Afgrænsning af bevillingsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgrænsning af bevillingsområdet"

Transkript

1 Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Økonomiudvalget Bevillingsområde Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Afgrænsning af bevillingsområdet Det enstrengede beskæftigelsessystem indebærer, at kommunen har ansvaret for at midlertidig forsørgelse i form af A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge mv. bliver kortvarig og borgeren så hurtigt som muligt bliver selvforsørgende. Staten medfinansierer kommunens udgifter til forsørgelse og beskæftigelsesindsatsen. Den kommunale medfinansiering af beskæftigelsesområdet øges gradvis hvert år. Den aktive beskæftigelsesindsats varetages af Jobcenteret, og ydelserne udbetales af enten A-kasser eller kommunens Borgerservice. Den aktive indsats, der ligger i vejledning, opkvalificering og jobtræning, har til formål, at borgeren opbygger, bevarer eller genskaber tilknytning til arbejdsmarkedet. For borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, kan gives tilskud til fleks- og skånejobs. Kommunalbestyrelsen beslutter en gang årligt med en fremadrettet beskæftigelsesplan, hvilke handlinger der skal iværksættes. Desuden behandler Kommunalbestyrelsen årligt en resultatrevision, der samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats, herunder vurdering af årets indsats. Bevillingsområdet relaterer sig til Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesloven), lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (dagpengeloven), Lov om arbejdsløshedsforsikring, Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) og Lov om danskuddannelse af voksne udlændinge mfl. Bevillingsområderne kan specificeres således: A. Forsørgelsesudgifter Sygedagpenge Sociale formål (kontante ydelser), herunder: /1/006 Hjælp til sygebehandling mv /1/008 Hjælp til enkeltudgifter /1/017 Efterlevelseshjælp /1/030 Særlig støtte til modtagere af starthjælp /1/080 Betaling til/fra kommuner /1/091 Tilbagebetaling Kontanthjælp Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob).

2 B. Udlændinge Boliger til integration af udlændinge Introduktionsprogram for udlændinge Introduktionsydelse til flygtninge Repatriering C. Uddannelsesudgifter Andre faglige uddannelser Erhvervsgrunduddannelser Befordring midlertidigt syge Pædagogisk assistentuddannelse Beskæftigelsesordninger. I kommunens uddannelses- og beskæftigelsesindsats indgår desuden udgifter afholdt under andre bevillingsområder. Det drejer sig om visse udgifter afholdt under Ungdommens Uddannelsesvejledning og tilskud til højskoler og lignende. D. Aktivering Revalidering Den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige, gammelt Beskæftigelsesordninger E. Andet /1/002 Udgifter til husly ( 80). F. Decentrale projekter Introduktionsprogram Den kommunale beskæftigelsesindsats Mål for bevillingsområdet Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år nationale mål for indsatsområder. Målene er retningsgivende for Jobcenterets planlægning af indsatsen. Der er mulighed for at tilpasse de nationale mål til den lokale indsats. Dokumentation for hvordan mål og indsats er sket i 2012, redegøres der for i den årlige resultatrevision. De fire nationale mål er følgende: 1. Ledige skal hurtigt i job langtidsledigheden skal bekæmpes, så antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende forsørgelse begrænses. 2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på varig offentlig forsørgelse (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). 3. Unge skal i uddannelse eller job antallet af personer under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses. 4. Flere indvandrere og efterkommere skal i job personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse skal begrænses.

3 Tabel 1: De fire nationale mål for Ballerup Kommune Ballerup Antal dec-09 Antal dec-10 Ændring i pct BEVILLINGSOMRÅDE Teknisk fremskrivning for 2012 Ændring i Antal pct Arbejdskraftreserven ,7% 782-4,2% Tilgang til permanente forsørgelsesydelser ,0% 147 0% Unge under 30 år på offentlig forsørgelse ,3% 787-2,3% Nydanskere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse ,2% ,2% I perioden december 2010 til december 2012, forventes et fald på 4,2 % i arbejdskraftreserven, der er ledige med mere end 3 måneders ledighed, Uændret tilgang til varige forsørgelsesydelser som fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension, et fald på 2,3 % i antal personer 30 år på offentlig forsørgelse, et fald med 1,2 % i antal personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Derudover indgår i Kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2012, at der skal gennemføres en undersøgelse af dele af myndighedsområdets effekt og resultater med henblik på vurdering af behovet for konkurrenceudsættelse, herunder indsatsen på sygedagpengeområdet set i lyset af det stigende antal dagpengemodtagere over 52 uger. Den virksomhedsrettede indsats skal øges, herunder skal der etableres en styringsmodel for Ballerup Kommunes egne aktive tilbud, der sikrer den nødvendige fleksibilitet og tilpasning af tilbuddenes indhold, kvantitet og resultatmål. Tilbuddene tilpasses i overensstemmelse med den aktuelle konjunkturudvikling, ændringer i lovgivning, og udviklingen i de nationale og lokalpolitiske krav til den aktive indsats. Konkret iværksættes kommunale aktiveringsindsatser i forhold til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på vores kommunale ejendomme, de grønne arealer, naturplejeopgaver, som sikrer en virksomhedsrettet aktivering samtidig med at der kan løses en række opgaver, der ikke har været mulige at prioritere i det kommunale budget Endelig skal der, udover den i besparelsesforslaget for 2012 vedtagne konkurrenceudsættelse af eksterne leverandørers aktive tilbud, gennemføres en undersøgelse af effekt og resultater af Ballerup Kommunes egne aktive tilbud med henblik på stillingtagen til konkurrenceudsættelse af dele af tilbudsviften. Rammer for bevillingssområdet Den samlede driftsbevilling (netto) udgør 360 mio. kr. i Heraf udgør forsørgelsesudgifter 313 mio. kr.. Driftsudgifter til aktive tilbud udgør 38 mio. kr. heraf udgør kompetencecentrets budget kr. 17 mio. kr. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Økonomiudvalget under hensyntagen til de lovmæssige regler om ret og pligt i den aktive indsats og kommunens retningslinjer for mål- og rammestyring.

4 Derudover drøftes vilkårene for den aktive indsats i det lokale beskæftigelsesråd (LBR), der er et råd som er sammensat af arbejdsmarkedets parter. LBR har tillige en høringsret i forhold til den årlige beskæftigelsesplan og resultatrevision, som Kommunalbestyrelsen beslutter. Målgrupper i beskæftigelsesindsatsen I. Forsikrede ledige (målgruppe 2.1.) II. Kontant- eller starthjælpsmodtagere med ledighed som hovedproblem (målgruppe 2.2.) III. Kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed (målgruppe 2.3.) IV. Borgere med nedsat arbejdsevne, fysiske eller psykiske handicaps mm. (målgruppe 2.4) V. Sygedagpengemodtagere (målgruppe 2.5) VI. Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen (målgruppe 2.6/2.7) Beskæftigelsesindsatsen er sammensat af en ret og pligtrelation. Som grundprincip gælder Ny ledige Under 30 år Over 30 år Gentagen Jobsamtale Senest efter 1 måned Senest efter 3 måneder Minimum hver 3. måned bortset fra årige, der skal opfølges hver måned Aktive tilbud Senest efter 3 måneder Senest efter 9 måneder Senest efter 6 måneders pause Alle ledige under 30 år på kontanthjælp eller A-dagpenge skal have første jobsamtale i jobcenteret senest efter én måneds ledighed. Efterfølgende skal de have en jobsamtale mindst hver tredje måned. Ledige over 30 år skal have første jobsamtale senest efter 3 måneder. Alle unge under 25 år på kontanthjælp eller A-dagpenge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og uden forsørgerpligt, som er i stand til at tage en uddannelse, skal have pålæg om at tage en uddannelse på samme vilkår som alle andre. Alle unge ledige under 30 år har ret og pligt til første aktive tilbud senest efter 3 måneders ledighed. Tilbuddet skal have en varighed af minimum 6 måneder. Er den ledige fyldt 30 år skal det aktive tilbud gives efter mindst 9 måneders ledighed. Det aktive tilbud skal være minimum 4 uger for ledige over 30 år, og for ledige under 30 år, der skal i gentagen aktivt tilbud. Personer på sygedagpenge skal have en individuel opfølgning senest efter 8 ugers sygdom derefter følges op minimum hver 3. måned med mindre det vurderes, at der er en risiko for at den sygemeldte kan miste sin tilknytning til arbejdsmarkedet pga. sygdommen. Så skal der foretages opfølgning hver fjerde uge. I situationer, hvor den sygemeldte kan vende gradvist tilbage til arbejde eller deltage i aktive tilbud skal der ligeledes følges op hver 4. uge. At opfølgningen bliver hyppigere, skyldes at muligheden for hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet skal udnyttes. Der er ikke en pligt til at yde et aktivt tilbud til personer på sygedagpenge i lighed med personer på A-dagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse m.fl. Et aktivt tilbud til sygedagpengemodtagere gives bl.a. hvis det vurderes, at det kan fremme en tidlig helt eller delvis raskmelding, eller som en del af en arbejdsprøvning i forhold til afklaring af fremtidigt forsørgelsesgrundlag, fx førtidspension. Beslutter Jobcen-

5 teret, at den sygemeldte skal deltage i et aktivt tilbud, er den sygemeldte forpligtet til at deltage. Hvis arbejdsgiver i dialog med den sygemeldte (fx ved 4-ugers samtalen) foreslår deltagelse i et tilbud, er det frivilligt for den sygemeldte at deltage. Det aktive tilbud til sygemeldte tilpasses altid den syges forudsætninger og behov og den enkeltes helbredstilstand og ressourcer. Det aktive tilbud må dog aldrig overskygge den behandling som er nødvendig for at den sygemeldte kan blive rask. Personer på ledighedsydelse, der er godkendt til fleksjob, skal følges op mindst hver 3. måned i kontaktforløbet. Desuden kan en fleksjobgodkendt borger anmode om at komme til privat aktør, når der er gået ½ år, og skal til privat aktør, når der er gået et år. Kommunen mister den statslige refusion, når en person har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Delmål for bevillingsområdet For 2012 er der fastsat følgende delmål for beskæftigelsesområdet A. Den virksomhedsrettede indsats Virksomhedskontakt indenfor 48 timer uanset om det er fastholdelse af medarbejdere eller rekruttering, når virksomheden henvender sig til Jobcenteret. I samarbejde med andre Jobcentre skal det virksomhedsrettede arbejde styrkes. Både gennem aktiv annoncering og personligt fremmøde på virksomhederne sikre at arbejdsmarkedsparate og job møder hinanden. Løbende fokus på etablering af særlig tilrettelagte forløb indenfor flaskehalsområder, herunder øge brugen af voksenlærlingeuddannelsen. B. Den borgerrettede indsats Kontaktsamtaler med sygemeldte og ledige skal holdes til tiden, så princippet om rettidighed overholdes. Nyledige under 30 år, skal have et straks-tilbud. For de ikke-forsikrede ledige gives det senest 1 uge efter henvendelsen, mens det gives senest efter 8 uger for de forsikrede ledige, der ikke er fyldt 30 år. Nyledige, der er fyldt 30 år, skal have deres fremrykket deres aktive tilbud, så det er givet senest efter 13 uger. Indsatsen overfor forsikrede ledige, som er medlem af 3F, HK og FOA styrkes. Målgruppen er langt overvejende ufaglært og har en højere ledighed end ledige fra øvrige A-kasser. Indsatsen for gruppen af ledige uden kompetencegivende uddannelse styrkes gennem læse-, skrive- og stavekurser. Perioden på sygedagpenge skal være så kort som mulig Personer på ledighedsydelse skal være i beskæftigelse som fleksjobber senest efter 12 måneders ledighed. Handicappede personers mulighed for enten at opnå eller fastholde beskæftigelse skal styrkes og stimuleres, således at handicappede altid har de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap i jobfunktioner der er foreneligt med personens handicap og kompetencer. C. Brug af anden aktør Alle forsikrede ledige akademikere udlægges i henhold til LVU-udbud. Der er tale om såkaldt tvunget udbud, hvor den ledige skal udlægges. I Jobcenter Ballerup kan den ledige vælge mellem 4 forskellige private aktører. Disse aktører er valgt efter udbud fra de fire beskæftigelsesregioner. De fire beskæftigelsesregioner har også udbudt opgaven med kontakt- og aktiveringsforløb for arbejdsmarkedsparate ledige, som ikke har en længerevarende videregående uddannelse det såkaldte serviceudbud. Formålet med udbuddet er, at de ledige hurtigst muligt kommer i job, og udbuddet har øget fokus på aktørernes resultater.

6 Udbuddet omfattede fem målgrupper: årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller med en forældet uddannelse årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse Personer, der er fyldt 55 år Jobcentrene kan vælge at henvise arbejdsmarkedsparate ledige til de aktører, som beskæftigelsesregionerne indgår aftaler med. Jobcenter Ballerup har samarbejde med 8 kommuner (Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Albertslund, Glostrup, Ishøj, Vallensbæk og Herlev) omkring tilsyn og anden aktørs resultater m.v. Ifølge styringslovens 12 skal kommunen bl.a. sætte et konkret mål for, hvor stor en andel, af de forsikrede ledige, der skal påbegynde forløb hos anden aktør. Jobcenter Ballerup forventer at fortsætte med at lægge nyledige, primært fra 3F, ud til anden aktør med henblik på hyppigere samtaler og fremrykket aktivering i Det betyder at følgende udlægges: Ledige med uddannelse under 30 år Ledige ufaglærte år Ledige +55 år Hvis det skønnes, at den ledige har risiko for længerevarende ledighed udlægges den ledige til et sammenhængende forløb hos anden aktør Det forventes at ca. 8 % af de forsikrede ledige i Jobcenter Ballerup vil blive udlagt (serviceudbuddet). Jobcenter Ballerup udlægger tillige kontaktforløb for ledige med lang videregående uddannelse (LVU), til anden aktør, svarende til 2 % af de forsikrede ledige. Det forventes at antallet af ledige akademikere, der udlægges i 2012 vil øges på baggrund af den generelle stigende ledighed og en forventning om vanskeligheder for særligt nyuddannede akademikere for at få job. D. Driften af aktive tilbud Ballerup Kommune har en række aktiveringstilbud, hvor driftsherren er Kommunens Kompetencecenter. Desuden er der indgået aftaler med andre aktører, herunder Grantoftegaard, ligesom der købes enkeltpladser hos private aktører. De samlede udgifter til driften af egne aktive tilbud er 17 mio. kr. Den aktive beskæftigelsesindsats kan generelt set ikke kan skabe nye job, men den kan hjælpe den ledige til jobåbninger på arbejdsmarkedet og hindre, at svagere ledige parkeres på permanent offentlig forsørgelse. Nogle ledige skal blot have et lille skub, mens vejen for andre ledige er længere og mere kringlet. Derfor er det vigtigt at have en bred vifte af aktive tilbud, der kan tilgodese de behov, som den ledige har. Det at have sit aktive tilbud på en rigtig arbejdsplads, giver de bedste chancer for at (gen)opnå selvforsørgelse. Derfor øges antallet af arbejdspladser hvor dette kan ske. Udover en række virksomhedscenteraftaler med private virksomheder, etableres Virksomhedscenter Ballerup, så ledige i højere grad kan komme i praktik eller løntilskud på kommunale arbejdspladser. Målet er at styrke fokus på at kombinere jobtræning med det kompetenceløft. Ballerup Kommune er, i 2012, som arbejdsgiver forpligtiget til at stille mindst 136 jobs til rådighed for de forsikrede ledige.

7 E. Uddannelsestilbud Ballerup Kommune har siden 1989 haft som mål, at alle unge skal sikres en uddannelse, hvilket er formuleret i Kommunes ungdomspolitik. På beskæftigelsesområdet gives uddannelsestilbud til de unge, der enten falder ud af det ordinære uddannelsessystem eller er i en forsørgelsessituation, der er udsigtsløs. Dette kan være erhvervsgrunduddannelsen (EGU), Pædagogisk assistentuddannelse (PAU), eller kommunens egne lære- eller elevpladser. Omdrejningspunktet er at skabe betingelser for, at de unge motiveres til at tænke i nye uddannelses- og jobmuligheder, der har et arbejdsmarkedsmæssigt sigte og perspektiv. Ballerup Kommune har 39 uddannelsespladser fordelt på EGU (15 pladser), PAU (19 pladser) og egne lære/elevpladser (5 pladser). Disse pladser er ikke nødvendigvis henvendt til personer på kontanthjælp, men anvendes også til personer, der i forvejen er selvforsørgende. EGU-forløb etableres primært med den målsætning, at den unge enten får et job eller fortsætter i en uddannelse efter gennemførelsen af EGU. Herudover etableres der EGU-forløb for unge, der har haft en skolegang på særlige skoler, og som ofte har vanskeligheder af forskellig art. EGU er et tilbud til unge, der har vanskeligheder med at gennemføre en ordinær uddannelse. Målet er, at mindst halvdelen skal afslutte deres EGU-forløb, mens mindst halvdelen af dem der stopper deres EGUforløb i utide skal gøre det, fordi de kommer i ordinær uddannelse, herunder PAU eller i arbejde. Målet er også, at mindst 1/3 af alle EGU-forløb skal foregå på arbejdspladser, hvor Ballerup Kommune ikke er arbejdsgiver. De 5 særlige elev- og praktikpladser, som Ballerup Kommune har etableret, giver unge en mulighed for at gennemføre uddannelser som dyreassistent, jordbrugsassistent eller landmand på Grantoftegaard eller uddannelser, hvor der er mangel på praktikpladser, f.eks. tømrerlærlinge i forbindelse med det erhvervsintroducerende projekt GPS. Målet er, at mindst halvdelen af disse forløb tilbydes unge, der har afbrudt en ordinær uddannelse, f.eks. grundet praktikpladsmangel. Endelig har kommunerne ansvaret for en 3-årig individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Uddannelsen skal understøtte, at flere unge får en ungdomsuddannelse. Ansvaret og finansieringen af uddannelsen er delt mellem Økonomiudvalget og Sundhed og forebyggelsesudvalget ud fra om deltagers forsørgelse er henholdsvis kontanthjælp eller førtidspension. F. Integrationsindsatsen Ballerup Kommune har udarbejdet en integrationspolitik. Værdigrundlaget for indholdet i integrationspolitikken er, at: Integration er et fælles ansvar, der kræver, at både danskere og udlændinge er aktive. Integration handler også om at undgå marginalisering og polarisering i samfundet. Forudsætningen for et fredeligt og velfungerende lokalsamfund er, at der til stadighed arbejdes for rummelighed og mangfoldighed, så borgerne trives individuelt og med hinanden. Integration foregår på alle områder i samfundet og kræver samarbejde mellem det offentlige og det private, mellem professionelle og frivillige, og at der arbejdes tværsektorielt og tværfagligt. Nøgleordene for den vellykkede integrationsindsats er koordination, så der skabes helhed og sammenhæng samt åbenhed, dialog og gensidig respekt.

8 De konkrete handlinger er: at alle nyindrejste udlændinge omfattet af Integrationslovens 3-årige integrationsprogram, i løbet af den første måned efter deres folkeregistertilmelding i kommunen: 1. gøres bekendt med deres retsstilling, 2. efter behov sikres forsørgelse og visiteres til danskundervisning og til Jobcenteret, 3. tilbydes samtaler om personlige forhold, som er af afgørende betydning for den enkeltes trivsel og integration, med råd og vejledning i forhold til f.eks. familiesammenføringsbehov, helbredsmæssige og familiære forhold i øvrigt, 4. efter behov støttes i kontakten til sundhedstjenesten, til skoler og dagtilbud, til eksisterende relevante aktiviteter i kommunen og til kultur- og fritidstilbud samt sættes i forbindelse med frivillige organisationer og personer. at alle flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen, introduceres til at bo alment og til lokalsamfundet, at der, med alle som modtager introduktionsydelse, udarbejdes et individuelt introduktionsprogram, som skaber en sammenhæng mellem den enkeltes forudsætninger, ressourcer og muligheder for selvforsørgelse, udmøntet i en integrationskontrakt. Ved udgangen af 3. kvartal 2011 forventes Kommunen at kunne hjemtage grundtilskud for 93 personer. I september 2011 modtog 8 personer introduktionsydelse. G. Danskuddannelse af voksne udlændinge Ballerup Kommune har siden overtagelse af ansvaret for danskundervisning til voksne udlændinge (1999) samarbejdet med den selvejende institution Ballerup Sprogcenter om løsningen af denne opgave. Der er indgået kommunekontrakt mellem Ballerup Sprogcenter og aftalekommunerne Herlev, Rødovre og Ballerup om et forpligtende samarbejde om brugen og driften af sprogcenteret. Optagelse til danskuddannelse sker efter henvisning fra kommunen, og alle voksne udlændinge kan påbegynde undervisning indenfor 1 måned efter henvisningen. Undervisningen er gratis. Der er tale om et tresporet tilbud om danskundervisning fordelt på 6 forskellige faglige trin (moduler). Det tager ca. 3 år at gennemføre en danskuddannelse. Udover modulundervisningen skal sprogcenteret tilbyde særlige undervisningsforløb og aktiviteter, f.eks. særligt intensive forløb, geografisk placeret undervisning på arbejdspladser og i projekter og andre fleksible tilbud. Kommunen modtager resultattilskud, hvis kursisten i introduktionsperioden gennemfører forløbet, ligesom det udløser resultattilskud, hvis den voksne udlænding i introduktionsperioden opnår ustøttet beskæftigelse i min. 6 sammenhængende mdr. eller påbegynder og følger uddannelse i 6 mdr. Ved udgangen af 2. kvartal 2011 deltog 201 personer i danskundervisning på Ballerup Sprogcenter. H. Seks ugers selvvalgt uddannelse Siden 2011 har kommunerne dækket halvdelen af udgifterne til den selvvalgte uddannelse til forsikrede ledige. Der er et prisloft på kr. pr. uge.

9 Finansiering Staten yder 30 % refusion af forsørgelsesudgifterne til A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. Der er en overgangsordning i finansiering af A-dagpenge til de forsikrede ledige, hvor Staten dækker den fulde udgift til A-dagpenge de første 14 uger i 2011, de første 8 uger i 2012 og fra 2013 og fremefter de første 4 uger på A-dagpenge. Denne regel svarer til sygedagpenge, hvor arbejdsgiverne dækker udgifterne til sygdom de første 3 uger, hvorefter Staten dækker udgifterne til sygedagpenge i 4 uger (fra 4 til udgangen af 8. uge). I forhold til sygedagpenge ydes 100 % refusion de første 8 uger, hvorefter staten dækker 30 % indtil den sygemeldte har modtaget ydelse i 52 uger. Efter et år på sygedagpenge dækker kommunen hele udgiften Den statslige refusion hæves til 50 %, hvis der er i gang en aktivitet, hvor der indgår virksomhedspraktik, løntilskud, ordinær uddannelse eller genoptagelse af arbejde. Anden form for aktivering giver uændret 30 % i aktivering. Udgifter til aktive tilbud dækkes med halvdelen af Staten for såvel kontanthjælp, sygedagpenge og forsikrede ledige indenfor et driftsloft på kr. (2012 P/L) pr. person, der modtager A-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, deltager i 6-ugers selvvalgt uddannelse. Det fælles driftsloft giver kommunen mulighed for at prioritere den samlede aktive indsats. Udover refusion, den statslige budgetgaranti, dækkes udgifterne til de forsikrede ledige også af en særlig tilskudsordning, hvor Staten fordeler et beskæftigelsestilskud på ca. 9 mia. kr. årligt til kommunerne. Dette tilskud fordeles ikke efter bloktilskudsnøglen i lighed med DUT. Derimod beregnes tilskuddet i forhold til ændringer i ledigheden. Tilskuddet fordeles til 8 landsdele og derfra videre til kommunerne i landsdelen. Tilskuddet efterreguleres, når de faktiske ledighedstal er kendte. Motivationen til at benytte en særlig inddeling, frem for bloktilskudsfordeling, skyldes at ledigheden varierer meget mellem landsdelene. Eksempelvis er ledigheden i Nordjylland næsten dobbelt så høj, som i Nordsjælland. Men indenfor de enkelte kommuner varierer ledigheden også. Den særlige tilskudsordning suppleres af et tilskud til dækning af kommunernes udgifter til de forsikrede ledige, kaldet forsikringsordningen. Dette tilskud gives til kommuner, der bliver ekstra hårdt ramt af ledighedsstigninger, eksempelvis grundet større virksomhedslukninger eller erhvervssammensætningen er af en sådan karakter, at en kommune kan opleve store udsving i ledigheden. Det udbetales, hvis ledigheden er højere end den gennemsnitlige ledighed tillagt 5 procentpoint. Hvis ledigheden stiger med 50 % og ledigheden i landsdelen kun er 30 % kompenseres med 15 % ( ). Omvendt hvis ledigheden falder 20 % i landsdelen, men kun 10 % i kommunen, kompenseres med 5 % ( ). Tilskuddet ydes som et bruttobeløb pr. ledig. Der er tale om en nettoordning, hvor de øvrige kommuner finansierer tilskuddet til de hårdest ramte kommuner via det samlede bloktilskud.

10 Budgetforudsætninger for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen har for 2012 bevilget mio. kr. for 2013 og overslagsårene er der regnet med følgende udvikling: (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto Indarbejdede tilpasninger I budgetforslaget er indarbejdet følgende tilpasninger: år Vedtagne tilpasninger Aktiveringsgraden hæves fra 19 % til 27 % Nedlæggelse af pulje erhvervspolitik 2011 Ophør supplerende grundtilskud Produktionsskolen Kompetencecenteret Ændret visitation til førtidspension*) I alt: Konkurrenceudsættelse af jobcenterydelser I alt 2011 og *) Tilpasningen modsvares delvist af en mindre udgift til førtidspension på ramme Hjælp til forsørgelse Kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og sygedagpenge Udbetaling af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse sker på baggrund af ansøgninger fra borgeren. Udbetaling af sygedagpenge sker på baggrund af ansøgning fra borgeren, dennes arbejdsgiver eller a-kasse. Udbetalingsbeløbet er fastsat af Finansministeriet og reguleres 2 gange årligt (1. januar og 1. juli).

11 Der er budgetlagt således: Forsørgelse i kr. Forventet regn Budget 2012 Antal personer pr. md Sygedagpenge sygedagpenge efter 4 uger sygedagpenge efter 52 uger Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn Regresindtægter Statsrefusion Sociale formål Sygebehandling Hjælp til enkeltudgifter og flytning Efterlevelseshjælp 13 0 Særlig støtte til modtagere af starthjælp Betaling til/fra kommuner 6 0 Tilbagebetaling Statsrefusion Kontanthjælp Kontanthjælp starthjælp 6 6 '- Afløbsudgifter til kontanthjælp Forsørgere Ikke-forsørgere Personer fyldt 60 år Hjælp til unge Løbende hjælp, visse persongrupper *) Særlig støtte *) Betaling til/fra kommuner m.m.*) Tilbagebetalinger Statsrefusion Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge Hjælp til flygtninge 3 første år Statsrefusion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Forsørgelse af personer i tilbud efter kap. 10/ Løntilskud Forrevalidering Særlig støtte *) Aktiveringsgodtgørelse *) Hjælp til opkvalificering *) Betaling til/fra kommuner Tilbagebetaling Statsrefusion Introduktionsydelse Ydelse til udlændinge Hjælp i særlige tilfælde *) Tilbagebetaling Statsrefusion *) Indgår ikke i det samlede klienttal

12 Ledighedsydelse, fleksjob og løntilskud på særlige vilkår (skånejob) Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat i fleksjob. Når en borger er visiteret til fleksjob, kan der udbetales ledighedsydelse til vedkommende. Personer, der får førtidspension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat med løntilskud på særlige vilkår (skånejob). Der er budgetlagt således: Forsørgelse i kr. Forventet regn Budget 2012 Antal personer pr. md Ledighedsydelse Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget Under ferie Særlig ydelse Før første fleksjob Mellem fleksjobs Under sygdom og barsel Driftsudgifter *) Tilbagebetalinger Ledighedsydelse til personer i aktivering Løntilskud på særlige vilkår (Skånejob) Fleksjob /3 af lønnen /2 af lønnen /3 af lønnen Statsrefusion Aktive tilbud til ikke forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere Aktiverings-, revaliderings- og uddannelsestilbud i kr. Forventet regn Budget 2012 Projekter KomVidere GPS E Mit liv Mit kram Lindbjergvej Agenda Columbus SMS SUMO Jobcoach Der er aftalt en belægningsprocent på Kompetencecenter, faste driftsudgifter

13 Uddannelsestilbud Produktionsskolebidrag Produktionsskolerne kan kun optage elever, når bopælskommunen via Ungdommens Uddannelsesvejledning har vurderet, at den unge er omfattet af produktionsskolernes målgruppe. Taksten for de kommunale bidrag bliver fastsat på finansloven. For 2011 er taksten kr. for elever under 18 år og kr. for elever over 18 år. Bidraget opkræves året efter, så i budgetår 2012 er der budgetlagt med det fastsatte bidrag for ErhvervsGrundUddannelse (EGU) ErhvervsGrundUddannelse (EGU) er en kommunal erhvervsuddannelse, der primært etableres med den målsætning, at den unge enten får et job eller fortsætter i en uddannelse efter gennemførelsen af EGU. Herudover etableres der EGU-forløb for unge, der har haft en skolegang på særlige skoler og som ofte har vanskeligheder af forskellig art. Pædagogisk AssistentUddannelse (PAU) Pædagogisk AssistentUddannelse skal give unge, der gerne vil udføre pædagogisk arbejde, men som ikke kan regne med at blive optaget på pædagoguddannelsen på grund af færre personlige kompetencer og manglende formelle kvalifikationer, en pædagogisk uddannelse og dermed styrke mulighederne for job inden for det pædagogiske område. Der er budgetlagt således: Aktiverings-, revaliderings- og uddannelsestilbud i kr. Forventet regn Budget 2012 Produktionsskole Grundtilskud Bidrag vedr. ordinære elever Antal personer pr. md EGU Skoleydelse Praktikpladser Undervisningsmateriale Vejledningsudgifter Statsrefusion PAU Skoleydelse Undervisningsmateriale Egne lære- og praktikpladser

14 Forsikrede ledige Forsikrede ledige Forventet regn Budget 2012 Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder Dagpenge i passive perioder Dagpenge manglende rettighed Medfinansiering 50 % befordring Uddannelsesydelse under 6 uger Jobtræning Løn Jobtræningsstøtte Puljejob Løn Jobtræningsstøtte Beskæftigelsesindsats for forsikrede Pers. assistance, handicappede i erhverv Pers. ass., handicappede, efter- og videreuddannelse Løntilskud forsikrede ledige off. Arbg Løntilskud forsikrede ledige privat Arbg Løntilskud ved udd.aftaler Løntilskud forsikrede ledige over 55 år Statsrefusion

15 Status og udvikling på bevillingsområdet Økonomi Kommunal nettoudgift (i kr.) Forventet regnskab 2011 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Forsørgelsesudgifter Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Dagpenge til fors. ledige Revalidering Løntilskud til personer i Fleks- og skånejob Beskæftigelsesindsats fors. ledige Jobtræning Pulje- og servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger Forsørgelsesudgifter, statsrefusion - Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Revalidering Løntilskud til personer i Fleks- og skånejob Beskæftigelsesindsats fors. ledige Pulje- og servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger Udlændinge, Integrationsbolig Integrationsprogram Integrationsydelse Repatriering Udlændinge, statsrefusion - Integrationsprogram Integrationsydelse Repatriering Uddannelse Andre faglige uddannelser Erhvervsgrunduddannelser Befordring midl. syge Pædagogisk ass. udd Beskæftigelsesordninger Uddannelse, statsrefusion - Erhvervsgrunduddannelser

16 Aktivering Den kommunale beskæftigelsesindsats, ordinær uddannelse øvrige driftsudgifter Beskæftigelsesordninger Aktivering, statsrefusion - Den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Andet Øvrige sociale formål Decentrale og projekter - Den kommunale beskæftigelsesindsats Hele rammen Indeks i * løbende priser 100,0 97,1 99,4 99,9 100,1 100,0 * faste priser 100,0 96,2 96,4 96,9 97,1 97,0 Pris- og lønregulering i procent 100,0 100,9 103,1 103,1 103,1 103,1 Aktiviteter Antallet af personer, der har modtaget foranstaltninger under dette bevillingsområde, har udviklet sig således: Gennemsnitligt antal personer pr. måned budget 2012 Forventet Passiv forsørgelse Forrevalidering Revalidering Aktivering Børnepasningsorlov, kt.hj. modtager Overgangsydelse Integrationsydelse Sygedagpenge op til 52 uger Sygedagpenge efter 52 uger Ledighedsydelse Fleksjob Skånejob I alt

17 Sygedagpenge Udviklingen i sagsantal de sidste 5 år ser således ud: Antal uger og derover Sager i alt Note: tallene er taget med udgangspunkt i august Ledighed Den gennemsnitlige ledighed omregnet til fuldtidsledige i Ballerup Kommune kan i absolutte tal for perioden 2008 til 2012 opgøres således: Skøn Antal Netto ledige Aktiverede I alt bruttoledige Note: Skønnet for 2012 er baseret på en fremregning af udviklingen i de første 2 kvartaler. Bruttoledighedsprocenten for Ballerup Kommune for perioden beregnet på arbejdsstyrken pr. 1. januar samme år har udviklet sig således: Antal Skøn år 1,7 1,8 4,0 5,0 5, år 3,9 2,9 6,1 7,8 8, år 2,4 1,9 3,5 4,7 5, år 2,6 1,6 3,0 3,9 4, år 3,1 2,4 2,6 3,5 3,6 I alt 2,5 1,9 3,6 4,7 5,4 Note: Skønnet for 2011 er baseret på en fremregning af udviklingen i de første 2 kvartaler. Servicestrategien og aftale om budgettet for 2012 på beskæftigelsesområdet Strategiske samarbejdsprojekter med uddannelsesinstitutioner Det strategiske samarbejde med uddannelsesinstitutionerne for Velfærdsuddannelserne (pædagog, lærer, socialrådgiver etc.) skal videreudvikles med henblik på kvalitetsudvikling af kommunens velfærdsydelser og kompetenceudvikling af medarbejderne. Tilsvarende skal der arbejdes på udvikling af strategiske samarbejdsprojekter med de universitetsuddannelser, der er lokaliseret i Ballerup. I projekterne skal også relevante erhvervsvirksomheder i kommunen inddrages. Det strategiske samarbejde med Ungdomsuddannelserne skal videreudvikles med henblik på at skabe nye muligheder for de udsatte unge, og dermed støtte til uddannelse og ar-

18 bejde. Det indebærer blandt andet, at der skabes flere praktikpladser i såvel private som kommunale virksomheder Helhedsorienteret ungeindsats Der skal vedtages en politisk vision for den helhedsorienterede tværfaglige ungeindsats. Indsatsens overordnede vision skal være, at alle skal have uddannelse og skal kunne udvikle kompetencer, så de kan mestre eget liv. Der skal fokuseres på de 15 % af en årgang, der ikke er uddannelses- og arbejdsparate. Desuden skal der identificeres og realiseres konkrete indsatser, så procenten af unge, som falder uden for uddannelses- og arbejdsmarkedet minimeres. I den sammenhæng undersøges muligheder og barrierer for at etablere et 12-årigt skoletilbud til alle unge, hvoraf de sidste 4 af de 12 år tilrettelægges som ungdomsuddannelse. Det skal være et tilbud som inddrager de unges, lokalsamfundets og erhvervslivets behov og interesser. Det skal spænde bredt og kunne sigte mod såvel en efterfølgende akademisk uddannelse, en håndværksuddannelse, en professionsuddannelse eller en uddannelse alene til arbejdslivet. Det skal samtidig være en fleksibel uddannelse, hvor den unge får mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder på de niveauer, de kan udfordres fra også selvom de unges valg derved kan blive meget differentierede. Endelig skal der ses på mulighederne for at støtte unge folkeskoleelever, der kan profitere af et kombineret skole og fritidsjob forløb Effektivisering af beskæftigelsesindsatsen Den kommunale medfinansiering af beskæftigelsesområdet øges gradvis hvert år, samtidig med at ledighedskurven ikke synes at knække, og antallet af langtidssygemeldte stiger. Beskæftigelsesområdet koster netto ca. 380 mio. kr., svarende til ca. 12 % af kommunens nettodriftsudgifter, og har således stor kommunaløkonomisk betydning. I aftaleperioden gennemføres en undersøgelse af dele af myndighedsområdets effekt og resultater med henblik på vurdering af behovet for konkurrenceudsættelse, herunder indsatsen på sygedagpengeområdet set i lyset af det stigende antal dagpengemodtagere over 52 uger. Den virksomhedsrettede indsats skal øges, herunder skal der etableres en styringsmodel for Ballerup Kommunes egne aktive tilbud, der sikrer den nødvendige fleksibilitet og tilpasning af tilbuddenes indhold, kvantitet og resultatmål. Tilbuddene tilpasses i overensstemmelse med den aktuelle konjunkturudvikling, ændringer i lovgivning, og udviklingen i de nationale og lokalpolitiske krav til den aktive indsats. Konkret iværksættes kommunale aktiveringsindsatser i forhold til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på vores kommunale ejendomme, de grønne arealer, naturplejeopgaver, som sikrer en virksomhedsrettede aktivering samtidig med at der kan løses en række opgaver, der ikke har været mulige at prioritere i det kommunale budget Endelig skal der, udover den i besparelsesforslaget for 2012 vedtagne konkurrenceudsættelse af eksterne leverandørers aktive tilbud, gennemføres en undersøgelse af effekt og resultater af Ballerup Kommunes egne aktive tilbud med henblik på stillingtagen til konkurrenceudsættelse af dele af tilbudsviften. For Kompetencecentret vil indsatsen i den nærmeste fremtid især rette sig mod: En koncentrering af indsatsen i færre og mere klart definerede enheder, både i lyset af de ændrede økonomiske rammebetingelser og for at gøre det lettere for Jobcenteret at henvise til Kompetencecentrets forløb. Dette opnås ved dels fastsættel-

19 se af de budgetmæssige rammer for 2012 i løbet af november og december 2011, dels ved det strukturarbejde, der tager sin begyndelse sideløbende med og i forlængelse heraf, med forventet afslutning pr eller Etablering af naturplejehold som en udvidelse af de håndværksmæssigt orienterede beskæftigelsesprojekter, der udfører opgaver for kommunen, henholdsvis Ejendomme for Træ & Bygs vedkommende. En fortsat øget opmærksomhed på uddannelses- orientering og vejledning, bl.a. i samarbejde med UU og Jobcenteret, specielt for de under 30-årige. Dette opnås bl.a. ved afholdelse af tværgående temadage. En fortsat forsøgsmæssig indsats på at inddrage henviste borgeres netværk, familie mv. i arbejdet med borgerens fremtidsplaner, opnået bl.a. ved i højere grad at inddrage disse i opfølgningssamtaler m.m.. En fortsat indsats for at udvikle metodiske værktøjer til at sikre borgere med psykiske vanskeligheder en arbejdsmarkedsmæssig tilknytning, opnået ved en konkretisering af de teoretiske tilgange der for tiden tilbydes i konferencer, kurser mv.. En fortsættelse/udvikling af det nu etablerede sundhedsfremmende / livsstilsændrende tværgående projekt Mit Liv - Mit KRAM med udviklingsmidlerne fra SATS puljen, i et samarbejde med Sundhedshuset især m.h.t. at intensivere det relationsopbyggende arbejde i lyset af de kortere forløb på vores projekter, der er et resultat af de økonomisk begrundede prioriteringer. Et øget samarbejde med Jobcenteret om etablering af praktiske uddannelsesveje for de mange, for hvem uddannelse ikke kan være teoretisk formidlet, opnået ved etablering af EGU og Jobpakker som del af eller i forlængelse af, projektdeltagelse.

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver. hos private aktører, grantoftegård m.v. også mentor, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

1. Beskrivelse af opgaver. hos private aktører, grantoftegård m.v. også mentor, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Udvalg Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser Budget 2012 Økonomiudvalget

Mål- og rammebeskrivelser Budget 2012 Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011-3789 Dok.nr.: 2011-212989 Mål- og rammebeskrivelser 2012 Økonomiudvalget Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Afgrænsning af bevillingsområdet

Afgrænsning af bevillingsområdet Økonomiudvalget 60.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg BEVILLINGSOMRÅDE

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget Budgetbemærkninger til budget 20122015!!!!"!# $!# $!!$# $#%#!%!!$# $#%#!%!!$# $#%#!% 305 Ungdomsuddannelse 31.588 32.288 33.371 1.084 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 310 Integration

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 476,5 mio. kr.

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 476,5 mio. kr. Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere