Oversigt over forslag til afbureaukratisering som LO/FTF/AC kan tilslutte sig inklusiv bemærkninger til løsningsforslagene.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over forslag til afbureaukratisering som LO/FTF/AC kan tilslutte sig inklusiv bemærkninger til løsningsforslagene."

Transkript

1 Oversigt over forslag til afbureaukratisering som LO/FTF/AC kan tilslutte sig inklusiv bemærkninger til løsningsforslagene. Nr. Forslag LO/FTF/AC Eventuelle bemærkninger 3 Planer og samtaler 3 Færre krav om opdatering af jobplanen 6 Bedre sammenhæng mellem samtale i a- kassen, hos andre aktører og i jobcentret 8 Individuelle samtaler eller samtaler i grupper 9 Flere fritagelser for samtaler 10 Fritagelse for samtaler selvforsørgede (ikke statslig regel) Støtter, at A-kassen overtager kontakten til egne ledige medlemmer de første 9 mdr. 11 Mere fleksible rammer for kontaktformen Kan ikke støtte løsningsforslag 3 12 Dispensation fra krav om hyppigere samtaler med særligt udsatte langtidsledige 13 Fritagelse for opfølgning over for særlige målgrupper 16 Færre samtaletyper i a-kasserne Støtter alene løsningsforslag nr Ændret tidsstyring i forhold til rådighedssamtaler 19 Større fleksibilitet omkring godkendelse af CV er 20 Krav om CV-samtale med forsikrede ledige ved kortere afmelding afskaffes 22 Automatisering af kontrol af formalia ved rådighedssamtaler 23 Færre registreringer i forbindelse med rådighedssamtalen i a-kassen 4 Regler om rådighed 26 Enklere rådighedsregler Støtter alene løsningsforslagene 1 og 4 27 Enklere regel om ugentlig bekræftelse af jobsøgning 28 Større driftssikkerhed i forbindelse med ugentlig bekræftelse af jobsøgning 31 Fritagelse for rådighed under tilbud 32 Fritagelse for rådighed for ledige, der står over for at blive afmeldt 33 Rådighedsregler mv. lempes for personer, der er underlagt kollektiv ferie. 34 Færre sanktionsbestemmelser i lov om aktiv socialpolitik 36 Forenkling af kravene til de forsikrede lediges jobsøgning 38 Lempede krav til geografisk og faglig mobilitet 40 Reglerne om særlig formidling afskaffes 41 Reglerne om systematiske henvisningsforløb afskaffes Reglen foreslås helt afskaffet Støtter forslaget, såfremt det udbygges til også at omfatte hjemsendelse o.l. Støtter alene løsningsforslag 1 og 4

2 43 Ansøgninger til job i udlandet indgår i vurderingen af de lediges jobsøgning 45 Mildere sanktioner for udeblivelser 46 Forenklede regler om underretningspligtige hændelser 48 Forenklede krav om indberetninger af fravær og fritagelser i Arbejdsmarkedsportalen 49 Ændret tilsyn med kommunerne fra Arbejdsdirektoratets side 50 Ændret tilsyn med a-kasserne fra Arbejdsdirektoratets side 5 Data og digitale løsninger 51 Anvendelse af Jobnet til kommunikation med borgerne 52 Mere automatik i breve fra Jobnet 53 Remindere om samtaler Støtter alene løsningsforslag 1 og 2 54 Én fælles og central it-platform Støtter alene løsningsforslag 1 55 Sikker kontakt mellem a-kasserne og jobcentrene (ikke statslig regel) 56 Færre krav om registreringer og indberetninger af data 57 Mere fleksible muligheder for registrering af fravær 60 Arbejdsmarkedsportalen indstilles, så der ikke printes en blank side, hver gang der printes 62 Mulighed for at gennemføre indberetninger for personer, der ikke er tilmeldt Jobnet 64 Udvidet adgang til Arbejdsmarkedsportalen for a-kasserne 66 Ugentlige dataleverancer i stedet for direkte validering 67 Ændret arbejdsmarkedsbalancemodel Støtter alene løsningsforslag 1 68 Konsekvent brug af e-indkomstregisteret 69 Kontrol af lediges opholds- og arbejdstilladelse ved hjælp af udlændingemyndighedernes registre 70 Udvidelse af medlemsstamregistret med efterlønsanciennitet (ikke statslig regel) 71 Taleteknologi i journalsystemet ( Ikke statslig regel) 72 Lettere adgang til, at borgere kan få rettet forkerte oplysninger i sagen (Ikke statslig regel) 73 Færre krav om dobbeltregistreringer som følge af regnskabsbekendtgørelsen 74 Klarere regler for journalnotater i itsystemerne (ikke statslig regel) 75 Digitalisering af anmeldelser af arbejdsskader i forbindelse med aktivering og arbejdsprøvning 2

3 6 CV og Jobnet 76 Forbedringer af CV på Jobnet Kan ikke støtte løsningsforslag nr Afskaffelse af kravet om CV på Jobnet 80 Adgang til at gemme stillinger på min side i Jobnet 82 Engelsk udgave af Jobnet 83 Bedre adgang for jobcentrene til søgninger i Jobnet 85 Styrket kvalitetskontrol af jobopslag på Jobnet 87 Ensartede muligheder for forsikrede og ikke-forsikrede ledige til at tilmelde sig på Jobnet 88 Stillinger fra Jobnet på TV 7 Digitalisering og kvalitetssikring af blanketter 89 Digitalisering af blanketgangene 90 Centralisering af ansvaret for blanketterne 91 Færre blanketter i forbindelse med seks ugers selvvalgt uddannelse 92 Fast anvendelse af blanket AR245 ved seks ugers selvvalgt uddannelse 95 Bedre muligheder for berigtigelse af blanketter 96 Ændrede krav om dokumentation af forudgående beskæftigelse 98 Ophør med anvendelse af AB101 ved aktivering (ikke statslig regel) 8 Melding om ferie og sygdom 102 Forenkling og digitalisering af ledige dagpengemodtageres syge- og raskmeldinger 103 Forenkling og digitalisering af feriemelding og ansøgning om feriedagpenge 104 Mulighed for barns første sygedag i forbindelse med samtaler og aktivering 105 Enklere sagsgang i forbindelse med lægebesøg under aktivering 9 Ret og pligt til aktivering 108 Afskaffelse af det særlige varighedskrav for aktivering af ledige under 30 år 109 Ændrede regler for aktivering af ældre ledige 110 Fritagelse for ret og pligt til aktivering visse grupper 111 Senere aktivering af nyuddannede akademikere 112 Adgangen til jobsøgningskurser fremskyndes 113 Ret til tilbud for opsagte medarbejdere Støtter alene løsningsforslag nr. 1 Støtter alene løsningsforslagene 1 og 2 Støtter alene løsningsforslagene 1,2,og 3 Støtter forslaget såfremt det udvides til at gælde alle dimittender 3

4 114 Ændret tidsstyring i forhold til aktivering 119 Kravet om, at aktivering kun kan afbrydes ved ordinært arbejde af et vist omfang afskaffes 120 Koordineret virksomhedsindsats 121 Adgang til ferie under aktivering 122 Bedre adgang til at bevillige psykologhjælp, coach mv. (ikke statslig regel) 125 Kost og logi i forbindelse med aktivering 126 Logistiske hensyn i placeringen af aktiveringssteder 127 Krav på hurtigere behandling af ansøgninger om tilbud 10 Reglerne for unge 129 Flere redskabsmuligheder for unge med uddannelse 130 Unge, der har gennemført en uddannelse, undtages fra ungereglerne 131 Færre målgrupper i ungereglerne 132 Unge der afventer studiestart undtages fra rådighedskrav 135 Kun ét uddannelsespålæg til unge under 25 år 11 Seks uger selvvalgt 140 Enklere administration af selvvalgt uddannelse 141 Mulighed for længere perioder med selvvalgt uddannelse 142 Flere kursusmuligheder Støtter alene løsningsforslag nr Uddannelsesforløbet fuldføres, selvom en ledig får arbejde (ikke statslig regel) 12 Vejledning og opkvalificering 144 Mere kvalitet i jobsøgningskurserne Kan dog ikke støtte forslag 5 om en hel afskaffelse 145 Oversigt over uddannelsesmuligheder på Jobnet 146 Bedre mulighed for vejledning og opkvalificering 13 Virksomhedspraktik 151 Bedre kontrol med arbejdsgiverne Kan støtte at virksomhedspraktik bliver en ret for dp-modtagere 152 Bedre information af ledige i virksomhedspraktik om rettigheder og pligter (ikke statslig regel) 14 Ansættelse med løntilskud 4

5 154 Ens sats og timetal for ansættelse med løntilskud i offentligt og privat regi 158 Mulighed for privat løntilskud tidligere i ledighedsforløbet Kan støtte løsningsforslag 2, dvs. det der gælder for privat løntilskud 159 Kortere ansættelse i løntilskud 160 Privat ansættelse med løntilskud undtages fra at tælle som ledighed 166 Præcisering af krav om merbeskæftigelse og rimeligt forhold mellem ordinært ansatte og ansatte med løntilskud 167 Præcisering af krav om et rimeligt forhold mellem ordinært ansatte og ansatte med løntilskud 168 Begrænsede muligheder for ansættelse med løntilskud i virksomheder med sæsonarbejde 172 Stop for brugen af betinget bevilling (ikke statslig regel) Kan støtte forslaget, såfremt det også gælder ansættelse i offentligt løntilskud Kan alene støtte løsningsforslag nr Mere fremsynede voksenlærlingelister 15 Fleksjob og ledighedsydelse 177 Enklere regler for sygemeldte fleksjobansatte 179 Ydelse og regler for personer visiteret til fleksjob harmoniseres 180 Fleksjobvisiterede ledige gives samme rettigheder og pligter som andre ledige 181 Sanktionerne for modtagere af ledighedsydelse og særlig ydelse harmoniseres fuldt ud med a- dagpengereglerne 184 Løse paradoksproblemer på arbejdsmarkedet for fleksjobvisiterede Kan alene støtte løsningsforslagene 1 og 3 16 Revalidering 194 Færre afslag på uddannelsesønsker for personer godkendt til revalidering 17 Diverse tilskud 195 Harmonisering af reglerne om befordringsgodtgørelse ved aktive tilbud Kan støtte løsningsforslagene 1,4,6 og 7 5

6 196 Enklere mentorordning 197 Mentorer til personer i ordinær uddannelse 198 Enklere regler for varslingspuljen 199 Enklere jobrotationsordning 202 Flere retskrav på enkeltydelser 203 Retskrav på befordringstilskud til jobsamtaler 18 Refusion 209 Muligheden for generhvervelse af refusion til ledige fleksjobvisiterede afskaffes 211 Hurtigere og bedre refusion til virksomhederne 217 Undersøgelse af om forskellig refusion i aktive og passive perioder giver flere aktive tilbud 19 A-dagpenge 221 Afskaffelse eller ændring af deltidsforsikring 222 Muligheden for kombinationsforsikring afskaffes eller ændres Kan alene tilslutte sig forslag Enklere satser for medlemsbidrag Kan alene støtte løsningsforslag nr Forenkling af reglerne om medlemsbidragsfritagelse 226 Forenkling af reglerne om medlemsbidragsrestance 227 Reglerne om overskydende timer afskaffes 234 Varighedsbegrænsningen på supplerende dagpenge ophæves helt eller delvist Kan alene støtte løsningsforslag 2 Støtter alene løsningsforslag nr. 1, Støtter alene løsningsforslag nr. 1, 235 Afskaffelse af frigørelsesattester Støtter alene løsningsforslag Lempede krav til hvornår deltidsbeskæftigede skal deltage i aktive tilbud 237 Undtagelse for varighedsbegrænsningen på supplerende a-dagpenge ved lavt timetal 6

7 239 Ændrede optjeningsregler for retten til supplerende dagpenge 240 Ændrede tælleregler for varighedsbegrænsningen på supplerende a-dagpenge 241 Ændrede regler om optagelse af lønmodtagere i a-kasser 242 Lettere flytning mellem a-kasser Støtter alene løsningsforslag nr Lempede rådighedsregler for personer tilmeldt uden ydelse 245 Enklere regler for dagpengeberegning 247 Lempeligere regler for arbejdsfordeling Kan støtte løsningsforslag nr.2 om at arbejdsfordeling ikke tæller med i forhold til supplerende dagpenge. 251 Afskaffelse af regler om skærpet rådighed ved supplerende dagpenge 254 Frit lejde og mindre administration ved selvopdagede fejl på udbetalingskort Kan alene støtte løsningsforslag nr Udvidede dimittendrettigheder 256 Afskaffelse af fast bopæl som krav for modtagelse af a-dagpenge 257 Særregler om dagpenge under aktivering afskaffes 258 Uddannelsesydelsen erstattes med dagpenge Støtter forslaget, såfremt muligheden for at oppebære elevløn opretholdes. 261 Automatisk beregning af G-dage 20 Sygedagpenge 267 Færre skift mellem arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge 271 Fritagelse af gravide for sygeopfølgning 275 Analyse af jobcentrenes succes med at bringe langtidssyge i arbejde 276 Én indgang til kommunen for virksomheder i sygedagpengesager 279 Bortfald af ret til sygedagpenge kan tidligst være fra dag, hvor det besluttes 280 Varighedsbegrænsning og forlængelse i sygedagpengesager Støtter alene forslag nr. 4 om ophævelse af varighedsbegrænsningen 7

8 288 Bedre mulighed for at deltage i AMUkurser for sygemeldte 289 Ret til ferie for sygemeldte 291 Erstatning til borgere og bøder til kommuner ved fejlagtig sagsbehandling 21 Kontant og starthjælp timers reglen afskaffes 294 Afskaffelse eller forenkling af kontanthjælpsloftet 295 Fjernelse af pligten til registrering og vurdering af alle sygemeldinger 296 Psykiatrisk eller psykologisk lægekonsulent i kommunen (ikke statslig regel) 297 Automatisk beregning af særlig støtte (ikke statslig regel) 300 Reglerne for modregning i kontanthjælp lempes 301 Konvertering af kontanthjælp til tilskud til praktikplads hos arbejdsgiver 22 Efterløn 302 Endelig opgørelse af efterløn ved udstedelse af efterlønsbevis 303 Mulighed for udstedelse af efterlønsbevis under sygdom 305 Lempeligere modregning i efterlønnen for arbejdsindtægt 306 Lempeligere regler for medregning af udenlandsk beskæftigelse i forbindelse med ret til efterløn 310 Automatiske oplysninger fra SKAT i forbindelse med modregning af pensioner i efterlønnen 312 Klarere regler for, hvad der medregnes som arbejdskraft ved selvstændig virksomhed ved siden af efterlønnen 313 Enklere adgang til fortrydelsesordningen for efterløn Førtidspension og forslag på tværs af 8

9 23 ydelser 322 Revurdering af arbejdsevnemetoden 24 Kommunikation og tilgængelighed 324 Færre og bedre standardbreve (ikke statslig regel) 325 Bedre overblik overborgerens forløb (ikke statslig regel) 327 Reception eller digital meddelelse om ankomst i jobcentret (ikke statslig regel) 328 Mere tilgængelige jobcentre for virksomheder og ledige (ikke statslig regel) 329 Lettere kontakt mellem a-kasserne og jobcentrene (ikke statslig regel) 330 Bedre virksomhedsservice i forbindelse med ansatte i risiko for ledighed (ikke statslig regel) 331 Bedre virksomhedsservice i forbindelse med jobåbninger (ikke statslig regel) 332 Mere opsøgende medarbejdere i jobcentre (ikke statslig regel) 335 Genetablering af Arbejdsdirektoratets A- kasse pjecer 336 Betaling for aktindsigt til forsikringsselskaber 337 Oversigt over medarbejdere i departement, styrelser og direktorater 338 Lettere kontakt til Pensionsstyrelsen 25 Andre aktører 339 Bedre grundlag for valg mellem andre aktører 340 Større krav om kvalitet hos anden aktør (ikke statslig regel) Støtter alene løsningsforslag nr Bedre it-systemer for andre aktører 346 Større ensartethed i kommunernes betaling af andre aktører (ikke statslig regel) 347 Forenkling af reglerne for opgørelse af kommunens udgifter til andre aktører 9

10 348 Måltal for brugen af andre aktører afskaffes 352 Problemer med rammeudbud og betalingsmodel 26 Øvrige forslag 354 Bedre grundlag for samarbejde mellem jobcentrene 355 Bedre kommunikation om sagsakter mellem jobcentre 359 Samlet behandling af særregler Kan støtte den del der omhandler opgaver der i dag løftes i jobcentrene. 362 Harmonisering af prognoser for ledigheden i forbindelse med kommunal budgettering 363 Enklere og bedre kommunikation fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til jobcentrene 364 Bedre sammenhæng mellem ikrafttrædelse af lovgivning og information af jobcentrene 369 Mere pragmatisme og service fra Arbejdstilsynets side 370 Digital advisering når regler ændres 27 Forslag på andre ministeriers områder 371 Bedre overensstemmelse mellem integrationsloven og styringsloven 374 Reglerne om introduktionsydelse flyttes til lov om aktiv socialpolitik 375 Afregning for uddannelse til forsørgelsesmodtagere flyttes til Undervisningsministeriet 376 Udvidede åbningstider i daginstitutionerne (ikke statslig regel) 377 Koordinerede handleplaner for indsatte skal udarbejdes 378 Klarere arbejdsdeling mellem barselsloven og serviceloven, når det gælder pasning af syge børn 381 Udvidede muligheder for skolepraktik 382 Brobygningskurser og iværksætterkurser 10

11 på universiteterne 385 Virksomhederne skal kun oplyse om feriepenge ét sted 387 Lovkrav om CVR-nummer på nettet 388 Én datatilslutningsaftale 389 Ekstra tilskud til voksenlærlinge 11

Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen

Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen Udarbejdet for beskæftigelsesministeriet oktober 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Om Væk med bøvlet...13 Afsnit 2: Overordnede problemstillinger...19 Afsnit

Læs mere

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Væk med bøvlet Inger. 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet. AK-Samvirke juni 2010

Væk med bøvlet Inger. 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet. AK-Samvirke juni 2010 Væk med bøvlet Inger 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet AK-Samvirke juni 2010 Forord I det seneste regeringsgrundlag kaldes til kamp mod regeltyrani og unødvendige

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk Beskæftigelseslovgivningssystemet LAB -2008 www.finkelstein.dk Styring og sagsbehandling Ansvars- og styringsloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven VEJ nr. 73 af

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere