Virksomhedsplan 2015 /2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2015 /2016"

Transkript

1 Vejle Spildevand Virksomhedsplan 2015 /2016 Fra vision og strategi til mål og handlingsplan SIDE 1/1 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

2 Kantstensbede, Bredballe

3 Forord I det følgende vil du blive præsenteret for virksomhedsplanen for Vejle Spildevand A/S, hvor vi i ord, tal og billeder fortæller om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvordan vi vil det. Virksomhedsplanen for er den tredje af slagsen for vores aktieselskab, der blev dannet i Vi har siden dannelsen af selskabet fokuseret på at sikre en effektiv etablering af aktieselskabet og på at skabe et robust grundlag for fremtiden som selvstændigt selskab. Vi står således i dag med et selskab med kompetente medarbejdere og ledere, der på hver sin måde har bidraget til at skabe en sammenhængende organisation med en fælles og klar bevidsthed om, hvad vi vil nu og i årene fremover. På de følgende sider vil vi dele vores vision for fremtiden med dig og helt åbent og ærligt fortælle, hvilke mål vi har sat os, og hvad vi vil gøre for at nå dem. Du kan læse om et Vejle Spildevand A/S med fokus på kunder, ledelse og udvikling i bestræbelserne på at levere optimal service og forsyningssikkerhed på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde. God fornøjelse med læsningen! Med venlig hilsen Mikael Schultz Direktør for Vejle Spildevand A/S

4 Et moderne aktieselskab tager hånd om Vejles spildevand Vejle Central Renseanlæg Foto: AT LUFTFOTO ApS

5 Fakta om os i Vejle Spildevand Vejle Spildevand har ca km kloakledninger, over 400 pumpestationer samt 12 renseanlæg, hvoraf Vejle Central Renseanlæg (VCR) er det største. De årlige anlægsinvesteringer er mere end 100 mill. kr., hvoraf kloakrenoveringsbudgettet udgør ca. 40 %. Selskabet har en årlig omsætning på ca. 180 mill. kr. og en egenkapital på over 3 mia. kr. Medarbejderstaben består af 43 veluddannede og professionelle medarbejdere, der fordeler sig med 40 % kvinder og 60 % mænd med en gennemsnitsalder på 48 år. Vejle Spildevand sørger for spildevandsafledning og rensning af spildevand fra ca husstande og en række virksomheder i Vejle Kommune. I alt behandles årligt ca mio. m³ spildevand fra ca PE (personækvivalenter = den mængde forurening, som én person forurener med). Vejle Spildevand har siden selskabet blev etableret i 2010 samlet alle centrale og administrative aktiviteter på én adresse i en ny administrationsbygning på Toldbodvej 20 i Vejle ved VCR. Herfra ledes selskabets aktiviteter og medarbejdere i en atmosfære, hvor vi kan trives, udvikles og betjene vores kunder optimalt. Ændrede opgaver, rammer og vilkår Vejle Spildevand står over for markante ændringer i opgaver og udfordringer: Konsekvenser af klimaforandringer, vandplaner, kundernes øgede fokus på miljø med krav om fx bedre badevand, den generelle strukturelle udvikling på forsyningsområdet stiller nye krav om øget faglighed og krav om spidskompetencer. Rammer og vilkår ændrer sig bl.a. som konsekvens af øget fokus på effektivisering inden for forsyningsområdet, øget regulering og kontrol på forsyningsområdet, ændringer i udbuddet af arbejdskraft og øget udbredelse af netværkslignende samarbejdsformer hvilket sammenlagt stiller nye krav om mere generel administrativ kompetence og kapacitet. Vejle Spildevand arbejder fokuseret på at honorere disse mangeartede krav, for at sikre en effektiv virksomhedsdrift i dag og for at opbygge den nødvendige viden og færdigheder til at håndtere morgendagens udfordringer. En fagligt stærk og lokalforankret værdifuld aktør Vejle Spildevand deler nogle af udfordringerne med Vejle Kommune, der også arbejder med vandplaner og klimaplaner. Vejle Spildevands viden, erfaring og specifikke kendskab til spildevandshåndtering og vandets vej i Vejle Kommunes geografiske dækningsområde er værdifuld i dette vigtige forebyggende miljøarbejde. Derfor går Vejle Spildevand aktivt ind i dette arbejde i tæt samarbejde med Vejle Kommune. Klimaændringerne medfører både kraftigere regn og stigende havvandstand. Spildevandsselskaberne har en central rolle i at tæmme vandmasserne, så de samfundsmæssige omkostninger minimeres mest muligt ved ekstreme hændelser. Ny lovgivning har givet selskaberne øget råderum for at kunne finansiere tiltag over taksterne. Klimatilpasningsplanen er forankret hos Vejle Kommune og den blev vedtaget af byrådet den 25. juni Vejle Spildevand er en væsentlig partner for Vejle Kommune og andre samarbejdspartnere som virksomheder, boligforeninger, Kystdirektoratet og Naturstyrelsen på dette område. Ledelsessystemer En stor del af vores daglige arbejde i Vejle Spildevand er omfattet af vores ledelsessystemer indenfor for kvalitet og miljø (ISO 9001 og 14001) Vi har arbejdet målbevidst på at opnå certificering inden for disse områder, da det er et vigtigt element i Vejle Spildevands overordnede, langsigtede strategi. Den sigter mod en øget effektivisering, forbedring af såvel rensningen som de administrative processer. Det giver kunderne bedre og billigere rensning af spildevandet. SIDE 4/54 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

6

7 Vi er her for dig og miljøet og vi ved, hvad vi vil MISSION Vejle Spildevands mission er: At transportere og behandle regn- og spildevand på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde, der sikrer kunderne den bedst mulige service og forsyningssikkerhed. VISION Vejle Spildevands visioner kommer til udtryk i følgende seks statements: Vi vil aktivt forbedre sundheden og nærmiljøet Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne Vi vil have tilfredse kunder og samarbejdspartnere Vi vil være et forbillede for andre selskaber mht. effektivitet og økonomisk ansvarlighed Vi vil være en attraktiv arbejdsplads Vi vil skabe æstetiske løsninger og være en god nabo VÆRDIER Vi vil i Vejle Spildevand gøre vores yderste for hver dag at levere god service og præstere kvalitet til vores kunder, og for at alle medarbejdere går glade på arbejde og stolte hjem. Derfor har vi i vores arbejde og vores relationer fokus på med rette at kunne sige: Vi er professionelle Vi tager fælles ejerskab Vi arbejder med frie rammer Vi er engagerede Vi tager ansvar for hinanden Miljømålsætninger Dette er vores målsætninger i miljøledelsessystemet ISO 14001: Vejle Spildevand vil overholde udledningstilladelser samt øvrige gældende lovkrav Vi vil håndtere spildevand centralt, således der sikres bedst mulig sikkerhed for overholdelse af udledningskrav Vi vil løbende gennemføre centralisering iht. rensestrukturplan, og vil i 2020 kun rense spildevand 4 steder i Vejle Kommune. Herved sikres en løbende forbedring af rensning og forsyningssikkerheden de kommende år Vi vil håndtere regnvand lokalt og implementere LAR løsninger, hvor det er teknisk og økonomisk forsvarligt Vi vil løbende nedbringe energiforbruget ved bevidst valg af mere energieffektivt materiel i såvel nyanlæg samt ved renovering af eksisterende anlæg Vi vil løbende optimere drift af ledningsnet, bassiner og pumpestationer, så der udledes mindre mængder af opblandet spildevand til recipienter SIDE 6/7 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

8 Sådan når vi vores mål i Vejle Spildevand I Vejle Spildevand vil vi skabe overblik, sammenhæng og gennemsigtighed i selskabets samlede drifts- og udviklingsaktiviteter, så vi bliver effektive i vores indsats og kan følge op på effekten. I forbindelse med at vi i 2010 blev til det nuværende Vejle Spildevand, var tiden inde til, sammen med nye medarbejdere og ny ledergruppe, at stille skarpt på vores nye rolle som selskab, og hvilke muligheder og konsekvenser den stiller os overfor. Vi bygger i Virksomhedsplan videre på de resultater, vi opnåede gennem realisering af de hidtidige virksomhedsplaner og tager de næste skridt med at realisere visionen for Vejle Spildevand. Virksomhedsplan er blevet til i et samarbejde mellem bestyrelse, Vejle Spildevands ledergruppe og medarbejdere. Planen er derfor i god overensstemmelse med nuværende ejerstrategi, der blev vedtaget af Vejle Byråd den 14. maj Vi tager i strategiarbejdet udgangspunkt i formuleringen af vores seks visioner, der hver er udtryk for et fokusområde i vores udvikling af selskabet og vores måde at levere service på. Inden for hvert af de seks fokusområder er der formuleret politikker og nogle konkrete mål for, hvad vi vil opnå i henholdsvis 2015 og Det er også beskrevet, hvilke handlinger vi vil udføre for at opnå de opstillede mål, og hvilken deadline vi har sat for arbejdet. Vores strategiske forståelsesramme er illustreret i figuren til højre. I Vejle Spildevands samlede indsats for at skabe resultater har vi fokus på, at der er en direkte og klar sammenhæng fra visioner og politikker til mål og handlingsplaner. Vores ambition er, at det er nemt at se den røde tråd hele vejen fra vores ejerstrategi over mission, vision og værdier videreført i politikker, miljømålsætninger, konkrete mål og handleplaner og helt frem til alle vores daglige aktiviteter. Der skal være en klar sammenhæng mellem hvert eneste lag i denne forståelsesramme, så det bliver tydeligt for alle, hvordan de daglige aktiviteter giver mening i forhold til realisering af strategien. Vi vil sikre os, at alt, hvad vi gør, bidrager til det overordnede mål for Vejle Spildevand. Figuren på næste side illustrerer vores strategiske målsætningshierarki. Sammenhængen er, at den til enhver tid gældende ejerstrategi, er rammesættende for vores mission, vision og værdigrundlag, der igen er styrende for vores valg af politikker, som sammen med miljømålsætningerne danner udgangspunkt for vores mål, der realiseres gennem fastlagte handlingsplaner. Vores ledelses- og kvalitetssikringssystemer (ISO), der går på tværs af politikker, miljømålsætninger, mål og handlingsplaner illustreres ved de skråtstillede linjer i figuren.

9 EJERSTRATEGI MISSION, VISION & VÆRDIER SIDE 7 VISION & POLITIKKER SIDE VISIONERNE KOMMER TIL UDTRYK I 6 STATEMENTS MED TILHØRENDE POLITIKKER MILJØMÅLSÆTNINGER SIDE 7 MÅL SIDE HANDLINGSPLANER SIDE RESULTERER I PROJEKTPLANER, SOM UNDERLÆGGES ALMINDELIG PROJEKTSTYRING SIDE 8/9 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

10 Vejle Spildevands visioner 1/ Vi vil aktivt forbedre sundheden og nærmiljøet 2/ Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne 3/ Vi vil have tilfredse kunder og samarbejdspartnere 4/ Vi vil være et forbillede for andre selskaber mht. effektivitet og økonomisk ansvarlighed 5/ Vi vil være en attraktiv arbejdsplads 6/ Vi vil skabe æstetiske løsninger og være en god nabo

11 1/ Vi vil aktivt forbedre sundheden og nærmiljøet Politik Være kendt og anerkendt i lokalområdet for at værne om vandmiljøet og være et forbillede for andre virksomheder i området Designe nye og gamle anlæg, så der ikke udledes miljø- og sundhedsskadelige stoffer Deltage aktivt i nyudvikling af test af anlæg, der kan sikre sundheden og nærmiljøet Fortsat gennemføre tiltag til forbedring af badevandskvaliteten 1.1 MÅL Fortsat fokus på svovlbrinte bekæmpelse / håndtering Optimering af kemitilsætning. Afprøvning nye metoder og udstyr. Nedsætte intern arbejdsgruppe med tværfaglig kompetence. Løbende færdig Løbende afsluttet i Primo Oprette erfagruppe med andre forsyninger, herunder at deltage aktivt i Danvas svovlbrintegruppe. Medio MÅL Prioritering af indsats på overløb Udarbejde liste med indsatsområder med prioritering ift. økonomi og miljø ( opgradering af blivende overløb) set i forhold til strategiplaner. Internt notat om forventede indsatser og Vejle Spildevand (VS) prioriteringer foreligger Systematisk vedligehold. Udarbejde alternativ til fremtidens overløb, hvor der fx kan diskuteres kvalitet af vand i stedet for mængder tilledt recipienter. Overløbsbygværker med væsentlig betydning lagt i Sertica Idekatalog udarbejdet Drøftelser med miljø og myndigheder og forventningsafstemning af krav afsluttet ultimo SIDE 10/11 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

12 1.3 MÅL Nedlæggelse af Langelund Renseanlæg Langelund renseanlæg tages ud af drift efter idriftsættelse af ny pumpestation. Pumpestation opstartes ultimo Afklaring om eks bassiner skal bevares eller erstattes af ny bassinkapacitet. Afklaring med myndighed medio MÅL Nedlæggelse Jelling Renseanlæg Etablering af trykledning fra Jelling til Haraldskær Renseanlæg. Etableret 1. halvår Etablering og idriftsættelse af pst. på Jelling Renseanlæg. Idriftsættelse af pst. juni Nedbrydning af Jelling Renseanlæg. Nedbrydning og reetablering afsluttet ultimo MÅL Optimering bassiner Bredballe Undersøge om bassiner udnyttes fuldt ud. Hvordan er sammenhæng med LAR og oplandet Bredal, Assendrup mv. Rapport om aktuel udnyttelse og fremtidig brug i forhold til LAR projekt udarbejdet 1. kvartal MÅL Optimering af pumpestrenge i oplandet til renseanlæg med henblik på maksimal udnyttelse af bassinkapacitet, styring og regulering Vandel Randbøldal Haraldskær Kortlægge databehov og iværksætte data indsamling. Analysering af data. Ombygning og indsættelse af nødvendigt udstyr. Revidere styringsstrategi, optimere og vurdere resultater via DIMS. Pumpestreng Vandel Randbøldal til Haraldskær vurderet og optimeret i Pumpestreng Ådal/Hørup Jelling Haraldskær vurderet og optimeret ultimo På baggrund af disse 2 strenge laves koncept for udvikling/tilpasning af overordnet strategi ultimo 2016.

13 1.7 MÅL Støj og lugt fortsat fokus på reduktion af gener Chekliste indarbejdes i projektstyring på nyanlæg, fx overvejelse om lufttætte dæksler ved bolignære områder. Chekliste etableres i Screening af renseanlæg ved simpel lydmåling i skel ved alle renseanlæg. Internt notat, der beskriver lydniveau fra renseanlæg 2. halvår MÅL Etablering af supplerende bassinvolumen i Bredsten samt tilpasning og forskønnelse af regnvandsbassin Udvidelse af fællesbassinvolume. Tilpasse regnvandsbassin til omgivelserne. Opstille krav til udformning generelt på lukkede bassiner. Afskærende ledning til Haraldskær opgraderet primo Bassin arbejder afsluttet ultimo Krav beskrivelse af hvordan styring og regulering af fællesbassiner skal udarbejdes med hensyn til drift og vedligehold, arbejdsmiljø m.v. 1.9 MÅL Etablering af aktiv styring på næringssalte på Brejning renseanlæg (NH4-N styring) Programmering af løsning. Indkøring af ny styring. 1. halvår af NH 4 -N styring etableret og i drift 2. halvår MÅL Mål: Reducere kemiforbrug på VCR med 5 % ift ved indførelse af bedre styring Indkøb og montering af flowmålere. Programmering og styring etableres. Trimning af styring og dataopsamling forbrug. Flowmålere monteret juni Styring testet og idriftsat ultimo Intern rapportering af forbrug og besparelse ultimo SIDE 12/13 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

14 Slamhallen, Vejle Central Renseanlæg

15 2/ Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne Politik Sikre, at driften af vores anlæg bliver bæredygtig Sikre, at vores renseanlæg bliver CO 2 -neutrale Udvikle helhedsløsninger og disponere bæredygtighed i forhold til regnvandsafledning (forsinke vandet i nærområdet) Sikre et bedre vandmiljø ved at gøre klar til de nye krav, der kommer pga. klimaforandringerne 2.1 MÅL Elforbruget reduceres med kwh som godkendte CO 2 -reducerende tiltag i perioden , for fortsat at reducere miljøpåvirkningen og sikre at driften er bæredygtig Udskiftning af varmeblæsere til varmepumper hele VS Optimering af mellempumper på VCR Montering af nye indløbspumper VCR (de 2 sidste) Løbende valg af udstyr der reducerer energioptag (hele VS) Afrapportering af det reducerede forbrug 2. halvår Undersøge muligheden for og gevinsten ved installation af turboblæsere på Give Renseanlæg og iværksættelse, hvis det viser sig at være rentabelt. Afrapportering af det reducerede forbrug 2. halvår MÅL Planlægning og gennemførelse af indsatser til opfyldelse af statens vandplaner Vandplanindsats i Thyregod. Vandplanindsats i Egtved. Forslag til plan udarbejdet i 2. halvår Forslag til plan udarbejdet i 2. halvår Vedtaget tillæg til spildevandsplan foreligger i 1. halvår Indsatser opstartes i marken i 1. halvår SIDE 14/15 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

16 2.3 MÅL Udarbejdelse af proces strategi for udvikling VCR (Arbejdstitel: VCR frem til 2025) Gennemgang af proces på VCR. Udarbejdelse af hydraulisk snit for VCR. Afdækning af mulige projekter. Erfaringsindhentning. Udvælgelse af projekter og prioritering af økonomi. Iværksættelse af udvalgte projekter. 1. halvår 2015: Færdigt forslag til proces strategi indeholdende muligheder på kort og lang sigt herunder: - Omlægning af primærrensning - Bio-p proces - Udvinding af fosfor (Struvit) - Rejekt vands rensning Projekt prioriteret 2. halvår halvår MÅL Undersøge muligheden for montering af solceller på Give og Haraldskær Renseanlæg og iværksættelse, hvis det er rentabelt Statiske beregninger på slamhal i Give og afskrivningsprofil udføres på mulig effekt. Beregninger og afskrivningsprofil udføres på mulig effekt ved opsætning af solceller på friareal ved Haraldskær Renseanlæg. Installation af solcelleanlæg på slamhal i Give, hvis det er rentabelt 1. halvår Installation af solcelleanlæg på friareal ved Haraldskær Renseanlæg, hvis det er muligt og rentabelt 2. halvår Slamhallen, Vejle Central Renseanlæg

17 2.5 MÅL Øge den grønne energiproduktion med 10 % i forhold til 2014 for at komme nærmere målet om at producere energi nok til eget forbrug Ny lagertank til støttedosering af energiprodukt. Test af minivindmølle. Løbende gennemføre forsøg med produkter og optimere på anlægget. Opgørelse foreligger på den øgede produktion 2. halvår Husstandsvindmølle indkøbes i Løbende gennemføre forsøg med energi produkter og optimere på anlægget. Opgørelse foreligger på den øgede produktion 2. halvår MÅL Finde løsning til bedre synliggørelse af elforbrug på udvalgt lokation eksempelvis administration Afklaring af muligheder for synliggørelse af elforbrug. Hvis muligheder ligger inden for rimelig økonomisk ramme iværksættes løsningen. Færdig løsning 2. halvår af halvår af MÅL Diffusere på VCR skiftes 5% energi reduktion i forhold til nuværende beluftere Få udviklet/lavet plan for nedpumpning. Udskiftning af diffusere. Plan for gennemførelse af udskiftning af diffusere 1. halvår Diffusere udskiftet 2. halvår MÅL Udvikle system til automatisk test af bundbeluftere Udarbejdelse af styringsbeskrivelse. Programmering igangsættes på udvalgt anlæg. Indkøring af program. Færdigt system til test af diffusere 2. halvår halvår halvår SIDE 16/17 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

18 2.9 MÅL Fortsætte arbejdet med klimatilpasning og varsling i samarbejde med Vejle Kommune Deltagelse i udarbejdelse af Vejle Kommunes risikostyringsplan. Risikostyringsplan vedtages i Deltagelse i samarbejdet i Miljøteknologisk Udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) omkring styring af slusen på Omløbsåen og varsling af oversvømmelser. Modeludvikling gennemført i Udarbejdelse af vandmodeller iht. Vejle Kommunes klimatilpasningsplan. Udarbejdelse af input til Vejle Kommune ift. serviceniveau. Vandmodel for Give, Børkop, Egtved, Nørremarken m.fl. er udarbejdet i 1. halvår Udarbejdelse af grundlag for politisk beslutning i Vejle by indgår i den gruppe af Resilient Cities, som Rockefeller Fonden støtter. VS sidder i bestyrelsen for Resilience Lab Denmark og VS vil løbende arbejde for at gøre vores anlæg og Vejle Kommune mere robust (resilient) overfor fremtidens klimapåvirkninger. Plan for reduktion af overløb til Bæksgård bæk i Give. Demonstrationsprojekt opstartes i 2015 i Resilience Lab Denmark. KONKRET forslag Planforslag udarbejdet i 1. halvår af Vedtaget tillæg til spildevandsplan foreligger i 2. halvår Indsatser opstartes i marken i 2. halvår MÅL Udbredelse af LAR lokal anvendelse/afledning af regnvand Konsekvent arbejde for lokal afledning af regnvand (LAR) i byggemodningsområder. Løbende, bl.a. i forbindelse med lokalplanarbejde. Udvikling af koncept for målrettet kampagne for afkobling af regnvand fra ejendomme i fælleskloakerede områder. Undersøgelse af effekten af det grønne tag på VS administrationsbygning i forhold til reduktion af afstrømningen under regn. Koncept udviklet i 1. halvår Kampagne i Give i 2. halvår Kampagne i yderligere 2 byer i Rapport udarbejdet i Afklaring af den fremtidige LAR-indsats i Bredballe på baggrund af en vurdering af indsatsen i etape 1 og 2, der afsluttes ultimo Afrapportering i 1. kvartal Beslutning truffet vedr. 3. etape i Bredballe.

19 2.11 MÅL Reduktion af elforbrug på pumpestationer Kortlægning af de 10 mest el forbrugende stationer. Indsamling af data og måling på de udvalgte pumpestationer. Udvælgelse af 2 pumpestationer med mest potentiale og optimering af disse. De 10 mest forbrugende identificeret 1. halvår Notat der beskriver mulighederne for energioptimering på de udvalgte stationer 2. halvår pumpestationer energioptimeret 2. halvår MÅL Udarbejdelse af strategiplan for kloakoplande Plan for opland til Haraldskær Renseanlæg, Brejning Renseanlæg og Give Renseanlæg. Kortlægning i oplandet til VCR. Strategiplan for opland til renseanlæggene: Haraldskær, Brejning, Give 1. halvår Kortlægning af Vejle opland afsluttet 2. halvår Overordnet strategiplan for opland til VCR udarbejdet 2. halvår Give Renseanlæg SIDE 18/19 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN Foto: AT LUFTFOTO ApS

20 3/ Vi vil have tilfredse kunder og samarbejdspartnere Politik Tage initiativ til aktiv dialog og højt informations- og serviceniveau Være åbne over for samarbejde med andre selskaber 3.1 MÅL Implementering af vejledning i håndtering af dialog med kunder Vejledning for kundehåndtering iht. ISO. Dette gælder både drifts- og fakturahenvendelser. Skabelon for henvendelser vedr. skybrud (til internt brug). 1. version medio 2015 er udarbejdet og implementeret 2. halvår Implementeret 1. halvår Der skal skabes mulighed for at oprette sag om vand i kælder via henvendelser på hjemmesiden. Medio MÅL Udarbejdelse af overordnet kommunikationspolitik Skitse/vejledning for vores kommunikationspolitik. Evaluering af kommunikationspolitik. Udarbejdelse af foldere for alle fire renseanlæg i Vejle, Give, Haraldskær og Brejning til uddeling på rundvisninger. Udkast færdig 2. halvår halvår halvår Hjemmesiden skal bruges mere aktivt ifm. oplysninger om igangværende/kommende projekter. Påbegyndes MÅL Tilbyde medarbejdere kursus i kundehåndtering Dette kunne være kursus i konflikthåndtering, da de alle er med baggrund i at kunden ikke er tilfreds. Her kunne tænkes på toneleje eller andre værktøjer. Primo 2015.

21 3.4 MÅL Gennemføre kundetilfredshedsundersøgelse Direktøren besøger de 5 største kunder. Udsendelse af spørgeskema til kunder samt kortlægge indsatsområder og opstille forbedringspunkter. Primo Afsluttes 1. halvår Ny tilfredshedsundersøgelse hos kunder. Optimering af procedurer og processer med samarbejdspartnere og rådgivere. Ultimo halvår MÅL Gennemføre Åbent Hus-arrangement Åbent Hus på VCR og andet anlæg. August måned hvert år. 3.6 MÅL Dialog med berørte kunder i udvalgte områder Udvælge et projekt eller flere, der er afsluttet i starten af 2015, og der tages kontakt til berørte kunder for evaluering af dialog og proces. Projekter kunne eksempelvis være LAR etape 2 og/ eller Jelling, hvor der tages kontakt til de berørte grundejere. 1. halvår MÅL Oplysning og viden om VS Øge kendskabet til VS generelt Oplysningsskilte til bassiner udvikles og produceres. Oplysningsskilte til pumpestationer udvikles og produceres. Ultimo Færdiggøres i Udarbejde informationsmateriale, herunder oversigt over renseanlæg folder på hvert af de blivende anlæg 4 stk. og en generel hvem er VS/fakta folder. Medio SIDE 20/21 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

22 3.8 MÅL Markedsføring af VS Der kunne periodevis udvælges et fokusområde, hvor information herom kunne målrettes ved annoncekampagner. Fokusområder/oplysningkampagner kunne være: - Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i fælleskloakerede områder. - VS er ikke forpligtet til at afvande kældre, hvad kan grundejer selv gøre. - VS laver rørerne, så de opfylder det stillede politiske serviceniveau. - Man må ikke hælde kemikalier i rendestensristene og vaske bil i separatkloakerede områder. - VS stopper med at dræne et område, når vi renoverer og gør rørene tætte. Hvad kan grundejer gøre? Pilotprojekt udvælges Haraldskær Renseanlæg Foto: AT LUFTFOTO ApS

23 4/ Vi vil være et forbillede for andre selskaber mht. effektivitet og økonomisk ansvarlighed Politik Gå forrest, når det handler om, at selskabets aktiver vedligeholdes og sikres, samtidig med at vi leverer ydelser til konkurrencedygtige priser Løbende forbedre vores effektivitet 4.1 MÅL 2015 Nyt LedelsesinformationsSystem er implementeret (LIS) Nyt LIS opbygges ud fra EV Nøgletal (Økonomisystemet). LIS ibrugtages inden udgangen af MÅL 2015 Samarbejdsmuligheder med Billund Vand undersøges Muligheder afklares med bestyrelse og ejer. Holdninger er afklaret i 1. halvår MÅL 2015 Kundekartoteket ajourføres Dataregistre sammenholdes for at finde glemte kunder. Kunderegister er optimalt med udgangen af OIS-abonnement anskaffes for at afklare ejerskifte hurtigere. Kunderegister ajourføres løbende fra 1. halvår Ejendomsskats register for Affald-/Genbrugskunder afstemmes med vores for at finde nye kunder. Sammenligning er sket 1. halvår MÅL 2015 Muligheder for Shared Service i Den Jyske Akse afdækkes Etablering af tæt samarbejde afklares i direktørkredsen. Samarbejder om fx analyser, asfaltreetableringer, IT-indkøb, køb af ingeniør-, landinspektør-, revisor- og advokatydelser m.m. Holdninger er afklaret inden udgangen af SIDE 22/23 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

24 4.5 MÅL 2015 Den løbende kontrol på udløbsvand fra renseanlæg vurderes Muligheder for online-målinger i afløb kortlægges. Testforsøg udføres på Haraldskær Renseanlæg i MÅL 2015 Muligheder for hjemtagning af ydelser/tilkøb af ydelser afdækkes Der gennemføres en analyse om muligheder for at hjemtage ydelser/tilkøbe ydelser: - Slamsugere - TV-vogne - Entreprenøropgaver - Projekteringsopgaver - Rammeaftale om udbud af minipumpestationer - Udbudsprojekter Analysen er færdig med udgangen af MÅL 2015 Småindkøb/kemiindkøb er optimeret for at få færre typer og leverandører Der laves en procedure i ISO 9001 og Alle varer leveres (der afhentes kun undtagelsesvist) eller der etableres et leverandørlager hos os. Proceduren indført inden udgangen af Aftaler er indgået i MÅL 2015 Driftsudgifter reduceres med mindst 2 % i både 2015 og 1016 Det afklares om ekstern LEAN-konsulent skal komme med indspil til gennemgang af selskabets processer (arbejdets organisering). Afklaring foreligger ultimo 2015 og eventuel gennemgang er sket inden udgangen af Handlinger og Milepæle på energiområdet, der giver den ønskede effektivisering, er beskrevet under vision 2: Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne.

25 4.9 MÅL 2015 Effektivisering af projektstyring Budgetlægningen effektiviseres på anlægsområdet ved at opbygge en kalkulationsmodel, hvor gennemførte projekters enhedspriser bruges til at give en skarpere budgetlægning og bedømmelse af alternative løsninger. Inden udgangen af Fokus på at optimere timeregnskabet, så der bogføres mere og mere korrekt på anlægsprojekter. Bookingsystemet i projektstyringssystemet implementeres for at synliggøre/reservere nødvendig eller ledig arbejdskraft på projekter. Inden udgangen af 2015 bogføres mindst 75 % af ingeniørtimer på anlægsprojekter. Inden udgangen af Alt opmålingsmateriale (XML-filer) skal foreligge i godkendt stand inden afleveringsforretning kan aftales. I 2016 sker der ikke afleveringsforretninger uden alt materiale foreligger MÅL 2015 Samarbejdet med vandværker øges Vandværker tilbydes at deltage i vores forbrugsafregning. 5 vandværker er med inden udgangen af Det afklares, om der kan etableres en fælles IT-platform mellem VS, vandværker og kommunen. Alle indberetter på platformen inden udgangen af SIDE 24/25 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

26 5/ Vi vil være en attraktiv arbejdsplads Politik Udvikle medarbejder- og lederkompetencer og understøtte personlig udvikling Skabe en positiv og anerkendende dialog, hvor ledelsen er synlig og skaber rammerne Have sikkerhed og arbejdsmiljø i højsædet 5.1 MÅL Kulturmålinger Opfølgning på kulturmåling udført i december Gennemførsel af ny kulturmåling. Opfølgning på ny kulturmåling udført i december Primo Ultimo Ultimo MÅL Forbedring af den interne information og kommunikation Videreudvikling og aktiv brug af Intranettet, herunder retningslinjer for nyhedsformidling. Ultimo Udvikling af virksomhedsmøderne. Formen revurderes, og der indkaldes eksterne foredragsholdere ad hoc om aktuelle emner. Primo MÅL Håndbog for sikkerhed ved arbejdet med spildevand Udarbejdelse af håndbog for sikkerhed ved arbejdet med spildevand og fastlægge indholdet i håndbogen. Primo MÅL Værdigrundlag og leveregler Medarbejderseminar om revidering af virksomhedens værdigrundlag og leveregler. Primo 2015.

27 5.5 MÅL Sundhedstjek af medarbejderne Ét årligt sundhedstjek (bodyage) tilbydes alle ansatte. Peptalk om håndtering af egen sundhed, livsstil og eget ansvar for egen sundhed. Oktober Oktober MÅL Personalehåndbogen gøres synlig på Intranettet Personalehåndbogen foldes ud i afsnit på Intranettet, så den er nemmere at finde rundt i. Primo SIDE 26/27 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

28 6/ Vi vil skabe æstetiske løsninger og være en god nabo Politik Tilpasse løsninger til omgivelserne Prioritere det kunstneriske element i vores anlæg og bygninger Være en synlig del af bybilledet 6.1 MÅL Nyanlæg tilpasses områdets karakter både i by- og landmiljø I forbindelse med nedlæggelse af Jelling Renseanlæg skal området ved og omkring anlægget afleveres forskønnet. Dette skal ske på baggrund af en beplantningsplan udarbejdet af en landskabsarkitekt. Ligeledes undersøges, om eksisterende sti omkring anlægget evt. kan forskønnes, så den bliver mere synlig og tilgængelig i området, hvilket også medtages i arkitektens beplantningsplan. Ultimo Eksisterende kunstanlæg omkring kulfiltrene ved udvalgte pumpestationer i Vejle og Grejsdalen skal udbedres og forskønnes. Primo MÅL Forbedring af æstetikken omkring eksisterende anlæg Undersøge muligheden og hyppigheden for oprensning af fællesvandsbassiner, så bassinerne kan komme til at fremstår mere æstetiske. Primo De to pumpestationer ved henholdsvis Søndermarksskolen og Thyrasgade forskønnes og beklædes evt. med noget vedligeholdsfri træ. Medio Ved renovering af eksisterende renseanlæg og pumpestationer med flade tage undersøges, om det er muligt at udskifte tagarealerne med nye grønne tage til håndtering og behandling af regnvandet lokalt. Ad hoc Ved pumpestationen ved Strandvejen i Vejle, benævnt Åle Mathisen, undersøges, om det er muligt at udskifte det eksisterende tag med et grønt tag, så regnvandet derfra håndteres lokalt. Medio 2015.

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Stillings- og personprofil Plan- og anlægschef Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Opdragsgiver Vejle Spildevand A/S Adresse Toldbodvej 20, 7100 Vejle Stilling Plan- og anlægschef Refererer til Direktøren for

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 Indhold Forord 3 Bestyrelse og direktion 4 Årets udvikling HOFOR Vand og Spildevand 6 Vand 11 Spildevand 15 Netselskaber Albertslund 20 Brøndby 24 Dragør 26 Herlev

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 2012 #01 Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 3 9 12 Bæredygtig teknologi skaber arbejdspladser og

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning 3 Juni 2012 Årgang 80 Tema: Klimatilpasning Spildevandscenter Avedøre, Brøndby Kommune og Brøndby Kloakforsyning A/S samarbejder bl.a. om et LAR-projekt på Brøndbyvester Skole Samarbejde i Brøndby 19 18

Læs mere

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Klimastrategi for Stevns

Klimastrategi for Stevns Klimastrategi for Stevns Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for Stevns Kommunes klimastrategi... 4 Status for Stevns kommune... 4 Økonomisk estimat... 4 - Et ambitiøst mål... 5

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup 1 Årsberetning 2012 Udgivet maj 2012 Forsyning Ballerup Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup CVR-nr. 32 659 543 Telefon: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Grafik/design: Forsyning

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Årsrapport 2011. Dok. nr. 2275/12 v9, Sag 12/119 1/107

Årsrapport 2011. Dok. nr. 2275/12 v9, Sag 12/119 1/107 Årsrapport 2011 Dok. nr. 2275/12 v9, Sag 12/119 1/107 FINANSIELLE NØGLETAL 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse Omsætning DKK mio. 7.369 8.480 9.145 8.360 9.792 Over- og underdækning DKK mio. 530

Læs mere

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres Vej og park 09/01/06 16:08 Side 1 Forord Engagement og kreativitet Vej & Parks evne til at servicere borgerne så hurtigt og effektivt som muligt afhænger helt af medarbejdernes engagement og kreativitet.trivselsundersøgelserne

Læs mere

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba Dato: 20. november 2009 Opdateret: 2. september 2011 for Polyteknisk KollegieSelskab amba Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Virksomhedens målsætning... 4 Tidsplaner for udvikling... 5 1. års plan for

Læs mere