Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. maj 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. maj 2010"

Transkript

1 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. maj 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Gitte Geertsen (F)

2 ndholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orienteringssager JA - Tema om Ungeindsatsen i Lejre Kommune SSÆ - Sundhedsforum - Anbefaling af tema for 2010 og tværgående delprojekter herunder ØU - Fælles sag - Fagudvalgenes budgetoplæg JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked marts

3 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/25686 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: ndstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Dagsorden godkendt. Afbud: Gitte Geertsen Brian Herdegen

4 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 2 2. JA - Orienteringssager Sagsnr.: 10/164 Resumé: Sagsfremstilling: A. Referat fra møde i Det lokale Beskæftigelsesråd den 20. april 2010 er publiceret på Politikerportalen. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: ndstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Taget til efterretning. Afbud: Gitte Geertsen Brian Herdegen

5 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 3 3. JA - Tema om Ungeindsatsen i Lejre Kommune Sagsnr.: 10/9433 Resumé: Udvalget for Job & Arbejdsmarked introduceres for de udfordringer, som Jobcenter Lejre står overfor i forhold til gruppen af unge ledige under 30 år. Der er her tale om dels gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere, hvor uddannelse er omdrejningspunktet og dels de unge forsikrede ledige, der typisk har en erhvervsuddannelse, men som på grund af finanskrisen er blevet ramt af ledighed. Der henvises til power point præsentationen "Unge". Sagsfremstilling: Med Velfærdsforliget i juni 2006 blev der sat et særligt fokus på gruppen af unge, idet der her blev vedtaget mål om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skulle have en ungdomsuddannelse. Unge uden uddannelse skulle herefter have et uddannelsespålæg, der påbød den enkelte unge at orientere sig mod en ungdomsuddannelse. Efterfølgende har der i KL-regi været nedsat netværk, der havde til formål at komme med anbefalinger til kommunerne om styrkelse af indsatsen over for ungegruppen. Det lokale Beskæftigelsesråd bevilgede i 2008 økonomiske midler til gennemførelse af en undersøgelse af ungeproblemstillingen i Lejre Kommune. Analyserapporten var grundlaget for udarbejdelse af en vision og handlingsplan, der omfattede såvel Børn og Unge som Job & Arbejdsmarked, og som blev vedtaget i Der blev med denne handlingsplan, der i sit hovedsigte i høj grad ligger tæt op ad anbefalingerne fra KLnetværkene, sat særlig fokus på internt i kommunen at sikre den bedst mulige kontinuitet og sammenhæng i sagsbehandlingen over for den enkelte. Herudover har finanskrisen skabt en ny problemstilling i forhold til unge. Den meget store stigning i ledigheden blandt forsikrede unge ledige har betydet, at mange unge efter endt uddannelse kun har opnået kortvarig erfaring fra arbejdsmarkedet. Det bliver derfor vigtigt at arbejde for en fastholdelse af kompetenceniveauet hos denne gruppe. Finanskrisen har desuden betydet en forværring af praktikpladssituationen, hvilket gør det sværere at nå den vedtagne målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal have en ungdomsuddannelse. Administrationens vurdering: ngen. Økonomi og finansiering: ngen. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked ndstilling: Direktionen indstiller, 1. at, introduktion til ungeindsatsen godkendes. Bilag: 1. Ungetema Job & Arbejdsmarked Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : ndstillingen godkendt.

6 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 4 Afbud: Gitte Geertsen Brian Herdegen

7 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 5 4. SSÆ - Sundhedsforum - Anbefaling af tema for 2010 og tværgående delprojekter herunder Sagsnr.: 10/2578 Resumé: Sundhedsforum anbefaler, at der i 2010 arbejdes tværgående med fysisk aktivitet. Kommunalbestyrelsen præsenteres for fire delprojekter under Tema Fysisk aktivitet til godkendelse. Sagsfremstilling: efteråret 2007 blev Sundhedsforum nedsat som administrativ styregruppe med en tværgående og koordinerende opgave i forhold til den borgerrettede forebyggende indsats i Lejre Kommune. Sundhedsforum skal kort sagt være med til at sikre, at der i den forebyggende indsats i Lejre Kommune ikke skydes med spredehagl, men at indsatsen sker målrettet og koordineret. Sundhedsforum er der 14 medlemmer fra Børn, Unge & Kultur, Teknik & Miljø, Social & Arbejdsmarked og en repræsentant fra HU. Tovholder er Sekretariat & Sundhed på Social & Arbejdsmarked har Sundhedsforum, udover den tværgående og koordinerende rolle, også haft fokus på at finde den rette arbejdsform for forummet. På baggrund heraf vil Sundhedsforum fremover én gang årligt anbefale et tema, der i det efterfølgende år skal satses på politisk og administrativt. Sundhedsforum vil ligeledes initiere tværgående projekter, som Sundhedsforum ser som relevante at igangsætte under det anbefalede tema. Sundhedsforum anbefaler, at tema for 2010 skal være fysisk aktivitet (kommissorium er vedlagt). Det vil sige, at Lejre Kommune arbejder målrettet med at gøre borgerne mere fysisk aktive. Det anbefalede tema sker på baggrund af tal fra Sundhedsprofilen for Lejre Kommune i Her angiver 47,2 % af deltagerne, at de har stilsiddende arbejde, og 8,3 % laver stilsiddende aktiviteter i fritiden, som for eksempel at læse og se fjernsyn. Ved at sætte fysisk aktivitet på dagsordenen på tværs af direktionsområder og fagudvalg skabes grundlag for, at Lejre-borgerne bliver mere fysisk aktive. Under Tema Fysisk Aktivitet foreslår Sundhedsforum følgende tværgående fire delprojekter: Nem motion Et udviklingsprojekt, der har til formål at skabe rammerne for den lettilgængelige motion i borgerens hverdag. Kommissorium er vedlagt Store cykeldag Den 13. juni 2010 er det cykelglædens årlige mærkedag, og Dansk Cyklist Forbund har inviteret hele landet med på cykeltur, som i Lejre Kommune vil tage udgangspunkt i det naturskønne lokalområde. Sundhedscafé - som metode Et projekt, som har til formål at undersøge mulighederne for at anvende Sundhedscaféer som formidlingsmetode om tilbud og idéer på sundhedsområdet til borgerne. Lejre Vandrefestival for alle Et projekt, der skal få flest mulige borgere til at bevæge sig ved gang, og koble natur- og kulturoplevelser med vandring, samt der overfor alle borgerne skal synliggøre, hvor let og dejligt det er at få motion i hverdagen udenfor. Endvidere skal projektet vise

8 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 6 muligheder for meningsfuldt samvær, motion og gode oplevelser i kommunens dejlige landskaber. Kommissorium er vedlagt. Medlemmer af Sundhedsforum er tovholdere på delprojekterne. Administrationens vurdering: Sundhedsfremme og forebyggelse foregår i alle dele af kommunens organisation. For Sundhedsforum er 2010 et år, hvor arbejdsformen med at arbejde tematiseret med særlige tværgående projekter afprøves. Derfor er arbejdet med Tema Fysisk aktivitet allerede i gang. Således følger Tema Fysisk aktivitet ikke den planlagte kadence, hvor Sundhedsforum allerede i foråret vil anbefale temaet for det næstfølgende år. Denne tidlige udmelding har til formål at sikre, at temaet kan integreres i dels det politiske arbejde i forbindelse med eksempel budgetplanlægning, dels i det administrative arbejde ved for eksempel årsaftalerne. Således afholder Sundhedsforum temadag i april måned 2010 med det formål at fastlægge det anbefalede tema for forbindelse hermed vil blive udarbejdet en idébank til brug for alle interessenter i Lejre Kommune. Udvælgelsen af de årlige temaer vil tage udgangspunkt i Sundhedsprofilen, der på baggrund af et spørgeskema udsendt til Lejre-borgerne med en række spørgsmål om sundhed og sygdom, viser helbredstilstanden i Lejre Kommune. På baggrund af Sundhedsprofilen er det således muligt at identificere oplagte temaer. Sundhedsforum arbejder på at medtænke nationale eller regionale initiativer igangsat af f.eks. Sundhedsstyrelsen eller Region Sjælland ind i det anbefalede tema og de underliggende delprojekter. Samtidig vil udvælgelsen af tema foregå på baggrund af undersøgelser eller forskningsresultater, der f.eks. viser at en stigning i specifikke sygdomme eller risikofaktorer, der således vil være oplagte at forebyggelse i kommunalt regi. Økonomi og finansiering: Midlerne til finansiering af delprojekterne under Tema Fysisk aktivitet afholdes på Sundhedsfremme og forebyggelse. Om nødvendigt ansøges om midler ved fonde eller puljer. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen ndstilling: Direktionen indstiller: 1. at Kommunalbestyrelsen godkender Sundhedsforums anbefalede Tema Fysisk aktivitet og de tværgående delprojekter. Bilag: 1. Kommissorium - Nem motion 2. Kommissorium - Vandrefestival for alle i Lejre Kommune 3. Kommissorium Tema Fysisk aktivitet - godkendt Sundhedsforum den 10. marts 2010

9 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 7 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : ndstillingen anbefales. Afbud fra Gitte Geertsen Afbud fra Martin Stokholm Afbud fra Richard Bentzen Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : ndstillingen anbefales. Udvalget vil gerne deltage i aktiviteterne, opfordrer den øvrige Kommunalbestyrelse til også at deltage. Afbud: Gitte Geertsen Brian Herdegen

10 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 8 5. ØU - Fælles sag - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 10/8721 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 27. marts 2010, at fagudvalgene skal levere budgetoplæg for Budget med 0-vækst til 2. Budgetseminar den 21. juni. Udgangspunktet for fagudvalgenes budgetoplæg er de udsendte budgetrammer. Sagsfremstilling: Fagudvalgenes opgave er at, arbejde med omprioriteringer indenfor deres respektive rammer. Hvilket betyder, at alle udvidelsesforslag og budgetønsker fra virksomheder, brugerbestyrelser eller foreninger skal indeholdes og prioriteres indenfor den udmeldte udvalgsramme. Det er en bunden opgave, at fagudvalgene holder 0-vækst. Fagudvalgene udarbejder budgetoplæg for og fremsender det til Økonomiudvalget den 15. juni. Herefter indgår budgetoplæggene i 2. Budgetseminar den 21. juni Ændringer til budgetrammerne skal foretages på 3. niveau og ledsages af beskrivelse af ændringernes konsekvenser for service mv. Hvert fagudvalg skal forholde sig til om der er kendte udfordringer, der ikke er taget højde for i budgetrammen. Er det tilfældet skal der gives en konsekvens- og løsningsbeskrivelse af udfordringen indenfor fagudvalgets egen budgetramme. Administrationens vurdering: Fagudvalgenes budgetramme er pris- og lønfremskrevet og indeholder ændringer som følge af demografi samt tekniske korrektioner jævnfør bilag. fagudvalgenes budgetrammer er der ikke taget højde for ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet, de bliver først indarbejdet i august. Administrationen igangsætter beskrivelser af de aktiviteter som udføres på 3. niveau. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Fagudvalgene. ndstilling: Direktionen indstiller: 1. At fagudvalgene forholder sig til om der skal foretages omprioriteringer indenfor den udmeldte budgetramme. Bilag: 1. Budgetramme UTM 2. Budgetramme UJA 3. Budgetramme UBU 4. Budgetramme UKF 5. Budgetramme ØU 6. Budgetramme SSÆ

11 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 9 7. Oversigt over budgettilretninger - administrativt budget Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Udvalget for Job & Arbejdsmarked godkender den nuværende udmeldte budgetramme. Afbud: Gitte Geertsen Brian Herdegen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget tilkendegiver, at det på nuværende tidspunkt ikke mener der skal foretages omprioritering inden for budgetrammen. Afbud fra Gitte Geertsen Afbud fra Martin Stokholm Afbud fra Richard Bentzen

12 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked marts 2010 Sagsnr.: 10/1632 Resumé: Hovedområderne indenfor forsørgeydelserne kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og førtidspension har samlet et netto merforbrug på 1.3 mio. kr. ved udgangen af marts Der henvises til medsendte bilag i form af månedsrapport og grafer for marts Sagsfremstilling: Status på hovedområderne indenfor forsørgerydelserne: Kontanthjælp: Ved udgangen af marts måned 2010 udviser kontanthjælpsområdet et netto merforbrug på kr eller 10.6% over det budgetterede. For de aktiverede kontanthjælpsmodtagere er netto merforbrug på 6,2% eller kr. og for de passive kontanthjælpsmodtagere er netto merforbruget på 13.2% eller kr. i forhold til det budgetterede. Netto merforbruget er steget fra februar 2010 til marts 2010 fra henholdsvis kr. til kr. Årsagen til denne fortsatte stigning i netto merforbruget kræver en nærmere analyse. Sygedagpenge: Det samlede forbrug på sygedagpengeområdet udviser ved udgangen af marts måned 2010 et netto mindreforbrug på kr i forhold til det budgetterede. Afhængig af sygedagpengeperiodens varighed gives der lovgivningsmæssigt forskellige refusionssatser. Således at for sygedagpengemodtagere med en varighed på mellem 5-8 uger er refusionssatsen på 50%, hvilket for marts 2010 giver et netto merforbrug på kr. For sygedagpengemodtagere med en varighed på mellem 9-52 uger er refusionssatsen på 35% for passive og 65% for aktive, hvilket giver et netto mindreforbrug for marts 2010 på henholdsvis kr og kr. For sygedagpengemodtagere med en varighed på over 52 uge med en refusionssats på 0% er netto mindreforbruget på kr i forhold til det budgetterede. Med de tiltag som Jobcentret har taget er der forkus på udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere med en varighed indenfor både 5-8 uger,9-52 uger og over 52 uger. Ledighedsydelse: Ledighedsydelsesområdet har ved udgangen af marts 2010 et netto merforbrug på kr. Målet er, at antallet af aktiverede ledighedsydelsesmodtagere stiger, således at der hentes 65% statsrefusion hjem. Månedsrapporten for april 2010 vil medtage en opgørelse over aktiverede og passive ledighedsydelsesmodtager. Førtidspension: Netto mindreforbruget på førtidspensionsområdet ligger på kr for marts Antallet af fuldtidspersoner på førtidspension er på 781. Der forventes en variation i antallet af førtidspersoner hen over resten af året. A-kasse dagpenge: Lejre kommunes medfinansiering af udgifter til a-kasse dagpenge er opgjort for månederne januar, februar og marts Opgørelserne er endnu ikke helt valide, i det der er udlæg fra en række a-kasser der endnu ikke er medtaget i Lejre kommunes finansieringsandel. Lejre kommune skal for ledige a-kassemedlemmer - der er i aktivering -

13 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 11 medfinansiere dagpengene med en andel på 25%. For ledige a- kassemedlemmer, der er passive er Lejre kommunes medfinansieringsandel på 50%. Grundet mangel på afregning fra en række a-kasser er der et markant mindreforbrug på realiseret nettoforbrug for aktive og passive dagpengemodtagere. Dette med forbrugsprocenter på henholdsvis 3,2% og 13,8%. Det forventes ved næste dagpengekørsel - april at medfinansieringsbidragene fra Lejre kommune bliver mere valide. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der er behov for udarbejdelse af en analyse som nærmere forklarer stigningen på kantanthjælpsområdet set i forhold til budget Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. ndstilling: Direktionen indstiller, 1. at, Udvalget for Job & Arbejdsmarked på de foreliggende økonomiske opgørelser beslutter, at der foretages en nærmere analyse af kontanthjælpsområdet. Bilag: 1. JA - Grafer Månedsrapport Job og Arbejdsmarked marts JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked marts 2010 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : ndstillingen godkendes. Udvalget for Job & Arbejdsmarked ønsker et forslag til indsats til næste møde. Afbud: Gitte Geertsen Brian Herdegen

14 Bilag: 3.1. Ungetema Job & Arbejdsmarked Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 03. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 46819/10

15 Unge Udvalget for Job og Arbejdsmarked - maj 2010

16 Velfærdsforliget juni 2006 Ungdomsuddannelse Mindst 85 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010, mindst 95 pct. i 2015 Kommunerne får et klart ansvar for, at alle gennemfører en ungdomsuddannelse Hurtigere og mere jobrettede tilbud eller ordinær uddannelse til ledige unge Erhvervsuddannelserne skal tilgodese bogligt svage elever og udfordre de stærke elever Forstærket uddannelsesgaranti Praktikpladsudviklingen følges nøje. Undersøgelse igangsættes for at vurdere behovet for ændringer i AERordningen

17 Lejre Kommunes vision at alle unge får en ungdomsuddannelse, eller eventuelt et job med et uddannelsesperspektiv Godkendt af udvalgene for Børn og Unge og Job og Arbejdsmarked den 5. oktober 2009

18 Mål for indsatsen at 90 % af en ungdomsårgang i 2010 får en ungdomsuddannelse at 92 % af en ungdomsårgang i 2012 får en ungdomsuddannelse at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 får en ungdomsuddannelse

19 Lovgivningens ungegrupper 1. Unge under 25 år uden forsørgerpligt. uden uddannelse og uden umiddelbare forudsætninger for uddannelse mål: primært uddannelse, sekundært job 2. Unge under 25 år uden forsørgerpligt, uden uddannelse og med forudsætninger for uddannelse mål: ordinær uddannelse 3. Unge under 25 år med forsørgerpligt uden uddannelse samt unge mellem 25 og 30 år mål: enten ordinær uddannelse eller ordinær beskæftigelse Unge under 30 år med uddannelse mål: beskæftigelse

20 Den aktuelle situation (1) ndsatsen er grupperet i f. t. a) dagpengeforsikrede b) kontanthjælpsmodtagere (matchkategori 1-3) c) kontanthjælpsmodtagere (matchkategori 4-5)

21 Stor andel af unge på offentlig forsørgelse

22 men mindre stigning i antal unge på offentlig forsørgelse i Lejre

23 Den aktuelle situation (2) De forsikrede ledige i alt 77 personer år. 60 med erhvervsuddannelse 17 ufaglærte, forsørgerforpligtigelse, kan ikke pålægges uddannelse, men skal motiveres til uddannelse og skal foretage brancheskift Organisering af indsatsen: uge 1: tilmelding og indlæggelse af senest efter 3 uger Unge med erhvervsuddannelse udlægges til Anden Aktør i 1 år. Fuld myndighed til Anden Aktør Unge uden uddannelse håndteres i jobcenter. Søgt LBR om midler til oprettelse af uddannelsesværksted (fremmøde 2 gange pr. uge) og særlig mentor opfølgning når disse skal aktiveres: Uddannelse på jobplan eller uddannelsesafklaringsforløb efter 13 ugers ledighed uge 13 ff: aktivering i mindst 26 uger sammenhængende

24 Den aktuelle situation (3) Kontanthjælpsmodtagere (1-3) i alt 46 personer, jf. AMPortalen pr , mellem år, der som udgangspunkt har uddannelse som sigtepunkt (via uddannelsespålæg) Organisering af indsatsen: uge 1: tilmelding og indlæggelse af cv uge 2-13: deltagelse i jobklub, hvor der laves uddannelsesplan (hvis der er uddannelsespålæg), og findes jobs eller aktiveringsmuligheder i virksomheder indtil uddannelsesstart. uge 13 ff: aktivering i mindst 26 uger sammenhængende

25 Den aktuelle situation (4) Kontanthjælpsmodtagere (4-5) i alt 59 personer år, jf. AMPortalen pr , der har andre problemer end ledighed Organisering af indsatsen: ved tilmelding henvises til individuel sagsbehandling, ofte i samarbejde med Social Behandling. Efterfølgende aktivering, evt. igangsættelse af uddannelse, herunder Særligt tilrettelagt uddannelse den vedtagne handlingsplan afspejler i høj grad problemstillinger og behov i denne gruppe

26

27 Udfordringens kvalitet (1) September 2009: 42 unge i matchkategori 3 5 heraf 5 med skolegang udover 9. klasse mindst 10 med mindre end 9 års skolegang et ikke ubetydeligt antal har læse/staveproblemer 19 har afbrudt grundforløb og ikke gennemført yderligere uddannelse

28 Udfordringens kvalitet (2) 14 af de unge kvinder har barn/børn og typisk ingen ungdomsuddannelse 10 er registreret med psykiske problemstillinger (angst, depression) 8 diagnosticeret med syndromlidelser (ADHD,ADD m.m.)

29 Handlingsplan (1) Godkendt af udvalgene for Børn og Unge og Job og Arbejdsmarked den 5. oktober 2009 Jobcentret: Øget anvendelse af erhvervsgrunduddannelse (EGU) Øget anvendelse af særligt tilrettelagt uddannelse (STU) Etablering af Erfa-forum med deltagelse af Team Job, Team Virk, UU-Roskilde og Social Behandling Øget brug af mentorordninger Tættere samarbejde med private virksomheder

30 Handlingsplan (2) Overgangen fra barn til voksen (samarbejde ml. jobcenter og Børn og Unge): Unge mødre Unge med psykiske lidelser Uddannelses- / temadage for medarbejdere Procedure for overlevering af "sager" fra Børn, Unge & Kultur til Job & Arbejdsmarked / Social Behandling

31 Handlingsplan (3) Eksterne relationer: Øget samarbejde med uddannelsesinstitutionerne

32 UU-tal

33 Projekt Ungdomsuddannelse til alle (UTA 1) KL initierede netværk med deltagelse af i alt 37 kommuner, hvor målet var at udvikle unge-indsatsen. Anbefalingerne fra netværket: landspolitisk niveau kommunalpolitisk niveau udarbejde en helhedsorienteret ungdomspolitik, der integrerer forskellige politikområder den kommunale ledelse skal gå foran og tage lederskab etablere tværgående og bredt samarbejde på tværs af forvaltningsgrænser udarbejde politiske handleplaner i relation til 95 % målsætningen ledelsesmæssigt fokus på faggrænser og forskelligheder med henblik på at forebygge konflikt

34 Projekt Ungdomsuddannelse til alle (UTA 2) - samarbejdet internt og eksternt i kommunen øget og mere smidigt samarbejde internt og eksternt i kommunerne det interne og det eksterne samarbejde udvikles parallelt - organisering og struktur etablering af tværgående organer på politisk. ledelsesmæssigt og frontmedarbejderniveau projekter skal kunne igangsættes på medarbejderinitiativ tydeligt og fokuseret indhold og formål for samarbejde, eks. UU etablering af bedre koordinering mellem forvaltninger, arbejdsgange, procedurer og strukturer afsøge fordele og ulemper ved egentlige ungeforvaltninger

35 Ungepakke 1 og 2 (1) Ungepakke 1 september 2009: (unge ml. 18 og 30) Strakstilbud til årige (50 millioner kroner) Ny chance til unge (100 millioner kroner) Ekstra hurtig indsats i udvalgte jobcentre (21 millioner kroner) Læse- og skrivekurser (140 millioner kroner) Udvidet mentorordning (34 millioner kroner) Jobrettet udslusning af unge fra fængsler (20 millioner kroner) Task force med specialviden om unge (8 millioner kroner) Hjælp til nyuddannede akademikere (2 millioner kroner) Fritidsjob til unge (3 millioner kroner)

36 Ungepakke 1 og 2 (2) Ungepakke 2 oktober 2009: (unge ml. 15 og 17) Regeringen indfører en aktiv beskæftigelsesindsats for helt unge. Det vil sige, at jobcentrene spiller en mere aktiv rolle og for eksempel kan tilbyde læse-skrivekursus eller virksomhedspraktik, hvis det kan hjælpe den unge videre. Mentorordningen bliver udvidet, så den unge kan blive støttet i at gennemføre en praktikperiode eller et udannelsesforløb. Samarbejdet mellem Ungdommens Udannelsesvejledning, jobcentrene og kommunernes forvaltninger forbedres. Og vi sørger for at lave et bedre datagrundlag ved at give bedre overblik og mulighed for at udveksle oplysninger mellem uddannelsesvejledningen, jobcentret og kommunen.

37 Hvordan tackler Lejre Kommune udfordringerne? Skal Lejre Kommune have en helhedsorienteret ungdomspolitik? en sammentænkning af forskellige politikområder? og hvad skal den i givet fald indeholde? hvordan tager politikerne førertrøjen på?

38 Hvordan tackler Lejre Kommune udfordringerne? Skal Lejre Kommune organisere sin indsats på en ny måde? skal der etableres et særligt ungeteam på tværs af direktørområder skal der etableres en særlig ungeforvaltning?

39 Hvordan tackler Lejre Kommune udfordringerne? Skal Lejre søge samarbejde med andre kommuner om udfordringerne i ungeindsatsen?

40 Hvordan tackler Lejre Kommune udfordringerne? Skal Lejre Kommune have flere kommunale elevpladser? Skal Lejre Kommune anvende sociale klausuler og stille krav til leverandører om at ansætte unge ledige som elever?

41 Bilag: 4.1. Kommissorium - Nem motion Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 03. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 43731/10

42 Kommissorium - 'Nem motion' Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Rikke Engell Sundhed & Forebyggelse D E Dato: 10. marts 2010 J.nr.: 10/ Motivation/baggrund for projektet Erfaringer fra landsdækkende undersøgelser viser, at en del borgere ikke får tilstrækkelig motion i dagligdagen. En del giver som begrundelse, at de bruger fritiden på aktiviteter med børn og familien. Kvinder svarer oftere end mændene, at årsagen til fysisk inaktivitet er familien. Det er især de årige, der angiver familien, som årsag til, at de ikke får tilstrækkelig motion. Andre begrunder den manglende motion med, at arbejdet tager tiden fra motionen. Det er specielt mændene der angiver arbejdet, som den største hindring for fysisk aktivitet. gen er det de årige, der vurderer, at de har for meget arbejde eller for lidt fritid til at være fysisk aktive (Danskerne motions- og sportsvaner 2007). Det formodes, at billedet er det samme for borgerne i Lejre Kommune. Udfordringen er derfor at udvikle et tilbud, der gør det lettilgængeligt at motionere; at fysisk aktivitet begynder lige udenfor havelågen, og kan passes ind i en travl hverdag med arbejds- og familieliv. 2. Formål Formålet med 'Nem motion' er at skabe rammerne for den lettilgængelige motion i borgerens hverdag. Forventningen er, at specielt erhvervsaktive forældre har svært ved at finde tiden til at være fysisk aktive i en hverdag, der er præget af aktiviteter med børnene. Målgruppen er derfor forældre med børn, der skal passes - dvs. børn der er i en alder, hvor de ikke kan være alene, mens forældrene f.eks. løber en tur. 4. Projektets produkter Der vil blive foretaget op til fire fokusgruppeinterviews med forældre, der er tilknyttet en mødregruppe. Der vil blive arbejdet målrettet på, også at få input fra fædrene. Der er udarbejdet en spørgeguide, der omhandler: Hvorvidt de adspurgte har et udækket motionsbehov. Hvad der skal til for at de adspurgte bliver fysisk aktive. Hvad Lejre Kommune eventuelt kan hjælpe med i den forbindelse. Fokusgruppeinterviewene forberedes, gennemføres og efterbehandles af Anne Hertz og Janne Laursen fra projektgruppen.

43 nformation og viden fra fokusgruppeinterviewene vil danne grundlag for aktiviteterne under projektet 'Nem motion'. nput fra fokusgruppeinterviewene vil i den indledende fase være projektets produkt. Projektet vil blive formet, så det understøtter målgruppens behov. 5. Bindinger/begrænsninger Bindingerne og begrænsninger for projektet vil fremgå af fokusgruppeinterviewene. 6. Projektets organisering 'Nem motion' er organiseret i Sundhedsforum og projektgruppen består af: Anne Hertz, Niels Rolf Jacobsen, Janne Laursen, Helle Martinsen, Vibeke Reiter og Rikke Engell med hjælp fra kommunikationsgruppen. 7. Tidsramme Projektet foregår i tre faser: Fase 1: Forår 2010 Den indledende fase Forundersøgelse af behov hos målgruppen ved fokusgruppeinterview Undersøgelse af de muligheder og barriere, der kommer frem ved fokusgruppeinterviewene Det færdige projektoplæg forelægges direktionen i starten af foråret 2010 Fase 2: Sommer 2010 Påbegyndelse af selve projektet 'Nem motion' Kommunikationsstrategi gangsættelse af lokale aktiviteter Fase 3: Efterår 2010 ndsamling af lokale aktiviteter Opmærksomhed i den lokale presse jvf. kommunikationsstrategien Aktiviteterne er i gang og evalueres 8. Økonomi/ressourcer Fase 1: Den indledende fase Der vil blive foretaget fokusgruppeinterview af en times varighed. nklusiv forberedelse og fortolkning af data forventes et behov for i alt 20 medarbejdertimer. Dette holdes inden for de nuværende rammer for medarbejderressourcer. Herefter vil de aktiviteter, der bliver sat i gang efter input fra fokusgruppeinterviewene, vise behovet for økonomi og medarbejderressourcer i projektet. Side 2 af 3

44 Eventuelle midler findes på 'Sundhed of forebyggelse'. Yderligere bevilliger søges via fonde og puljer. 9. Evaluering løbet af og ved afslutningen af projektet vil projektgruppen evaluere følgende: Hvordan projektet er forløbet hvilket omfang det er lykkedes at få fat i målgruppen Om forældre i målgruppen er gået i gang med at motionere Fastholdelse - hvor mange er fortsat aktive? Side 3 af 3

45 Bilag: 4.2. Kommissorium - Vandrefestival for alle i Lejre Kommune Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 03. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 43730/10

46 Forslag til Kommissorium Lejre Vandrefestival for alle Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H D E Dato: 10. marts Motivation/baggrund for projektet J.nr.: 10/2968 Region Sjælland har opfundet Vandrefestivalen, som forløber fra september Baggrunden for Vandrefestivalen er, at alt for mange rører sig for lidt. Vandring er en trend på vej op, og det kan få flere i gang med at bevæge sig. Mange sygdomme, f.eks. kredsløbssygdomme, diabetes og psykiske lidelser kan modvirkes ved motion. Motion koblet med natur- og kulturoplevelser i selskab med andre kan give flere lyst til at komme i gang med at røre sig og derved få et bedre helbred. Gang er en nem måde at røre sig på, da det kan foretages, hvor som helst, kan gøres på alle niveauer, og ikke kræver særligt udstyr eller instruktion. Lejre Kommune vil vi ændre lidt på idéen, sådan at vi lægger lige så stor vægt på tiden inden selve festivalen, således at festivalsdagene er kulmination på årets anstrengelser og gode ture. Kommunen vil opfordre til, og forsøge at medvirke til, at man danner grupper, der 'træner' sammen, så man ved september er i bedst mulige form til Vandrefestivalen. Der er tale om en græsrodsbevægelse for sund motion, livsglæde og samvær ved at gå i naturen. 2. Formål at få flest mulige borgere til at bevæge sig ved gang, og koble natur- og kulturoplevelser med vandring at synliggøre overfor alle borgerne, hvor let og dejligt det er at få motion i hverdagen og udenfor, at vise muligheder for meningsfuldt samvær, motion og gode oplevelser i vores kommunes dejlige landskaber. 3. Succeskriterier at der i Lejre Kommune opstår selvkørende vandregrupper/hold, som holder fast i aktiviteten indtil Vandrefestivalen i september, og gerne videre frem, at det også ude omkring i kommunens institutioner kan opleves som relevant at deltage, at deltagerne efterfølgende har oplevet, at det har givet livskvalitet og bedre helbred og/eller humør. 4. Projektets produkt(er) Den primære målgruppe er ikke-motionsvante, som har lyst til at røre sig lidt mere. Den sekundære målgruppe er motionsvante, der mangler kendskab til vandremuligheder i Lejre Kommune.

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. maj 2010. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. maj 2010. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. maj 2010 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Lejre ndholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Ansøgning om oprettelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. juni 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. juni 2011 Referat mandag den 6. juni 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtemaer på

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Infomøde om ungepakken Skive 1.11.2010

Infomøde om ungepakken Skive 1.11.2010 Infomøde om ungepakken Skive 1.11.2010 Dagens program Baggrund Ungepakkens indhold Hidtidige erfaringer i Skive Udmøntning af ungepakken Debat og afslutning Unge-tal Skive Ikke i uddannelse 1.-4.-06 1.-3.-07

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere