Forfatter: Microsof Sidst gemt: :40:00 Sidst udskrevet: :40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3070 Analyse af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forfatter: Microsof Sidst gemt: 14-09-2010 13:40:00 Sidst udskrevet: 14-09-2010 13:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3070 Analyse af"

Transkript

1 Forfatter: Microsof Sidst gemt: :40:00 Sidst udskrevet: :40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3070 Analyse af vekseluddannelsessystemet\rapport\internationale udfordringer for vekseluddannelsessystemet_ docx Revision: 3 Antal sider: 72

2 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kapitel 1. Indledning Formålet med undersøgelsen... 7 Kapitel 2. Sammenfatning Inspirationspunkter Kapitel 3. Praktikpladssituationen i Danmark Status på praktikpladssituationen Udfordringer for praktikpladssituationen i Danmark Danske løsningsforslag og strategier Eksperter og interessenters vurderinger af politiske aftaler Opsummering Kapitel 4. Praktikpladssituationen i Østrig Det østrigske erhvervsuddannelsessystem Praktik Udfordringer Strategier til at skaffe flere praktikpladser Kapitel 5. Praktikpladssituationen i Holland Det hollandske erhvervsuddannelsessystem Udfordringer Strategier til at skaffe flere praktikpladser Kapitel 6. Udfordringer og løsninger på tværs Udfordringer på kort og på lang sigt Inspirationspunkter til fremtidige danske strategier Kapitel 7. Metode Desk Research Interview med danske eksperter og interessenter Landeanalyser af Østrig og Holland Studiebesøg i Østrig Studiebesøg i Holland Inddragelse af de faglige udvalg Litteratur

4 4

5 Forord Det danske erhvervsuddannelsessystem, som er baseret på vekseluddannelsesprincippet, udpeges ofte som værende et af de bedste i verden. Det er dog et faktum, at efter den finansielle krises indtog i Danmark har erhvervsuddannelsessystemet været under voldsomt pres. En af de vigtigste årsager hertil er det selvsamme vekseluddannelsesprincip, som forudsætter, at virksomhederne stiller et tilstrækkeligt antal praktikpladser til rådighed. Dette har ikke kunne indfries i var året, hvor overskriften praktikpladskrise var aktivt på dagsordenen hos Regeringen, i Folketinget, hos arbejdsmarkedets parter, på Erhvervsskolerne og i medierne. Som følge af praktikpladskrisen blev der i 2009 vedtaget tre pakker, som alle har til formål at vende udviklingen i forhold til det stigende antal praktikpladssøgende elever på erhvervsuddannelserne. Danmark er ikke det eneste land, hvis erhvervsuddannelsessystem er baseret på vekseluddannelsesprincippet. Lande som Østrig, Holland, Tyskland og Schweiz har erhvervsuddannelsessystemer, som på forskellig vis kan karakteriseres som vekseluddannelser. Nærværende rapport er en analyse af de internationale udfordringer for vekseluddannelsessystemet med fokus på potentielle løsninger og strategier i forhold til den danske praktikpladssituation. Oxford Research har analyseret, hvilke udfordringer ovennævnte lande har i forhold til deres respektive vekseluddannelsessystemer, samt hvilke strategier og løsninger de har valgt til at imødekomme disse. Formålet med Oxford Researchs analyse af de internationale udfordringer for vekseluddannelsessystemet er at bidrage med inspiration fra udlandet til, hvordan de udfordringer, som det danske erhvervsuddannelsessystem står overfor på såvel kort som langt sigt, potentielt kan løses. Undersøgelsen er foretaget gennem litteraturstudier, registerdata, kvalitative interview med eksperter og interessenter i Danmark, Holland og Østrig samt afholdelse af dialogog udviklingsseminarer med deltagelse af repræsentanter fra de faglige udvalg i Danmark og Undervisningsministeriet. I Oxford Research har analytiker Mette Slottved og direktør Helle Ourø Nielsen gennemført undersøgelsen. Der har været stor samarbejdsvillighed fra eksperter, interessenter og de faglige udvalg. Deres deltagelse har været et uundværligt bidrag til rapporten. Det faglige indhold af rapporten er fuldt og helt Oxford Researchs ansvar. Frederiksberg, marts 2010 Helle Ourø Nielsen Direktør 5

6 6

7 Kapitel 1. Indledning Det danske erhvervsuddannelsessystem er bygget op omkring vekseluddannelsesprincippet, hvor eleverne skiftevis uddanner sig gennem ophold på skole og praktik i en virksomhed. Vekseluddannelsesprincippet bidrager til, at de færdiguddannede har en stor grad af arbejdsmarkedsparathed fagligt og personligt og er dermed med til at sikre en høj beskæftigelsesgrad blandt de færdiguddannede. For at vekseluddannelsesprincippet fungerer, er det en forudsætning, at virksomhederne stiller tilstrækkeligt med praktikpladser til rådighed. Virksomhederne i Danmark har dermed et samfundsmæssigt ansvar i forhold til at sikre, at der kontinuerligt uddannes den faglærte arbejdskraft, som der i fremtiden er behov for. Antallet af indgåede uddannelsesaftaler med danske virksomheder er fra december 2008 til december 2009 faldet med ca. 11 % svarende til aftaler, hvilket har resulteret i en markant stigning i antallet af praktikpladssøgende elever. Erhvervsuddannelserne spiller en afgørende rolle i forhold til regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Manglen på praktikpladser kan i værste fald betyde, at frafaldet på erhvervsuddannelserne stiger, da det for mange af de unge bliver oplevet som et stort personligt nederlag ikke at kunne finde en praktikplads. Endvidere frygtes et stigende frafald på erhvervsuddannelserne at resultere i en alvorlig mangel på faglært arbejdskraft i fremtiden, når den økonomiske krise er drevet over, og arbejdsstyrken samtidig bliver mindre. Danmarks Statistiks fremskrivninger viser, at arbejdsstyrken vil falde frem til år 2020, og der vil i 2020 være færre personer i arbejdsstyrken sammenlignet med Omvendt vil der i 2020 være flere personer uden for arbejdsstyrken. Inden for de nærmeste 10 år vil der således blive færre til at forsørge flere Formålet med undersøgelsen Problemerne med at skaffe praktikpladser udgør ikke kun en potentiel trussel for vekseluddannelsesprincippet i Danmark, men også for de andre lande, hvis erhvervsuddannelsessystemer baserer sig på vekselvirkning mellem skole- og praktikophold. Foruden Danmark er erhvervsuddannelserne i Holland, Østrig, Tyskland og Schweiz bygget op omkring vekseluddannelsesprincippet. Formålet med Oxford Researchs analyse af de internationale udfordringer for vekseluddannelsessystemet er at bidrage med inspiration fra udlandet til, hvordan de udfordringer, som det danske erhvervsuddannelsessystem står overfor på såvel kort som langt sigt, potentielt kan løses. 1 7

8 I denne undersøgelse er fokus primært på Holland og Østrig, der i forhold til bl.a. erhvervsstruktur minder om Danmark. Der optræder i analysen imidlertid også henvisninger til det tyske og schweiziske vekseluddannelsessystem. Oxford Research har løbende haft et tæt samarbejde med konsulenthuset Kubix, der parallelt med Oxford Researchs undersøgelser af Holland og Østrig bl.a. har afdækket Tysklands og Schweiz strategier i forhold til at opretholde vekseluddannelsesprincippet. Når der i denne analyse henvises til det tyske og schweiziske erhvervsuddannelsessystem, baserer oplysningerne sig således på Kubix undersøgelser af disse lande. Henvisningerne til Tysklands og Schweiz erhvervsuddannelsessystemer optræder primært i kapitel seks, hvor der samles op på udfordringer, politiske strategier og løsningsmodeller på tværs af de europæiske vekseluddannelsessystemer 2. Undersøgelsen baserer sig på en antagelse om, at de udviklingstendenser, som udfordrer det danske erhvervsuddannelsessystem, ikke afgrænser sig til en dansk kontekst, men derimod er internationalt funderet. Til grund for undersøgelsen er opstillet følgende tre hypoteser omkring de udfordringer, som potentielt truer udbuddet af praktikpladser i såvel Danmark, Holland, Østrig, Tyskland og Schweiz: Den globale økonomiske krise Et stigende antal internationale virksomheder Et uudnyttet praktikpladspotentiale. De to første hypoteser baserer sig på en OECD-rapport 3 om det schweiziske erhvervsuddannelsessystem. OECD-rapporten udpeger en række internationale forhold, som forudses at gøre det vanskeligere at skaffe praktikpladser og dermed opretholde vekseluddannelsessystemet. Blandt de vigtigste udfordringer fremhæves den globale økonomiske krise og det stigende antal af internationale 4 virksomheder på det schweiziske arbejdsmarked. Når virksomheder skal skære ned på deres omkostninger, og de samtidig går en usikker fremtid i møde, vil incitamentet til at investere i lærepladser, ifølge OECD, mindskes. Ligeledes forventer OECD, at globaliseringen og det stigende antal af internationale virksomheder på det schweiziske arbejdsmarked vil gøre det vanskeligere at skaffe praktikpladsaftaler. Det påpeges, at de internationale virksomheder i mindre grad end de nationalt ejede virksomheder har en holdning om, at de samfundsmæssigt er forpligtet til at tage lærlinge. Den sidste hypotese, som undersøgelsen tager udgangspunkt i, baserer sig på, at der i Danmark er et meget stort uudnyttet praktikpladspotentiale. Det er således kun 7 % af 2 I metodeafsnittet (kap. 7) redegøres der uddybende for samarbejdet mellem Oxford Research og Kubix. 3 Kilde: Learning for Jobs OECD Reviews of Vocational Education and Training Switzerland, Katrin Hoeckel, Simon Field and W.Norton Grubb. OECD april Med internationale virksomheder henvises til, at virksomheden er udenlandsk ejet. 8

9 alle danske produktionsenheder (produktionsenheder) 5, der er godkendt som praktikpladssted, og lidt under halvdelen af dem (27 %) har ikke en uddannelsesaftale 6. Ved at tage udgangspunkt i de skitserede hypoteser, er det formålet med undersøgelsen at skabe et sammenligningsgrundlag for analyserne af de tre landes udfordringer og strategier i forhold til at skaffe praktikpladser og derigennem opretholde vekseluddannelsesprincippet. Eksperter og interessenter i såvel Danmark, Østrig og Holland er blevet bedt om at forholde sig til relevansen af de tre hypoteser for netop deres land, men hypoteserne har ligeledes fungeret som et udgangspunkt for en bredere diskussion af den praktikpladssituation og de udfordringer, som de respektive lande har i forhold til vekseluddannelsessystemet. Da erhvervsuddannelsessystemerne i Holland og Østrig ikke er fuldt ud sammenlignelige med det danske, er det ikke muligt direkte at overføre deres strategier og løsningsmodeller til en dansk kontekst. Undersøgelsen anbefaler derfor ikke færdigpakkede løsningsmodeller til, hvordan Danmark i fremtiden kan undgå, at der bliver mangel på praktikpladser. Formålet med analyserne af Østrig og Holland er at bidrage med inspiration til, hvordan man på såvel kort som langt sigt kan opnå en bedre balance mellem udbuddet og efterspørgslen på praktikpladser i Danmark. Undersøgelsen kan dermed anvendes af beslutningstagere og aktører på erhvervsuddannelsesområdet i den videre proces med at udpege og beslutte fremtidige strategier og løsningsmodeller. Undersøgelsen er foretaget i perioden september 2009 til april Dataindsamlingen fandt sted i perioden oktober 2009 til ultimo december Alle virksomheder består af én juridisk enhed og mindst én produktionsenhed (p-enhed). Mange virksomheder har en række af produktionsenheder. Det kan fx være en butikskæde, hvor den juridiske enhed har sin adresse i København, og hver af butikkerne er en produktionsenhed under den juridiske enhed. 6 Kilde: Øje for uddannelse analyse af praktikpladspotentialet på EUD-området. Udgivet af Landsorganisationen i Danmark. Marts

10 10

11 Kapitel 2. Sammenfatning I forhold til at sikre behovet for tilstrækkelig arbejdskraft på sigt, er det yderst centralt, at der også i krisetider uddannes dygtige faglærte. Antallet af praktikpladssøgende elever på erhvervsuddannelserne steg i løbet af 2009 markant som følge af den økonomiske krise. Nedgangen i antallet af praktikpladser kan i værste fald betyde et øget frafald på erhvervsuddannelserne og dermed færre uddannede faglærte. Formålet med Oxford Researchs analyse af vekseluddannelsessystemet er at undersøge, hvordan Danmark med inspiration fra udlandet kan løse en række af de udfordringer, som det danske erhvervsuddannelsessystem står overfor på såvel kort som langt sigt. Oxford Research stiller i undersøgelsen primært skarpt på udfordringer, politiske løsningsmodeller og strategier for vekseluddannelsessystemet i Danmark, Østrig og Holland. Endvidere baserer undersøgelsen sig på konsulenthuset Kubix undersøgelse af vekseluddannelsessystemet i Schweiz og Tyskland. Oxford Research har fra undersøgelsens start til slut haft et tæt samarbejde med Kubix, og rapportens analytiske pointer baserer sig derfor dels på Oxford Researchs egen dataindsamling, dels på Kubix fund og konklusion i Schweiz og Tyskland. I forhold til at afdække, hvilke udfordringer, som er de mest dominerende for det danske vekseluddannelsessystem, har Oxford Research gennemført personlige interview med en række af de mest centrale eksperter og interessenter på erhvervsuddannelsesområdet i Danmark. Analyserne af Østrig og Holland baserer sig dels på beskrivelser og analyser udarbejdet af henholdsvis et østrigsk konsulenthus, KMU Forschung og et hollandsk konsulenthus, Orbis, og dels på Oxford Researchs studiebesøg i de to lande. KMU Forschung og Orbis er begge en del af Oxford Researchs europæiske netværk 7 af samarbejdspartnere. I både Østrig og Holland besøgte Oxford Research en erhvervsskole og gennemførte fokusgruppeinterview med centrale eksperter og interessenter på erhvervsuddannelsesområdet. Endvidere gennemførte Oxford Research under besøget i Østrig observationsstudie på et praktikpladscenter i Wien. Udfordringer på kort og på langt sigt Når der ses på tværs af Oxford Researchs analyser af Danmark, Østrig og Holland, viser undersøgelsen, at vekseluddannelsessystemet er kendetegnet ved en række udfordringer på kort såvel som langt sigt. På kort sigt har den økonomiske krise i alle tre lande i 2009 resulteret i en nedgang i antallet af praktikpladser sammenlignet med Muligheden for i Østrig og Holland at tage en erhvervsuddannelse helt eller delvis som en skoleuddannelse betyder imidlertid, at det østrigske og hollandske erhvervsuddannelses- 7 European Network for Social and Economic Research. Se 11

12 system baserer sig mindre rent på vekseluddannelsesprincippet. Danmark er derfor også det land, hvor virksomhedernes faldende udbud af praktikpladser har medført den mest akutte udfordring i forhold til at sikre uddannelsen af faglærte. På langt sigt er et meget sammensat elevgrundlag en udfordring i især i Østrig og Danmark. Herudover er erhvervsuddannelsernes image og et uudnyttet praktikpladspotentiale med til at udfordre det danske vekseluddannelsessystem. Konsekvenserne af den økonomiske krise Danske politikere, forskere, arbejdsmarkedets parter, Danske Erhvervsskoler og Kommunernes Landsforening er generelt set enige om, at den økonomiske krise på kort sigt udgør den største trussel i forhold til at få løst den akutte mangel på praktikpladser. I Danmark er der i perioden 1. januar til 31. december 2009 indgået uddannelsesaftaler, hvilket er et fald på 20 % i forhold til samme periode sidste år. I Østrig var der i juli praktikpladssøgende elever, hvilket er 21 % flere sammenlignet med juli I Holland var der i oktober 2009 en mangel på praktikpladser. I alle tre lande har den økonomiske krise først og fremmest ramt byggebranchen og den merkantile sektor, hvor manglen på praktikpladser desuden er størst. Danske eksperter og interessenter er enige om, at virksomhedernes efterspørgsel på lærlinge i Danmark i høj grad er styret af de økonomiske konjunkturer. Virksomhederne er mindre tilbøjelige til at ansætte lærlinge, hvis de ikke har tilstrækkeligt med ordrer, og dermed tilstrækkeligt med arbejde at sætte lærlinge i gang med. Den konjunkturbetingede efterspørgsel på lærlinge skaber ikke mindst i krisetider ubalance i forhold til praktikpladssituationen, idet efterspørgslen på praktikpladser i disse perioder langt overstiger virksomhedernes udbud af praktikpladser. I forhold til at sikre, at der også i perioder med lavkonjunktur uddannes tilstrækkeligt med faglærte, er eksperter og interessenter på erhvervsuddannelsesområdet enige om, at skolepraktik er en nødvendighed i krisetider. Danmark er sammenlignet med Østrig og Holland det land, som i løbet af 2009 har iværksat langt de fleste tiltag i forhold til at afbøde konsekvenserne af den økonomiske krise for vekseluddannelsen. Danmark er desuden det land, hvor praktikpladsproblemet opleves som mest akut i forhold til at sikre den fremtidige uddannelse af dygtige faglærte. Da det i Holland og Østrig er muligt at tage en erhvervsuddannelse som en ren eller næsten ren skoleuddannelse, er det østrigske og det hollandske erhvervsuddannelsessystem mindre konjunkturfølsomt sammenlignet med det danske. I Holland er den dominerende form for erhvervsuddannelse den skolebaserede, hvor eleverne ganske vist skal i praktik, men i væsentlig kortere tid og primært som ulønnet praktik. Desuden er praktikpladscentrene i Østrig med til at sikre en opfyldelse af den østrigske uddannelsesgarantien for de elever, der ønsker at gå praktikvejen. I Danmark har regeringen sammen med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti i 2009 indgået tre aftaler, som alle har til formål at sikre udbuddet af praktikpladser. I aftalerne er det bl.a. gennem en ny præmieringsordning vedtaget at styrke virksomhedernes økonomiske incitamenter til at oprette flere praktikpladser. Endvidere bliver der i aftalerne taget initiativ til at udvide skolepraktikken, styrke erhvervs- 12

13 skolernes praktikpladsopsøgende arbejde og at oprette flere praktikpladser i det offentlige. Et uudnyttet praktikpladspotentiale Foruden den økonomiske krise viser undersøgelsen, at et uudnyttet praktikpladspotentiale blandt danske virksomheder udgør en væsentlig udfordring i forhold til på såvel kort som langt sigt at sikre et tilstrækkeligt stort udbud af praktikpladser. I 2008 var kun 7,1 % af alle danske produktionsenheder praktikpladsgodkendt. Selvom der i forbindelse med denne procentsats skal tages højde for den store andel af enkelmandsvirksomheder i Danmark, er faktum, at der findes et betydeligt antal danske produktionsenheder, der ikke har en praktikpladsgodkendelse. Således er der selv, hvis der ses bort fra enkeltmandsvirksomheder produktionsenheder i Danmark uden en praktikpladsgodkendelse. Hertil kommer, at ca. 24 % af de praktikpladsgodkendte virksomheder i 2008 ikke havde en uddannelsesaftale. Ifølge danske eksperter og interessenter skyldes det uudnyttede praktikpladspotentiale en manglende viden om det at have en lærling ansat samt de forskellige muligheder, der findes for at indgå en uddannelsesaftale. Danske interessenter peger dermed på, at der fx kun i et meget begrænset omfang gøres brug af korte uddannelsesaftaler og kombinationsaftaler. Endvidere fremhæves et behov for, at virksomhederne fortsat gøres opmærksomme på deres ansvar i forbindelse med uddannelsen af faglærte. Bl.a. påpeges det, at der specielt blandt virksomheder, som er udenlandsk ejet, eller hvor ledelsen ikke selv har en erhvervsuddannelsesbaggrund, er behov for at få skabt en forståelse for vigtigheden i at ansætte lærlinge. Sammensat elevgrundlag I både Danmark og Østrig anses det sammensatte elevgrundlag på erhvervsuddannelserne som en udfordring på langt sigt. I begge lande er det svært for de mindst ressourcestærke elever og elever med udenlandsk baggrund at finde en praktikplads i en virksomhed. I Østrig har eksempelvis to-tredjedele af de unge på praktikpladscentrene i Wien anden etnisk baggrund end østrigsk, og i Danmark udgjorde indvandrere og efterkommere ca. 46 % af de elever, som i 2008 var i skolepraktik. Både i Danmark og i Østrig fremhæver interessenter bredt set, at der er udfordringer i forhold til kompetenceniveauet hos de elever, som optages på erhvervsuddannelserne. I Østrig kædes manglen på virksomheder, som udbyder praktikpladser direkte sammen med en generel mangel på basale faglige kompetencer hos eleverne. I Danmark påpeges det, at erhvervsskolerne befinder sig i et krydspres mellem at skulle uddanne mange unge og samtidig udbyde en uddannelse med kvalitet. I den forbindelse fremhæves ikke mindst et behov for en diskussion af erhvervsskolernes rolle, idet de ifølge interessenter i undersøgelsen til en vis grad anvendes som sociale institutioner. Erhvervsuddannelsernes image Ikke mindst i forbindelse med Oxford Researchs og Kubix to seminarer for de faglige udvalg, blev vigtigheden af, at erhvervsuddannelserne får et bedre image, tydeligt italesat. 13

14 Erhvervsuddannelsernes image skal ifølge repræsentanterne for de faglige udvalg både forbedres i forhold til de ressourcestærke unge og i forhold til virksomhederne. Ved at gøre erhvervsuddannelserne mere prestigefyldte i forhold til de ressourcestærke unge, skal det sikres, at det også i fremtiden bliver muligt at uddanne dygtige faglærte. I forhold til virksomhederne gælder det om at gøre det mere attraktivt og mere prestigefyldt at ansætte lærlinge. Hvis der igangsættes en positiv spiral i forhold til erhvervsuddannelsernes image forudses en positiv indvirkning på praktikpladssituationen på såvel kort som på langt sigt. Inspirationspunkter Oxford Research har i undersøgelsen af de internationale udfordringer for vekseluddannelsessystemet været i dialog med en bred kreds af eksperter og interessenter på erhvervsuddannelsesområdet i Danmark, Østrig og Holland. Interviewene med disse interessenter og eksperter danner sammen med en solid desk research og observationer foretaget under konsulentteamets studiebesøg i Østrig og Holland baggrund for en række inspirationspunkter til, hvordan vekseluddannelsessystemet fremtidssikres i forhold til de udfordringer, det står overfor. Inspirationspunkterne til mulige løsningsforslag og strategier falder inden for fire hovedudfordringer: Den økonomiske krise Et sammensat elevgrundlag Et uudnyttet praktikpladspotentiale Erhvervsuddannelsernes image. Den økonomiske krise Undersøgelsen viser, at den økonomiske krise har resulteret i en nedgang i antallet af praktikpladser, som oprettes i virksomheder i Danmark, Østrig og Holland. Danske eksperter og interessenter peger på, at virksomhedernes efterspørgsel på lærlinge i høj grad er konjunkturbestemt, hvilket betyder, at efterspørgslen på praktikpladser i perioder med lavkonjunktur overstiger virksomhedernes udbud. I forhold til dels at forebygge en akut mangel på praktikpladser, dels at iværksætte et kriseberedskab, når skaden er indtruffet, peges der i analysen på følgende mulige løsningsforslag og strategier: At igangsætte initiativer, som kompenserer for erhvervsuddannelsessystemets konjunkturfølsomhed, fx ved at etablere praktikplads- /øvelsescentre eller iværksatte et harmonikasystem, som skal sikre, at krisetider også i fremtiden automatisk udløser flere skolepraktikpladser. Skolepraktikken kan desuden være en løsning i forhold til nye brancher, som ikke har tradition for at oprette praktikpladser At iværksætte en mere retningsanvisende vejledningsindsats, som skal sikre, at de unge ledes hen til de brancher, hvor efterspørgslen på arbejdskraft er størst 14

15 At styrke de faglige udvalgs og skolernes fælles ansvar, fx ved at parterne ligesom i Tyskland forpligter sig til et fastsat mål for, hvor mange nye praktikpladser der skal oprettes (en uddannelsespagt) At iværksætte et beredskab, som eksempelvis i Tyskland hvor der er praktikpladsgaranti for elever, hvis virksomhed går konkurs. En bedre udnyttelse af praktikpladspotentialet Undersøgelsen viser, at der er et stort uudnyttet praktikpladspotentiale blandt de danske virksomheder. Opgørelser over andelen af praktikpladsgodkendte virksomheder i Danmark viser, at kun 7,1 % af alle danske produktionsenheder i 2008 havde en praktikpladsgodkendelse. Hvis der ses bort fra enkeltmandsvirksomheder, var der i produktionsenheder uden en praktikpladsgodkendelse. Endvidere havde en relativ stor andel, ca. 24 %, af de praktikpladsgodkendte virksomheder i 2008 ikke en uddannelsesaftale. I forhold til at fremtidssikre, at der både i perioder med lav og højkonjunktur i fremtiden at sikre en bedre udnyttelse af praktikpladspotentialet i Danmark, peges der i analysen på følgende løsningsforslag og strategier. Fortsat styrke erhvervsskolernes og de faglige udvalgs praktikpladsopsøgende arbejde ved bl.a. at fremme en mere opsøgende, lokal, koordineret og målrettet oplysningsindsats over for virksomhederne. Eksempelvis kunne VEU-centre i den virksomhedsrettede dialog om AMU-forløb samtidig drøfte mulighederne for oprettelse af praktikpladser At gøre det nemmere for internationale og små virksomheder samt virksomheder, som ejes af indvandrere og efterkommere, at indgå uddannelsesaftaler. Eksempelvis ved ligesom i Tyskland at tilbyde bestemte typer af virksomheder administrativ støtte i forbindelse med oprettelsen af praktikpladser eller at yde statslig støtte til regionale projekter, som på lokalt plan hjælper virksomheder med administrationen i forbindelse med uddannelsesaftaler At øge muligheden for en mere varieret og fleksibel brug af uddannelsesaftaler, fx ved at løse de administrative udfordringer, der er forbundet med virksomhedernes brug af kombinationsaftaler og kortere uddannelsesaftaler. Med inspiration fra Holland kunne ansættelsesforholdet mellem elev og virksomhed desuden gøres mere fleksibelt ved at have to elever på en kontrakt og kollektive uddannelsesaftaler, hvor virksomhederne uddanner lærlinge via deres brancheorganisationer At fremme fleksibiliteten for virksomhederne ved fx på samme måde som i Østrig at give virksomheden mulighed for at vælge imellem, at eleven går på skole en dag om ugen one day release eller, at skoleforløbet ligesom i Danmark ligger i blokke, dvs. flere uger ad gangen block release At øge virksomhedernes incitament til at genbesætte praktikpladser, fx med inspiration fra Holland og Østrig at indføre obligatoriske kurser i forbindelse med virksomhedernes praktikpladsgodkendelse. De obligatoriske kurser, der ligesom i Østrig kunne indgå som et modul i den eksisterende praktikvejlederuddannelse, 15

16 udgør et potentielt incitament for virksomhederne til at få mest muligt ud af de timer, de har investeret i praktikpladsgodkendelsen. Et sammensat elevgrundlag Analysen påpeger, at det specielt i Danmark og Østrig i perioder med lav- og højkonjunktur er svært for de mindst ressourcestærke elever at finde en praktikplads i en virksomhed. Endvidere er det både i Østrig og Danmark svært for indvandrere og efterkommere at få foden indenfor i en virksomhed. I forhold til at sikre, at både elever med udenlandsk herkomst og de mindst ressourcestærke elever opnår en meningsfyldt og fagligt kvalificerende praktik, som samtidig er arbejdspladssocialiserende, gives i analysen følgende eksempler på løsningsforslag og strategier: At fortsætte de igangværende indsatser i ungepakken med at styrke kvaliteten i skolepraktikken, enten gennem etableringen af praktikpladscentre eller gennem initiativer, der har til formål at bringe mere af virksomhedens puls ind i skolepraktikken I krisetider at give virksomheder mulighed for gratis at få en elev på prøve, fx ved ligesom i Østrig at indføre tidsbegrænsede perioder med ulønnet praktik At oprette skræddersyede erhvervsuddannelsesforløb til unge med svage forudsætninger, fx ved med inspiration fra det østrigske program: Integrative vocational training at give de mindst ressourcestærke elever personlig støtte til særlige læringsbehov, sociale problemer og løsning af eventuelle konflikter med praktikpladsen Forbedring af erhvervsuddannelsernes image Vigtigheden af, at erhvervsuddannelserne får et bedre image, blev på Oxford Researchs og Kubix to seminarer for de faglige udvalg tydeligt og sammenstemmende italesat. Det blev bl.a. nævnt, at erhvervsuddannelserne skal gøres til et attraktivt alternativt til de gymnasiale uddannelser. Et bedre image skal dels være med til at lokke flere virksomheder til at oprette praktikpladser, og dels gøre det lettere at tiltrække de mest ressourcestærke unge, så det i fremtiden bliver muligt at imødekomme efterspørgslen på dygtige faglærte. I forhold til at gøre erhvervsuddannelserne mere prestigefyldte, peger undersøgelsen på følgende løsningsforslag og strategier både overfor virksomhederne og de unge: 16 At anvende en mere positiv retorik i omtalen af erhvervsuddannelsen, fx ved ligesom i Schweiz at iværksætte kampagner med et positivt og optimistisk slogan At skabe mulighed for at synliggøre virksomhedernes praktikgodkendelse, fx ved ligesom i Holland og Schweiz at give virksomhederne et symbol, hvormed de på deres hoveddør, brevpapir etc. kan markere, at de er praktikpladsgodkendt.

17 At styrke erhvervsuddannelsernes samfundsmæssige status ved ligesom i Schweiz at have et relativt højt lønniveau for underviserne på erhvervsuddannelserne. Et højt lønniveau vil ikke mindst gøre det nemmere at tiltrække kvalificerede undervisere. 17

18 18

19 Kapitel 3. Praktikpladssituationen i Danmark Der er i løbet af 2009 indgået markant færre uddannelsesaftaler med virksomheder sammenlignet med Det betyder, at mange elever på erhvervsuddannelserne står uden en praktikplads og derfor enten må skifte uddannelsesretning eller starte i skolepraktik. I dette kapitel sammenfattes den seneste udvikling i forhold til praktikpladssituationen i Danmark. På baggrund af to seminarer for de faglige udvalg og interview med danske eksperter og interessenter på erhvervsuddannelsesområdet analyseres og indskærpes de danske udfordringer for vekseluddannelsessystemet. I kapitlet samles desuden op på de seneste politiske aftaler, som i løbet af 2009 er blevet vedtaget med henblik på at nedbringe antallet af praktikpladssøgende elever på erhvervsuddannelserne. Igennem denne sammenfatning af den seneste udvikling på praktikpladsområdet har kapitlet til formål at sætte den samlede analyse af udfordringer og strategier i kapitel 6 ind i en dansk kontekst. 3.1 Status på praktikpladssituationen De seneste tal over praktikpladssituationen i Danmark viser, at mens antallet af indgåede og igangværende uddannelsesaftaler er faldet, er antallet af elever i skolepraktik steget markant 9. Der er i perioden 1. januar til 31. december 2009 indgået uddannelsesaftaler, hvilket er et fald på 20 % i forhold til samme periode i Grundet uddannelsesgarantien, har de elever, som ikke kan skaffe en uddannelsesaftale med en virksomhed, mulighed for enten at skifte uddannelsesretning eller at begynde i skolepraktik. I løbet af sommeren og efteråret 2009 lancerede regeringen i samarbejde med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre to ungepakker, der begge havde til formål at opruste i forhold til antallet af skolepraktikpladser. Det har i løbet af 2009 ført til en nytilgang på elever i skolepraktik, hvilket svarer til 119 % flere sammenlignet med i Tabel 3.1 indeholder en oversigt over de vigtigste nøgletal for praktikpladssituationen i december 2007, 2008 og Der er fra december 2008 til december 2009 sket en procentvis stigning på ca. 89 % i antallet af elever, som har været praktikpladssøgende mere end to måneder, efter deres grundforløb er afsluttet. Selvom antallet af praktikpladssøgende elever i 2008 var på sit laveste i mange år, betragtes det alligevel som en betydelig stigning, der er vigtig at tage alvorlig i forhold til at sikre, at så mange unge 8 Oxford Research er opmærksom på, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler i 2008 lå højt sammenlignet med tidligere år. Faktum er imidlertid også, at antallet af praktikpladssøgende elever i 2009 lå højt sammenlignet med før

20 som muligt gennemfører deres erhvervsuddannelse. Faktum er, at elever i december 2009 stod uden en uddannelsesaftale 10. Tabel 3.1 Oversigt over praktikpladssituationen for december 2007, 2008 og Igangværende aftaler Elever i gang med skolepraktik Praktiksøgende elever 0-2 mdr. efter afsl. grundforløb Praktikpladssøgende elever mere end 2 mdr. efter afsl. grundforløb Praktikpladssøgende elver i alt Kilde: UNI C s månedsstatistikker. Fra december 2008 og december Praktikpladssituation fordelt på fagområder Antallet af indgåede uddannelsesaftaler er siden 2008 faldet på langt størstedelen af de i alt 12 erhvervsfaglige indgange. Nogle fagområder er dog hårdere ramt end andre. De to indgange, hvor der antalsmæssigt er sket langt det største fald, er Merkantil og Bygge og anlæg. Herudover har der på indgangene Produktion og Udvikling, Strøm, styring og it, Bil, fly og andre transportmidler samt Mad til mennesker også været et markant fald i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Tabel 3.2 viser en oversigt over antal indgåede uddannelsesaftaler for december 2008 og december UNI C s månedsstatistik fra december Offentliggjort 22. februar

Internationale udfordringer for vekseluddannelsessystemet

Internationale udfordringer for vekseluddannelsessystemet Internationale udfordringer for vekseluddannelsessystemet REUs konference den 31. august 2010 Helle Ourø Nielsen Direktør, Oxford Research A/S Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 25. august 2010 J.nr. 067.86G.121 Baggrund I aftale om flere unge i uddannelse og job fra 5. november 2009 fremgår det, at Aftaleparterne

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads 2 år med rekordmangel på praktikpladser Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads Manglen på praktikpladser er fortsat rekordhøj. I mere end 2 år har manglen på praktikpladser ligget

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE

DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE ØKONOMISK ANALYSE 19. juni 2017 Danske industrivirksomheder tager for få lærlinge Mere end hver femte af Dansk Metals tillidsrepræsentanter arbejder på

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Visioner for EUD - fra krisestyring til fremtidssikring

Visioner for EUD - fra krisestyring til fremtidssikring Visioner for EUD - fra krisestyring til fremtidssikring Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm torsdag den 28. oktober 21 Nye perspektiver på erhvervsuddannelserne Arbejdsstyrken frem til 24 1 9 8 7 6 5 4

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Af Laura Girotti Indhold Forord... 2 1. Resumé af udvalgte resultater... 3 2. Udvikling i nøgletal 2003-2011... 5 2.1 Nøgletal 2003-2011... 5 2.2 Nøgletal fordelt

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER Redaktion: Karina Fredenslund Ramsløv, konsulent, DEA og Morten Anthonsen, projektassistent, DEA Udgiver: DEA Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Selvom manglen på praktikpladser fortsat er massiv, og mere end 5. elever hver måned står uden praktikplads, er det under hver

Læs mere

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning 9. oktober 2015 ANALYSE Af Maria Bille Høeg Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning Hver fjerde erhvervsskole tillægger det lille betydning at få udbetalt en praktikpladsbonus, når de skal

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser og produktionsskoler Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Praktikpladser Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Det er især de store virksomheder, der kryber uden om praktikpladsansvaret. Mens mindre virksomheder med højst ansatte tager

Læs mere

Skolepraktik: fra en nødløsning til et aktiv for erhvervsuddannelserne?

Skolepraktik: fra en nødløsning til et aktiv for erhvervsuddannelserne? Forsker-praktikernetværkets konference d. 19.november 2009 Christian Helms Jørgensen, Roskilde Universitet Workshop 2 - et værksted for bedre skolepraktik Skolepraktik: fra en nødløsning til et aktiv for

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Øje på uddannelse. Praktikpladser til alle. Virkemiddelkatalog på praktikpladsområdet

Øje på uddannelse. Praktikpladser til alle. Virkemiddelkatalog på praktikpladsområdet Øje på uddannelse Praktikpladser til alle Virkemiddelkatalog på praktikpladsområdet Øje på uddannelse, 2010/04 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 2300 København S E-mail: lo@lo.dk

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Det er markant sværere at finde praktikplads for unge i Københavnsområdet end i resten af landet. I Københavnsområdet står mere end 6 elever

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed 11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed Næsten 11.000 elever på erhvervsuddannelserne i Danmark mangler en praktikplads. En del af dem har dog en skolepraktikplads, men næsten 6.000 har heller

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser

Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser For 2. måned i træk mangler 11. elever en praktikplads i en virksomhed Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser Dagens praktikpladstal viser, at der i juli måned var knap 11. elever

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det.

Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det. Virksomhedssekretariatet 19.januar 2010 Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det. fag/uddannelser indenfor

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

I fag med mangel på arbejdskraft, står unge uden læreplads

I fag med mangel på arbejdskraft, står unge uden læreplads I fag med mangel på arbejdskraft, står unge uden læreplads Manglen på lærepladser ligger meget højt sammenlignet med før krisen. Siden 212 har der været 1.-12. elever, der i hver måned har manglet en læreplads

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Evaluering af Virksomhedspartnere i skolepraktikken

Evaluering af Virksomhedspartnere i skolepraktikken Evaluering af Virksomhedspartnere i skolepraktikken Marts 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resumé... 5 3. Udviklingen i uddannelsesaftaler... 6 3.1 Opsamling... 7 4. Projektets aktiviteter

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Trin og niveaudeling. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Trin og niveaudeling. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Trin og niveaudeling Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme April/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. IMPLEMENTERING AF TRIN

Læs mere

3. Praktik på erhvervsuddannelserne

3. Praktik på erhvervsuddannelserne 3. Praktik på erhvervsuddannelserne 3.1 Sammenfatning 113 3.2 Praktikpladser på virksomheder 114 3.3 Praktikpladser følger af vækst 12 3.4 Elever, der søger praktikplads 126 3.5 Elever i skolepraktik 137

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

6 forslag til bedre erhvervsuddannelser

6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Nr. 4 - september 2009 Nr. 4 - september 2008 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Når startskuddet til forhandlingerne om globaliseringsmidlerne lyder i oktober, er opgaven for politikerne klar: Der

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

Effekten af praktikpladspræmien

Effekten af praktikpladspræmien Effekten af praktikpladspræmien Introduktion... 1 1 Praktikpladspræmiens betydning... 2 Næsten 40 pct. indgår kortere uddannelsesaftaler...3 Årsager til at indgå en kort aftale eller delaftale...4 Bygge-

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S. Svar på samrådsspørgsmål O-S. Folketingets Uddannelsesudvalg

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S. Svar på samrådsspørgsmål O-S. Folketingets Uddannelsesudvalg Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt Bilag 1 TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S Svar på samrådsspørgsmål

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Aftale mellem DA og LO om udvikling af erhvervsuddannelserne

Aftale mellem DA og LO om udvikling af erhvervsuddannelserne 14. april 2009 Aftale mellem DA og LO om udvikling af erhvervsuddannelserne Baggrund DA og LO har i anledning af praktikpladsudviklingen i de seneste måneder og som forberedelse af de kommende forhandlinger

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Elever på virksomhederne

Elever på virksomhederne 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på virksomhederne 2.1 Indledning og sammenfatning... side 63 2.2 Praktikpladser på virksomhederne... side 64 2.3 Elever på DA-området... side 66 2.4 Elever, der søger

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en del af den regionale partnerskabsaftale mellem Bornholms Vækstforum og regeringen. - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller.

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2014 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2014 Årsstatistik Forfatter: CDA Styrelsen for IT og Læring, maj 2016 Indhold Forord... 5 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb Om denne undersøgelse UNI-C har i samarbejde med Undervisningsministeriets Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser gennemført en undersøgelse

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti (8. november 2012) Aftaler om Finansloven for

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Beskæftigelsen i bilbranchen

Beskæftigelsen i bilbranchen Beskæftigelsen i bilbranchen Sammenfatning Bilbranchen har sammen med DI s kompetenceenhed Arbejdsmarkeds-politik lavet en ny analyse om beskæftigelsen. Den tegner en profil af bilbranchen, som på mange

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Praktikpladsfordeling individuel eller strukturel udfordring?

Praktikpladsfordeling individuel eller strukturel udfordring? 1 Praktikpladsfordeling individuel eller strukturel udfordring? 04.11. 2014 Jan Bisgaard, ph.d.-stipendiat i Uddannelseslaboratoriet har været på feltbesøg i Australien i forbindelse med sit ph.d.-projekt

Læs mere

Praktikpladsobservatorium Tal der taler

Praktikpladsobservatorium Tal der taler Praktikpladsobservatorium 2013 Tal der taler 1 INDLEDNING Region Nordjylland og Nordjyske Erhvervsskoler har i samarbejde udviklet Praktikpladsobservatoriet. Formålet med observatoriet er, at Regionsrådet

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Øje på uddannelse. Øje på uddannelse, 2008/05. Mainstreaming & erhvervsuddannelser

Øje på uddannelse. Øje på uddannelse, 2008/05. Mainstreaming & erhvervsuddannelser Øje på uddannelse Mainstreaming & erhvervsuddannelser Øje på uddannelse, 28/5 Mainstreaming & erhvervsuddannelser Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 23 København S E-mail: lo@lo.dk

Læs mere

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere