BILAG Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 201 2 Årsrapport"

Transkript

1 BILAG Årsrapport 2012

2 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER... 3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS... 4 REGNSKABSOVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER ØKONOMIUDVALGET UDVALGET FOR KULTUR & FRITID UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED & ÆLDRE KAUTIONS-, GARANTI- OG EVENTUAL-FORPLIGTELSER LEASING LÅNEBERETTIGEDE UDGIFTER, DEPONERING OG RENTESWAP TIMEPRISBEREGNING PERSONALEOVERSIGT NOMINELLE VÆRDIER ANLÆGSREGNSKABER OVER 2 MIO. KR UNDER 2 MIO. KR Årsrapport bilag 2012 side 2

3 GENERELLE OPLYSNINGER saflæggelsen omfatter et udgiftsbaseret regnskab, der fokuserer på opgørelse af ressourceforbruget ved driftsvirksomheden en udvidet balance indeholdende værdien af de fysiske aktiver. Autoriserede opgørelser til det udgiftsbaserede regnskab sopgørelsen udgiftsbaseret Formålet er at vise de primære indtægtskilders evne til at finansiere de almindelige driftsudgifter årets renteudgift/- afkast samt anlægsudgifter. Balancen Har til formål at vise kommunens økonomiske stilling ultimo regnskabsåret, idet tallene er sammenstillet på en sådan måde, at det tidsmæssige perspektiv er fremhævet, herunder især det korte sigte. Det skal bemærkes, at balancens poster dels er påvirket af årets pengestrøm, jf. finansieringsoversigten, dels af tilgang afskrivninger vedrørende materielle anlægsaktiver m.v. endelig af øvrige reguleringer af egenkapitalen. Anvendt regnskabspraksis Skal kort præcis beskrive, hvordan de frihedsgrader, der er ved udarbejdelsen af regnskabet, er udnyttet. Det skal indgå i beskrivelsen, hvis der ændres regnskabspraksis. Finansieringsoversigten Har til formål at vise, hvordan årets resultat i sammenspil med årets låneoptagelse, afdrag på lån samt øvrige ændringer i kortfristede langfristede tilgodehavender gæld, dvs. de sekundære indtægtskilder forpligtelser har påvirket kassebeholdningen. Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger. Har til formål at vise de driftsbevillinger, som er genbevilget i det følgende år. soversigten Har til formål at vise resultatet af den enkelte bevilling. Der henvises til bemærkningerne på de enkelte områder. Virksomhedernes udgifter til vejmænd er holdt uden for rammestyringen, der er gjort rede for konsekvenserne for de enkelte bevillinger i bemærkningerne. Anlægsregnskabet Ved større anlægsprojekter med en omsætning over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt regnskab. Anlægsregnskaber med en omsætning under 2 mio. kr. er optaget i bemærkningerne. Andre opgørelser: Noter Personaleoversigt Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig praktisk bistand Leasingforpligtelser renteswap Nominelle værdier af tilgodehavender Låneberettigede udgifter Forpligtelser Årsrapport bilag 2012 side 3

4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de regler, som Økonomi- Indenrigsministeriet har fastlagt i Budget- regnskabssystem for kommuner. Lejre Kommune udarbejder et udgiftsbaseret regnskab med udvidet balance. Ændringer i regnskabspraksis Der er foretaget mindre ændringer i regnskabspraksis for indregning af varebeholdninger (omsætningsaktiver) for indregning af tjenestemandspensionsforpligtelser. For varebeholdninger er der sket en ændring i forhold til, hvornår der skal ske indregning. Fremadrettet sker der kun indregning af værdier mellem kr kr., når der er en forskydning i værdien på mere end 50 % af primo værdien. For tjenestemandspensionsforpligtelser foretages der nu en årlig aktuarmæssig beregning som danner grundlag for regulering af tjenestemandspensionsforpligtelsen ultimo regnskabsåret. Desuden foretages der en vurdering af potentielle omkostninger til lærere fra den lukkede gruppe som pensioneres inden staten overtager pensionsforpligtelsen. Ved væsentlige ændringer foretages indregning i balancen. Generelt om indregning måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at de vil bidrage til den fremtidige serviceudøvelse, eller fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde kommunen, når aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtigelser indregnes i balancen, når organisationen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå kommunen, forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver forpligtelser til kostpris. Målingen efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning måling tages hensyn til forudsigelige risici tab, der fremkommer, som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. For en række aktiver forpligtelser er indregning frivillig, om de opfylder ovenstående kriterier. Det omfatter rekreative arealer, kunst infrastruktur på aktivsiden samt hensættelser til at imødegå visse krav, skyldigt overarbejde under forpligtelser. Sådanne aktiver forpligtelser er ikke indregnet i balancen. Omregning af fremmed valuta Tilgodehavender, gældsforpligtelser andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske valutakurser. Materielle anlægsaktiver Grunde bygninger, tekniske anlæg inventar med en anskaffelsessum på over ,- kr. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, samt omkostninger til klargøring af aktivet, til det er klar til at blive taget i brug. Infrastrukturelle anlægsaktiver som veje, broer mv. samt ikke-operationelle anlægsaktiver som rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande mv. indregnes måles ikke. For finansielt leasede aktiver er kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Årsrapport bilag 2012 side 4

5 Ejendomme erhvervet før måles til den offentlige ejendomsvurdering pr med tillæg af forbedringer fratrukket akkumulerede afskrivninger i perioden For øvrige aktiver erhvervet før , hvor kostprisen ikke har kunnet opgøres med rimelig sikkerhed, er måling sket til genanskaffelsesværdi tilbagediskonteret til anskaffelsestidspunktet fratrukket akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives fuldt ud i ibrugtagningsåret. For solgte eller afhændede/skrottede aktiver foretages der ikke afskrivninger i afgangsåret. Der afskrives ikke på grunde. I forbindelse med særlig ombygning/restaurering vil sagen blive revurderet, om hvorvidt brugstiden ændres væsentligt. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger: Administrative formål Forskellige serviceformål Diverse formål Tekniske anlæg: Ledninger stikledninger Øvrige tekniske anlæg IT inventar: Teknisk udstyr driftsmateriel 50 år 30 år 15 år år år 3-5 år 5-10 år Indretning af kommunal aktivitet i lejede lokaler indregnes, såfremt værdien overstiger ,- kr. Indretningen måles til kostpris afskrives over den forventede brugstid d maksimalt den resterende lejeperiode eller 10 år. Der foretages ikke fradrag for en eventuel reetableringsforpligtigelse i forbindelse med fraflytning fra lejemålet. Hvis der på baggrund af en faktisk hændelse kan konstateres en væsentlig forringelse af aktivets værdi, som ikke antages at være af midlertidig karakter, foretages der nedskrivning af aktivet. Nedskrivningen foretages til den værdi, som aktivet forventes at have i den fremtidige serviceproduktion. Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af anlægsaktiverne. Immaterielle anlægsaktiver (udviklingsprojekter, patenter licenser) Immaterielle anlægsaktiver omfatter ikke finansielle anlægsaktiver uden fysisk substans, som for eksempel udviklingsprojekter, patenter licenser. Indregning sker, hvis aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, kostprisen overstiger ,- kr. Udviklingsprojekter vedrørende ydelser processer, der er defineret identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i organisationen kan påvises, hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende den pågældende ydelse eller proces, indregnes som et immaterielt aktiv. Måling sker som udgangspunkt til kostpris for de eksterne ressourcer, der er medgået til udviklingsprojektet. Efter færdiggørelse af udviklingsprojektet afskrives udviklingsomkostningerne lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden kan ikke overstige 10 år. Erhvervede immaterielle rettigheder i form af patenter licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, licenser afskrives over aftaleperioden, d maximalt 10 år. Der foretages ikke opskrivninger på immaterielle anlægsaktiver. Årsrapport bilag 2012 side 5

6 Finansielle anlægsaktiver (langfristede tilgodehavender) Tilgodehavender hos Landsbyggefonden er målt til 0 kr., da indskuddet er rente- afdragsfrit uden tidsbegrænsning. Den nominelle værdi oplyses i en note. Øvrige finansielle anlægsaktiver måles til nominel værdi med nedskrivning af forventet tab på debitorer, hvor dette er obligatorisk. Omsætningsaktiver varebeholdninger Varebeholdninger indregnes såfremt værdien overskrider ,- kr. Udgør værdien mellem ,- kr ,- kr., foretages kun indregning, såfremt der er væsentlige forskydninger på beholdningerne mellem årene (væsentlige forskydninger defineres som 50 % af primo). Varebeholdninger under ,- kr. indregnes ikke. Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden (First In First Out). Kostprisen for handelsvarer, råvarer hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger. Såfremt der konstateres væsentlige, ikke forbigående, værdiforringelser af varebeholdningernes værdi, foretages en nedskrivning til forventet nettorealisationsværdi. Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af varebeholdningerne. Omsætningsaktiver grunde bygninger til videresalg Grunde bygninger indregnes i den regnskabspost fra det tidspunkt, der er truffet beslutning om salg, typisk ved afgivelse af anlægsbevilling. Arealerhvervelsen løbende omkostninger måles til kostpris. Arealer anskaffet før måles til ejendomsvurderingen pr Den forholdsmæssige værdi af frasolgte arealer overføres til resultatopgørelsen i takt med, at salget sker. Omsætningsaktiver - tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Derudover indregnes mellemregning mellem indeværende nyt år svarende til indbetalinger i nyt år vedrørende tilgodehavender i indeværende år. Periodeafgrænsningsposter indregnes under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter øvrige tilgodehavender måles til nominel værdi. Omsætningsaktiver andre værdipapirer kapitalandele Kapitalandele i noterede organisationer måles til kursværdien på balancedagen. Kapitalandele i u-noterede organisationer (eksempelvis kommunale fællesskaber) indregnes måles efter den indre værdis metode. Kapitalandelene i balancen måles til den forholdsmæssige andel af organisationernes regnskabsmæssige indre værdi. Egenkapital Egenkapitalen omfatter modpostkonti optaget efter de omkostningsbaserede principper balancekonto, som er udtryk for den finansielle egenkapital. Måling for modpostkonti sker (med modsat fortegn) som angivet under materielle immaterielle anlægsaktiver. Måling for balancekontoen sker som udgangspunkt til nominel værdi (væsentligste afvigelse herfra er modsatrettede bevægelser vedrørende forskydninger i tjenestemandspensionsforpligtelsen arbejdsskadeforpligtelsen). Hensatte forpligtelser Tjenestemandspensionsforpligtelse Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til pensionerede, fraflyttede erhvervsaktive tjenestemænd, hvor forpligtelsen ikke er forsikringsafdækket. De af Indenrigsministeriet til enhver tid fastsatte regler er de gældende med hensyn til bestemmelser til beregning af hensatte forpligtelser. Årsrapport bilag 2012 side 6

7 Forpligtelsen opgøres ved aktuarmæssig beregning på baggrund af forudsætninger om en pensionsalder på 62 år, Danmarks statistiks seneste officielle levealder forudsætninger en intern rentesats på 2 %. Forpligtelsen beregnes hvert år af pensionsforsikringsselskabet der foretages korrektion af forpligtelsen på baggrund af denne beregning Der foretages en årlig vurdering af potentielt forventede omkostninger til pension til tjenestemandsansatte lærere fra den lukkede gruppe som pensioneres før staten overtager pensionsforpligtelsen. I det omfang der konstateres væsentlige ændringer, vil der ske indregning i balancen. For de lærere som pensioneres på det tidspunkt hvor staten overtager pensionsforpligtelsen, sker der ikke en indregning i balancen. Arbejdsskadeforpligtelse Forpligtelsen opgøres ved aktuarmæssig beregning ultimo hvert regnskabsår på baggrund af kendskab til skader ultimo regnskabsåret. Langfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til nominel værdi. Leasingforpligtelser Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser måles til nominel værdi. Nettæld vedrørende fonde, legater, deposita mv. Området omfatter ordning, som ifølge vedtægt administreres, men ikke ejes af kommunen. Området måles til nominel værdi. Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser indregnes som udgangspunkt til nominel værdi. Årsrapport bilag 2012 side 7

8 REGNSKABSOVERSIGTER OG BE- MÆRKNINGER 1 ØKONOMIUDVALGET soversigt U/I Opr. vedt. Budget 2012 Omplaceringer 2012 Tillægsbevilling 2012 Korr. vedt. Budget 2012 Forbrug 2012 pr Samlet U I Drift refusion U I POLITISK ORGANISATION U I VEDERLAG M.V. U ØVRIG POLITISK ORGANISATION U POLITISKE UDVALG U FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET U DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD U I ÆLDRERÅD U HANDICAPRÅD U HEGNSYN U I ADMINISTRATIV ORGANISATION U I FÆLLES FUNKTIONER U I BUDGETRAMME KONCERNSEKRETARIATET U BUDGETRAMME SERVICECENTER ALLERSLEV U I BUDGETRAMME SERVICECENTER HVALSØ U I BUDGETRAMME CENTER FOR EJENDOMSDRIFT U I BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR&FRITID U BUDGETRAMME CENTER FOR SKOLETILBUD U BUDGETRAMME CENTER F. SOCIAL&FAMILIE U BUDGETRAMME CENTER FOR DAGTILBUD U BUDGETRAMME CENTER FOR BYG & MILJØ U BUDGETRAMME CENTER FOR VEJE & TRAFIK U BUDGETRAMME JOBCENTER U I Årsrapport bilag 2012 side 8

9 42 BUDGETRAMME CENTER F. VELFÆRD&OMSORG U TURISME OG ERHVERVSFREMME U BORGERRÅDGIVER U ADM.UDG. FRA FORSYNINGSVIRKSOMHEDER UDBETALING AF TJENESTAMANDSPENSIONER U I UDLEJNING M.V. U I UDLEJNINGSBOLIGER U I ÆLDREBOLIGER U I FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V. U I STØTTET BOLIGBYGGERI U I LEJRE BRANDVÆSEN U I IT OG KOMMUNIKATION U I FORSIKRINGER OG VIKARPULJER U I BYGNINGS- OG LØSØREFORSIKRINGER U ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER U FÆLLES VIKARPULJE U I GEBYRER I LÅN LEASING RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN U LEASINGPROJEKT SKOLER U PULJER TIL SPAREMÅL U SPAREKRAV,RAMMEBESP,LEDELSESUDV.PROJ U SAMLING PÅ 2 RÅDHUSE U RAMMEPULJE TIL IMØDEGÅELSE AF OVF. U Anlæg U I POLITISK ORGANISATION U POLITISKE UDVALG U ADMINISTRATIV ORGANISATION U I FÆLLES FUNKTIONER U I Renter U I UDLEJNING M.V. U ÆLDREBOLIGER U LÅN LEASING RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN U I Årsrapport bilag 2012 side 9

10 70 RENTER (dranst 4) U I Balanceforskydninger U I ADMINISTRATIV ORGANISATION I BUDGETRAMME SERVICECENTER HVALSØ I UDLEJNING M.V. I ÆLDREBOLIGER I LÅN LEASING RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN U I FINANSFORSKYDNINGER (dranst 5) U I LEASINGPROJEKT SKOLER I - 69 Finansudgifter U UDLEJNING M.V. U ÆLDREBOLIGER U LÅN LEASING RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN U AFDRAG OG LÅNEFINANSIERING (dranst 6 7) U Finansindtægter U I UDLEJNING M.V. I ÆLDREBOLIGER I SKATTER, TILSKUD OG UDLIGNING U I LÅN LEASING RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN I AFDRAG OG LÅNEFINANSIERING (dranst 6 7) I Årsrapport bilag 2012 side 10

11 sbemærkninger ØKONOMIUDVALG 10 POLITISK ORGANISATION 10 VEDERLAG M.V. Mål- rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Specifikation af tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring 80 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 0 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 80 Budgettet omfatter vederlag til borgmester, 1. viceborgmester, 5 udvalgsformænd, 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer, udvalgsvederlag, tillægsvederlag pension til afgåede borgmestre. Årsrapport bilag 2012 side 11

12 sbemærkninger ØKONOMIUDVALG 10 POLITISK ORGANISATION 11 ØVRIG POLITISK ORGANISATION Mål- rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Specifikation af tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring -18 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 0 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -18 Kommunalbestyrelsen: Budgettet indeholder udgifter til partistøtte, venskabsbysamarbejde, kurser møder samt forplejning til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Mærkedage til borgere (diamant- krondiamantbryllup) samt medarbejderes års fødselsdage. Kommissioner, råd nævn: Huslejenævn råd nævn i øvrigt. Årsrapport bilag 2012 side 12

13 sbemærkninger ØKONOMIUDVALG 10 POLITISK ORGANISATION 12 POLITISKE UDVALG Mål- rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Specifikation af tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring -34 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 0 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -34 Det er primært Teknik- miljøudvalget samt Børne- ungeudvalget der har gennemført møde konferenceaktiviteter. Årsrapport bilag 2012 side 13

14 sbemærkninger ØKONOMIUDVALG 10 POLITISK ORGANISATION 13 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mål- rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Specifikation af tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring -2 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 0 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -2-2 Årsrapport bilag 2012 side 14

15 sbemærkninger ØKONOMIUDVALG 10 POLITISK ORGANISATION 14 DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Mål- rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Specifikation af tillægsbevillinger FV : Projekter under beskæftigelsesrådet overført fra bevilling i alt 149 Samlet afvigelse til forklaring 58 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 59 Projekt under beskæftigelsesrådet overføres 81 Bevillingen er uden overførelsesadgang -21 Årsrapport bilag 2012 side 15

16 sbemærkninger ØKONOMIUDVALG 10 POLITISK ORGANISATION 15 ÆLDRERÅD Mål- rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Specifikation af tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring 10 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 0 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 10 Bevillingen er uden overførselsadgang 10 Der har været udbetalt langt færre diæter i 2012 end 2011, hvilket skyldes færre medlemmer. Dette ændres formentlig igen ved næste valg til ældreråd. Årsrapport bilag 2012 side 16

17 sbemærkninger ØKONOMIUDVALG 10 POLITISK ORGANISATION 16 HANDICAPRÅD Mål- rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Specifikation af tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring 4 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 0 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 4 Der er ingen overførelsesadgang på bevillingen Årsrapport bilag 2012 side 17

18 sbemærkninger ØKONOMIUDVALG 10 POLITISK ORGANISATION 17 HEGNSYN Mål- rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Specifikation af tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring 7 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 0 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 7 Der er ikke overførselsadgang for bevillingen 7 Årsrapport bilag 2012 side 18

19 sbemærkninger ØKONOMIUDVALG 20 ADMINISTRATIV ORGANISATION 30 FÆLLES FUNKTIONER Mål- rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Specifikation af tillægsbevillinger Forventet - 1, I alt: -383 Lønninger til direktion aftale med fratrådt direktør: t-kr. Midler til økoli bæredygtighed overført til Center for Byg Miljø: -450 t-kr Vedr. løn til centerchef fra Center for veje trafik, Center for Kultur Fritid t-kr Vedr. restløn for Centerchef for Kultur Fritid (musikskolen): 164 t-kr. Forventet - 2, I alt: Reduktion i bevil. vedr. ekst. bistand, kontor inventar samt udviklingspuljen: -880 t-kr Reduktion i bevil. Vedr. attraktiv arbejdsplads: -827 t-kr. Overførsel fra Overførsler er primært vedrørende borgerrådgiver - i alt Samlet afvigelse til forklaring Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation Budgettet dækker administrative udgifter som vedrører den samlede organisation, dvs. som har et tværgående formål. I forbindelse med indførelse af ny koncern centermodel blev en række fælles bevillinger samlet under "Fælles funktioner" fra med Det indebar at de underliggende puljer først blev prioriteret i løbet af Størrelsen af mindreforbruget skal ses i lyset af udmeldinger fra efteråret 2012 om udgiftstilbageholdenhed, omfatter i hovedtræk: Konsulentbistand: 541 t-kr, Den attraktive arbejdsplads 514 t-kr, Fælles personaleudgifter 352 t-kr, Fundraising 206 t-kr., t-kr til Trepartsmidler herunder lederuddannelse seniorpolitiske initiativer. Overførslen skyldes udgiftstilbageholdenhed fra Årsrapport bilag 2012 side 19

20 sbemærkninger ØKONOMIUDVALG 20 ADMINISTRATIV ORGANISATION 31 BUDGETRAMME KONCERNSEKRETARIATET Mål- rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Specifikation af tillægsbevillinger Overførsel fra Der er overført mindreforbrug fra 2011 til Mindreforbruget er disponeret til projektansættelser i forbindelse med gennemførelse af særligt omfattende projekter i , hvorfor der så vil være et mindreforbrug i i alt 489 Samlet afvigelse til forklaring 227 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 227 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Overførslen fra 2011 til 2012 har været anvendt til midlertidige projektansættelser. Fra 2012 løbende ind i 2013 endvidere til understøttelse af centeretablering, herunder en medarbejder. Derudover kommer udgifter til vikarer refusioner. Årsrapport bilag 2012 side 20

21 sbemærkninger ØKONOMIUDVALG 20 ADMINISTRATIV ORGANISATION 32 BUDGETRAMME SERVICECENTER ALLERSLEV Mål- rammestyret x Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Specifikation af tillægsbevillinger Overførsel fra regnskab 2011 til Ekstraordinær elev i alt 491 Samlet afvigelse til forklaring 625 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 625 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Der er et mindreforbrug på bevillingen på 0,6 mio. kr. svarende til 4,5 procent. n skyldes primært, at der i perioden september - december var tre vakante stillinger med deraf følgende mindreforbrug på lønsum. Lønsummen for elever går ligeledes i mindreforbrug, dette udlignes i 2. halvår 2013, hvor der ansættes endnu en elev. Årsrapport bilag 2012 side 21

22 sbemærkninger ØKONOMIUDVALG 20 ADMINISTRATIV ORGANISATION 33 BUDGETRAMME SERVICECENTER HVALSØ Mål- rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Specifikation af tillægsbevillinger Driftoverførelse FV :regulering for ansat, der overføres til Udbetaling Danmark 625 FV :regulering for refusion til løn til fællestillidsmand i alt Samlet afvigelse til forklaring 45 Indstillet til overførsel iht. Overførselsreglerne 45 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Årsrapport bilag 2012 side 22

23 sbemærkninger ØKONOMIUDVALG 20 ADMINISTRATIV ORGANISATION 34 BUDGETRAMME CENTER FOR EJENDOMSDRIFT Mål- rammestyret x Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Specifikation af tillægsbevillinger Driftsoverførsel fra regnskab 2011 til i alt 244 Samlet afvigelse til forklaring 517 Indstillet til overførsel iht. Overførselsreglerne 486 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 31 Mindreforbruget skyldes dels et overført mindreforbrug fra 2011 dels en tilførsel af administrationsbidrag til drift af almene ældreboliger. Mindreforbruget forventes anvendt i 2013, bl.a. til opnormering af administrativ bistand på almenboligområdet. Årsrapport bilag 2012 side 23

24 sbemærkninger ØKONOMIUDVALG 20 ADMINISTRATIV ORGANISATION 35 BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR&FRITID Mål- rammestyret x Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Specifikation af tillægsbevillinger Driftsoverførsel fra regnskab 2011 til i alt 5 Samlet afvigelse til forklaring -40 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne -40 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Årsrapport bilag 2012 side 24

25 sbemærkninger ØKONOMIUDVALG 20 ADMINISTRATIV ORGANISATION 36 BUDGETRAMME CENTER FOR SKOLETILBUD Mål- rammestyret x Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Specifikation af tillægsbevillinger Driftsoverførsel fra regnskab 2011 til i alt 15 Samlet afvigelse til forklaring -41 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne -41 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Årsrapport bilag 2012 side 25

26 sbemærkninger ØKONOMIUDVALG 20 ADMINISTRATIV ORGANISATION 37 BUDGETRAMME CENTER F. SOCIAL&FAMILIE Mål- rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Specifikation af tillægsbevillinger Driftoverførelse FV :omplacering vedrørende afdelingsleder 140 FV : Overført fra vikarpuljen 209 FV : Budget til CVO vedr. lægeerklæringer tolkebistand i alt 347 Samlet afvigelse til forklaring Bevillingsansvarlig skal udarbejde handleplan Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation Merforbrug på løn, skyldes langtidssygdom -428 Øget udgifter til tolke lægeerklæringer -164 Kørselsudgifter -250 Konsulent bistand i Center for Social & Familie har igennem 2012 været hårdt ramt af langtidssygdom, dette er gjort at man har været nødsaget til at hyre vikarer ind for at kunne afviklet sagerne. Derudover er kørselsudgifterne meget høje i 2012 dette skyldes dels centeret placering, dels en del kørselsudgifter fra Der vil blive udarbejdet en handleplan på området Årsrapport bilag 2012 side 26

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 33 Økonomiudvalget 35 Teknik- og Miljøudvalg 51 Beredskabskommisionen 64 Børne- og Skoleudvalg 65 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Forord. Årsregnskab 2012 Samsø Kommune

Forord. Årsregnskab 2012 Samsø Kommune CVR nr.: 23795515 Årsregnskab Samsø Kommune i Forord Formålet med regnskabet er at give et overblik over resultatet af kommunens aktiviteter i. Der gøres status i form af årets økonomiske resultat og kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING. Sorø Kommune Årsregnskab 2012

ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING. Sorø Kommune Årsregnskab 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Borgmesterens forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Forord... 7 Påtegninger... 8 Ledelsens påtegning...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Indhold. Regnskab 2013

Indhold. Regnskab 2013 Indhold Forord... 3 Ledelsens påtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Anvendt regnskabspraksis.... 8 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse)... 11 Balance... 13 Hoved- og nøgletal... 15 Udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Årsrapport 2011 bilagssamling

Årsrapport 2011 bilagssamling Årsrapport 2011 bilagssamling regionsyddanmark.dk Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 15 Resultatopgørelse 23 Noter til resultatopgørelse 24 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Kunsten i Årsrapport 2011

Kunsten i Årsrapport 2011 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen.

Læs mere