Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NR Fødevarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NR. 2007-034063. Fødevarer"

Transkript

1 Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NR Fødevarer Friske frugter og grøntsager Kartofler rå friskskrællede og forbehandlede Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig: Jeanet Vandling Tlf / Mobil

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Indledning Opgavens omfang Selvstændig option Kontraktens varighed Tilbudsbetingelser Tilbudsfrist Vedståelsesfrist for tilbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Åbning af de indkomne tilbud Kontraktgrundlag Formkrav Tildeling af ordre Minimumskrav Tildelingskriterier Udbudsbetingelser Udbudsform Kvalitet Service Procesoptimering Pris Prisregulering Bestilling af varer E-handel Levering og leveringsbetingelser Emballage og mærkning Følgeseddel Betalingsbetingelser Fakturering Øvrige oplysninger Statusmøder Statistik Ændring af produktsammensætning Offentlige påbud Underleverandør Overdragelse af aftale Misligholdelse Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Tavshedspligt...12 Side 2 af 17

3 Bilag Bilag 1 - Erklæring om ubetalt, forfalden gæld...13 Bilag 2 Leveringsadresser i Fællesindkøb Fyn...14 Bilag 3 - E-handelssystem KMD Web-bestilling...16 Bilag 4 - Kravspecifikation...17 Side 3 af 17

4 1. Indledning Fællesindkøb Fyn er et indkøbsfællesskab mellem fem kommuner på Fyn. De deltagende kommuner er, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyns og Nyborg Kommuner og tæller til sammen ca indbyggere. Ovennævnte kommuner udgør i forening den ordregivende myndighed. Fællesindkøb Fyn udbyder hermed leverancer af fødevareprodukter, fordelt på følgende delkontrakter: A) Rammekontrakt på Friske frugter og grøntsager B) Rammekontrakt på Kartofler, rå, friskeskrællede C) Rammekontrakt på Kartofler, forbehandlede til kommunerne i Fællesindkøb Fyn. Rammekontrakterne vil være gældende for køkkenerne beliggende i de fem kommuner (beskrevet i vedlagte leveringsliste bilag 2). 1.1 Opgavens omfang Det samlede forbrug af produkterne omfattet af udbudet udgør på årsbasis cirka 1,5 mio. DKK ekskl. moms (anslået), fordelt beløbsmæssigt på rammekontrakterne: A) Rammekontrakt på Friske frugter og grøntsager / ca. kr. pr. år: ,- B) Rammekontrakt på Kartofler, rå, friskeskrællede /ca. kr. pr. år: ,- C) Rammekontrakt på Kartofler, forbehandlede / ca. kr. pr. år ,- Omsætningen er udelukkende retningsgivende og ikke udtryk for en fast ordre på denne mængde. Fællesindkøb Fyn forpligter sig således kun til at aftage den mængde, der modsvarer det aktuelle behov. Der tages forbehold overfor en evt. udlicitering eller tilbagetrækning af madproduktionen i de ovenfor nævnte kommuner. Ligeledes tages der forbehold for ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser, f.eks. som følge af beslutninger om omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger. Tilbudslister for de specifikke delkontrakter (A, B og C) er vedlagt dette udbudsmateriale som bilag 5, 6 og 7, excel ark, se bilag 4 for en detaljeret oversigt Selvstændig option Som selvstændig option ønskes en beskrivelse af hvorvidt øvrige institutioner, rådhuse, afdelinger m.v. beliggende i kommunerne kan gøre brug af kontrakterne, sammen med en konkret beskrivelse af samhandelsvilkårene for disse indkøb. Dette gælder for alle delkontrakterne A, B og C. Side 4 af 17

5 1.2 Kontraktens varighed Der ønskes indgået leverings kontrakter af fødevarer, opdelt som beskrevet under pkt. 1, i en 3- årig periode (36 måneder) med option på forlængelse yderligere 1. år (12 måneder) på uændrede vilkår. En forlængelse af kontrakten skal aftales leverandør og Fællesindkøb Fyn imellem, senest 1. september Kontraktstart vil være pr. den 1. december Tilbudsbetingelser 2.1 Tilbudsfrist Tilbudet skal være mærket: Tilbud på levering af fødevarer - rammekontrakt X. Må kun åbnes af indkøbskontoret. Tilbudet skal være afleveret senest fredag den 12. oktober 2007 kl på følgende adresse: Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Att.: Jeanet Vandling 2.2 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbudet skal være gældende indtil 1. januar Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud skal være skriftlige og rettes til Jeanet Vandling, på senest den 1. oktober 2007 kl Alle spørgsmål og besvarelser vil, i anonymiseret form, være at finde på udbyders hjemmeside på adressen: 2.4 Åbning af de indkomne tilbud. Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbudene. 2.5 Kontraktgrundlag Grundlag for endelig kontrakt er vort udbudsmateriale og den valgte leverandørs tilbud. 2.6 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i ét eksemplar, samt ét eksemplar på cd-rom. Denne skal indeholde tilbudet hvor bilagene i udbudsmaterialet, er brugt i uændret format. Alternativt til en cd-rom kan tilbud fremsendes som mail efter tilbudsfristens udløb, på mailadressen: I tilfælde af uoverensstemmelse mellem skriftligt og elektronisk tilbud, gælder det skriftlige tilbud (papir). Side 5 af 17

6 Samtlige punkter i nærværende udbudsmateriale skal besvares og/eller accepteres. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet og tilbudet bør være udformet emnemæssigt i samme rækkefølge som udbudsmaterialet. Tilbudsgiver er velkommen til at indsætte besvarelser direkte i udbudsmaterialet under hvert punkt indført med RØD skrift. (Materiale i word format, kan rekvireres på mail: Vedlagte bilag skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Tilbud med alt dertil hørende samt al kommunikation i aftaleperioden skal være på dansk. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af materialet. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret. Eventuelle forbehold skal udtrykkelig fremgå med specifikation af forbeholdet og med specificeret angivelse af, på hvilken måde og i hvilket omfang forbeholdet øver indflydelse økonomisk. Såfremt flere leverandører byder i fællesskab, skal det angives hvilken leverandør, der optræder som kontraktansvarlig over for udbyder. 3. Tildeling af ordre 3.1 Minimumskrav Minimumskrav gældende for dette udbud og som skal vedlægges Deres tilbud; Beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed, herunder ejerforhold, organisation, antal m edarbejdere ansat til løsning af den konkrete udbudte opgave m.v. Vedlæg de 2 sidste underskrevne årsregnskaber med evt. revisionsbemærkninger, eller erklæring fra bank eller revisor der godtgør tilbudsgivers økonomiske status. Erklæring om forfalden, ubetalt gæld til offentlige myndigheder, jf. bilag 1. Aktuel referenceliste med beskrivelse af sammenlignelige leverancer, med angivelse af kontaktpersoner. Beskrivelse af evt. kvalitetssikringssystem og / eller miljøcertificering. Dokumentation for oprettet egenkontrolprogram skal vedlægges samt kopi af seneste tilsynsrapport fra Fødevaredirektoratet eller anden relevant myndighed. Side 6 af 17

7 3.2 Tildelingskriterier Ordren, for hver delkontrakt, A-B-C, vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af nedennævnte parametre i prioriteret og vægtet rækkefølge: Økonomi 35% (herunder priser, evt. rabatter og prisregulering) Kvalitet 35% Levering 15% Service 10% Betaling 5% Der vil blive valgt én leverandør på hver af delkontrakterne A B C. Der kan bydes på en, flere eller alle delkontrakter. Såfremt der vil være økonomiske fordele ved at én leverandør tildeles flere områder skal dette oplyses i Deres tilbud. Det skal tydeligt fremgå af Deres tilbud hvilke(n) rammekontrakte(r) der bydes på. 4. Udbudsbetingelser 4.1 Udbudsform Offentligt udbud i henhold til RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 4.2 Kvalitet Der skal tilbydes et bredt sortiment af varer, hvoraf alle leveret i henhold til dette udbud, skal være af første klasses kvalitet og følge sæson udviklingen hen over året. Til vurdering af kvaliteten, forbeholder Fællesindkøb Fyn sig ret til at indkalde forskellige vareprøver, uden beregning, til levering på et nærmere specificeret plejecenter i Fællesindkøb Fyn. Dette vil ske efter nærmere aftale. 4.3 Service Tilbudsgiver skal oplyse: Om der tilbydes konsulentbistand og i hvilket omfang, der kan trækkes på denne. Det er et krav at konsulenten har produktkendskab. Evt. konsulentbesøg skal altid aftales på forhånd. Om der tilbydes temadage, virksomhedsbesøg og inspirationsdage i samarbejde med de enkelte forbrugssteder. Leverandøren skal beskrive hvilke muligheder der forefindes teknisk for import af nettoprisoplysninger til køkkenets eget system. Andre former for service skal beskrives. Side 7 af 17

8 4.3.1 Procesoptimering Fællesindkøb Fyn ønsker så vidt muligt at bidrage til gensidig procesoptimering med henblik på nedbringelse af de samlede omkostninger, både hos leverandør og kunde, i forbindelse med samhandlen. Det være sig f.eks. omkring ordrestørrelse, bestillingsformer, leveringsstyring, papirforbrug, emballering, transport osv. Tilbudsgiver kan således, efter aftale med Fællesindkøb Fyn, tilbyde ekstra services og eller rabatter såfremt Fællesindkøb Fyn medvirker i sådanne procesoptimerende ordninger. I det omfang der tilbydes ekstra rabat jf. ovenstående, er det dog en forudsætning, at denne generelt kan indregnes ved opgørelse af de samlede årlige indkøbsomkostninger. 4.4 Pris Tilbudsgiver skal være konkurrencedygtig i hele aftaleperioden, og ved lejlighedsvise kampagner, tilbud, eller andet der bevirker, at tilbudsgivers priser er under de tilbudte priser, skal varerne tilbydes på disse vilkår. Leverandøren skal altid sikre, at Fællesindkøb Fyn får den laveste pris i henhold til den tilbudte nettopris, aftale- eller kampagnerabat. Der ønskes tilbud på tilbudsgivers fulde sortiment inden for hver produktkategori produktkatalog indeholdende priser, gældende pr. den 5. oktober 2007, vedlægges i et eksemplar. Kan en evt. fast rabatsats fratrækkes tilbudsgivers gældende dagsprisliste, bedes denne oplyst inden for hver af de tre produktkategorier. For hver rammekontrakt skal de tilhørende tilbudslister udfyldes, i uændret form. De tilbudte priser skal være med basis i tilbudsgivers gældende dagspris pr. den 5. oktober 2007, evt. rabat samt en nettopris. Tilbudslisterne vil blive anvendt som konkret sammenligningsgrundlag. Såfremt der i aftaleperioden, kan tilbydes nye produkter, der ikke pr. tilbuds dato er kendte, skal disse produkter tilbydes til nettopriser evt. fratrukket samme rabat som øvrige produkter. 4.5 Prisregulering Alle priser skal i kontraktperioden være konkurrencedygtige. En eventuel prisstigning skal kunne dokumenteres fra leverandørens side. Alle prisstigninger skal meddeles og accepteres af Fællesindkøb Fyn. Ved prisreguleringer skal ny opdateret prisliste fremsendes til Fællesindkøb Fyn. Reguleringer skal følge markedsprisen for produkterne. Tilbudsgiver bedes oplyse hvorledes prisreguleringer påtænkes gennemført. Kan perioder med faste priser tilb ydes, skal dette oplyses i Deres tilbud Side 8 af 17

9 4.6 Bestilling af varer Bestillere skal indenfor tilbudsgivers normale åbningstid have mulighed for at afgive varebestilling elektronisk, pr. , telefon, fax eller ved konsulentbesøg. Tilbudsgiver skal oplyse: Om der er mulighed for varebestilling udenfor normal åbningstid. Seneste tidspunkt for ordreafgivelse for levering den efterfølgende dag E-handel Fællesindkøb Fyn benytter i dag elektronisk aftalekatalog fra KMD. Her markedsføres indkøbsaftaler internt i kommunerne og der kan indlægges prisbilag m.v. Endvidere er der link til leverandørernes web side og mail. Aftalekataloget er nu udvidet med et bestillingsmodul (KMD web -bestilling) med mulighed for direkte bestilling hos leverandørerne, når katalog med billeder, beskrivelse af varer og priser er indlagt i systemet. Det er et krav, at bestilling af kartofler rammekontrakt B og C - kan foretages og katalog med billeder, er indlagt i KMD webbestilling, senest 3 måneder efter kontraktstart. Nærmere oplysninger om Fællesindkøb Fyns E-handelssystem kan søges hos KMD, se bilag 3. Godskrives kommunen en form for bonus eller rabat ved elektroniske bestillinger skal dette oplyses. 4.7 Levering og leveringsbetingelser Alle leverancer til de specificerede leveringsadresser i bilag 2 skal være frit leveret på anvist plads. Der kan ikke forventes hjælp fra køkkenpersonalet. Der accepteres ikke krav om minimums ordrestørrelse eller gebyrer af nogen art for de specificerede leveringsadresse angivet i bilag 2. (Dog accepteres gebyrer i henhold til gældende lovgivning, f.eks. miljøgebyr) Alle fødevareleverancer skal ske, i en ubrudt kølekæde, i dertil indrettede og godkendte kølevogne. Ved modtagelse af varer, foretager den ansvarlige hurtigst muligt kontrol iht. køkkenets egenkontrolprogram. Procedure for egenkontrol anvises af det enkelte køkken. Ved ændringer i varenumre skal det skriftligt meddeles til forbrugsstedet 14 dage før ikrafttræden. I situationer med restordre SKAL der, før levering, tages kontakt til leveringsstedet med henblik på anden disponering. Ved manglende leverancer foretages dækningskøb hos anden leverandør på tilbudsgivers regning. Der skal være mulighed for levering i anbrud. Alle leverancer skal senest leveres inden for forbrugsstedets åbningstider. I henhold til nærmere aftale med det enkelte leveringssted, kan nøgle til køkken udleveres. Pakning af bure, må maximalt pakkes til burets kant pakkehøjde skal aftales med det enkelte forbrugssted, dette i forhold til arbejdsmiljø. Alle leverancer skal pakkes hensigtsmæssigt under hensyntagen til produkternes beskaffenhed. Side 9 af 17

10 Tilbudsgiver bedes oplyse leveringstid, fra varer bestilles til modtagelse hos forbrugsstedet. Der skal kunne leveres varer min. 2 gange om ugen. Tilbudsgiver skal oplyse hvor ofte levering tilbydes, opgivet pr. uge Emballage og mærkning Det skal oplyses hvilken form for emballage der anvendes ved leverancer, f.eks. plastkasser, vakuum m.v. Gebyrer, pant- og returordninger på emballage skal oplyses. Genanvendelig emballage foretrækkes. Varerne skal altid være entydigt mærket med pakke- og eller produktionsdato, oprindelsesland samt sidste anvendelsesdato. Altid med danske tekster. 4.8 Følgeseddel Med hver leverance skal der afleveres en følgeseddel. På følgesedlen skal der som minimum angives bestiller inkl. EAN-lokationsnummer, dato, antal, varenummer, beskrivelse samt evt. vægt og restordrer. I en overgangsperiode ønskes priser oplyst på følgesedlen. Tilbudsgiver bedes oplyse hvorvidt dette kan lade sig gøre. 4.9 Betalingsbetingelser Mindst 30 dage netto. Alternative betalingsbetingelser kan angives (f.eks. 14 dage -%) Fakturering Faktura skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. Lov nr af 27. december 2003 om offentlige betalinger, på baggrund af oplyste EAN-lokationsnumre og skal indeholde følgende oplysninger: Bestiller EAN nr. Ordre-/rekvisitionsnummer Varebetegnelse og kvantum Fakturabeløb Kontostreng når oplyst fra kunde På faktura skal rabatsatsen altid tydeligt fremgå således det er muligt at se det samlede fakturabeløb både før og efter fratrækkelse af rabat. 5. Øvrige oplysninger 5.1 Statusmøder Fællesindkøb Fyn ønsker et statusmøde efter ½ års forløb af kontrakten, for en generel evaluering af samarbejdet. Herefter afholdes statusmøder en gang hvert år. Side 10 af 17

11 5.2 Statistik Leverandøren skal til Fællesindkøb Fyn fremsende statistik opgjort pr over den foregående periodes leverancer fordelt på omsætning i DKK pr. kommune, pr. produkt og antal. Statistikken skal sendes senest ved udgangen af januar måned i elektronisk format. 5.3 Erstatning og forsikring Leverandør er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hæderlige skader som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede produkter og side produkter. 5.4 Ændring af produktsammensætning Såfremt der som følge af lovgivningsmæssige ændringer mv. foretages korrektioner / ændringer i produkternes sammensætning er kontrakthaver pligtig til omgående at informere udbyder herom samt omgående at ændre på produktet, hvor dette følger af lovgivningen og / eller myndighedskrav. Såfremt kontrakthaver ved produktudvikling eller på anden måde udvider sit sortiment med tilsvarende produkter, der falder inden for det produktområde, der er omfattet af nærværende kontrakt, skal kontrakthaver i samarbejde med og efter aftale med Fællesindkøb Fyn tilbydes sådanne produkter. Fællesindkøb Fyn medvirker gerne ved afprøvning af nye produkter, i det omfang disse i alle led lever op til de af kontrakten stillede minimumsbetingelser. 5.5 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud som naturligt henhører under dette arbejdsområde såvel på aftaletidspunktet som i kontraktperioden. Overtrædelse af disse bestemmelser vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 5.6 Underleverandør Såfremt kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis kontrakthaver selv havde udført leverancen. 5.7 Overdragelse af aftale En leverandør kan ikke overdrage leverancen helt eller delvist til andre uden Fællesindkøb Fyns samtykke. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse, jf. punkt 5.8. Side 11 af 17

12 5.8 Misligholdelse Vedrørende misligholdelse gælder dansk rets almindelige bestemmelser. Ved væsentlige misligholdelser af aftalen, der ikke rettes efter påkrav, er ordregiver berettiget til at opsige hele aftalen med 1 måneds varsel. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. Manglende overholdelse af aftalt levering og leveringstid Manglende overholdelse af lovmæssige krav til produktet Dårlig eller forringet kvalitet af produkterne Manglende mulighed for elektronisk bestilling. 5.9 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, som defineret i Købeloven, herunder også strejke og lockout, som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtigelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Den af parterne der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part meddelelse herom skriftligt så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Er force majeure isoleret til kontraktshavers virksomhed, eller områder kontrakthaver bærer risikoen for, kan udbyder kontrahere til anden side så længe force majeure er til stede. Ved force majeure der er forårsaget af strejke og/eller lockout eller anden konflikt, er parterne berettiget til at hæve kontrakten efter leveranceudeblivelse i x kalenderdage Tavshedspligt Alle forhold omkring de indgående kontrakter er fortrolige, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan / skal offentliggøres. Fællesindkøb Fyn gør de kommercielle forhold i aftalen tilgængelig for medarbejderne internt i kommunerne via aftalekataloget. Leverandør og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne aftales indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. Side 12 af 17

13 Bilag 1 - Erklæring om ubetalt, forfalden gæld ERKLÆRING om ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lov nr af 21. december 1994 samt efterfølgende lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr.. Virksomhedens navn, adresse og CVR nr.: Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr.. Dato og underskrift Side 13 af 17

14 Bilag 2 Leveringsadresser i Fællesindkøb Fyn Assens Kommune Kildebakken Østergade Vissenbjerg Leveringer mellem kl Æblehaven Syrenvej Haarby Leveringer mellem kl Lindebjerg Lindebjerg 2-12B 5560 Aarup Leveringer efter aftale Leveringsadresse Centralkøkkenet Assens Odensevej 29 D 5610 Assens Levering efter aftale Flemløse Plejehjem Th. Bangsvej Glamsbjerg Leveringer efter aftale Asabo Pilehaven Assens Leveringer efter aftale Faaborg-Midtfyn Kommune / levering efter aftale Leveringsadresse Storkøkkenet Tømmergården Åløkkeparkens Køkken Tømmergården 6 Åløkkevej Faaborg 5672 Broby Centralkøkkenet Nørrevænget Nørrevænget Gislev Tingagers Køkken Østre Ringvej Ringe Bakkegårdens Køkken Snarupvejen Ringe Prices Have Centeret Prices Have Centeret Faaborg Ældrecenteret Præstekærgaard Kirkevej Faaborg Plejecenteret Egebo Egeparken Kværndrup Kantinen Rådhuset Ringe Tinghøj Alle 5750 Ringe Humlehavens Køkken Humlehaven Årslev Åhavens Køkken Ådalen Ferritslev Solskrænten Lykkevalg Faaborg Lysbjergparken Lysbjergparken Faaborg Ældrecenteret Steensvang Steensvang Millinge Plejecenteret Nørrevænget Nørrevænget Gislev Kantinen Administrationsbygningen Faaborg Mellemgade 5600 Faaborg Side 14 af 17

15 Kerteminde Kommune Fjordly Plejecenter Borgmester Hansensvej Kerteminde Inden Birkelund Plejecenter Rørrupvej Langeskov Levering inden middag Svanehøj Plejecenter Kristine Rudesvej Kerteminde Leveringsadresse Lindhøj Plejecenter Lindhøjvej Munkebo Inden Dalsbo Plejecenter Skovsbovej Rynkeby Levering inden middag Levering inden middag Nordfyns Kommune Køkkenet på Solgården Skovvej Bogense Leveringer efter aftale Leveringsadresse Centralkøkkenet Bryggerivej Otterup Leveringer efter aftale Nyborg Kommune Rosengården Kløvervej Ørbæk Levering inden kl Centralkøkkenet Svanedamsgade Nyborg Leveringsadresse Egevang Egevangsvej Ullerslev Levering inden kl Levering inden kl Side 15 af 17

16 Bilag 3 - E-handelssystem KMD Web-bestilling Som leverandør til Fællesindkøb Fyn stilles der krav til leverandør om levering af elektronisk varekatalog. KRAV TIL KATALOGER: Et katalog må naturligvis kun indeholde de varer, der indgås aftale på, ligesom kataloget som minimum skal indeholde: 1. Billede af varen 2. Varenavn 3. Varenummer 4. Detaljeret varebeskrivelse 5. Bestillingsenhed (f.eks. 1 pakke = 10 stk., 1 stk. = 1 stk.) 6. Pris pr. bestillingsenhed (pris pr. stk/pk/lt/ks) 7. Sammenligningspris Har du som leverandør til Fællesindkøb Fyn ikke tidligere leveret elektronisk varekatalog, er der selvfølgelig hjælp at hente. For TEKNISK SUPPORT vedrørende udarbejdelse og oprettelse som katalog- leverandør m.v. henvises til: KMD på tlf / eller Comcare på tlf / På KMD s Kundenet: findes ligeledes nyttige inform a- tioner for leverandører af elektroniske varekataloger. KMD tilbyder desuden leverandørpakke til nye katalog-leverandører som kan findes på ovenstående adresse. Som ny katalog-leverandør sidder du måske med spørgsmålene hvem, hvad, hvor, hvordan? Disse spørgsmål hjælper vi dig gerne med. Ring eller skriv en mail til: Fællesindkøb Fyn Jette D. Meyer Tlf Mail: Så hjælper vi dig godt i gang. Side 16 af 17

17 Bilag 4 - Kravspecifikation Kravspecifikation på de enkelte varegrupper er vedlagt dette materiale i excel format: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Tilbudsliste Friske frugter og grøntsager, 1. klasses kvalitet Tilbudslister Kartofler, rå, friskskrællede, 1. klasses kvalitet Tilbudslister Kartofler, forbehandlede, 1. klasses kvalitet Side 17 af 17

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2007 BRYSTPROTESER Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD. Nr. 2007/S 200-242991 Oktober, 2007

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD. Nr. 2007/S 200-242991 Oktober, 2007 Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Nr. 2007/S 200-242991 Oktober, 2007 Udstyr, instrumenter og materialer i den Kommunale Tandpleje Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig

Læs mere

Udbudsmateriale. vedrørende. Skolemad til Kerteminde Kommune

Udbudsmateriale. vedrørende. Skolemad til Kerteminde Kommune Udbudsmateriale vedrørende Skolemad til Kerteminde Kommune Juli 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbudets omfang... 3 4. Kontraktperiode... 3 5. Tidsplan... 3 5. Kravspecifikation...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport.

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport. [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3 A 5856 Ryslinge www.faaborgmidtfyn.dk 13. maj 2008 Vedr.: Tilbud på mandskabsbiler til Værkstederne, Assens Kommune. Tak for Deres

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

EU-udbud: Kontor- og Skoleartikler, Kuverter m/u tryk, Kopipapir samt Toner- og Blækpatroner. Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD

EU-udbud: Kontor- og Skoleartikler, Kuverter m/u tryk, Kopipapir samt Toner- og Blækpatroner. Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD 2008/S XXX XXX XXX Januar, 2008 Delaftale A: Kontor- og Skoleartikler, Kuverter m/u tryk, Kopipapir Delaftale B: Toner- og Blækpatroner Fællesindkøb

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Juli, 2007 Vejsalt til Vintertjeneste Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Morten Milling Tlf.: 72 53 11 83/ Mobil: 72 53 11 93.

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på

Tilbudsforespørgsel på Tilbudsforespørgsel på Levering af frokostretter til Tønder Kommunes Rådhus 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 1.3 Kontraktperiode og optioner...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD Vareindkøb Offentligt udbud På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune Fritvalgsbeviser Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet Herning Kommunes krav til leverandører Sundhed og Ældre Herning Kommune Indholdsfortegnelse 1. Fritvalgsbeviser hvad er det?... 3 2. Aftalens

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. 1 Vedr.: Tilbud på biler til Nyborg Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Nyborg Kommune, indkøb af 24 stk. fabriks

Læs mere

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Juni, 2007 2-hjulede Mobile Affaldsbeholdere Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Morten Milling Tlf.: 72 53 11

Læs mere

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune Udbud af Prisaftale om helbredstillæg på briller i henhold til lov om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale.

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Faaborg-Midtfyn Kommune. Tak for Deres henvendelse

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2008 INDKØB AF BILER TIL NYBORG KOMMUNES HJEMMEPLEJE M.FL. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen

Læs mere

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Kolding Kommune, HR-Arbejdsmiljø ønsker et tilbud på levering af et elektronisk handlingsplansværktøj. Kolding Kommune ønsker, at indgå

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NØDKALD & VAGTCENTRAL 2008. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NØDKALD & VAGTCENTRAL 2008. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NØDKALD & VAGTCENTRAL 2008 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72

Læs mere

BILAG 4 Indkøbsfællesskabet IN

BILAG 4 Indkøbsfællesskabet IN BILAG 4 Indkøbsfællesskabet IN SVARSKEMA TIL EU-UDBUD PÅ STOMI OG UROLOGI Lb. nr.: Reference: Emne: Tilbudsgivers accept/ OK 1 Udbudsskrivelsen, punkt 2.1.1 2 Udbudsskrivelsen, punkt 2.1.5 3 Udbudsskrivelsen,

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Stomi- og Urologiprodukter. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Stomi- og Urologiprodukter. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Stomi- og Urologiprodukter til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang... 4

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Nærværende aftale er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Parterne er: Slagelse Kommune, Center for Børn og Familie Afdeling for voksne

Læs mere

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune.

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. 02102012 Annoncering Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Opgavens art og omfang... 4

Læs mere

Bilag 1 - Prisindhentning til brug for beregning af bevillingsgrundlag ved bevilling af urologihjælpemidler

Bilag 1 - Prisindhentning til brug for beregning af bevillingsgrundlag ved bevilling af urologihjælpemidler Bilag 1 - Prisindhentning til brug for beregning af bevillingsgrundlag ved bevilling af urologihjælpemidler 1 Formål med prisindhentning Formålet med indhentning af priser til beregning af bevillingsgrundlaget

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE. VEDRØRENDE EU-UDBUD på arbejdsbeklædning samt sikkerhedsfodtøj til Park & Vej

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE. VEDRØRENDE EU-UDBUD på arbejdsbeklædning samt sikkerhedsfodtøj til Park & Vej Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD på arbejdsbeklædning samt sikkerhedsfodtøj til Park & Vej Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Lone Uhrbrand Tlf.

Læs mere

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud På levering af Tandproteser og tilhørende ydelser til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbyders

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2008 INDKØB AF BILER TIL FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE HJEMMESYGEPLEJEN Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Offentligt udbud. Udbringning af varm & kold mad

Offentligt udbud. Udbringning af varm & kold mad Offentligt udbud Udbringning af varm & kold mad UDBUDSMATERIALE December 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. GENERELLE UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Odregivende myndigheder... 4 1.2 Udbudsform... 4 1.2.1 Kørsel

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10 ODENSE RENOVATION A/S Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser UB Udbudsbetingelser September 2013 Sag J.nr. Udarb. OFD Udg. 01 Kontrol EP Dato 2013-09-23 Godk. Side PAGE 1 af 10 Udbudsbetingelser

Læs mere

INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM

INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM OFFENTLIGT UDBUD AF INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM Indholdsfortegnelse 1 TILBUDSBETINGELSER...3 1.1 UDBUDSFORM OG OMFANG...3

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE. 1 stk. fabriksny slamsuger til Park & Vej i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE. 1 stk. fabriksny slamsuger til Park & Vej i Faaborg-Midtfyn Kommune. Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE 1 stk. fabriksny slamsuger til Park & Vej i Faaborg-Midtfyn Kommune. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Lone Uhrbrand

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune 1. Beskrivelse af udbuddet Udbuddet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Annoncering af indkøb vedr. cutter

Annoncering af indkøb vedr. cutter Annoncering af indkøb vedr. cutter I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a-d annonceres

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NR. XXXXXXXXX. XXXVaregruppe

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NR. XXXXXXXXX. XXXVaregruppe UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NR. XXXXXXXXX XXXVaregruppe OBS!! Dette udbudsbrev er et eksempel til brug for fødevarer, og er udarbejdet med udgangspunkt i www.regionsudbud.dk standard udbudsbrev.

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Publish date 5/10/2012 4:10 PM. Bid due date 5/29/2012 12:00 PM. Document due date 5/29/2012 11:59 AM. Change date 5/10/2012 4:07 PM

Publish date 5/10/2012 4:10 PM. Bid due date 5/29/2012 12:00 PM. Document due date 5/29/2012 11:59 AM. Change date 5/10/2012 4:07 PM Skoleartikler Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/32481768.aspx Tender type Tender Payment condition Net per 30 days Publish date 5/10/2012 4:10 PM Bid due date 5/29/2012 12:00 PM Document

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Inde- og udelegetøj/institutionskøretøjer. Bilag 3 Udkast til rammeaftale (Røde markeringer tilpasses ved kontraktindgåelse)

Fællesindkøb Nord. Inde- og udelegetøj/institutionskøretøjer. Bilag 3 Udkast til rammeaftale (Røde markeringer tilpasses ved kontraktindgåelse) Fællesindkøb Nord Bilag 3 Udkast til rammeaftale (Røde markeringer tilpasses ved kontraktindgåelse) Levering af Inde- og udelegetøj/institutionskøretøjer 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Aftalegrundlag...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

OFFENTLIGT UDBUD TØJVASK TIL VISITEREDE BORGERE

OFFENTLIGT UDBUD TØJVASK TIL VISITEREDE BORGERE OFFENTLIGT UDBUD TØJVASK TIL VISITEREDE BORGERE OFFENTLIGT EU-UDBUD AF TØJVASK TIL VISITEREDE BORGERE I ALBERTSLUND KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 TILBUDSBETINGELSER...3 1.1 UDBUDSFORM OG OMFANG...3 1.2

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere