Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. maj 2010"

Transkript

1 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. maj 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Gitte Geertsen (F)

2 ndholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orienteringssager JA - Tema om Ungeindsatsen i Lejre Kommune SSÆ - Sundhedsforum - Anbefaling af tema for 2010 og tværgående delprojekter herunder ØU - Fælles sag - Fagudvalgenes budgetoplæg JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked marts

3 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/25686 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: ndstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Dagsorden godkendt. Afbud: Gitte Geertsen Brian Herdegen

4 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 2 2. JA - Orienteringssager Sagsnr.: 10/164 Resumé: Sagsfremstilling: A. Referat fra møde i Det lokale Beskæftigelsesråd den 20. april 2010 er publiceret på Politikerportalen. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: ndstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Taget til efterretning. Afbud: Gitte Geertsen Brian Herdegen

5 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 3 3. JA - Tema om Ungeindsatsen i Lejre Kommune Sagsnr.: 10/9433 Resumé: Udvalget for Job & Arbejdsmarked introduceres for de udfordringer, som Jobcenter Lejre står overfor i forhold til gruppen af unge ledige under 30 år. Der er her tale om dels gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere, hvor uddannelse er omdrejningspunktet og dels de unge forsikrede ledige, der typisk har en erhvervsuddannelse, men som på grund af finanskrisen er blevet ramt af ledighed. Der henvises til power point præsentationen "Unge". Sagsfremstilling: Med Velfærdsforliget i juni 2006 blev der sat et særligt fokus på gruppen af unge, idet der her blev vedtaget mål om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skulle have en ungdomsuddannelse. Unge uden uddannelse skulle herefter have et uddannelsespålæg, der påbød den enkelte unge at orientere sig mod en ungdomsuddannelse. Efterfølgende har der i KL-regi været nedsat netværk, der havde til formål at komme med anbefalinger til kommunerne om styrkelse af indsatsen over for ungegruppen. Det lokale Beskæftigelsesråd bevilgede i 2008 økonomiske midler til gennemførelse af en undersøgelse af ungeproblemstillingen i Lejre Kommune. Analyserapporten var grundlaget for udarbejdelse af en vision og handlingsplan, der omfattede såvel Børn og Unge som Job & Arbejdsmarked, og som blev vedtaget i Der blev med denne handlingsplan, der i sit hovedsigte i høj grad ligger tæt op ad anbefalingerne fra KLnetværkene, sat særlig fokus på internt i kommunen at sikre den bedst mulige kontinuitet og sammenhæng i sagsbehandlingen over for den enkelte. Herudover har finanskrisen skabt en ny problemstilling i forhold til unge. Den meget store stigning i ledigheden blandt forsikrede unge ledige har betydet, at mange unge efter endt uddannelse kun har opnået kortvarig erfaring fra arbejdsmarkedet. Det bliver derfor vigtigt at arbejde for en fastholdelse af kompetenceniveauet hos denne gruppe. Finanskrisen har desuden betydet en forværring af praktikpladssituationen, hvilket gør det sværere at nå den vedtagne målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal have en ungdomsuddannelse. Administrationens vurdering: ngen. Økonomi og finansiering: ngen. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked ndstilling: Direktionen indstiller, 1. at, introduktion til ungeindsatsen godkendes. Bilag: 1. Ungetema Job & Arbejdsmarked Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : ndstillingen godkendt.

6 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 4 Afbud: Gitte Geertsen Brian Herdegen

7 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 5 4. SSÆ - Sundhedsforum - Anbefaling af tema for 2010 og tværgående delprojekter herunder Sagsnr.: 10/2578 Resumé: Sundhedsforum anbefaler, at der i 2010 arbejdes tværgående med fysisk aktivitet. Kommunalbestyrelsen præsenteres for fire delprojekter under Tema Fysisk aktivitet til godkendelse. Sagsfremstilling: efteråret 2007 blev Sundhedsforum nedsat som administrativ styregruppe med en tværgående og koordinerende opgave i forhold til den borgerrettede forebyggende indsats i Lejre Kommune. Sundhedsforum skal kort sagt være med til at sikre, at der i den forebyggende indsats i Lejre Kommune ikke skydes med spredehagl, men at indsatsen sker målrettet og koordineret. Sundhedsforum er der 14 medlemmer fra Børn, Unge & Kultur, Teknik & Miljø, Social & Arbejdsmarked og en repræsentant fra HU. Tovholder er Sekretariat & Sundhed på Social & Arbejdsmarked har Sundhedsforum, udover den tværgående og koordinerende rolle, også haft fokus på at finde den rette arbejdsform for forummet. På baggrund heraf vil Sundhedsforum fremover én gang årligt anbefale et tema, der i det efterfølgende år skal satses på politisk og administrativt. Sundhedsforum vil ligeledes initiere tværgående projekter, som Sundhedsforum ser som relevante at igangsætte under det anbefalede tema. Sundhedsforum anbefaler, at tema for 2010 skal være fysisk aktivitet (kommissorium er vedlagt). Det vil sige, at Lejre Kommune arbejder målrettet med at gøre borgerne mere fysisk aktive. Det anbefalede tema sker på baggrund af tal fra Sundhedsprofilen for Lejre Kommune i Her angiver 47,2 % af deltagerne, at de har stilsiddende arbejde, og 8,3 % laver stilsiddende aktiviteter i fritiden, som for eksempel at læse og se fjernsyn. Ved at sætte fysisk aktivitet på dagsordenen på tværs af direktionsområder og fagudvalg skabes grundlag for, at Lejre-borgerne bliver mere fysisk aktive. Under Tema Fysisk Aktivitet foreslår Sundhedsforum følgende tværgående fire delprojekter: Nem motion Et udviklingsprojekt, der har til formål at skabe rammerne for den lettilgængelige motion i borgerens hverdag. Kommissorium er vedlagt Store cykeldag Den 13. juni 2010 er det cykelglædens årlige mærkedag, og Dansk Cyklist Forbund har inviteret hele landet med på cykeltur, som i Lejre Kommune vil tage udgangspunkt i det naturskønne lokalområde. Sundhedscafé - som metode Et projekt, som har til formål at undersøge mulighederne for at anvende Sundhedscaféer som formidlingsmetode om tilbud og idéer på sundhedsområdet til borgerne. Lejre Vandrefestival for alle Et projekt, der skal få flest mulige borgere til at bevæge sig ved gang, og koble natur- og kulturoplevelser med vandring, samt der overfor alle borgerne skal synliggøre, hvor let og dejligt det er at få motion i hverdagen udenfor. Endvidere skal projektet vise

8 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 6 muligheder for meningsfuldt samvær, motion og gode oplevelser i kommunens dejlige landskaber. Kommissorium er vedlagt. Medlemmer af Sundhedsforum er tovholdere på delprojekterne. Administrationens vurdering: Sundhedsfremme og forebyggelse foregår i alle dele af kommunens organisation. For Sundhedsforum er 2010 et år, hvor arbejdsformen med at arbejde tematiseret med særlige tværgående projekter afprøves. Derfor er arbejdet med Tema Fysisk aktivitet allerede i gang. Således følger Tema Fysisk aktivitet ikke den planlagte kadence, hvor Sundhedsforum allerede i foråret vil anbefale temaet for det næstfølgende år. Denne tidlige udmelding har til formål at sikre, at temaet kan integreres i dels det politiske arbejde i forbindelse med eksempel budgetplanlægning, dels i det administrative arbejde ved for eksempel årsaftalerne. Således afholder Sundhedsforum temadag i april måned 2010 med det formål at fastlægge det anbefalede tema for forbindelse hermed vil blive udarbejdet en idébank til brug for alle interessenter i Lejre Kommune. Udvælgelsen af de årlige temaer vil tage udgangspunkt i Sundhedsprofilen, der på baggrund af et spørgeskema udsendt til Lejre-borgerne med en række spørgsmål om sundhed og sygdom, viser helbredstilstanden i Lejre Kommune. På baggrund af Sundhedsprofilen er det således muligt at identificere oplagte temaer. Sundhedsforum arbejder på at medtænke nationale eller regionale initiativer igangsat af f.eks. Sundhedsstyrelsen eller Region Sjælland ind i det anbefalede tema og de underliggende delprojekter. Samtidig vil udvælgelsen af tema foregå på baggrund af undersøgelser eller forskningsresultater, der f.eks. viser at en stigning i specifikke sygdomme eller risikofaktorer, der således vil være oplagte at forebyggelse i kommunalt regi. Økonomi og finansiering: Midlerne til finansiering af delprojekterne under Tema Fysisk aktivitet afholdes på Sundhedsfremme og forebyggelse. Om nødvendigt ansøges om midler ved fonde eller puljer. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen ndstilling: Direktionen indstiller: 1. at Kommunalbestyrelsen godkender Sundhedsforums anbefalede Tema Fysisk aktivitet og de tværgående delprojekter. Bilag: 1. Kommissorium - Nem motion 2. Kommissorium - Vandrefestival for alle i Lejre Kommune 3. Kommissorium Tema Fysisk aktivitet - godkendt Sundhedsforum den 10. marts 2010

9 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 7 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : ndstillingen anbefales. Afbud fra Gitte Geertsen Afbud fra Martin Stokholm Afbud fra Richard Bentzen Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : ndstillingen anbefales. Udvalget vil gerne deltage i aktiviteterne, opfordrer den øvrige Kommunalbestyrelse til også at deltage. Afbud: Gitte Geertsen Brian Herdegen

10 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 8 5. ØU - Fælles sag - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 10/8721 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 27. marts 2010, at fagudvalgene skal levere budgetoplæg for Budget med 0-vækst til 2. Budgetseminar den 21. juni. Udgangspunktet for fagudvalgenes budgetoplæg er de udsendte budgetrammer. Sagsfremstilling: Fagudvalgenes opgave er at, arbejde med omprioriteringer indenfor deres respektive rammer. Hvilket betyder, at alle udvidelsesforslag og budgetønsker fra virksomheder, brugerbestyrelser eller foreninger skal indeholdes og prioriteres indenfor den udmeldte udvalgsramme. Det er en bunden opgave, at fagudvalgene holder 0-vækst. Fagudvalgene udarbejder budgetoplæg for og fremsender det til Økonomiudvalget den 15. juni. Herefter indgår budgetoplæggene i 2. Budgetseminar den 21. juni Ændringer til budgetrammerne skal foretages på 3. niveau og ledsages af beskrivelse af ændringernes konsekvenser for service mv. Hvert fagudvalg skal forholde sig til om der er kendte udfordringer, der ikke er taget højde for i budgetrammen. Er det tilfældet skal der gives en konsekvens- og løsningsbeskrivelse af udfordringen indenfor fagudvalgets egen budgetramme. Administrationens vurdering: Fagudvalgenes budgetramme er pris- og lønfremskrevet og indeholder ændringer som følge af demografi samt tekniske korrektioner jævnfør bilag. fagudvalgenes budgetrammer er der ikke taget højde for ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet, de bliver først indarbejdet i august. Administrationen igangsætter beskrivelser af de aktiviteter som udføres på 3. niveau. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Fagudvalgene. ndstilling: Direktionen indstiller: 1. At fagudvalgene forholder sig til om der skal foretages omprioriteringer indenfor den udmeldte budgetramme. Bilag: 1. Budgetramme UTM 2. Budgetramme UJA 3. Budgetramme UBU 4. Budgetramme UKF 5. Budgetramme ØU 6. Budgetramme SSÆ

11 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 9 7. Oversigt over budgettilretninger - administrativt budget Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Udvalget for Job & Arbejdsmarked godkender den nuværende udmeldte budgetramme. Afbud: Gitte Geertsen Brian Herdegen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget tilkendegiver, at det på nuværende tidspunkt ikke mener der skal foretages omprioritering inden for budgetrammen. Afbud fra Gitte Geertsen Afbud fra Martin Stokholm Afbud fra Richard Bentzen

12 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked marts 2010 Sagsnr.: 10/1632 Resumé: Hovedområderne indenfor forsørgeydelserne kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og førtidspension har samlet et netto merforbrug på 1.3 mio. kr. ved udgangen af marts Der henvises til medsendte bilag i form af månedsrapport og grafer for marts Sagsfremstilling: Status på hovedområderne indenfor forsørgerydelserne: Kontanthjælp: Ved udgangen af marts måned 2010 udviser kontanthjælpsområdet et netto merforbrug på kr eller 10.6% over det budgetterede. For de aktiverede kontanthjælpsmodtagere er netto merforbrug på 6,2% eller kr. og for de passive kontanthjælpsmodtagere er netto merforbruget på 13.2% eller kr. i forhold til det budgetterede. Netto merforbruget er steget fra februar 2010 til marts 2010 fra henholdsvis kr. til kr. Årsagen til denne fortsatte stigning i netto merforbruget kræver en nærmere analyse. Sygedagpenge: Det samlede forbrug på sygedagpengeområdet udviser ved udgangen af marts måned 2010 et netto mindreforbrug på kr i forhold til det budgetterede. Afhængig af sygedagpengeperiodens varighed gives der lovgivningsmæssigt forskellige refusionssatser. Således at for sygedagpengemodtagere med en varighed på mellem 5-8 uger er refusionssatsen på 50%, hvilket for marts 2010 giver et netto merforbrug på kr. For sygedagpengemodtagere med en varighed på mellem 9-52 uger er refusionssatsen på 35% for passive og 65% for aktive, hvilket giver et netto mindreforbrug for marts 2010 på henholdsvis kr og kr. For sygedagpengemodtagere med en varighed på over 52 uge med en refusionssats på 0% er netto mindreforbruget på kr i forhold til det budgetterede. Med de tiltag som Jobcentret har taget er der forkus på udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere med en varighed indenfor både 5-8 uger,9-52 uger og over 52 uger. Ledighedsydelse: Ledighedsydelsesområdet har ved udgangen af marts 2010 et netto merforbrug på kr. Målet er, at antallet af aktiverede ledighedsydelsesmodtagere stiger, således at der hentes 65% statsrefusion hjem. Månedsrapporten for april 2010 vil medtage en opgørelse over aktiverede og passive ledighedsydelsesmodtager. Førtidspension: Netto mindreforbruget på førtidspensionsområdet ligger på kr for marts Antallet af fuldtidspersoner på førtidspension er på 781. Der forventes en variation i antallet af førtidspersoner hen over resten af året. A-kasse dagpenge: Lejre kommunes medfinansiering af udgifter til a-kasse dagpenge er opgjort for månederne januar, februar og marts Opgørelserne er endnu ikke helt valide, i det der er udlæg fra en række a-kasser der endnu ikke er medtaget i Lejre kommunes finansieringsandel. Lejre kommune skal for ledige a-kassemedlemmer - der er i aktivering -

13 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 11 medfinansiere dagpengene med en andel på 25%. For ledige a- kassemedlemmer, der er passive er Lejre kommunes medfinansieringsandel på 50%. Grundet mangel på afregning fra en række a-kasser er der et markant mindreforbrug på realiseret nettoforbrug for aktive og passive dagpengemodtagere. Dette med forbrugsprocenter på henholdsvis 3,2% og 13,8%. Det forventes ved næste dagpengekørsel - april at medfinansieringsbidragene fra Lejre kommune bliver mere valide. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der er behov for udarbejdelse af en analyse som nærmere forklarer stigningen på kantanthjælpsområdet set i forhold til budget Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. ndstilling: Direktionen indstiller, 1. at, Udvalget for Job & Arbejdsmarked på de foreliggende økonomiske opgørelser beslutter, at der foretages en nærmere analyse af kontanthjælpsområdet. Bilag: 1. JA - Grafer Månedsrapport Job og Arbejdsmarked marts JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked marts 2010 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : ndstillingen godkendes. Udvalget for Job & Arbejdsmarked ønsker et forslag til indsats til næste møde. Afbud: Gitte Geertsen Brian Herdegen

14 Bilag: 3.1. Ungetema Job & Arbejdsmarked Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 03. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 46819/10

15 Unge Udvalget for Job og Arbejdsmarked - maj 2010

16 Velfærdsforliget juni 2006 Ungdomsuddannelse Mindst 85 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010, mindst 95 pct. i 2015 Kommunerne får et klart ansvar for, at alle gennemfører en ungdomsuddannelse Hurtigere og mere jobrettede tilbud eller ordinær uddannelse til ledige unge Erhvervsuddannelserne skal tilgodese bogligt svage elever og udfordre de stærke elever Forstærket uddannelsesgaranti Praktikpladsudviklingen følges nøje. Undersøgelse igangsættes for at vurdere behovet for ændringer i AERordningen

17 Lejre Kommunes vision at alle unge får en ungdomsuddannelse, eller eventuelt et job med et uddannelsesperspektiv Godkendt af udvalgene for Børn og Unge og Job og Arbejdsmarked den 5. oktober 2009

18 Mål for indsatsen at 90 % af en ungdomsårgang i 2010 får en ungdomsuddannelse at 92 % af en ungdomsårgang i 2012 får en ungdomsuddannelse at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 får en ungdomsuddannelse

19 Lovgivningens ungegrupper 1. Unge under 25 år uden forsørgerpligt. uden uddannelse og uden umiddelbare forudsætninger for uddannelse mål: primært uddannelse, sekundært job 2. Unge under 25 år uden forsørgerpligt, uden uddannelse og med forudsætninger for uddannelse mål: ordinær uddannelse 3. Unge under 25 år med forsørgerpligt uden uddannelse samt unge mellem 25 og 30 år mål: enten ordinær uddannelse eller ordinær beskæftigelse Unge under 30 år med uddannelse mål: beskæftigelse

20 Den aktuelle situation (1) ndsatsen er grupperet i f. t. a) dagpengeforsikrede b) kontanthjælpsmodtagere (matchkategori 1-3) c) kontanthjælpsmodtagere (matchkategori 4-5)

21 Stor andel af unge på offentlig forsørgelse

22 men mindre stigning i antal unge på offentlig forsørgelse i Lejre

23 Den aktuelle situation (2) De forsikrede ledige i alt 77 personer år. 60 med erhvervsuddannelse 17 ufaglærte, forsørgerforpligtigelse, kan ikke pålægges uddannelse, men skal motiveres til uddannelse og skal foretage brancheskift Organisering af indsatsen: uge 1: tilmelding og indlæggelse af senest efter 3 uger Unge med erhvervsuddannelse udlægges til Anden Aktør i 1 år. Fuld myndighed til Anden Aktør Unge uden uddannelse håndteres i jobcenter. Søgt LBR om midler til oprettelse af uddannelsesværksted (fremmøde 2 gange pr. uge) og særlig mentor opfølgning når disse skal aktiveres: Uddannelse på jobplan eller uddannelsesafklaringsforløb efter 13 ugers ledighed uge 13 ff: aktivering i mindst 26 uger sammenhængende

24 Den aktuelle situation (3) Kontanthjælpsmodtagere (1-3) i alt 46 personer, jf. AMPortalen pr , mellem år, der som udgangspunkt har uddannelse som sigtepunkt (via uddannelsespålæg) Organisering af indsatsen: uge 1: tilmelding og indlæggelse af cv uge 2-13: deltagelse i jobklub, hvor der laves uddannelsesplan (hvis der er uddannelsespålæg), og findes jobs eller aktiveringsmuligheder i virksomheder indtil uddannelsesstart. uge 13 ff: aktivering i mindst 26 uger sammenhængende

25 Den aktuelle situation (4) Kontanthjælpsmodtagere (4-5) i alt 59 personer år, jf. AMPortalen pr , der har andre problemer end ledighed Organisering af indsatsen: ved tilmelding henvises til individuel sagsbehandling, ofte i samarbejde med Social Behandling. Efterfølgende aktivering, evt. igangsættelse af uddannelse, herunder Særligt tilrettelagt uddannelse den vedtagne handlingsplan afspejler i høj grad problemstillinger og behov i denne gruppe

26

27 Udfordringens kvalitet (1) September 2009: 42 unge i matchkategori 3 5 heraf 5 med skolegang udover 9. klasse mindst 10 med mindre end 9 års skolegang et ikke ubetydeligt antal har læse/staveproblemer 19 har afbrudt grundforløb og ikke gennemført yderligere uddannelse

28 Udfordringens kvalitet (2) 14 af de unge kvinder har barn/børn og typisk ingen ungdomsuddannelse 10 er registreret med psykiske problemstillinger (angst, depression) 8 diagnosticeret med syndromlidelser (ADHD,ADD m.m.)

29 Handlingsplan (1) Godkendt af udvalgene for Børn og Unge og Job og Arbejdsmarked den 5. oktober 2009 Jobcentret: Øget anvendelse af erhvervsgrunduddannelse (EGU) Øget anvendelse af særligt tilrettelagt uddannelse (STU) Etablering af Erfa-forum med deltagelse af Team Job, Team Virk, UU-Roskilde og Social Behandling Øget brug af mentorordninger Tættere samarbejde med private virksomheder

30 Handlingsplan (2) Overgangen fra barn til voksen (samarbejde ml. jobcenter og Børn og Unge): Unge mødre Unge med psykiske lidelser Uddannelses- / temadage for medarbejdere Procedure for overlevering af "sager" fra Børn, Unge & Kultur til Job & Arbejdsmarked / Social Behandling

31 Handlingsplan (3) Eksterne relationer: Øget samarbejde med uddannelsesinstitutionerne

32 UU-tal

33 Projekt Ungdomsuddannelse til alle (UTA 1) KL initierede netværk med deltagelse af i alt 37 kommuner, hvor målet var at udvikle unge-indsatsen. Anbefalingerne fra netværket: landspolitisk niveau kommunalpolitisk niveau udarbejde en helhedsorienteret ungdomspolitik, der integrerer forskellige politikområder den kommunale ledelse skal gå foran og tage lederskab etablere tværgående og bredt samarbejde på tværs af forvaltningsgrænser udarbejde politiske handleplaner i relation til 95 % målsætningen ledelsesmæssigt fokus på faggrænser og forskelligheder med henblik på at forebygge konflikt

34 Projekt Ungdomsuddannelse til alle (UTA 2) - samarbejdet internt og eksternt i kommunen øget og mere smidigt samarbejde internt og eksternt i kommunerne det interne og det eksterne samarbejde udvikles parallelt - organisering og struktur etablering af tværgående organer på politisk. ledelsesmæssigt og frontmedarbejderniveau projekter skal kunne igangsættes på medarbejderinitiativ tydeligt og fokuseret indhold og formål for samarbejde, eks. UU etablering af bedre koordinering mellem forvaltninger, arbejdsgange, procedurer og strukturer afsøge fordele og ulemper ved egentlige ungeforvaltninger

35 Ungepakke 1 og 2 (1) Ungepakke 1 september 2009: (unge ml. 18 og 30) Strakstilbud til årige (50 millioner kroner) Ny chance til unge (100 millioner kroner) Ekstra hurtig indsats i udvalgte jobcentre (21 millioner kroner) Læse- og skrivekurser (140 millioner kroner) Udvidet mentorordning (34 millioner kroner) Jobrettet udslusning af unge fra fængsler (20 millioner kroner) Task force med specialviden om unge (8 millioner kroner) Hjælp til nyuddannede akademikere (2 millioner kroner) Fritidsjob til unge (3 millioner kroner)

36 Ungepakke 1 og 2 (2) Ungepakke 2 oktober 2009: (unge ml. 15 og 17) Regeringen indfører en aktiv beskæftigelsesindsats for helt unge. Det vil sige, at jobcentrene spiller en mere aktiv rolle og for eksempel kan tilbyde læse-skrivekursus eller virksomhedspraktik, hvis det kan hjælpe den unge videre. Mentorordningen bliver udvidet, så den unge kan blive støttet i at gennemføre en praktikperiode eller et udannelsesforløb. Samarbejdet mellem Ungdommens Udannelsesvejledning, jobcentrene og kommunernes forvaltninger forbedres. Og vi sørger for at lave et bedre datagrundlag ved at give bedre overblik og mulighed for at udveksle oplysninger mellem uddannelsesvejledningen, jobcentret og kommunen.

37 Hvordan tackler Lejre Kommune udfordringerne? Skal Lejre Kommune have en helhedsorienteret ungdomspolitik? en sammentænkning af forskellige politikområder? og hvad skal den i givet fald indeholde? hvordan tager politikerne førertrøjen på?

38 Hvordan tackler Lejre Kommune udfordringerne? Skal Lejre Kommune organisere sin indsats på en ny måde? skal der etableres et særligt ungeteam på tværs af direktørområder skal der etableres en særlig ungeforvaltning?

39 Hvordan tackler Lejre Kommune udfordringerne? Skal Lejre søge samarbejde med andre kommuner om udfordringerne i ungeindsatsen?

40 Hvordan tackler Lejre Kommune udfordringerne? Skal Lejre Kommune have flere kommunale elevpladser? Skal Lejre Kommune anvende sociale klausuler og stille krav til leverandører om at ansætte unge ledige som elever?

41 Bilag: 4.1. Kommissorium - Nem motion Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 03. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 43731/10

42 Kommissorium - 'Nem motion' Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Rikke Engell Sundhed & Forebyggelse D E Dato: 10. marts 2010 J.nr.: 10/ Motivation/baggrund for projektet Erfaringer fra landsdækkende undersøgelser viser, at en del borgere ikke får tilstrækkelig motion i dagligdagen. En del giver som begrundelse, at de bruger fritiden på aktiviteter med børn og familien. Kvinder svarer oftere end mændene, at årsagen til fysisk inaktivitet er familien. Det er især de årige, der angiver familien, som årsag til, at de ikke får tilstrækkelig motion. Andre begrunder den manglende motion med, at arbejdet tager tiden fra motionen. Det er specielt mændene der angiver arbejdet, som den største hindring for fysisk aktivitet. gen er det de årige, der vurderer, at de har for meget arbejde eller for lidt fritid til at være fysisk aktive (Danskerne motions- og sportsvaner 2007). Det formodes, at billedet er det samme for borgerne i Lejre Kommune. Udfordringen er derfor at udvikle et tilbud, der gør det lettilgængeligt at motionere; at fysisk aktivitet begynder lige udenfor havelågen, og kan passes ind i en travl hverdag med arbejds- og familieliv. 2. Formål Formålet med 'Nem motion' er at skabe rammerne for den lettilgængelige motion i borgerens hverdag. Forventningen er, at specielt erhvervsaktive forældre har svært ved at finde tiden til at være fysisk aktive i en hverdag, der er præget af aktiviteter med børnene. Målgruppen er derfor forældre med børn, der skal passes - dvs. børn der er i en alder, hvor de ikke kan være alene, mens forældrene f.eks. løber en tur. 4. Projektets produkter Der vil blive foretaget op til fire fokusgruppeinterviews med forældre, der er tilknyttet en mødregruppe. Der vil blive arbejdet målrettet på, også at få input fra fædrene. Der er udarbejdet en spørgeguide, der omhandler: Hvorvidt de adspurgte har et udækket motionsbehov. Hvad der skal til for at de adspurgte bliver fysisk aktive. Hvad Lejre Kommune eventuelt kan hjælpe med i den forbindelse. Fokusgruppeinterviewene forberedes, gennemføres og efterbehandles af Anne Hertz og Janne Laursen fra projektgruppen.

43 nformation og viden fra fokusgruppeinterviewene vil danne grundlag for aktiviteterne under projektet 'Nem motion'. nput fra fokusgruppeinterviewene vil i den indledende fase være projektets produkt. Projektet vil blive formet, så det understøtter målgruppens behov. 5. Bindinger/begrænsninger Bindingerne og begrænsninger for projektet vil fremgå af fokusgruppeinterviewene. 6. Projektets organisering 'Nem motion' er organiseret i Sundhedsforum og projektgruppen består af: Anne Hertz, Niels Rolf Jacobsen, Janne Laursen, Helle Martinsen, Vibeke Reiter og Rikke Engell med hjælp fra kommunikationsgruppen. 7. Tidsramme Projektet foregår i tre faser: Fase 1: Forår 2010 Den indledende fase Forundersøgelse af behov hos målgruppen ved fokusgruppeinterview Undersøgelse af de muligheder og barriere, der kommer frem ved fokusgruppeinterviewene Det færdige projektoplæg forelægges direktionen i starten af foråret 2010 Fase 2: Sommer 2010 Påbegyndelse af selve projektet 'Nem motion' Kommunikationsstrategi gangsættelse af lokale aktiviteter Fase 3: Efterår 2010 ndsamling af lokale aktiviteter Opmærksomhed i den lokale presse jvf. kommunikationsstrategien Aktiviteterne er i gang og evalueres 8. Økonomi/ressourcer Fase 1: Den indledende fase Der vil blive foretaget fokusgruppeinterview af en times varighed. nklusiv forberedelse og fortolkning af data forventes et behov for i alt 20 medarbejdertimer. Dette holdes inden for de nuværende rammer for medarbejderressourcer. Herefter vil de aktiviteter, der bliver sat i gang efter input fra fokusgruppeinterviewene, vise behovet for økonomi og medarbejderressourcer i projektet. Side 2 af 3

44 Eventuelle midler findes på 'Sundhed of forebyggelse'. Yderligere bevilliger søges via fonde og puljer. 9. Evaluering løbet af og ved afslutningen af projektet vil projektgruppen evaluere følgende: Hvordan projektet er forløbet hvilket omfang det er lykkedes at få fat i målgruppen Om forældre i målgruppen er gået i gang med at motionere Fastholdelse - hvor mange er fortsat aktive? Side 3 af 3

45 Bilag: 4.2. Kommissorium - Vandrefestival for alle i Lejre Kommune Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 03. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 43730/10

46 Forslag til Kommissorium Lejre Vandrefestival for alle Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H D E Dato: 10. marts Motivation/baggrund for projektet J.nr.: 10/2968 Region Sjælland har opfundet Vandrefestivalen, som forløber fra september Baggrunden for Vandrefestivalen er, at alt for mange rører sig for lidt. Vandring er en trend på vej op, og det kan få flere i gang med at bevæge sig. Mange sygdomme, f.eks. kredsløbssygdomme, diabetes og psykiske lidelser kan modvirkes ved motion. Motion koblet med natur- og kulturoplevelser i selskab med andre kan give flere lyst til at komme i gang med at røre sig og derved få et bedre helbred. Gang er en nem måde at røre sig på, da det kan foretages, hvor som helst, kan gøres på alle niveauer, og ikke kræver særligt udstyr eller instruktion. Lejre Kommune vil vi ændre lidt på idéen, sådan at vi lægger lige så stor vægt på tiden inden selve festivalen, således at festivalsdagene er kulmination på årets anstrengelser og gode ture. Kommunen vil opfordre til, og forsøge at medvirke til, at man danner grupper, der 'træner' sammen, så man ved september er i bedst mulige form til Vandrefestivalen. Der er tale om en græsrodsbevægelse for sund motion, livsglæde og samvær ved at gå i naturen. 2. Formål at få flest mulige borgere til at bevæge sig ved gang, og koble natur- og kulturoplevelser med vandring at synliggøre overfor alle borgerne, hvor let og dejligt det er at få motion i hverdagen og udenfor, at vise muligheder for meningsfuldt samvær, motion og gode oplevelser i vores kommunes dejlige landskaber. 3. Succeskriterier at der i Lejre Kommune opstår selvkørende vandregrupper/hold, som holder fast i aktiviteten indtil Vandrefestivalen i september, og gerne videre frem, at det også ude omkring i kommunens institutioner kan opleves som relevant at deltage, at deltagerne efterfølgende har oplevet, at det har givet livskvalitet og bedre helbred og/eller humør. 4. Projektets produkt(er) Den primære målgruppe er ikke-motionsvante, som har lyst til at røre sig lidt mere. Den sekundære målgruppe er motionsvante, der mangler kendskab til vandremuligheder i Lejre Kommune.

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. maj 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. maj 2010 Referat onsdag den 5. maj 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Ansøgning om tilskud med

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2011. Udvalget for Børn og Ungdom Lejre Kommune Udvalget for Børn og Ungdom Udvalget for Børn og Ungdom 170 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 474.714

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 31. maj 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 31. maj 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 31. maj 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Oversigt over EAN-numre Lejre Kommune Opdateret 25. marts 2015 Navn Ean.nr. Adresse Telefon Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Koncernsekretariat & Udvikling 5798007923624

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. juni 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden til junimødet...1 2. JA - Orienteringssager til junimødet...2 3. JA - 1. udkast Beskæftigelsesplan

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. januar 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. januar 2012 Referat mandag den 9. januar 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema "Ungeindsatsen"...3

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 01. februar 2010. Mødet startede kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat fra møde i Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 01. februar 2010. Mødet startede kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat fra møde i mandag den 01. februar 2010 Mødet startede kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...3 2. JA - Tema: Beskæftigelsesplan 2010 og Udvalgets

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

N O TAT. Implementering af ungepakken

N O TAT. Implementering af ungepakken N O TAT Implementering af ungepakken Folketinget har før sommerferien vedtaget den såkaldte ungepakke Flere unge i uddannelse og job. I dette notat kan du læse nærmere om målene med ungepakken og de konkrete

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere