Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. maj 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. maj 2010"

Transkript

1 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. maj 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Gitte Geertsen (F)

2 ndholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orienteringssager JA - Tema om Ungeindsatsen i Lejre Kommune SSÆ - Sundhedsforum - Anbefaling af tema for 2010 og tværgående delprojekter herunder ØU - Fælles sag - Fagudvalgenes budgetoplæg JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked marts

3 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/25686 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: ndstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Dagsorden godkendt. Afbud: Gitte Geertsen Brian Herdegen

4 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 2 2. JA - Orienteringssager Sagsnr.: 10/164 Resumé: Sagsfremstilling: A. Referat fra møde i Det lokale Beskæftigelsesråd den 20. april 2010 er publiceret på Politikerportalen. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: ndstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Taget til efterretning. Afbud: Gitte Geertsen Brian Herdegen

5 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 3 3. JA - Tema om Ungeindsatsen i Lejre Kommune Sagsnr.: 10/9433 Resumé: Udvalget for Job & Arbejdsmarked introduceres for de udfordringer, som Jobcenter Lejre står overfor i forhold til gruppen af unge ledige under 30 år. Der er her tale om dels gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere, hvor uddannelse er omdrejningspunktet og dels de unge forsikrede ledige, der typisk har en erhvervsuddannelse, men som på grund af finanskrisen er blevet ramt af ledighed. Der henvises til power point præsentationen "Unge". Sagsfremstilling: Med Velfærdsforliget i juni 2006 blev der sat et særligt fokus på gruppen af unge, idet der her blev vedtaget mål om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skulle have en ungdomsuddannelse. Unge uden uddannelse skulle herefter have et uddannelsespålæg, der påbød den enkelte unge at orientere sig mod en ungdomsuddannelse. Efterfølgende har der i KL-regi været nedsat netværk, der havde til formål at komme med anbefalinger til kommunerne om styrkelse af indsatsen over for ungegruppen. Det lokale Beskæftigelsesråd bevilgede i 2008 økonomiske midler til gennemførelse af en undersøgelse af ungeproblemstillingen i Lejre Kommune. Analyserapporten var grundlaget for udarbejdelse af en vision og handlingsplan, der omfattede såvel Børn og Unge som Job & Arbejdsmarked, og som blev vedtaget i Der blev med denne handlingsplan, der i sit hovedsigte i høj grad ligger tæt op ad anbefalingerne fra KLnetværkene, sat særlig fokus på internt i kommunen at sikre den bedst mulige kontinuitet og sammenhæng i sagsbehandlingen over for den enkelte. Herudover har finanskrisen skabt en ny problemstilling i forhold til unge. Den meget store stigning i ledigheden blandt forsikrede unge ledige har betydet, at mange unge efter endt uddannelse kun har opnået kortvarig erfaring fra arbejdsmarkedet. Det bliver derfor vigtigt at arbejde for en fastholdelse af kompetenceniveauet hos denne gruppe. Finanskrisen har desuden betydet en forværring af praktikpladssituationen, hvilket gør det sværere at nå den vedtagne målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal have en ungdomsuddannelse. Administrationens vurdering: ngen. Økonomi og finansiering: ngen. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked ndstilling: Direktionen indstiller, 1. at, introduktion til ungeindsatsen godkendes. Bilag: 1. Ungetema Job & Arbejdsmarked Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : ndstillingen godkendt.

6 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 4 Afbud: Gitte Geertsen Brian Herdegen

7 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 5 4. SSÆ - Sundhedsforum - Anbefaling af tema for 2010 og tværgående delprojekter herunder Sagsnr.: 10/2578 Resumé: Sundhedsforum anbefaler, at der i 2010 arbejdes tværgående med fysisk aktivitet. Kommunalbestyrelsen præsenteres for fire delprojekter under Tema Fysisk aktivitet til godkendelse. Sagsfremstilling: efteråret 2007 blev Sundhedsforum nedsat som administrativ styregruppe med en tværgående og koordinerende opgave i forhold til den borgerrettede forebyggende indsats i Lejre Kommune. Sundhedsforum skal kort sagt være med til at sikre, at der i den forebyggende indsats i Lejre Kommune ikke skydes med spredehagl, men at indsatsen sker målrettet og koordineret. Sundhedsforum er der 14 medlemmer fra Børn, Unge & Kultur, Teknik & Miljø, Social & Arbejdsmarked og en repræsentant fra HU. Tovholder er Sekretariat & Sundhed på Social & Arbejdsmarked har Sundhedsforum, udover den tværgående og koordinerende rolle, også haft fokus på at finde den rette arbejdsform for forummet. På baggrund heraf vil Sundhedsforum fremover én gang årligt anbefale et tema, der i det efterfølgende år skal satses på politisk og administrativt. Sundhedsforum vil ligeledes initiere tværgående projekter, som Sundhedsforum ser som relevante at igangsætte under det anbefalede tema. Sundhedsforum anbefaler, at tema for 2010 skal være fysisk aktivitet (kommissorium er vedlagt). Det vil sige, at Lejre Kommune arbejder målrettet med at gøre borgerne mere fysisk aktive. Det anbefalede tema sker på baggrund af tal fra Sundhedsprofilen for Lejre Kommune i Her angiver 47,2 % af deltagerne, at de har stilsiddende arbejde, og 8,3 % laver stilsiddende aktiviteter i fritiden, som for eksempel at læse og se fjernsyn. Ved at sætte fysisk aktivitet på dagsordenen på tværs af direktionsområder og fagudvalg skabes grundlag for, at Lejre-borgerne bliver mere fysisk aktive. Under Tema Fysisk Aktivitet foreslår Sundhedsforum følgende tværgående fire delprojekter: Nem motion Et udviklingsprojekt, der har til formål at skabe rammerne for den lettilgængelige motion i borgerens hverdag. Kommissorium er vedlagt Store cykeldag Den 13. juni 2010 er det cykelglædens årlige mærkedag, og Dansk Cyklist Forbund har inviteret hele landet med på cykeltur, som i Lejre Kommune vil tage udgangspunkt i det naturskønne lokalområde. Sundhedscafé - som metode Et projekt, som har til formål at undersøge mulighederne for at anvende Sundhedscaféer som formidlingsmetode om tilbud og idéer på sundhedsområdet til borgerne. Lejre Vandrefestival for alle Et projekt, der skal få flest mulige borgere til at bevæge sig ved gang, og koble natur- og kulturoplevelser med vandring, samt der overfor alle borgerne skal synliggøre, hvor let og dejligt det er at få motion i hverdagen udenfor. Endvidere skal projektet vise

8 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 6 muligheder for meningsfuldt samvær, motion og gode oplevelser i kommunens dejlige landskaber. Kommissorium er vedlagt. Medlemmer af Sundhedsforum er tovholdere på delprojekterne. Administrationens vurdering: Sundhedsfremme og forebyggelse foregår i alle dele af kommunens organisation. For Sundhedsforum er 2010 et år, hvor arbejdsformen med at arbejde tematiseret med særlige tværgående projekter afprøves. Derfor er arbejdet med Tema Fysisk aktivitet allerede i gang. Således følger Tema Fysisk aktivitet ikke den planlagte kadence, hvor Sundhedsforum allerede i foråret vil anbefale temaet for det næstfølgende år. Denne tidlige udmelding har til formål at sikre, at temaet kan integreres i dels det politiske arbejde i forbindelse med eksempel budgetplanlægning, dels i det administrative arbejde ved for eksempel årsaftalerne. Således afholder Sundhedsforum temadag i april måned 2010 med det formål at fastlægge det anbefalede tema for forbindelse hermed vil blive udarbejdet en idébank til brug for alle interessenter i Lejre Kommune. Udvælgelsen af de årlige temaer vil tage udgangspunkt i Sundhedsprofilen, der på baggrund af et spørgeskema udsendt til Lejre-borgerne med en række spørgsmål om sundhed og sygdom, viser helbredstilstanden i Lejre Kommune. På baggrund af Sundhedsprofilen er det således muligt at identificere oplagte temaer. Sundhedsforum arbejder på at medtænke nationale eller regionale initiativer igangsat af f.eks. Sundhedsstyrelsen eller Region Sjælland ind i det anbefalede tema og de underliggende delprojekter. Samtidig vil udvælgelsen af tema foregå på baggrund af undersøgelser eller forskningsresultater, der f.eks. viser at en stigning i specifikke sygdomme eller risikofaktorer, der således vil være oplagte at forebyggelse i kommunalt regi. Økonomi og finansiering: Midlerne til finansiering af delprojekterne under Tema Fysisk aktivitet afholdes på Sundhedsfremme og forebyggelse. Om nødvendigt ansøges om midler ved fonde eller puljer. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen ndstilling: Direktionen indstiller: 1. at Kommunalbestyrelsen godkender Sundhedsforums anbefalede Tema Fysisk aktivitet og de tværgående delprojekter. Bilag: 1. Kommissorium - Nem motion 2. Kommissorium - Vandrefestival for alle i Lejre Kommune 3. Kommissorium Tema Fysisk aktivitet - godkendt Sundhedsforum den 10. marts 2010

9 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 7 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : ndstillingen anbefales. Afbud fra Gitte Geertsen Afbud fra Martin Stokholm Afbud fra Richard Bentzen Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : ndstillingen anbefales. Udvalget vil gerne deltage i aktiviteterne, opfordrer den øvrige Kommunalbestyrelse til også at deltage. Afbud: Gitte Geertsen Brian Herdegen

10 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 8 5. ØU - Fælles sag - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 10/8721 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 27. marts 2010, at fagudvalgene skal levere budgetoplæg for Budget med 0-vækst til 2. Budgetseminar den 21. juni. Udgangspunktet for fagudvalgenes budgetoplæg er de udsendte budgetrammer. Sagsfremstilling: Fagudvalgenes opgave er at, arbejde med omprioriteringer indenfor deres respektive rammer. Hvilket betyder, at alle udvidelsesforslag og budgetønsker fra virksomheder, brugerbestyrelser eller foreninger skal indeholdes og prioriteres indenfor den udmeldte udvalgsramme. Det er en bunden opgave, at fagudvalgene holder 0-vækst. Fagudvalgene udarbejder budgetoplæg for og fremsender det til Økonomiudvalget den 15. juni. Herefter indgår budgetoplæggene i 2. Budgetseminar den 21. juni Ændringer til budgetrammerne skal foretages på 3. niveau og ledsages af beskrivelse af ændringernes konsekvenser for service mv. Hvert fagudvalg skal forholde sig til om der er kendte udfordringer, der ikke er taget højde for i budgetrammen. Er det tilfældet skal der gives en konsekvens- og løsningsbeskrivelse af udfordringen indenfor fagudvalgets egen budgetramme. Administrationens vurdering: Fagudvalgenes budgetramme er pris- og lønfremskrevet og indeholder ændringer som følge af demografi samt tekniske korrektioner jævnfør bilag. fagudvalgenes budgetrammer er der ikke taget højde for ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet, de bliver først indarbejdet i august. Administrationen igangsætter beskrivelser af de aktiviteter som udføres på 3. niveau. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Fagudvalgene. ndstilling: Direktionen indstiller: 1. At fagudvalgene forholder sig til om der skal foretages omprioriteringer indenfor den udmeldte budgetramme. Bilag: 1. Budgetramme UTM 2. Budgetramme UJA 3. Budgetramme UBU 4. Budgetramme UKF 5. Budgetramme ØU 6. Budgetramme SSÆ

11 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 9 7. Oversigt over budgettilretninger - administrativt budget Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Udvalget for Job & Arbejdsmarked godkender den nuværende udmeldte budgetramme. Afbud: Gitte Geertsen Brian Herdegen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget tilkendegiver, at det på nuværende tidspunkt ikke mener der skal foretages omprioritering inden for budgetrammen. Afbud fra Gitte Geertsen Afbud fra Martin Stokholm Afbud fra Richard Bentzen

12 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked marts 2010 Sagsnr.: 10/1632 Resumé: Hovedområderne indenfor forsørgeydelserne kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og førtidspension har samlet et netto merforbrug på 1.3 mio. kr. ved udgangen af marts Der henvises til medsendte bilag i form af månedsrapport og grafer for marts Sagsfremstilling: Status på hovedområderne indenfor forsørgerydelserne: Kontanthjælp: Ved udgangen af marts måned 2010 udviser kontanthjælpsområdet et netto merforbrug på kr eller 10.6% over det budgetterede. For de aktiverede kontanthjælpsmodtagere er netto merforbrug på 6,2% eller kr. og for de passive kontanthjælpsmodtagere er netto merforbruget på 13.2% eller kr. i forhold til det budgetterede. Netto merforbruget er steget fra februar 2010 til marts 2010 fra henholdsvis kr. til kr. Årsagen til denne fortsatte stigning i netto merforbruget kræver en nærmere analyse. Sygedagpenge: Det samlede forbrug på sygedagpengeområdet udviser ved udgangen af marts måned 2010 et netto mindreforbrug på kr i forhold til det budgetterede. Afhængig af sygedagpengeperiodens varighed gives der lovgivningsmæssigt forskellige refusionssatser. Således at for sygedagpengemodtagere med en varighed på mellem 5-8 uger er refusionssatsen på 50%, hvilket for marts 2010 giver et netto merforbrug på kr. For sygedagpengemodtagere med en varighed på mellem 9-52 uger er refusionssatsen på 35% for passive og 65% for aktive, hvilket giver et netto mindreforbrug for marts 2010 på henholdsvis kr og kr. For sygedagpengemodtagere med en varighed på over 52 uge med en refusionssats på 0% er netto mindreforbruget på kr i forhold til det budgetterede. Med de tiltag som Jobcentret har taget er der forkus på udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere med en varighed indenfor både 5-8 uger,9-52 uger og over 52 uger. Ledighedsydelse: Ledighedsydelsesområdet har ved udgangen af marts 2010 et netto merforbrug på kr. Målet er, at antallet af aktiverede ledighedsydelsesmodtagere stiger, således at der hentes 65% statsrefusion hjem. Månedsrapporten for april 2010 vil medtage en opgørelse over aktiverede og passive ledighedsydelsesmodtager. Førtidspension: Netto mindreforbruget på førtidspensionsområdet ligger på kr for marts Antallet af fuldtidspersoner på førtidspension er på 781. Der forventes en variation i antallet af førtidspersoner hen over resten af året. A-kasse dagpenge: Lejre kommunes medfinansiering af udgifter til a-kasse dagpenge er opgjort for månederne januar, februar og marts Opgørelserne er endnu ikke helt valide, i det der er udlæg fra en række a-kasser der endnu ikke er medtaget i Lejre kommunes finansieringsandel. Lejre kommune skal for ledige a-kassemedlemmer - der er i aktivering -

13 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 11 medfinansiere dagpengene med en andel på 25%. For ledige a- kassemedlemmer, der er passive er Lejre kommunes medfinansieringsandel på 50%. Grundet mangel på afregning fra en række a-kasser er der et markant mindreforbrug på realiseret nettoforbrug for aktive og passive dagpengemodtagere. Dette med forbrugsprocenter på henholdsvis 3,2% og 13,8%. Det forventes ved næste dagpengekørsel - april at medfinansieringsbidragene fra Lejre kommune bliver mere valide. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der er behov for udarbejdelse af en analyse som nærmere forklarer stigningen på kantanthjælpsområdet set i forhold til budget Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. ndstilling: Direktionen indstiller, 1. at, Udvalget for Job & Arbejdsmarked på de foreliggende økonomiske opgørelser beslutter, at der foretages en nærmere analyse af kontanthjælpsområdet. Bilag: 1. JA - Grafer Månedsrapport Job og Arbejdsmarked marts JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked marts 2010 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : ndstillingen godkendes. Udvalget for Job & Arbejdsmarked ønsker et forslag til indsats til næste møde. Afbud: Gitte Geertsen Brian Herdegen

14 Bilag: 3.1. Ungetema Job & Arbejdsmarked Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 03. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 46819/10

15 Unge Udvalget for Job og Arbejdsmarked - maj 2010

16 Velfærdsforliget juni 2006 Ungdomsuddannelse Mindst 85 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010, mindst 95 pct. i 2015 Kommunerne får et klart ansvar for, at alle gennemfører en ungdomsuddannelse Hurtigere og mere jobrettede tilbud eller ordinær uddannelse til ledige unge Erhvervsuddannelserne skal tilgodese bogligt svage elever og udfordre de stærke elever Forstærket uddannelsesgaranti Praktikpladsudviklingen følges nøje. Undersøgelse igangsættes for at vurdere behovet for ændringer i AERordningen

17 Lejre Kommunes vision at alle unge får en ungdomsuddannelse, eller eventuelt et job med et uddannelsesperspektiv Godkendt af udvalgene for Børn og Unge og Job og Arbejdsmarked den 5. oktober 2009

18 Mål for indsatsen at 90 % af en ungdomsårgang i 2010 får en ungdomsuddannelse at 92 % af en ungdomsårgang i 2012 får en ungdomsuddannelse at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 får en ungdomsuddannelse

19 Lovgivningens ungegrupper 1. Unge under 25 år uden forsørgerpligt. uden uddannelse og uden umiddelbare forudsætninger for uddannelse mål: primært uddannelse, sekundært job 2. Unge under 25 år uden forsørgerpligt, uden uddannelse og med forudsætninger for uddannelse mål: ordinær uddannelse 3. Unge under 25 år med forsørgerpligt uden uddannelse samt unge mellem 25 og 30 år mål: enten ordinær uddannelse eller ordinær beskæftigelse Unge under 30 år med uddannelse mål: beskæftigelse

20 Den aktuelle situation (1) ndsatsen er grupperet i f. t. a) dagpengeforsikrede b) kontanthjælpsmodtagere (matchkategori 1-3) c) kontanthjælpsmodtagere (matchkategori 4-5)

21 Stor andel af unge på offentlig forsørgelse

22 men mindre stigning i antal unge på offentlig forsørgelse i Lejre

23 Den aktuelle situation (2) De forsikrede ledige i alt 77 personer år. 60 med erhvervsuddannelse 17 ufaglærte, forsørgerforpligtigelse, kan ikke pålægges uddannelse, men skal motiveres til uddannelse og skal foretage brancheskift Organisering af indsatsen: uge 1: tilmelding og indlæggelse af senest efter 3 uger Unge med erhvervsuddannelse udlægges til Anden Aktør i 1 år. Fuld myndighed til Anden Aktør Unge uden uddannelse håndteres i jobcenter. Søgt LBR om midler til oprettelse af uddannelsesværksted (fremmøde 2 gange pr. uge) og særlig mentor opfølgning når disse skal aktiveres: Uddannelse på jobplan eller uddannelsesafklaringsforløb efter 13 ugers ledighed uge 13 ff: aktivering i mindst 26 uger sammenhængende

24 Den aktuelle situation (3) Kontanthjælpsmodtagere (1-3) i alt 46 personer, jf. AMPortalen pr , mellem år, der som udgangspunkt har uddannelse som sigtepunkt (via uddannelsespålæg) Organisering af indsatsen: uge 1: tilmelding og indlæggelse af cv uge 2-13: deltagelse i jobklub, hvor der laves uddannelsesplan (hvis der er uddannelsespålæg), og findes jobs eller aktiveringsmuligheder i virksomheder indtil uddannelsesstart. uge 13 ff: aktivering i mindst 26 uger sammenhængende

25 Den aktuelle situation (4) Kontanthjælpsmodtagere (4-5) i alt 59 personer år, jf. AMPortalen pr , der har andre problemer end ledighed Organisering af indsatsen: ved tilmelding henvises til individuel sagsbehandling, ofte i samarbejde med Social Behandling. Efterfølgende aktivering, evt. igangsættelse af uddannelse, herunder Særligt tilrettelagt uddannelse den vedtagne handlingsplan afspejler i høj grad problemstillinger og behov i denne gruppe

26

27 Udfordringens kvalitet (1) September 2009: 42 unge i matchkategori 3 5 heraf 5 med skolegang udover 9. klasse mindst 10 med mindre end 9 års skolegang et ikke ubetydeligt antal har læse/staveproblemer 19 har afbrudt grundforløb og ikke gennemført yderligere uddannelse

28 Udfordringens kvalitet (2) 14 af de unge kvinder har barn/børn og typisk ingen ungdomsuddannelse 10 er registreret med psykiske problemstillinger (angst, depression) 8 diagnosticeret med syndromlidelser (ADHD,ADD m.m.)

29 Handlingsplan (1) Godkendt af udvalgene for Børn og Unge og Job og Arbejdsmarked den 5. oktober 2009 Jobcentret: Øget anvendelse af erhvervsgrunduddannelse (EGU) Øget anvendelse af særligt tilrettelagt uddannelse (STU) Etablering af Erfa-forum med deltagelse af Team Job, Team Virk, UU-Roskilde og Social Behandling Øget brug af mentorordninger Tættere samarbejde med private virksomheder

30 Handlingsplan (2) Overgangen fra barn til voksen (samarbejde ml. jobcenter og Børn og Unge): Unge mødre Unge med psykiske lidelser Uddannelses- / temadage for medarbejdere Procedure for overlevering af "sager" fra Børn, Unge & Kultur til Job & Arbejdsmarked / Social Behandling

31 Handlingsplan (3) Eksterne relationer: Øget samarbejde med uddannelsesinstitutionerne

32 UU-tal

33 Projekt Ungdomsuddannelse til alle (UTA 1) KL initierede netværk med deltagelse af i alt 37 kommuner, hvor målet var at udvikle unge-indsatsen. Anbefalingerne fra netværket: landspolitisk niveau kommunalpolitisk niveau udarbejde en helhedsorienteret ungdomspolitik, der integrerer forskellige politikområder den kommunale ledelse skal gå foran og tage lederskab etablere tværgående og bredt samarbejde på tværs af forvaltningsgrænser udarbejde politiske handleplaner i relation til 95 % målsætningen ledelsesmæssigt fokus på faggrænser og forskelligheder med henblik på at forebygge konflikt

34 Projekt Ungdomsuddannelse til alle (UTA 2) - samarbejdet internt og eksternt i kommunen øget og mere smidigt samarbejde internt og eksternt i kommunerne det interne og det eksterne samarbejde udvikles parallelt - organisering og struktur etablering af tværgående organer på politisk. ledelsesmæssigt og frontmedarbejderniveau projekter skal kunne igangsættes på medarbejderinitiativ tydeligt og fokuseret indhold og formål for samarbejde, eks. UU etablering af bedre koordinering mellem forvaltninger, arbejdsgange, procedurer og strukturer afsøge fordele og ulemper ved egentlige ungeforvaltninger

35 Ungepakke 1 og 2 (1) Ungepakke 1 september 2009: (unge ml. 18 og 30) Strakstilbud til årige (50 millioner kroner) Ny chance til unge (100 millioner kroner) Ekstra hurtig indsats i udvalgte jobcentre (21 millioner kroner) Læse- og skrivekurser (140 millioner kroner) Udvidet mentorordning (34 millioner kroner) Jobrettet udslusning af unge fra fængsler (20 millioner kroner) Task force med specialviden om unge (8 millioner kroner) Hjælp til nyuddannede akademikere (2 millioner kroner) Fritidsjob til unge (3 millioner kroner)

36 Ungepakke 1 og 2 (2) Ungepakke 2 oktober 2009: (unge ml. 15 og 17) Regeringen indfører en aktiv beskæftigelsesindsats for helt unge. Det vil sige, at jobcentrene spiller en mere aktiv rolle og for eksempel kan tilbyde læse-skrivekursus eller virksomhedspraktik, hvis det kan hjælpe den unge videre. Mentorordningen bliver udvidet, så den unge kan blive støttet i at gennemføre en praktikperiode eller et udannelsesforløb. Samarbejdet mellem Ungdommens Udannelsesvejledning, jobcentrene og kommunernes forvaltninger forbedres. Og vi sørger for at lave et bedre datagrundlag ved at give bedre overblik og mulighed for at udveksle oplysninger mellem uddannelsesvejledningen, jobcentret og kommunen.

37 Hvordan tackler Lejre Kommune udfordringerne? Skal Lejre Kommune have en helhedsorienteret ungdomspolitik? en sammentænkning af forskellige politikområder? og hvad skal den i givet fald indeholde? hvordan tager politikerne førertrøjen på?

38 Hvordan tackler Lejre Kommune udfordringerne? Skal Lejre Kommune organisere sin indsats på en ny måde? skal der etableres et særligt ungeteam på tværs af direktørområder skal der etableres en særlig ungeforvaltning?

39 Hvordan tackler Lejre Kommune udfordringerne? Skal Lejre søge samarbejde med andre kommuner om udfordringerne i ungeindsatsen?

40 Hvordan tackler Lejre Kommune udfordringerne? Skal Lejre Kommune have flere kommunale elevpladser? Skal Lejre Kommune anvende sociale klausuler og stille krav til leverandører om at ansætte unge ledige som elever?

41 Bilag: 4.1. Kommissorium - Nem motion Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 03. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 43731/10

42 Kommissorium - 'Nem motion' Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Rikke Engell Sundhed & Forebyggelse D E Dato: 10. marts 2010 J.nr.: 10/ Motivation/baggrund for projektet Erfaringer fra landsdækkende undersøgelser viser, at en del borgere ikke får tilstrækkelig motion i dagligdagen. En del giver som begrundelse, at de bruger fritiden på aktiviteter med børn og familien. Kvinder svarer oftere end mændene, at årsagen til fysisk inaktivitet er familien. Det er især de årige, der angiver familien, som årsag til, at de ikke får tilstrækkelig motion. Andre begrunder den manglende motion med, at arbejdet tager tiden fra motionen. Det er specielt mændene der angiver arbejdet, som den største hindring for fysisk aktivitet. gen er det de årige, der vurderer, at de har for meget arbejde eller for lidt fritid til at være fysisk aktive (Danskerne motions- og sportsvaner 2007). Det formodes, at billedet er det samme for borgerne i Lejre Kommune. Udfordringen er derfor at udvikle et tilbud, der gør det lettilgængeligt at motionere; at fysisk aktivitet begynder lige udenfor havelågen, og kan passes ind i en travl hverdag med arbejds- og familieliv. 2. Formål Formålet med 'Nem motion' er at skabe rammerne for den lettilgængelige motion i borgerens hverdag. Forventningen er, at specielt erhvervsaktive forældre har svært ved at finde tiden til at være fysisk aktive i en hverdag, der er præget af aktiviteter med børnene. Målgruppen er derfor forældre med børn, der skal passes - dvs. børn der er i en alder, hvor de ikke kan være alene, mens forældrene f.eks. løber en tur. 4. Projektets produkter Der vil blive foretaget op til fire fokusgruppeinterviews med forældre, der er tilknyttet en mødregruppe. Der vil blive arbejdet målrettet på, også at få input fra fædrene. Der er udarbejdet en spørgeguide, der omhandler: Hvorvidt de adspurgte har et udækket motionsbehov. Hvad der skal til for at de adspurgte bliver fysisk aktive. Hvad Lejre Kommune eventuelt kan hjælpe med i den forbindelse. Fokusgruppeinterviewene forberedes, gennemføres og efterbehandles af Anne Hertz og Janne Laursen fra projektgruppen.

43 nformation og viden fra fokusgruppeinterviewene vil danne grundlag for aktiviteterne under projektet 'Nem motion'. nput fra fokusgruppeinterviewene vil i den indledende fase være projektets produkt. Projektet vil blive formet, så det understøtter målgruppens behov. 5. Bindinger/begrænsninger Bindingerne og begrænsninger for projektet vil fremgå af fokusgruppeinterviewene. 6. Projektets organisering 'Nem motion' er organiseret i Sundhedsforum og projektgruppen består af: Anne Hertz, Niels Rolf Jacobsen, Janne Laursen, Helle Martinsen, Vibeke Reiter og Rikke Engell med hjælp fra kommunikationsgruppen. 7. Tidsramme Projektet foregår i tre faser: Fase 1: Forår 2010 Den indledende fase Forundersøgelse af behov hos målgruppen ved fokusgruppeinterview Undersøgelse af de muligheder og barriere, der kommer frem ved fokusgruppeinterviewene Det færdige projektoplæg forelægges direktionen i starten af foråret 2010 Fase 2: Sommer 2010 Påbegyndelse af selve projektet 'Nem motion' Kommunikationsstrategi gangsættelse af lokale aktiviteter Fase 3: Efterår 2010 ndsamling af lokale aktiviteter Opmærksomhed i den lokale presse jvf. kommunikationsstrategien Aktiviteterne er i gang og evalueres 8. Økonomi/ressourcer Fase 1: Den indledende fase Der vil blive foretaget fokusgruppeinterview af en times varighed. nklusiv forberedelse og fortolkning af data forventes et behov for i alt 20 medarbejdertimer. Dette holdes inden for de nuværende rammer for medarbejderressourcer. Herefter vil de aktiviteter, der bliver sat i gang efter input fra fokusgruppeinterviewene, vise behovet for økonomi og medarbejderressourcer i projektet. Side 2 af 3

44 Eventuelle midler findes på 'Sundhed of forebyggelse'. Yderligere bevilliger søges via fonde og puljer. 9. Evaluering løbet af og ved afslutningen af projektet vil projektgruppen evaluere følgende: Hvordan projektet er forløbet hvilket omfang det er lykkedes at få fat i målgruppen Om forældre i målgruppen er gået i gang med at motionere Fastholdelse - hvor mange er fortsat aktive? Side 3 af 3

45 Bilag: 4.2. Kommissorium - Vandrefestival for alle i Lejre Kommune Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 03. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 43730/10

46 Forslag til Kommissorium Lejre Vandrefestival for alle Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H D E Dato: 10. marts Motivation/baggrund for projektet J.nr.: 10/2968 Region Sjælland har opfundet Vandrefestivalen, som forløber fra september Baggrunden for Vandrefestivalen er, at alt for mange rører sig for lidt. Vandring er en trend på vej op, og det kan få flere i gang med at bevæge sig. Mange sygdomme, f.eks. kredsløbssygdomme, diabetes og psykiske lidelser kan modvirkes ved motion. Motion koblet med natur- og kulturoplevelser i selskab med andre kan give flere lyst til at komme i gang med at røre sig og derved få et bedre helbred. Gang er en nem måde at røre sig på, da det kan foretages, hvor som helst, kan gøres på alle niveauer, og ikke kræver særligt udstyr eller instruktion. Lejre Kommune vil vi ændre lidt på idéen, sådan at vi lægger lige så stor vægt på tiden inden selve festivalen, således at festivalsdagene er kulmination på årets anstrengelser og gode ture. Kommunen vil opfordre til, og forsøge at medvirke til, at man danner grupper, der 'træner' sammen, så man ved september er i bedst mulige form til Vandrefestivalen. Der er tale om en græsrodsbevægelse for sund motion, livsglæde og samvær ved at gå i naturen. 2. Formål at få flest mulige borgere til at bevæge sig ved gang, og koble natur- og kulturoplevelser med vandring at synliggøre overfor alle borgerne, hvor let og dejligt det er at få motion i hverdagen og udenfor, at vise muligheder for meningsfuldt samvær, motion og gode oplevelser i vores kommunes dejlige landskaber. 3. Succeskriterier at der i Lejre Kommune opstår selvkørende vandregrupper/hold, som holder fast i aktiviteten indtil Vandrefestivalen i september, og gerne videre frem, at det også ude omkring i kommunens institutioner kan opleves som relevant at deltage, at deltagerne efterfølgende har oplevet, at det har givet livskvalitet og bedre helbred og/eller humør. 4. Projektets produkt(er) Den primære målgruppe er ikke-motionsvante, som har lyst til at røre sig lidt mere. Den sekundære målgruppe er motionsvante, der mangler kendskab til vandremuligheder i Lejre Kommune.

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Budgetbemærkninger Budget 2015

Budgetbemærkninger Budget 2015 Budgetbemærkninger Budget 2015 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...- 3 Oversigt over udvalgsområde...- 3 Opgaver...- 4 Generelt...- 4 Målsætning...- 5 Væsentlige anlægsprojekter...-

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere