Virksomhedsplan 2015 /2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2015 /2016"

Transkript

1 Vejle Spildevand Virksomhedsplan 2015 /2016 Fra vision og strategi til mål og handlingsplan SIDE 1/1 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

2 Kantstensbede, Bredballe

3 Forord I det følgende vil du blive præsenteret for virksomhedsplanen for Vejle Spildevand A/S, hvor vi i ord, tal og billeder fortæller om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvordan vi vil det. Virksomhedsplanen for er den tredje af slagsen for vores aktieselskab, der blev dannet i Vi har siden dannelsen af selskabet fokuseret på at sikre en effektiv etablering af aktieselskabet og på at skabe et robust grundlag for fremtiden som selvstændigt selskab. Vi står således i dag med et selskab med kompetente medarbejdere og ledere, der på hver sin måde har bidraget til at skabe en sammenhængende organisation med en fælles og klar bevidsthed om, hvad vi vil nu og i årene fremover. På de følgende sider vil vi dele vores vision for fremtiden med dig og helt åbent og ærligt fortælle, hvilke mål vi har sat os, og hvad vi vil gøre for at nå dem. Du kan læse om et Vejle Spildevand A/S med fokus på kunder, ledelse og udvikling i bestræbelserne på at levere optimal service og forsyningssikkerhed på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde. God fornøjelse med læsningen! Med venlig hilsen Mikael Schultz Direktør for Vejle Spildevand A/S

4 Et moderne aktieselskab tager hånd om Vejles spildevand Vejle Central Renseanlæg Foto: AT LUFTFOTO ApS

5 Fakta om os i Vejle Spildevand Vejle Spildevand har ca km kloakledninger, over 400 pumpestationer samt 12 renseanlæg, hvoraf Vejle Central Renseanlæg (VCR) er det største. De årlige anlægsinvesteringer er mere end 100 mill. kr., hvoraf kloakrenoveringsbudgettet udgør ca. 40 %. Selskabet har en årlig omsætning på ca. 180 mill. kr. og en egenkapital på over 3 mia. kr. Medarbejderstaben består af 43 veluddannede og professionelle medarbejdere, der fordeler sig med 40 % kvinder og 60 % mænd med en gennemsnitsalder på 48 år. Vejle Spildevand sørger for spildevandsafledning og rensning af spildevand fra ca husstande og en række virksomheder i Vejle Kommune. I alt behandles årligt ca mio. m³ spildevand fra ca PE (personækvivalenter = den mængde forurening, som én person forurener med). Vejle Spildevand har siden selskabet blev etableret i 2010 samlet alle centrale og administrative aktiviteter på én adresse i en ny administrationsbygning på Toldbodvej 20 i Vejle ved VCR. Herfra ledes selskabets aktiviteter og medarbejdere i en atmosfære, hvor vi kan trives, udvikles og betjene vores kunder optimalt. Ændrede opgaver, rammer og vilkår Vejle Spildevand står over for markante ændringer i opgaver og udfordringer: Konsekvenser af klimaforandringer, vandplaner, kundernes øgede fokus på miljø med krav om fx bedre badevand, den generelle strukturelle udvikling på forsyningsområdet stiller nye krav om øget faglighed og krav om spidskompetencer. Rammer og vilkår ændrer sig bl.a. som konsekvens af øget fokus på effektivisering inden for forsyningsområdet, øget regulering og kontrol på forsyningsområdet, ændringer i udbuddet af arbejdskraft og øget udbredelse af netværkslignende samarbejdsformer hvilket sammenlagt stiller nye krav om mere generel administrativ kompetence og kapacitet. Vejle Spildevand arbejder fokuseret på at honorere disse mangeartede krav, for at sikre en effektiv virksomhedsdrift i dag og for at opbygge den nødvendige viden og færdigheder til at håndtere morgendagens udfordringer. En fagligt stærk og lokalforankret værdifuld aktør Vejle Spildevand deler nogle af udfordringerne med Vejle Kommune, der også arbejder med vandplaner og klimaplaner. Vejle Spildevands viden, erfaring og specifikke kendskab til spildevandshåndtering og vandets vej i Vejle Kommunes geografiske dækningsområde er værdifuld i dette vigtige forebyggende miljøarbejde. Derfor går Vejle Spildevand aktivt ind i dette arbejde i tæt samarbejde med Vejle Kommune. Klimaændringerne medfører både kraftigere regn og stigende havvandstand. Spildevandsselskaberne har en central rolle i at tæmme vandmasserne, så de samfundsmæssige omkostninger minimeres mest muligt ved ekstreme hændelser. Ny lovgivning har givet selskaberne øget råderum for at kunne finansiere tiltag over taksterne. Klimatilpasningsplanen er forankret hos Vejle Kommune og den blev vedtaget af byrådet den 25. juni Vejle Spildevand er en væsentlig partner for Vejle Kommune og andre samarbejdspartnere som virksomheder, boligforeninger, Kystdirektoratet og Naturstyrelsen på dette område. Ledelsessystemer En stor del af vores daglige arbejde i Vejle Spildevand er omfattet af vores ledelsessystemer indenfor for kvalitet og miljø (ISO 9001 og 14001) Vi har arbejdet målbevidst på at opnå certificering inden for disse områder, da det er et vigtigt element i Vejle Spildevands overordnede, langsigtede strategi. Den sigter mod en øget effektivisering, forbedring af såvel rensningen som de administrative processer. Det giver kunderne bedre og billigere rensning af spildevandet. SIDE 4/54 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

6

7 Vi er her for dig og miljøet og vi ved, hvad vi vil MISSION Vejle Spildevands mission er: At transportere og behandle regn- og spildevand på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde, der sikrer kunderne den bedst mulige service og forsyningssikkerhed. VISION Vejle Spildevands visioner kommer til udtryk i følgende seks statements: Vi vil aktivt forbedre sundheden og nærmiljøet Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne Vi vil have tilfredse kunder og samarbejdspartnere Vi vil være et forbillede for andre selskaber mht. effektivitet og økonomisk ansvarlighed Vi vil være en attraktiv arbejdsplads Vi vil skabe æstetiske løsninger og være en god nabo VÆRDIER Vi vil i Vejle Spildevand gøre vores yderste for hver dag at levere god service og præstere kvalitet til vores kunder, og for at alle medarbejdere går glade på arbejde og stolte hjem. Derfor har vi i vores arbejde og vores relationer fokus på med rette at kunne sige: Vi er professionelle Vi tager fælles ejerskab Vi arbejder med frie rammer Vi er engagerede Vi tager ansvar for hinanden Miljømålsætninger Dette er vores målsætninger i miljøledelsessystemet ISO 14001: Vejle Spildevand vil overholde udledningstilladelser samt øvrige gældende lovkrav Vi vil håndtere spildevand centralt, således der sikres bedst mulig sikkerhed for overholdelse af udledningskrav Vi vil løbende gennemføre centralisering iht. rensestrukturplan, og vil i 2020 kun rense spildevand 4 steder i Vejle Kommune. Herved sikres en løbende forbedring af rensning og forsyningssikkerheden de kommende år Vi vil håndtere regnvand lokalt og implementere LAR løsninger, hvor det er teknisk og økonomisk forsvarligt Vi vil løbende nedbringe energiforbruget ved bevidst valg af mere energieffektivt materiel i såvel nyanlæg samt ved renovering af eksisterende anlæg Vi vil løbende optimere drift af ledningsnet, bassiner og pumpestationer, så der udledes mindre mængder af opblandet spildevand til recipienter SIDE 6/7 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

8 Sådan når vi vores mål i Vejle Spildevand I Vejle Spildevand vil vi skabe overblik, sammenhæng og gennemsigtighed i selskabets samlede drifts- og udviklingsaktiviteter, så vi bliver effektive i vores indsats og kan følge op på effekten. I forbindelse med at vi i 2010 blev til det nuværende Vejle Spildevand, var tiden inde til, sammen med nye medarbejdere og ny ledergruppe, at stille skarpt på vores nye rolle som selskab, og hvilke muligheder og konsekvenser den stiller os overfor. Vi bygger i Virksomhedsplan videre på de resultater, vi opnåede gennem realisering af de hidtidige virksomhedsplaner og tager de næste skridt med at realisere visionen for Vejle Spildevand. Virksomhedsplan er blevet til i et samarbejde mellem bestyrelse, Vejle Spildevands ledergruppe og medarbejdere. Planen er derfor i god overensstemmelse med nuværende ejerstrategi, der blev vedtaget af Vejle Byråd den 14. maj Vi tager i strategiarbejdet udgangspunkt i formuleringen af vores seks visioner, der hver er udtryk for et fokusområde i vores udvikling af selskabet og vores måde at levere service på. Inden for hvert af de seks fokusområder er der formuleret politikker og nogle konkrete mål for, hvad vi vil opnå i henholdsvis 2015 og Det er også beskrevet, hvilke handlinger vi vil udføre for at opnå de opstillede mål, og hvilken deadline vi har sat for arbejdet. Vores strategiske forståelsesramme er illustreret i figuren til højre. I Vejle Spildevands samlede indsats for at skabe resultater har vi fokus på, at der er en direkte og klar sammenhæng fra visioner og politikker til mål og handlingsplaner. Vores ambition er, at det er nemt at se den røde tråd hele vejen fra vores ejerstrategi over mission, vision og værdier videreført i politikker, miljømålsætninger, konkrete mål og handleplaner og helt frem til alle vores daglige aktiviteter. Der skal være en klar sammenhæng mellem hvert eneste lag i denne forståelsesramme, så det bliver tydeligt for alle, hvordan de daglige aktiviteter giver mening i forhold til realisering af strategien. Vi vil sikre os, at alt, hvad vi gør, bidrager til det overordnede mål for Vejle Spildevand. Figuren på næste side illustrerer vores strategiske målsætningshierarki. Sammenhængen er, at den til enhver tid gældende ejerstrategi, er rammesættende for vores mission, vision og værdigrundlag, der igen er styrende for vores valg af politikker, som sammen med miljømålsætningerne danner udgangspunkt for vores mål, der realiseres gennem fastlagte handlingsplaner. Vores ledelses- og kvalitetssikringssystemer (ISO), der går på tværs af politikker, miljømålsætninger, mål og handlingsplaner illustreres ved de skråtstillede linjer i figuren.

9 EJERSTRATEGI MISSION, VISION & VÆRDIER SIDE 7 VISION & POLITIKKER SIDE VISIONERNE KOMMER TIL UDTRYK I 6 STATEMENTS MED TILHØRENDE POLITIKKER MILJØMÅLSÆTNINGER SIDE 7 MÅL SIDE HANDLINGSPLANER SIDE RESULTERER I PROJEKTPLANER, SOM UNDERLÆGGES ALMINDELIG PROJEKTSTYRING SIDE 8/9 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

10 Vejle Spildevands visioner 1/ Vi vil aktivt forbedre sundheden og nærmiljøet 2/ Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne 3/ Vi vil have tilfredse kunder og samarbejdspartnere 4/ Vi vil være et forbillede for andre selskaber mht. effektivitet og økonomisk ansvarlighed 5/ Vi vil være en attraktiv arbejdsplads 6/ Vi vil skabe æstetiske løsninger og være en god nabo

11 1/ Vi vil aktivt forbedre sundheden og nærmiljøet Politik Være kendt og anerkendt i lokalområdet for at værne om vandmiljøet og være et forbillede for andre virksomheder i området Designe nye og gamle anlæg, så der ikke udledes miljø- og sundhedsskadelige stoffer Deltage aktivt i nyudvikling af test af anlæg, der kan sikre sundheden og nærmiljøet Fortsat gennemføre tiltag til forbedring af badevandskvaliteten 1.1 MÅL Fortsat fokus på svovlbrinte bekæmpelse / håndtering Optimering af kemitilsætning. Afprøvning nye metoder og udstyr. Nedsætte intern arbejdsgruppe med tværfaglig kompetence. Løbende færdig Løbende afsluttet i Primo Oprette erfagruppe med andre forsyninger, herunder at deltage aktivt i Danvas svovlbrintegruppe. Medio MÅL Prioritering af indsats på overløb Udarbejde liste med indsatsområder med prioritering ift. økonomi og miljø ( opgradering af blivende overløb) set i forhold til strategiplaner. Internt notat om forventede indsatser og Vejle Spildevand (VS) prioriteringer foreligger Systematisk vedligehold. Udarbejde alternativ til fremtidens overløb, hvor der fx kan diskuteres kvalitet af vand i stedet for mængder tilledt recipienter. Overløbsbygværker med væsentlig betydning lagt i Sertica Idekatalog udarbejdet Drøftelser med miljø og myndigheder og forventningsafstemning af krav afsluttet ultimo SIDE 10/11 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

12 1.3 MÅL Nedlæggelse af Langelund Renseanlæg Langelund renseanlæg tages ud af drift efter idriftsættelse af ny pumpestation. Pumpestation opstartes ultimo Afklaring om eks bassiner skal bevares eller erstattes af ny bassinkapacitet. Afklaring med myndighed medio MÅL Nedlæggelse Jelling Renseanlæg Etablering af trykledning fra Jelling til Haraldskær Renseanlæg. Etableret 1. halvår Etablering og idriftsættelse af pst. på Jelling Renseanlæg. Idriftsættelse af pst. juni Nedbrydning af Jelling Renseanlæg. Nedbrydning og reetablering afsluttet ultimo MÅL Optimering bassiner Bredballe Undersøge om bassiner udnyttes fuldt ud. Hvordan er sammenhæng med LAR og oplandet Bredal, Assendrup mv. Rapport om aktuel udnyttelse og fremtidig brug i forhold til LAR projekt udarbejdet 1. kvartal MÅL Optimering af pumpestrenge i oplandet til renseanlæg med henblik på maksimal udnyttelse af bassinkapacitet, styring og regulering Vandel Randbøldal Haraldskær Kortlægge databehov og iværksætte data indsamling. Analysering af data. Ombygning og indsættelse af nødvendigt udstyr. Revidere styringsstrategi, optimere og vurdere resultater via DIMS. Pumpestreng Vandel Randbøldal til Haraldskær vurderet og optimeret i Pumpestreng Ådal/Hørup Jelling Haraldskær vurderet og optimeret ultimo På baggrund af disse 2 strenge laves koncept for udvikling/tilpasning af overordnet strategi ultimo 2016.

13 1.7 MÅL Støj og lugt fortsat fokus på reduktion af gener Chekliste indarbejdes i projektstyring på nyanlæg, fx overvejelse om lufttætte dæksler ved bolignære områder. Chekliste etableres i Screening af renseanlæg ved simpel lydmåling i skel ved alle renseanlæg. Internt notat, der beskriver lydniveau fra renseanlæg 2. halvår MÅL Etablering af supplerende bassinvolumen i Bredsten samt tilpasning og forskønnelse af regnvandsbassin Udvidelse af fællesbassinvolume. Tilpasse regnvandsbassin til omgivelserne. Opstille krav til udformning generelt på lukkede bassiner. Afskærende ledning til Haraldskær opgraderet primo Bassin arbejder afsluttet ultimo Krav beskrivelse af hvordan styring og regulering af fællesbassiner skal udarbejdes med hensyn til drift og vedligehold, arbejdsmiljø m.v. 1.9 MÅL Etablering af aktiv styring på næringssalte på Brejning renseanlæg (NH4-N styring) Programmering af løsning. Indkøring af ny styring. 1. halvår af NH 4 -N styring etableret og i drift 2. halvår MÅL Mål: Reducere kemiforbrug på VCR med 5 % ift ved indførelse af bedre styring Indkøb og montering af flowmålere. Programmering og styring etableres. Trimning af styring og dataopsamling forbrug. Flowmålere monteret juni Styring testet og idriftsat ultimo Intern rapportering af forbrug og besparelse ultimo SIDE 12/13 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

14 Slamhallen, Vejle Central Renseanlæg

15 2/ Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne Politik Sikre, at driften af vores anlæg bliver bæredygtig Sikre, at vores renseanlæg bliver CO 2 -neutrale Udvikle helhedsløsninger og disponere bæredygtighed i forhold til regnvandsafledning (forsinke vandet i nærområdet) Sikre et bedre vandmiljø ved at gøre klar til de nye krav, der kommer pga. klimaforandringerne 2.1 MÅL Elforbruget reduceres med kwh som godkendte CO 2 -reducerende tiltag i perioden , for fortsat at reducere miljøpåvirkningen og sikre at driften er bæredygtig Udskiftning af varmeblæsere til varmepumper hele VS Optimering af mellempumper på VCR Montering af nye indløbspumper VCR (de 2 sidste) Løbende valg af udstyr der reducerer energioptag (hele VS) Afrapportering af det reducerede forbrug 2. halvår Undersøge muligheden for og gevinsten ved installation af turboblæsere på Give Renseanlæg og iværksættelse, hvis det viser sig at være rentabelt. Afrapportering af det reducerede forbrug 2. halvår MÅL Planlægning og gennemførelse af indsatser til opfyldelse af statens vandplaner Vandplanindsats i Thyregod. Vandplanindsats i Egtved. Forslag til plan udarbejdet i 2. halvår Forslag til plan udarbejdet i 2. halvår Vedtaget tillæg til spildevandsplan foreligger i 1. halvår Indsatser opstartes i marken i 1. halvår SIDE 14/15 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

16 2.3 MÅL Udarbejdelse af proces strategi for udvikling VCR (Arbejdstitel: VCR frem til 2025) Gennemgang af proces på VCR. Udarbejdelse af hydraulisk snit for VCR. Afdækning af mulige projekter. Erfaringsindhentning. Udvælgelse af projekter og prioritering af økonomi. Iværksættelse af udvalgte projekter. 1. halvår 2015: Færdigt forslag til proces strategi indeholdende muligheder på kort og lang sigt herunder: - Omlægning af primærrensning - Bio-p proces - Udvinding af fosfor (Struvit) - Rejekt vands rensning Projekt prioriteret 2. halvår halvår MÅL Undersøge muligheden for montering af solceller på Give og Haraldskær Renseanlæg og iværksættelse, hvis det er rentabelt Statiske beregninger på slamhal i Give og afskrivningsprofil udføres på mulig effekt. Beregninger og afskrivningsprofil udføres på mulig effekt ved opsætning af solceller på friareal ved Haraldskær Renseanlæg. Installation af solcelleanlæg på slamhal i Give, hvis det er rentabelt 1. halvår Installation af solcelleanlæg på friareal ved Haraldskær Renseanlæg, hvis det er muligt og rentabelt 2. halvår Slamhallen, Vejle Central Renseanlæg

17 2.5 MÅL Øge den grønne energiproduktion med 10 % i forhold til 2014 for at komme nærmere målet om at producere energi nok til eget forbrug Ny lagertank til støttedosering af energiprodukt. Test af minivindmølle. Løbende gennemføre forsøg med produkter og optimere på anlægget. Opgørelse foreligger på den øgede produktion 2. halvår Husstandsvindmølle indkøbes i Løbende gennemføre forsøg med energi produkter og optimere på anlægget. Opgørelse foreligger på den øgede produktion 2. halvår MÅL Finde løsning til bedre synliggørelse af elforbrug på udvalgt lokation eksempelvis administration Afklaring af muligheder for synliggørelse af elforbrug. Hvis muligheder ligger inden for rimelig økonomisk ramme iværksættes løsningen. Færdig løsning 2. halvår af halvår af MÅL Diffusere på VCR skiftes 5% energi reduktion i forhold til nuværende beluftere Få udviklet/lavet plan for nedpumpning. Udskiftning af diffusere. Plan for gennemførelse af udskiftning af diffusere 1. halvår Diffusere udskiftet 2. halvår MÅL Udvikle system til automatisk test af bundbeluftere Udarbejdelse af styringsbeskrivelse. Programmering igangsættes på udvalgt anlæg. Indkøring af program. Færdigt system til test af diffusere 2. halvår halvår halvår SIDE 16/17 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

18 2.9 MÅL Fortsætte arbejdet med klimatilpasning og varsling i samarbejde med Vejle Kommune Deltagelse i udarbejdelse af Vejle Kommunes risikostyringsplan. Risikostyringsplan vedtages i Deltagelse i samarbejdet i Miljøteknologisk Udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) omkring styring af slusen på Omløbsåen og varsling af oversvømmelser. Modeludvikling gennemført i Udarbejdelse af vandmodeller iht. Vejle Kommunes klimatilpasningsplan. Udarbejdelse af input til Vejle Kommune ift. serviceniveau. Vandmodel for Give, Børkop, Egtved, Nørremarken m.fl. er udarbejdet i 1. halvår Udarbejdelse af grundlag for politisk beslutning i Vejle by indgår i den gruppe af Resilient Cities, som Rockefeller Fonden støtter. VS sidder i bestyrelsen for Resilience Lab Denmark og VS vil løbende arbejde for at gøre vores anlæg og Vejle Kommune mere robust (resilient) overfor fremtidens klimapåvirkninger. Plan for reduktion af overløb til Bæksgård bæk i Give. Demonstrationsprojekt opstartes i 2015 i Resilience Lab Denmark. KONKRET forslag Planforslag udarbejdet i 1. halvår af Vedtaget tillæg til spildevandsplan foreligger i 2. halvår Indsatser opstartes i marken i 2. halvår MÅL Udbredelse af LAR lokal anvendelse/afledning af regnvand Konsekvent arbejde for lokal afledning af regnvand (LAR) i byggemodningsområder. Løbende, bl.a. i forbindelse med lokalplanarbejde. Udvikling af koncept for målrettet kampagne for afkobling af regnvand fra ejendomme i fælleskloakerede områder. Undersøgelse af effekten af det grønne tag på VS administrationsbygning i forhold til reduktion af afstrømningen under regn. Koncept udviklet i 1. halvår Kampagne i Give i 2. halvår Kampagne i yderligere 2 byer i Rapport udarbejdet i Afklaring af den fremtidige LAR-indsats i Bredballe på baggrund af en vurdering af indsatsen i etape 1 og 2, der afsluttes ultimo Afrapportering i 1. kvartal Beslutning truffet vedr. 3. etape i Bredballe.

19 2.11 MÅL Reduktion af elforbrug på pumpestationer Kortlægning af de 10 mest el forbrugende stationer. Indsamling af data og måling på de udvalgte pumpestationer. Udvælgelse af 2 pumpestationer med mest potentiale og optimering af disse. De 10 mest forbrugende identificeret 1. halvår Notat der beskriver mulighederne for energioptimering på de udvalgte stationer 2. halvår pumpestationer energioptimeret 2. halvår MÅL Udarbejdelse af strategiplan for kloakoplande Plan for opland til Haraldskær Renseanlæg, Brejning Renseanlæg og Give Renseanlæg. Kortlægning i oplandet til VCR. Strategiplan for opland til renseanlæggene: Haraldskær, Brejning, Give 1. halvår Kortlægning af Vejle opland afsluttet 2. halvår Overordnet strategiplan for opland til VCR udarbejdet 2. halvår Give Renseanlæg SIDE 18/19 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN Foto: AT LUFTFOTO ApS

20 3/ Vi vil have tilfredse kunder og samarbejdspartnere Politik Tage initiativ til aktiv dialog og højt informations- og serviceniveau Være åbne over for samarbejde med andre selskaber 3.1 MÅL Implementering af vejledning i håndtering af dialog med kunder Vejledning for kundehåndtering iht. ISO. Dette gælder både drifts- og fakturahenvendelser. Skabelon for henvendelser vedr. skybrud (til internt brug). 1. version medio 2015 er udarbejdet og implementeret 2. halvår Implementeret 1. halvår Der skal skabes mulighed for at oprette sag om vand i kælder via henvendelser på hjemmesiden. Medio MÅL Udarbejdelse af overordnet kommunikationspolitik Skitse/vejledning for vores kommunikationspolitik. Evaluering af kommunikationspolitik. Udarbejdelse af foldere for alle fire renseanlæg i Vejle, Give, Haraldskær og Brejning til uddeling på rundvisninger. Udkast færdig 2. halvår halvår halvår Hjemmesiden skal bruges mere aktivt ifm. oplysninger om igangværende/kommende projekter. Påbegyndes MÅL Tilbyde medarbejdere kursus i kundehåndtering Dette kunne være kursus i konflikthåndtering, da de alle er med baggrund i at kunden ikke er tilfreds. Her kunne tænkes på toneleje eller andre værktøjer. Primo 2015.

21 3.4 MÅL Gennemføre kundetilfredshedsundersøgelse Direktøren besøger de 5 største kunder. Udsendelse af spørgeskema til kunder samt kortlægge indsatsområder og opstille forbedringspunkter. Primo Afsluttes 1. halvår Ny tilfredshedsundersøgelse hos kunder. Optimering af procedurer og processer med samarbejdspartnere og rådgivere. Ultimo halvår MÅL Gennemføre Åbent Hus-arrangement Åbent Hus på VCR og andet anlæg. August måned hvert år. 3.6 MÅL Dialog med berørte kunder i udvalgte områder Udvælge et projekt eller flere, der er afsluttet i starten af 2015, og der tages kontakt til berørte kunder for evaluering af dialog og proces. Projekter kunne eksempelvis være LAR etape 2 og/ eller Jelling, hvor der tages kontakt til de berørte grundejere. 1. halvår MÅL Oplysning og viden om VS Øge kendskabet til VS generelt Oplysningsskilte til bassiner udvikles og produceres. Oplysningsskilte til pumpestationer udvikles og produceres. Ultimo Færdiggøres i Udarbejde informationsmateriale, herunder oversigt over renseanlæg folder på hvert af de blivende anlæg 4 stk. og en generel hvem er VS/fakta folder. Medio SIDE 20/21 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

22 3.8 MÅL Markedsføring af VS Der kunne periodevis udvælges et fokusområde, hvor information herom kunne målrettes ved annoncekampagner. Fokusområder/oplysningkampagner kunne være: - Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i fælleskloakerede områder. - VS er ikke forpligtet til at afvande kældre, hvad kan grundejer selv gøre. - VS laver rørerne, så de opfylder det stillede politiske serviceniveau. - Man må ikke hælde kemikalier i rendestensristene og vaske bil i separatkloakerede områder. - VS stopper med at dræne et område, når vi renoverer og gør rørene tætte. Hvad kan grundejer gøre? Pilotprojekt udvælges Haraldskær Renseanlæg Foto: AT LUFTFOTO ApS

23 4/ Vi vil være et forbillede for andre selskaber mht. effektivitet og økonomisk ansvarlighed Politik Gå forrest, når det handler om, at selskabets aktiver vedligeholdes og sikres, samtidig med at vi leverer ydelser til konkurrencedygtige priser Løbende forbedre vores effektivitet 4.1 MÅL 2015 Nyt LedelsesinformationsSystem er implementeret (LIS) Nyt LIS opbygges ud fra EV Nøgletal (Økonomisystemet). LIS ibrugtages inden udgangen af MÅL 2015 Samarbejdsmuligheder med Billund Vand undersøges Muligheder afklares med bestyrelse og ejer. Holdninger er afklaret i 1. halvår MÅL 2015 Kundekartoteket ajourføres Dataregistre sammenholdes for at finde glemte kunder. Kunderegister er optimalt med udgangen af OIS-abonnement anskaffes for at afklare ejerskifte hurtigere. Kunderegister ajourføres løbende fra 1. halvår Ejendomsskats register for Affald-/Genbrugskunder afstemmes med vores for at finde nye kunder. Sammenligning er sket 1. halvår MÅL 2015 Muligheder for Shared Service i Den Jyske Akse afdækkes Etablering af tæt samarbejde afklares i direktørkredsen. Samarbejder om fx analyser, asfaltreetableringer, IT-indkøb, køb af ingeniør-, landinspektør-, revisor- og advokatydelser m.m. Holdninger er afklaret inden udgangen af SIDE 22/23 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

24 4.5 MÅL 2015 Den løbende kontrol på udløbsvand fra renseanlæg vurderes Muligheder for online-målinger i afløb kortlægges. Testforsøg udføres på Haraldskær Renseanlæg i MÅL 2015 Muligheder for hjemtagning af ydelser/tilkøb af ydelser afdækkes Der gennemføres en analyse om muligheder for at hjemtage ydelser/tilkøbe ydelser: - Slamsugere - TV-vogne - Entreprenøropgaver - Projekteringsopgaver - Rammeaftale om udbud af minipumpestationer - Udbudsprojekter Analysen er færdig med udgangen af MÅL 2015 Småindkøb/kemiindkøb er optimeret for at få færre typer og leverandører Der laves en procedure i ISO 9001 og Alle varer leveres (der afhentes kun undtagelsesvist) eller der etableres et leverandørlager hos os. Proceduren indført inden udgangen af Aftaler er indgået i MÅL 2015 Driftsudgifter reduceres med mindst 2 % i både 2015 og 1016 Det afklares om ekstern LEAN-konsulent skal komme med indspil til gennemgang af selskabets processer (arbejdets organisering). Afklaring foreligger ultimo 2015 og eventuel gennemgang er sket inden udgangen af Handlinger og Milepæle på energiområdet, der giver den ønskede effektivisering, er beskrevet under vision 2: Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne.

25 4.9 MÅL 2015 Effektivisering af projektstyring Budgetlægningen effektiviseres på anlægsområdet ved at opbygge en kalkulationsmodel, hvor gennemførte projekters enhedspriser bruges til at give en skarpere budgetlægning og bedømmelse af alternative løsninger. Inden udgangen af Fokus på at optimere timeregnskabet, så der bogføres mere og mere korrekt på anlægsprojekter. Bookingsystemet i projektstyringssystemet implementeres for at synliggøre/reservere nødvendig eller ledig arbejdskraft på projekter. Inden udgangen af 2015 bogføres mindst 75 % af ingeniørtimer på anlægsprojekter. Inden udgangen af Alt opmålingsmateriale (XML-filer) skal foreligge i godkendt stand inden afleveringsforretning kan aftales. I 2016 sker der ikke afleveringsforretninger uden alt materiale foreligger MÅL 2015 Samarbejdet med vandværker øges Vandværker tilbydes at deltage i vores forbrugsafregning. 5 vandværker er med inden udgangen af Det afklares, om der kan etableres en fælles IT-platform mellem VS, vandværker og kommunen. Alle indberetter på platformen inden udgangen af SIDE 24/25 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

26 5/ Vi vil være en attraktiv arbejdsplads Politik Udvikle medarbejder- og lederkompetencer og understøtte personlig udvikling Skabe en positiv og anerkendende dialog, hvor ledelsen er synlig og skaber rammerne Have sikkerhed og arbejdsmiljø i højsædet 5.1 MÅL Kulturmålinger Opfølgning på kulturmåling udført i december Gennemførsel af ny kulturmåling. Opfølgning på ny kulturmåling udført i december Primo Ultimo Ultimo MÅL Forbedring af den interne information og kommunikation Videreudvikling og aktiv brug af Intranettet, herunder retningslinjer for nyhedsformidling. Ultimo Udvikling af virksomhedsmøderne. Formen revurderes, og der indkaldes eksterne foredragsholdere ad hoc om aktuelle emner. Primo MÅL Håndbog for sikkerhed ved arbejdet med spildevand Udarbejdelse af håndbog for sikkerhed ved arbejdet med spildevand og fastlægge indholdet i håndbogen. Primo MÅL Værdigrundlag og leveregler Medarbejderseminar om revidering af virksomhedens værdigrundlag og leveregler. Primo 2015.

27 5.5 MÅL Sundhedstjek af medarbejderne Ét årligt sundhedstjek (bodyage) tilbydes alle ansatte. Peptalk om håndtering af egen sundhed, livsstil og eget ansvar for egen sundhed. Oktober Oktober MÅL Personalehåndbogen gøres synlig på Intranettet Personalehåndbogen foldes ud i afsnit på Intranettet, så den er nemmere at finde rundt i. Primo SIDE 26/27 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

28 6/ Vi vil skabe æstetiske løsninger og være en god nabo Politik Tilpasse løsninger til omgivelserne Prioritere det kunstneriske element i vores anlæg og bygninger Være en synlig del af bybilledet 6.1 MÅL Nyanlæg tilpasses områdets karakter både i by- og landmiljø I forbindelse med nedlæggelse af Jelling Renseanlæg skal området ved og omkring anlægget afleveres forskønnet. Dette skal ske på baggrund af en beplantningsplan udarbejdet af en landskabsarkitekt. Ligeledes undersøges, om eksisterende sti omkring anlægget evt. kan forskønnes, så den bliver mere synlig og tilgængelig i området, hvilket også medtages i arkitektens beplantningsplan. Ultimo Eksisterende kunstanlæg omkring kulfiltrene ved udvalgte pumpestationer i Vejle og Grejsdalen skal udbedres og forskønnes. Primo MÅL Forbedring af æstetikken omkring eksisterende anlæg Undersøge muligheden og hyppigheden for oprensning af fællesvandsbassiner, så bassinerne kan komme til at fremstår mere æstetiske. Primo De to pumpestationer ved henholdsvis Søndermarksskolen og Thyrasgade forskønnes og beklædes evt. med noget vedligeholdsfri træ. Medio Ved renovering af eksisterende renseanlæg og pumpestationer med flade tage undersøges, om det er muligt at udskifte tagarealerne med nye grønne tage til håndtering og behandling af regnvandet lokalt. Ad hoc Ved pumpestationen ved Strandvejen i Vejle, benævnt Åle Mathisen, undersøges, om det er muligt at udskifte det eksisterende tag med et grønt tag, så regnvandet derfra håndteres lokalt. Medio 2015.

Virksomhedsplan 2015 /2016

Virksomhedsplan 2015 /2016 Vejle Spildevand Virksomhedsplan 2015 /2016 Fra vision og strategi til mål og handlingsplan SIDE 1/1 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN Kantstensbede, Bredballe Forord I det følgende vil du blive præsenteret

Læs mere

Virksomhedsplan 2013/2014

Virksomhedsplan 2013/2014 Vejle Spildevand Virksomhedsplan 2013/2014 Fra vision og strategi til mål og handlingsplan Forord I det følgende vil du blive præsenteret for virksomhedsplanen for Vejle Spildevand A/S, hvor vi i ord,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Stillings- og personprofil Plan- og anlægschef Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Opdragsgiver Vejle Spildevand A/S Adresse Toldbodvej 20, 7100 Vejle Stilling Plan- og anlægschef Refererer til Direktøren for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Odder Spildevand A/S STRATEGIPLAN

Odder Spildevand A/S STRATEGIPLAN Odder Spildevand A/S Rude Havvej 9 8300 Odder Odder Spildevand A/S STRATEGIPLAN 2017-2021 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER... 2 3. EJERSTRATEGI... 2 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER...

Læs mere

Notat. Status for mål 2012. Miljøansvarlighed. Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen

Notat. Status for mål 2012. Miljøansvarlighed. Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen Notat Til: Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen Status for mål 2012 Bestyrelsen har vedtaget en række mål for 2012 fordelt på fagområder, som tager afsæt i målsætninger ud fra de 4

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2.1 Rammerne...4 3. Implementering af ejerstrategi... 6. 9. Hvad nåede vi i 2013...12 9.1 Sikker drift... 12

Indholdsfortegnelse. 2.1 Rammerne...4 3. Implementering af ejerstrategi... 6. 9. Hvad nåede vi i 2013...12 9.1 Sikker drift... 12 Virksomhedsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord.... 3 2. Selskabsstiftelse... 4 2.1 Rammerne....4 3. Implementering af ejerstrategi... 6 4. Selskabsstruktur... 7 5. Organisationen... 8 6. Målsætninger...

Læs mere

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på?

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Vand i Byer 21. januar 2015 Fra plan til handling eller? Vigtigt at have en plan Men lige så vigtigt,

Læs mere

Strategi for Herning Vand A/S

Strategi for Herning Vand A/S Dato: 16. juni 2011 Udarbejdet af: Kontrol: Niels Møller Jensen Bestyrelsen Godkendt: Bestyrelsen 16. juni 2011 Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN. 5 790001 899202

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 8. april 2015 Aarhus Generalforsamling 2015 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus.

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune Blå Plan Kolding s Spildevandsplan Hvad er spildevandsplanen for en størrelse? Formalia: (Miljøbeskyttelseslovens 32) Kommunen skal udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand! Konkrete krav til

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 8 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 22. marts 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem (deltog i pkt erne 1-4) Morten

Læs mere

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 2 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER 4 3. EJERSTRATEGI 4 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER 5 5. ORGANISATION 5 6. VISION 6 7. MISSION 6 8. VÆRDIER 7 9. HOVEDSTRATEGI

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

Strategi Strategi Favrskov Forsyning 31. marts

Strategi Strategi Favrskov Forsyning 31. marts Favrskov Forsyning 31. marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 FAVRSKOV FORSYNING 3 1.1 Mission 3 1.2 Vision 3 1.3 Fortællingen bag visionen 3 2 FOKUSOMRÅDER FREM MOD 2020 4 2.1 Tværgående fokusområder Favrskov

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

NFS SPILDEVAND A/S Tirsdag, den 21. april 2015 Blad nr. kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NFS SPILDEVAND A/S Tirsdag, den 21. april 2015 Blad nr. kl. 8.30 Mødested: Administrationen 6 Fraværende: John Schmidt, Per Jespersen og Per Høegh Dagsorden 7.0 Meddelelser fra formanden Mødet startede med 1 minuts stilhed for Preben Larsen. Æret være hans minde. 8.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Resultatkontrakt for Bækholmskolen

Resultatkontrakt for Bækholmskolen Resultatkontrakt 2010-11 for Bækholmskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen 1. december 2009 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Bækholmskolen er indgået mellem Jørgen

Læs mere

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf. DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING DEN 17. FEBRUAR Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.: 3016 1975 DAGSORDEN Hvor er HV lige nu (bl.a. Klimatilpasningsplan

Læs mere

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommune, januar 2011 Indledning Ejerstrategien skal forholde sig til

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26. maj 2014

Bestyrelsesmøde 26. maj 2014 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. maj 2014 15. maj 2014 Pkt. 7. Strategi for BIOFOS 1. Indstilling

Læs mere

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S.

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. april 2016 Ordinær Generalforsamling Aarhus Vand A/S 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaet blev sendt til alle kommuner i foråret 2002 for at afklare, hvor langt de enkelte kommuner var

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN UDKAST Virksomhedsplan 2015 Forord Nærværende virksomhedsplan er nr. 3 i rækken, der er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016. Virksomhedsplanen dækker selskaberne;

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

LÆSØ KOMMUNE Ejerstrategi for Læsø Forsyning A/S samt datterselskaber

LÆSØ KOMMUNE Ejerstrategi for Læsø Forsyning A/S samt datterselskaber LÆSØ KOMMUNE Ejerstrategi for Læsø Forsyning A/S samt datterselskaber Indledning LÆSØ KOMMUNE er eneejer af Læsø Forsyning A/S med datterselskaberne Læsø Vand A/S, Læsø Varme A/S, Læsø Elnet A/S og Læsø

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

DANVA årsmøde 2015 Søren Peschardt 1. viceborgmester, Vejle Kommune Bestyrelsesmedlem, Vejle Spildevand A/S. Vejle som resilient city

DANVA årsmøde 2015 Søren Peschardt 1. viceborgmester, Vejle Kommune Bestyrelsesmedlem, Vejle Spildevand A/S. Vejle som resilient city DANVA årsmøde 2015 Søren Peschardt 1. viceborgmester, Vejle Kommune Bestyrelsesmedlem, Vejle Spildevand A/S Vejle som resilient city FACTS OM VEJLE 112.000 indbyggere Vækst på 1.000 indbyggere årligt 6.

Læs mere

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem 15. maj 2014 Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark Delaftale om regnvandsafledning mellem Roskilde Kommune og Roskilde Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1.

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

Fredericia Spildevand og Energi A/S

Fredericia Spildevand og Energi A/S Fredericia Spildevand og Energi A/S Spildevand og Energi A/S Mission Fredericia Spildevand og Energi A/S sikrer: Spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet Effektiv drift God service

Læs mere

Morsø Forsyning. - En mindre forsynings vision om fremtiden. v/direktør Gitte Guldberg.

Morsø Forsyning. - En mindre forsynings vision om fremtiden. v/direktør Gitte Guldberg. Morsø Forsyning - En mindre forsynings vision om fremtiden v/direktør Gitte Guldberg www.morsoeforsyning.dk gg@morsoeforsyning.dk Morsø Forsyning koncern Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 5 politisk valgte

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY MISSION VORES EKSISTENSBERETTIGELSE UDTRYKKER VI GENNEM

Læs mere

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Vej & Park 29-01-2013 Sags-ID: 13/1064 Sagsbehandler: temi Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Baggrund Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand A/S skal i fællesskab

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening

DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening Forsyningsstrategi DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening Præsentation af adm. direktør Jesper Frost Rasmussen 15. marts 2017 DIN Forsyning et stort opland 2 Vi blander vand 3 3 DIN Forsyning

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Landsby-LAR - status og muligheder

Landsby-LAR - status og muligheder Landsby-LAR - status og muligheder Evaluering Overordnet planlægning Foranalyse Projektering og udførelse Drift Analyse af eksisterende systemer Spildevandsplan Klimatilpasningsplan Vandhandleplan Før

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

Kommissorium for projekt Ny rensestruktur i området omkring Usserød Å

Kommissorium for projekt Ny rensestruktur i området omkring Usserød Å Kommissorium for projekt Ny rensestruktur i området omkring Usserød Å Baggrund Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner har gennemført en indledende undersøgelse i 2015, der

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

15. juli Redegørelse om kloakledninger, overløbsbygværker og overløb

15. juli Redegørelse om kloakledninger, overløbsbygværker og overløb Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 15. juli 2016 Redegørelse om kloakledninger, overløbsbygværker

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 23. april 2013 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 23. april 2013 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 6 Fraværende: Peter Sejersen Dagsorden 8.0 Meddelelser fra formanden Intet 9.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 9.1 Siden sidst Vand Spildevand - Udbud af nye boringer til Skovparkens vandværk - Ledningsrenovering

Læs mere

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017 Erfaringer fra regulering af vandsektoren Temadag 18. september 2017 Emner 1. Grundlag bl.a. Aarhus Vand Historik Reguleringsmæssig åbningsbalance, værdisætning Indholdet i den økonomiske regulering Benchmarking

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

K E N D E L S E Berigtiget udgave

K E N D E L S E Berigtiget udgave K E N D E L S E Berigtiget udgave afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8/10 2013 og berigtiget den 21. oktober 2013 i sag nr. VFL-3-2012 (2013-016) Hørsholm Vand ApS mod Forsyningssekretariatet Resume af

Læs mere

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013 Centerstrategi for Digitalisering og IT Odsherred kommune 2013 Strategi 2013 for Center for Digitalisering og IT Indhold Centrets overordnede udfordringer 2 Direktionens fire strategiske temaer 4 Indsats

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Disposition. Lidt om Hillerød Forsyning. Vores planer for fremtiden. Strategiske overvejelser. Spørgsmål

Disposition. Lidt om Hillerød Forsyning. Vores planer for fremtiden. Strategiske overvejelser. Spørgsmål Disposition Lidt om Hillerød Forsyning Vores planer for fremtiden Strategiske overvejelser Spørgsmål 1 Lidt om Hillerød Forsyning Egenkapital på ca. 2 mia. Omsætning på ca. 600 mio. Investeringer i 2013

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet VEKS strategi 2020 2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet Hvad har vi opnået.. Udviklet og driver i samarbejde med CTR og HOFOR Varmelast.dk, som optimerer den fælles, økonomiske lastfordeling

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen - vandkvalitet i forbindelse med regnvandshåndtering Baggrund: De seneste år er kommuner og forsyninger begyndt at implementere klimatilpasningsplanerne. I den

Læs mere