BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014"

Transkript

1 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014

2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD BYGVÆRKER (BYG-GEN) Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

3 Bygværker (BYG-GEN) Side 2 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING Vejdirektoratet Entrepriserne Udbudsmaterialets opbygning Entreprisernes omfang Entreprisernes løbetid BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Gyldighed Tilbudsgrundlag Tilbudsfasen Alternative tilbud Forbehold Vedståelse Vederlag BESTEMMELSER OM TILBUD Tilbuddets form og indhold Tilbudssprog Tilbudsbrev Tilbudsgivers organisering Tilbudslisten Tro og love-erklæring Økonomisk og finansiel formåen Teknisk og faglig formåen BESTEMMELSER OM TILDELING Kontrol for egnethed og konditionsmæssighed Tildeling af entreprisekontrakter BESTEMMELSER OM AFTALEINDGÅELSE Indgåelse af kontrakt Dokumentation efter kontrahering Afholdelse af opstartworkshop OPLYSNINGER OM SKAT, MILJØBESKYTTELSE, ARBEJDSMILJØ og KØRSEL MED UDENLANDSK REGISTREREDE KØRETØJER Bilag Bilag 1.1 Fagområdet Vedligehold af almindelige bygværker (BYG-AV) Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

4 Bygværker (BYG-GEN) Side 3 af ORIENTERING HN er et offentligt udbud uden indledende prækvalifikation udbudt efter tilbudslovens regler, som består af en entreprise inden for følgende hovedområde: Bygværker (BYG) På Vejdirektoratets leverandørportal findes udbudsmateriale. 1.1 VEJDIREKTORATET Entrepriserne udbydes af: Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K I det følgende benyttes om ordregiver enten betegnelsen Vejdirektoratet, VD eller bygherren, mens de bydende og den virksomhed, der senere indgås aftale med, benævnes tilbudsgiver, entreprenør eller virksomhed. 1.2 ENTREPRISERNE Vedligehold af almindelige bygværker (BYG-AV) Vedligehold af almindelige bygværker udbydes i totalentreprise, hvor entreprenøren skal forestå projekteringen af arbejdet, og bliver afregnet efter opgjorte mængder. Bygherren vil ikke føre tilsyn på arbejdspladsen, men via sin repræsentant tage stilling til entreprenørens projektudformning og forslag til udførelse af evt. ekstraarbejder. Lokaliteten for hvert enkelt bygværk fremgår af oversigtskort i entreprisekontrakten (EK). 1.3 UDBUDSMATERIALETS OPBYGNING Dokumenterne kan kortfattet karakteriseres således: Særlige Betingelser (SB) indeholder tilføjelser og ændringer til AB 92 hhv. ABT 93. Særlige betingelser har grænseflader til SAB-SOS. Disse er markerede ved henvisninger i teksten i begge dokumenter. Entreprisekontrakt (EK) indeholder kontraktbestemmelser specifikke for entreprisen. Særlig og almindelig arbejdsbeskrivelse for styring og samarbejde (AAB- og SAB-SOS) beskriver krav og oplysninger til samarbejdet mellem entreprenør, bygherre og myndigheder m.fl., samt krav til de systemer som entreprenøren skal benytte sig af.

5 Bygværker (BYG-GEN) Side 4 af 14 Særlige og almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB og SAB) indeholder entreprisens omfang, ydelsesforudsætninger og entreprenørens ydelser specifikt for det enkelte fagområde. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) beskriver grundlaget for tilbudsgivningen og afregning af tilbudslistens poster. Tilbudslisten (TBL) indeholder entreprenørens beregnede tilbud samt priser på de enkelte poster og underposter. Udbudsmaterialet følger i store træk principperne som ved udbuddet Samlet Vedligeholdelsesudbud 2013, der forløb over efterår/vinter ENTREPRISERNES OMFANG Omfanget af entreprisen fremgår af Bilag 1 til BUT, hvor omfang samt øvrige specifikke oplysninger om egnethedskriterier mv. er anført. 1.5 ENTREPRISERNES LØBETID Entrepriserne inden for hovedområde BYG skal gennemføres i perioden 2015, som nærmere anført i entreprisekontrakten (EK).

6 Bygværker (BYG-GEN) Side 5 af BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 2.1 GYLDIGHED Denne BUT omfatter entreprisen HN-117 indenfor hovedområdet Bygværker (BYG) og fagområdet Vedligehold af almindelige bygværker. 2.2 TILBUDSGRUNDLAG Tilbud afgives på følgende grundlag: Eventuelle rettelsesblade udarbejdet i tilbudsfasen, jf. afsnit 2.3 Tilbudsfasen Disse, med tilhørende bilag. Entreprisekontrakt for hver entreprise med de i entreprisekontrakten anførte supplerende dokumenter med bilag, som SB, SAB m.fl., som disse er gjort tilgængelige på leverandørportalen. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbudslisten. 2.3 TILBUDSFASEN Alle spørgsmål og henvendelser vedrørende tilbuddet skal ske pr. til Alle henvendelser og spørgsmål (i anonymiseret form) samt svar herpå vil blive lagt på Vejdirektoratets leverandørportal. Rettelsesblade og meddelelser til de bydende vil blive lagt på leverandørportalen, såfremt spørgsmål eller forholdene i øvrigt giver anledning til ændring eller supplering af udbudsmaterialet. Alle spørgsmål, der modtages senest 8 arbejdsdage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at lægge svar på leverandørportalen senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb, vil ikke blive besvaret. Rettelsesblade og meddelelser til de bydende lægges på leverandørportalen senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Vejdirektoratet forudsætter, at de bydende inden tilbudsafgivelsen har gjort sig bekendt med forholdene på stedet for arbejdets udførelse. Vejdirektoratet vil for entreprisen give tilbudsgiverne adgang til Vejdirektoratets broarkiv på "Danbroweb.dk". Tilbudsgiverne skal for oprettelse af midlertidig brugeradgang og brugernavn rette henvendelse til 2.4 ALTERNATIVE TILBUD Der modtages ikke alternative tilbud.

7 Bygværker (BYG-GEN) Side 6 af FORBEHOLD Grundlæggende udbudsbetingelser Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende udbudsbetingelser og krav. Tilbud med forbehold over for grundlæggende udbudsbetingelser og krav vil blive afvist som ikke-konditionsmæssige. I tilfælde af usikkerhed med hensyn til, om et påtænkt forbehold vil medføre afvisning af tilbuddet i henhold til dette punkt, opfordres tilbudsgiver til inden tilbudsafgivelsen at stille afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. afsnit 2.4. Det skal bemærkes, at organisationernes standardforbehold kan indeholde forbehold vedr. prisreguleringer og betaling for vinterforanstaltninger, hvilke forhold er eksempler på grundlæggende udbudsbetingelser og krav. Et tilbud med et sådant forbehold vil blive erklæret ukonditionsmæssigt. Ved forbehold skal tilbudsgiver klart angive, hvad der tages forbehold overfor og anføre, hvilke konkrete formuleringer tilbudsgiver i stedet vil indgå på. Tilbudsgivers forbehold vil blive kapitaliseret af Vejdirektoratet, dog ikke forbehold over for grundlæggende udbudsbetingelser og krav der, som anført ovenfor, vil medføre forkastelse af tilbuddet. Ved kapitalisering menes, at der vil blive foretaget en saglig/realistisk prissætning af forbeholdets betydning, så det sikres, at den pågældende tilbudsgiver ikke opnår en økonomisk fordel ved forbeholdet, og at der således skabes sikkerhed for, at tilbuddet med forbehold bliver sammenligneligt med tilbud, der ikke indeholder forbehold. Såfremt Vejdirektoratet ikke er i stand til at kapitalisere tilbudsgivers forbehold på sikker og saglig vis, er Vejdirektoratet forpligtet til at afvise tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt. 2.6 VEDSTÅELSE Vedståelsesfristen er 6 måneder fra licitationsdagen. Vedståelsen ophører inden for denne frist ikke ved meddelelse om tildeling, men først når kontrakten er indgået. 2.7 VEDERLAG Der udbetales ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivningen og efterfølgende kontraktindgåelse.

8 Bygværker (BYG-GEN) Side 7 af BESTEMMELSER OM TILBUD 3.1 TILBUDDETS FORM OG INDHOLD Tilbud bedes mærket: HN-117. Alt tilbudsmateriale bedes mærket med tilbudsgivers navn. Tilbuddet skal indeholde: Tilbudsbrev, jf. afsnit 3.3 Tilbudsbrev Udfyldt tilbudsliste Oplysninger om tilbudsgivers organisering, jf. afsnit 3.4 Tilbudsgivers organisering Oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet, samt redegørelse for opfyldelse af mindstekrav, jf. BUT, afsnit 3.7 Økonomisk og finansiel formåen og bilag 1 Oplysninger om teknisk kapacitet, samt redegørelse for opfyldelse af mindstekrav jf. afsnit 3.8 Teknisk og faglig formåen og bilag 1. Tilbuddet afleveres i en original elektronisk udgave og en papirudgave. Såfremt der er modstrid mellem disse udgaver, gælder den elektroniske excel-udgave. Den elektroniske udgave skal bestå af: tilbudsliste (vedlagt som excel-fil) det samlede tilbud (inkl. tilbudsliste) vedlagt som én pdf-fil. Excel-fil bedes navngivet ved at tilføje tilbudsgivers firmanavn/forkortelse i starten af navnet på tilbudslistefilen, fx: [XXXXX]-TBL-HN-117. Pdf-filen bedes navngivet [XXXXX]-HN-117.pdf. Pdf-filen og papirudgaven bedes organiseret med en dokumentrækkefølge som angivet under tilbuddets indhold. Manglende eller ikke gyldige krævede dokumenter kan medføre udelukkelse. Tilbudsgiverne opfordres derfor til omhyggeligt at sikre sig, at de krævede dokumenter og oplysninger vedlægges og er i orden. Tilbud skal være modtaget hos: Vejdirektoratet Guldalderen Hedehusene senest den 11. december 2014, klokken i lokale nr. 4. Der modtages ikke elektronisk fremsendte tilbud. Fremsendes tilbud som post eller med bud, skal det være modtaget i receptionen på ovennævnte adresse senest tilbudsdagen kl. 9:45.

9 Bygværker (BYG-GEN) Side 8 af 14 Åbning af tilbuddene vil ske i overværelse af repræsentanter fra hver af de tilbudsgivere, der måtte være til stede. Der vil for alle tilbud blive læst priser op på alle enkelttilbud samt oplysning om evt. forbehold. Ved licitationen afgøres hvem som giver billigste tilbud. Snarest efter licitationen vil de bydende modtage endelig besked om, hvem der får tildelt opgaven idet teknisk og økonomisk formåen først skal bekræftes. Der bliver offentliggjort en oversigt over samtlige modtagne tilbud og de eventuelle begrænsninger som tilbudsgiverne har anført for den entreprisesum, der ønskes indgået aftale om. 3.2 TILBUDSSPROG Tilbud skal afgives på dansk. Følgende dokumenter kan afgives eller indeholde oplysninger på dansk, svensk, norsk, tysk eller engelsk: Dokumenter med oplysninger vedr. økonomisk og finansiel formåen Dokumenter med oplysning om teknisk og faglig formåen. 3.3 TILBUDSBREV I tilbudsbrevet angives: kontaktperson vedr. tilbuddet hvortil ordregivers underretning kan sendes om der til tilbuddet er knyttet forbehold (se pkt. 2.5 om konsekvensen af forbehold) at tilbudsgivers underskrift på tilbudsbrevet tillige omfatter alle tilhørende tilbudslister og oplysningsskemaer. 3.4 TILBUDSGIVERS ORGANISERING Tilbud kan afgives af: en enkelt virksomhed uden navngivne underentreprenører en enkelt virksomhed med navngivne underentreprenører flere virksomheder i forening (konsortium) uden navngivne underentreprenører. flere virksomheder i forening (konsortium) med navngivne underentreprenører. En virksomhed kan indgå i flere konsortier samt være underentreprenør til flere tilbudsgivere. En tilbudsgiver kan, efter tilbuddets afgivelse, og inden kontraktens underskrivelse, efter Vejdirektoratets godkendelse, overdrage kontraktforpligtelsen til et 100 % ejet datterselskab, såfremt dette får tilført egenkapital som krævet under "økonomisk og finansiel formåen" (alternativt en moderselskabshæftelse) samt selv eller med underentreprenører opfylder kravene til "teknisk og faglig formåen". Tilbudsgiver angiver på et bilag til tilbudsbrevet, hvorledes tilbudsgiver er organiseret.

10 Bygværker (BYG-GEN) Side 9 af TILBUDSLISTEN Tilbudsliste udleveres såvel som pdf-fil som på excel-regneark. Vejdirektoratet har indarbejdet regne- og filtreringsfunktioner i regnearkene, men påtager sig ikke ansvaret for disse funktioner. Evt. konstaterede fejl i Vejdirektoratets regne- og filtreringsfunktioner vil blive korrigeret inden tilbuddene vurderes. Tilbudsgiverne anbefales selv at tjekke funktionerne. Tilbudsgiveren skal udfylde tilbudslisten i sin helhed. Entreprenøren skal dog kun angive enhedspriser for underposter, hvor der er påført mængder og således ikke for underposter, hvor mængden er angivet til "-", "0" eller <blank>, da disse ikke indgår i tilbudsbedømmelsen. 3.6 TRO OG LOVE-ERKLÆRING Tilbudsgiver erklærer i Tilbudsbrevet (TBB) hvorvidt tilbudsgiver på tidspunktet for afgivelsen af tilbud har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners deltagelse i udbudsforretninger. Hvis tilbuddet afgives af flere virksomheder i forening (et konsortium), skal erklæringen, der afgives ved underskrift på TBB, afgives for hver enkelt af de deltagende virksomheder i konsortiet. 3.7 ØKONOMISK OG FINANSIEL FORMÅEN Tilbudsgiver vedlægger følgende oplysninger om sin økonomiske og finansielle formåen. Oplysningerne afgives på bilag Skema 2 til tilbudsbrev. Såfremt en tilbudsgiver i relation til vurderingen af økonomisk og finansiel formåen ønsker at basere sig på andre enheders formåen (f.eks. underentreprenører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge erklæringer underskrevet af de(n) støttende virksomhed(er) (fx moderselskab, underentreprenør eller lignende) eller anden dokumentation, der underbygger, at støttende virksomhed(er) vil stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Egenkapital Tilbudsgiver vedlægger oplysning om sin egenkapital iht. senest disponible regnskabsår. Tilbudsgivers egenkapital skal opfylde de i BUT bilag 1 afsnit 3.7 "Egenkapital" anførte krav. Er tilbudsgiver en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab (IS) skal egenkapital dokumenteres ved en vedlagt erklæring om opgørelse af egenkapital for ejeren hhv. samtlige interessenter, afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor. Erklæringen afgives i henhold til Trafikstyrelsens "Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved revisorerklæring" af januar Skema hertil er vedlagt i det vejledende notat Krav til egenkapital

11 Bygværker (BYG-GEN) Side 10 af TEKNISK OG FAGLIG FORMÅEN Tilbudsgiver vedlægger de i Bilag 1 afsnit 3.8 krævede oplysninger om sin tekniske og faglige formåen. Oplysningerne skal afgives på bilaget Skema 2 til tilbudsbrevet. Såfremt en tilbudsgiver i relation til vurderingen af teknisk og faglig formåen ønsker at basere sig på andre enheders formåen (f.eks. underentreprenører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Tilbudsgiver skal opfylde de mindstekrav til teknisk og faglig formåen, der fremgår af Bilag 1 afsnit BESTEMMELSER OM TILDELING 4.1 KONTROL FOR EGNETHED OG KONDITIONSMÆSSIGHED Tilbuddene vil blive gennemgået for at konstatere, om den krævede dokumentation foreligger. Tilbuddene vil blive gennemgået for at konstatere, om mindstekrav til egnethed er opfyldt. Tilbuddene vil blive gennemgået for at konstatere, om de er konditionsmæssige. Vejdirektoratet vil herudover forbeholde sig ret til at udelukke de tilbudsgivere der er omfattet af "Udbudsdirektivets" artikel 45 stk. 2 vedr. udelukkelse af en økonomisk aktør. 4.2 TILDELING AF ENTREPRISEKONTRAKTER Tildelingskriteriet er laveste pris. Annullering af entreprise Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at annullere udbuddet såfremt en sådan annullering er sagligt begrundet Såfremt en tilbudsgiver i forbindelse med kontraheringen ikke vedstår sit tilbud, fx ved: Ikke at kunne stille sikkerhed Ikke at aflevere de i stk. 5.2 anførte dokumenter ved kontraktens underskrift eller af anden årsag forbeholder Vejdirektoratet sig ret til at annullere tildelingsbeslutningen og tildele den tilbudsgiver, der har afgivet den laveste tilbudspris og samtidigt opfylder egnethedskravene. 5. BESTEMMELSER OM AFTALEINDGÅELSE

12 Bygværker (BYG-GEN) Side 11 af INDGÅELSE AF KONTRAKT Efter tildeling fremsender Vejdirektoratet en underskrevet entreprisekontrakt til tilbudsgiver. Tilbudsgiver tilbagesender entreprisekontrakten i underskrevet stand senest 20 kalenderdage efter modtagelsen, vedlagt: Sikkerhedsstillelse Der stilles sikkerhed som anført i SB ad 6 for kontrakter, hvor arbejdsperioden planlægges påbegyndt i Forsikring Der fremlægges dokumentation for forsikring iht. SB ad 8, stk. 3. Overordnet tidsplan Tidsplan, der viser planlagt start på og afslutning af entreprisen. (Der er ikke tale om en bodsbelagt tidsplan, som først udarbejdes, som del af projektets drejebog, jf. SAB-SOS afsnit 2), (Denne bullet gælder kun for BYG-AV). Såfremt tilbudsgiver ikke indenfor ovennævnte tidsfrist tilbagesender entreprisekontrakten med de krævede dokumenter, vil dette blive anset for væsentlig misligholdelse, som berettiger VD til at trække tildelingsbeslutningen tilbage. 5.3 DOKUMENTATION EFTER KONTRAHERING Dokumentation før opstartsworkshop Entreprenøren skal senest 7 kalenderdage inden afholdelse af opstartsworkshop fremlægge følgende dokumentation: organisationsplan, der opfylder kravene i SAB-SOS afsnit og BUT bilag 1 arbejdsplan, der opfylder kravene i SAB-SOS afsnit 3 dokumentation for at alle tekniske og faglige krav til entreprenørens organisation, materiel og planlægning, som er anført i udbudsmaterialet (EK, SB, SAB-SOS og SAB) vil blive opfyldt inden entreprisestart. Manglende fremlæggelse af et eller flere af ovennævnte dokumenter udgør væsentlig misligholdelse, der berettiger Vejdirektoratet til at hæve aftalen. 5.4 AFHOLDELSE AF OPSTARTWORKSHOP Der afholdes opstartsworkshop, som beskrevet i SAB-SOS, 2-6 uger før arbejdets planmæssige påbegyndelse 6. OPLYSNINGER OM SKAT, MILJØBESKYTTELSE, ARBEJDSMILJØ OG KØRSEL MED UDENLANDSK REGISTREREDE KØRETØJER

13 Bygværker (BYG-GEN) Side 12 af 14 Oplysning om skatter og afgifter, samt kørsel med udenlandsk registrerede køretøjer: Officielt navn: Skat Adresse: Sluseholmen 8 B, 2450 København SV Telefon: Internetadresse (URL): Oplysning om miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø: Officielt navn: Miljøstyrelsen Adresse: Strandgade 29, DK 1401 København K Telefon: Internetadresse (URL): Oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsmiljø og arbejdsvilkår: Officielt navn: Arbejdstilsynet Adresse: Postboks 1228, DK 0900 København C Telefon: Internetadresse (URL): Oplysninger om kørsel med udenlandsk registrerede køretøjer: Officielt navn: Trafikstyrelsen Adresse: Edvard Thomsens Vej 14, DK 2300 København S Telefon: Internetadresse (URL):

14 Bygværker (BYG-GEN) Side 13 af 14 BILAG 1 Dette bilag 1 er supplerende bestemmelser til Bestemmelser om udbud og tilbud for bygværker. BILAG 1.1 FAGOMRÅDET VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Ad pkt. 1.4 Entreprisernes omfang. Vedligehold af almindelige bygværker omfatter de i Entreprisekontrakten anførte arbejdsopgaver. Vedligehold af almindelige bygværker udbydes i følgende entreprise: HN-117 Entreprisen vil omfatte de i Entreprisekontrakten (EK) anførte bygværker Ad pkt. 3.7 Økonomisk og finansiel formåen Egenkapital Tilbudsgivers egenkapital iht. seneste disponible regnskabsår skal mindst have udgjort følgende beløb: Entreprise Beløb i mio. kr. HN ,0 Ad pkt. 3.8 Teknisk og faglig formåen Referencer Tilbudsgiver skal ved angivelse af referencer på bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet dokumentere at have gennemført relevante entrepriseopgaver (se straks nedenfor, hvad der forstås ved "relevante entrepriseopgaver") til en årlig værdi (omsætning) på mindst følgende beløb i mindst et af de tre seneste år. Entreprise Beløb i mio. kr., ekskl. moms HN ,0 For hver reference anføres: navn på udførende firma (hovedentreprenør/underentreprenør/konsortiemedlem) navn på ordregiver/kunde arbejdets indhold i forhold til den krævede reference arbejdets værdi (fx ved entreprisesum opdelt på indhold) sammenlagt og pr. år tidspunkt og sted for udførelsen (referencer behøver ikke at være fra Danmark). Referencerne skal ligge indenfor reparation af bygværker og omfatte følgende arbejdsopgaver, i det omfang arbejdsopgaven indgår i de entrepriser, der gives tilbud på (kaldet relevante entrepriseopgaver): fugtisolering betonreparationer, herunder udskiftning af kantbjælker udlægning af broasfalt trafikafmærkning autoværn.

15 Bygværker (BYG-GEN) Side 14 af 14 Referencerne kan således fx dækkes af forskellige underentreprenører, og der kræves ikke referencer for opgaver, der ikke indgår i entreprisen. Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer Tilbudsgiver skal give oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de medarbejdere, der hos entreprenøren er ansvarlige for udførelsen af arbejdet. Oplysningerne afgives ved at vedlægge CV for de ansvarlige medarbejdere, og udfylde bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet. CV erne skal vise medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund samt faglige kvalifikationer belyst ved relevante erfaringer inden for de aktivitetsområder, kontrakten vedrører. Der vedlægges CV for medarbejdere til: entrepriseledelse fagligt ansvar for følgende aktivitetsområder, i det omfang aktiviteten indgår i de entrepriser, der gives tilbud på: o projektering o fugtisolering o betonreparationer, herunder udskiftning af kantbjælker o udlægning af broasfalt o trafikafmærkning o autoværn. Samme person kan godt dække flere eller alle aktivitetsområder, ligesom det heller ikke er udelukket, at entrepriseledelsen samtidig har fagligt ansvar for et, flere eller alle aktivitetsområder. Omvendt kan det også være flere forskellige personer. Mindstekrav til entrepriseledelse er: Mindst 5 års erfaring indenfor de seneste 8 år med entrepriseledelse, heraf mindst 1 år med efterfølgende angivne entreprisestørrelser (årlige kontraktsummer). Entreprise Beløb i mio. kr., ekskl. moms HN ,0 Mindste krav til fagansvarlige er: Uddannet eller tillært inden for det relevante aktivitetsområde, jf. ovenfor Mindst 3 års erfaring inden for de seneste 8 år med arbejde inden for relevant aktivitetsområde (jf. ovenfor) som fagansvarlig. Ved opstartsworkshoppen efter kontraktindgåelse, skal der fremlægges dokumentation for at den samlede organisation er på plads, herunder CV'er for alle de medarbejdere, der for dækker ovennævnte ansvarsområder. De anførte ansvarlige medarbejdere skal indgå i entreprenørens entrepriseorganisation den entreprise entreprenøren er blevet tildelt.

16 Vejdirektoratet har lokale kontorer i: Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København Find mere information på vejdirektoratet.dk Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Bestemmelser om udbud og Tilbud samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VINTERTJENESTE Niels Juels Gade

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune Sundheds- og Udbud af Madudbringning til borgere i Københavns Kommune Indhold Side 1. Indledning... 3 1.1. UDBUDSFORM... 3 1.2. FORNYET ANNONCERING OG ÆNDRINGER EFTER ANNULLATION... 3 1.3. KØBENHAVNS KOMMUNE...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere