Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NR Fødevarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NR. 2007-034063. Fødevarer"

Transkript

1 Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NR Fødevarer Friske frugter og grøntsager Kartofler rå friskskrællede og forbehandlede Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig: Jeanet Vandling Tlf / Mobil

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Indledning Opgavens omfang Selvstændig option Kontraktens varighed Tilbudsbetingelser Tilbudsfrist Vedståelsesfrist for tilbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Åbning af de indkomne tilbud Kontraktgrundlag Formkrav Tildeling af ordre Minimumskrav Tildelingskriterier Udbudsbetingelser Udbudsform Kvalitet Service Procesoptimering Pris Prisregulering Bestilling af varer E-handel Levering og leveringsbetingelser Emballage og mærkning Følgeseddel Betalingsbetingelser Fakturering Øvrige oplysninger Statusmøder Statistik Ændring af produktsammensætning Offentlige påbud Underleverandør Overdragelse af aftale Misligholdelse Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Tavshedspligt...12 Side 2 af 17

3 Bilag Bilag 1 - Erklæring om ubetalt, forfalden gæld...13 Bilag 2 Leveringsadresser i Fællesindkøb Fyn...14 Bilag 3 - E-handelssystem KMD Web-bestilling...16 Bilag 4 - Kravspecifikation...17 Side 3 af 17

4 1. Indledning Fællesindkøb Fyn er et indkøbsfællesskab mellem fem kommuner på Fyn. De deltagende kommuner er, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyns og Nyborg Kommuner og tæller til sammen ca indbyggere. Ovennævnte kommuner udgør i forening den ordregivende myndighed. Fællesindkøb Fyn udbyder hermed leverancer af fødevareprodukter, fordelt på følgende delkontrakter: A) Rammekontrakt på Friske frugter og grøntsager B) Rammekontrakt på Kartofler, rå, friskeskrællede C) Rammekontrakt på Kartofler, forbehandlede til kommunerne i Fællesindkøb Fyn. Rammekontrakterne vil være gældende for køkkenerne beliggende i de fem kommuner (beskrevet i vedlagte leveringsliste bilag 2). 1.1 Opgavens omfang Det samlede forbrug af produkterne omfattet af udbudet udgør på årsbasis cirka 1,5 mio. DKK ekskl. moms (anslået), fordelt beløbsmæssigt på rammekontrakterne: A) Rammekontrakt på Friske frugter og grøntsager / ca. kr. pr. år: ,- B) Rammekontrakt på Kartofler, rå, friskeskrællede /ca. kr. pr. år: ,- C) Rammekontrakt på Kartofler, forbehandlede / ca. kr. pr. år ,- Omsætningen er udelukkende retningsgivende og ikke udtryk for en fast ordre på denne mængde. Fællesindkøb Fyn forpligter sig således kun til at aftage den mængde, der modsvarer det aktuelle behov. Der tages forbehold overfor en evt. udlicitering eller tilbagetrækning af madproduktionen i de ovenfor nævnte kommuner. Ligeledes tages der forbehold for ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser, f.eks. som følge af beslutninger om omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger. Tilbudslister for de specifikke delkontrakter (A, B og C) er vedlagt dette udbudsmateriale som bilag 5, 6 og 7, excel ark, se bilag 4 for en detaljeret oversigt Selvstændig option Som selvstændig option ønskes en beskrivelse af hvorvidt øvrige institutioner, rådhuse, afdelinger m.v. beliggende i kommunerne kan gøre brug af kontrakterne, sammen med en konkret beskrivelse af samhandelsvilkårene for disse indkøb. Dette gælder for alle delkontrakterne A, B og C. Side 4 af 17

5 1.2 Kontraktens varighed Der ønskes indgået leverings kontrakter af fødevarer, opdelt som beskrevet under pkt. 1, i en 3- årig periode (36 måneder) med option på forlængelse yderligere 1. år (12 måneder) på uændrede vilkår. En forlængelse af kontrakten skal aftales leverandør og Fællesindkøb Fyn imellem, senest 1. september Kontraktstart vil være pr. den 1. december Tilbudsbetingelser 2.1 Tilbudsfrist Tilbudet skal være mærket: Tilbud på levering af fødevarer - rammekontrakt X. Må kun åbnes af indkøbskontoret. Tilbudet skal være afleveret senest fredag den 12. oktober 2007 kl på følgende adresse: Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Att.: Jeanet Vandling 2.2 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbudet skal være gældende indtil 1. januar Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud skal være skriftlige og rettes til Jeanet Vandling, på senest den 1. oktober 2007 kl Alle spørgsmål og besvarelser vil, i anonymiseret form, være at finde på udbyders hjemmeside på adressen: 2.4 Åbning af de indkomne tilbud. Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbudene. 2.5 Kontraktgrundlag Grundlag for endelig kontrakt er vort udbudsmateriale og den valgte leverandørs tilbud. 2.6 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i ét eksemplar, samt ét eksemplar på cd-rom. Denne skal indeholde tilbudet hvor bilagene i udbudsmaterialet, er brugt i uændret format. Alternativt til en cd-rom kan tilbud fremsendes som mail efter tilbudsfristens udløb, på mailadressen: I tilfælde af uoverensstemmelse mellem skriftligt og elektronisk tilbud, gælder det skriftlige tilbud (papir). Side 5 af 17

6 Samtlige punkter i nærværende udbudsmateriale skal besvares og/eller accepteres. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet og tilbudet bør være udformet emnemæssigt i samme rækkefølge som udbudsmaterialet. Tilbudsgiver er velkommen til at indsætte besvarelser direkte i udbudsmaterialet under hvert punkt indført med RØD skrift. (Materiale i word format, kan rekvireres på mail: Vedlagte bilag skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Tilbud med alt dertil hørende samt al kommunikation i aftaleperioden skal være på dansk. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af materialet. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret. Eventuelle forbehold skal udtrykkelig fremgå med specifikation af forbeholdet og med specificeret angivelse af, på hvilken måde og i hvilket omfang forbeholdet øver indflydelse økonomisk. Såfremt flere leverandører byder i fællesskab, skal det angives hvilken leverandør, der optræder som kontraktansvarlig over for udbyder. 3. Tildeling af ordre 3.1 Minimumskrav Minimumskrav gældende for dette udbud og som skal vedlægges Deres tilbud; Beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed, herunder ejerforhold, organisation, antal m edarbejdere ansat til løsning af den konkrete udbudte opgave m.v. Vedlæg de 2 sidste underskrevne årsregnskaber med evt. revisionsbemærkninger, eller erklæring fra bank eller revisor der godtgør tilbudsgivers økonomiske status. Erklæring om forfalden, ubetalt gæld til offentlige myndigheder, jf. bilag 1. Aktuel referenceliste med beskrivelse af sammenlignelige leverancer, med angivelse af kontaktpersoner. Beskrivelse af evt. kvalitetssikringssystem og / eller miljøcertificering. Dokumentation for oprettet egenkontrolprogram skal vedlægges samt kopi af seneste tilsynsrapport fra Fødevaredirektoratet eller anden relevant myndighed. Side 6 af 17

7 3.2 Tildelingskriterier Ordren, for hver delkontrakt, A-B-C, vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af nedennævnte parametre i prioriteret og vægtet rækkefølge: Økonomi 35% (herunder priser, evt. rabatter og prisregulering) Kvalitet 35% Levering 15% Service 10% Betaling 5% Der vil blive valgt én leverandør på hver af delkontrakterne A B C. Der kan bydes på en, flere eller alle delkontrakter. Såfremt der vil være økonomiske fordele ved at én leverandør tildeles flere områder skal dette oplyses i Deres tilbud. Det skal tydeligt fremgå af Deres tilbud hvilke(n) rammekontrakte(r) der bydes på. 4. Udbudsbetingelser 4.1 Udbudsform Offentligt udbud i henhold til RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 4.2 Kvalitet Der skal tilbydes et bredt sortiment af varer, hvoraf alle leveret i henhold til dette udbud, skal være af første klasses kvalitet og følge sæson udviklingen hen over året. Til vurdering af kvaliteten, forbeholder Fællesindkøb Fyn sig ret til at indkalde forskellige vareprøver, uden beregning, til levering på et nærmere specificeret plejecenter i Fællesindkøb Fyn. Dette vil ske efter nærmere aftale. 4.3 Service Tilbudsgiver skal oplyse: Om der tilbydes konsulentbistand og i hvilket omfang, der kan trækkes på denne. Det er et krav at konsulenten har produktkendskab. Evt. konsulentbesøg skal altid aftales på forhånd. Om der tilbydes temadage, virksomhedsbesøg og inspirationsdage i samarbejde med de enkelte forbrugssteder. Leverandøren skal beskrive hvilke muligheder der forefindes teknisk for import af nettoprisoplysninger til køkkenets eget system. Andre former for service skal beskrives. Side 7 af 17

8 4.3.1 Procesoptimering Fællesindkøb Fyn ønsker så vidt muligt at bidrage til gensidig procesoptimering med henblik på nedbringelse af de samlede omkostninger, både hos leverandør og kunde, i forbindelse med samhandlen. Det være sig f.eks. omkring ordrestørrelse, bestillingsformer, leveringsstyring, papirforbrug, emballering, transport osv. Tilbudsgiver kan således, efter aftale med Fællesindkøb Fyn, tilbyde ekstra services og eller rabatter såfremt Fællesindkøb Fyn medvirker i sådanne procesoptimerende ordninger. I det omfang der tilbydes ekstra rabat jf. ovenstående, er det dog en forudsætning, at denne generelt kan indregnes ved opgørelse af de samlede årlige indkøbsomkostninger. 4.4 Pris Tilbudsgiver skal være konkurrencedygtig i hele aftaleperioden, og ved lejlighedsvise kampagner, tilbud, eller andet der bevirker, at tilbudsgivers priser er under de tilbudte priser, skal varerne tilbydes på disse vilkår. Leverandøren skal altid sikre, at Fællesindkøb Fyn får den laveste pris i henhold til den tilbudte nettopris, aftale- eller kampagnerabat. Der ønskes tilbud på tilbudsgivers fulde sortiment inden for hver produktkategori produktkatalog indeholdende priser, gældende pr. den 5. oktober 2007, vedlægges i et eksemplar. Kan en evt. fast rabatsats fratrækkes tilbudsgivers gældende dagsprisliste, bedes denne oplyst inden for hver af de tre produktkategorier. For hver rammekontrakt skal de tilhørende tilbudslister udfyldes, i uændret form. De tilbudte priser skal være med basis i tilbudsgivers gældende dagspris pr. den 5. oktober 2007, evt. rabat samt en nettopris. Tilbudslisterne vil blive anvendt som konkret sammenligningsgrundlag. Såfremt der i aftaleperioden, kan tilbydes nye produkter, der ikke pr. tilbuds dato er kendte, skal disse produkter tilbydes til nettopriser evt. fratrukket samme rabat som øvrige produkter. 4.5 Prisregulering Alle priser skal i kontraktperioden være konkurrencedygtige. En eventuel prisstigning skal kunne dokumenteres fra leverandørens side. Alle prisstigninger skal meddeles og accepteres af Fællesindkøb Fyn. Ved prisreguleringer skal ny opdateret prisliste fremsendes til Fællesindkøb Fyn. Reguleringer skal følge markedsprisen for produkterne. Tilbudsgiver bedes oplyse hvorledes prisreguleringer påtænkes gennemført. Kan perioder med faste priser tilb ydes, skal dette oplyses i Deres tilbud Side 8 af 17

9 4.6 Bestilling af varer Bestillere skal indenfor tilbudsgivers normale åbningstid have mulighed for at afgive varebestilling elektronisk, pr. , telefon, fax eller ved konsulentbesøg. Tilbudsgiver skal oplyse: Om der er mulighed for varebestilling udenfor normal åbningstid. Seneste tidspunkt for ordreafgivelse for levering den efterfølgende dag E-handel Fællesindkøb Fyn benytter i dag elektronisk aftalekatalog fra KMD. Her markedsføres indkøbsaftaler internt i kommunerne og der kan indlægges prisbilag m.v. Endvidere er der link til leverandørernes web side og mail. Aftalekataloget er nu udvidet med et bestillingsmodul (KMD web -bestilling) med mulighed for direkte bestilling hos leverandørerne, når katalog med billeder, beskrivelse af varer og priser er indlagt i systemet. Det er et krav, at bestilling af kartofler rammekontrakt B og C - kan foretages og katalog med billeder, er indlagt i KMD webbestilling, senest 3 måneder efter kontraktstart. Nærmere oplysninger om Fællesindkøb Fyns E-handelssystem kan søges hos KMD, se bilag 3. Godskrives kommunen en form for bonus eller rabat ved elektroniske bestillinger skal dette oplyses. 4.7 Levering og leveringsbetingelser Alle leverancer til de specificerede leveringsadresser i bilag 2 skal være frit leveret på anvist plads. Der kan ikke forventes hjælp fra køkkenpersonalet. Der accepteres ikke krav om minimums ordrestørrelse eller gebyrer af nogen art for de specificerede leveringsadresse angivet i bilag 2. (Dog accepteres gebyrer i henhold til gældende lovgivning, f.eks. miljøgebyr) Alle fødevareleverancer skal ske, i en ubrudt kølekæde, i dertil indrettede og godkendte kølevogne. Ved modtagelse af varer, foretager den ansvarlige hurtigst muligt kontrol iht. køkkenets egenkontrolprogram. Procedure for egenkontrol anvises af det enkelte køkken. Ved ændringer i varenumre skal det skriftligt meddeles til forbrugsstedet 14 dage før ikrafttræden. I situationer med restordre SKAL der, før levering, tages kontakt til leveringsstedet med henblik på anden disponering. Ved manglende leverancer foretages dækningskøb hos anden leverandør på tilbudsgivers regning. Der skal være mulighed for levering i anbrud. Alle leverancer skal senest leveres inden for forbrugsstedets åbningstider. I henhold til nærmere aftale med det enkelte leveringssted, kan nøgle til køkken udleveres. Pakning af bure, må maximalt pakkes til burets kant pakkehøjde skal aftales med det enkelte forbrugssted, dette i forhold til arbejdsmiljø. Alle leverancer skal pakkes hensigtsmæssigt under hensyntagen til produkternes beskaffenhed. Side 9 af 17

10 Tilbudsgiver bedes oplyse leveringstid, fra varer bestilles til modtagelse hos forbrugsstedet. Der skal kunne leveres varer min. 2 gange om ugen. Tilbudsgiver skal oplyse hvor ofte levering tilbydes, opgivet pr. uge Emballage og mærkning Det skal oplyses hvilken form for emballage der anvendes ved leverancer, f.eks. plastkasser, vakuum m.v. Gebyrer, pant- og returordninger på emballage skal oplyses. Genanvendelig emballage foretrækkes. Varerne skal altid være entydigt mærket med pakke- og eller produktionsdato, oprindelsesland samt sidste anvendelsesdato. Altid med danske tekster. 4.8 Følgeseddel Med hver leverance skal der afleveres en følgeseddel. På følgesedlen skal der som minimum angives bestiller inkl. EAN-lokationsnummer, dato, antal, varenummer, beskrivelse samt evt. vægt og restordrer. I en overgangsperiode ønskes priser oplyst på følgesedlen. Tilbudsgiver bedes oplyse hvorvidt dette kan lade sig gøre. 4.9 Betalingsbetingelser Mindst 30 dage netto. Alternative betalingsbetingelser kan angives (f.eks. 14 dage -%) Fakturering Faktura skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. Lov nr af 27. december 2003 om offentlige betalinger, på baggrund af oplyste EAN-lokationsnumre og skal indeholde følgende oplysninger: Bestiller EAN nr. Ordre-/rekvisitionsnummer Varebetegnelse og kvantum Fakturabeløb Kontostreng når oplyst fra kunde På faktura skal rabatsatsen altid tydeligt fremgå således det er muligt at se det samlede fakturabeløb både før og efter fratrækkelse af rabat. 5. Øvrige oplysninger 5.1 Statusmøder Fællesindkøb Fyn ønsker et statusmøde efter ½ års forløb af kontrakten, for en generel evaluering af samarbejdet. Herefter afholdes statusmøder en gang hvert år. Side 10 af 17

11 5.2 Statistik Leverandøren skal til Fællesindkøb Fyn fremsende statistik opgjort pr over den foregående periodes leverancer fordelt på omsætning i DKK pr. kommune, pr. produkt og antal. Statistikken skal sendes senest ved udgangen af januar måned i elektronisk format. 5.3 Erstatning og forsikring Leverandør er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hæderlige skader som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede produkter og side produkter. 5.4 Ændring af produktsammensætning Såfremt der som følge af lovgivningsmæssige ændringer mv. foretages korrektioner / ændringer i produkternes sammensætning er kontrakthaver pligtig til omgående at informere udbyder herom samt omgående at ændre på produktet, hvor dette følger af lovgivningen og / eller myndighedskrav. Såfremt kontrakthaver ved produktudvikling eller på anden måde udvider sit sortiment med tilsvarende produkter, der falder inden for det produktområde, der er omfattet af nærværende kontrakt, skal kontrakthaver i samarbejde med og efter aftale med Fællesindkøb Fyn tilbydes sådanne produkter. Fællesindkøb Fyn medvirker gerne ved afprøvning af nye produkter, i det omfang disse i alle led lever op til de af kontrakten stillede minimumsbetingelser. 5.5 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud som naturligt henhører under dette arbejdsområde såvel på aftaletidspunktet som i kontraktperioden. Overtrædelse af disse bestemmelser vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 5.6 Underleverandør Såfremt kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis kontrakthaver selv havde udført leverancen. 5.7 Overdragelse af aftale En leverandør kan ikke overdrage leverancen helt eller delvist til andre uden Fællesindkøb Fyns samtykke. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse, jf. punkt 5.8. Side 11 af 17

12 5.8 Misligholdelse Vedrørende misligholdelse gælder dansk rets almindelige bestemmelser. Ved væsentlige misligholdelser af aftalen, der ikke rettes efter påkrav, er ordregiver berettiget til at opsige hele aftalen med 1 måneds varsel. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. Manglende overholdelse af aftalt levering og leveringstid Manglende overholdelse af lovmæssige krav til produktet Dårlig eller forringet kvalitet af produkterne Manglende mulighed for elektronisk bestilling. 5.9 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, som defineret i Købeloven, herunder også strejke og lockout, som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtigelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Den af parterne der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part meddelelse herom skriftligt så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Er force majeure isoleret til kontraktshavers virksomhed, eller områder kontrakthaver bærer risikoen for, kan udbyder kontrahere til anden side så længe force majeure er til stede. Ved force majeure der er forårsaget af strejke og/eller lockout eller anden konflikt, er parterne berettiget til at hæve kontrakten efter leveranceudeblivelse i x kalenderdage Tavshedspligt Alle forhold omkring de indgående kontrakter er fortrolige, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan / skal offentliggøres. Fællesindkøb Fyn gør de kommercielle forhold i aftalen tilgængelig for medarbejderne internt i kommunerne via aftalekataloget. Leverandør og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne aftales indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. Side 12 af 17

13 Bilag 1 - Erklæring om ubetalt, forfalden gæld ERKLÆRING om ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lov nr af 21. december 1994 samt efterfølgende lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr.. Virksomhedens navn, adresse og CVR nr.: Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr.. Dato og underskrift Side 13 af 17

14 Bilag 2 Leveringsadresser i Fællesindkøb Fyn Assens Kommune Kildebakken Østergade Vissenbjerg Leveringer mellem kl Æblehaven Syrenvej Haarby Leveringer mellem kl Lindebjerg Lindebjerg 2-12B 5560 Aarup Leveringer efter aftale Leveringsadresse Centralkøkkenet Assens Odensevej 29 D 5610 Assens Levering efter aftale Flemløse Plejehjem Th. Bangsvej Glamsbjerg Leveringer efter aftale Asabo Pilehaven Assens Leveringer efter aftale Faaborg-Midtfyn Kommune / levering efter aftale Leveringsadresse Storkøkkenet Tømmergården Åløkkeparkens Køkken Tømmergården 6 Åløkkevej Faaborg 5672 Broby Centralkøkkenet Nørrevænget Nørrevænget Gislev Tingagers Køkken Østre Ringvej Ringe Bakkegårdens Køkken Snarupvejen Ringe Prices Have Centeret Prices Have Centeret Faaborg Ældrecenteret Præstekærgaard Kirkevej Faaborg Plejecenteret Egebo Egeparken Kværndrup Kantinen Rådhuset Ringe Tinghøj Alle 5750 Ringe Humlehavens Køkken Humlehaven Årslev Åhavens Køkken Ådalen Ferritslev Solskrænten Lykkevalg Faaborg Lysbjergparken Lysbjergparken Faaborg Ældrecenteret Steensvang Steensvang Millinge Plejecenteret Nørrevænget Nørrevænget Gislev Kantinen Administrationsbygningen Faaborg Mellemgade 5600 Faaborg Side 14 af 17

15 Kerteminde Kommune Fjordly Plejecenter Borgmester Hansensvej Kerteminde Inden Birkelund Plejecenter Rørrupvej Langeskov Levering inden middag Svanehøj Plejecenter Kristine Rudesvej Kerteminde Leveringsadresse Lindhøj Plejecenter Lindhøjvej Munkebo Inden Dalsbo Plejecenter Skovsbovej Rynkeby Levering inden middag Levering inden middag Nordfyns Kommune Køkkenet på Solgården Skovvej Bogense Leveringer efter aftale Leveringsadresse Centralkøkkenet Bryggerivej Otterup Leveringer efter aftale Nyborg Kommune Rosengården Kløvervej Ørbæk Levering inden kl Centralkøkkenet Svanedamsgade Nyborg Leveringsadresse Egevang Egevangsvej Ullerslev Levering inden kl Levering inden kl Side 15 af 17

16 Bilag 3 - E-handelssystem KMD Web-bestilling Som leverandør til Fællesindkøb Fyn stilles der krav til leverandør om levering af elektronisk varekatalog. KRAV TIL KATALOGER: Et katalog må naturligvis kun indeholde de varer, der indgås aftale på, ligesom kataloget som minimum skal indeholde: 1. Billede af varen 2. Varenavn 3. Varenummer 4. Detaljeret varebeskrivelse 5. Bestillingsenhed (f.eks. 1 pakke = 10 stk., 1 stk. = 1 stk.) 6. Pris pr. bestillingsenhed (pris pr. stk/pk/lt/ks) 7. Sammenligningspris Har du som leverandør til Fællesindkøb Fyn ikke tidligere leveret elektronisk varekatalog, er der selvfølgelig hjælp at hente. For TEKNISK SUPPORT vedrørende udarbejdelse og oprettelse som katalog- leverandør m.v. henvises til: KMD på tlf / eller Comcare på tlf / På KMD s Kundenet: findes ligeledes nyttige inform a- tioner for leverandører af elektroniske varekataloger. KMD tilbyder desuden leverandørpakke til nye katalog-leverandører som kan findes på ovenstående adresse. Som ny katalog-leverandør sidder du måske med spørgsmålene hvem, hvad, hvor, hvordan? Disse spørgsmål hjælper vi dig gerne med. Ring eller skriv en mail til: Fællesindkøb Fyn Jette D. Meyer Tlf Mail: Så hjælper vi dig godt i gang. Side 16 af 17

17 Bilag 4 - Kravspecifikation Kravspecifikation på de enkelte varegrupper er vedlagt dette materiale i excel format: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Tilbudsliste Friske frugter og grøntsager, 1. klasses kvalitet Tilbudslister Kartofler, rå, friskskrællede, 1. klasses kvalitet Tilbudslister Kartofler, forbehandlede, 1. klasses kvalitet Side 17 af 17

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2007 BRYSTPROTESER Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune Udbud af Prisaftale om helbredstillæg på briller i henhold til lov om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Juni, 2007 2-hjulede Mobile Affaldsbeholdere Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Morten Milling Tlf.: 72 53 11

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NØDKALD & VAGTCENTRAL 2008. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NØDKALD & VAGTCENTRAL 2008. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NØDKALD & VAGTCENTRAL 2008 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2008 INDKØB AF BILER TIL NYBORG KOMMUNES HJEMMEPLEJE M.FL. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. 1 Vedr.: Tilbud på biler til Nyborg Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Nyborg Kommune, indkøb af 24 stk. fabriks

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2008 INDKØB AF BILER TIL FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE HJEMMESYGEPLEJEN Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v.

Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v. U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v. Marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilbudsbetingelser...3 1.1 Udbudsform og omfang...3 1.2 Tilbudsfrist...3 1.3

Læs mere

EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud

EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud På levering af Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker til Frederikshavn Kommune Side 2 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser til borgere ved Vejen Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Offentligt EU-udbud på. levering af Lovinformationssystem. til. Frederikshavn Kommune

Offentligt EU-udbud på. levering af Lovinformationssystem. til. Frederikshavn Kommune Offentligt EU-udbud på levering af Lovinformationssystem til Frederikshavn Kommune 1. Indledning Frederikshavn Kommune udbyder hermed leveringen af lovinformationssystem. Udbuddet gennemføres som et offentligt

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By Leverancekontrakt 1. Parterne Mellem KEA Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 2200 Kbh. N. Cvr.: 31 65 62 06 Tlf.: 46 46 00 00 (i det følgende kaldet køberen) Og Firmanavn leverandør /CVR nummer

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

EU-udbud 2006/S157-169657. Daglige bankforretninger i. Viborg Kommune

EU-udbud 2006/S157-169657. Daglige bankforretninger i. Viborg Kommune EU-udbud 2006/S157-169657 - Daglige bankforretninger i Viborg Kommune AUGUST 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Ordregivende myndighed... 4 1.2 Udbudsform... 4 1.3 Formål og specifikation...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Udbud indkøb af gummihjulslæsser

Udbud indkøb af gummihjulslæsser Udbud indkøb af gummihjulslæsser Esbjerg Kommune udbyder i offentligt nationalt udbud i henhold til tilbudsloven, indkøb af gummihjulslæsser. Udbuddet er offentligt annonceret. 1. Opgaven: Opgaven består

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter Bilag 2A Fødevarerministeriet Kravspecifikation EU udbud Kaffe, te og relaterede produkter 1 af 9 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Omfang... 3 3. Formål... 3 4. Ordregivers krav og mindstekrav... 4 5. Priser,

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011 12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. 1 Vi fremsender en anmodning om udsættelse af afleveringstidspunktet med tilbudsmaterialet. Kan rykkes fra d. 4/1-12,

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere