngre handicapgrupper, psykiatrien, miljø, medborgerskab, events, aarhus cykelby, børn og ung Side 8 af Tids- og handleplan Trin Udvikling og planlægning (august december 2014 ) - Projektudvikling rammeafklaring - Organisering på plads - Ansøgninger om midler - Aftaler om produktion / køb - Afholdelse af netværks- og infomøder - Ansøgning om midler - Opbyggelse at netværk - Kommunikation og information - Kørsel på de 4 cykler Trin 1.2. Produktion, klargøring til opstart og videreudvikling (Januar marts 2015) Produktion, kommunikation og information, indhentning af erfaringer fra de 4 cykler og andre, opdyrkning af nye samarbejdsrelationer, osv. Trin 2.1. Sæson start (marts september 2015) - Videreudvikling - Erfaringsopsamling - Understøttelse af driften - Fejlretninger - Udvikling af bookingsystemerne - Hvervning af nye frivillige - Nye partnerskaber - Ansøgning om midler - Pr og kommunikation synliggørelse af de gode historier - Afholdelse af temadage og infomøder - Afholdelse af netværksmøder Trin 2.2.: Fase 2, marts december 2015:

9 - Evaluering og planlægning af trin 3 i Videreudvikling - flere cykler - flere frivillige - evt. nye målgrupper - nye samarbejds-partnere - nye finansieringsmuligheder Eksempler De foreløbige eksempler taler sit eget tydelige sprog. Side 9 af 10 - Der har allerede inden projektets egentlig start været stor interesse for projektet både fra frivillige, pressen, personale osv. - Cykling uden alder var udpeget til at være med i en dag for en sag (arr. Af Frivilligcenter Aarhus, hvor medarbejdere fra Google i Aarhus gav en arbejdsdag som frivillige cykelchauffører for ældre. Flere ville gerne være frivillige. - Aarhus 1900 har umiddelbart interesse i af samarbejde om projektet skaffe frivillige mm. - En pårørende (bosiddende i København) henvendte sig, fordi han gerne ville køre en tur med sin far, der bor i plejebolig i Hasle. Det endte med at han kørte med 6 beboere. Og han og de ældre vil gerne låne den igen. - Der var et medborgerskabsarrangement i Jægergårdsgade, hvor de lånte cyklen nogle dage. - Rådmanden og Folketingsmedlem Liselott Brix var ude at køre en tur, og viste interesse for projektet - Projektet Cykling uden alder vokser voldsomt, og er nu i flere kommuner i landet og i Norge. (har fået bestyrelse med bl.a. Bente Klarlund). Har også fået frivilligprisen i København og har fået rigtig meget presseomtale - Høskovkollegiet (for yngre med hjerneskade) har lånt en cykel over flere gange, og er meget interesseret i selv at få en cykel. Kan se mange perspektiver i det for denne gruppe. - Festugearrangementer på Folkestedet skal bruge cyklerne Huskeliste - Navn på frivillige 14. Kontaktpersoner Kontaktpersoner for cyklerne Aarhus Cykelby

10 Cykling uden alder: Side 10 af 10 Pernille Jeppsson - Cyklingudenalder.dk Tlf: Cykelchauffører

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Indstilling til HMU. 16. januar 2013. Aarhus Kommune Omsorg og Udvikling Sundhed og Omsorg

Indstilling til HMU. 16. januar 2013. Aarhus Kommune Omsorg og Udvikling Sundhed og Omsorg Indstilling til HMU 16. januar 2013 Aarhus Kommune Omsorg og Udvikling Sundhed og Omsorg Klyngesamarbejde i Sundhed og Omsorg. Orientering om chefteamets styring og godkendelse af HMU-følgegruppe 1. Resumé

Læs mere

Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015

Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015 Bilag: Samarbejdsaftaler Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015 Steffen Rasmussen, www.fundamentet.org steffen@fundamentet.org Hvad kan vi sammen Hvad skal vi konkret i gang med Samarbejde om at aktivere

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 Tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 Tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 1 Velkommen som frivillig i undhed og Omsorg Aarhus Kommune Kort og godt Om at være frivillig i undhed og Omsorg Her er en oversigt til dig, som er ny frivillig i undhed og Omsorg. Hvis du vil vide mere,

Læs mere

Konceptoplæg Food Makers. September 2014

Konceptoplæg Food Makers. September 2014 Konceptoplæg Food Makers September 2014 Vi tror på, at når unge i et fællesskab med nydelse som omdrejningspunkt arbejder med mad og håndelag, så udvikles deres evne og lyst til selv at lave mad. Indhold

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2010-2011 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og

Læs mere

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS SUND BY NETVÆRKET Organisering og implementering af sundhed på tværs Sund By Netværket, 2012 1.udgave, 1.oplag, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-02-4

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014.

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Vi vil hinanden Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Tekst: Konteksten v/julie Mathiesen i samarbejde med projektleder Mette Lund. Grafisk design: BBentzen Design

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere