#! " # # # # #! # # # "!## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#! " # # # # #! # # # "!## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,-"

Transkript

1 ! "! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,-

2 " # $ # $! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- $ %&' $''&%

3 ! " " " "!"#$%&$!"#' "!($')!'% "!*($')!'% " *($')'%! " "+!, " -,$&!)$# ".$(','!,!'&!&!// " 0& " " "!"#$%&$!"#' # $$% " 1&$ "!($')!'% "!*($')!'% " *($')'%! " "+!, &$ '(' ' 2+!3'$!4!!5+# " )*%)* + +$++ +$++ *,-.!/01$2+ +$++ " 6 '!7!!' " " "+$)!'!$, " 4'$!/ " ) '( + +$++ 02.!33,$4- +$++ +$++ " 6 '!7!!' " 8) " 2'7!"#'!($')!' ".$(',!,!'&!,!+) ".$(','!,!'&!&!//

4 "#"#1## #$#%"! " #!"# ##$ %&'('()'* +,) -.. / "0" 1# 2##3!%" *)4(-.. "0" 5"# "#6!"##$ %&' ## 78# ('(9' +(9*-.. / "0" # # "' %&"' *( "0" 1# :0 2##3!%" ; #< =##.$ "' >#%&#%& &" "##! '(((-.. # $ "0"3 2#10 # &"4 *'%'0& &"0& =&0# %" &" : 0 :0 <&"0"3 #%& #*(( "0" #"' *(4 4"# ## 4"# ##$*(4!!4')(+ ' # # "0" # +*,'*+( ' # # "0" #? 0& 0&. &" (-.. "0"

5

6 ! "##!! $%$!"# %$&'(! $ $!"# ) * $+ + +*+!! $,) $* $*+ %$!. '$- /"0+ +'+ $, %$&'

7 !"# # $%&'"#! %&() &' "#! *+ '+*', *! * &+ &'-,,!%&*+, &()! %&+),'' -,+ & "#!,+&', +*!. &+ ',+'* ', + & *&*!. ',*! %&'&',*) '/ &')! 0 *&*! 1* &+ *!.,*+ * &' *&) &"#!%&* *!2 **,')+ & & & '!. '* *, +** ', '!

8 %&*"3! &'!.**+** *%&'! $&"#, + ' *! -* 04 %&()

9 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2011

10 Forsideillustration:

11 Indholdsfortegnelse

12 De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for det kommende år. I beskæftigelsesplanen skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret opstille mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret på baggrund af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som jobcenteret står overfor i Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer for indsatsen. Indsatsen tilrettelægges inden for de rammer, som følger af lovgivningen, beskæftigelsesministerens udmeldte mål samt af de budget- og ressourcemæssige rammer, som udmeldes via det kommunale budget. Endvidere vil Beskæftigelsesplanen for Jobcenter Jammerbugt tage udgangspunkt i Beskæftigelsesplanen for 2010, Resultatrevisionen for 2009 samt Det regionale Beskæftigelsesråds Analyserapport Beskæftigelsesministerens mål er de eneste landsdækkede mål, der bliver udmeldt, hvilket giver rum for at Jobcenter Jammerbugt kan indsætte supplerende lokale mål for beskæftigelsesindsatsen i I lighed med tidligere år er de lokalpolitiske visioner og mål derfor medtaget i nærværende plan. Overordnede lokalpolitiske visioner og mål på 12 og 4 års sigt fremgår derfor i afsnit 3, og 1 års lokalpolitiske servicemål er lagt ind under ministerens mål 1 til 4. Arbejdsgange vedr. Beskæftigelsesplan 2011: - Jobcenteret påbegynder arbejdet med Beskæftigelsesplanen i maj Senest 1. juli 2010 sendes udkast til Beskæftigelsesplan i høring i LBR samt til Beskæftigelsesregion Nordjylland. - Senest 31. august 2010 afgiver LBR bemærkninger til beskæftigelsesplanen - Senest 15. oktober 2010 godkender kommunalbestyrelsen beskæftigelsesplanen. - Senest 31. oktober 2010 fremsendes beskæftigelsesplanen til RBR januar 2011 offentliggøres den endelige beskæftigelsesplan Jobcenter Jammerbugt har til hensigt, at anvende nærværende beskæftigelsesplan som et værktøj i forhold til styringen af beskæftigelsesindsatsen i år Det første skridt til anvende beskæftigelsesplanen som styringsværktøj, blev foretaget i maj 2010, da Jobcenteret afholdt seminar med Det Lokale beskæftigelsesråd samt Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune. Her fik deltagerne mulighed for, at komme med input og ideer i fht. beskæftigelsesindsatsen og den nærværende beskæftigelsesplan. I starten af september 2010, inviteres alle medarbejdere i jobcenteret til et seminar, hvor medarbejderne skal involveres i fht. udmøntningen og løsningen af de mål, som er indeholdt i planen. I 2011 følger forvaltningen op på målene i beskæftigelsesplanen én gang i kvartalet. På den måde kan jobcenteret løbende holde øje med, om målene kan nås eller ej, og evt. intensivere indsatsen på visse områder. Der følges desuden op på udviklingen indenfor alle forsørgelsesydelser i forbindelse med beskæftigelsesudvalgets månedlige møder. Kildedata med videre I beskæftigelsesplanen gøres der hovedsageligt brug af tal fra Jammerbugt Kommunes administrative systemer KMD Opera og KMD Sygedagpenge samt (stillet til rådighed af arbejdsmarkedsstyrelsen). Data i jobindsats.dk stammer fra mange forskellige kilder, fx de kommunale økonomi- og sagsbehandlingssystemer, Amanda og Danmarks Statistik.

13 Når der refereres til kontanthjælpsmodtagere, er det altid både kontant- og starthjælpsmodtagere, der henvises til. Vær desuden opmærksom på, at mange af de statistiske data vil blive opdateret umiddelbart før offentliggørelse i januar Indtil da anvendes statistik for især april 2010 i beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire landsdækkende indsatsområder og mål, som alle kommuner skal indarbejde i beskæftigelsesplanen. Ministerens fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål 1. Udfordringer for målgrupperne 2. Hvilke indsatser skal iværksættes 3. Hvilke kvantitative resultater skal opnås Tilgangen til ministerens mål er, at kommunen afdækker og beskriver, hvilke udfordringer kommunen har ift. de enkelte ministermål (boks 1). Derudover fastlægger kommunen konkrete kvantitative niveaumål for hvert af de fire ministermål (boks 3). Endelig beskrives de overordnede linjer i den indsats, kommunen planlægger at iværksætte for at møde målgruppernes beskrevne udfordringer mhp. at opnå de fastlagte mål (boks 2). Særlige lokale mål Udover ministerens mål kan kommunen fastlægge supplerende lokale mål på baggrund af særlige lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. Der vil også indgå virksomhedsrettet indsats i henhold til de fire ministermål. De 4 beskæftigelsespolitiske (minister) mål for 2011: Mål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt 1. Mål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt 1 Arbejdskraftreserven omfatter dagpengemodtagere og indsatsklare (jobklare) kontant- og starthjælpsmodtagere med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse.

14 Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt 2. Mål 4: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt 3 I Jammerbugt Kommune har Kommunalbestyrelsen besluttet lokalpolitiske visioner samt en række mål på beskæftigelsesområdet. Dermed kan de mål som ministeren opstiller for indsatsen ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med de lokalpolitiske mål. Derfor er de lokalpolitiske servicemål tilføjet umiddelbart efter ministerens mål. En gennemgang af de særlige udfordringer i beskæftigelsesindsatsen, som Jobcenter Jammerbugt ser i 2011 behandles i afsnit 5. Beskæftigelsesindsatsen i Jammerbugt Kommune skal bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at skabe rammerne for en organisation, som kan bistå alle kommunale målgrupper for beskæftigelsesindsatsen, samt private og offentlige arbejdsgivere. Fokus i beskæftigelsesindsatsen skal være på job og selvforsørgelse med udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes individuelle behov. Forsikrede ledige Det er målet, at så mange forsikrede ledige som muligt, vender tilbage til det ordinære arbejdsmarked. Alternativt skal den ledige opkvalificeres, så denne kan genindtræde på arbejdsmarkedet, enten umiddelbart eller når situationen på arbejdsmarkedet er mere gunstigt. Kontanthjælpsområdet På kontanthjælpsområdet skal aktiveringsindsatsen målrettes kontanthjælpsmodtagernes beskæftigelsespotentiale. Ungeindsatsen Målet er, at unge mellem år bliver afklarede i forhold til uddannelse og/eller beskæftigelse. Sygedagpengeområdet På sygedagpengeområdet er målet at fastholde tilknytningen til arbejdspladsen for de sygedagpengemodtagere, som er i beskæftigelse, og at bibeholde tilknytningen til arbejdsmarkedet for de borgere, som er ledige ved sygemeldingen. 2 Omfatter alle forsørgelsesydelser dvs. dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere, introduktionsydelsesmodtagere, ledighedsydelses-modtagere, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, personer i revalidering/forrevalidering og personer i fleksjob. 3 Omfatter alle forsørgelsesgrupper - se note 2.

15 Revalidering Borgere med begrænsninger i arbejdsevnen skal tilbydes revalidering, når der er realistisk mulighed for, at det kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse. Efter individuel vurdering tilbydes borgeren virksomheds- eller uddannelsesrevalidering. Det rummelige arbejdsmarked Det rummelige arbejdsmarked skal styrkes gennem borgerens aktive medvirken og dialog med private og offentlige arbejdspladser. Førtidspension Når det er åbenbart, at der ikke kan ske tilknytning til arbejdsmarkedet, skal der hurtigt træffes beslutning om tilkendelse af førtidspension. Integrationsområdet Flygtninge, indvandrere og familiesammenførte integreres i det danske samfund, så de kan indgå i og bidrage til samfundet som selvforsørgende aktive borgere. Andre aktører Målet er at skabe rammerne for en så hensigtsmæssig og problemfri implementering af brugen af andre aktører, som muligt. Forvaltning og sagsbehandling Virksomheder og borgere skal opleve en høj grad af service i jobcenteret. Befolkning og uddannelse: Der er bosat borgere i Jammerbugt Kommune 4. I 2008 var der en samlet arbejdsstyrke på i aldersgruppen år i Jammerbugt Kommune. Der var borgere uden for arbejdsstyrken. Uddannelsesniveau 38 % af arbejdsstyrken i Jammerbugt Kommune har ikke en kompetencegivende uddannelse, mod 35,5 % af resten af landet. For de ledige i Jammerbugt Kommune gælder, at 56,5 % ikke har en kompetencegivende uddannelse, til sammenligning er dette tal på landsplan 49 % 5. Pendling Jammerbugt Kommune er en udpræget udpendlerkommune. De beskæftigede borgere, pendler til flere kommuner, især Thisted, Vesthimmerland, Hjørring, Brønderslev og naturligvis Aalborg. Den gennemsnitlige pendlingsafstand for en beskæftiget borger bosiddende i Jammerbugt, er 22,8 km. I 2008 var der er en negativ pendling på ca personer (3.490 indpendlere og udpendlere). 4 Danmarks statistik, april Danmarks statistik, 2007

16 Ledighed Ledigheden for forsikrede ledige var i januar 2009 på 4,1%, hvilket er på niveau med Nordjylland, der havde en ledighed på 4,0%. Medtages forsikrede ledige, som er i aktivering, er det 5,5% af de forsikrede i Jammerbugt, som er ledige. I den forbindelse kan det nævnes, at der i januar 2010 var 6,7% af de forsikrede i Jammer-bugt, som var ledige og/eller i aktivering. 6 Forsørgelsesgrupper (april 2010) Målgruppe Antal i alt Fordeling mænd/kvinder Alder (under 30 år / 30 til 59 år / over 60 år) 2.1. Forsikrede ledige / 512 (52,5% / 47,5%) 179 / 856 / 44 (17% / 79% / 4%) 2.2 Arbejdsmarkedsparate kontanthjælps modtagere / 70 (49% / 51%) 77 / 57 / 4 (60% / 39% / 1%) 2.3 Ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere / 155 (42% / 58%) 2.4 Revalidering / 87 (34% / 66%) 2.5 Sygedagpenge / 345 (48% / 52%) 2.6 Førtidspension / 978 (46% / 54%) 2.7 Fleksjob / 185 (59% / 41%) 2.7 Ledighedsydelse / 80 (27% / 73%) Introduktionsydelse / 32 (57% / 43%) Total / 2353 (51% / 49%) 108 / 148 / 4 (42% / 57% / 1%) 48 / 84 / 0 (37% / 63% / 0%) 90 / 531 / 43 (14% / 80% / 6%) 126 / / 426 (7% / 70% / 23%) 18 / 392 / 37 (4% / 88% / 8%) 1 / 106 / 3 (1% / 96% / 3%) 27 / 46 / 1 (36% / 62% / 1%) 702 / / 563 (14% / 74% / 12% Ovenstående tabel viser et øjebliksbillede på de ydelsesgrupper, som er omfattet af beskæftigelsesindsatsen i Jammerbugt kommune 7. Tallene er for april 2010, og opgjort i fuldtidspersoner 6 Danmarks statistik,

17 I dette afsnit skitseres de væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Jammerbugt i 2011, set i forhold til ministerens mål. For at sikre sammenhæng og kontinuitet vil der efter hvert enkelt ministermål, blive skitseret hvilken indsats og strategi, der skal for at imødegå udfordringerne og nå målene. Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indgår i hvert enkelt ministermål i kapitel 5. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Målet er en videreførelse af ministerens mål fra Al erfaring viser, at jo længere tid en person er ledig, desto vanskeligere bliver det at komme ind på arbejdsmarkedet igen Derfor har jobcenteret en væsentlig udfordring i at begrænse tilgangen til arbejdskraftreserven. Arbejdskraftreserven i Jammerbugt var i december 2009 på 784 personer. Bemærk at opgørelsesmetoden for arbejdskraftreserven ændres i For det første skal borgeren have 13 ugers sammenhængende offentlig forsørgelse opgjort efter den nye matchmodel, og for det andet kommer målingen til at omfatte deltidsledige. Arbejdskraftreserven vil således svare til dagpengemodtagere og start- og kontanthjælpsmodtagere i den nye match 1, med mere end 3 måneders offentlig forsørgelse. Hvis en borger eksempelvis skifter ydelse fra dagpenge til kontanthjælp, tæller både perioden hvor borgeren har modtaget dagpenge og perioden hvor borgeren har modtaget kontanthjælp. Hvis borgeren i en periode på mindre end 4 uger ikke modtager offentlige forsørgelse og herefter vender tilbage på offentlig forsørgelse, så tæller borgeren med i arbejdskraftreserven igen. Konsekvensen er, at antallet af borgere i arbejdskraftreserven vil være højere, i fht. den hidtidige opgørelsesmetode. I nedenstående figur ses udviklingen i arbejdskraftreserven fra februar 2009 til april Som det kan ses, steg arbejdskraftreserven ganske markant i starten af Men fra marts til april 2010, har antallet dog været faldende.

18 Mål: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 700 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. et fald på 10,7 pct. fra december 2009 til december Der var i december 2009, 784 personer i arbejdskraftreserven. Kilde; Beskæftigelsesregion Nordjylland (BM) Det er ikke muligt, at udspecificere arbejdskraftreserven i henhold til aldersfordeling og kønsfordeling, gældende for den nye opgørelsesmetode. Det er dog muligt at finde en fordelingsnøgle ud fra den gamle opgørelsesmetode. Det vurderes, at trods forskellen i opgørelsesmetode, så er selve fordelingen på alder og køn, den samme. Som nævnt i boksen ovenfor, så var der 784 personer i arbejdskraftreserven i december Heraf var 353 kvinder og 431 mænd. 133 var unge under 30 år, 619 var mellem 30 og 59 år, og 32 var over 60 år. Ses det nærmere på tallene, viser det sig, at 259 personer i arbejdskraftreserven er over 50 år - svarende til 33%. Der er altså en klar udfordring i forhold til såvel de ledige over 50 år, som de unge under 30 år og der er da også fokus på at de to grupper af ledige ikke bliver marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet. Lokalpolitisk servicemål (ledige borgere) Der lægges vægt på langsigtede løsninger, der er afhængig af personens alder, evner og forudsætninger med det formål at forbedre mulighederne for en tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder det rummelige arbejdsmarked. Overordnet er det Jobcenter Jammerbugts klare politik, at den ledige altid skal have opfyldt rettigheder i forhold til jobsamtaler og aktiveringstilbud. En professionel og relevant indsats, skal være med til at få den ledige tilbage på arbejdsmarkedet, allerhelst på ordinære vilkår. Der er i 2011 fokus på, at ledige borgere skal have opfyldt deres rettigheder, hvad angår jobsamtaler og aktivering til tiden. Først og fremmest vil Jobcenteret naturligvis gerne sikre, at borgerne bliver serviceret bedst muligt, men rettidighed i indsatsen er også væsentlig i forhold til den refusion som jobcenteret modtager fra staten. Med retten følger naturligvis også den ledige borgers pligt til at deltage i lovpligtige jobsamtaler og aktivering. Resultatkrav - Rettidigheden hvad angår afholdelse af jobsamtaler, aktivering og gentaget aktivering skal være på 100%. Det skal bemærkes, at kontanthjælpsmodtagere, som er på barselsorlov eller er fritaget for aktivering fratrækkes opgørelsen af rettidighed. - Der forventes gennemsnitligt at være maksimalt 480 kontanthjælpssager.

19 Tidlig indsats for de jobklare kontanthjælpsmodtagere: Nedenstående figur viser tidslinjen i forbindelse med samtaler og aktivering for jobklare ledige, som modtager kontanthjælp. Kontanthjælpsmodtagere aktiveres straks og kontinuerligt. Dette betyder, at umiddelbart efter tilmeldingen og jobsamtale i fronten (dvs. personlig tilmelding i jobbutikken i jobcenteret) i uge 1, så vil borgeren blive aktiveret i uge 2 af ledighedsperioden, og herefter kontinuerligt hele tiden, mens borgeren er tilmeldt som kontanthjælpsmodtager. Aktiveringen finder sted hos kommunens kompetenceafklaringscenter for ledige (JobID). Forløbet indeholder 6 ugers vejledningsforløb, efterfulgt af 13 ugers virksomhedspraktik (i alt 19 uger som det fremgår af figuren). I selve vejledningsforløbet, fokuseres der på brancheskift, jobsøgning, udvikling af faglige kompetencer og personlige kompetencer. Herudover indgår der også fysisk aktivitet. Den ledige får et individuelt vejledningsforløb, og får tilknyttet en personlig vejleder gennem hele forløbet. Når den ledige starter i virksomhedspraktik, sørger JobID for løbende opfølgning. Aktiveringen fortsætter uden afbrydelser frem til vedkommende bliver afmeldt som følge af ordinært job eller uddannelse, eller i værste tilfælde om-match til ikke-jobklar. Som det ses af nedenstående figur (overlevelseskurve) når ca. 40% af de ikke-forsikrede jobklare ledige, at blive en del af arbejdskraftreserven, 13 uger efter tilmeldingen som kontanthjælpsmodtager. Hvis borgeren stadig er ledig efter de 19 uger, visiteres vedkommende tilbage til jobcenteret som afholder jobsamtale (med bagland på figuren, menes rådgivere i jobcenteret), iværksætter yderligere aktivering, da en kontanthjælpsmodtager, som nævnt, skal aktiveres kontinuerligt. Aktiveringen kan

20 på dette tidspunkt bestå af ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik eller andre relevante aktiveringsforløb. På dette tidspunkt vil jobcenteret også vurdere, om borgeren har problemer udover selve ledigheden, og om borgeren derfor bør om-matches til match 2 (ikke-jobklare). Afhjælpende indsats for de forsikrede ledige: Figuren viser tidslinjen i forbindelse med samtaler og aktivering for forsikrede ledige. Som det fremgår af nedstående figur afholdes der en jobsamtale ved personlig tilmelding (uge 1) eller i uge 4, hvis borgeren har meldt sig ledig på jobnet.dk. Næste jobsamtale finder sted i henholdsvis 13. uge af ledighedsperioden eller 17. uge af ledighedsperioden. Aktiveringen starter for begge grupper i uge 19 af ledighedsperioden. Grunden til at uge 19 er valgt er, at nyledige forsikrede ledige statistisk et hurtigt selv finder et job. I Jammerbugt Kommune er 83% af alle nyledige forsikrede ledige, afmeldt som ledige inden der er gået 17 uger. For de resterende 17% er det jobcenterets (og JobID s) opgave, at afklare og motivere således, at de ledige kan blive selvforsørgende og dermed ikke længere indgår i arbejdskraftreserven (se nedenstående figur - overlevelseskurve). Aktiveringen finder sted hos kommunens kompetenceafklaringscenter for ledige (JobID). Forløbet indeholder 6 ugers vejledningsforløb, efterfulgt af 4 ugers virksomhedspraktik. De forsikrede ledige deltager i samme 6 ugers forløb som de ikke-forsikrede jobklare ledige. Skulle det herefter ske, at borgeren stadig er ledig, overtager jobcenterets rådgivere igen for borgeren i forhold til jobsamtale og aktivering. Her kan der evt. iværksættes yderligere virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller kurser, alt efter behov og relevans. Er borgeren

21 efter 52 uger, stadig ledig bliver vedkommende henvist til et aktiveringsforløb, som skal afklare og motivere borgeren yderligere i forhold til beskæftigelse. Aktiveringsforløbet efter 52 uger varetages af den private aktør; Jobguiderne. Det er Jobguidernes opgave at varetage jobsamtaler og at skaffe, eksempelvis en virksomhedspraktik til borgeren. Kilde, Virksomhedsopsøgende arbejde Jobcenter Jammerbugt vil i højere grad udføre virksomhedsopsøgende arbejde overfor virksomhederne i kommunen. Det er vigtigt, at jobcenteret hele tiden har et overblik over virksomhedernes behov og herudover at jobcenteret gør virksomhederne opmærksomme på de forskellige tilskudsordninger, der kan benyttes. Overvågning af det lokale arbejdsmarked Det er essentielt, at den virksomhedsrettede indsats holder et skarpt øje med det lokale arbejdsmarked. Hovedsageligt drejer det sig om at holde sig ajour med de brancher, hvor der opleves vækst eller nedgang. Desuden er det også vigtigt at være opmærksom på eventuel mangel på arbejdskraft. Fra deltid til heltid Jobcenteret igangsatte i medio 2009, et kontaktforløb for deltidsansatte borgere i Jammerbugt Kommune hos den private aktør Jobguiderne. Målet er, at borgere, som er ansatte på deltidsvilkår,

22 får opnormeret deres timetal og allerhelst, at der opnås fuldtidsbeskæftigelse. Projektet er på max. 12 uger, og er sammensat af to moduler: personlig rådgivning/vejledning (1 samtale pr. uge) samt en ugentlig temadag. Frem til , har 102 deltidsansatte borgere været tilknyttet forløbet. 39 af disse har fået opnormeret deres timetal, således at de arbejder på fuld tid. 35 er stadig aktive i forløbet, mens resten har haft forskellige afslutningsårsager (eks. uddannelse, fraflyttelse, sygdom mv.) Rotationsprojekt I efteråret 2009 opstartedes et Sosu-hjælper rotationsprojekt indenfor hjemmeplejen. Ansatte i hjemmeplejen i Jammerbugt Kommune uden uddannelse, er blevet tilbudt at tage en uddannelse (med løn) som Social- og sundhedshjælper. Uddannelsen er af et års varighed. Medens uddannelsen finder sted, indtræder et tilsvarende antal vikarer på de nu tomme arbejdspladser i hjemmeplejen. Når året er gået (og de oprindelige og nu uddannede Sosu-hjælpere vender tilbage til deres normale job), tilbydes vikarerne den 1-årige Sosu-hjælper uddannelse (med løn). Alle de 26 ansatte, som startede i uddannelse, er stadig i gang med Sosu-uddannelsen. Af de 26 vikarer, som blev ansat i hjemmeplejen, er alle fortsat ansat i denne funktion. En ny runde indenfor Sosu-området forventes opstartet i uge 41 i år Udover rotationsprojektet indenfor Sosu-området, har Jammerbugt kommune besluttet at igangsætte lignende rotationsprojekter indenfor ældreplejen og indenfor tre forskellige servicefag (rengøring, pedelarbejde og pedelmedhjælperarbejde). Det er intentionen, at rotationsprojekterne indenfor ældreplejen og servicefagene, bliver opstartet i løbet af På sigt er det desuden intentionen, at rotationsordningen også kommer til at omfatte de grønne områder. Dette forventes opstartet i år Forberedende Voksen Uddannelse Jobcenter Jammerbugt har hjembragt midler til at tilbyde ledige borgere et forløb med undervisning i læse-, skrive- og regnekundskaber. FVU-forløbene giver voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Dette sker med henblik på videre uddannelse samt at styrke deres forudsætninger for aktiv medvirken i alle dele af samfundslivet. Jobcenter Jammerbugt samarbejder med VUC Jammerbugt om afholdelse af kurserne, som pt. er beregnet til at omfatte 164 pladser til ledige under 30 år og 44 pladser til ledige over 30 år. Projekt 50+ Formålet med projektet er at give ledige over 50 år der er truet af langtidsledighed, et målrettet tilbud, hvor der bla. er fokus på de jobmæssige erfaringer målgruppen besidder. Erfaringerne kan danne et fælles afsæt for de nødvendige aktiviteter, som skal skabe grundlag for en hurtig tilbagevenden til et ordinært job. Målgruppen omfatter både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Projektet er desuden økonomisk støttet af det lokale beskæftigelsesråd.

23 Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Mål: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svt. et fald på 2 pct. fra december 2009 til december Der var i december 2009, borgere på permanente forsørgelsesordninger. Kilde; Resultatrevision Nedenstående tabel viser antal personer, som modtager permanente forsørgelsesydelser i april opgjort i fuldtidspersoner. Ledighedsydelse 110 Fleksjob 448 Førtidspension Total Fleksjob og ledighedsydelse: Der har igennem 2010 været en positiv udvikling indenfor forsørgelsesområderne fleksjob og ledighedsydelse, forstået på den måde, at antallet af borgere som har ledighedsydelse som forsørgelsesgrundlag, har været kraftigt faldende, og antallet af borgere som er ansat i fleksjob, har været stigende. Det er dog fortsat, en udfordring, at få oprettet det nødvendige antal fleksjobs til at antallet af borgere, som har ledighedsydelse som forsørgelsesgrundlag, kan formindskes yderligere. Førtidspension: Der har i 2010 været nogenlunde status quo i antallet af borgere som har førtidspension som forsørgelse Dette skal forstås på den måde, at der tilkendes førtidspensioner i henhold til den nye ordning med 35% statsrefusion. På samme tid, er der borgere som tidligere har fået tilkendt førtidspension i henhold til de 2 gamle ordninger, som har nået den alder hvor de er blevet folkepensionister. Det er dog en udfordring at der tilkendes forholdsvis mange nye førtidspensioner. Dette er dog også påvirket af, at der er placeret mange opholds- og bosteder i Jammerbugt kommune hvor beboerne er borgere fra andre kommuner. Derfor er Jammerbugt Kommune ikke betalingskommune i forhold til alle nytilkendelser.

24 Lokalpolitisk servicemål (sygedagpengeområdet) Der skal ske tidlig og systematisk opfølgning med fokus på at styrke indsatsen i forhold til arbejdspladsfastholdelse og arbejdsmarkedsfastholdelse. Fokus på området skal medvirke til, at begrænse tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser. Sygedagpengemodtageren indkaldes til fælles informationsmøde vedrørende rettigheder og pligter, så snart forvaltningen får kendskab til sygemeldingen. Straks efter informationsmødet indkaldes borgeren til en individuel samtale. Alle sygedagpengemodtagere i risikogruppen visiteres til et ressourceafklaringsforløb, der ved hjælp af systematisk sagsbehandling afklarer den enkeltes arbejdsevne. Arbejdspladsen og de faglige organisationer inddrages i sagen så tidligt som muligt for at støtte op om arbejdsfastholdelse af den sygemeldte, og der etableres partnerskabsaftaler med såvel virksomheder som relevante faglige organisationer. Kommunens sygedagpengeafdeling er initiativtager til at indgå partnerskabsaftale med kommunen som arbejdsgiver med henblik på at aftale retningslinjer for opfølgning af sygdom. Der sættes fokus på at forbedre samarbejdet med relevante samarbejdspartnere eksempelvis læger mv. Der udarbejdes løbende analyser på området for at afdække eventuelle indsatsområder. Herudover etableres og udvikles løbende projekter, som tilgodeser gruppens behov. Resultatkrav - Der forventes gennemsnitligt at være maksimalt 110 sygedagpengesager med en varighed på over 52 uger. - Der forventes gennemsnitligt at være maksimalt 440 sygedagpengesager med en varighed på under 52 uger - Der forventes gennemsnitligt at være maksimalt 139 sygedagpengesager med en varighed på mellem 26 og 52 uger. - Aktiveringsgraden for sager mellem 9 og 52 uger skal være på minimum 50%. Lokalpolitisk servicemål (revalidering) Revalidering tager udgangspunkt i enten arbejdsfastholdelse og/eller hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet indenfor et område med gode beskæftigelsesmuligheder. Revalideringen skal altid tilrettelægges som kortest mulig vej til selvforsørgelse, hvilket kan være i form af virksomhedsrettet revalidering eller uddannelsesrettet revalidering. Uddannelsesrevalidering skal altid bygge videre på eksisterende uddannelse/kompetencer, og der satses på kompetencegivende uddannelser. Endvidere skal der lægges vægt på, at uddannelsen ligger indenfor et område, hvor der på sigt kan forventes gode beskæftigelsesmuligheder. Virksomhedsrettet revalidering er også en mulighed, såfremt der ses en god mulighed for, at borgeren indenfor en overskuelig fremtid, kan genindtræde på arbejdsmarkedet.

25 Revalideringsforanstaltninger skal altid overvejes så tidligt som muligt i en risikosag. Resultatkrav: - Der forventes gennemsnitligt at være minimum 100 igangværende revalideringsbevillinger. Lokalpolitisk servicemål (fleksjob og ledighedsydelse) Fleksjob tilbydes, når alle relevante tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Der sættes fokus på at anvende revalideringsforanstaltninger til at sikre borgerne relevante kompetencer til eksisterende jobs på særlige vilkår. Virksomhedskontakten styrkes og videreudvikles gennem de lovpligtige opfølgninger af fleksjob. Der tilstræbes hurtig, enkel, kompetent og tilgængelig servicering af virksomhederne. Senest en uge efter bevilling af fleksjob henvises borgeren til anden aktør. Anden aktør har ansvar for at hjælpe borgeren med at finde fleksjobbet. Der sker en specialisering af funktionen som virksomhedskonsulent, målrettet det rummelige arbejdsmarked. Resultatkrav: - Antallet forventes gennemsnitligt at stige med maksimalt 3 pr. måned i Der forventes ultimo 2011 være at bevilget 638 fleksjob. - Heraf forventes antallet af ledighedsydelsessager gennemsnitligt at udgøre maksimalt 90. Lokalpolitisk servicemål (førtidspension) Sagsbehandling skal foregå hurtigst muligt. Senest efter 6 ugers behandling i specialteam udarbejdes indstilling vedrørende førtidspension og ansøger tilbydes etablering af skånejob. Resultatkrav - Antallet af bevillinger forudsættes maksimalt at stige med 3 sager pr. måned i Det forventes ultimo 2011 at være tilkendt 866 førtidspensionsbevillinger (gælder for den nye ordning med 35% refusion). Bemærk at der med indsats menes indsats for borgere over 30 år. Indsatsen for borgere under 30 år er beskrevet i kapitel 5.3 (unge-målet). Der er en lang række tiltag som tages i anvendelse i forsøget på at hjælpe borgeren tættere på/tilbage til arbejdsmarkedet, før borgeren som minimum må anses for at være berettiget til revalidering. Disse tiltag udmøntes i en aktiveringsindsats i forhold til såvel ikke-jobklare ledige som sygedagpengemodtagere. Indsatsen finder naturligvis anvendelse af forhold til de to nævnte

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 2 3 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Oktober 2011 Beskæftigelsesplan 2012-2013 1. Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Om BeskæftigelsespIanen for 2015: Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune BP13 Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune Justeret, januar 2013 Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf. 59 66 66 66 Fax 59 66 14 10 www.jobnet.dk Indhold 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013...

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

17. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked

17. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked Dagsorden til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 27. februar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 17 Orientering om den månedlige økonomirapport

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.12.2007 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.12.2007 Punkter på åbent møde: 68. De politiske målsætninger for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 5. februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2013... 4 3. Arbejdsmarkedet i Egedal... 6 4. De vigtigste

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 for Herning Kommune blev det i Byrådet besluttet, at der på beskæftigelsesområdet skulle foretages en

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere