Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NR Fødevarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NR. 2007-034063. Fødevarer"

Transkript

1 Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NR Fødevarer Friske frugter og grøntsager Kartofler rå friskskrællede og forbehandlede Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig: Jeanet Vandling Tlf / Mobil

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Indledning Opgavens omfang Selvstændig option Kontraktens varighed Tilbudsbetingelser Tilbudsfrist Vedståelsesfrist for tilbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Åbning af de indkomne tilbud Kontraktgrundlag Formkrav Tildeling af ordre Minimumskrav Tildelingskriterier Udbudsbetingelser Udbudsform Kvalitet Service Procesoptimering Pris Prisregulering Bestilling af varer E-handel Levering og leveringsbetingelser Emballage og mærkning Følgeseddel Betalingsbetingelser Fakturering Øvrige oplysninger Statusmøder Statistik Ændring af produktsammensætning Offentlige påbud Underleverandør Overdragelse af aftale Misligholdelse Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Tavshedspligt...12 Side 2 af 17

3 Bilag Bilag 1 - Erklæring om ubetalt, forfalden gæld...13 Bilag 2 Leveringsadresser i Fællesindkøb Fyn...14 Bilag 3 - E-handelssystem KMD Web-bestilling...16 Bilag 4 - Kravspecifikation...17 Side 3 af 17

4 1. Indledning Fællesindkøb Fyn er et indkøbsfællesskab mellem fem kommuner på Fyn. De deltagende kommuner er, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyns og Nyborg Kommuner og tæller til sammen ca indbyggere. Ovennævnte kommuner udgør i forening den ordregivende myndighed. Fællesindkøb Fyn udbyder hermed leverancer af fødevareprodukter, fordelt på følgende delkontrakter: A) Rammekontrakt på Friske frugter og grøntsager B) Rammekontrakt på Kartofler, rå, friskeskrællede C) Rammekontrakt på Kartofler, forbehandlede til kommunerne i Fællesindkøb Fyn. Rammekontrakterne vil være gældende for køkkenerne beliggende i de fem kommuner (beskrevet i vedlagte leveringsliste bilag 2). 1.1 Opgavens omfang Det samlede forbrug af produkterne omfattet af udbudet udgør på årsbasis cirka 1,5 mio. DKK ekskl. moms (anslået), fordelt beløbsmæssigt på rammekontrakterne: A) Rammekontrakt på Friske frugter og grøntsager / ca. kr. pr. år: ,- B) Rammekontrakt på Kartofler, rå, friskeskrællede /ca. kr. pr. år: ,- C) Rammekontrakt på Kartofler, forbehandlede / ca. kr. pr. år ,- Omsætningen er udelukkende retningsgivende og ikke udtryk for en fast ordre på denne mængde. Fællesindkøb Fyn forpligter sig således kun til at aftage den mængde, der modsvarer det aktuelle behov. Der tages forbehold overfor en evt. udlicitering eller tilbagetrækning af madproduktionen i de ovenfor nævnte kommuner. Ligeledes tages der forbehold for ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser, f.eks. som følge af beslutninger om omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger. Tilbudslister for de specifikke delkontrakter (A, B og C) er vedlagt dette udbudsmateriale som bilag 5, 6 og 7, excel ark, se bilag 4 for en detaljeret oversigt Selvstændig option Som selvstændig option ønskes en beskrivelse af hvorvidt øvrige institutioner, rådhuse, afdelinger m.v. beliggende i kommunerne kan gøre brug af kontrakterne, sammen med en konkret beskrivelse af samhandelsvilkårene for disse indkøb. Dette gælder for alle delkontrakterne A, B og C. Side 4 af 17

5 1.2 Kontraktens varighed Der ønskes indgået leverings kontrakter af fødevarer, opdelt som beskrevet under pkt. 1, i en 3- årig periode (36 måneder) med option på forlængelse yderligere 1. år (12 måneder) på uændrede vilkår. En forlængelse af kontrakten skal aftales leverandør og Fællesindkøb Fyn imellem, senest 1. september Kontraktstart vil være pr. den 1. december Tilbudsbetingelser 2.1 Tilbudsfrist Tilbudet skal være mærket: Tilbud på levering af fødevarer - rammekontrakt X. Må kun åbnes af indkøbskontoret. Tilbudet skal være afleveret senest fredag den 12. oktober 2007 kl på følgende adresse: Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Att.: Jeanet Vandling 2.2 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbudet skal være gældende indtil 1. januar Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud skal være skriftlige og rettes til Jeanet Vandling, på senest den 1. oktober 2007 kl Alle spørgsmål og besvarelser vil, i anonymiseret form, være at finde på udbyders hjemmeside på adressen: 2.4 Åbning af de indkomne tilbud. Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbudene. 2.5 Kontraktgrundlag Grundlag for endelig kontrakt er vort udbudsmateriale og den valgte leverandørs tilbud. 2.6 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i ét eksemplar, samt ét eksemplar på cd-rom. Denne skal indeholde tilbudet hvor bilagene i udbudsmaterialet, er brugt i uændret format. Alternativt til en cd-rom kan tilbud fremsendes som mail efter tilbudsfristens udløb, på mailadressen: I tilfælde af uoverensstemmelse mellem skriftligt og elektronisk tilbud, gælder det skriftlige tilbud (papir). Side 5 af 17

6 Samtlige punkter i nærværende udbudsmateriale skal besvares og/eller accepteres. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet og tilbudet bør være udformet emnemæssigt i samme rækkefølge som udbudsmaterialet. Tilbudsgiver er velkommen til at indsætte besvarelser direkte i udbudsmaterialet under hvert punkt indført med RØD skrift. (Materiale i word format, kan rekvireres på mail: Vedlagte bilag skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Tilbud med alt dertil hørende samt al kommunikation i aftaleperioden skal være på dansk. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af materialet. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret. Eventuelle forbehold skal udtrykkelig fremgå med specifikation af forbeholdet og med specificeret angivelse af, på hvilken måde og i hvilket omfang forbeholdet øver indflydelse økonomisk. Såfremt flere leverandører byder i fællesskab, skal det angives hvilken leverandør, der optræder som kontraktansvarlig over for udbyder. 3. Tildeling af ordre 3.1 Minimumskrav Minimumskrav gældende for dette udbud og som skal vedlægges Deres tilbud; Beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed, herunder ejerforhold, organisation, antal m edarbejdere ansat til løsning af den konkrete udbudte opgave m.v. Vedlæg de 2 sidste underskrevne årsregnskaber med evt. revisionsbemærkninger, eller erklæring fra bank eller revisor der godtgør tilbudsgivers økonomiske status. Erklæring om forfalden, ubetalt gæld til offentlige myndigheder, jf. bilag 1. Aktuel referenceliste med beskrivelse af sammenlignelige leverancer, med angivelse af kontaktpersoner. Beskrivelse af evt. kvalitetssikringssystem og / eller miljøcertificering. Dokumentation for oprettet egenkontrolprogram skal vedlægges samt kopi af seneste tilsynsrapport fra Fødevaredirektoratet eller anden relevant myndighed. Side 6 af 17

7 3.2 Tildelingskriterier Ordren, for hver delkontrakt, A-B-C, vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af nedennævnte parametre i prioriteret og vægtet rækkefølge: Økonomi 35% (herunder priser, evt. rabatter og prisregulering) Kvalitet 35% Levering 15% Service 10% Betaling 5% Der vil blive valgt én leverandør på hver af delkontrakterne A B C. Der kan bydes på en, flere eller alle delkontrakter. Såfremt der vil være økonomiske fordele ved at én leverandør tildeles flere områder skal dette oplyses i Deres tilbud. Det skal tydeligt fremgå af Deres tilbud hvilke(n) rammekontrakte(r) der bydes på. 4. Udbudsbetingelser 4.1 Udbudsform Offentligt udbud i henhold til RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 4.2 Kvalitet Der skal tilbydes et bredt sortiment af varer, hvoraf alle leveret i henhold til dette udbud, skal være af første klasses kvalitet og følge sæson udviklingen hen over året. Til vurdering af kvaliteten, forbeholder Fællesindkøb Fyn sig ret til at indkalde forskellige vareprøver, uden beregning, til levering på et nærmere specificeret plejecenter i Fællesindkøb Fyn. Dette vil ske efter nærmere aftale. 4.3 Service Tilbudsgiver skal oplyse: Om der tilbydes konsulentbistand og i hvilket omfang, der kan trækkes på denne. Det er et krav at konsulenten har produktkendskab. Evt. konsulentbesøg skal altid aftales på forhånd. Om der tilbydes temadage, virksomhedsbesøg og inspirationsdage i samarbejde med de enkelte forbrugssteder. Leverandøren skal beskrive hvilke muligheder der forefindes teknisk for import af nettoprisoplysninger til køkkenets eget system. Andre former for service skal beskrives. Side 7 af 17

8 4.3.1 Procesoptimering Fællesindkøb Fyn ønsker så vidt muligt at bidrage til gensidig procesoptimering med henblik på nedbringelse af de samlede omkostninger, både hos leverandør og kunde, i forbindelse med samhandlen. Det være sig f.eks. omkring ordrestørrelse, bestillingsformer, leveringsstyring, papirforbrug, emballering, transport osv. Tilbudsgiver kan således, efter aftale med Fællesindkøb Fyn, tilbyde ekstra services og eller rabatter såfremt Fællesindkøb Fyn medvirker i sådanne procesoptimerende ordninger. I det omfang der tilbydes ekstra rabat jf. ovenstående, er det dog en forudsætning, at denne generelt kan indregnes ved opgørelse af de samlede årlige indkøbsomkostninger. 4.4 Pris Tilbudsgiver skal være konkurrencedygtig i hele aftaleperioden, og ved lejlighedsvise kampagner, tilbud, eller andet der bevirker, at tilbudsgivers priser er under de tilbudte priser, skal varerne tilbydes på disse vilkår. Leverandøren skal altid sikre, at Fællesindkøb Fyn får den laveste pris i henhold til den tilbudte nettopris, aftale- eller kampagnerabat. Der ønskes tilbud på tilbudsgivers fulde sortiment inden for hver produktkategori produktkatalog indeholdende priser, gældende pr. den 5. oktober 2007, vedlægges i et eksemplar. Kan en evt. fast rabatsats fratrækkes tilbudsgivers gældende dagsprisliste, bedes denne oplyst inden for hver af de tre produktkategorier. For hver rammekontrakt skal de tilhørende tilbudslister udfyldes, i uændret form. De tilbudte priser skal være med basis i tilbudsgivers gældende dagspris pr. den 5. oktober 2007, evt. rabat samt en nettopris. Tilbudslisterne vil blive anvendt som konkret sammenligningsgrundlag. Såfremt der i aftaleperioden, kan tilbydes nye produkter, der ikke pr. tilbuds dato er kendte, skal disse produkter tilbydes til nettopriser evt. fratrukket samme rabat som øvrige produkter. 4.5 Prisregulering Alle priser skal i kontraktperioden være konkurrencedygtige. En eventuel prisstigning skal kunne dokumenteres fra leverandørens side. Alle prisstigninger skal meddeles og accepteres af Fællesindkøb Fyn. Ved prisreguleringer skal ny opdateret prisliste fremsendes til Fællesindkøb Fyn. Reguleringer skal følge markedsprisen for produkterne. Tilbudsgiver bedes oplyse hvorledes prisreguleringer påtænkes gennemført. Kan perioder med faste priser tilb ydes, skal dette oplyses i Deres tilbud Side 8 af 17

9 4.6 Bestilling af varer Bestillere skal indenfor tilbudsgivers normale åbningstid have mulighed for at afgive varebestilling elektronisk, pr. , telefon, fax eller ved konsulentbesøg. Tilbudsgiver skal oplyse: Om der er mulighed for varebestilling udenfor normal åbningstid. Seneste tidspunkt for ordreafgivelse for levering den efterfølgende dag E-handel Fællesindkøb Fyn benytter i dag elektronisk aftalekatalog fra KMD. Her markedsføres indkøbsaftaler internt i kommunerne og der kan indlægges prisbilag m.v. Endvidere er der link til leverandørernes web side og mail. Aftalekataloget er nu udvidet med et bestillingsmodul (KMD web -bestilling) med mulighed for direkte bestilling hos leverandørerne, når katalog med billeder, beskrivelse af varer og priser er indlagt i systemet. Det er et krav, at bestilling af kartofler rammekontrakt B og C - kan foretages og katalog med billeder, er indlagt i KMD webbestilling, senest 3 måneder efter kontraktstart. Nærmere oplysninger om Fællesindkøb Fyns E-handelssystem kan søges hos KMD, se bilag 3. Godskrives kommunen en form for bonus eller rabat ved elektroniske bestillinger skal dette oplyses. 4.7 Levering og leveringsbetingelser Alle leverancer til de specificerede leveringsadresser i bilag 2 skal være frit leveret på anvist plads. Der kan ikke forventes hjælp fra køkkenpersonalet. Der accepteres ikke krav om minimums ordrestørrelse eller gebyrer af nogen art for de specificerede leveringsadresse angivet i bilag 2. (Dog accepteres gebyrer i henhold til gældende lovgivning, f.eks. miljøgebyr) Alle fødevareleverancer skal ske, i en ubrudt kølekæde, i dertil indrettede og godkendte kølevogne. Ved modtagelse af varer, foretager den ansvarlige hurtigst muligt kontrol iht. køkkenets egenkontrolprogram. Procedure for egenkontrol anvises af det enkelte køkken. Ved ændringer i varenumre skal det skriftligt meddeles til forbrugsstedet 14 dage før ikrafttræden. I situationer med restordre SKAL der, før levering, tages kontakt til leveringsstedet med henblik på anden disponering. Ved manglende leverancer foretages dækningskøb hos anden leverandør på tilbudsgivers regning. Der skal være mulighed for levering i anbrud. Alle leverancer skal senest leveres inden for forbrugsstedets åbningstider. I henhold til nærmere aftale med det enkelte leveringssted, kan nøgle til køkken udleveres. Pakning af bure, må maximalt pakkes til burets kant pakkehøjde skal aftales med det enkelte forbrugssted, dette i forhold til arbejdsmiljø. Alle leverancer skal pakkes hensigtsmæssigt under hensyntagen til produkternes beskaffenhed. Side 9 af 17

10 Tilbudsgiver bedes oplyse leveringstid, fra varer bestilles til modtagelse hos forbrugsstedet. Der skal kunne leveres varer min. 2 gange om ugen. Tilbudsgiver skal oplyse hvor ofte levering tilbydes, opgivet pr. uge Emballage og mærkning Det skal oplyses hvilken form for emballage der anvendes ved leverancer, f.eks. plastkasser, vakuum m.v. Gebyrer, pant- og returordninger på emballage skal oplyses. Genanvendelig emballage foretrækkes. Varerne skal altid være entydigt mærket med pakke- og eller produktionsdato, oprindelsesland samt sidste anvendelsesdato. Altid med danske tekster. 4.8 Følgeseddel Med hver leverance skal der afleveres en følgeseddel. På følgesedlen skal der som minimum angives bestiller inkl. EAN-lokationsnummer, dato, antal, varenummer, beskrivelse samt evt. vægt og restordrer. I en overgangsperiode ønskes priser oplyst på følgesedlen. Tilbudsgiver bedes oplyse hvorvidt dette kan lade sig gøre. 4.9 Betalingsbetingelser Mindst 30 dage netto. Alternative betalingsbetingelser kan angives (f.eks. 14 dage -%) Fakturering Faktura skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. Lov nr af 27. december 2003 om offentlige betalinger, på baggrund af oplyste EAN-lokationsnumre og skal indeholde følgende oplysninger: Bestiller EAN nr. Ordre-/rekvisitionsnummer Varebetegnelse og kvantum Fakturabeløb Kontostreng når oplyst fra kunde På faktura skal rabatsatsen altid tydeligt fremgå således det er muligt at se det samlede fakturabeløb både før og efter fratrækkelse af rabat. 5. Øvrige oplysninger 5.1 Statusmøder Fællesindkøb Fyn ønsker et statusmøde efter ½ års forløb af kontrakten, for en generel evaluering af samarbejdet. Herefter afholdes statusmøder en gang hvert år. Side 10 af 17

11 5.2 Statistik Leverandøren skal til Fællesindkøb Fyn fremsende statistik opgjort pr over den foregående periodes leverancer fordelt på omsætning i DKK pr. kommune, pr. produkt og antal. Statistikken skal sendes senest ved udgangen af januar måned i elektronisk format. 5.3 Erstatning og forsikring Leverandør er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hæderlige skader som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede produkter og side produkter. 5.4 Ændring af produktsammensætning Såfremt der som følge af lovgivningsmæssige ændringer mv. foretages korrektioner / ændringer i produkternes sammensætning er kontrakthaver pligtig til omgående at informere udbyder herom samt omgående at ændre på produktet, hvor dette følger af lovgivningen og / eller myndighedskrav. Såfremt kontrakthaver ved produktudvikling eller på anden måde udvider sit sortiment med tilsvarende produkter, der falder inden for det produktområde, der er omfattet af nærværende kontrakt, skal kontrakthaver i samarbejde med og efter aftale med Fællesindkøb Fyn tilbydes sådanne produkter. Fællesindkøb Fyn medvirker gerne ved afprøvning af nye produkter, i det omfang disse i alle led lever op til de af kontrakten stillede minimumsbetingelser. 5.5 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud som naturligt henhører under dette arbejdsområde såvel på aftaletidspunktet som i kontraktperioden. Overtrædelse af disse bestemmelser vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 5.6 Underleverandør Såfremt kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis kontrakthaver selv havde udført leverancen. 5.7 Overdragelse af aftale En leverandør kan ikke overdrage leverancen helt eller delvist til andre uden Fællesindkøb Fyns samtykke. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse, jf. punkt 5.8. Side 11 af 17

12 5.8 Misligholdelse Vedrørende misligholdelse gælder dansk rets almindelige bestemmelser. Ved væsentlige misligholdelser af aftalen, der ikke rettes efter påkrav, er ordregiver berettiget til at opsige hele aftalen med 1 måneds varsel. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. Manglende overholdelse af aftalt levering og leveringstid Manglende overholdelse af lovmæssige krav til produktet Dårlig eller forringet kvalitet af produkterne Manglende mulighed for elektronisk bestilling. 5.9 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, som defineret i Købeloven, herunder også strejke og lockout, som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtigelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Den af parterne der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part meddelelse herom skriftligt så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Er force majeure isoleret til kontraktshavers virksomhed, eller områder kontrakthaver bærer risikoen for, kan udbyder kontrahere til anden side så længe force majeure er til stede. Ved force majeure der er forårsaget af strejke og/eller lockout eller anden konflikt, er parterne berettiget til at hæve kontrakten efter leveranceudeblivelse i x kalenderdage Tavshedspligt Alle forhold omkring de indgående kontrakter er fortrolige, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan / skal offentliggøres. Fællesindkøb Fyn gør de kommercielle forhold i aftalen tilgængelig for medarbejderne internt i kommunerne via aftalekataloget. Leverandør og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne aftales indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. Side 12 af 17

13 Bilag 1 - Erklæring om ubetalt, forfalden gæld ERKLÆRING om ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lov nr af 21. december 1994 samt efterfølgende lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr.. Virksomhedens navn, adresse og CVR nr.: Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr.. Dato og underskrift Side 13 af 17

14 Bilag 2 Leveringsadresser i Fællesindkøb Fyn Assens Kommune Kildebakken Østergade Vissenbjerg Leveringer mellem kl Æblehaven Syrenvej Haarby Leveringer mellem kl Lindebjerg Lindebjerg 2-12B 5560 Aarup Leveringer efter aftale Leveringsadresse Centralkøkkenet Assens Odensevej 29 D 5610 Assens Levering efter aftale Flemløse Plejehjem Th. Bangsvej Glamsbjerg Leveringer efter aftale Asabo Pilehaven Assens Leveringer efter aftale Faaborg-Midtfyn Kommune / levering efter aftale Leveringsadresse Storkøkkenet Tømmergården Åløkkeparkens Køkken Tømmergården 6 Åløkkevej Faaborg 5672 Broby Centralkøkkenet Nørrevænget Nørrevænget Gislev Tingagers Køkken Østre Ringvej Ringe Bakkegårdens Køkken Snarupvejen Ringe Prices Have Centeret Prices Have Centeret Faaborg Ældrecenteret Præstekærgaard Kirkevej Faaborg Plejecenteret Egebo Egeparken Kværndrup Kantinen Rådhuset Ringe Tinghøj Alle 5750 Ringe Humlehavens Køkken Humlehaven Årslev Åhavens Køkken Ådalen Ferritslev Solskrænten Lykkevalg Faaborg Lysbjergparken Lysbjergparken Faaborg Ældrecenteret Steensvang Steensvang Millinge Plejecenteret Nørrevænget Nørrevænget Gislev Kantinen Administrationsbygningen Faaborg Mellemgade 5600 Faaborg Side 14 af 17

15 Kerteminde Kommune Fjordly Plejecenter Borgmester Hansensvej Kerteminde Inden Birkelund Plejecenter Rørrupvej Langeskov Levering inden middag Svanehøj Plejecenter Kristine Rudesvej Kerteminde Leveringsadresse Lindhøj Plejecenter Lindhøjvej Munkebo Inden Dalsbo Plejecenter Skovsbovej Rynkeby Levering inden middag Levering inden middag Nordfyns Kommune Køkkenet på Solgården Skovvej Bogense Leveringer efter aftale Leveringsadresse Centralkøkkenet Bryggerivej Otterup Leveringer efter aftale Nyborg Kommune Rosengården Kløvervej Ørbæk Levering inden kl Centralkøkkenet Svanedamsgade Nyborg Leveringsadresse Egevang Egevangsvej Ullerslev Levering inden kl Levering inden kl Side 15 af 17

16 Bilag 3 - E-handelssystem KMD Web-bestilling Som leverandør til Fællesindkøb Fyn stilles der krav til leverandør om levering af elektronisk varekatalog. KRAV TIL KATALOGER: Et katalog må naturligvis kun indeholde de varer, der indgås aftale på, ligesom kataloget som minimum skal indeholde: 1. Billede af varen 2. Varenavn 3. Varenummer 4. Detaljeret varebeskrivelse 5. Bestillingsenhed (f.eks. 1 pakke = 10 stk., 1 stk. = 1 stk.) 6. Pris pr. bestillingsenhed (pris pr. stk/pk/lt/ks) 7. Sammenligningspris Har du som leverandør til Fællesindkøb Fyn ikke tidligere leveret elektronisk varekatalog, er der selvfølgelig hjælp at hente. For TEKNISK SUPPORT vedrørende udarbejdelse og oprettelse som katalog- leverandør m.v. henvises til: KMD på tlf / eller Comcare på tlf / På KMD s Kundenet: findes ligeledes nyttige inform a- tioner for leverandører af elektroniske varekataloger. KMD tilbyder desuden leverandørpakke til nye katalog-leverandører som kan findes på ovenstående adresse. Som ny katalog-leverandør sidder du måske med spørgsmålene hvem, hvad, hvor, hvordan? Disse spørgsmål hjælper vi dig gerne med. Ring eller skriv en mail til: Fællesindkøb Fyn Jette D. Meyer Tlf Mail: Så hjælper vi dig godt i gang. Side 16 af 17

17 Bilag 4 - Kravspecifikation Kravspecifikation på de enkelte varegrupper er vedlagt dette materiale i excel format: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Tilbudsliste Friske frugter og grøntsager, 1. klasses kvalitet Tilbudslister Kartofler, rå, friskskrællede, 1. klasses kvalitet Tilbudslister Kartofler, forbehandlede, 1. klasses kvalitet Side 17 af 17

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer Vareindkøb Offentligt udbud På levering af Byggematerialer og værktøj til Sydjysk Kommuneindkøb Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelt om Sydjysk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012 E Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456 Oktober 2012 Rammeaftale på køb af arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til følgende Ordregiver: Esbjerg Forsyning A/S Herunder Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Varme

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Udkast til høring EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandregulering til KomUdbud November 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel

Læs mere

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Fælleskommunalt indkøbssamarbejde mellem følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre,

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 223-387921

EU-UDBUD 2013/S 223-387921 EU-UDBUD 2013/S 223-387921 Varer Offentligt udbud Levering af Legetøj og Køretøjer fra 0-8 år Barnevogne, Klapvogne og Krybber samt diverse Babyudstyr til KomUdbud Med rødt tilrettet den 28.11.2013 Med

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud EU-UDBUD 2013-169058 Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen")

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner (Rammeaftalen) Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen") 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Nedenstående medlemmer af KomUdbud: Aarhus Kommune Herning Kommune Randers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere