Afgrænsning af bevillingsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgrænsning af bevillingsområdet"

Transkript

1 Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Økonomiudvalget Bevillingsområde Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Afgrænsning af bevillingsområdet Det enstrengede beskæftigelsessystem indebærer, at kommunen har ansvaret for at midlertidig forsørgelse i form af A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge mv. bliver kortvarig og borgeren så hurtigt som muligt bliver selvforsørgende. Staten medfinansierer kommunens udgifter til forsørgelse og beskæftigelsesindsatsen. Den kommunale medfinansiering af beskæftigelsesområdet øges gradvis hvert år. Den aktive beskæftigelsesindsats varetages af Jobcenteret, og ydelserne udbetales af enten A-kasser eller kommunens Borgerservice. Den aktive indsats, der ligger i vejledning, opkvalificering og jobtræning, har til formål, at borgeren opbygger, bevarer eller genskaber tilknytning til arbejdsmarkedet. For borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, kan gives tilskud til fleks- og skånejobs. Kommunalbestyrelsen beslutter en gang årligt med en fremadrettet beskæftigelsesplan, hvilke handlinger der skal iværksættes. Desuden behandler Kommunalbestyrelsen årligt en resultatrevision, der samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats, herunder vurdering af årets indsats. Bevillingsområdet relaterer sig til Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesloven), lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (dagpengeloven), Lov om arbejdsløshedsforsikring, Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) og Lov om danskuddannelse af voksne udlændinge mfl. Bevillingsområderne kan specificeres således: A. Forsørgelsesudgifter Sygedagpenge Sociale formål (kontante ydelser), herunder: /1/006 Hjælp til sygebehandling mv /1/008 Hjælp til enkeltudgifter /1/017 Efterlevelseshjælp /1/030 Særlig støtte til modtagere af starthjælp /1/080 Betaling til/fra kommuner /1/091 Tilbagebetaling Kontanthjælp Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob).

2 B. Udlændinge Boliger til integration af udlændinge Introduktionsprogram for udlændinge Introduktionsydelse til flygtninge Repatriering C. Uddannelsesudgifter Andre faglige uddannelser Erhvervsgrunduddannelser Befordring midlertidigt syge Pædagogisk assistentuddannelse Beskæftigelsesordninger. I kommunens uddannelses- og beskæftigelsesindsats indgår desuden udgifter afholdt under andre bevillingsområder. Det drejer sig om visse udgifter afholdt under Ungdommens Uddannelsesvejledning og tilskud til højskoler og lignende. D. Aktivering Revalidering Den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige, gammelt Beskæftigelsesordninger E. Andet /1/002 Udgifter til husly ( 80). F. Decentrale projekter Introduktionsprogram Den kommunale beskæftigelsesindsats Mål for bevillingsområdet Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år nationale mål for indsatsområder. Målene er retningsgivende for Jobcenterets planlægning af indsatsen. Der er mulighed for at tilpasse de nationale mål til den lokale indsats. Dokumentation for hvordan mål og indsats er sket i 2012, redegøres der for i den årlige resultatrevision. De fire nationale mål er følgende: 1. Ledige skal hurtigt i job langtidsledigheden skal bekæmpes, så antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende forsørgelse begrænses. 2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på varig offentlig forsørgelse (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). 3. Unge skal i uddannelse eller job antallet af personer under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses. 4. Flere indvandrere og efterkommere skal i job personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse skal begrænses.

3 Tabel 1: De fire nationale mål for Ballerup Kommune Ballerup Antal dec-09 Antal dec-10 Ændring i pct BEVILLINGSOMRÅDE Teknisk fremskrivning for 2012 Ændring i Antal pct Arbejdskraftreserven ,7% 782-4,2% Tilgang til permanente forsørgelsesydelser ,0% 147 0% Unge under 30 år på offentlig forsørgelse ,3% 787-2,3% Nydanskere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse ,2% ,2% I perioden december 2010 til december 2012, forventes et fald på 4,2 % i arbejdskraftreserven, der er ledige med mere end 3 måneders ledighed, Uændret tilgang til varige forsørgelsesydelser som fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension, et fald på 2,3 % i antal personer 30 år på offentlig forsørgelse, et fald med 1,2 % i antal personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Derudover indgår i Kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2012, at der skal gennemføres en undersøgelse af dele af myndighedsområdets effekt og resultater med henblik på vurdering af behovet for konkurrenceudsættelse, herunder indsatsen på sygedagpengeområdet set i lyset af det stigende antal dagpengemodtagere over 52 uger. Den virksomhedsrettede indsats skal øges, herunder skal der etableres en styringsmodel for Ballerup Kommunes egne aktive tilbud, der sikrer den nødvendige fleksibilitet og tilpasning af tilbuddenes indhold, kvantitet og resultatmål. Tilbuddene tilpasses i overensstemmelse med den aktuelle konjunkturudvikling, ændringer i lovgivning, og udviklingen i de nationale og lokalpolitiske krav til den aktive indsats. Konkret iværksættes kommunale aktiveringsindsatser i forhold til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på vores kommunale ejendomme, de grønne arealer, naturplejeopgaver, som sikrer en virksomhedsrettet aktivering samtidig med at der kan løses en række opgaver, der ikke har været mulige at prioritere i det kommunale budget Endelig skal der, udover den i besparelsesforslaget for 2012 vedtagne konkurrenceudsættelse af eksterne leverandørers aktive tilbud, gennemføres en undersøgelse af effekt og resultater af Ballerup Kommunes egne aktive tilbud med henblik på stillingtagen til konkurrenceudsættelse af dele af tilbudsviften. Rammer for bevillingssområdet Den samlede driftsbevilling (netto) udgør 360 mio. kr. i Heraf udgør forsørgelsesudgifter 313 mio. kr.. Driftsudgifter til aktive tilbud udgør 38 mio. kr. heraf udgør kompetencecentrets budget kr. 17 mio. kr. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Økonomiudvalget under hensyntagen til de lovmæssige regler om ret og pligt i den aktive indsats og kommunens retningslinjer for mål- og rammestyring.

4 Derudover drøftes vilkårene for den aktive indsats i det lokale beskæftigelsesråd (LBR), der er et råd som er sammensat af arbejdsmarkedets parter. LBR har tillige en høringsret i forhold til den årlige beskæftigelsesplan og resultatrevision, som Kommunalbestyrelsen beslutter. Målgrupper i beskæftigelsesindsatsen I. Forsikrede ledige (målgruppe 2.1.) II. Kontant- eller starthjælpsmodtagere med ledighed som hovedproblem (målgruppe 2.2.) III. Kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed (målgruppe 2.3.) IV. Borgere med nedsat arbejdsevne, fysiske eller psykiske handicaps mm. (målgruppe 2.4) V. Sygedagpengemodtagere (målgruppe 2.5) VI. Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen (målgruppe 2.6/2.7) Beskæftigelsesindsatsen er sammensat af en ret og pligtrelation. Som grundprincip gælder Ny ledige Under 30 år Over 30 år Gentagen Jobsamtale Senest efter 1 måned Senest efter 3 måneder Minimum hver 3. måned bortset fra årige, der skal opfølges hver måned Aktive tilbud Senest efter 3 måneder Senest efter 9 måneder Senest efter 6 måneders pause Alle ledige under 30 år på kontanthjælp eller A-dagpenge skal have første jobsamtale i jobcenteret senest efter én måneds ledighed. Efterfølgende skal de have en jobsamtale mindst hver tredje måned. Ledige over 30 år skal have første jobsamtale senest efter 3 måneder. Alle unge under 25 år på kontanthjælp eller A-dagpenge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og uden forsørgerpligt, som er i stand til at tage en uddannelse, skal have pålæg om at tage en uddannelse på samme vilkår som alle andre. Alle unge ledige under 30 år har ret og pligt til første aktive tilbud senest efter 3 måneders ledighed. Tilbuddet skal have en varighed af minimum 6 måneder. Er den ledige fyldt 30 år skal det aktive tilbud gives efter mindst 9 måneders ledighed. Det aktive tilbud skal være minimum 4 uger for ledige over 30 år, og for ledige under 30 år, der skal i gentagen aktivt tilbud. Personer på sygedagpenge skal have en individuel opfølgning senest efter 8 ugers sygdom derefter følges op minimum hver 3. måned med mindre det vurderes, at der er en risiko for at den sygemeldte kan miste sin tilknytning til arbejdsmarkedet pga. sygdommen. Så skal der foretages opfølgning hver fjerde uge. I situationer, hvor den sygemeldte kan vende gradvist tilbage til arbejde eller deltage i aktive tilbud skal der ligeledes følges op hver 4. uge. At opfølgningen bliver hyppigere, skyldes at muligheden for hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet skal udnyttes. Der er ikke en pligt til at yde et aktivt tilbud til personer på sygedagpenge i lighed med personer på A-dagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse m.fl. Et aktivt tilbud til sygedagpengemodtagere gives bl.a. hvis det vurderes, at det kan fremme en tidlig helt eller delvis raskmelding, eller som en del af en arbejdsprøvning i forhold til afklaring af fremtidigt forsørgelsesgrundlag, fx førtidspension. Beslutter Jobcen-

5 teret, at den sygemeldte skal deltage i et aktivt tilbud, er den sygemeldte forpligtet til at deltage. Hvis arbejdsgiver i dialog med den sygemeldte (fx ved 4-ugers samtalen) foreslår deltagelse i et tilbud, er det frivilligt for den sygemeldte at deltage. Det aktive tilbud til sygemeldte tilpasses altid den syges forudsætninger og behov og den enkeltes helbredstilstand og ressourcer. Det aktive tilbud må dog aldrig overskygge den behandling som er nødvendig for at den sygemeldte kan blive rask. Personer på ledighedsydelse, der er godkendt til fleksjob, skal følges op mindst hver 3. måned i kontaktforløbet. Desuden kan en fleksjobgodkendt borger anmode om at komme til privat aktør, når der er gået ½ år, og skal til privat aktør, når der er gået et år. Kommunen mister den statslige refusion, når en person har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Delmål for bevillingsområdet For 2012 er der fastsat følgende delmål for beskæftigelsesområdet A. Den virksomhedsrettede indsats Virksomhedskontakt indenfor 48 timer uanset om det er fastholdelse af medarbejdere eller rekruttering, når virksomheden henvender sig til Jobcenteret. I samarbejde med andre Jobcentre skal det virksomhedsrettede arbejde styrkes. Både gennem aktiv annoncering og personligt fremmøde på virksomhederne sikre at arbejdsmarkedsparate og job møder hinanden. Løbende fokus på etablering af særlig tilrettelagte forløb indenfor flaskehalsområder, herunder øge brugen af voksenlærlingeuddannelsen. B. Den borgerrettede indsats Kontaktsamtaler med sygemeldte og ledige skal holdes til tiden, så princippet om rettidighed overholdes. Nyledige under 30 år, skal have et straks-tilbud. For de ikke-forsikrede ledige gives det senest 1 uge efter henvendelsen, mens det gives senest efter 8 uger for de forsikrede ledige, der ikke er fyldt 30 år. Nyledige, der er fyldt 30 år, skal have deres fremrykket deres aktive tilbud, så det er givet senest efter 13 uger. Indsatsen overfor forsikrede ledige, som er medlem af 3F, HK og FOA styrkes. Målgruppen er langt overvejende ufaglært og har en højere ledighed end ledige fra øvrige A-kasser. Indsatsen for gruppen af ledige uden kompetencegivende uddannelse styrkes gennem læse-, skrive- og stavekurser. Perioden på sygedagpenge skal være så kort som mulig Personer på ledighedsydelse skal være i beskæftigelse som fleksjobber senest efter 12 måneders ledighed. Handicappede personers mulighed for enten at opnå eller fastholde beskæftigelse skal styrkes og stimuleres, således at handicappede altid har de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap i jobfunktioner der er foreneligt med personens handicap og kompetencer. C. Brug af anden aktør Alle forsikrede ledige akademikere udlægges i henhold til LVU-udbud. Der er tale om såkaldt tvunget udbud, hvor den ledige skal udlægges. I Jobcenter Ballerup kan den ledige vælge mellem 4 forskellige private aktører. Disse aktører er valgt efter udbud fra de fire beskæftigelsesregioner. De fire beskæftigelsesregioner har også udbudt opgaven med kontakt- og aktiveringsforløb for arbejdsmarkedsparate ledige, som ikke har en længerevarende videregående uddannelse det såkaldte serviceudbud. Formålet med udbuddet er, at de ledige hurtigst muligt kommer i job, og udbuddet har øget fokus på aktørernes resultater.

6 Udbuddet omfattede fem målgrupper: årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller med en forældet uddannelse årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse Personer, der er fyldt 55 år Jobcentrene kan vælge at henvise arbejdsmarkedsparate ledige til de aktører, som beskæftigelsesregionerne indgår aftaler med. Jobcenter Ballerup har samarbejde med 8 kommuner (Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Albertslund, Glostrup, Ishøj, Vallensbæk og Herlev) omkring tilsyn og anden aktørs resultater m.v. Ifølge styringslovens 12 skal kommunen bl.a. sætte et konkret mål for, hvor stor en andel, af de forsikrede ledige, der skal påbegynde forløb hos anden aktør. Jobcenter Ballerup forventer at fortsætte med at lægge nyledige, primært fra 3F, ud til anden aktør med henblik på hyppigere samtaler og fremrykket aktivering i Det betyder at følgende udlægges: Ledige med uddannelse under 30 år Ledige ufaglærte år Ledige +55 år Hvis det skønnes, at den ledige har risiko for længerevarende ledighed udlægges den ledige til et sammenhængende forløb hos anden aktør Det forventes at ca. 8 % af de forsikrede ledige i Jobcenter Ballerup vil blive udlagt (serviceudbuddet). Jobcenter Ballerup udlægger tillige kontaktforløb for ledige med lang videregående uddannelse (LVU), til anden aktør, svarende til 2 % af de forsikrede ledige. Det forventes at antallet af ledige akademikere, der udlægges i 2012 vil øges på baggrund af den generelle stigende ledighed og en forventning om vanskeligheder for særligt nyuddannede akademikere for at få job. D. Driften af aktive tilbud Ballerup Kommune har en række aktiveringstilbud, hvor driftsherren er Kommunens Kompetencecenter. Desuden er der indgået aftaler med andre aktører, herunder Grantoftegaard, ligesom der købes enkeltpladser hos private aktører. De samlede udgifter til driften af egne aktive tilbud er 17 mio. kr. Den aktive beskæftigelsesindsats kan generelt set ikke kan skabe nye job, men den kan hjælpe den ledige til jobåbninger på arbejdsmarkedet og hindre, at svagere ledige parkeres på permanent offentlig forsørgelse. Nogle ledige skal blot have et lille skub, mens vejen for andre ledige er længere og mere kringlet. Derfor er det vigtigt at have en bred vifte af aktive tilbud, der kan tilgodese de behov, som den ledige har. Det at have sit aktive tilbud på en rigtig arbejdsplads, giver de bedste chancer for at (gen)opnå selvforsørgelse. Derfor øges antallet af arbejdspladser hvor dette kan ske. Udover en række virksomhedscenteraftaler med private virksomheder, etableres Virksomhedscenter Ballerup, så ledige i højere grad kan komme i praktik eller løntilskud på kommunale arbejdspladser. Målet er at styrke fokus på at kombinere jobtræning med det kompetenceløft. Ballerup Kommune er, i 2012, som arbejdsgiver forpligtiget til at stille mindst 136 jobs til rådighed for de forsikrede ledige.

7 E. Uddannelsestilbud Ballerup Kommune har siden 1989 haft som mål, at alle unge skal sikres en uddannelse, hvilket er formuleret i Kommunes ungdomspolitik. På beskæftigelsesområdet gives uddannelsestilbud til de unge, der enten falder ud af det ordinære uddannelsessystem eller er i en forsørgelsessituation, der er udsigtsløs. Dette kan være erhvervsgrunduddannelsen (EGU), Pædagogisk assistentuddannelse (PAU), eller kommunens egne lære- eller elevpladser. Omdrejningspunktet er at skabe betingelser for, at de unge motiveres til at tænke i nye uddannelses- og jobmuligheder, der har et arbejdsmarkedsmæssigt sigte og perspektiv. Ballerup Kommune har 39 uddannelsespladser fordelt på EGU (15 pladser), PAU (19 pladser) og egne lære/elevpladser (5 pladser). Disse pladser er ikke nødvendigvis henvendt til personer på kontanthjælp, men anvendes også til personer, der i forvejen er selvforsørgende. EGU-forløb etableres primært med den målsætning, at den unge enten får et job eller fortsætter i en uddannelse efter gennemførelsen af EGU. Herudover etableres der EGU-forløb for unge, der har haft en skolegang på særlige skoler, og som ofte har vanskeligheder af forskellig art. EGU er et tilbud til unge, der har vanskeligheder med at gennemføre en ordinær uddannelse. Målet er, at mindst halvdelen skal afslutte deres EGU-forløb, mens mindst halvdelen af dem der stopper deres EGUforløb i utide skal gøre det, fordi de kommer i ordinær uddannelse, herunder PAU eller i arbejde. Målet er også, at mindst 1/3 af alle EGU-forløb skal foregå på arbejdspladser, hvor Ballerup Kommune ikke er arbejdsgiver. De 5 særlige elev- og praktikpladser, som Ballerup Kommune har etableret, giver unge en mulighed for at gennemføre uddannelser som dyreassistent, jordbrugsassistent eller landmand på Grantoftegaard eller uddannelser, hvor der er mangel på praktikpladser, f.eks. tømrerlærlinge i forbindelse med det erhvervsintroducerende projekt GPS. Målet er, at mindst halvdelen af disse forløb tilbydes unge, der har afbrudt en ordinær uddannelse, f.eks. grundet praktikpladsmangel. Endelig har kommunerne ansvaret for en 3-årig individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Uddannelsen skal understøtte, at flere unge får en ungdomsuddannelse. Ansvaret og finansieringen af uddannelsen er delt mellem Økonomiudvalget og Sundhed og forebyggelsesudvalget ud fra om deltagers forsørgelse er henholdsvis kontanthjælp eller førtidspension. F. Integrationsindsatsen Ballerup Kommune har udarbejdet en integrationspolitik. Værdigrundlaget for indholdet i integrationspolitikken er, at: Integration er et fælles ansvar, der kræver, at både danskere og udlændinge er aktive. Integration handler også om at undgå marginalisering og polarisering i samfundet. Forudsætningen for et fredeligt og velfungerende lokalsamfund er, at der til stadighed arbejdes for rummelighed og mangfoldighed, så borgerne trives individuelt og med hinanden. Integration foregår på alle områder i samfundet og kræver samarbejde mellem det offentlige og det private, mellem professionelle og frivillige, og at der arbejdes tværsektorielt og tværfagligt. Nøgleordene for den vellykkede integrationsindsats er koordination, så der skabes helhed og sammenhæng samt åbenhed, dialog og gensidig respekt.

8 De konkrete handlinger er: at alle nyindrejste udlændinge omfattet af Integrationslovens 3-årige integrationsprogram, i løbet af den første måned efter deres folkeregistertilmelding i kommunen: 1. gøres bekendt med deres retsstilling, 2. efter behov sikres forsørgelse og visiteres til danskundervisning og til Jobcenteret, 3. tilbydes samtaler om personlige forhold, som er af afgørende betydning for den enkeltes trivsel og integration, med råd og vejledning i forhold til f.eks. familiesammenføringsbehov, helbredsmæssige og familiære forhold i øvrigt, 4. efter behov støttes i kontakten til sundhedstjenesten, til skoler og dagtilbud, til eksisterende relevante aktiviteter i kommunen og til kultur- og fritidstilbud samt sættes i forbindelse med frivillige organisationer og personer. at alle flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen, introduceres til at bo alment og til lokalsamfundet, at der, med alle som modtager introduktionsydelse, udarbejdes et individuelt introduktionsprogram, som skaber en sammenhæng mellem den enkeltes forudsætninger, ressourcer og muligheder for selvforsørgelse, udmøntet i en integrationskontrakt. Ved udgangen af 3. kvartal 2011 forventes Kommunen at kunne hjemtage grundtilskud for 93 personer. I september 2011 modtog 8 personer introduktionsydelse. G. Danskuddannelse af voksne udlændinge Ballerup Kommune har siden overtagelse af ansvaret for danskundervisning til voksne udlændinge (1999) samarbejdet med den selvejende institution Ballerup Sprogcenter om løsningen af denne opgave. Der er indgået kommunekontrakt mellem Ballerup Sprogcenter og aftalekommunerne Herlev, Rødovre og Ballerup om et forpligtende samarbejde om brugen og driften af sprogcenteret. Optagelse til danskuddannelse sker efter henvisning fra kommunen, og alle voksne udlændinge kan påbegynde undervisning indenfor 1 måned efter henvisningen. Undervisningen er gratis. Der er tale om et tresporet tilbud om danskundervisning fordelt på 6 forskellige faglige trin (moduler). Det tager ca. 3 år at gennemføre en danskuddannelse. Udover modulundervisningen skal sprogcenteret tilbyde særlige undervisningsforløb og aktiviteter, f.eks. særligt intensive forløb, geografisk placeret undervisning på arbejdspladser og i projekter og andre fleksible tilbud. Kommunen modtager resultattilskud, hvis kursisten i introduktionsperioden gennemfører forløbet, ligesom det udløser resultattilskud, hvis den voksne udlænding i introduktionsperioden opnår ustøttet beskæftigelse i min. 6 sammenhængende mdr. eller påbegynder og følger uddannelse i 6 mdr. Ved udgangen af 2. kvartal 2011 deltog 201 personer i danskundervisning på Ballerup Sprogcenter. H. Seks ugers selvvalgt uddannelse Siden 2011 har kommunerne dækket halvdelen af udgifterne til den selvvalgte uddannelse til forsikrede ledige. Der er et prisloft på kr. pr. uge.

9 Finansiering Staten yder 30 % refusion af forsørgelsesudgifterne til A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. Der er en overgangsordning i finansiering af A-dagpenge til de forsikrede ledige, hvor Staten dækker den fulde udgift til A-dagpenge de første 14 uger i 2011, de første 8 uger i 2012 og fra 2013 og fremefter de første 4 uger på A-dagpenge. Denne regel svarer til sygedagpenge, hvor arbejdsgiverne dækker udgifterne til sygdom de første 3 uger, hvorefter Staten dækker udgifterne til sygedagpenge i 4 uger (fra 4 til udgangen af 8. uge). I forhold til sygedagpenge ydes 100 % refusion de første 8 uger, hvorefter staten dækker 30 % indtil den sygemeldte har modtaget ydelse i 52 uger. Efter et år på sygedagpenge dækker kommunen hele udgiften Den statslige refusion hæves til 50 %, hvis der er i gang en aktivitet, hvor der indgår virksomhedspraktik, løntilskud, ordinær uddannelse eller genoptagelse af arbejde. Anden form for aktivering giver uændret 30 % i aktivering. Udgifter til aktive tilbud dækkes med halvdelen af Staten for såvel kontanthjælp, sygedagpenge og forsikrede ledige indenfor et driftsloft på kr. (2012 P/L) pr. person, der modtager A-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, deltager i 6-ugers selvvalgt uddannelse. Det fælles driftsloft giver kommunen mulighed for at prioritere den samlede aktive indsats. Udover refusion, den statslige budgetgaranti, dækkes udgifterne til de forsikrede ledige også af en særlig tilskudsordning, hvor Staten fordeler et beskæftigelsestilskud på ca. 9 mia. kr. årligt til kommunerne. Dette tilskud fordeles ikke efter bloktilskudsnøglen i lighed med DUT. Derimod beregnes tilskuddet i forhold til ændringer i ledigheden. Tilskuddet fordeles til 8 landsdele og derfra videre til kommunerne i landsdelen. Tilskuddet efterreguleres, når de faktiske ledighedstal er kendte. Motivationen til at benytte en særlig inddeling, frem for bloktilskudsfordeling, skyldes at ledigheden varierer meget mellem landsdelene. Eksempelvis er ledigheden i Nordjylland næsten dobbelt så høj, som i Nordsjælland. Men indenfor de enkelte kommuner varierer ledigheden også. Den særlige tilskudsordning suppleres af et tilskud til dækning af kommunernes udgifter til de forsikrede ledige, kaldet forsikringsordningen. Dette tilskud gives til kommuner, der bliver ekstra hårdt ramt af ledighedsstigninger, eksempelvis grundet større virksomhedslukninger eller erhvervssammensætningen er af en sådan karakter, at en kommune kan opleve store udsving i ledigheden. Det udbetales, hvis ledigheden er højere end den gennemsnitlige ledighed tillagt 5 procentpoint. Hvis ledigheden stiger med 50 % og ledigheden i landsdelen kun er 30 % kompenseres med 15 % ( ). Omvendt hvis ledigheden falder 20 % i landsdelen, men kun 10 % i kommunen, kompenseres med 5 % ( ). Tilskuddet ydes som et bruttobeløb pr. ledig. Der er tale om en nettoordning, hvor de øvrige kommuner finansierer tilskuddet til de hårdest ramte kommuner via det samlede bloktilskud.

10 Budgetforudsætninger for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen har for 2012 bevilget mio. kr. for 2013 og overslagsårene er der regnet med følgende udvikling: (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto Indarbejdede tilpasninger I budgetforslaget er indarbejdet følgende tilpasninger: år Vedtagne tilpasninger Aktiveringsgraden hæves fra 19 % til 27 % Nedlæggelse af pulje erhvervspolitik 2011 Ophør supplerende grundtilskud Produktionsskolen Kompetencecenteret Ændret visitation til førtidspension*) I alt: Konkurrenceudsættelse af jobcenterydelser I alt 2011 og *) Tilpasningen modsvares delvist af en mindre udgift til førtidspension på ramme Hjælp til forsørgelse Kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og sygedagpenge Udbetaling af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse sker på baggrund af ansøgninger fra borgeren. Udbetaling af sygedagpenge sker på baggrund af ansøgning fra borgeren, dennes arbejdsgiver eller a-kasse. Udbetalingsbeløbet er fastsat af Finansministeriet og reguleres 2 gange årligt (1. januar og 1. juli).

11 Der er budgetlagt således: Forsørgelse i kr. Forventet regn Budget 2012 Antal personer pr. md Sygedagpenge sygedagpenge efter 4 uger sygedagpenge efter 52 uger Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn Regresindtægter Statsrefusion Sociale formål Sygebehandling Hjælp til enkeltudgifter og flytning Efterlevelseshjælp 13 0 Særlig støtte til modtagere af starthjælp Betaling til/fra kommuner 6 0 Tilbagebetaling Statsrefusion Kontanthjælp Kontanthjælp starthjælp 6 6 '- Afløbsudgifter til kontanthjælp Forsørgere Ikke-forsørgere Personer fyldt 60 år Hjælp til unge Løbende hjælp, visse persongrupper *) Særlig støtte *) Betaling til/fra kommuner m.m.*) Tilbagebetalinger Statsrefusion Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge Hjælp til flygtninge 3 første år Statsrefusion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Forsørgelse af personer i tilbud efter kap. 10/ Løntilskud Forrevalidering Særlig støtte *) Aktiveringsgodtgørelse *) Hjælp til opkvalificering *) Betaling til/fra kommuner Tilbagebetaling Statsrefusion Introduktionsydelse Ydelse til udlændinge Hjælp i særlige tilfælde *) Tilbagebetaling Statsrefusion *) Indgår ikke i det samlede klienttal

12 Ledighedsydelse, fleksjob og løntilskud på særlige vilkår (skånejob) Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat i fleksjob. Når en borger er visiteret til fleksjob, kan der udbetales ledighedsydelse til vedkommende. Personer, der får førtidspension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat med løntilskud på særlige vilkår (skånejob). Der er budgetlagt således: Forsørgelse i kr. Forventet regn Budget 2012 Antal personer pr. md Ledighedsydelse Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget Under ferie Særlig ydelse Før første fleksjob Mellem fleksjobs Under sygdom og barsel Driftsudgifter *) Tilbagebetalinger Ledighedsydelse til personer i aktivering Løntilskud på særlige vilkår (Skånejob) Fleksjob /3 af lønnen /2 af lønnen /3 af lønnen Statsrefusion Aktive tilbud til ikke forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere Aktiverings-, revaliderings- og uddannelsestilbud i kr. Forventet regn Budget 2012 Projekter KomVidere GPS E Mit liv Mit kram Lindbjergvej Agenda Columbus SMS SUMO Jobcoach Der er aftalt en belægningsprocent på Kompetencecenter, faste driftsudgifter

13 Uddannelsestilbud Produktionsskolebidrag Produktionsskolerne kan kun optage elever, når bopælskommunen via Ungdommens Uddannelsesvejledning har vurderet, at den unge er omfattet af produktionsskolernes målgruppe. Taksten for de kommunale bidrag bliver fastsat på finansloven. For 2011 er taksten kr. for elever under 18 år og kr. for elever over 18 år. Bidraget opkræves året efter, så i budgetår 2012 er der budgetlagt med det fastsatte bidrag for ErhvervsGrundUddannelse (EGU) ErhvervsGrundUddannelse (EGU) er en kommunal erhvervsuddannelse, der primært etableres med den målsætning, at den unge enten får et job eller fortsætter i en uddannelse efter gennemførelsen af EGU. Herudover etableres der EGU-forløb for unge, der har haft en skolegang på særlige skoler og som ofte har vanskeligheder af forskellig art. Pædagogisk AssistentUddannelse (PAU) Pædagogisk AssistentUddannelse skal give unge, der gerne vil udføre pædagogisk arbejde, men som ikke kan regne med at blive optaget på pædagoguddannelsen på grund af færre personlige kompetencer og manglende formelle kvalifikationer, en pædagogisk uddannelse og dermed styrke mulighederne for job inden for det pædagogiske område. Der er budgetlagt således: Aktiverings-, revaliderings- og uddannelsestilbud i kr. Forventet regn Budget 2012 Produktionsskole Grundtilskud Bidrag vedr. ordinære elever Antal personer pr. md EGU Skoleydelse Praktikpladser Undervisningsmateriale Vejledningsudgifter Statsrefusion PAU Skoleydelse Undervisningsmateriale Egne lære- og praktikpladser

14 Forsikrede ledige Forsikrede ledige Forventet regn Budget 2012 Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder Dagpenge i passive perioder Dagpenge manglende rettighed Medfinansiering 50 % befordring Uddannelsesydelse under 6 uger Jobtræning Løn Jobtræningsstøtte Puljejob Løn Jobtræningsstøtte Beskæftigelsesindsats for forsikrede Pers. assistance, handicappede i erhverv Pers. ass., handicappede, efter- og videreuddannelse Løntilskud forsikrede ledige off. Arbg Løntilskud forsikrede ledige privat Arbg Løntilskud ved udd.aftaler Løntilskud forsikrede ledige over 55 år Statsrefusion

15 Status og udvikling på bevillingsområdet Økonomi Kommunal nettoudgift (i kr.) Forventet regnskab 2011 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Forsørgelsesudgifter Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Dagpenge til fors. ledige Revalidering Løntilskud til personer i Fleks- og skånejob Beskæftigelsesindsats fors. ledige Jobtræning Pulje- og servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger Forsørgelsesudgifter, statsrefusion - Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Revalidering Løntilskud til personer i Fleks- og skånejob Beskæftigelsesindsats fors. ledige Pulje- og servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger Udlændinge, Integrationsbolig Integrationsprogram Integrationsydelse Repatriering Udlændinge, statsrefusion - Integrationsprogram Integrationsydelse Repatriering Uddannelse Andre faglige uddannelser Erhvervsgrunduddannelser Befordring midl. syge Pædagogisk ass. udd Beskæftigelsesordninger Uddannelse, statsrefusion - Erhvervsgrunduddannelser

16 Aktivering Den kommunale beskæftigelsesindsats, ordinær uddannelse øvrige driftsudgifter Beskæftigelsesordninger Aktivering, statsrefusion - Den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Andet Øvrige sociale formål Decentrale og projekter - Den kommunale beskæftigelsesindsats Hele rammen Indeks i * løbende priser 100,0 97,1 99,4 99,9 100,1 100,0 * faste priser 100,0 96,2 96,4 96,9 97,1 97,0 Pris- og lønregulering i procent 100,0 100,9 103,1 103,1 103,1 103,1 Aktiviteter Antallet af personer, der har modtaget foranstaltninger under dette bevillingsområde, har udviklet sig således: Gennemsnitligt antal personer pr. måned budget 2012 Forventet Passiv forsørgelse Forrevalidering Revalidering Aktivering Børnepasningsorlov, kt.hj. modtager Overgangsydelse Integrationsydelse Sygedagpenge op til 52 uger Sygedagpenge efter 52 uger Ledighedsydelse Fleksjob Skånejob I alt

17 Sygedagpenge Udviklingen i sagsantal de sidste 5 år ser således ud: Antal uger og derover Sager i alt Note: tallene er taget med udgangspunkt i august Ledighed Den gennemsnitlige ledighed omregnet til fuldtidsledige i Ballerup Kommune kan i absolutte tal for perioden 2008 til 2012 opgøres således: Skøn Antal Netto ledige Aktiverede I alt bruttoledige Note: Skønnet for 2012 er baseret på en fremregning af udviklingen i de første 2 kvartaler. Bruttoledighedsprocenten for Ballerup Kommune for perioden beregnet på arbejdsstyrken pr. 1. januar samme år har udviklet sig således: Antal Skøn år 1,7 1,8 4,0 5,0 5, år 3,9 2,9 6,1 7,8 8, år 2,4 1,9 3,5 4,7 5, år 2,6 1,6 3,0 3,9 4, år 3,1 2,4 2,6 3,5 3,6 I alt 2,5 1,9 3,6 4,7 5,4 Note: Skønnet for 2011 er baseret på en fremregning af udviklingen i de første 2 kvartaler. Servicestrategien og aftale om budgettet for 2012 på beskæftigelsesområdet Strategiske samarbejdsprojekter med uddannelsesinstitutioner Det strategiske samarbejde med uddannelsesinstitutionerne for Velfærdsuddannelserne (pædagog, lærer, socialrådgiver etc.) skal videreudvikles med henblik på kvalitetsudvikling af kommunens velfærdsydelser og kompetenceudvikling af medarbejderne. Tilsvarende skal der arbejdes på udvikling af strategiske samarbejdsprojekter med de universitetsuddannelser, der er lokaliseret i Ballerup. I projekterne skal også relevante erhvervsvirksomheder i kommunen inddrages. Det strategiske samarbejde med Ungdomsuddannelserne skal videreudvikles med henblik på at skabe nye muligheder for de udsatte unge, og dermed støtte til uddannelse og ar-

18 bejde. Det indebærer blandt andet, at der skabes flere praktikpladser i såvel private som kommunale virksomheder Helhedsorienteret ungeindsats Der skal vedtages en politisk vision for den helhedsorienterede tværfaglige ungeindsats. Indsatsens overordnede vision skal være, at alle skal have uddannelse og skal kunne udvikle kompetencer, så de kan mestre eget liv. Der skal fokuseres på de 15 % af en årgang, der ikke er uddannelses- og arbejdsparate. Desuden skal der identificeres og realiseres konkrete indsatser, så procenten af unge, som falder uden for uddannelses- og arbejdsmarkedet minimeres. I den sammenhæng undersøges muligheder og barrierer for at etablere et 12-årigt skoletilbud til alle unge, hvoraf de sidste 4 af de 12 år tilrettelægges som ungdomsuddannelse. Det skal være et tilbud som inddrager de unges, lokalsamfundets og erhvervslivets behov og interesser. Det skal spænde bredt og kunne sigte mod såvel en efterfølgende akademisk uddannelse, en håndværksuddannelse, en professionsuddannelse eller en uddannelse alene til arbejdslivet. Det skal samtidig være en fleksibel uddannelse, hvor den unge får mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder på de niveauer, de kan udfordres fra også selvom de unges valg derved kan blive meget differentierede. Endelig skal der ses på mulighederne for at støtte unge folkeskoleelever, der kan profitere af et kombineret skole og fritidsjob forløb Effektivisering af beskæftigelsesindsatsen Den kommunale medfinansiering af beskæftigelsesområdet øges gradvis hvert år, samtidig med at ledighedskurven ikke synes at knække, og antallet af langtidssygemeldte stiger. Beskæftigelsesområdet koster netto ca. 380 mio. kr., svarende til ca. 12 % af kommunens nettodriftsudgifter, og har således stor kommunaløkonomisk betydning. I aftaleperioden gennemføres en undersøgelse af dele af myndighedsområdets effekt og resultater med henblik på vurdering af behovet for konkurrenceudsættelse, herunder indsatsen på sygedagpengeområdet set i lyset af det stigende antal dagpengemodtagere over 52 uger. Den virksomhedsrettede indsats skal øges, herunder skal der etableres en styringsmodel for Ballerup Kommunes egne aktive tilbud, der sikrer den nødvendige fleksibilitet og tilpasning af tilbuddenes indhold, kvantitet og resultatmål. Tilbuddene tilpasses i overensstemmelse med den aktuelle konjunkturudvikling, ændringer i lovgivning, og udviklingen i de nationale og lokalpolitiske krav til den aktive indsats. Konkret iværksættes kommunale aktiveringsindsatser i forhold til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på vores kommunale ejendomme, de grønne arealer, naturplejeopgaver, som sikrer en virksomhedsrettede aktivering samtidig med at der kan løses en række opgaver, der ikke har været mulige at prioritere i det kommunale budget Endelig skal der, udover den i besparelsesforslaget for 2012 vedtagne konkurrenceudsættelse af eksterne leverandørers aktive tilbud, gennemføres en undersøgelse af effekt og resultater af Ballerup Kommunes egne aktive tilbud med henblik på stillingtagen til konkurrenceudsættelse af dele af tilbudsviften. For Kompetencecentret vil indsatsen i den nærmeste fremtid især rette sig mod: En koncentrering af indsatsen i færre og mere klart definerede enheder, både i lyset af de ændrede økonomiske rammebetingelser og for at gøre det lettere for Jobcenteret at henvise til Kompetencecentrets forløb. Dette opnås ved dels fastsættel-

19 se af de budgetmæssige rammer for 2012 i løbet af november og december 2011, dels ved det strukturarbejde, der tager sin begyndelse sideløbende med og i forlængelse heraf, med forventet afslutning pr eller Etablering af naturplejehold som en udvidelse af de håndværksmæssigt orienterede beskæftigelsesprojekter, der udfører opgaver for kommunen, henholdsvis Ejendomme for Træ & Bygs vedkommende. En fortsat øget opmærksomhed på uddannelses- orientering og vejledning, bl.a. i samarbejde med UU og Jobcenteret, specielt for de under 30-årige. Dette opnås bl.a. ved afholdelse af tværgående temadage. En fortsat forsøgsmæssig indsats på at inddrage henviste borgeres netværk, familie mv. i arbejdet med borgerens fremtidsplaner, opnået bl.a. ved i højere grad at inddrage disse i opfølgningssamtaler m.m.. En fortsat indsats for at udvikle metodiske værktøjer til at sikre borgere med psykiske vanskeligheder en arbejdsmarkedsmæssig tilknytning, opnået ved en konkretisering af de teoretiske tilgange der for tiden tilbydes i konferencer, kurser mv.. En fortsættelse/udvikling af det nu etablerede sundhedsfremmende / livsstilsændrende tværgående projekt Mit Liv - Mit KRAM med udviklingsmidlerne fra SATS puljen, i et samarbejde med Sundhedshuset især m.h.t. at intensivere det relationsopbyggende arbejde i lyset af de kortere forløb på vores projekter, der er et resultat af de økonomisk begrundede prioriteringer. Et øget samarbejde med Jobcenteret om etablering af praktiske uddannelsesveje for de mange, for hvem uddannelse ikke kan være teoretisk formidlet, opnået ved etablering af EGU og Jobpakker som del af eller i forlængelse af, projektdeltagelse.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16 1 INDLEDNING...3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER...4 3 JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN...5 3.1 STYRKET

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere