Afgrænsning af bevillingsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgrænsning af bevillingsområdet"

Transkript

1 Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Økonomiudvalget Bevillingsområde Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Afgrænsning af bevillingsområdet Det enstrengede beskæftigelsessystem indebærer, at kommunen har ansvaret for at midlertidig forsørgelse i form af A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge mv. bliver kortvarig og borgeren så hurtigt som muligt bliver selvforsørgende. Staten medfinansierer kommunens udgifter til forsørgelse og beskæftigelsesindsatsen. Den kommunale medfinansiering af beskæftigelsesområdet øges gradvis hvert år. Den aktive beskæftigelsesindsats varetages af Jobcenteret, og ydelserne udbetales af enten A-kasser eller kommunens Borgerservice. Den aktive indsats, der ligger i vejledning, opkvalificering og jobtræning, har til formål, at borgeren opbygger, bevarer eller genskaber tilknytning til arbejdsmarkedet. For borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, kan gives tilskud til fleks- og skånejobs. Kommunalbestyrelsen beslutter en gang årligt med en fremadrettet beskæftigelsesplan, hvilke handlinger der skal iværksættes. Desuden behandler Kommunalbestyrelsen årligt en resultatrevision, der samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats, herunder vurdering af årets indsats. Bevillingsområdet relaterer sig til Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesloven), lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (dagpengeloven), Lov om arbejdsløshedsforsikring, Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) og Lov om danskuddannelse af voksne udlændinge mfl. Bevillingsområderne kan specificeres således: A. Forsørgelsesudgifter Sygedagpenge Sociale formål (kontante ydelser), herunder: /1/006 Hjælp til sygebehandling mv /1/008 Hjælp til enkeltudgifter /1/017 Efterlevelseshjælp /1/030 Særlig støtte til modtagere af starthjælp /1/080 Betaling til/fra kommuner /1/091 Tilbagebetaling Kontanthjælp Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob).

2 B. Udlændinge Boliger til integration af udlændinge Introduktionsprogram for udlændinge Introduktionsydelse til flygtninge Repatriering C. Uddannelsesudgifter Andre faglige uddannelser Erhvervsgrunduddannelser Befordring midlertidigt syge Pædagogisk assistentuddannelse Beskæftigelsesordninger. I kommunens uddannelses- og beskæftigelsesindsats indgår desuden udgifter afholdt under andre bevillingsområder. Det drejer sig om visse udgifter afholdt under Ungdommens Uddannelsesvejledning og tilskud til højskoler og lignende. D. Aktivering Revalidering Den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige, gammelt Beskæftigelsesordninger E. Andet /1/002 Udgifter til husly ( 80). F. Decentrale projekter Introduktionsprogram Den kommunale beskæftigelsesindsats Mål for bevillingsområdet Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år nationale mål for indsatsområder. Målene er retningsgivende for Jobcenterets planlægning af indsatsen. Der er mulighed for at tilpasse de nationale mål til den lokale indsats. Dokumentation for hvordan mål og indsats er sket i 2012, redegøres der for i den årlige resultatrevision. De fire nationale mål er følgende: 1. Ledige skal hurtigt i job langtidsledigheden skal bekæmpes, så antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende forsørgelse begrænses. 2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på varig offentlig forsørgelse (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). 3. Unge skal i uddannelse eller job antallet af personer under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses. 4. Flere indvandrere og efterkommere skal i job personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse skal begrænses.

3 Tabel 1: De fire nationale mål for Ballerup Kommune Ballerup Antal dec-09 Antal dec-10 Ændring i pct BEVILLINGSOMRÅDE Teknisk fremskrivning for 2012 Ændring i Antal pct Arbejdskraftreserven ,7% 782-4,2% Tilgang til permanente forsørgelsesydelser ,0% 147 0% Unge under 30 år på offentlig forsørgelse ,3% 787-2,3% Nydanskere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse ,2% ,2% I perioden december 2010 til december 2012, forventes et fald på 4,2 % i arbejdskraftreserven, der er ledige med mere end 3 måneders ledighed, Uændret tilgang til varige forsørgelsesydelser som fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension, et fald på 2,3 % i antal personer 30 år på offentlig forsørgelse, et fald med 1,2 % i antal personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Derudover indgår i Kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2012, at der skal gennemføres en undersøgelse af dele af myndighedsområdets effekt og resultater med henblik på vurdering af behovet for konkurrenceudsættelse, herunder indsatsen på sygedagpengeområdet set i lyset af det stigende antal dagpengemodtagere over 52 uger. Den virksomhedsrettede indsats skal øges, herunder skal der etableres en styringsmodel for Ballerup Kommunes egne aktive tilbud, der sikrer den nødvendige fleksibilitet og tilpasning af tilbuddenes indhold, kvantitet og resultatmål. Tilbuddene tilpasses i overensstemmelse med den aktuelle konjunkturudvikling, ændringer i lovgivning, og udviklingen i de nationale og lokalpolitiske krav til den aktive indsats. Konkret iværksættes kommunale aktiveringsindsatser i forhold til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på vores kommunale ejendomme, de grønne arealer, naturplejeopgaver, som sikrer en virksomhedsrettet aktivering samtidig med at der kan løses en række opgaver, der ikke har været mulige at prioritere i det kommunale budget Endelig skal der, udover den i besparelsesforslaget for 2012 vedtagne konkurrenceudsættelse af eksterne leverandørers aktive tilbud, gennemføres en undersøgelse af effekt og resultater af Ballerup Kommunes egne aktive tilbud med henblik på stillingtagen til konkurrenceudsættelse af dele af tilbudsviften. Rammer for bevillingssområdet Den samlede driftsbevilling (netto) udgør 360 mio. kr. i Heraf udgør forsørgelsesudgifter 313 mio. kr.. Driftsudgifter til aktive tilbud udgør 38 mio. kr. heraf udgør kompetencecentrets budget kr. 17 mio. kr. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Økonomiudvalget under hensyntagen til de lovmæssige regler om ret og pligt i den aktive indsats og kommunens retningslinjer for mål- og rammestyring.

4 Derudover drøftes vilkårene for den aktive indsats i det lokale beskæftigelsesråd (LBR), der er et råd som er sammensat af arbejdsmarkedets parter. LBR har tillige en høringsret i forhold til den årlige beskæftigelsesplan og resultatrevision, som Kommunalbestyrelsen beslutter. Målgrupper i beskæftigelsesindsatsen I. Forsikrede ledige (målgruppe 2.1.) II. Kontant- eller starthjælpsmodtagere med ledighed som hovedproblem (målgruppe 2.2.) III. Kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed (målgruppe 2.3.) IV. Borgere med nedsat arbejdsevne, fysiske eller psykiske handicaps mm. (målgruppe 2.4) V. Sygedagpengemodtagere (målgruppe 2.5) VI. Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen (målgruppe 2.6/2.7) Beskæftigelsesindsatsen er sammensat af en ret og pligtrelation. Som grundprincip gælder Ny ledige Under 30 år Over 30 år Gentagen Jobsamtale Senest efter 1 måned Senest efter 3 måneder Minimum hver 3. måned bortset fra årige, der skal opfølges hver måned Aktive tilbud Senest efter 3 måneder Senest efter 9 måneder Senest efter 6 måneders pause Alle ledige under 30 år på kontanthjælp eller A-dagpenge skal have første jobsamtale i jobcenteret senest efter én måneds ledighed. Efterfølgende skal de have en jobsamtale mindst hver tredje måned. Ledige over 30 år skal have første jobsamtale senest efter 3 måneder. Alle unge under 25 år på kontanthjælp eller A-dagpenge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og uden forsørgerpligt, som er i stand til at tage en uddannelse, skal have pålæg om at tage en uddannelse på samme vilkår som alle andre. Alle unge ledige under 30 år har ret og pligt til første aktive tilbud senest efter 3 måneders ledighed. Tilbuddet skal have en varighed af minimum 6 måneder. Er den ledige fyldt 30 år skal det aktive tilbud gives efter mindst 9 måneders ledighed. Det aktive tilbud skal være minimum 4 uger for ledige over 30 år, og for ledige under 30 år, der skal i gentagen aktivt tilbud. Personer på sygedagpenge skal have en individuel opfølgning senest efter 8 ugers sygdom derefter følges op minimum hver 3. måned med mindre det vurderes, at der er en risiko for at den sygemeldte kan miste sin tilknytning til arbejdsmarkedet pga. sygdommen. Så skal der foretages opfølgning hver fjerde uge. I situationer, hvor den sygemeldte kan vende gradvist tilbage til arbejde eller deltage i aktive tilbud skal der ligeledes følges op hver 4. uge. At opfølgningen bliver hyppigere, skyldes at muligheden for hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet skal udnyttes. Der er ikke en pligt til at yde et aktivt tilbud til personer på sygedagpenge i lighed med personer på A-dagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse m.fl. Et aktivt tilbud til sygedagpengemodtagere gives bl.a. hvis det vurderes, at det kan fremme en tidlig helt eller delvis raskmelding, eller som en del af en arbejdsprøvning i forhold til afklaring af fremtidigt forsørgelsesgrundlag, fx førtidspension. Beslutter Jobcen-

5 teret, at den sygemeldte skal deltage i et aktivt tilbud, er den sygemeldte forpligtet til at deltage. Hvis arbejdsgiver i dialog med den sygemeldte (fx ved 4-ugers samtalen) foreslår deltagelse i et tilbud, er det frivilligt for den sygemeldte at deltage. Det aktive tilbud til sygemeldte tilpasses altid den syges forudsætninger og behov og den enkeltes helbredstilstand og ressourcer. Det aktive tilbud må dog aldrig overskygge den behandling som er nødvendig for at den sygemeldte kan blive rask. Personer på ledighedsydelse, der er godkendt til fleksjob, skal følges op mindst hver 3. måned i kontaktforløbet. Desuden kan en fleksjobgodkendt borger anmode om at komme til privat aktør, når der er gået ½ år, og skal til privat aktør, når der er gået et år. Kommunen mister den statslige refusion, når en person har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Delmål for bevillingsområdet For 2012 er der fastsat følgende delmål for beskæftigelsesområdet A. Den virksomhedsrettede indsats Virksomhedskontakt indenfor 48 timer uanset om det er fastholdelse af medarbejdere eller rekruttering, når virksomheden henvender sig til Jobcenteret. I samarbejde med andre Jobcentre skal det virksomhedsrettede arbejde styrkes. Både gennem aktiv annoncering og personligt fremmøde på virksomhederne sikre at arbejdsmarkedsparate og job møder hinanden. Løbende fokus på etablering af særlig tilrettelagte forløb indenfor flaskehalsområder, herunder øge brugen af voksenlærlingeuddannelsen. B. Den borgerrettede indsats Kontaktsamtaler med sygemeldte og ledige skal holdes til tiden, så princippet om rettidighed overholdes. Nyledige under 30 år, skal have et straks-tilbud. For de ikke-forsikrede ledige gives det senest 1 uge efter henvendelsen, mens det gives senest efter 8 uger for de forsikrede ledige, der ikke er fyldt 30 år. Nyledige, der er fyldt 30 år, skal have deres fremrykket deres aktive tilbud, så det er givet senest efter 13 uger. Indsatsen overfor forsikrede ledige, som er medlem af 3F, HK og FOA styrkes. Målgruppen er langt overvejende ufaglært og har en højere ledighed end ledige fra øvrige A-kasser. Indsatsen for gruppen af ledige uden kompetencegivende uddannelse styrkes gennem læse-, skrive- og stavekurser. Perioden på sygedagpenge skal være så kort som mulig Personer på ledighedsydelse skal være i beskæftigelse som fleksjobber senest efter 12 måneders ledighed. Handicappede personers mulighed for enten at opnå eller fastholde beskæftigelse skal styrkes og stimuleres, således at handicappede altid har de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap i jobfunktioner der er foreneligt med personens handicap og kompetencer. C. Brug af anden aktør Alle forsikrede ledige akademikere udlægges i henhold til LVU-udbud. Der er tale om såkaldt tvunget udbud, hvor den ledige skal udlægges. I Jobcenter Ballerup kan den ledige vælge mellem 4 forskellige private aktører. Disse aktører er valgt efter udbud fra de fire beskæftigelsesregioner. De fire beskæftigelsesregioner har også udbudt opgaven med kontakt- og aktiveringsforløb for arbejdsmarkedsparate ledige, som ikke har en længerevarende videregående uddannelse det såkaldte serviceudbud. Formålet med udbuddet er, at de ledige hurtigst muligt kommer i job, og udbuddet har øget fokus på aktørernes resultater.

6 Udbuddet omfattede fem målgrupper: årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller med en forældet uddannelse årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse Personer, der er fyldt 55 år Jobcentrene kan vælge at henvise arbejdsmarkedsparate ledige til de aktører, som beskæftigelsesregionerne indgår aftaler med. Jobcenter Ballerup har samarbejde med 8 kommuner (Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Albertslund, Glostrup, Ishøj, Vallensbæk og Herlev) omkring tilsyn og anden aktørs resultater m.v. Ifølge styringslovens 12 skal kommunen bl.a. sætte et konkret mål for, hvor stor en andel, af de forsikrede ledige, der skal påbegynde forløb hos anden aktør. Jobcenter Ballerup forventer at fortsætte med at lægge nyledige, primært fra 3F, ud til anden aktør med henblik på hyppigere samtaler og fremrykket aktivering i Det betyder at følgende udlægges: Ledige med uddannelse under 30 år Ledige ufaglærte år Ledige +55 år Hvis det skønnes, at den ledige har risiko for længerevarende ledighed udlægges den ledige til et sammenhængende forløb hos anden aktør Det forventes at ca. 8 % af de forsikrede ledige i Jobcenter Ballerup vil blive udlagt (serviceudbuddet). Jobcenter Ballerup udlægger tillige kontaktforløb for ledige med lang videregående uddannelse (LVU), til anden aktør, svarende til 2 % af de forsikrede ledige. Det forventes at antallet af ledige akademikere, der udlægges i 2012 vil øges på baggrund af den generelle stigende ledighed og en forventning om vanskeligheder for særligt nyuddannede akademikere for at få job. D. Driften af aktive tilbud Ballerup Kommune har en række aktiveringstilbud, hvor driftsherren er Kommunens Kompetencecenter. Desuden er der indgået aftaler med andre aktører, herunder Grantoftegaard, ligesom der købes enkeltpladser hos private aktører. De samlede udgifter til driften af egne aktive tilbud er 17 mio. kr. Den aktive beskæftigelsesindsats kan generelt set ikke kan skabe nye job, men den kan hjælpe den ledige til jobåbninger på arbejdsmarkedet og hindre, at svagere ledige parkeres på permanent offentlig forsørgelse. Nogle ledige skal blot have et lille skub, mens vejen for andre ledige er længere og mere kringlet. Derfor er det vigtigt at have en bred vifte af aktive tilbud, der kan tilgodese de behov, som den ledige har. Det at have sit aktive tilbud på en rigtig arbejdsplads, giver de bedste chancer for at (gen)opnå selvforsørgelse. Derfor øges antallet af arbejdspladser hvor dette kan ske. Udover en række virksomhedscenteraftaler med private virksomheder, etableres Virksomhedscenter Ballerup, så ledige i højere grad kan komme i praktik eller løntilskud på kommunale arbejdspladser. Målet er at styrke fokus på at kombinere jobtræning med det kompetenceløft. Ballerup Kommune er, i 2012, som arbejdsgiver forpligtiget til at stille mindst 136 jobs til rådighed for de forsikrede ledige.

7 E. Uddannelsestilbud Ballerup Kommune har siden 1989 haft som mål, at alle unge skal sikres en uddannelse, hvilket er formuleret i Kommunes ungdomspolitik. På beskæftigelsesområdet gives uddannelsestilbud til de unge, der enten falder ud af det ordinære uddannelsessystem eller er i en forsørgelsessituation, der er udsigtsløs. Dette kan være erhvervsgrunduddannelsen (EGU), Pædagogisk assistentuddannelse (PAU), eller kommunens egne lære- eller elevpladser. Omdrejningspunktet er at skabe betingelser for, at de unge motiveres til at tænke i nye uddannelses- og jobmuligheder, der har et arbejdsmarkedsmæssigt sigte og perspektiv. Ballerup Kommune har 39 uddannelsespladser fordelt på EGU (15 pladser), PAU (19 pladser) og egne lære/elevpladser (5 pladser). Disse pladser er ikke nødvendigvis henvendt til personer på kontanthjælp, men anvendes også til personer, der i forvejen er selvforsørgende. EGU-forløb etableres primært med den målsætning, at den unge enten får et job eller fortsætter i en uddannelse efter gennemførelsen af EGU. Herudover etableres der EGU-forløb for unge, der har haft en skolegang på særlige skoler, og som ofte har vanskeligheder af forskellig art. EGU er et tilbud til unge, der har vanskeligheder med at gennemføre en ordinær uddannelse. Målet er, at mindst halvdelen skal afslutte deres EGU-forløb, mens mindst halvdelen af dem der stopper deres EGUforløb i utide skal gøre det, fordi de kommer i ordinær uddannelse, herunder PAU eller i arbejde. Målet er også, at mindst 1/3 af alle EGU-forløb skal foregå på arbejdspladser, hvor Ballerup Kommune ikke er arbejdsgiver. De 5 særlige elev- og praktikpladser, som Ballerup Kommune har etableret, giver unge en mulighed for at gennemføre uddannelser som dyreassistent, jordbrugsassistent eller landmand på Grantoftegaard eller uddannelser, hvor der er mangel på praktikpladser, f.eks. tømrerlærlinge i forbindelse med det erhvervsintroducerende projekt GPS. Målet er, at mindst halvdelen af disse forløb tilbydes unge, der har afbrudt en ordinær uddannelse, f.eks. grundet praktikpladsmangel. Endelig har kommunerne ansvaret for en 3-årig individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Uddannelsen skal understøtte, at flere unge får en ungdomsuddannelse. Ansvaret og finansieringen af uddannelsen er delt mellem Økonomiudvalget og Sundhed og forebyggelsesudvalget ud fra om deltagers forsørgelse er henholdsvis kontanthjælp eller førtidspension. F. Integrationsindsatsen Ballerup Kommune har udarbejdet en integrationspolitik. Værdigrundlaget for indholdet i integrationspolitikken er, at: Integration er et fælles ansvar, der kræver, at både danskere og udlændinge er aktive. Integration handler også om at undgå marginalisering og polarisering i samfundet. Forudsætningen for et fredeligt og velfungerende lokalsamfund er, at der til stadighed arbejdes for rummelighed og mangfoldighed, så borgerne trives individuelt og med hinanden. Integration foregår på alle områder i samfundet og kræver samarbejde mellem det offentlige og det private, mellem professionelle og frivillige, og at der arbejdes tværsektorielt og tværfagligt. Nøgleordene for den vellykkede integrationsindsats er koordination, så der skabes helhed og sammenhæng samt åbenhed, dialog og gensidig respekt.

8 De konkrete handlinger er: at alle nyindrejste udlændinge omfattet af Integrationslovens 3-årige integrationsprogram, i løbet af den første måned efter deres folkeregistertilmelding i kommunen: 1. gøres bekendt med deres retsstilling, 2. efter behov sikres forsørgelse og visiteres til danskundervisning og til Jobcenteret, 3. tilbydes samtaler om personlige forhold, som er af afgørende betydning for den enkeltes trivsel og integration, med råd og vejledning i forhold til f.eks. familiesammenføringsbehov, helbredsmæssige og familiære forhold i øvrigt, 4. efter behov støttes i kontakten til sundhedstjenesten, til skoler og dagtilbud, til eksisterende relevante aktiviteter i kommunen og til kultur- og fritidstilbud samt sættes i forbindelse med frivillige organisationer og personer. at alle flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen, introduceres til at bo alment og til lokalsamfundet, at der, med alle som modtager introduktionsydelse, udarbejdes et individuelt introduktionsprogram, som skaber en sammenhæng mellem den enkeltes forudsætninger, ressourcer og muligheder for selvforsørgelse, udmøntet i en integrationskontrakt. Ved udgangen af 3. kvartal 2011 forventes Kommunen at kunne hjemtage grundtilskud for 93 personer. I september 2011 modtog 8 personer introduktionsydelse. G. Danskuddannelse af voksne udlændinge Ballerup Kommune har siden overtagelse af ansvaret for danskundervisning til voksne udlændinge (1999) samarbejdet med den selvejende institution Ballerup Sprogcenter om løsningen af denne opgave. Der er indgået kommunekontrakt mellem Ballerup Sprogcenter og aftalekommunerne Herlev, Rødovre og Ballerup om et forpligtende samarbejde om brugen og driften af sprogcenteret. Optagelse til danskuddannelse sker efter henvisning fra kommunen, og alle voksne udlændinge kan påbegynde undervisning indenfor 1 måned efter henvisningen. Undervisningen er gratis. Der er tale om et tresporet tilbud om danskundervisning fordelt på 6 forskellige faglige trin (moduler). Det tager ca. 3 år at gennemføre en danskuddannelse. Udover modulundervisningen skal sprogcenteret tilbyde særlige undervisningsforløb og aktiviteter, f.eks. særligt intensive forløb, geografisk placeret undervisning på arbejdspladser og i projekter og andre fleksible tilbud. Kommunen modtager resultattilskud, hvis kursisten i introduktionsperioden gennemfører forløbet, ligesom det udløser resultattilskud, hvis den voksne udlænding i introduktionsperioden opnår ustøttet beskæftigelse i min. 6 sammenhængende mdr. eller påbegynder og følger uddannelse i 6 mdr. Ved udgangen af 2. kvartal 2011 deltog 201 personer i danskundervisning på Ballerup Sprogcenter. H. Seks ugers selvvalgt uddannelse Siden 2011 har kommunerne dækket halvdelen af udgifterne til den selvvalgte uddannelse til forsikrede ledige. Der er et prisloft på kr. pr. uge.

9 Finansiering Staten yder 30 % refusion af forsørgelsesudgifterne til A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. Der er en overgangsordning i finansiering af A-dagpenge til de forsikrede ledige, hvor Staten dækker den fulde udgift til A-dagpenge de første 14 uger i 2011, de første 8 uger i 2012 og fra 2013 og fremefter de første 4 uger på A-dagpenge. Denne regel svarer til sygedagpenge, hvor arbejdsgiverne dækker udgifterne til sygdom de første 3 uger, hvorefter Staten dækker udgifterne til sygedagpenge i 4 uger (fra 4 til udgangen af 8. uge). I forhold til sygedagpenge ydes 100 % refusion de første 8 uger, hvorefter staten dækker 30 % indtil den sygemeldte har modtaget ydelse i 52 uger. Efter et år på sygedagpenge dækker kommunen hele udgiften Den statslige refusion hæves til 50 %, hvis der er i gang en aktivitet, hvor der indgår virksomhedspraktik, løntilskud, ordinær uddannelse eller genoptagelse af arbejde. Anden form for aktivering giver uændret 30 % i aktivering. Udgifter til aktive tilbud dækkes med halvdelen af Staten for såvel kontanthjælp, sygedagpenge og forsikrede ledige indenfor et driftsloft på kr. (2012 P/L) pr. person, der modtager A-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, deltager i 6-ugers selvvalgt uddannelse. Det fælles driftsloft giver kommunen mulighed for at prioritere den samlede aktive indsats. Udover refusion, den statslige budgetgaranti, dækkes udgifterne til de forsikrede ledige også af en særlig tilskudsordning, hvor Staten fordeler et beskæftigelsestilskud på ca. 9 mia. kr. årligt til kommunerne. Dette tilskud fordeles ikke efter bloktilskudsnøglen i lighed med DUT. Derimod beregnes tilskuddet i forhold til ændringer i ledigheden. Tilskuddet fordeles til 8 landsdele og derfra videre til kommunerne i landsdelen. Tilskuddet efterreguleres, når de faktiske ledighedstal er kendte. Motivationen til at benytte en særlig inddeling, frem for bloktilskudsfordeling, skyldes at ledigheden varierer meget mellem landsdelene. Eksempelvis er ledigheden i Nordjylland næsten dobbelt så høj, som i Nordsjælland. Men indenfor de enkelte kommuner varierer ledigheden også. Den særlige tilskudsordning suppleres af et tilskud til dækning af kommunernes udgifter til de forsikrede ledige, kaldet forsikringsordningen. Dette tilskud gives til kommuner, der bliver ekstra hårdt ramt af ledighedsstigninger, eksempelvis grundet større virksomhedslukninger eller erhvervssammensætningen er af en sådan karakter, at en kommune kan opleve store udsving i ledigheden. Det udbetales, hvis ledigheden er højere end den gennemsnitlige ledighed tillagt 5 procentpoint. Hvis ledigheden stiger med 50 % og ledigheden i landsdelen kun er 30 % kompenseres med 15 % ( ). Omvendt hvis ledigheden falder 20 % i landsdelen, men kun 10 % i kommunen, kompenseres med 5 % ( ). Tilskuddet ydes som et bruttobeløb pr. ledig. Der er tale om en nettoordning, hvor de øvrige kommuner finansierer tilskuddet til de hårdest ramte kommuner via det samlede bloktilskud.

10 Budgetforudsætninger for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen har for 2012 bevilget mio. kr. for 2013 og overslagsårene er der regnet med følgende udvikling: (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto Indarbejdede tilpasninger I budgetforslaget er indarbejdet følgende tilpasninger: år Vedtagne tilpasninger Aktiveringsgraden hæves fra 19 % til 27 % Nedlæggelse af pulje erhvervspolitik 2011 Ophør supplerende grundtilskud Produktionsskolen Kompetencecenteret Ændret visitation til førtidspension*) I alt: Konkurrenceudsættelse af jobcenterydelser I alt 2011 og *) Tilpasningen modsvares delvist af en mindre udgift til førtidspension på ramme Hjælp til forsørgelse Kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og sygedagpenge Udbetaling af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse sker på baggrund af ansøgninger fra borgeren. Udbetaling af sygedagpenge sker på baggrund af ansøgning fra borgeren, dennes arbejdsgiver eller a-kasse. Udbetalingsbeløbet er fastsat af Finansministeriet og reguleres 2 gange årligt (1. januar og 1. juli).

11 Der er budgetlagt således: Forsørgelse i kr. Forventet regn Budget 2012 Antal personer pr. md Sygedagpenge sygedagpenge efter 4 uger sygedagpenge efter 52 uger Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn Regresindtægter Statsrefusion Sociale formål Sygebehandling Hjælp til enkeltudgifter og flytning Efterlevelseshjælp 13 0 Særlig støtte til modtagere af starthjælp Betaling til/fra kommuner 6 0 Tilbagebetaling Statsrefusion Kontanthjælp Kontanthjælp starthjælp 6 6 '- Afløbsudgifter til kontanthjælp Forsørgere Ikke-forsørgere Personer fyldt 60 år Hjælp til unge Løbende hjælp, visse persongrupper *) Særlig støtte *) Betaling til/fra kommuner m.m.*) Tilbagebetalinger Statsrefusion Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge Hjælp til flygtninge 3 første år Statsrefusion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Forsørgelse af personer i tilbud efter kap. 10/ Løntilskud Forrevalidering Særlig støtte *) Aktiveringsgodtgørelse *) Hjælp til opkvalificering *) Betaling til/fra kommuner Tilbagebetaling Statsrefusion Introduktionsydelse Ydelse til udlændinge Hjælp i særlige tilfælde *) Tilbagebetaling Statsrefusion *) Indgår ikke i det samlede klienttal

12 Ledighedsydelse, fleksjob og løntilskud på særlige vilkår (skånejob) Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat i fleksjob. Når en borger er visiteret til fleksjob, kan der udbetales ledighedsydelse til vedkommende. Personer, der får førtidspension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat med løntilskud på særlige vilkår (skånejob). Der er budgetlagt således: Forsørgelse i kr. Forventet regn Budget 2012 Antal personer pr. md Ledighedsydelse Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget Under ferie Særlig ydelse Før første fleksjob Mellem fleksjobs Under sygdom og barsel Driftsudgifter *) Tilbagebetalinger Ledighedsydelse til personer i aktivering Løntilskud på særlige vilkår (Skånejob) Fleksjob /3 af lønnen /2 af lønnen /3 af lønnen Statsrefusion Aktive tilbud til ikke forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere Aktiverings-, revaliderings- og uddannelsestilbud i kr. Forventet regn Budget 2012 Projekter KomVidere GPS E Mit liv Mit kram Lindbjergvej Agenda Columbus SMS SUMO Jobcoach Der er aftalt en belægningsprocent på Kompetencecenter, faste driftsudgifter

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Styring, regulering eller retssikkerhed? John Klausen adjunkt, cand. jur., ph.d. 2010 John Klausen Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere