Velfærd og Selvforvaltning En ny Arbejdsløshedsforsikring? En Kvalitetsreform? En Utopi?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærd og Selvforvaltning En ny Arbejdsløshedsforsikring? En Kvalitetsreform? En Utopi?"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 89 Offentligt Akademikernes Centrale Arbejdsløshedsudvalg Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 8. februar 2008 Christiansborg 1240 København K Att.: Formand Knud Kristensen / Næstformand Lone Møller / Sekretær Mette Hansen anmoder om foretræde for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. Vi mener, at forslaget om en kvalitetsreform også bør omfatte nye trivselsmodeller på arbejdsmarkedet. De følger på side 2-5. Her vises et kort rids over arbejdsmarkedet, analyseret med henblik på en kvalitets(velfærds)reform! Taleksemplerne er valgt pr. 1.januar Velfærd og Selvforvaltning En ny Arbejdsløshedsforsikring? En Kvalitetsreform? En Utopi? Hvorfor næsten udstødte? Samt mangel på arbejdskraft? Vi synes stadig, at man skal bygge arbejdsmarkedspolitikken op omkring en selvforvaltningsmodel, der dels består af en social, statslig, minimumssikring kombineret med en kollektiv forsikringsordning som overbygning og dels administreres af en demokratisk medlemsorganisation. Kan vi opbygge sådan en selvforvaltningsmodel, er vi tæt på det alle ønsker: Et sammenhængende livsforløb med fuld tryghed og en løbende afbureaukratisering, uden alders- og årstalstyrani. At følelsen af at have kontrollen over sin egen livssituation (= Selvforvaltning)er afgørende for tryghed, trivsel og produktion viser de sidste hundrede års arbejdsmiljø- og stressforskning. Selvforvaltning betyder selvfølgelig, at enhver kan vælge individuelle, private, tillægsydelser, men det indebærer også, at vi må have en effektiv varemærkning, forbrugerinformation og kvalitetskontrol ellers er selvforvaltning et stort illusionsnummer. Man kan så forsøge at opstille disse krav til en kvalitetssikret arbejdsmarkedspolitik, en moderniseret, finjusteret og selvforvaltende flexicurity-model, som især prøver at opfylde følgende 6 målsætninger. 1) Motivere til individuel og kollektiv uddannelse og dermed højne værdien af ens arbejdskraft! 2) Løbe en risiko, tage det spændende og krævende job, opsøge udfordringer og være innovativ! 3) Mindske stress, sygelighed og marginalisering ved at skabe tryghed, trivsel og social udligning! 4) Øge fagligt, socialt og kulturelt engagement gennem indsigt og fælles ansvar! 5) Forene og udjævne arbejdslivets krav med arbejdsløshed, uddannelse, familie og fritid! 6) Være rammen om en hel befolkning, der er knyttet til arbejdsmarkedet på forskellige vilkår! En skitse til en kvalitetsreform af arbejdsmarkedet følger på de næste 4 sider På ACA2002s vegne og med venlig hilsen Erik Sejrup Vejlegårdsvej Vallensbæk Strand 1

2 Det centrale spørgsmål i arbejdsmarkedspolitikken er: En tidssvarende Indkomstsikring: Enhver medborger skal have en godkendt indkomstforsikring. Ellers udløses medlemskab af en A-kasse, pensionskasse og (efter)uddannelsesgaranti automatisk ved første lønudbetaling! Det som tilbydes, er den moderne A-kasses kerneydelser, opbygget efter det kollektive princip, hvor staten i tilfælde af arbejdsløshed betaler samfundsbasisydelsen (T1), mens lønmodtagergruppen udreder det kontingent, der udløser 80 eller 90 % lønkompensation (T2,T3). Efteruddannelsesforsikringen kan fx finansieres på samme måde som pensionskasseordningerne. Vil A-kassen fx også udbyde syge-, brand- og bilforsikringer, bliver der tale om individuelle forsikringer. Dagpengeretten: Man får 2 forskellige økonomiske ydelser ud af 3 muligheder, T1 og T2 eller T3: T1 er Samfundsbasisydelsen Kr. Denne forsørgelsesgaranti gives til medborgere, som har gennemført en dansk uddannelse og står til rådighed for det danske arbejdsmarked. Så den er et incitament til at få en god uddannelse, bruge, opdatere og videreudvikle den i Danmark, idet der følges op med retten til en løbende efteruddannelse. Længerevarende uddannelse, 5 år, giver ret til den livsvarige ydelse, men fx andre (mindst) 5 års forløb med mindst 1 års uddannelse og mindst 4 års praktik/arbejde udløser også denne livsvarige ydelse. (Denne lave ydelse virker næppe tillokkende på enlige/eneforsørgere, men ved misbrug bl.a. som hjemmearbejdende hustruydelse, så fratages ægtefælle/samlever fx sit eget forhøjede beskæftigelsesfradrag.) T2 er 80% lønkompensation bygget ovenpå samfundsbasisydelsen. Udbetales i det første ledighedsår. T3 er ren 90% lønkompensation, dog max , der udbetales i det første ledighedsår, hvis man ikke er T1,T2-berettiget, men har haft over 12 måneders arbejde. Ligesom ved T2 er der tale om en kollektiv forsikring, hvor kontingentet = markedsprisen for den del af forsikringen, der overstiger statsbidraget, samfundsbasisydelsen, på Kr. Jobtilbud: Efter 6 måneders ledighed ret til 12 måneders arbejde på overenskomstmæssige vilkår. Et jobtilbud kan aktualisere opdatering og efteruddannelse, normalt max 6 måneder med T1,2. Efter 12 (18) måneders ledighed ophører lønkompensationen, men samfundsbasisydelsen fortsætter. Der bør samtidigt vejledes - om den arbejdsløse har ret til førtidspension, skåne- eller flexjob Ved at favorisere en god uddannelse i forbindelse med opnåelse af dagpengeretten, samt indarbejde forsørgelsesgaranti, jobtilbud og efteruddannelse som tryghedselementer i arbejdsmarkedsreformen, opfyldes de 3 første målsætninger: 1) Motivere til individuel og kollektiv uddannelse og dermed højne værdien af arbejdskraften og lønnen! 2) Løbe en risiko, tage det spændende og krævende job, opsøge udfordringer og være innovativ! 3) Mindske stress, sygelighed og marginalisering gennem tryghed, trivsel og social udligning! De sidste 3 målsætninger nyder også godt af disse ændringer, men der kræves dog mere for at: 4) Øge fagligt, socialt og kulturelt engagement gennem indsigt og fælles ansvar! 5) Forene og udjævne arbejdslivets krav med arbejdsløshed, uddannelse, familie og fritid! 6) Være rammen om en hel befolkning, der er knyttet til arbejdsmarkedet på forskellige vilkår! Disse mål nås ikke alene med individuelle belønninger. Her skal der arbejdes med samfundssind og solidaritet, men set i det lys, at kollektiv trivsel og tryghed ikke koster den enkelte noget, tværtimod. Et gennemsigtigt fællesskab med trivsel, tryghed, samfundssind og lighedsidéaler er en gevinst for alle. Så er vi så nået til en zone, hvor lovgivningen suppleres eller afløses af den særlige decentraliserede danske arbejdsmarkedsstyringsmodel, der kan detailstyre hensigtsmæssigt via overenskomster og aftaler. 2

3 Den danske flexicuritymodel: Når lovgivningen ikke længere er tilstrækkelig, må vi udvide forsikringsbegrebet og tage fat om virksomhedskulturen og tidsperspektivet! De fleste har for lidt tid og et stort arbejdsløst marginaliseret mindretal har alt for meget tid til rådighed. Hvordan forsikrer man sig mod det? Der er været modeller fremme som løser problemet for det enkelte individ (En timebank for et livsforløb), men ingen enkle modeller for samfundet som helhed. Reguleringer af arbejdstiden har været forsøgt, dog uden særligt overbevisende resultater. Det skyldes nok den meget ufleksible måde arbejdskraften udbydes på i form af heltids- og deltidsstillinger - samt den tid det tager at få en nyansat person instrueret til at fungere i en virksomhed. En samfundsmodel kan selvfølgelig kombineres med en individuel timebanksløsning. Fx kan familier med småbørn få ekstra ferie, eller nedsat arbejdstid, i en periode med for høj arbejdsløshed, mens ikkeforsørgere kan få en 40-timers arbejdsuge, når samfundet mangler arbejdskraft. Desuden kan samfundet bevilge alle lønmodtagere 2 ugers efteruddannelse om året, hvis samfundsøkonomiske analyser viser, at arbejdsløsheden er for høj. Problemet ved disse ordninger er et temmelig ufleksibelt ansættelsessystem. Der skal jo over 20 personers fravær i 14 dage for at give grundlag for at oprette en ny stilling, der måske endda bliver overflødiggjort af en ny højkonjunktur, inden man har fundet, ansat og instrueret en kvalificeret medarbejder. Men i dag har vi et andet og betydeligt mere ondskabsfuldt paradoksproblem, som må siges at være opsamlet under oliekrisen: Stor efterspørgsel på visse former for kvalificeret arbejdskraft og næsten 1 million marginaliserede, hvis ulykkelige skæbne skyldes samfundets manglende evne, pligt, vilje og fantasi til at opkvalificere disse medborgere gennem uddannelse, instruktion og et meningsfyldt, regelmæssigt, velbetalt arbejde. Et beslægtet problem er, at fødende kvinder straffes med en livsvarig lønnedgang på 6 %, mens Danmark har et alt for lavt fødselstal. Ingen er vel i tvivl om at ældreproblematikken bunder i for få fødsler og vi kan ikke engang sikre kvinderne en ligeløn! Og hertil kommer konflikterne ved import af udenlandsk arbejdskraft under en højkonjunktur, der forstærker ledighedsproblemet under en efterfølgende lavkonjunktur. Her bør arbejdsmarkedets parter og regeringen finde sammen, om at skabe en national arbejds- og stillingsudbudsplan, som skal sikre et stabilt udbud af danske arbejdspladser uanset de internationale konjunkturer. Det tager tydeligt nok mange år at hæve beskæftigelsesgraden efter en lavkonjunktur. Det var en let, men kortsigtet løsning, der var farlig for vores økonomiske udvikling, at hænge en generation op på overførselsindkomster. At få disse tilbage til arbejdsmarkedet kræver formentlig næsten individuelle foranstaltninger. Derfor vil være en stor illusion at forestille sig en fælles lovgivning og fælles løsning på disse meget forskellige gruppers arbejdsmarkedsgenindtrædelsesproblem, for disse grupper spænder fra nyuddannede funktionelle analfabeter til langtidsledige akademikere, som løbende afkvalificeres gennem en meningsløs kontrol og beskæftigelsesterapi. Nogle gruppers vanskeligheder skal løses gennem (arbejdsmarkeds)uddannelse, mens andre gruppers vanskeligheder bør angribes gennem reorganiserings-, udbuds- og markedsføringsinitiativer. Med den moderne kommunikationsteknologi og mulighederne for hjemmearbejdspladser er det kun fantasien, der sætter grænser for lønmodtagernes organisering og udfoldelsesmuligheder. 3

4 Ansvarlighedsgørelse af arbejdsmarkedets parter: Hvis denne type beskæftigelsesøgende modeller skal have en effekt, skal såvel virksomhederne, arbejdsgiverorganisationerne og fagforeningerne motiveres for at løse opgaven, enten ved at pålægges en arbejdsløshedsafgift eller ved at få en merbeskæftigelsespræmie eventuelt begge dele. Derfor skal arbejdsmarkedets parter skaffe det omtalte jobtilbud og fx indkassere 6 måneders løn som præmie eller betale en tilsvarende afgift til Jobcentrene for at løse opgaven. Disse principper må indtænkes i såvel overenskomster som lovgivning. Desuden skal man til at tænke på, hvordan man sikrer medarbejdernes produktivitetsmotivation gennem en tidssvarende indflydelse på egen situation og arbejdsplads. Det vi skal væk fra er derfor: Arbejdsløshedsforsikringssystemet, der oprindeligt er udviklet for lavtlønsgrupperne i LO-området, som nu er blevet udsat for løbende ukoordinerede lappeløsninger - Resultatet er uoverskueligt. Dagpengesystemet er nu en underlig blanding af kontrol, tvungne kurser, tvungne arbejdsopgaver lønnet med dagpengesatsen, en særlig bureaukratisk udgave af kontanthjælp, en Beskæftigelsesindustri! Vi må derimod frem til en enkel, gennemskuelig og tidssvarende flexicurity-model, hvor der også skabes et samfundssind gennem en god arbejdskultur, mens medborgerne løbende motiveres til at finpudse talentet gennem relevant uddannelse og søge udfordrende, personligt udviklende arbejdsopgaver. Derfor skal den enkelte lønmodtagers rettigheder sikres med et umisteligt forsørgelsesgrundlag mindst på dimittendsatsen ( Kr.) for alle med en dansk uddannelse. Jf.: Grundlovens 75, 1-2. (T1) Genindfør så konsekvens, gennemskuelighed og dermed administrerbarhed i A-kasse-systemet samt genopdag forsikringselementet - så både dagpengesatsen og A-kasse-kontingentet indtægtsreguleres. Det kan ske ved at kombinere forsørgelsesgrundlagsydelsen med en 80% løntabsforsikring, som medfører, at lønkompensationsgraden er størst hos de lavest lønnede, 95%, men falder mod 80% til de højest lønnede. Giv så alle ledige, også dem der er tvunget på efterløn og kontanthjælp, et 12 mdrs. Jobtilbud - til overenskomstmæssig løn. Afskaffer effektivt al langtidsledighed! Indfør desuden en ansættelses- og arbejdspladsuafhængig finansiering af en permanent (efter)uddannelse. Dermed har man bevaret det overenskomstregulerede arbejdsmarkeds fleksibilitet ved at bygge trygheden ind i den danske (arbejdsmarkeds)struktur og fremtidssikre uddannelser, kompetencer og indtægt! Midlerne er først og fremmest en god arbejdsløshedsforsikring med en høj lønkompensationsgrad, hvor man samtidigt hindrer langtidsledighed gennem et overenskomstdækket jobtilbud. Det kan bidrage til at afskaffe stress og marginalisering, men ud over lønnen, er der andre væsentlige årsager til at have/være på en arbejdsplads. Derfor må trygheden og de økonomiske fordele udbygges med moderne og tidssvarende forbedringer af det teknologiske, fysiske, psykiske, sociale og kulturelle arbejdsmiljø. Udbyg dette trygheds- og trivselssystem, forankret i aftaler og arbejdsmarkedsstrukturen, med et organisationsbaseret kollektivt ansvar som tanken var bag septemberforliget. Reorganiser de ledige som en réel og attraktiv arbejdskraftreserve gennem en omfordeling af arbejdstid, fritid, ledighed, (efter)uddannelse samt en fleksibel udbuds- og ansættelses(re)form. Der findes dog en slange i dette paradis, et disfunktionelt skattesystem som medfører, at det ikke kan betale sig for de lavtlønnede at arbejde. Så vi må også indføre et produktionsfremmende skattesystem. 4

5 Et produktionsfremmende skattesystem: Det disfunktionelle i det nuværende skattesystem kombineret med overførselsindkomster viser her: Laveste Overenskomstmæssige Lønindtægt Nettomånedsløn ca Kr. Dagpengesats beregnet efter laveste overenskomst Månedens nettoindkomst ca Kr. Nuværende Maksimale Dagpengesats Månedens nettoindkomst ca Kr. Hvis man ikke gennemfører en større skattereform, hvor lønskatten sænkes, kan man indføre et jobfradrag, et skattefradrag på Kr. Dette kan selvfølgelig også gennemføres i forbindelse med en skattereform, hvor skatten på indkomster mindskes ved hjælp af højere skatter på bolig, luksus og grønne afgifter. Skatten er dermed både et effektivt og acceptabelt instrument til at løse det offentliges og det privates lavtlønsproblemer indenfor den danske arbejdsmarkedsstyringsmodels rammer. Vi viser nogle eksempler: Laveste Overenskomstmæssige Lønindtægt Nettomånedsløn ca Kr. Dagpengesats(T1,2) efter laveste overenskomst = Kr. årligt. Månedsnettoindkomst ca Kr. Dagpengesats(T3) efter laveste overenskomst = Kr. årligt. Månedsnettoindkomst ca Kr. Forsørgelsesgrundlaget(T1) = Kr. årligt. Månedens nettoindkomst ca Kr. Det er både en god social foranstaltning og en god samfundsøkonomisk investering at give skattelettelser til de lavestlønnede (under Kr.?) da såvel arbejdslysten som antallet af motiverede personer i arbejde stiger samtidigt med at antallet af arbejdspladser forøges. Så kommer arbejdsmarkedet ind i en konstant vækst - og det betaler sig! For trods den ressourcekrævende kontrol og tvang har man højst reduceret de arbejdsløse med medborgere, mens det totale antal af marginaliserede holder sig ret stabilt omkring Størrelsen af arbejdskraftreserven kan kun skønnes, men mindst kan og vil (efter en indslusningsperiode?) arbejde på ordinære vilkår, hvis de føler, at de får rimelige vilkår og løn. Der er nok også mindst , der kan og gerne vil beskæftiges på lempede eller veltilrettelagte individuelle vilkår, uanset om de i dag er på dagpenge, kontanthjælp, efterløn eller pension. (Jf.: SFI: Den korteste vej til Arbejdsmarkedet). Hvorfor skattelettelser til lavtlønsgruppen: 1.: Det virker! Erfaringer bl.a. fra Sverige viser tydeligt en øget erhvervsfrekvens. 2.: De lavtlønnede efterspørger normale danskproducerede varer, en fordel for handelsbalancen. 3.: De lavtlønnedes øgede forbrug ved en skattelettelse på Kr. udløser nye stillinger. 4: Et luksusforbrug af flere rejser, biler etc. giver kun 380 nye stillinger, derimod klare miljøbelastninger. Man kan fx bruge samme lokkemad, et Kr.s skattefradrag som midlet til at hente pensionister og efterlønnere tilbage til arbejdsmarkedet. Disse gruppers merforbrug vil sikkert ligne de lavtlønnedes mere end de højtlønnedes, men det vil sammenlagt ganske givet forøge behovet for at opsuge den forøgede købekraft fx gennem forøgede grønne-, luksus- eller boligskatter, selv om en ganske stor andel af den forøgede købekraft snart opsuges igen via moms, afgifter og indkomstskat fra de nyansatte ledige. Men i den sammenhæng er man nødt til at tage det alvorligt, at afskaffelse af topskatten med det deraf afledte luksusforbrug, både er et hårdt slag mod vores handelsesbalance samt forøger klodens klimatrip. Men derimod vil jobfradraget på Kr. føre frem til en klar samfundsøkonomisk overfinansiering. Det bygger ikke mindst på det faktum, at en typisk ledigs kommende gennemsnitsløn vil være på Kr., mens en typisk arbejdsløs på kort sigt koster samfundet det dobbelte i overførselsindkomst, administration, A- kasse, kontrol, mistet skatteindtægt, tabt produktion og øget sygelighed og sandsynligvis endda på langt sigt koster samfundet det tredobbelte! (Disse beregninger er tidligere tilsendt Arbejdsmarkedsudvalget) Så hvorfor (mis)bruge kostbar kontrol og pisk - når gulerødderne er sunde og gratis? Hvorfor skal det manuelle arbejde enten være en straf eller en terapi? Hvorfor skal de lavestlønnede straffes? - Det er folketinget, som har vedtaget et ubrugeligt skattesystem! 5

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

Ret til tryghed Ret til arbejde

Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Enhedslistens sommergruppemøde 2012 Fire års økonomisk krise og et årti med liberalistisk politik og højreorienterede økonomiske reformer

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 11-05-2012 Efterfølgende forslag har i forskellige faser under udviklingen været præsenteret for / konfereret med bl.a. Anna Kirsten Olesen, formand for LO Aalborg, Dennis Christensen, FOA, Bente

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm. qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm. qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm 1 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm KRITISKE ANALYSER qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Flexicurity i Danmark

Flexicurity i Danmark En indføring i den danske arbejdsmarkedsmodel Flexicurity skaber job og dynamik I en tid, hvor store dele af Europa har oplevet en høj og fastlåst ledighed, har vi i Danmark tilsyneladende fundet en velfungerende

Læs mere

Den danske flexicurity-model tilbage på sporet

Den danske flexicurity-model tilbage på sporet jefr/jehø/liss 11-0012 -18.01.2011 Kontakt: ftf@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Den danske flexicurity-model tilbage på sporet Med udgangspunkt i den danske flexicurity-model perspektiver notatet de seneste

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006 90 Hvis vi havde mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 Indledning...3 Kapitel 1 Udfordringerne...4 1.1 Velfærdskommissionen...4

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

Velfærd. gennem. reformer

Velfærd. gennem. reformer Velfærd gennem reformer Radikale Venstres udspil til finanslov for 2009 folketingsgruppen, sept. 2008 Indhold Indledning Velfærd gennem reformer... 3 Kapitel 1 Mangel på arbejdskraft... 5 1.1. Udfordringen...5

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model Millionen Bagsiden af den danske flexicurity-model Af Stine Bosse, Peter Højland og Lars Haagen Pedersen Internationalt fremhæves Danmark ofte som et land, hvor velfærdssamfundet, virksomhederne og organisationerne

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Investering i job og vækst

Investering i job og vækst Et af lønmodtagernes 22 forslag til den kommende regering Investering i job og vækst En ambitiøs national investeringsplan inden for de økonomiske rammer kan sikre job og vækst LO og FTF foreslår Bæredygtig

Læs mere

Investering i job og vækst

Investering i job og vækst Et af lønmodtagernes 22 forslag til den kommende regering Investering i job og vækst En ambitiøs national investeringsplan inden for de økonomiske rammer kan sikre job og vækst LO og FTF foreslår Bæredygtig

Læs mere