Flere job i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere job i København"

Transkript

1 Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end det øvrige Danmark, har vi stadig højere arbejdsløshed i København. Derfor er der også de kommende år brug for flere offentlige investeringer og en aktiv vækst- og erhvervspolitik. Socialdemokraterne i København vil have jobskabende vækst, og det er en mærkesag for os, at der skabes nye job ude i de private virksomheder, og at vi hjælper dem, der er blevet skubbet ud af arbejdsmarkedet, tilbage i arbejde eller uddannelse. Vi har i København de sidste fire år prioriteret at skabe nye arbejdspladser til københavnerne: Vi har skabt nye job gennem investeringer på 12,8 mia. i nye skoler, idrætsanlæg, metro, cykelstier og almene boliger. Vi har sikret bedre vækstvilkår for de private virksomheder. Bl.a. med afgiftsnedsættelser for mere end 47 mio. kr. om året, etablering af én indgang for erhvervslivet til kommunens mange enheder og nye partnerskaber med virksomheder og universiteter om udvikling af grønne teknologier og velfærdsløsninger. Vi har den 9. laveste kommuneskat og ligger på en 20. plads, når det gælder det samlede skatte- og afgiftstryk. Vi har haft succes med den virksomhedsrettede jobindsats, fx løntilskud som giver ufaglærte vigtig opkvalificering og akademikere mulighed for at skabe deres eget job og efterfølgende vækst i særligt de små og mellemstore virksomheder. Fakta: Vi skaber bedre vækstvilkår for de københavnske virksomheder I København har vi spurgt erhvervslivet, hvordan kommunen bedst kan hjælpe virksomhederne med at vokse og skabe nye arbejdspladser: Copenhagen Business Task Force kom i 2011 med 77 anbefalinger til at skabe mere vækst ude i virksomhederne. Vi har indtil nu handlet på 67 af de 77 forslag. Copenhagen Creative Task Force kom i 2012 med 20 forslag til at skabe flere job ude i de kreative virksomheder. Vi har indtil nu handlet på 17 af de 20 forslag. Københavns Task Force for jobskabende vækst kom i 2013 med 84 forslag til at skabe flere arbejdspladser ude på de små og mellemstore virksomheder. Vi har allerede nu fulgt op på 43 af de 84 forslag. 15/11/13 Frank Jensen Side 1 af 8

2 På trods af indsatsen for at skabe flere arbejdspladser og få flere i uddannelse, må vi konstatere, at alt for mange københavnere fortsat står uden arbejde og uddannelse. Det skal vi have ordnet. Socialdemokraterne har 2 centrale målsætninger for indsatsen for at få flere i arbejde og uddannelse: Københavns overledighed på næsten personer i forhold til gennemsnittet i de øvrige kommuner skal væk. Socialdemokraterne vil arbejde for, at København bliver overledigheden kvit. Der skal særlig fokus på at få de unge i arbejde, uddannelse eller praktik og på at skabe flere job til dem med korte uddannelser. Københavnerne og de københavnske virksomheder skal i centrum for kommunens beskæftigelses- og uddannelsesindsats. Udgangspunktet for indsatsen skal i højere grad være den enkelte borger eller virksomheds muligheder, ønsker og behov. Fakta: København er Danmarks vækstmotor Hver gang der skabes 100 arbejdspladser i Danmark, kaster det 20 arbejdspladser af sig i resten af Danmark. Samtidig er der et markant arbejdspladsoverskud i København, hvilket betyder, at der i København er mange arbejdspladser til folk der bor i andre kommuner. Derfor er vækst og jobskabelse i København helt afgørende for, hvordan Danmark som helhed kommer igennem krisen. København har klaret sig bedre gennem krisen end det øvrige Danmark: I 2012 startede der nye virksomheder op i København. Det er en stigning på over 6 pct. i forhold til Antallet af københavnere i beskæftigelse er, som det fremgår af grafen, nu ved at være oppe på niveauet fra før krisen. 15/11/13 Frank Jensen Side 2 af 8

3 Flere i arbejde Socialdemokraterne har en anden og mere nuanceret opfattelse end de borgerlige af, hvad der giver arbejdspladser. De borgerlige mener, at skattelettelser, nedskæringer i beskæftigelsesindsatsen og velfærden og lavere ydelser til de svageste, er den eneste vej frem. Socialdemokraterne vil en anden vej. Vi anerkender, at virksomhedernes omkostningsniveau har betydning. Vi mener også på, at god infrastruktur har betydning. Folk skal kunne komme frem med både det offentlige, på cyklen og med bilen. Vi mener derimod ikke, at de arbejdsløse ikke ønsker et arbejde og derfor skal piskes i gang. Og vi tror på, at noget af det, der er Københavns store styrke i den internationale konkurrence er, at vi kan tilbyde gode offentlige velfærdsløsninger og en tryg og sikker by. De initiativer, vi de seneste 4 år har sat i søen for at gøre København mere attraktiv for erhvervslivet, skal fortsætte. Vi skal fortsat have tætte partnerskaber med erhvervslivet om udviklingen af teknologiske løsninger, som de private virksomheder kan afsætte i udlandet. Vi skal også fortsætte indsatsen for at gøre København mere tilgængelig og mindre bureaukratisk. Herudover foreslår Socialdemokraterne i København, at vi i de kommende 4 år: 15/11/13 Frank Jensen Side 3 af 8

4 Skaber jobs gennem investeringer København vokser med nye borgere om året. Vi er blevet flere på fem år, og vi bliver flere inden Det kræver investeringer, hvis København også fremover skal være en af verdens bedste byer at bo og leve i. Socialdemokraterne vil bruge Københavns gode økonomi til at investere i byens udvikling, i nye skoler, mere metro, bedre cykelstier, havnebade, parker, dagsinstitutioner og meget andet. Socialdemokraterne i København foreslår konkret, at: Vi skaber private arbejdspladser ved at investere 11,5 mia. i Københavns udvikling frem til Vi lægger pres på Christiansborg for at få det statslige investeringsloft for kommunerne lettet, så de kommuner, der vokser og har råd, kan investere til gavn for beskæftigelse. Investeringerne skal foretages i tæt samarbejde med virksomheder og forskere, så København bliver et laboratorium for nye miljøvenlige og energieffektive teknologier. Det er ved at satse på danske styrkepositioner, vi skaber fremtidens vindmølleeventyr. Skaber bedre vækstvilkår for de københavnske virksomheder Det er det private erhvervsliv, der skal skabe nye arbejdspladser i Danmark. Mange virksomheder er presset af den hårde globale konkurrence. Det er derfor socialdemokraternes ambition, at Københavns kommune skal hjælpe virksomhederne med at vokse. I modsætning til de borgerlige tror vi ikke på, at det kun er lønnedgang, der skaber flere arbejdspladser ude på virksomhederne. Socialdemokraterne har sat en ny dagsorden, hvor vi gennem partnerskaber med erhvervslivet arbejder på at hjælpe virksomhederne med at vokse, eksportere mere og skabe nye arbejdspladser. Det skal samtidig være nemmere at drive virksomhed i København, og der skal være plads til erhvervslivet. Både til produktionsindustrien, håndværkere og til handel og service. Socialdemokraterne vil derfor fortsætte det arbejde, der er sat i gang med de 125 erhvervspolitiske initiativer, der er sat i søen de sidste 4 år. Vi foreslår konkret: Det skal gøres lettere for de erhvervsdrivende at parkere i København. Vi skal bl.a. have print selv løsninger for erhvervsperiodekort, så håndværkere hurtigt og fleksibelt kan få købe adgang til at parkere, når de skal ud på kundebesøg. Derudover skal vi undersøge, hvor der kan etableres håndværkerpladser, og om der kan gives erhvervslicens til flere end 5 biler pr. virksomhed. Serviceeftersyn af erhvervsafgifter samt regelforenkling: o Sammen med erhvervsorganisationerne skal der i begyndelsen af hver valgperiode udarbejdes en analyse, der afdækker, om der kan effektiviseres 15/11/13 Frank Jensen Side 4 af 8

5 på de brugerbetalte erhvervsgebyrer, og om der er regler eller afgifter, der kan afskaffes eller forenkles. o Socialdemokraterne i København vil have staten til at ændre love og bekendtgørelser, der står i vejen for en smidig og effektiv administration af afgifter og gebyrer. Et eksempel er affaldsgebyret, der i dag opkræves hos alle registrerede virksomheder, uanset om de producerer affald eller ej. Det vil vi have gjort op med. o Sammenhængen mellem hvor meget København må bruge på velfærd til borgerne, og hvor meget kommunen kræver ind på erhvervsgebyrer, skal fjernes. Det skal politikerne på Christiansborg ændre. Socialdemokraterne i København vil derfor bede regeringen om at fjerne den helt unødvendige regel. Københavns kommune skal gå fra myndighedskultur til servicekultur: Servicekulturen, som virksomheder møder i Københavns Erhvervsservice, skal implementeres i alle kommunens enheder. Virksomhederne skal, ligesom borgerne, kunne få håndteret alle rutinesager et sted. Fleksible udbud og indkøb: kommunen køber hver år ind for over 10 mia. kr. De mange udbud skal være mere fleksible og gennemskuelige, så de mindre lokale håndværkere og handelsdrivende får bedre muligheder for at byde ind på opgaverne. København skal være laboratorium for gode byløsninger. Vi er verdenskendt for vores grønne og velfærdsteknologiske løsninger. Det skaber eksport og arbejdspladser, når virksomhederne har adgang til et levende laboratorium, hvor de kan udvikle nye teknologier og vise dem frem til deres kunder. Den succes, vi har haft på det grønne område, skal udvides til at omfatte andre områder, hvor danske virksomheder er førende. Et konkret eksempel kunne være bekæmpelse af rotter, hvor danske virksomheder er førende. Sikrer at flere unge københavnere tager en erhvervsuddannelse Dygtige faglærte medarbejdere er den absolutte kernetrop ude i produktionsvirksomhederne. Alt for få københavnere tager i dag en erhvervsuddannelse, og virksomhederne har, på trods af høj arbejdsløshed generelt, svært ved at skaffe medarbejdere med de rigtige kompetencer. Det skal vi have ordnet. Socialdemokraterne i København støtter regeringens plan om, at 30 procent i af 9. og 10. klasserne i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse. Det er et arbejde, der starter i Folkeskolen, ude hos UU-vejlederne og det gryende samarbejde mellem skolerne og de lokale virksomheder. Vi foreslår, at: UU-vejledningen i skolerne får større fokus på at vejlede de unge til at tage en erhvervsuddannelse, så en større andel af de elever, der forlader folkeskolen vælger en erhvervsuddannelse. 15/11/13 Frank Jensen Side 5 af 8

6 Det lokale erhvervsliv får mulighed for sammen med lokale foreninger at få foden inden for i skolebestyrelserne. Der laves en kommunal plan for implementeringen af erhvervsskolereformen Faglært i Fremtiden i den københavnske folkeskole, når aftalen er forhandlet på plads i Folketinget. Tiltrækker flere udenlandske investeringer og turister Hvis vi vil skabe nye arbejdspladser, er vi afhængige af, at vi er i stand til at tiltrække investeringer og turister til København og Øresundsregionen. Flere turister skaber flere arbejdspladser i turisterhvervene ofte til folk med korte uddannelser og udenlandske investeringer giver nye arbejdspladser og produktivitetsstigninger ude i virksomhederne. Indsatsen for at tiltrække investeringer og turister til Øresundsregionen er i dag usammenhængende, og der peges fra både forskere og erhvervslivet på, at det koster arbejdspladser på både kort og lang sigt. København halter da også bagefter byer som Stockholm og Hamburg, når vi sammenligner de udenlandske investeringer. For at tiltrække flere investeringer foreslår Socialdemokraterne konkret: Der etableres et stærkt politisk forum for alle kommuner og regioner i Øresundsregionen, der sætter en fælles erhvervspolitisk retning. Herudover skal Øresundsregionen samles under brand et Copenhagen. Vi tiltrækker og fastholder flere af de dygtige udlændinge, der flytter til København for at arbejde. Medfølgende ægtefæller og voksne børn skal hjælpes i arbejde eller uddannelse, og de skal integreres bedre. Bl.a. gennem karriererådgivning, kompetenceafklaring og et crash kursus i jobsøgning og normer på det danske arbejdsmarked. For at tiltrække flere turister foreslår Socialdemokraterne, at der sammen med turistindustrien udarbejdes et handlingskatalog over initiativer, der kan tiltrække endnu flere turister. Oplagte indsatsområder er: Bedre skiltning på engelsk for turister. Åbne museer alle ugens dage. Gratis WIFI i byrummet. Aktiv beskæftigelsespolitik og effektiv jobindsats Den aktive beskæftigelsespolitik arbejdet med den enkelte ledige i jobcenteret, beskæftigelsescenteret, virksomhedspaktik, løntilskudsjob, uddannelse, opkvalificering mm. er afgørende for, at arbejdsstyrken er stor nok og har de rette kvalifikationer, efterhånden som vi kan se en ende på krisen. 15/11/13 Frank Jensen Side 6 af 8

7 Fakta: Venstre og de andre borgerlige lader de arbejdsløse i stikken I København vil de borgerlige partier med Venstre i spidsen nedsable den aktive beskæftigelsespolitik med 450 mio. kr. over de kommende fire år. I Folketinget vil Venstre samtidig spare 1½ mia. kr. næste år og hele 4 mia. kr. i 2020 på initiativer som løntilskud og uddannelse, der hjælper ledige tilbage i arbejde. Venstre viser en både hjerte- og meningsløs mangel på ansvarlighed overfor de ledige og vores arbejdsmarked. Og både i Borgerrepræsentationen og i Folketinget har Venstre annonceret, at milliardbesparelserne skal gå til skattelettelser. Fakta: Socialdemokratiet vil have en aktiv og effektiv beskæftigelsesindsats Socialdemokraterne vil ikke spare på beskæftigelsesindsatsen i krisetider. Men vi vil gerne sikre os, at den aktive beskæftigelsesindsat bliver mere effektiv, og dermed på sigt styrker vores by og vores lands økonomi, fordi flere kommer i arbejde. Derfor er beskæftigelsespolitikken i rivende udvikling. Der er gennemført reformer af førtidspension, fleksjob, kontanthjælp og dagpenge det sidste af den forrige regering, med et stort oprydningsarbejde for den nuværende regering til følge. Og regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal udrede hele indsatsen for de ledige og komme med forslag til en fornyet og forstærket aktiv beskæftigelsespolitik. I København skal vi føre reformerne og den kommende beskæftigelsespolitik ud i livet, så jobindsatsen er effektiv, meningsfuld og koordineret med erhvervslivet. Vi har alle hørt historien om ledige i meningsløs aktivering fra pipfugle til peddigrør. Vi har også hørt om sagsbehandlere, der bruger tiden på seje systemer og rigide regler ikke på den ledige og de muligheder der er for at få folk i job. Det tager motivationen fra både ledige, virksomheder og kommunale medarbejdere. Regeringen har derfor nedsat en ekspertgruppe med Carsten Koch i spidsen, der skal komme med anbefalinger til, hvordan beskæftigelsesindsatsen forbedres og gøres mere relevant. 15/11/13 Frank Jensen Side 7 af 8

8 Så snart regeringens ekspertudvalg kommer med sine anbefalinger, skal Københavns Kommune: Nedsætte en kommunal ekspertgruppe, der gennemgår den praktiske indsats lige så nidkært, som den statslige gennemgår beskæftigelseslovgivningen. Målet er, at fremtidens jobindsats også i praksis bliver mere effektiv, meningsfuld og koordineret med virksomhederne, fagbevægelsen og a-kasserne. Socialdemokraterne vil bygge videre på de positive erfaringer med det gode og tætte samarbejde med fagbevægelsen og a-kasser, så også virksomhederne bliver inddrage i et forpligtigende samarbejde om at få de ledige i job. På enkelte områder skal vi dog ikke afvente ekspertudvalgenes konklusioner. Vi må for det første ikke tabe de unge på gulvet: Det ekstraordinært høje antal praktikpladser på Københavns Kommunes egne arbejdspladser på ca praktikpladser om året skal fastholdes. Brugen af sociale klausuler, der skaffer praktikpladser i det private erhvervsliv, skal udvides. Regeringen bør tillade, at der bruges sociale klausuler, når kommunen er med til at finansiere alment boligbyggeri og bygningsfornyelse. Der skal være Turboforløb og UU-vejledere på jobcenteret for unge. Dimittendledigheden skal bekæmpes allerede inden de nye akademikere forlader universitetet, og den skal følges op med et intensiveret kontaktforløb med månedlige samtale i hver af de første tre ledighedsmåneder. Vi må for det andet ikke svigte de grupper, der gerne vil i arbejde: København skal have et arbejdsmarked for mennesker med nedsat arbejdsevne. Via puljemidler, gennem beskæftigelsesindsatsen og gennem rådgivning og kurser til socialøkonomiske virksomheder i forbindelse med kommunens mange udbud, er Københavns kommune med til at understøtte udbredelsen af socialøkonomi i København. Københavns Kommune skal også selv være en rummelig arbejdsplads. 10 pct. eller flere af de københavnske stillinger skal være på særlige vilkår (jobrotation, seniorjob, løntilskud, virksomhedspraktik, almindelig praktik, nytteaktivering mv.). Og de særlige beskæftigelsesordninger skal anvendes mere strategisk og målrettet for at opnå større gevinster for såvel personerne i ordningerne som byen. Renholds-, tilsyns- og turistambassadørroller kan for eksempel tjene begge formål. 15/11/13 Frank Jensen Side 8 af 8

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstres Folketingsgruppe 2006 2 Ambitiøse velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstre er et ambitiøst

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 Reformpakken 2020 Nyt

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013

UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013 FINANSLOVS UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013 FÆRRE AFGIFTER FLERE ARBEJDSPLADSER 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. REFORMER FOR VELFÆRD...8 3. VELFÆRD MED FRIHED... 15 4. FLERE SKAL MED...

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Investering i job og vækst

Investering i job og vækst Et af lønmodtagernes 22 forslag til den kommende regering Investering i job og vækst En ambitiøs national investeringsplan inden for de økonomiske rammer kan sikre job og vækst LO og FTF foreslår Bæredygtig

Læs mere

Investering i job og vækst

Investering i job og vækst Et af lønmodtagernes 22 forslag til den kommende regering Investering i job og vækst En ambitiøs national investeringsplan inden for de økonomiske rammer kan sikre job og vækst LO og FTF foreslår Bæredygtig

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere