Virksomhedsplan 2015 /2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2015 /2016"

Transkript

1 Vejle Spildevand Virksomhedsplan 2015 /2016 Fra vision og strategi til mål og handlingsplan SIDE 1/1 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

2 Kantstensbede, Bredballe

3 Forord I det følgende vil du blive præsenteret for virksomhedsplanen for Vejle Spildevand A/S, hvor vi i ord, tal og billeder fortæller om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvordan vi vil det. Virksomhedsplanen for er den tredje af slagsen for vores aktieselskab, der blev dannet i Vi har siden dannelsen af selskabet fokuseret på at sikre en effektiv etablering af aktieselskabet og på at skabe et robust grundlag for fremtiden som selvstændigt selskab. Vi står således i dag med et selskab med kompetente medarbejdere og ledere, der på hver sin måde har bidraget til at skabe en sammenhængende organisation med en fælles og klar bevidsthed om, hvad vi vil nu og i årene fremover. På de følgende sider vil vi dele vores vision for fremtiden med dig og helt åbent og ærligt fortælle, hvilke mål vi har sat os, og hvad vi vil gøre for at nå dem. Du kan læse om et Vejle Spildevand A/S med fokus på kunder, ledelse og udvikling i bestræbelserne på at levere optimal service og forsyningssikkerhed på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde. God fornøjelse med læsningen! Med venlig hilsen Mikael Schultz Direktør for Vejle Spildevand A/S

4 Et moderne aktieselskab tager hånd om Vejles spildevand Vejle Central Renseanlæg Foto: AT LUFTFOTO ApS

5 Fakta om os i Vejle Spildevand Vejle Spildevand har ca km kloakledninger, over 400 pumpestationer samt 12 renseanlæg, hvoraf Vejle Central Renseanlæg (VCR) er det største. De årlige anlægsinvesteringer er mere end 100 mill. kr., hvoraf kloakrenoveringsbudgettet udgør ca. 40 %. Selskabet har en årlig omsætning på ca. 180 mill. kr. og en egenkapital på over 3 mia. kr. Medarbejderstaben består af 43 veluddannede og professionelle medarbejdere, der fordeler sig med 40 % kvinder og 60 % mænd med en gennemsnitsalder på 48 år. Vejle Spildevand sørger for spildevandsafledning og rensning af spildevand fra ca husstande og en række virksomheder i Vejle Kommune. I alt behandles årligt ca mio. m³ spildevand fra ca PE (personækvivalenter = den mængde forurening, som én person forurener med). Vejle Spildevand har siden selskabet blev etableret i 2010 samlet alle centrale og administrative aktiviteter på én adresse i en ny administrationsbygning på Toldbodvej 20 i Vejle ved VCR. Herfra ledes selskabets aktiviteter og medarbejdere i en atmosfære, hvor vi kan trives, udvikles og betjene vores kunder optimalt. Ændrede opgaver, rammer og vilkår Vejle Spildevand står over for markante ændringer i opgaver og udfordringer: Konsekvenser af klimaforandringer, vandplaner, kundernes øgede fokus på miljø med krav om fx bedre badevand, den generelle strukturelle udvikling på forsyningsområdet stiller nye krav om øget faglighed og krav om spidskompetencer. Rammer og vilkår ændrer sig bl.a. som konsekvens af øget fokus på effektivisering inden for forsyningsområdet, øget regulering og kontrol på forsyningsområdet, ændringer i udbuddet af arbejdskraft og øget udbredelse af netværkslignende samarbejdsformer hvilket sammenlagt stiller nye krav om mere generel administrativ kompetence og kapacitet. Vejle Spildevand arbejder fokuseret på at honorere disse mangeartede krav, for at sikre en effektiv virksomhedsdrift i dag og for at opbygge den nødvendige viden og færdigheder til at håndtere morgendagens udfordringer. En fagligt stærk og lokalforankret værdifuld aktør Vejle Spildevand deler nogle af udfordringerne med Vejle Kommune, der også arbejder med vandplaner og klimaplaner. Vejle Spildevands viden, erfaring og specifikke kendskab til spildevandshåndtering og vandets vej i Vejle Kommunes geografiske dækningsområde er værdifuld i dette vigtige forebyggende miljøarbejde. Derfor går Vejle Spildevand aktivt ind i dette arbejde i tæt samarbejde med Vejle Kommune. Klimaændringerne medfører både kraftigere regn og stigende havvandstand. Spildevandsselskaberne har en central rolle i at tæmme vandmasserne, så de samfundsmæssige omkostninger minimeres mest muligt ved ekstreme hændelser. Ny lovgivning har givet selskaberne øget råderum for at kunne finansiere tiltag over taksterne. Klimatilpasningsplanen er forankret hos Vejle Kommune og den blev vedtaget af byrådet den 25. juni Vejle Spildevand er en væsentlig partner for Vejle Kommune og andre samarbejdspartnere som virksomheder, boligforeninger, Kystdirektoratet og Naturstyrelsen på dette område. Ledelsessystemer En stor del af vores daglige arbejde i Vejle Spildevand er omfattet af vores ledelsessystemer indenfor for kvalitet og miljø (ISO 9001 og 14001) Vi har arbejdet målbevidst på at opnå certificering inden for disse områder, da det er et vigtigt element i Vejle Spildevands overordnede, langsigtede strategi. Den sigter mod en øget effektivisering, forbedring af såvel rensningen som de administrative processer. Det giver kunderne bedre og billigere rensning af spildevandet. SIDE 4/54 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

6

7 Vi er her for dig og miljøet og vi ved, hvad vi vil MISSION Vejle Spildevands mission er: At transportere og behandle regn- og spildevand på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde, der sikrer kunderne den bedst mulige service og forsyningssikkerhed. VISION Vejle Spildevands visioner kommer til udtryk i følgende seks statements: Vi vil aktivt forbedre sundheden og nærmiljøet Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne Vi vil have tilfredse kunder og samarbejdspartnere Vi vil være et forbillede for andre selskaber mht. effektivitet og økonomisk ansvarlighed Vi vil være en attraktiv arbejdsplads Vi vil skabe æstetiske løsninger og være en god nabo VÆRDIER Vi vil i Vejle Spildevand gøre vores yderste for hver dag at levere god service og præstere kvalitet til vores kunder, og for at alle medarbejdere går glade på arbejde og stolte hjem. Derfor har vi i vores arbejde og vores relationer fokus på med rette at kunne sige: Vi er professionelle Vi tager fælles ejerskab Vi arbejder med frie rammer Vi er engagerede Vi tager ansvar for hinanden Miljømålsætninger Dette er vores målsætninger i miljøledelsessystemet ISO 14001: Vejle Spildevand vil overholde udledningstilladelser samt øvrige gældende lovkrav Vi vil håndtere spildevand centralt, således der sikres bedst mulig sikkerhed for overholdelse af udledningskrav Vi vil løbende gennemføre centralisering iht. rensestrukturplan, og vil i 2020 kun rense spildevand 4 steder i Vejle Kommune. Herved sikres en løbende forbedring af rensning og forsyningssikkerheden de kommende år Vi vil håndtere regnvand lokalt og implementere LAR løsninger, hvor det er teknisk og økonomisk forsvarligt Vi vil løbende nedbringe energiforbruget ved bevidst valg af mere energieffektivt materiel i såvel nyanlæg samt ved renovering af eksisterende anlæg Vi vil løbende optimere drift af ledningsnet, bassiner og pumpestationer, så der udledes mindre mængder af opblandet spildevand til recipienter SIDE 6/7 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

8 Sådan når vi vores mål i Vejle Spildevand I Vejle Spildevand vil vi skabe overblik, sammenhæng og gennemsigtighed i selskabets samlede drifts- og udviklingsaktiviteter, så vi bliver effektive i vores indsats og kan følge op på effekten. I forbindelse med at vi i 2010 blev til det nuværende Vejle Spildevand, var tiden inde til, sammen med nye medarbejdere og ny ledergruppe, at stille skarpt på vores nye rolle som selskab, og hvilke muligheder og konsekvenser den stiller os overfor. Vi bygger i Virksomhedsplan videre på de resultater, vi opnåede gennem realisering af de hidtidige virksomhedsplaner og tager de næste skridt med at realisere visionen for Vejle Spildevand. Virksomhedsplan er blevet til i et samarbejde mellem bestyrelse, Vejle Spildevands ledergruppe og medarbejdere. Planen er derfor i god overensstemmelse med nuværende ejerstrategi, der blev vedtaget af Vejle Byråd den 14. maj Vi tager i strategiarbejdet udgangspunkt i formuleringen af vores seks visioner, der hver er udtryk for et fokusområde i vores udvikling af selskabet og vores måde at levere service på. Inden for hvert af de seks fokusområder er der formuleret politikker og nogle konkrete mål for, hvad vi vil opnå i henholdsvis 2015 og Det er også beskrevet, hvilke handlinger vi vil udføre for at opnå de opstillede mål, og hvilken deadline vi har sat for arbejdet. Vores strategiske forståelsesramme er illustreret i figuren til højre. I Vejle Spildevands samlede indsats for at skabe resultater har vi fokus på, at der er en direkte og klar sammenhæng fra visioner og politikker til mål og handlingsplaner. Vores ambition er, at det er nemt at se den røde tråd hele vejen fra vores ejerstrategi over mission, vision og værdier videreført i politikker, miljømålsætninger, konkrete mål og handleplaner og helt frem til alle vores daglige aktiviteter. Der skal være en klar sammenhæng mellem hvert eneste lag i denne forståelsesramme, så det bliver tydeligt for alle, hvordan de daglige aktiviteter giver mening i forhold til realisering af strategien. Vi vil sikre os, at alt, hvad vi gør, bidrager til det overordnede mål for Vejle Spildevand. Figuren på næste side illustrerer vores strategiske målsætningshierarki. Sammenhængen er, at den til enhver tid gældende ejerstrategi, er rammesættende for vores mission, vision og værdigrundlag, der igen er styrende for vores valg af politikker, som sammen med miljømålsætningerne danner udgangspunkt for vores mål, der realiseres gennem fastlagte handlingsplaner. Vores ledelses- og kvalitetssikringssystemer (ISO), der går på tværs af politikker, miljømålsætninger, mål og handlingsplaner illustreres ved de skråtstillede linjer i figuren.

9 EJERSTRATEGI MISSION, VISION & VÆRDIER SIDE 7 VISION & POLITIKKER SIDE VISIONERNE KOMMER TIL UDTRYK I 6 STATEMENTS MED TILHØRENDE POLITIKKER MILJØMÅLSÆTNINGER SIDE 7 MÅL SIDE HANDLINGSPLANER SIDE RESULTERER I PROJEKTPLANER, SOM UNDERLÆGGES ALMINDELIG PROJEKTSTYRING SIDE 8/9 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

10 Vejle Spildevands visioner 1/ Vi vil aktivt forbedre sundheden og nærmiljøet 2/ Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne 3/ Vi vil have tilfredse kunder og samarbejdspartnere 4/ Vi vil være et forbillede for andre selskaber mht. effektivitet og økonomisk ansvarlighed 5/ Vi vil være en attraktiv arbejdsplads 6/ Vi vil skabe æstetiske løsninger og være en god nabo

11 1/ Vi vil aktivt forbedre sundheden og nærmiljøet Politik Være kendt og anerkendt i lokalområdet for at værne om vandmiljøet og være et forbillede for andre virksomheder i området Designe nye og gamle anlæg, så der ikke udledes miljø- og sundhedsskadelige stoffer Deltage aktivt i nyudvikling af test af anlæg, der kan sikre sundheden og nærmiljøet Fortsat gennemføre tiltag til forbedring af badevandskvaliteten 1.1 MÅL Fortsat fokus på svovlbrinte bekæmpelse / håndtering Optimering af kemitilsætning. Afprøvning nye metoder og udstyr. Nedsætte intern arbejdsgruppe med tværfaglig kompetence. Løbende færdig Løbende afsluttet i Primo Oprette erfagruppe med andre forsyninger, herunder at deltage aktivt i Danvas svovlbrintegruppe. Medio MÅL Prioritering af indsats på overløb Udarbejde liste med indsatsområder med prioritering ift. økonomi og miljø ( opgradering af blivende overløb) set i forhold til strategiplaner. Internt notat om forventede indsatser og Vejle Spildevand (VS) prioriteringer foreligger Systematisk vedligehold. Udarbejde alternativ til fremtidens overløb, hvor der fx kan diskuteres kvalitet af vand i stedet for mængder tilledt recipienter. Overløbsbygværker med væsentlig betydning lagt i Sertica Idekatalog udarbejdet Drøftelser med miljø og myndigheder og forventningsafstemning af krav afsluttet ultimo SIDE 10/11 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

12 1.3 MÅL Nedlæggelse af Langelund Renseanlæg Langelund renseanlæg tages ud af drift efter idriftsættelse af ny pumpestation. Pumpestation opstartes ultimo Afklaring om eks bassiner skal bevares eller erstattes af ny bassinkapacitet. Afklaring med myndighed medio MÅL Nedlæggelse Jelling Renseanlæg Etablering af trykledning fra Jelling til Haraldskær Renseanlæg. Etableret 1. halvår Etablering og idriftsættelse af pst. på Jelling Renseanlæg. Idriftsættelse af pst. juni Nedbrydning af Jelling Renseanlæg. Nedbrydning og reetablering afsluttet ultimo MÅL Optimering bassiner Bredballe Undersøge om bassiner udnyttes fuldt ud. Hvordan er sammenhæng med LAR og oplandet Bredal, Assendrup mv. Rapport om aktuel udnyttelse og fremtidig brug i forhold til LAR projekt udarbejdet 1. kvartal MÅL Optimering af pumpestrenge i oplandet til renseanlæg med henblik på maksimal udnyttelse af bassinkapacitet, styring og regulering Vandel Randbøldal Haraldskær Kortlægge databehov og iværksætte data indsamling. Analysering af data. Ombygning og indsættelse af nødvendigt udstyr. Revidere styringsstrategi, optimere og vurdere resultater via DIMS. Pumpestreng Vandel Randbøldal til Haraldskær vurderet og optimeret i Pumpestreng Ådal/Hørup Jelling Haraldskær vurderet og optimeret ultimo På baggrund af disse 2 strenge laves koncept for udvikling/tilpasning af overordnet strategi ultimo 2016.

13 1.7 MÅL Støj og lugt fortsat fokus på reduktion af gener Chekliste indarbejdes i projektstyring på nyanlæg, fx overvejelse om lufttætte dæksler ved bolignære områder. Chekliste etableres i Screening af renseanlæg ved simpel lydmåling i skel ved alle renseanlæg. Internt notat, der beskriver lydniveau fra renseanlæg 2. halvår MÅL Etablering af supplerende bassinvolumen i Bredsten samt tilpasning og forskønnelse af regnvandsbassin Udvidelse af fællesbassinvolume. Tilpasse regnvandsbassin til omgivelserne. Opstille krav til udformning generelt på lukkede bassiner. Afskærende ledning til Haraldskær opgraderet primo Bassin arbejder afsluttet ultimo Krav beskrivelse af hvordan styring og regulering af fællesbassiner skal udarbejdes med hensyn til drift og vedligehold, arbejdsmiljø m.v. 1.9 MÅL Etablering af aktiv styring på næringssalte på Brejning renseanlæg (NH4-N styring) Programmering af løsning. Indkøring af ny styring. 1. halvår af NH 4 -N styring etableret og i drift 2. halvår MÅL Mål: Reducere kemiforbrug på VCR med 5 % ift ved indførelse af bedre styring Indkøb og montering af flowmålere. Programmering og styring etableres. Trimning af styring og dataopsamling forbrug. Flowmålere monteret juni Styring testet og idriftsat ultimo Intern rapportering af forbrug og besparelse ultimo SIDE 12/13 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

14 Slamhallen, Vejle Central Renseanlæg

15 2/ Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne Politik Sikre, at driften af vores anlæg bliver bæredygtig Sikre, at vores renseanlæg bliver CO 2 -neutrale Udvikle helhedsløsninger og disponere bæredygtighed i forhold til regnvandsafledning (forsinke vandet i nærområdet) Sikre et bedre vandmiljø ved at gøre klar til de nye krav, der kommer pga. klimaforandringerne 2.1 MÅL Elforbruget reduceres med kwh som godkendte CO 2 -reducerende tiltag i perioden , for fortsat at reducere miljøpåvirkningen og sikre at driften er bæredygtig Udskiftning af varmeblæsere til varmepumper hele VS Optimering af mellempumper på VCR Montering af nye indløbspumper VCR (de 2 sidste) Løbende valg af udstyr der reducerer energioptag (hele VS) Afrapportering af det reducerede forbrug 2. halvår Undersøge muligheden for og gevinsten ved installation af turboblæsere på Give Renseanlæg og iværksættelse, hvis det viser sig at være rentabelt. Afrapportering af det reducerede forbrug 2. halvår MÅL Planlægning og gennemførelse af indsatser til opfyldelse af statens vandplaner Vandplanindsats i Thyregod. Vandplanindsats i Egtved. Forslag til plan udarbejdet i 2. halvår Forslag til plan udarbejdet i 2. halvår Vedtaget tillæg til spildevandsplan foreligger i 1. halvår Indsatser opstartes i marken i 1. halvår SIDE 14/15 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

16 2.3 MÅL Udarbejdelse af proces strategi for udvikling VCR (Arbejdstitel: VCR frem til 2025) Gennemgang af proces på VCR. Udarbejdelse af hydraulisk snit for VCR. Afdækning af mulige projekter. Erfaringsindhentning. Udvælgelse af projekter og prioritering af økonomi. Iværksættelse af udvalgte projekter. 1. halvår 2015: Færdigt forslag til proces strategi indeholdende muligheder på kort og lang sigt herunder: - Omlægning af primærrensning - Bio-p proces - Udvinding af fosfor (Struvit) - Rejekt vands rensning Projekt prioriteret 2. halvår halvår MÅL Undersøge muligheden for montering af solceller på Give og Haraldskær Renseanlæg og iværksættelse, hvis det er rentabelt Statiske beregninger på slamhal i Give og afskrivningsprofil udføres på mulig effekt. Beregninger og afskrivningsprofil udføres på mulig effekt ved opsætning af solceller på friareal ved Haraldskær Renseanlæg. Installation af solcelleanlæg på slamhal i Give, hvis det er rentabelt 1. halvår Installation af solcelleanlæg på friareal ved Haraldskær Renseanlæg, hvis det er muligt og rentabelt 2. halvår Slamhallen, Vejle Central Renseanlæg

17 2.5 MÅL Øge den grønne energiproduktion med 10 % i forhold til 2014 for at komme nærmere målet om at producere energi nok til eget forbrug Ny lagertank til støttedosering af energiprodukt. Test af minivindmølle. Løbende gennemføre forsøg med produkter og optimere på anlægget. Opgørelse foreligger på den øgede produktion 2. halvår Husstandsvindmølle indkøbes i Løbende gennemføre forsøg med energi produkter og optimere på anlægget. Opgørelse foreligger på den øgede produktion 2. halvår MÅL Finde løsning til bedre synliggørelse af elforbrug på udvalgt lokation eksempelvis administration Afklaring af muligheder for synliggørelse af elforbrug. Hvis muligheder ligger inden for rimelig økonomisk ramme iværksættes løsningen. Færdig løsning 2. halvår af halvår af MÅL Diffusere på VCR skiftes 5% energi reduktion i forhold til nuværende beluftere Få udviklet/lavet plan for nedpumpning. Udskiftning af diffusere. Plan for gennemførelse af udskiftning af diffusere 1. halvår Diffusere udskiftet 2. halvår MÅL Udvikle system til automatisk test af bundbeluftere Udarbejdelse af styringsbeskrivelse. Programmering igangsættes på udvalgt anlæg. Indkøring af program. Færdigt system til test af diffusere 2. halvår halvår halvår SIDE 16/17 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

18 2.9 MÅL Fortsætte arbejdet med klimatilpasning og varsling i samarbejde med Vejle Kommune Deltagelse i udarbejdelse af Vejle Kommunes risikostyringsplan. Risikostyringsplan vedtages i Deltagelse i samarbejdet i Miljøteknologisk Udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) omkring styring af slusen på Omløbsåen og varsling af oversvømmelser. Modeludvikling gennemført i Udarbejdelse af vandmodeller iht. Vejle Kommunes klimatilpasningsplan. Udarbejdelse af input til Vejle Kommune ift. serviceniveau. Vandmodel for Give, Børkop, Egtved, Nørremarken m.fl. er udarbejdet i 1. halvår Udarbejdelse af grundlag for politisk beslutning i Vejle by indgår i den gruppe af Resilient Cities, som Rockefeller Fonden støtter. VS sidder i bestyrelsen for Resilience Lab Denmark og VS vil løbende arbejde for at gøre vores anlæg og Vejle Kommune mere robust (resilient) overfor fremtidens klimapåvirkninger. Plan for reduktion af overløb til Bæksgård bæk i Give. Demonstrationsprojekt opstartes i 2015 i Resilience Lab Denmark. KONKRET forslag Planforslag udarbejdet i 1. halvår af Vedtaget tillæg til spildevandsplan foreligger i 2. halvår Indsatser opstartes i marken i 2. halvår MÅL Udbredelse af LAR lokal anvendelse/afledning af regnvand Konsekvent arbejde for lokal afledning af regnvand (LAR) i byggemodningsområder. Løbende, bl.a. i forbindelse med lokalplanarbejde. Udvikling af koncept for målrettet kampagne for afkobling af regnvand fra ejendomme i fælleskloakerede områder. Undersøgelse af effekten af det grønne tag på VS administrationsbygning i forhold til reduktion af afstrømningen under regn. Koncept udviklet i 1. halvår Kampagne i Give i 2. halvår Kampagne i yderligere 2 byer i Rapport udarbejdet i Afklaring af den fremtidige LAR-indsats i Bredballe på baggrund af en vurdering af indsatsen i etape 1 og 2, der afsluttes ultimo Afrapportering i 1. kvartal Beslutning truffet vedr. 3. etape i Bredballe.

19 2.11 MÅL Reduktion af elforbrug på pumpestationer Kortlægning af de 10 mest el forbrugende stationer. Indsamling af data og måling på de udvalgte pumpestationer. Udvælgelse af 2 pumpestationer med mest potentiale og optimering af disse. De 10 mest forbrugende identificeret 1. halvår Notat der beskriver mulighederne for energioptimering på de udvalgte stationer 2. halvår pumpestationer energioptimeret 2. halvår MÅL Udarbejdelse af strategiplan for kloakoplande Plan for opland til Haraldskær Renseanlæg, Brejning Renseanlæg og Give Renseanlæg. Kortlægning i oplandet til VCR. Strategiplan for opland til renseanlæggene: Haraldskær, Brejning, Give 1. halvår Kortlægning af Vejle opland afsluttet 2. halvår Overordnet strategiplan for opland til VCR udarbejdet 2. halvår Give Renseanlæg SIDE 18/19 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN Foto: AT LUFTFOTO ApS

20 3/ Vi vil have tilfredse kunder og samarbejdspartnere Politik Tage initiativ til aktiv dialog og højt informations- og serviceniveau Være åbne over for samarbejde med andre selskaber 3.1 MÅL Implementering af vejledning i håndtering af dialog med kunder Vejledning for kundehåndtering iht. ISO. Dette gælder både drifts- og fakturahenvendelser. Skabelon for henvendelser vedr. skybrud (til internt brug). 1. version medio 2015 er udarbejdet og implementeret 2. halvår Implementeret 1. halvår Der skal skabes mulighed for at oprette sag om vand i kælder via henvendelser på hjemmesiden. Medio MÅL Udarbejdelse af overordnet kommunikationspolitik Skitse/vejledning for vores kommunikationspolitik. Evaluering af kommunikationspolitik. Udarbejdelse af foldere for alle fire renseanlæg i Vejle, Give, Haraldskær og Brejning til uddeling på rundvisninger. Udkast færdig 2. halvår halvår halvår Hjemmesiden skal bruges mere aktivt ifm. oplysninger om igangværende/kommende projekter. Påbegyndes MÅL Tilbyde medarbejdere kursus i kundehåndtering Dette kunne være kursus i konflikthåndtering, da de alle er med baggrund i at kunden ikke er tilfreds. Her kunne tænkes på toneleje eller andre værktøjer. Primo 2015.

21 3.4 MÅL Gennemføre kundetilfredshedsundersøgelse Direktøren besøger de 5 største kunder. Udsendelse af spørgeskema til kunder samt kortlægge indsatsområder og opstille forbedringspunkter. Primo Afsluttes 1. halvår Ny tilfredshedsundersøgelse hos kunder. Optimering af procedurer og processer med samarbejdspartnere og rådgivere. Ultimo halvår MÅL Gennemføre Åbent Hus-arrangement Åbent Hus på VCR og andet anlæg. August måned hvert år. 3.6 MÅL Dialog med berørte kunder i udvalgte områder Udvælge et projekt eller flere, der er afsluttet i starten af 2015, og der tages kontakt til berørte kunder for evaluering af dialog og proces. Projekter kunne eksempelvis være LAR etape 2 og/ eller Jelling, hvor der tages kontakt til de berørte grundejere. 1. halvår MÅL Oplysning og viden om VS Øge kendskabet til VS generelt Oplysningsskilte til bassiner udvikles og produceres. Oplysningsskilte til pumpestationer udvikles og produceres. Ultimo Færdiggøres i Udarbejde informationsmateriale, herunder oversigt over renseanlæg folder på hvert af de blivende anlæg 4 stk. og en generel hvem er VS/fakta folder. Medio SIDE 20/21 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

22 3.8 MÅL Markedsføring af VS Der kunne periodevis udvælges et fokusområde, hvor information herom kunne målrettes ved annoncekampagner. Fokusområder/oplysningkampagner kunne være: - Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i fælleskloakerede områder. - VS er ikke forpligtet til at afvande kældre, hvad kan grundejer selv gøre. - VS laver rørerne, så de opfylder det stillede politiske serviceniveau. - Man må ikke hælde kemikalier i rendestensristene og vaske bil i separatkloakerede områder. - VS stopper med at dræne et område, når vi renoverer og gør rørene tætte. Hvad kan grundejer gøre? Pilotprojekt udvælges Haraldskær Renseanlæg Foto: AT LUFTFOTO ApS

23 4/ Vi vil være et forbillede for andre selskaber mht. effektivitet og økonomisk ansvarlighed Politik Gå forrest, når det handler om, at selskabets aktiver vedligeholdes og sikres, samtidig med at vi leverer ydelser til konkurrencedygtige priser Løbende forbedre vores effektivitet 4.1 MÅL 2015 Nyt LedelsesinformationsSystem er implementeret (LIS) Nyt LIS opbygges ud fra EV Nøgletal (Økonomisystemet). LIS ibrugtages inden udgangen af MÅL 2015 Samarbejdsmuligheder med Billund Vand undersøges Muligheder afklares med bestyrelse og ejer. Holdninger er afklaret i 1. halvår MÅL 2015 Kundekartoteket ajourføres Dataregistre sammenholdes for at finde glemte kunder. Kunderegister er optimalt med udgangen af OIS-abonnement anskaffes for at afklare ejerskifte hurtigere. Kunderegister ajourføres løbende fra 1. halvår Ejendomsskats register for Affald-/Genbrugskunder afstemmes med vores for at finde nye kunder. Sammenligning er sket 1. halvår MÅL 2015 Muligheder for Shared Service i Den Jyske Akse afdækkes Etablering af tæt samarbejde afklares i direktørkredsen. Samarbejder om fx analyser, asfaltreetableringer, IT-indkøb, køb af ingeniør-, landinspektør-, revisor- og advokatydelser m.m. Holdninger er afklaret inden udgangen af SIDE 22/23 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

24 4.5 MÅL 2015 Den løbende kontrol på udløbsvand fra renseanlæg vurderes Muligheder for online-målinger i afløb kortlægges. Testforsøg udføres på Haraldskær Renseanlæg i MÅL 2015 Muligheder for hjemtagning af ydelser/tilkøb af ydelser afdækkes Der gennemføres en analyse om muligheder for at hjemtage ydelser/tilkøbe ydelser: - Slamsugere - TV-vogne - Entreprenøropgaver - Projekteringsopgaver - Rammeaftale om udbud af minipumpestationer - Udbudsprojekter Analysen er færdig med udgangen af MÅL 2015 Småindkøb/kemiindkøb er optimeret for at få færre typer og leverandører Der laves en procedure i ISO 9001 og Alle varer leveres (der afhentes kun undtagelsesvist) eller der etableres et leverandørlager hos os. Proceduren indført inden udgangen af Aftaler er indgået i MÅL 2015 Driftsudgifter reduceres med mindst 2 % i både 2015 og 1016 Det afklares om ekstern LEAN-konsulent skal komme med indspil til gennemgang af selskabets processer (arbejdets organisering). Afklaring foreligger ultimo 2015 og eventuel gennemgang er sket inden udgangen af Handlinger og Milepæle på energiområdet, der giver den ønskede effektivisering, er beskrevet under vision 2: Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne.

25 4.9 MÅL 2015 Effektivisering af projektstyring Budgetlægningen effektiviseres på anlægsområdet ved at opbygge en kalkulationsmodel, hvor gennemførte projekters enhedspriser bruges til at give en skarpere budgetlægning og bedømmelse af alternative løsninger. Inden udgangen af Fokus på at optimere timeregnskabet, så der bogføres mere og mere korrekt på anlægsprojekter. Bookingsystemet i projektstyringssystemet implementeres for at synliggøre/reservere nødvendig eller ledig arbejdskraft på projekter. Inden udgangen af 2015 bogføres mindst 75 % af ingeniørtimer på anlægsprojekter. Inden udgangen af Alt opmålingsmateriale (XML-filer) skal foreligge i godkendt stand inden afleveringsforretning kan aftales. I 2016 sker der ikke afleveringsforretninger uden alt materiale foreligger MÅL 2015 Samarbejdet med vandværker øges Vandværker tilbydes at deltage i vores forbrugsafregning. 5 vandværker er med inden udgangen af Det afklares, om der kan etableres en fælles IT-platform mellem VS, vandværker og kommunen. Alle indberetter på platformen inden udgangen af SIDE 24/25 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

26 5/ Vi vil være en attraktiv arbejdsplads Politik Udvikle medarbejder- og lederkompetencer og understøtte personlig udvikling Skabe en positiv og anerkendende dialog, hvor ledelsen er synlig og skaber rammerne Have sikkerhed og arbejdsmiljø i højsædet 5.1 MÅL Kulturmålinger Opfølgning på kulturmåling udført i december Gennemførsel af ny kulturmåling. Opfølgning på ny kulturmåling udført i december Primo Ultimo Ultimo MÅL Forbedring af den interne information og kommunikation Videreudvikling og aktiv brug af Intranettet, herunder retningslinjer for nyhedsformidling. Ultimo Udvikling af virksomhedsmøderne. Formen revurderes, og der indkaldes eksterne foredragsholdere ad hoc om aktuelle emner. Primo MÅL Håndbog for sikkerhed ved arbejdet med spildevand Udarbejdelse af håndbog for sikkerhed ved arbejdet med spildevand og fastlægge indholdet i håndbogen. Primo MÅL Værdigrundlag og leveregler Medarbejderseminar om revidering af virksomhedens værdigrundlag og leveregler. Primo 2015.

27 5.5 MÅL Sundhedstjek af medarbejderne Ét årligt sundhedstjek (bodyage) tilbydes alle ansatte. Peptalk om håndtering af egen sundhed, livsstil og eget ansvar for egen sundhed. Oktober Oktober MÅL Personalehåndbogen gøres synlig på Intranettet Personalehåndbogen foldes ud i afsnit på Intranettet, så den er nemmere at finde rundt i. Primo SIDE 26/27 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

28 6/ Vi vil skabe æstetiske løsninger og være en god nabo Politik Tilpasse løsninger til omgivelserne Prioritere det kunstneriske element i vores anlæg og bygninger Være en synlig del af bybilledet 6.1 MÅL Nyanlæg tilpasses områdets karakter både i by- og landmiljø I forbindelse med nedlæggelse af Jelling Renseanlæg skal området ved og omkring anlægget afleveres forskønnet. Dette skal ske på baggrund af en beplantningsplan udarbejdet af en landskabsarkitekt. Ligeledes undersøges, om eksisterende sti omkring anlægget evt. kan forskønnes, så den bliver mere synlig og tilgængelig i området, hvilket også medtages i arkitektens beplantningsplan. Ultimo Eksisterende kunstanlæg omkring kulfiltrene ved udvalgte pumpestationer i Vejle og Grejsdalen skal udbedres og forskønnes. Primo MÅL Forbedring af æstetikken omkring eksisterende anlæg Undersøge muligheden og hyppigheden for oprensning af fællesvandsbassiner, så bassinerne kan komme til at fremstår mere æstetiske. Primo De to pumpestationer ved henholdsvis Søndermarksskolen og Thyrasgade forskønnes og beklædes evt. med noget vedligeholdsfri træ. Medio Ved renovering af eksisterende renseanlæg og pumpestationer med flade tage undersøges, om det er muligt at udskifte tagarealerne med nye grønne tage til håndtering og behandling af regnvandet lokalt. Ad hoc Ved pumpestationen ved Strandvejen i Vejle, benævnt Åle Mathisen, undersøges, om det er muligt at udskifte det eksisterende tag med et grønt tag, så regnvandet derfra håndteres lokalt. Medio 2015.

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Stillings- og personprofil Plan- og anlægschef Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Opdragsgiver Vejle Spildevand A/S Adresse Toldbodvej 20, 7100 Vejle Stilling Plan- og anlægschef Refererer til Direktøren for

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN UDKAST Virksomhedsplan 2015 Forord Nærværende virksomhedsplan er nr. 3 i rækken, der er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016. Virksomhedsplanen dækker selskaberne;

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaet blev sendt til alle kommuner i foråret 2002 for at afklare, hvor langt de enkelte kommuner var

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf. DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING DEN 17. FEBRUAR Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.: 3016 1975 DAGSORDEN Hvor er HV lige nu (bl.a. Klimatilpasningsplan

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S Ejerstrategi Vejen Forsyning A/S 08.10.2013 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Bestyrelsen i selskaberne... 3 3. Mål for selskaberne... 4 4. Værdier... 4 5. Forsyningssikkerhed... 5 6. Miljøhensyn... 5 7. Energieffektivisering...

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER Oktober 2014 OM LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Lyngby-Taarbæk Forsynings opgave er at sikre rent drikkevand til alle forbrugere og sørge for at aflede og rense spildevandet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 4. Redegørelse fra direktionen

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING Velkomst Beslutningen om separering Baggrunden for separering Klima forandringer Dagsorden Beskrivelse fælles system Beskrivelse separat system Etape inddeling og tidsplan

Læs mere

Halvårsstatus for mål 2013 for Hørsholm Vand. Miljøansvarlighed. 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter

Halvårsstatus for mål 2013 for Hørsholm Vand. Miljøansvarlighed. 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter Halvårsstatus for mål 2013 for Hørsholm Vand Miljøansvarlighed 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter Færdiggøre kloakseparering i kvarteret omkring Bukkeballevej til at sikre

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Spildevandstillæg nr. 207

Spildevandstillæg nr. 207 Vejle Spildevand A/S Vejle Spildevands og lodsejernes rolle i forbindelse med spildevandstillæg nr. 207 om sanering og udtræden i Bredal og Assendrup. v. Trine Dam Larsen Spildevandstillæg nr. 207 Spildevandstillæg

Læs mere

URA: b. Undersøge muligheden for at deltage i et miljøudviklingsprojekt under Teknologiudviklingsfonden.

URA: b. Undersøge muligheden for at deltage i et miljøudviklingsprojekt under Teknologiudviklingsfonden. Side 1/7 Status for Mål 2014 for Hørsholm Vand Miljøansvarlighed 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter a. Fortsætte kloakseparering, etape 2, i kvarteret omkring Bukkeballevej

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER VISION HANDLINGSPLAN 2012-2015

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER VISION HANDLINGSPLAN 2012-2015 BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER Borup Varmeværk har vurderet de strategiske udfordringer værket står overfor i perioden 2012-2015 og disse kan kategoriseres i følgende

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Aftale om grøn omstilling Kommunerne vil i 2013: løfte investeringerne i klimatilpasning med

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere