KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV."

Transkript

1

2 KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der er godkent i Social- og Sundhedsudvalget og endelig godkendt i Byrådet. Med afsæt i denne igangsættes der i 201 et arbejde med henblik på hvor og hvordan vi skal forstærke egne tilbud i forhold til fremtidige behov. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at udtale os om, hvor vi vil udvide/udvikle egne tilbud og hvor vi vil benytte eksterne tilbud. Der er flere steder og på flere måder et stort fokus på formål og effekter med forskellige iværksatte initiativer (fx Voksenudredningsmetoden, KLs udspil Invester før det sker mv.). Det kunne i den forbindelse være interessant med et tværkommunalt fokus på erfaringer og tiltag i forhold til recovery og rehabilitering inden for både handicap og psykiatriområdet. Midlertidige tilbud efter servicelovens 107 opleves i større udstrækning som en udfordring i takt med at de fleste kommuner opfører - og erstatter gamle tilbud botilbud efter almenboliglovens 105 med støtte efter servicelovens 85. Udfordringerne er bl.a.: mangel på deciderede midlertidige tilbud, som kan være medvirkende til at afklare og/eller understøtte borgerens selvhjulpenhed på sigt (fx i forbindelse med udskrivning og/eller udredning af støttebehov); manglende fleksibilitet i mange af de eksisterende tilbud i forhold til at tilrette hjælpen til borgeren, der hvor borgeren aktuelt er og helst skal udvikles i retning af fx større selvhjulpenhed (jf. at det i 108 og ABL 105 fx ikke er muligt at flytte borgeren igen med mindre borgeren selv ønsker det i forbindelse med ændrede behov); dyre huslejer i almene boliger (stort problem ift. unge på kontanthjælp og ift. til borgere med ny pension). Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der er godkent i Social- og Sundhedsudvalget og endelig godkendt i Byrådet. Med afsæt i denne igangsættes der i 201 et arbejde med henblik på hvor og hvordan vi skal forstærke egne tilbud i forhold til fremtidige behov. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at udtale os om, hvor vi vil udvide/udvikle egne tilbud og hvor vi vil benytte eksterne tilbud.

3 Myndighed Driftsherre efterspørger et tværkommunalt fokus på, hvad andre kommuner oplever i forhold til ydelsen midlertidige botilbud ( 107) herunder hvilke behov, forventninger og/eller eventuelle krav de enkelte kommuner efterspørger i forhold til midlertidige botilbud. Dette med henblik på at afklare, om der er basis for deciderede tværkommunale projekter og/eller sammenslutninger, der har interesse i at arbejde sammen om at kravspecificere på området med henblik på at oprette tværkommunale projekter. Hjørring Hjørring kommunes politiske vision er at udvikle tilbud, der tilpasses den enkelte målgruppes mulighed for inklusion, samt at Hjørring kommune i videst muligt omfang bliver selvforsynende i forhold til botilbud. Hjørring har en politisk vision om inklusion for alle borgere, hvilket afspejler sig i de indsatser, der iværksættes, som støtte til borgeren i dagligdagen. Der er således iværksat en øget indsats på bostøtteområdet, med sigte på at forebygge behov for tilbud af mere indgribende karakter. Tilgangen til støtten bygger på, at give borgeren mulighed for en hverdag så nær det normale, som muligt, og at indsatsen gives så tæt på borgerens nærmiljø, som muligt. Indsatsen ydes, som en midlertidig indsats med et rehabiliterende sigte, og ud fra et grundlæggende princip om hjælp til selvhjælp. Jammerbugt Læsø Læsø s størrelse bevirker, at der på baggrund af målgrupperne størrelse ikke kan angives særlige tendenser og / eller temaer på området, som der med fordel bør være fælleskommunal opmærksomhed om. Inklusionstankgangen gør sig ligeledes gældende ved etablering og udvikling af tilbud, hvor Hjørring i videst muligt omfang, har et mål om at blive så selvforsynende, som muligt. Ingen bemærkninger Ikke relevant

4 Myndighed Driftsherre Mariagerfjord Ingen bemærkninger Morsø Ingen bemærkninger Rebild Ingen bemærkninger Thisted Ingen bemærkninger Vesthimmerlands Aalborg Målgruppen udvides på baggrund af pensionsreformen, hvor psykisk syge/sårbare under 0 år ikke bevilges førtidspension. En ny målgruppe er således personer, der bevilges ressourceforløb i op til 5 år med henblik på at udvikle tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der er behov for faglig ekspertise til at komme bag de unges problematikker, således at der kan arbejdes rehabiliterende og motiverende i forhold til at kunne mestre fremtidig liv og arbejdsliv. Den professionelle tilgang skal være fremadskuende og udviklingsrettet. Fokus rettes mod integration i normalsamfundet og hvordan andre i øvrigt lever, det tænkes i sig selv at være rehabiliterende. Behov for etablering af døgndækkede midlertidige botilbud efter SEL 107 skal være meget billige boliger, da de unge har begrænsede midler og ikke har råd til dyr husleje. Det vil sige små værelser og begrænsede fællesarealer. Boligerne skal ligge i nærheden af transportmuligheder og evt. også tænkes sammen med, hvor arbejdsmarkedsrelaterede aktiviteter skal gennemføres. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har Udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov i Aalborg. Limfjordsskolen: Vesthimmerlands fornemmer gennem dialog med sagsbehandlere og forældre faldende tendens til visitering i fremtiden det vil være hensigtsmæssigt at der fælleskommunalt i god tid drøftes om der fortsat ønskes dette eneste af sin slags tilbud i den nordjyske region. På voksenpsykiatri- og handicap er der sammenlagt indenfor og udenfor Rammeaftalen i alt 175 botilbud i kommunen. Disse botilbud er spredt på mange lokationer. I de kommende år skal muligheder for en samling af tilbuddene efterprøves af hensyn til at opnå øget driftssikkerhed og effektivitet. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Anbragte børn skal have de samme muligheder som andre børn for uddannelse, arbejde og familieliv. Anbringelsesreformen skal give markant større kvalitet i indsatsen og dermed betyde færre brudte anbringelsesforløb, en mere målrettet indsats og en bedre udnyttelse af ressourcerne. Med ovenstående i mente er der en tendens til, at der

5 Myndighed Driftsherre bliver set mere og mere på skoletilbuddet i forhold til valg af anbringelsessted end tidligere. Samtidig er det også en tendens, at der efterspørges mere fleksible tilbud, som muliggør en mere målrettet indsats, som har fokus på optimal udnyttelses af resurserne. Dette betyder, at der skal åbnes op for muligheden for, at der arbejdes med fleksible indskrivningsprocenter i rammeaftalen, så der kan købes en mindre ydelse end den rammefast satte ydelse. Det er en udfordring at håndtere unge med misbrug på anbringelsesstederne. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har Udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov i Aalborg. Ældre- og Handicap- og Skoleforvaltningen Tendensen er at kommunerne styrker fagligheder i egne organisationer. Aalborg tilstræber hurtigere og mere målrettet brug af 107 tilbud. Det forventes at medføre et aftagende behov for 107 tilbud, som ikke drives af Aalborg. Flere og flere børn/unge CI opereres, hvilket påvirker forbruget på CDH. Ældre- og Handicap- og Skoleforvaltningen Ledsagelse af borgere i botilbud i forbindelse med ferie, ensartede retningslinjer i de nordjyske kommuner? Håndtering af misbrugsproblematikker omkring borgere med nedsat psykisk funktionsniveau I forbindelse med implementeringen af voksenudredningsmetoden har Ældre- og Handicapforvaltningen udviklet en budgettildelingsmodel, hvor botilbuddene tildeles midler delvist baseret på en vurdering af borgernes funktionsniveau. Fra Rammeaftale 2015 og frem vil de omkostningsbaserede takster på botilbuddene blive differentieret på baggrund af denne tildelingsmodel. Ældre- og Handicapforvaltningen håber på, at de øvrige

6 Myndighed Driftsherre kommuner på det tidspunkt er så langt med implementering af voksenudredningsmetoden, at der kan være en kvalificeret dialog med de respektive myndigheder om indplacering af borgerne i de differentierede takster. Region Nordjylland Regionen har for nærværende ikke konkrete strategier, der skal være fokus på, men for god ordens skyld henledes opmærksomheden på, at der primo 201 gennemføres en række dialogmøder på direktionsniveau mellem regionen og de enkelte kommuner. Disse møder vil blandt andet give input til Region Nordjyllands virksomhedsstrategi for den kommende valgperiode. Denne strategi vil således kunne indeholde elementer, der bør være fokus på i rammeaftalen for Center for Døvblindhed og Høretab Undervisningsområdet På Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) har der været en faldende efterspørgsel i Skoleafdelingen for døvblinde børn samt i Skoleafdelingen for børn med høretab med yderligere funktionsnedsættelser. Der bør derfor være opmærksomhed på den samlede udvikling i efterspørgslen på undervisningsområdet med særligt fokus på børneskoletilbuddet (efter folkeskoleloven). Skoleafdelingen for børn med høretab med yderligere funktionsnedsættelser Efterspørgslen efter ydelsen på Skoleafdelingen for børn med høretab med yderligere funktionsnedsættelser har været stabil i perioden fra 2010 til og med Der har dog været et fald fra 2012 til Baggrunden er, at brugen af Cochlear Implant operationer (CI-operationer) har medført at børn med høretab og yderligere funktionsnedsættelser i øget omfang bliver inkluderet i alternative undervisningstilbud i form af specialklasser eller inkluderet med intensiv støtte og specialpædagogisk bevågenhed i kommunernes hjemskoler. Det er endnu uvist, om der på længere sigt vil være tale om en permanent nedgang i efterspørgslen i forhold til børn med yderligere funktionsnedsættelser, eller om flere børn på trods af CI-operationer senere viser sig, at have et behov for specialundervisningstilbuddet på CDH. Dette gælder bl.a. de børn, der udover et høretab, har andre alvorlige handicap resulterende i både indlæringsmæssige, psykologiske og sociale vanskeligheder. Skoleafdelingen for døvblinde børn På Skoleafdelingen for døvblinde børn har der i perioden fra 2010 til 2013 været en faldende udnyttelse af kapaciteten. Der har været en stabil tilgang, som dog ikke har kunnet opveje en ekstraordinær stor afgang af børn, der overgår til ungdomsuddannelse. Styrkelse af områdets bæredygtighed I slutningen af 201 foretager CDH en organisatorisk sammenlægning af de to undervisningstilbud; høretabs- og

7 Myndighed Driftsherre døvblindeområdet. Dette er med til at sikre, at der fortsat kan bevares et fagligt bæredygtigt miljø på området. Indsatsen på området er væsentlig både for målgruppen og kommunerne, der i stigende omfang efterspørger rådgivning og vejledning både på det pædagogiske og tekniske område i den inkluderende specialundervisning for børn med høretab. Der er dermed fortsat behov for at sikre let adgang til specialviden om kompetencer på det undervisningsmæssige område for børn med høretab. Center for Døvblindhed og Høretab Sikring af tegnsprogsmiljøet Det er væsentligt for målgruppen, at tegnsprogsmiljøet i Danmark forsat sikres og udvikles. CDH er her en central aktør. CDH varetager undervisning baseret på visuel kommunikation og tegnsprog til børn, for hvem CI-operationen ikke medfører den forventede sproglige udvikling eller ikke er en fysisk mulighed. Derudover spiller CDH en afgørende rolle som undervisnings- og uddannelsessted for gruppen af unge og voksne døve. Dette sker bl.a. i kraft af, at CDH over en årrække har opbygget Danmarks største tegnsproglige undervisningstilbud til voksne tegnsprogsbrugere. I en situation hvor antallet af brugere af tegnsprog er faldende på landsplan er det afgørende at tegnsprogsmiljøet omkring CDH indtænkes og bevares, som et væsentligt element i de fremtidige løsninger. Ændringer i målgruppen på forsorgshjemsområdet Region Nordjylland driver forsorgshjemmet Boformen Aas i Thisted. det har 15 pladser. Der kan konstateres en markant udvikling i målgruppen. De borgere, der henvender sig eller henvises til tilbuddet, har generelt mere komplekse problematikker og flere vanskeligheder end tidligere. Der er oftest tale om borgere med et omfattende og længerevarende misbrug i kombination med massive psykiatriske problemstillinger og sociale vanskeligheder. Antallet af hjemløse borgere uden egen bolig har samtidig været stigende. For et par år tilbage var langt hovedparten af borgerne på Boformen Aas funktionelt hjemløse. I dag er der flere, herunder særligt den yngre gruppe af borgere, der ikke disponerer over egen bolig eller værelse, eller som bor midlertidigt og uden kontakt til familie, venner eller bekendte. Endelig er der sket en ændring i målgruppens gennemsnitsalder, der er faldet markant inden for de seneste fem år. Der er sket en væsentlig stigning i optagelser af borgere i alderen mellem år. Der bor i december 2013 i alt 6 borgere under 0 år på tilbuddet. Boformen Aas oplever, at en stadig stigende andel af de ældre borgere på tilbuddet efterspørger alternative botilbud. Region Nordjylland anbefaler derfor, at Den Administrative Styregruppe igangsætter en undersøgelse af behovet for alternative botilbud til denne gruppe af mennesker med helt særlige livsvilkår.

8 Myndighed Driftsherre Øget fokus på kontinuitet og sammenhængende forløb for børn og unge anbragt på sikrede er Regionen driver Den Sikrede Institution Kompasset i Brønderslev. I overensstemmelse med det arbejde der foregår i det kommunale koordinationsforum, anbefaler regionen, at der formuleres fælles strategier med henblik på at sikre sammenhængende og kvalificerede forløb for de børn/unge, der har haft ophold på Den Sikrede Institution Kompasset. Af den fælles tekst, som det kommunale koordinationsforum har udarbejdet til udviklingsstrategien for 2015 fremgår, at det gode samarbejde mellem kommuner og de sikrede er om den enkelte unge skal bevares og udvikles. Idet de unge i gennemsnit kun opholder sig 55 dage på en sikret, er det væsentligt at have fokus på den gode overgang. Fælles for gruppen af børn og unge som har ophold på en sikret er, at de oftest har haft et forudgående forløb med kontakt til de sociale myndigheder inden anbringelsen, og at der efter opholdet på den sikrede forsat vil være et behov for en indsats, der griber relevant ind i barnets/den unges hverdag og videre liv. Opholdet på den sikrede kan i mange situationer give anledning til en kontakt med den unge, som hidtil ikke har været muligt at opnå gennem andre foranstaltninger. Det er i sådanne tilfælde helt centralt, at denne mulighed udnyttes, og at der bygges videre på den gode udvikling, når barnet/den unge udskrives fra en. En forudsætning for at dette kan lykkes er, at der etableres sammenhængende indsatser, der understøtter den igangsatte udvikling. Vurderingen er, at dette vil styrke muligheden for at etablere vellykkede videre forløb for barnet/den unge efter endt ophold på den sikrede og samtidigt være ressourcebesparende for den enkelte kommune. Der er forskellige løsningsmuligheder, der kan bidrage til at understøtte og styrke kontinuiteten og en sammenhængende indsats. Regionen anbefaler, at disse muligheder beskrives og vurderes.

9 VENTELISTER [Myndighed] Bemærkninger Nej - køber tilbud efter behov i relevante tilbud. Der kan dog jf. ovenstående opleves problemer i forbindelse med udskrivning fra psykiatriske afdelinger, idet borgere udskrives hurtigere og hurtigere. I disse tilfælde er borgerne sjældent helt afklaret i forhold til fremadrettet indsats og endnu sjældnere helt i stand til at klare sig selv. I disse situationer oplever kommunen især et behov for akutte og midlertidige tilbud. Hjørring Nej Jammerbugt Nej Læsø Nej Aalborg Ældre- og Handicap- og Skoleforvaltningen Aktuelle udfordringer med ventelister på varige tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Aktuelle udfordringer med ventelister til aflastningstilbud. ØVRIGE BEMÆRKNINGER [Myndighed] Bemærkninger s forventninger om et faldende behov inden for visse tilbudstyper på voksenområdet skal ses i lyset af, dels at kommunen har oplevet et fald det foregående år i efterspørgslen efter visse tilbudstyper til unge med ADHD, autisme og/eller misbrug, og dels i forhold til at selv har opført nye tilbud. Når der er forskel i indmeldingen (vurderingen af udviklingstendenserne) på henholdsvis børn og ungeområdet og voksenområdet skal det også ses i lyset af, at har oprettet en ny Ungeenhed, som varetager indsatsen over for borgere mellem år. Indmeldingen fra voksenområdet skal således læses i den sammenhæng at det primært er indsatser som iværksættes fra borgerens 25. år. n har i tidligere indmeldinger oplyst, at kommunen undersøger muligheder og perspektiver i nye tilbudsformer som fx opgangsfællesskaber. Denne tilbudstype kan dog byde på nogle af tidligere nævnte udfordringer, såfremt tilbuddet skal etableres i almene boliger. På nuværende tidspunkt er det særligt mulighederne for at etablere startboliger til unge, som undersøges nærmere.

10 ÆNDRINGER I MÅLGRUPPER PÅ VOKSENOMRÅDET [Myndighed] Fald i målgruppe Stigning i målgruppe Brønderslev Voksne udviklingshæmmede Voksne med skizofreni Ingen ændringer Hjørring Stigning i målgrupperne: Voksne udviklingshæmmede m/psykisk sygdom eller demens Voksne med sindslidelse m/dobbeltdiagnose (fx misbrug) Supplerende bemærkninger: Voksne med nedsat psykisk funktionsevne: Kendetegnende for borgere med udviklingshæmning er, at målgruppen ældes tidligere end andre borgere, og tillige er i øget risiko for at udvikle demens. Dette sammenholdt med, at gennemsnitsalderen er stigende gør, at der ses en øgning i antallet af borgere indenfor målgruppen. Voksne med sindslidelser: Inden for målgruppen af sindslidende ses en tendens til, at flere borgere end tidligere tillige har behandlingskrævende misbrugsproblematikker Jammerbugt Voksne hjemløse Voldsramte kvinder Læsø Mariagerfjord Supplerende bemærkninger: Voksne Hjemløse: Forsørgelsesgrundlag udfordrer de udsatte i forhold til at erhverve eller fastholde en bolig. Voldsramte kvinder: Øgning skyldes især tilgang af etniske kvinder og børn Det vurderes at området vil være uændret de kommende år Ingen ændringer

11 Fald i målgruppe Stigning i målgruppe Morsø Ingen ændringer Rebild Voksne udviklingshæmmede Voksne med kognitive vanskeligheder som følge af en skade i hjernen Voksne med ADHD Voksne udviklingshæmmede m/psykisk sygdom eller demens Voksne med sindslidelse m/dobbeltdiagnose (fx misbrug) Voksne med stofmisbrug Voksne med alkoholmisbrug Voksne hjemløse Thisted Voksne med ADHD Voksne med Autismespektrum forstyrrelse Voksne med anden sindslidelse Voksne med psykosociale problemer Supplerende bemærkninger: Udviklingsforstyrelser, sindslidelser og nedsat fysisk funktionsnedsættelse: Mængden af målgruppen er stigende. der er flere der efterspørger de kommunale tilbud. Voksne hjemløse: Målgruppen af hjemløse i Thisted er meget begrænset. Der er derfor ikke i kommunen planlagt tiltag der varetager målgruppen. Thisted gør en indsats for at forebygge at der opstår hjemløshed.

12 Fald i målgruppe Stigning i målgruppe Vesthimmerlands Voksne med ADHD Voksne med autismespektrum forstyrrelse Voksne med anden sindslidelse Voksne hjemløse Voksne med psykosociale problemer (Voldsramte kvinder) Bemærkninger: Voksne med misbrug: I gruppen af misbrugere oplever vi p.t. en stigning af ældre borgere, som ikke længere kan klare sig selv, eller borgere som har været misbrugende i så hård en grad, eller over så lang tid at deres funktionsniveau er så dårlig, at de har brug for hjælp. I forhold til misbrugere med psykiatriske lidelser eller mistanker om sådanne, opleves det at udredning og behandling i det psykiatriske system ofte ikke kan foregå parallelt med misbrugsbehandling, men at borgerne skal være fri af rusmidler inden de kan tages ind i det psykiatriske behandlingssystem. Dette krav udelukker nogen borgere, fordi deres misbrug er af selvmedicinerende karakter. Hjemløse og voksne med psykosociale problemer: Der ses en stigende tendens på hjemløse-området, især blandt unge. Denne tendens forventes at blive yderligere markant i forbindelse med kontanthjælpsreformens ikrafttræden i 201. Voldsramte kvinder: Det kan frygtes at den gensidige forsørgerpligt kan sætte visse kvinder i en udsat position. Grundet sammenfald i målgrupper, noteres bemærkningerne alene under Andre Målgrupper: På sigt vurderes et øget behov for kortvarige anbringelser af især unge med psykiatriske diagnoser og unge med sammensatte komplekse psykiske og sociale problemer, herunder misbrugere på kontanthjælp. Der er

13 Fald i målgruppe Stigning i målgruppe tale om behov for trænings- og rehabiliteringsforløb, hvor formålet er at afklare og understøtte den enkeltes udvikling frem mod at klare sig selv, mod anden mindre indgribende foranstaltning, eller mod stabilisering og/eller visitering til længerevarende ophold. Der skal være et bredt perspektiv på indsatsen, som kræver samarbejde på tværs af de forskellige forvaltninger, da uddannelse og beskæftigelse skal indtænkes som en vigtig forudsætning for den unges recovery. Varighed af opholdet skønnes fra 3 til 12 måneder. I enkelte tilfælde op til 2 år. Aalborg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: Voksne med stofmisbrug Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: Voksne med med kognitive vanskeligheder som følge af en skade i hjernen Voksne med skizofreni Voksne med sindslidelse m/dobbeltdiagnose (fx misbrug) Voksne med anden sindslidelse Voksne hjemløse Supplerende bemærkninger: Voksne med sindslidelser: Vi oplever en stigning i antallet af unge skizofrene og paranoid psykotiske. Har svært ved at finde tilbud/behandling til personer med psykiske lidelser i kombination med misbrug. Voksne hjemløse: Det er svært og efter gennemførelsen af kontanthjælpsreformen endnu sværere at finde boliger de udsatte borgere kan betale. Ældre- og Handicap- og Skoleforvaltningen Voksne med udviklingshæmmning Ældre- og Handicap- og Skoleforvaltningen Voksne med kognitive vanskeligheder som følge af en skade i hjernen Voksne med autismespektrum forstyrrelse Voksne udviklingshæmmede m/psykisk sygdom eller demens

14 Fald i målgruppe Stigning i målgruppe Voksne med sindslidelse m/dobbeltdiagnose (fx misbrug) Voksne med anden sindslidelse Voksne med fysisk funktionsnedsættelse som følge af en erhvervet skade i hjernen Supplerende bemærkninger: Voksne med nedsat psykisk funktionsevne: Mere komplekse. Har primær diagnose samt diverse tillægsdiagnoser, som besværliggør matchning til konkret tilbud.

15 ÆNDRINGER I MÅLGRUPPER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET [Myndighed] Fald i målgruppe Stigning i målgruppe Brønderslev Børn og unge med hhv. psykosociale problemer Børn og unge med øvrige svære sociale problemstillinger Børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser Børn og unge med sindslidelser Børn og unge med misbrug Hjørring Svag stigning i målgruppen: Børn og unge med øvrige svære sociale problemstillinger Supplerende bemærkninger: Børn og unge med øvrige svære sociale problemstillinger: Den svage stigning i svære sociale problemstillinger kan ikke uddybes. Jammerbugt Uændret udvikling Læsø Det vurderes at området vil være uændret de kommende år Mariagerfjord Ingen ændringer Morsø Ingen ændringer Rebild Børn og unge med Udviklingshæmmede Børn og unge med autismespektrum forstyrrelser Børn og unge med Udviklingshæmmede m/psykisk sygdom Børn og unge med ADHD Børn og unge med psykosociale problemer Supplerende bemærkninger Børn og unge med svære sociale problemstillinger: Forventres uændret. Der er stort fokus på i videst mulige omfang at støtte borgerne i nærmiljøet.

16 Fald i målgruppe Stigning i målgruppe Thisted Børn og unge med kognitive vanskeligheder som følge af en skade i hjernen Børn og unge med autismespektrum forstyrrelser Børn og unge med ADHD Udviklingshæmmede m/dom Børn og unge med psykosociale problemer Vesthimmerlands Børn og unge med fysiske funktionsnedsættelser Børn og unge med autismespektrum forstyrrelser Børn og unge med ADHD Børn og unge med sindslidelse Børn og unge med misbrug Børn og unge med psykosociale problemer Børn og unge med øvrige svære sociale problemstillinger Aalborg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: Ingen ændringer Supplerende bemærkninger: Udviklingsforstyrrelser: Der er pt. venteliste på aflastning til børn/unge med ADHD og autisme Øvrige svære sociale problemstillinger: Til stadighed en udfordring at placere børn/unge med misbrug og andre diagnoser. Udfordring at finde relevant skoletilbud ifm. anbringelse. Bemærkninger: Børn og unge med svære sociale problemstillinger: Flere borgere med komplekse problemstillinger tendenser er fx stigning i underretninger igen efter et fald fra 2011 til Flere økonomisk trængende fattige. Mange sager om udsættelser fra bolig, varmeopkrævninger mm. Andre målgrupper: I gruppen af misbrugende unge, oplever vi at det hovedsageligt er unge med problemer på mange fronter og med store familiemæssige udfordringer som dukker op i tilbuddene om misbrugsbehandling.

17 SAMLET EFTERSPØRGSEL EFTER PLADSER [Myndighed] Faldende efterspørgsel Øget efterspørgsel Brønderslev Hjørring Jammerbugt Uændret efterspørgsel Uændret efterspørgsel Psykiatri - Værksteder tilknyttet botilbud ( 103) Psykiatri - Botilbud til aflastningsophold ( 107) Handicap - Værksteder tilknyttet botilbud ( 103) Handicap - Botilbud til aflastningsophold ( 107) Misbrugstilbud - ambulantilbud ( 101) Misbrugstilbud - døgntilbud ( 101) Forsorgshjem ( 110) Krisecentre ( 109) Læsø Misbrugstilbud - ambulantilbud ( 101) Misbrugstilbud - dagtilbud ( 101) Mariagerfjord Uændret efterspørgsel Morsø Uændret efterspørgsel Rebild Psykiatri - Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Psykiatri - Botilbud til aflastningsophold ( 107) Handicap - Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Handicap - Botilbud til aflastningsophold ( 107) Misbrugstilbud - ambulantilbud ( 101) Misbrugstilbud - dagtilbud ( 101) Misbrugstilbud - døgntilbud ( 101) Forsorgshjem ( 110) Krisecentre ( 109) Thisted Psykiatri - Botilbud til midlertidigt ophold ( 107)

18 Faldende efterspørgsel Øget efterspørgsel Psykiatri - Botilbud til aflastningsophold ( 107) Psykiatri - Botilbud til længerevarende ophold ( 108/ 85 Handicap - Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Handicap - Botilbud til aflastningsophold ( 107) Handicap - Botilbud til længerevarende ophold ( 108/ 85 Vesthimmerlands Aalborg Handicap - Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Psykiatri - Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Handicap - samværstilbud ( 10) Handicap - Botilbud til længerevarende ophold ( 108/ 85) Misbrugstilbud - ambulantilbud ( 101) Forsorgshjem ( 110) (Krisecentre) ( 109) Aflastningstilbud til børn og unge ( 66, nr. 6) Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: Psykiatri - Værksteder tilknyttet botilbud ( 103) Psykiatri - samværstilbud ( 10) Specialbørnehaver ( 32) Øvrige specialundervisning og rådgivning til børn og unge Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: Misbrugstilbud - ambulantilbud ( 101) Misbrugstilbud - dagtilbud ( 101) Ældre- og Handicap- og Skoleforvaltningen Handicap - Værksteder tilknyttet botilbud ( 103) Handicap - samværstilbud ( 10) Ældre- og Handicap- og Skoleforvaltningen Handicap - Botilbud til aflastningsophold ( 107)

19 SAMLET EFTERSPØRGSEL EFTER PLADSER UDENFOR KOMMUNEN [Myndighed] Faldende efterspørgsel Øget efterspørgsel Brønderslev Psykiatri - Værksteder tilknyttet botilbud ( 103) Psykiatri - samværstilbud ( 10) Handicap - Værksteder tilknyttet botilbud ( 103) Handicap - samværstilbud ( 10) Hjørring Jammerbugt Psykiatri - Botilbud til længerevarende ophold ( 108/ 85) Handicap - samværstilbud ( 10) Handicap - Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Handicap - Botilbud til aflastningsophold ( 107) Handicap - Botilbud til længerevarende ophold ( 108/ 85) Døgntilbud til børn og unge ( 66, nr. 6) Uændret efterspørgsel Handicap - Værksteder tilknyttet botilbud ( 103 Handicap - samværstilbud ( 10) Misbrugstilbud - ambulantilbud ( 101) Misbrugstilbud - døgntilbud ( 101) Forsorgshjem ( 110) Krisecentre ( 109) Læsø Uændret efterspørgsel Mariagerfjord Uændret efterspørgsel Morsø Uændret efterspørgsel Rebild Psykiatri - Værksteder tilknyttet botilbud ( 103) Forsorgshjem ( 110) Psykiatri - samværstilbud ( 10) Krisecentre ( 109) Handicap - Værksteder tilknyttet botilbud ( 103) Handicap - samværstilbud ( 10) Thisted Psykiatri - Botilbud til længerevarende ophold ( 108/ 85) Handicap - Botilbud til længerevarende ophold ( 108/ 85) Vesthimmerlands Psykiatri - Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Handicap - Botilbud til længerevarende ophold ( 108/ 85)

20 Faldende efterspørgsel Øget efterspørgsel Aalborg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: Uændret efterspørgsel Ældre- og Handicap- og Skoleforvaltningen Psykiatri - Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Handicap - Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Aflastningstilbud til børn og unge ( 66, nr. 6) EFTERSPØGSEL EFTER SPECIALUNDERVISNINGSYDELSER [Myndighed] Faldende efterspørgsel Øget efterspørgsel Brønderslev CDH skoleafdelingen børn med høretab Uændret efterspørgsel Hjørring Uændret efterspørgsel Jammerbugt Uændret efterspørgsel Læsø Uændret efterspørgsel Mariagerfjord Uændret efterspørgsel Morsø Uændret efterspørgsel Aalborg Ældre- og Handicap- og Skoleforvaltningen ISH - 2A Småbørn (0-6 år) - Synsområdet og ASK Rebild Uændret efterspørgsel Thisted Efterspørgsel ikke angivet Vesthimmerlands Uændret efterspørgsel

21 EFTERSPØRGSEL TILBUD PÅ SIKREDE INSTITUTIONER OG LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD [Myndighed] Læsø Aalborg Bemærkninger Læsø vil fortsat have behov for 1 plads. Gladsaxe er handlekommune. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: Sagerne kommer i stimer, og det kan være svært at få placering i nærmiljøet. PLANLAGTE TILBUD INDEN FOR DE KOMMENDE TO ÅR [DRIFTSHERRE] Bemærkninger Nej kommune Hjørring Hjørring kommunes tilbud til borgere med handicap og sindslidelse udgør en bred vifte af tilbud. Med den variation der er i botilbuddene, er kommunen i stand til at matche borgernes behov indenfor målgrupperne af borgere med udviklingshæmning, psykiatri, fysisk handicap og senhjerneskade. Der vil fortsat være behov for at anvende tillbud i andre kommuner/ regioner til borgere med autismespektrumsforstyrrelser, borgere med massiv udadreagerende adfærd, borgere med dom til anbringelse, tilbud til døve Jammerbugt Behov for botilbud til ældre udviklingshæmmede undersøges pt. Aalborg Aalborg, Ældre- og Handicapforvaltningen åbner i 201 et nyt videnscenter med navnet VAMiS. Videnscentret får speciale i at lave kompetenceudvikling for ansatte samt til afhjælpning af misbrugsproblemer hos borgere med nedsat psykisk funktionsniveau. Der er tale om ambulante forløb for borgerne, som forventes at kunne blive i eget hjem/tilbud. I 201 indhenter Aalborg egne erfaringer med videnscentret, men det forventes, at der fra 2015 kan tages mod borgere fra andre kommuner. Der er endnu ikke taget stilling til hvorvidt tilbuddet skal indgå som et rammeaftaletilbud. Konsekvensen for eksisterende tilbud under rammeaftalen vil være, at der bliver mulighed for at kvalificere medarbejdere i tilbuddene til at varetage misbrugsproblemer hos borgere med nedsat psykisk funktionsniveau. Der vil ligeledes blive mulighed for at tilbyde borgere afhjælpning af misbrugsproblemer gennem et ambulant forløb på videnscentret. Region Nordjylland Regionen har ikke for nærværende planer om etablering af nye tilbud, men opmærksomheden henledes på, at ovennævnte dialogmøderække kan give anledning til, at der indgås bilaterale aftaler om leverance af regionale ydelser.

22 OVERTAGELSE AF REGIONALE TILBUD [DRIFTSHERRE] kommune Jammerbugt Hjørring Mariagerfjord Aalborg Nej Nej Hjørring har ikke tanker om at overtage regionale tilbud. Skal drøftes politisk forår 201 Ældre- og Handicapforvaltningen Aalborg overtager taleinstituttet TOMME PLADSER [DRIFTSHERRE] - Ingen kommunale driftsherrer har angivet problemer med tomme pladser. Region Nordjylland Center for Døvblindhed og Høretab Udvikling på Skoleafdelingen for børn Der er ledig kapacitet på Skoleafdelingen for børn med høretab med yderligere funktionsnedsættelse. På opgørelsestidspunktet var der samlet set i 2013 en ledig kapacitet på 1,8 ud af 12 pladser. Derudover har der som følge af ekstraordinær stor afgang af børn været en faldende udnyttelse af kapaciteten på Skoleafdelingen for døvblinde børn. På opgørelsestidspunktet var der samlet set i 2013 en ledig kapacitet på 3,8 ud af 11 pladser. Udvikling på døgntilbuddet for døvblinde børn Der er et stort sammenfald mellem de børn, der benytter Skoleafdelingen for døvblinde børn og døgntilbuddet for døvblinde børn, Bøgehuset. Ligesom i Skoleafdelingen har der i Bøgehuset været en faldende udnyttelse af kapaciteten grundet en ekstraordinær stor afgang af børn af samme årgang, som er overgået til voksenområdet på CDH. Ligesom i Skoleafdelingen har der været en stabil tilgang på børnedøgnområdet, der dog ikke har kunnet opveje den store afgang af børn. På opgørelsestidspunktet var der samlet set i 2013 en ledig kapacitet på 2,9 ud af 10 pladser på Bøgehuset. Hjerneskadeområdet

23 Region Nordjylland driver de to eneste døgnbaserede fase 3 rehabilteringstilbud til mennesker med erhvervet og medfødt hjerneskade i regionen; Behandlingscentret Østerskoven i Hobro, der har 16 døgnpladser til mennesker med medfødt hjerneskade og 6 døgnpladser til mennesker med erhvervet hjerneskade samt Rehabiliteringscenter Strandgården på Nykøbing Mors, der har i alt 10 døgnpladser til mennesker med erhvervet hjerneskade. Behandlingscentret Østerskoven henvender sig primært til den yngre målgruppe og har derfor et aktivt ungemiljø. Regionen kan konstatere et fald i efterspørgslen på pladser på hjerneskadeområdet. Regionen vurderer, at det er afgørende, at Regionen og kommunerne i fællesskab og i et tæt konstruktivt samarbejde sikrer, at alle borgere med en kompleks medfødt eller erhvervet hjerneskade har adgang til specialiseret hjerneskaderehabilitering. Det er samtidig afgørende, at samspillet mellem de regionale tilbud og kompetencerne i kommunerne styrkes endnu mere, så den enkelte borger sikres et kvalificeret og sammehængende forløb, der er koodineret forløb på tværs af de forskellige involverede aktører og tilbud. Der henvises til at begge tilbud er indstillet til at være omfattet af det forstærkede samarbejde. Specialbørnehjemmene Specialbørnehjemmene er et tilbud til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne efter lov om social service 66, stk. 6. det er organiseret som en enhedsorganisation med 6 afdelinger med i alt 39 pladser, der ligger geografisk spredt i den nordjyske region. Region Nordjylland kan konstatere et fald i efterspørgslen på pladser til tilbuddet. Region Nordjylland vil undersøge baggrunden for ændringerne i anvendelsen med henblik på en vurdering af, om der er tale om en midlertidig nedgang i efterspørgslen eller ændringerne er af mere permanent karakter.

24 VENTELISTER [DRIFTSHERRE] Ingen bemærkninger Hjørring Nej Jammerbugt Nej Læsø Ikke relevant Aalborg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: nej Ældre- og Handicapforvaltningen: nej Region Nordjylland Forsorgshjemsområdet Boformen Aas har ialt 15 pladser. det har de seneste år haft en overbelægning. Antallet af borgere, der er blevet afvist, har i årene 2011 og 2012 været på ca. 200 om året. Antallet af afvisninger i år er på samme niveau som de to seneste år. Langt hovedparten af afvisningerne skyldes mangel på pladser. Et mindre antal af borgere afvises, fordi de ikke tilhører målgruppen, eksempelvis unge under 18 år, borgere med massive plejebehov eller borgere med mindre komplekse behov og vanskeligheder Det bemærkes, at det angivne antal af afvisninger skal tages med et vist forbehold, da der eksempelvis kan være gengangere i opgørelsen, hvor det er den samme person, der bliver afvist på såkaldte flere, forskellige henvendere (henvendelse ved læge, sagsbehandler og borgeren selv). Tilsvarende er der ofte tilfælde, hvor der kan være usikkerhed om der er tale om en reel forespørgsel om optagelse eller blot en afklaring i forhold til, om der er plads på tilbuddet. Den gennemsnitlige opholdstid er blevet forlænget i forhold til tidligere, hvor borgerne typisk var indskrevet et par uger ad gangen. I dag er opholdene oftest på flere måneder, når der er tale om målgruppen af borgere med de mest komplekse behov. Dette skyldes dels ændringer i kompleksiteten i forhold til borgernes vanskeligheder, men opholdene forlænges også, fordi det ikke er muligt at henvise til andre egnede bo- eller behandlingstilbud. Dette gælder særligt i forhold til gruppen af ældre borgere.

25 ØVRIGE BEMÆRKNINGER [DRIFTSHERRE] Aalborg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: Pr er der ændret pladsantal på følgende tilbud i rammeaftalen: Børnebøgen: 1 pladser 16 pladser Limfjorden/Stjernehusene: 13 pladser 15 pladser Kvindekrisecenteret: 8 pladser 7 pladser Ældre- og Handicapforvaltningen ÆH opfordrer til, at der til trods for den ny overbygning på rammeaftalen omkring forstærket samarbejde, stadig er fokus på udviklingen i den del af tilbudsviften, som ikke indgår i det forstærkede samarbejde. Bl.a. for løbende at kvalitetssikre, at det er de rette tilbud, som indgår i det forstærkede samarbejde.

26 DRIFTSHERREINDMELDINGER Brønderslev kommune: Navn på tilbud: Hedebo Målgruppe: Borgere med sindslidelse Ydelser: 107 Beskrivelse af forslag: det skal ombygges, så boligerne kan bilve tidssvarende. Det forventes at ombygningen påbegyndes i løbet af 201 Økonomiske konsekvenser ved forslaget: Kontaktoplysninger: Inge Tengnagel, tlf: eller mail: Brønderslev kommune: Navn på tilbud: Cassiopeia Målgruppe: borgere med udviklingshæmning Ydelser: 85 Beskrivelse af forslag: Det forventes at tilbuddet enten sidst på året 201 eller i brgyndelsen af 2015 skal flytte til en anden adresse. Økonomiske konsekvenser ved forslaget: Kontaktoplysninger: Inge Tengnagel, tlf: eller mail: Mariagerfjord : Navn på tilbud: SAB (Samvær aktivitet beskæftigelse) Målgruppe: udviklingshæmmede Ydelser: dagbeskæftigelsestilbud Beskrivelse af forslag: Der pågør i 201 en reorganisering af SAB, som forventes effektureret fra 2015 og frem Vesthimmerlands : Navn på tilbud: Rosenvænget Målgruppe: Ældre, demente udviklingshæmmede Ydelser: Botilbud efter ABL 105 og SL 85 Beskrivelse af forslag: Nedlæggelse af 1 plads, fra 6 pladser til 5 pladser Økonomiske konsekvenser ved forslaget: Evt. minimal takstforhøjelse Kontaktoplysninger: Forstander Nellie Hilding, tlf

27 Aalborg, Ældre- og Handicapforvaltningen: Navn på tilbud: Nøddehuset Målgruppe: Børn og unge med autisme Ydelser: Aflastning Beskrivelse af forslag: det godkendes til at kunne tilbyde midlertidig aflastning efter SEL 107 Økonomiske konsekvenser ved forslaget: Ingen, konsekvensen er en tryg overgang fra unge- til voksentilværelsen Kontaktoplysninger: Jonna Kastbjerg, Fagcenterchef, Fagcenter for Autisme og ADHD, Region Nordjylland: Navn på tilbud: Sødisbakke Målgruppe: Mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedesættelse. Ydelser: Lov om social service 10, 108 og lov om almene boliger 85. Beskrivelse af forslag: Sødisbakke er organiseret som en enhedsorganisation med 10 botilbud samt et aktivitets- og samværstilbud. Der er i alt 122 døgnpladser samt 85 aktivitets- og samværspladser. Region Nordjylland har som en del af udviklingsplanen for Sødisbakke besluttet at igangsætte et arbejde, der har til formål at skærpe den faglige profil på de enkelte botilbud samt på aktivitets- og samværstilbuddet. Formålet er at sikre endnu større tydelighed og gennemsigtighed i indholdet af ydelsen på de enkelte tilbud. Dette udviklingsarbejde kan give anledning til ændringer i forhold til det enkelte tilbuds nuværende ydelser og faglige profil. Økonomiske konsekvenser ved forslaget: De konkrete tiltag kan medføre en ændring i takstniveauet på de enkelte botilbud. Kontaktoplysninger: Anders H. Hildestad, tlf ,

28 27. februar 201 Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland Indhold 1. Baggrund Formål Kriterier for udvælgelse af de mest specialiserede tilbud Udvælgelsesprocessen Forpligtigelser for de mest specialiserede tilbud Model for et forstærket samarbejde samarbejdsmodellens indholdsside Hovedsporet: generelle vilkår, systematisk dialog og forebyggende monitorering Det supplerende spor: indgåelse af specifikke aftalevilkår for det enkelte tilbud... 11

29 1. Baggrund De nordjyske kommuner og Region Nordjylland indgår hvert år en udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. I udviklingsstrategierne for 2013 og for 201 var det indskrevet som et fokusområde, at det hidtidige rammeaftalesamarbejde skulle suppleres med en strategi for et forstærket, mere forpligtende samarbejde om de mest specialiserede tilbud. I nærværende notat præsenteres udvælgelseskriterierne og aftalemodellen for et sådant styrket nordjysk samarbejde om sikring af de mest specialiserede sociale tilbud i landsdelen. Samarbejdsmodellen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Den Administrative Styregruppe for socialområdet og specialundervisning. Der blev, som led i arbejdsgruppens arbejde, afholdt et politisk dialogmøde i december 2012 i Rebild om fokusområdet. På dialogmødet blev der gennemgående udtrykt opbakning til at styrke det tværkommunale samarbejde om sikring af de mest specialiserede tilbud i Nordjylland. Der blev endvidere tilkendegivet, at de grundlæggende principper for samarbejdets afgrænsning og indhold skulle behandles politisk i regi af KKR Nordjylland (kontaktrådet i Nordjylland). Udvælgelseskriterierne og samarbejdsmodellen er på denne baggrund blevet behandlet og godkendt af KKR i oktober Formål Målet er at sikre, at borgerne i regionen til stadighed har adgang til de fornødne specialiserede tilbud og kompetencer ved at etablere et forstærket tværkommunalt samarbejde, der kan understøtte eksistensen af de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland. Det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland er en overbygning på det eksisterende rammeaftalesamarbejde om faglig udvikling, styring og koordinering af de specialiserede kommunale og regionale tilbud i Nordjylland, der benyttes af mange kommuner. Gruppen af de mest specialiserede tilbud udgør således en lille delmængde af de tilbud, der er omfattet af styringsaftalen og udviklingsstrategien. Denne relation er illustreret ved figur 1. Figur 1: Samarbejdsniveauer for de kommunale og regionale sociale tilbud i Nordjylland De mest specialiserede kommunale og regionale tilbud i Nordjylland: Forstærket samarbejde De kommunale og regionale tilbud i Nordjylland, som anvendes af mange kommuner: omfattet af rammeaftalens udviklingsstrategi og styringsaftale Alle kommunale og regionale tilbud i Nordjylland: Omfattet af takstbekendtgørelsens regler om afregning og fastlæggelse af omkostnings-baserede takster 2

30 3. Kriterier for udvælgelse af de mest specialiserede tilbud For at sikre højst mulig gennemskuelighed, konsistens og sammenlignelighed på tværs ved udvælgelsen af de mest specialiserede tilbud, er der formuleret en række almene udvælgelseskriterier, der kan anvendes ved vurderingen af alle typer af tilbud og også over tid. Vurderingen af, om et givent tilbud skal udpeges som mest specialiseret, afhænger af, om tilbuddets målgruppe har helt særlige karakteristika, og deraf følgende særlige behov, som alene kan imødekommes af et tilbud med specialiserede kompetencer. Ved udvælgelsen skal der desuden tages hensyn til, hvad kommunerne selv kan løse i eget regi/i klynger, og hvad kommunerne som udgangspunkt ikke ønsker at løfte selv, men gerne ser en forsyning opretholdt i landsdelen. Kriterierne er på den baggrund inddelt i tre kategorier hhv.: A. Kriterier, der vedr. målgruppens karakteristika, B. Kriterier, der vedrører tilbuddets kompetencer, og C. Kriterier, der vedrører forhold i omgivelserne herunder det eksisterende udbud og efterspørgslen efter tilbudstypen i Nordjylland For, at et eksisterende tilbud kan blive udvalgt blandt de mest specialiserede, skal tilbuddet opfylde alle tre kategorier (A, B og C). Det gælder dog for at skabe befordrende opstartsvilkår lempeligere udvælgelsesvilkår for nye tilbud, der etableres netop med det formål at løfte indsatser, der ellers ikke ville blive varetaget i Nordjylland (jf. tabel 1). Tabel 1: Regler for udvælgelse af de mest specialiserede tilbud Regel for udvælgelse Undtagelse Et tilbud skal opfylde alle 3 kategorier (A, B og C i tabel 2) for at blive indstillet som et af de mest specialiserede tilbud, der kan omfattes af et forstærket samarbejde Et nyoprettet/nyudviklet tilbud kan omfattes af det forstærkede samarbejde, selvom tilbuddet ikke fra start opfylder alle tre kategorier. Dispensationen forudsætter, at der i Den Administrative Styregruppe er enighed om, at der er behov for at oprette tilbuddet for at løfte en særlig indsats, der ellers ikke ville blive adresseret i Nordjylland. Kriterierne inden for hver kategori fremgår nedenfor af tabel 2. Her fremgår desuden en eksemplificerende beskrivelse af, hvornår den enkelte kategori er tilstrækkeligt opfyldt. Det skal understreges, at det er dynamiske forhold, der med kriterierne skal vurderes på. Selvom de samme kriterier anvendes uændret over tid, vil vurderingen af, hvilke konkrete tilbud, der skal omfattes af det forstærkede samarbejde, meget vel kunne ændre sig, og ikke kun som et udtryk for, at det enkelte tilbud har ændret sig, men også fordi der i mellemtiden kan være sket forskydninger i det kommunale landskab. 3

31 Tabel 2.: Kriterier til udvælgelse af de mest specialiserede tilbud KATEGORI A: MÅLGRUPPEN Krav til opfyldelse af kategori A Kategori A er opfyldt, hvis tilbuddet lever op til mindst ét af de tre kriterier i gruppen (dvs. enten A.1, A.2. eller A.3 skal være opfyldt) Kriterium A.1: Beskrivelse det er til små målgrupper med behov for et målgruppespecifikt tilbud Formålet med dette kriterium er at identificere de tilbud, som retter sig til målgrupper, som har en så lille volumen, at der kun er et begrænset underlag for at opbygge specialiseret viden. Den enkelte kommune vil kun sjældent opleve at få borgere inden for målgruppen, og der kan i mindre kommuner godt gå flere år imellem tilfældene. Det er en forudsætning for at leve op til kriteriet, at målgruppen har særlige behov, der ikke kan imødekommes inden for rammerne af tilbud, der retter sig mod andre målgrupper. En indikation på kriteriet kunne fx være, at der i gennemsnit kun registreres ca. 15 tilfælde årligt i Nordjylland (svarende til ca. 1 tilfælde om året pr indbyggere). Eksempel: Mennesker med sjældne diagnoser, der afføder særlige behov Kriterium A.2: det er til målgrupper med meget høj kompleksitetsgrad Beskrivelse Formålet med dette kriterium er at identificere de tilbud, som retter sig til de meget komplekse målgrupper med en flerhed af samtidige og svære funktionsnedsættelser. Vurderingen af, om der er en meget høj kompleksitetsgrad, skal baseres på konkrete vurderinger af et givent tilbuds målgruppe, men vil altid afhænge både af antallet og af graden af funktionsnedsættelserne. Eksempler: Mennesker med svær autisme kombineret med eksempelvis misbrug, særlig udadreagerende adfærd, udviklingshæmning og/eller opmærksomhedsforstyrrelse Mennesker med svær medfødt eller erhvervet hjerneskade kombineret med eksempelvis fysisk funktionsnedsættelse (fx høre-/syns-/ mobilitetsnedsættelse) og kommunikationsnedsættelse Mennesker med svær udviklingshæmning kombineret med eksempelvis fysisk funktionsnedsættelse (fx syns-/hørenedsættelse), misbrug, udadreagerende adfærd og/eller stærke personlighedsforstyrrelser

32 Kriterium A.3: Beskrivelse det er til målgrupper, som er udmeldt af Socialstyrelsen som fokusområder Formålet med kriteriet er, at identificere de tilbud, som der fra central side vil være fokus på i den nationale koordinationsstruktur. Socialstyrelsen får med den nye nationale koordinationsstruktur mulighed for at udpege målgrupper eller særlige indsatser, hvor styrelsen anser, der er behov for øget koordination og planlægning mellem kommunerne for at sikre udbuddet af de specialiserede indsatser. For hver region skal kommunerne afrapportere i fællesskab til Socialstyrelsen, hvordan man tilrettelægger og organiserer indsatsen indenfor de udmeldte områder. Eksempler (nævnt i regeringens udspil til justering af kommunalreformen): Mennesker med svære spiseforstyrrelser med behov for en højt specialiseret indsats Særligt skadede spæd- og småbørn KATEGORI B: TILBUDDET Krav til opfyldelse af kategori B Kategori B er opfyldt, hvis tilbuddet lever op til kriterium B.1 Kriterium B.1 Beskrivelse det skal have specialiserede kompetencer til at dække målgruppernes særlige behov Formålet er at afgrænse udvælgelsen til tilbud, som er kendetegnet ved at have specialiserede kompetencer til at imødekommer målgruppernes særlige behov. Om kriteriet er opfyldt vil afhænge af en konkret vurdering af et givent tilbuds indsatser. Der vil typisk være tale om tilbud, som kan betragtes som regionale flagskibe inden for feltet, som råder over nyeste viden og har dokumenteret erfaring med håndtering af den konkrete målgruppes specifikke problemstillinger. Eksempler på specialiserede kompetencer: ekspertviden hos enkelte medarbejdere og specialiserede tværfaglige kompetencer i sammensætningen af personalegruppen, veldokumenteret erfaring med anvendelse af anerkendte metoder og tilgange 5

33 KATEGORI C: OMGIVELSERNE Krav til opfyldelse af kategori C Kategori C er opfyldt, hvis tilbuddet lever op til begge kriterier i gruppen (dvs. både C.1 og C.2 skal være opfyldt) Kriterium C.1: Der er som udgangspunkt ingen alternativer til tilbuddet i Nordjylland, og det vurderes samtidig at være nødvendigt at opretholde tilbudstypen i landsdelen Beskrivelse Formålet med kriteriet er at afgrænse udvælgelsen til de tilbud, hvor der kun er få - som udgangspunkt ingen - alternative tilbud i Nordjylland til at løfte målgruppens behov. Det er samtidig en forudsætning, at det vurderes nødvendigt at opretholde tilbudstypen i landsdelen af hensyn til bevarelse af kompetencer og viden, frem for at basere forsyningen på tilkøb i andre landsdele. Kriterium C.2: Beskrivelse det er afhængig af et stort optageområde Formålet med kriteriet er at identificere de tilbud, som er afhængige af at have et stort optageområde på størrelse med hele regionen for at kunne drives fagligt og økonomisk bæredygtigt 6

34 . Udvælgelsesprocessen Processen med konkret at udvælge de mest specialiserede tilbud, der omfattes af et forstærket samarbejde, gennemføres årligt og tilrettelægges hvert år som beskrevet i figur 2. Figur 2: Proces for sammensætning af lister over de mest specialiserede tilbud: 7

35 5. Forpligtigelser for de mest specialiserede tilbud Der er en række forpligtigelser for de tilbud, der er udvalgt til at omfattes af det forstærkede samarbejde, og som dermed vil få en særlig opmærksomhed. Forpligtigelserne indebærer, at: - det skal tilstræbe at fastholde sin flagskibsposition ved løbende at vedligeholde sine specialiserede kompetencer og udvikle tilbuddet i forhold til målgruppernes behov - det er forpligtet til at dele sin viden og ekspertise med alle kommuner i regionen - det skal, hvor relevant, dokumentere effekten af sine indsatser - dets pladser skal være tilgængelige for alle kommunerne i regionen, og en kommunal driftsherre må i tilfælde af ventelister ikke give forrang til borgere fra egen kommune - det skal drives økonomisk ansvarligt med fokus på løbende tilpasninger og tæt dialog med kommunerne om ændringer i efterspørgslen efter tilbuddets ydelser og pladser - det skal have en gennemsigtig og åben drift, og bidrage med afrapportering af nøgletal, der gør det muligt at løbende at monitorere tilbuddets økonomiske og faglige bæredygtighed 8

36 6. Model for et forstærket samarbejde samarbejdsmodellens indholdsside I dette afsnit gennemgås den konkrete samarbejdsmodel for det forstærkede samarbejde. Som beskrevet indledningsvist er formålet med et forstærket tværkommunalt samarbejde at understøtte eksistensen af de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland. De udpegede tilbuds eksistensgrundlag kan først og fremmest styrkes ved at øge de udpegede driftsherres sikkerhed. Det er dog samtidig afgørende, at samarbejdsmodellen sammensættes, så driftsherre fortsat har et incitament til omkostningseffektiv og rentabel drift og styring. Modellen består derfor af to spor hhv. et hovedspor, med aftaler der omfatter alle de udpegede tilbud, og som primært har et forebyggende sigte, samt et supplerende spor ( nødsporet ), der kun benyttes undtagelsesvist og efter nærmere konkret aftale, når der foreligger en særlig situation i forhold til det enkelte tilbud Hovedsporet: generelle vilkår, systematisk dialog og forebyggende monitorering Det forstærkede samarbejdes hovedspor består af de generelle vilkår, aftaler og forpligtigelser, der fra start og kontinuerligt gælder for alle tilbud, der udpeges som mest specialiserede. Hovedsporet indeholder konkret tre elementer, nemlig 1) et generelt beskyttelsesvilkår, 2) en model for systematisk og formaliseret dialog og 3) en forpligtigelse til early-warning. Alle tre elementer gennemgås kort nedenfor. Beskyttelsesvilkår Med henvisning til formålet om at øge driftsherres sikkerhed og planlægningshorisont aftales det, at de udpegede tilbud fra start tilgodeses med ét særligt beskyttelsesvilkår - i form af en aftale om, at ingen af de nordjyske kommuner etablerer nye konkurrerende tilbud med samme indhold som et af de tilbud, der er udpeget som mest specialiseret. Det bemærkes i den forbindelse, at det i forvejen indgår som et kriterium for udvælgelsen, at der som udgangspunkt ikke findes alternativer til de udpegede tilbud i Nordjylland (jf. kriterium C.1). Boks 1: Beskyttet konkurrencevilkår for tilbud omfattet af forstærket samarbejde rne forpligtiger sig til, at man ikke etablerer nye konkurrerende tilbud med samme indhold som et tilbud, der er udpeget som mest specialiseret og omfattet af det forstærkede samarbejde Systematisk og formaliseret dialog Driftsherres sikkerhed og planlægningshorisont skal først og fremmest understøttes ved at sikre adgang til pålidelige oplysninger om kommunernes forventninger til efterspørgslen, og ønsker til den faglige udvikling. Oplysningerne tilvejebringes og kvalitetssikres gennem en formaliseret, systematisk og forpligtigende dialog. De enkelte elementer i den formaliserede dialog er beskrevet i punktform i boks 2. Det er en afgørende forudsætning for modellens funktionsdygtighed, at begge dialogparter driftsherre og kommunerne som myndighed forpligtiger sig til at bidrage til processen med vilje til åbenhed og dataindmeldinger af høj kvalitet. 9

37 Boks 2: Model for systematisk dialog om tilbud omfattet af forstærket samarbejde o Driftsherre udarbejder og vedligeholder detaljeret ydelseskatalog og servicedeklaration for tilbuddet. Driftsherre afrapporterer årligt om status for belægning, venteliste, økonomi (budget og årsresultat) samt planer for faglig udvikling o rne (som myndighed) indmelder i tilknytning til de årlige indmeldinger til rammeaftalen konkret for hvert af de tilbud, der er omfattet af det forstærkede samarbejde, om: o fremadrettede intentioner for brugen af det konkrete tilbud o evt. ønsker til ændringer/faglig udvikling af tilbuddet, der vil styrke den fortsatte brug af tilbuddet o årsag, hvis et tilbud ikke anvendes eller ikke forventes anvendt fremover o o o De modtagne årsrapporter fra driftsherrer og indmeldingerne fra kommunerne som myndighed udsendes i høring med henblik på at alle aftalepartnere har mulighed for at afgive skriftlige bemærkninger til det samlede billede (Evt.) Driftsherres forslag til udviklingsplan og de gennemgående tendenser i kommunernes indmeldinger om ønsker til faglig udvikling drøftes på dialogmøde mellem driftsherre og et udvalg af fagpersoner fra myndighedssiden med kendskab til tilbuddets målgruppe. Der kan sammensættes et aftager-udvalg for hvert af de udpegede, mest specialiserede tilbud. Det er det enkelte tilbuds driftsherre, der vurderer, om man ser behov for det. Hvis driftsherre ønsker et fagligt dialogforum, skal der forelægges forslag til en konkret model til Den Administrative Styregruppes godkendelse Der gennemføres en årlig status-drøftelse af det enkelte tilbud i Den Administrative Styregruppe med fokus på den faglige og økonomiske bæredygtighed. Drøftelsen tager udgangspunkt i den årlige afrapportering fra driftsherre, indmeldingerne fra myndighed, evt. høringsbemærkninger samt evt. anbefalinger fra et fagligt dialogmøde. Early-warning Det forstærkede samarbejde skal skabe mulighed for, at der administrativt kan reageres tidligt i forhold til begyndende vanskeligheder. En tidlig indsats vil skabe de bedste forudsætninger for, at man alene med små justeringer kan forebygge, at der opstår alvorlig bekymring for et tilbuds økonomiske og faglige bæredygtighed. Driftsherre er derfor forpligtet til løbende og tidligt at gøre opmærksom på det, hvis der opstår bekymringer i forhold til driften. En early-warning vil kunne give anledning til en periodevis tættere monitorering af tilbuddets udvikling med løbende levering af nærmere aftalt ledelsesinformation til Den Administrative Styregruppe. Boks 3: Driftsherres forpligtigelse til early-warning Driftsherre skal: o løbende orienterer Den Administrative Styregruppe, hvis der registreres væsentlige afvigelser i kommunernes efterspørgselsmønster i forhold til de kendte forventninger o informerer Den Administrative Styregruppe snarest, hvis der opstår bekymringer om tilbuddets faglige og økonomiske bæredygtighed 10

38 6.2. Det supplerende spor: indgåelse af specifikke aftalevilkår for det enkelte tilbud Det supplerende spor adskiller sig fra hovedsporet ved kun at skulle benyttes undtagelsesvist, nemlig i de situationer, hvor der er opstået en særlig bekymring omkring et af de udpegede tilbuds bæredygtighed. Der vil i sådanne situationer kunne indgås aftale om iværksættelse af særlige vilkår/initiativer med henblik på at understøtte tilbuddets fortsatte drift. I boks nedenfor er der til inspiration oplistet et katalog over redskaber, der eksempelvis vil kunne bringes i anvendelse i en sådan situation enten særskilt eller i kombination. Det skal bemærkes, at listen hverken er udtømmende eller retningsgivende i forhold til hvilke løsningsmodeller, der konkret kan iværksættes. Boks : Inspirationskatalog eksempler på mulige særlig vilkår og tiltag i forhold til konkrete tilbud o Aftale om samordning af de kommunale myndighedsstrategier for indsatsen på området. Såfremt der foreligger forløbsbeskrivelse fra Socialstyrelsen af den fagligt anbefalede indsats for målgruppen tages udgangspunkt heri o Aftale om omlægning / sammenlægning af beslægtede tilbud på baggrund af fælles analyse af det organisatoriske setup på området o o o o o o o o Aftale om særlige driftsbetingelser i form af forlængede opsigelsesvarsler (Indebærer, at driftsherre får en lidt længere planlægningshorisont) Aftale om, at der kan anvendes en lavere budgetteret belægningsprocent (Vil i praksis indebære en takststigning for tilbuddet) Indgåelse af forpligtende købsaftaler (Køber kan fx forpligtes til køb af et minimum antal pladser, hvor betaling sker, uanset om pladserne anvendes eller ej) Aftale om indgåelse af solidarisk underskudsgaranti Aftale om objektiv finansiering af tilbuddet (Indebærer, at alle kommuner bidrager til finansieringen at et tilbud uafhængigt af det konkrete forbrug, men i stedet baseret på en nærmere aftalt fordelingsnøgle fx befolkningstal. Modellen giver driftsherre sikkerhed for en grundfinansiering helt uafhængig af udsving i efterspørgslen) Aftale om abonnementsfinansiering (Indebærer, at kommunerne køber en trækningsret til en given ydelse. Betalingen er som ved objektiv finansiering - uafhængig af forbrug, men køber tager aktivt stilling til sin deltagelse. Modellen giver driftsherre større økonomisk forudsigelighed) Aftale om en kombinationsmodel af takst og objektiv finansiering (Indebærer, at en vis del af tilbuddets omkostninger fortsat finansieres gennem betaling af takst for det faktiske forbrug, mens den resterende del af omkostningerne dækkes af objektiv finansiering. Vægtningen mellem de to elementer kan variere) Aftale om kontrolleret lukning herunder samarbejde om omplacering af medarbejdere med henblik på fortsat sikring af de specialiserede kompetencer i Nordjylland 11

39 Det er en afgørende præmis for samarbejdet, at ingen af redskaberne udløses pr. automatik. rne har forlods alene forpligtiget sig til at indgå i en tæt og løsningsorienteret dialog med driftsherre. Beslutningen om, hvorvidt der skal iværksættes særlige vilkår og hvilke vilkår, det i givet fald skal være vil således altid afhænge af en konkret vurdering af den aktuelle situation og konkrete sag. Samarbejdsmodellen indebærer derimod, at beslutningsprocessen tilrettelægges efter samme linjer i hver sag. Processen skal, ved evt. beslutning om at iværksætte særlige vilkår i forhold til et tilbud, overordnet tilrettelægges som beskrevet i figur 3. Figur 3: Beslutningsproces ved iværksættelse af særlige vilkår for et af de mest specialiserede tilbud 12

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Frederikshavn Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der

Læs mere

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: D R I F T S H E R R E S I N D S T I L L I N G A F T I L B U D T I L D E T F O R S T Æ R K E D E S A M A R B E J D E ( I N D M E L D I N G A F N Y E T I L B U D ) FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 18. december Besvarelser bedes fremsendt:

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 18. december Besvarelser bedes fremsendt: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST

KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST FORORD Det specialiserede social- og specialundervisningsområde er et kommunalt kerneområde,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Årsrapport for Enterne

Årsrapport for Enterne Årsrapport for Enterne 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Enterne Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter... 3 2. Formål med

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

I N D S T I L L I N G S S K E M A

I N D S T I L L I N G S S K E M A I N D S T I L L I N G S S K E M A ANGIV NAVN PÅ DEN DRIFTSHERRE, DER INDSTILLER TILBUDDET (I BOKSEN NEDENFOR): Region Nordjylland. Navn på tilbud: Evt. navn på afdeling/ydelse: Behandlingscentret Østerskoven.

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS National koordinationsstruktur I Regeringen vil: Etablere en ny dialogbaseret national koordinationsstruktur for den

Læs mere

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 A. Politiske visioner i kommunerne Nøgleord fra politiske visioner på børneområdet: Tidlig indsats, helhedsorientering,

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Afrapportering KKR Nordjylland

Afrapportering KKR Nordjylland Afrapportering KKR Nordjylland Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen 1 INDLEDNING Socialstyrelsen udsendte i et brev til alle kommuner

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE v. Rammeaftale Sjælland National koordinationsstruktur: Socialstyrelsens rolle og centrale udmeldinger Socialstyrelsen

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen

Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Taleinstituttet - Børneafdelingen Indhold 1. Opsamling og særlige

Læs mere

Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Indhold Indledning... 3 Samarbejdsmodel om

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften . Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper og giver et hurtigt samlet overblik i forhold

Læs mere

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 16. marts 2015 BESVARELSEN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

Bilag til DAS. 16. januar 2015

Bilag til DAS. 16. januar 2015 Bilag til DAS 16. januar 2015 Punkt 4 (Spørgerammer indmeldinger til rammeaftalen 2016) Bilag 1: Udkast Indmeldingsskema Udviklingsstrategi 2016 Bilag 2: Udkast Indmeldingsskema Det forstærkede samarbejde

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens Barfoed,

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

Rammeaftale 2016. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2016. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2016 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 Version 1.0 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar NORDJYLLAND

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar NORDJYLLAND KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategien er den ene del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen omfatter

Læs mere

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT NOTAT Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Nedenstående er en opfølgning på den omstillingsstrategi for Bo- og beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj, som Sundhedsudvalget

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Punkt nr. 8 - Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og. Rammeaftale 2016. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og

Punkt nr. 8 - Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og. Rammeaftale 2016. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og Bilag 1 - Side -1 af 124 Rammeaftale 2016 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152...

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152... Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt.

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet 1. januar 2015 Kridtsløjfen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Kridtsløjfen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2015 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum Hovedstaden 16. november

Referat Regionalt Dialogforum Hovedstaden 16. november Referat Regionalt Dialogforum Hovedstaden 16. november 2015 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske Handicaporganisationer

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

Udviklingsstrategi sammenfatning

Udviklingsstrategi sammenfatning Click here to enter text. Udviklingsstratgei 2013 - sammenfatning Til Kopi til Fra KDK / KKR Sekretariat for rammeaftaler 27-02-2012 Sagsnr./Dok.nr. 2011-20535 / 2012-69524 Udviklingsstrategi 2013 - sammenfatning

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 24. november 2015 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelsen godkendt og oversendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Redegørelsen godkendt og oversendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Side 1 Pkt.nr. 5 Strategier på det sociale område KKR 608843 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social og Sundhedsudvalget, at det anbefales over Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 6 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 6 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 6 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Årsrapport for Specialbørnehaven Birken 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap

Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap Indhold 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Definition af målgruppe 4. Målgruppens behov 5. Assens Kommunes tilbud 6. Målgruppens

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

KOM OG BIDRAG TIL RAMMERNE FOR

KOM OG BIDRAG TIL RAMMERNE FOR KOM OG BIDRAG TIL RAMMERNE FOR DET NORDJYSKE SAMARBEJDE PÅ SOCIALOMRÅDET Workshop om Rammeaftalen 2018 - Hvordan skal vi samarbejde på det specialiserede socialog undervisningsområde? 6. februar 2017 kl.

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde

Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden Torsdag den 5. januar 2012 Indhold Kort

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere