Udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere i Høje-Taastrup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere i Høje-Taastrup Kommune 2011 2013"

Transkript

1 NOTAT JC - Fællesadministrationen Udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere i Høje-Taastrup Kommune Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas /11 11/10863

2 Indhold 1. INDLEDNING ORDREGIVER UDBUDDETS OMFANG OG MÅLGRUPPER FORVENTET FORBRUG KONTRAKTPERIODE OG OPTIONER SPECIFIKATION AF LEVERANCE UDBUDSPROCEDUREN UDBUDSFORM ØKONOMISKE OG TEKNISKE MINIMUMSBETINGELSER Personlige forhold Økonomisk og finansiel formåen Teknisk og faglig formåen ALTERNATIVE TILBUD TILDELINGSKRITERIER VED VALG AF TILBUD TILBUDSBETINGELSER OG FORMKRAV Sprog SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET TILBUDSFRIST OG MÆRKNING AF TILBUD ÅBNING AF DE INDKOMNE TILBUD VEDSTÅELSESFRIST FOR TILBUD PRIS- OG BONUSMODEL TILSYN SAMMENSLUTNING ORDREGIVERS FORBEHOLD TILBUDSGIVERS FORBEHOLD AFTALEGRUNDLAG TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED AKTINDSIGT OPLYSNINGER VEDRØRENDE SKAT, MILJØBESKYTTELSE OG ARBEJDSMILJØ EFTERLEVELSE AF INTERNATIONALE KONVENTIONER... 9 KONTRAKTUDKAST BILAG 1 - ERKLÆRING BILAG 2 - SKAT, MILJØBESKYTTELSE OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

3 Udbudsbetingelser 1. Indledning Høje-Taastrup Kommunes jobcenter opfordrer hermed til at afgive tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Det er hensigten, at indgå aftale med 2-3 leverandører for en periode af 2 år, med mulighed for forlængelse i op til et år. Aftalen bliver indgået som en flerleverandør-rammeaftale. Jobcentret er ikke forpligtet til at anvende den indgåede aftale. Udbuddet annonceres den 30. maj 2011 og deadline for indkomne tilbud er den 15. juni 2011, kl Kontrakterne forventes underskrevet primo september 2011 med virkning fra oktober Ordregiver Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts Vej 2a 2630 Taastrup Kontaktperson: Louise Rasmussen 3. Udbuddets omfang og målgrupper Dette udbud omfatter leverance af beskæftigelsesfremmende tilbudsforløb til borgere på offentlig forsørgelse indenfor beskæftigelsesindsatsen. Der ønskes tilbud til både ledige (kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere) og sygemeldte borgere. Målgruppen kan både være indsatsklar og jobklar. Det er hensigten, at der skal indgås aftaler med flere tilbudsgivere, der tilsammen dækker hele målgruppen. Det forventes således ikke, at tilbud nødvendigvis skal rumme alle målgrupper. Ordregiver forbeholder sig ret til at benytte 2-3 tilbudsgivere. 3.1 Forventet forbrug Det samlede forbrug til for forløbene forventes at udgøre ca kr. pr. år. Kommunen kan dog ikke garantere, at det skønnede forbrug fremadrettet vil være aktuelt. 3.2 Kontraktperiode og optioner Ordregiver ønsker at indgå en kontrakt på 2 år gældende fra oktober 2011, med mulighed for forlængelse i op til et år. Ved udløbet af kontraktperioden ophører kontrakten uden yderligere varsel. Valg af tilbudsgiver er ikke afsluttet, før kontrakt er underskrevet. 3.3 Specifikation af leverance Der ønskes tilbud, der overholder en række minimumskrav i forhold til indhold, rammer og lokaler. Tilbuddets målsætninger Den primære målsætning er selvforsørgelse (ordinært arbejde eller uddannelse) Den sekundære målsætning er at borgerne gennemgår en udvikling der fører dem tættere på arbejdsmarkedet 3

4 Tilbuddets overordnede ramme Tilbud til borgere af maksimalt fire ugers varighed (forforløb) med sigte på umiddelbart efterfølgende virksomhedsplacering på mellem fire til 13 uger Tilbud til borgere med direkte placering i virksomhedspraktik Tilbud til borgere med direkte placering i løntilskud Tilbud til sygedagpengemodtagere af maksimalt fire ugers varighed Tilbuddet skal ved aktivitetsstart være placeret i Høje-Taastrup Kommune eller i umiddelbar nærhed heraf (max. ½ times rejsetid med offentlig transport ifølge rejseplanen.dk samt max. 2 zoner). Dette gælder dog ikke for tilbud med direkte placering i virksomhedspraktik eller løntilskud Tilbud har kontanthjælps- eller dagpengemodtagere tilknyttet min. 25. timer ugentligt, dog med mulighed for løbende og individuel tilpasning af timeantal efter vurdering fra jobcentrets sagsbehandlere Den til enhver tid gældende lovgivning overholdes, herunder lov om aktiv beskæftigelsesindsats, persondataloven etc. Samarbejde med jobcentret Tilbudsgiver står til rådighed ved koordinerende og opfølgende møder med sagsbehandlerer og tværgående samarbejdspartnere. Deltagelse i disse skal være inkl. den udbudte pris Tilbudsgiver skal stille en konsulent til rådighed, der kan fungere som jobcentrets kontaktperson. Konsulenten skal til enhver tid medvirke til at sikre kvaliteten på de udbudte tilbud. Tilbudsgiver skal oplyse om leverancer, der foretages med eksterne medarbejdere Jobcentrets sagsbehandlere afklarer borgerne og henviser deltageren til tilbud. Tilbudsgiver skal følge sagsbehandlers bestilling samt jobplanens/sygeopfølgningsplanens anvisninger. Al kommunikation foregår på dansk Henvisninger kan foregå løbende eller i hold. Henvisning foregår på følgende måde: Borger henvises pr. mail til tilbudsgiver henvisningspostkasse Mail indeholder relevante oplysninger om borger samt bestilling af leverance Tilbudsgiver sender kvitteringsmail indenfor 24 timer. Fremmøderegistrering, indeholdende navn og cpr.nr. på de personer der har haft berettiget/uberettiget fravær, mailes hver eftermiddag til administrativ kontaktperson i Jobcentret. Registrering af aktiviteter Der skal anvendes et IT registreringssystem, der kommunikerer med AMS. Når Anden Aktør Modulet i KMD Opera er klar til brug, skal dette anvendes til registrering. Jobsamtaler (0-stillende samtaler) samt fravær registreres i system, der kan tale med AMS. Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan med fordel afklares hos Arbejdmarkedsstyrelsen, se evt. Tilbudsgiver udarbejder og opbevarer nødvendige aftaler og høringer i forbindelse med oprettelse og eventuelle forlængelser af virksomhedspraktik eller løntilskud. Lokaler Lokalerne skal være handicapvenlige (adgangsforhold, toiletforhold etc.) Lokalerne skal være indrettet med relevante sidde- og arbejdspladser til deltagerne Lokalerne skal have et godt indeklima (varme, luft, lys etc.) og være røgfrie Øvrige krav fremgår af det excel ark, der er vedlagt som bilag 3. Der samlede tilbud skal indskrives i dette bilag. 4. Udbudsproceduren 4.1 Udbudsform 4

5 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligstøttede kontrakter (LBK nr af 07/12/2007). Ved et offentligt udbud kan alle interesserede leverandører afgive tilbud. Vurderingen af de indkomne tilbud sker i to faser: Udvælgelsesfasen og tildelingsfasen. I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnede til at varetage opgaven. Egnethedsvurderingen vil ske på baggrund af de efterspurgte oplysninger i afsnit 4.2. Det skal her understreges, at tilbud der ikke indeholder alle efterspurgte oplysninger ikke vil komme i betragtning. I tildelingsfasen foretages en konkret vurdering og sammenligning af de indkomne tilbud og på baggrund heraf besluttes det, hvilke tilbudsgivere der skal have tildelt en kontrakt. Tildelingen vil ske på baggrund af de angivne tildelingskriterier i afsnit Økonomiske og tekniske minimumsbetingelser Udvælgelsen af egnede tilbudsgivere vil ske på baggrund af en konkret vurdering af tilbudsgiverens personlige forhold samt tilbudsgiverens økonomiske, finansielle, faglige og tekniske forhold. Manglende fremsendelse af nedenstående oplysninger og dokumentation vil medføre, at tilbuddet ikke kan komme i betragtning Personlige forhold Tilbudsgiver skal vedlægge følgende oplysninger om tilbudsgivers personlige forhold: 1) Tilbudsgivers virksomhedsprofil, herunder beskrivelse af organisation. 2) En erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, og i Danmark, jf. LBK nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldnerens muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love. Blanket vedlægges som bilag 1. 3) Relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og forpligtelser i henhold til gældende bestemmelser med hensyn til beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt kan fås hos de på bilag 2 (Skat, miljøbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen) oplistede statslige tjenester. Tilbudsgiver skal ved udfyldelse og underskrivelse af bilag 2 angive, at der er taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt, dvs. at tilbudsgiver skal tilkendegive, at virksomheden overholder de danske love og regler på disse områder Økonomisk og finansiel formåen Tilbudsgiver skal vedlægge følgende oplysninger om tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: 1) Tilbudsgivers seneste revisorpåtegnede årsrapport. I koncernforhold/konsortier skal der fremsendes årsrapport for den virksomhed, der byder på kontrakten. Revisor skal anføre soliditetstal samt tilbudsgivers omsætning indenfor relevant leveranceområde samt relevant geografisk område. 2) Erklæring om tilbudsgivers omsætning inden for det relevante tjenesteområde, som kontrakten vedrører, i de seneste tre disponible regnskabsår, afhængig af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed. 5

6 4.2.3 Teknisk og faglig formåen Tilbudsgiver skal vedlægge referenceliste fra de seneste to år med kontaktoplysninger. 4.3 Alternative tilbud Ordregiver accepterer ikke alternative tilbud. 4.4 Tildelingskriterier ved valg af tilbud Valg af leverandører vil ske på grundlag af følgende tildelingskriterier: Nr. Delkriterier Vægt 1. Pris 35 % 2. Kvalitet 25 % 3. Service og leveringssikkerhed 20 % 4. Sammenhæng og fleksibilitet 20 % Ad 1. Pris vil blive vurderet på baggrund af tilbudsgivers pris eksklusiv moms. Ad 2. Kvalitet vil blive vurderet på baggrund af tilbudsgivers beskrivelser af tilbuddets indhold og administration. Der vil være særlig fokus på strategien for den virksomhedsrettede indsats. Ad 3. Service og leveringssikkerhed vil blive vurderet på baggrund af tilbudsgivers placering af tilbuddet samt tilbuddets dokumentation. Ad 4. Et sammenhængende og fleksibelt tilbud er et tilbud, der kan matche borgerens behov uafhængigt af borgerens forsørgelsesydelse samt sikre at borgeren får et samlet forløb, der tager højde for- og spiller sammen med øvrige indsatser som eksempelvis et behandlingsforløb. Tildeling af kontrakten vil ske på baggrund af en samlet vurdering af de ovennævnte kriterier. 4.5 Tilbudsbetingelser og formkrav Tilbudsgiver skal afgive tilbud på grundlag af dette udbudsmateriale. De afgivne tilbud skal fremtræde som fuldstændige tilbud, der på alle punkter opfylder udbudsmaterialets krav til tilbuddenes indhold og udformning. Tilbudsmaterialet ønskes fremsendt skriftligt i 7 eksemplarer, samt 1 eksemplar på USB key til kontaktpersonen nævnt under punkt 2. Den elektroniske udgave skal kunne læses i Microsoft Office 2003 eller Adobe Reader. Selve tilbuddet afgives i skemaform i Bilag 3, som skal indeholde alle oplysninger. Der skal vedlægges uddybende bilagsmateriale, når der bedes om dette. Øvrigt bilagsmateriale vil ikke komme i betragtning til vurdering af tilbuddet. Tilbudsskema skal afleveres i Excel, i et format, der er åben for bearbejdning. Det er tilbudsgivers ansvar, at al tekst i Excel-cellerne kan læses ved udprint. Det er papirudgaven af tilbuddet, der regnes som gældende eksemplar. Det vil sige, at tilbuddet først betragtes som værende afleveret, når papirudgaven er jobcentret i hænde. Vurdering af hvorvidt tilbuddet overholder dette udbudsmateriales betingelser, sker ligeledes ud fra papirudgaven. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet. Tilbuddet skal belyse alle forhold om tilbudsgiverens løsning af leverancen, herunder levering, distribuering og produktudvikling. Ønsker tilbudsgiver at lade kontrakten udføre helt eller delvis ved underleverandør, skal der skriftligt redegøres for, hvor stor en del af kontrakten der påregnes udført ved hver enkelt underleverandør samt underleverandørens navn. Det er tilbudsgiver der står som ene ansøger og har det endelige ansvar for leverancen. 6

7 Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen og eventuel efterfølgende kontrahering er ordregiver uvedkommende. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som ordregivers ejendom, og vil ikke blive returneret. Tilbud, der ikke opfylder ovenstående krav, vil ikke blive taget i betragtning ved tilbudsvurderingen Sprog Tilbuddet skal udfærdiges på dansk, mens bilagsmateriale af generel karakter kan være på dansk, svensk, norsk eller engelsk. 4.6 Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål vedrørende dette udbud skal være skriftlige og rettes til: Kontaktperson: Udviklingskonsulent Louise Rasmussen Spørgsmål skal være mærket: "Spørgsmål til udbud på beskæftigelsesfremmende tilbud. Spørgsmålene skal være ordregiver i hænde senest den 6. juni 2011 kl Spørgsmål og svar vil blive lagt på ordregivers hjemmeside i forlængelse af udbudsmaterialet senest den 8. juni. Al kommunikation i tilbudsfasen foregår således skriftligt. 4.7 Tilbudsfrist og mærkning af tilbud Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest den 15. juni 2011, kl på følgende adresse: Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts Vej 2a 2630 Taastrup Att.: Louise Rasmussen Tilbuddet skal være mærket: Tilbud på beskæftigelsesfremmende tilbud - Må ikke åbnes af poståbningen. Tilbud, der modtages efter tilbudsfristens udløb, vil ikke blive vurderet. 4.8 Åbning af de indkomne tilbud. Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. Efter åbning af tilbuddene forbeholder ordregiver sig ret til at kunne rette henvendelse til tilbudsgiverne med henblik på afklarende spørgsmål i forbindelse med behandling af tilbuddene. 4.9 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende til den 30/ Pris- og bonusmodel Tilbudsgiver skal i bilag 3 afgive pristilbud på ugepris for fire ugers forforløb. Der skal gives en ugepris, hvor samtlige omkostninger skal være inkluderet i prisen. Priserne skal tilbydes i danske kroner, eksklusiv moms og være gældende i hele kontraktperioden inkl. optionsperioden. 7

8 Perioden som tilbudsgiver kan fakturere for, starter den dato borger fremmøder på forforløbet. Der kan faktureres for hver påbegyndt uge, hvor borger fremmøder. Såfremt borger kommer i virksomhedspraktik/løntilskud/ selvforsørgelse inden udløb af de fire uger, kan faktureres for alle fire uger. Såfremt borger efter endt forforløb kommer i virksomhedspraktik, skal borgeren starte i praktik senest fire uger efter endt forforløb. Virksomhedspraktikken kan vare op til 13 uger, afhængigt af målgruppe og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Tilbudsgiver skal begrunde virksomhedspraktikker på mere end fire uger. Jobcentret betaler 400 kr. pr. uge for opfølgning på borger, som tilbudsgiver har fået i virksomhedspraktik ud over betalingen for forforløbet. Der afregnes altså ikke for etablering af virksomhedspraktik og heller ikke for etablering af og opfølgning på løntilskud. Såfremt den ledige eller sygemeldte opnår selvforsørgelse i mere end 13 uger i form af ordinært arbejde eller ordinær uddannelse, udløses bonusbetaling på 3000 kr. Dette betinges af, at den ledige eller sygemeldte er påbegyndt det ordinære arbejde/uddannelse senest 8 uger efter afslutning af aktivitet iværksat af leverandør. Dette krav har til formål at sikre, at det er leverandørens indsats, der er udslagsgivende i forhold til borgerens selvforsørgelse. Herudover udløses en bonus på 3000 kr. hvis tilbudsgiver etablerer og fastholder borger i privat løntilskud i minimum 13 uger. Det er tilbudsgivers ansvar at stille krav om udbetaling af bonus, når dette er relevant Tilsyn Ordregiver forbeholder sig ret til at føre tilsyn med tilbudsgiver efter gældende regler. Tilsyn vil blive afviklet både uanmeldt og anmeldt. 5. Sammenslutning Såfremt flere tilbudsgivere afgiver tilbud i forening, skal det af tilbuddet fremgå til hvilken af tilbudsgiverne (befuldmægtiget), med prokura for sammenslutningen, der på vegne af sammenslutningen kan rettes henvendelse til med henblik på afklarende spørgsmål. Sammenslutningens deltagere hæfter solidarisk. 6. Ordregivers forbehold Ordregiver tager forbehold for politiske beslutninger, der kan få indflydelse på opfyldelse af en kontrakt. Ved dette tilfælde forbeholder ordregiver sig ret til at opsige kontrakten med 6 måneders varsel, dog tidligst for tidspunktet for kontraktens ikrafttræden. De første 6 måneder af kontraktperioden betragtes som en prøveperiode, i hvilken ordregiver er berettiget til at opsige kontrakten med et skriftligt varsel på fire uger. Ordregiver forbeholder sig ret til at købe samme ydelse hos flere leverandører. 7. Tilbudsgivers forbehold Tilbud, der indeholder forbehold i forhold til de fastlagte udbuds- og kontraktvilkår, vil blive betragtet som ikke-konditionsmæssigt og vil ikke blive taget i betragtning ved tilbudsvurderingen. 8. Aftalegrundlag Endelig aftale om levering af de af udbuddet omfattede leverancer indgås på grundlag af vedlagte udkast til kontrakt. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten. 9. Tavshedspligt og datasikkerhed Tilbudsgiver og dennes ansatte er forpligtet til at iagttage tavshed over for tredjemand om denne kontrakts indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. Tilbudsgiver og dennes ansatte er forpligtet til at sikre at persondataloven overholdes, herunder skal sikres, at der benyttes krypteret mail. 8

9 10. Aktindsigt Kommunerne er underlagt de generelle regler om offentlighed i forvaltningen, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til aktindsigt. Kommunerne meddeler ikke aktindsigt i følsomme oplysninger, uden forinden at have givet den, som oplysningen vedrører, adgang til at udtale sig herom. Særligt følsomme oplysninger, der efter lovgivningen er tavshedsbelagte, må normalt ikke videregives. Der kan dog være pligt til at videregive dem til andre offentlige myndigheder. Med forbehold for ovenstående offentliggøres ikke oplysninger, som tilbudsgiveren har fremsendt, og som tilbudsgiveren har betegnet som fortrolige. 11. Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og forpligtelser i henhold til gældende bestemmelser med hensyn til beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt kan fås hos de på bilag 2 oplistede statslige tjenester. Tilbudsgiver skal ved sin underskrift på bilag 2 angive, at der er taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt, dvs. at tilbudsgiver skal tilkendegive, at virksomheden overholde de danske love og regler på disse områder. Hvis tilbudsgiver ikke angiver dette og vedlægger dette tilbuddet, er tilbuddet ikkekonditionsmæssigt og vil derfor ikke kunne tages i betragtning. Angivelse skal ske ved at udfylde og underskrive bilag 2 og vedlægge bilaget i tilbuddet. 12. Efterlevelse af internationale konventioner Tilbudsgiver og dennes eventuelle underleverandører skal efterleve de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt (oplistningen er ikke udtømmende): Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Minimumsalder for ansættelse samt forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155). 9

10 Kontraktudkast Kontrakt nr vedr. levering af beskæftigelsesfremmende tilbud i relation til udbudsmaterialet. 1. Parterne Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts Vej 2A 2630 Taastrup (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det følgende kaldet kontrakthaver). 2. Kontraktgrundlag Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligstøttede kontrakter (LBK nr af 07/12/2007). Kontrakten beskriver ordregivers og kontrakthavers forpligtelser og rettigheder. Det samlede kontraktmateriale udgøres af kontrakten samt det af ordregiver udarbejdede udbudsmateriale med bilag og kontrakthavers tilbud af DATO i prioriteret rækkefølge. Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i denne kontrakt. Leverancens omfang bestemmes af de ordrer, som ordregiver løbende afgiver. 3. Kontraktens omfang Kontrakten er bindende for Jobcentret. Kontrakten omfatter levering af beskæftigelsesfremmende tilbud til ledige og sygemeldte som beskrevet i ordregivers udbudsmateriale af 8. april Kontakt mellem parterne Parterne udpeger umiddelbart efter kontraktens underskrift hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. 5. Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra oktober 2011 til og med den 31. december 2013 med option på indtil 12 måneder. Senest oktober 2013 vil ordregiver give besked om optionen ønskes udnyttet samt længden heraf. Ved udløbet af den oprindelige kontraktperiode og eventuel optionsperiode ophører kontrakten uden yderligere varsel. 6. Priser Priserne, som er angivet eksklusiv moms i danske kroner i kontrakthavers tilbud af den DATO, er faste i hele kontraktperioden inkl. option. Ved lejlighedsvise tilbuds- og kampagnepriser, som er lavere end de tilbudte priser, forventer ordregiver, at tilbuds- og kampagnepriserne tilbydes kommunen. Køb på tilbuds- og kampag- 10

11 nepriser indgår i det årlige realiserede køb ved opgørelse af statistik. 7. Bestilling Rekvirenten skal indenfor kontrakthavers normale åbningstid have mulighed for at visitere borgere til tilbuddet pr Fakturering Faktura skal fremsendes elektronisk, jf. lov nr. 798 af 28. juni 2007, om offentlige betalinger mv., på baggrund af oplyste EAN-lokationsnumre og skal indeholde følgende oplysninger: Rekvirent EAN nr. Ordrenr. Varebetegnelse og kvantum pr. medarbejder Faktura sendes som samlet månedsfaktura ultimo i måneden pr. EAN nummer, der dækker samtlige leveringer i den foregående måned. 9. Betaling Betalingsbetingelsen er + 30 dage fra modtagelse af korrekt faktura. Perioden som tilbudsgiver kan fakturere for, starter den dato borgeren påbegynder forforløbet. Der kan faktureres for hver påbegyndt uge, hvor borger fremmøder. Såfremt borger kommer i virksomhedspraktik/løntilskud/ selvforsørgelse inden udløb af de fire uger, kan faktureres for alle fire uger. Faktura skal specificeres på navn, Cpr.nr/fødselsdato og periode. 10. Pris- og bonusmodel Tilbudsgiver skal i bilag 3 afgive pristilbud på ugepris for fire ugers forforløb. Der skal gives en ugepris, hvor samtlige omkostninger skal være inkluderet i prisen. Priserne skal tilbydes i danske kroner, eksklusiv moms og være gældende i hele kontraktperioden inkl. optionsperioden. Perioden som tilbudsgiver kan fakturere for, starter den dato borger fremmøder på forforløbet. Der kan faktureres for hver påbegyndt uge, hvor borger fremmøder. Såfremt borger kommer i virksomhedspraktik/løntilskud/ selvforsørgelse inden udløb af de fire uger, kan faktureres for alle fire uger. Såfremt den ledige eller sygemeldte opnår selvforsørgelse i mere end 13 uger i form af ordinært arbejde eller ordinær uddannelse, udløses bonusbetaling på 3000 kr. Dette betinges af, at den ledige eller sygemeldte er påbegyndt det ordinære arbejde/uddannelse senest 8 uger efter afslutning af aktivitet iværksat af leverandør. Dette krav har til formål at sikre, at det er leverandørens indsats, der er udslagsgivende i forhold til borgerens selvforsørgelse. Herudover udløses en bonus på 3000 kr. hvis tilbudsgiver etablerer og fastholder borger i privat løntilskud i minimum 13 uger. Det er tilbudsgivers ansvar at stille krav om udbetaling af bonus, når dette er relevant. 11. Ændring af aktivitetssammensætning Såfremt kontrakthaver foretager ændringer i aktivitetens sammensætning, er kontrakthaver pligtig til omgående at underrette ordregiver herom. Kontrakthaver er straks forpligtet til at ændre på produktet, hvor dette følger af lovgivningen og/eller myndighedskrav. 12. Forhold omkring aftaleophør 12.1 Dokumentation 11

12 Der skal kvartalsvist fremsendes dokumentation for de aktiviteter, der er blevet afholdt. Herudover skal der månedligt fremsendes dokumentation for målinger af progression og effekt af aktiviteten på hver enkelt borger. Dokumentationen på aktivitetens samlede effekt skal fremsendes minimum hvert kvartal Midtvejsevaluering Der skal når kontrakten har virket i 12 mdr. foreligge en kort evaluering af de metoder, der er blevet anvendt i kontraktperioden og effekterne heraf. 13. Overdragelse af kontrakt Kontrakthavers rettigheder og forpligtelser, i henhold til denne kontrakt, kan ikke overdrages til tredjemand uden forudgående skriftlig aftale med ordregiver. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse, jf. punkt Overdragelse af fordringer Kontrakthaver vil ikke uden forudgående skriftlig aftale med ordregiver kunne overdrage sine fordringer til tredjemand. Overdragelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse, jf. punkt Misligholdelse Det fastsættes herved, at enhver tilsidesættelse af kontrakthavers forpligtelser er misligholdelse. Foreligger der misligholdelse, skal kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele ordregiver dette, og kontrakthaver skal ved samme lejlighed underrette ordregiver om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad kontrakthaver vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden. Ordregiver kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Såfremt kontrakthaver gentagne gange ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til dette kontrakt eksempelvis ved reklamation, forsinkelser, fejlagtige leverancer, der er at betragte som misligholdelse, anses dette som værende væsentlig misligholdelse. Ordregiver kan fastsætte en rimelig frist, indenfor hvilken kontrakthaver skal opfylde sine forpligtelser iht. denne kontrakt. Undlader kontrakthaver herefter at opfylde sine forpligtelser, indenfor den af ordregiver fastsatte frist, er det at betragte som en væsentlig misligholdelse. Såfremt kontrakthaver ikke overholder relevante direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og påbud for dette kontraktområde, vil dette blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten uden varsel. 16. Force majeure I tilfælde af force majeure, som defineret i Købeloven, herunder også strejke og lockout, som forhindrer kontraktens opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Den af parterne der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part meddelelse herom skriftligt så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Er force majeure isoleret til kontraktshavers virksomhed, eller områder kontrakthaver bærer risikoen for, kan ordregiver kontrahere til anden side så længe force majeure er til stede. 12

13 Hvis force majeure er af en sådan karakter eller har en sådan varighed, at kontraktens endelige opfyldelse må anses for umulig, er begge parter berettiget til at hæve kontrakten, uden at der kan gøres krav gældende over for den anden part. 17. Erstatning og forsikring Kontrakthaver er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver personog tingskade, som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede produkter og ydelser. Der kan ikke kræves erstatning for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. 18. Tvist Eventuel tvivl om forståelse af eller tvistigheder i forbindelse med kontrakten søges afgjort ved forhandling. Fører forhandling ikke til enighed mellem parterne, indbringes sagen for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er Glostrup Retskreds. 19. Kontraktændringer Denne kontrakt samt bilag til denne, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem ordregiver og kontrakthaver. 20. Tavshedspligt Kontrakthaveren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare tavshed over for tredjemand om denne kontrakts indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. 21. Offentliggørelse af kontrakten Denne kontrakt er fortrolig, og kan kun offentliggøres, såfremt parterne skriftligt har aftalt, hvad der skal offentliggøres. Ordregiver gør kun kontrakten tilgængelig for ordregivers medarbejdere i det omfang, det er nødvendigt for medarbejdernes anvendelse af kontrakten. Ved underskrift af kontrakten tilkendegiver kontrakthaver, at kontraktindgåelsen må offentliggøres i supplement til Den Europæiske Unions Tidende af ordregiver. 22. Aktindsigt Kommunerne er underlagt de generelle regler om offentlighed i forvaltningen, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til aktindsigt. Kommunerne meddeler ikke aktindsigt i følsomme oplysninger, uden forinden at have givet den, som oplysningen vedrører, adgang til at udtale sig herom. Særligt følsomme oplysninger, der efter lovgivningen er tavshedsbelagte, må normalt ikke videregives. Der kan dog være pligt til at videregive dem til andre offentlige myndigheder. Med forbehold for ovenstående offentliggøres ikke oplysninger, som tilbudsgiveren har fremsendt, og som tilbudsgiveren har betegnet som fortrolige. 13

14 23. Krav til leverandøren senest 2 måneder efter kontraktindgåelse 1. Leverandører, der er hjemmehørende i Danmark, skal vedlægge relevant serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at leverandøren ikke befinder sig i en situation omfattet af udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2. Serviceattesten skal være udstedt tidligst 6 måneder før kontraktens start. Der kan være ekspeditionstid på serviceattester fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorfor bestilling af dette bør ske kort tid efter modtagelsen af udbudsmaterialet. 2. Leverandører, der ikke er hjemmehørende i Danmark, skal vedlægge straffeattest eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retlig eller administrativ myndighed i hjemlandet, hvoraf det fremgår, at leverandøren ikke befinder sig i en situation omfattet af artikel 45, stk. 2. Straffeattesten eller det tilsvarende dokument skal være udstedt tidligst 6 måneder før kontraktens start. Dato: Ordregiver Dato: Kontrakthaver 14

15 Bilag 1 - Erklæring ERKLÆRING Om ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lov nr af 21. december 1994 samt efterfølgende Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr.. Virksomhedens navn og adresse: Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr.. Dato og underskrift 15

16 Bilag 2 - Skat, miljøbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen. Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om skatter Officielt navn: Skattecenter,København Adresse: Sluseholmen 8B By: København SV Kontaktperson(er): Att.: Internetadresse (URL): Postnummer: 2450 Telefon: Fax: Land: Danmark Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om miljøbeskyttelse Officielt navn: Miljøstyrelsen Adresse: Strandgade 29 By: København K Kontaktperson(er): Att.: Internetadresse (URL): Postnummer: 1401 Telefon: Fax: Land: Danmark Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår Officielt navn: Arbejdstilsynet Adresse: Landskronagade 33 By: København Ø Kontaktperson(er): Att.: Internetadresse (URL): Postnummer: 2100 Telefon: Fax: Land: Danmark Virksomhedens navn: Adresse: CVR.nr: Det tilkendegives hermed, at er der taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Dato: Virksomhedens/Ledelsens underskrift: 16

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Annoncering. af genoptræning efter Sundhedslovens 140. Sag nr.: 11 / 5.286 33.414

Annoncering. af genoptræning efter Sundhedslovens 140. Sag nr.: 11 / 5.286 33.414 Annoncering af genoptræning efter Sundhedslovens 140 Sag nr.: 11 / 5.286 33.414 Silkeborg Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 8 1.2 Kommunikation...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer Vareindkøb Offentligt udbud På levering af Byggematerialer og værktøj til Sydjysk Kommuneindkøb Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelt om Sydjysk

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Skive Kommune 13. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Annonceringsbetingelser...4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed er:... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012 E Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456 Oktober 2012 Rammeaftale på køb af arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til følgende Ordregiver: Esbjerg Forsyning A/S Herunder Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Varme

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune Sundheds- og Udbud af Madudbringning til borgere i Københavns Kommune Indhold Side 1. Indledning... 3 1.1. UDBUDSFORM... 3 1.2. FORNYET ANNONCERING OG ÆNDRINGER EFTER ANNULLATION... 3 1.3. KØBENHAVNS KOMMUNE...

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune Juli 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser 5

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen i Fredericia Kommune Marts 2011 Fredericia Kommune Att.: Jacob Prange Gothersgade 20, lokale 617 DK-7000 Fredericia Danmark jacob.prange@fredericia.dk 1. Indledning

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere