Kom godt i gang med bevillingsreformen. - en vejledning for institutioner, der overgår til omkostningsbaserede bevillinger på forslag til finanslov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med bevillingsreformen. - en vejledning for institutioner, der overgår til omkostningsbaserede bevillinger på forslag til finanslov"

Transkript

1 Kom godt i gang med bevillingsreformen - en vejledning for institutioner, der overgår til omkostningsbaserede bevillinger på forslag til finanslov for udgave - februar 2006

2 2 Kom godt i gang med bevillingsreformen 1. Indledning Målgruppe Organisering Forberedelse Ændringer i forhold til 3. udgave af denne vejledning Tidsplan Indrapportering i Statens Budgetsystem Ansvars- og rollefordeling... 8 Institutionen... 8 Ressortdepartementet... 8 Finansministeriet Proces for opstilling af et omkostningsbaseret budget for FFL2007 trin for trin Trin 1: Beregnet tilpasning af primo 2006-balance Trin 2: Budgettering af balance og drift Trin 3: Fastsættelse af bevilling og låneramme Trin 4: Indrapportering af et omkostningsbaseret FFL-bidrag i Statens Budgetsystem Overgang til drift Bilag 1. Arbejdsplan for omkostningsbaseret FFL

3 3 1. Indledning Med Finansudvalgets tiltrædelse af Akt 163 af 24. juni 2004 er det besluttet at indføre omkostningsbaserede bevillinger på finansloven fra På finanslovforslaget for 2007 skal bevillingerne på alle hovedkonti, der er omfattet af omkostningsreformen, være omkostningsbaserede. I denne vejledning beskrives indholdet og forløbet af den generelle overgang til omkostningsbevillinger på finanslovforslaget for Overgangen til omkostningsbevillinger indebærer, at: der foretages en fordeling af udgiftsrammer på hovedkontoniveau der foretages en teknisk beregnet tilpasning af institutionens balance pr. 1. januar 2006 der udarbejdes omkostningsbaserede budgetter for balance og drift der fastsættes omkostningsbaserede driftsbevillinger og lånerammer anmærkningerne på finanslovforslaget for 2007 udarbejdes efter nye omkostningsbaserede retningslinjer og på baggrund af en ny statslig kontoplan Indførelse af omkostningsbaserede bevillinger på finanslovforslaget for 2007 er en teknisk omlægning af de eksisterende rammer. Det betyder, at institutionerne skal kunne gennemføre de samme aktiviteter i 2007 uanset om finansloven er udgifts- eller omkostningsbaseret. I de fleste tilfælde betyder dette, at bevillingen vil være nogenlunde uændret, idet der dog kan være tale om en række tekniske korrektioner for at sikre en ressourcemæssig neutral omlægning. Merbevillingsønsker og øvrige tekniske ændringer kan ikke indgå i den tekniske omlægning. Herudover indebærer overgangen, at institutionerne forud for finansåret 2007 tilpasser interne styringsprocesser, administrative forretningsgange, rutiner mv. i nødvendigt omfang til at kunne anvende de ændrede bevillingsregler med henblik på den løbende omkostningsbaserede budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse. Dette indebærer blandt andet omlægning til den nye likviditets- og finansieringsordning, tilpasning af den regnskabsmæssige organisation (nummerstruktur) samt tilpasning af den interne og eksterne økonomirapportering. 1.1 Målgruppe Vejledningen henvender sig til de institutioner, der skal overgå til omkostningsbaserede bevillinger på FFL07. Vejledningen kan ligeledes anvendes af ressortdepartementerne og de involverede budgetkontorer i Finansministeriet. 1.2 Organisering Der er på alle ministerområder nedsat styregrupper. Styregruppernes opgave er at følge og støtte implementeringen af omkostningsbevillinger, både i forberedelsesfasen og helt frem til at omkostningsbevillingerne er implementeret på FFL07. Styregrupperne består af ressortdepartementet, alle institutioner inden for ministerområdet, det relevante budgetkontor i Finansministeriet, repræsentanter fra Finansministeriets Administrationspolitiske Center (APC) og Økonomistyrelsen.

4 4 Det anbefales, at der afholdes et opstartsmøde i styregrupperne i januar, og at der derudover som minimum holdes møder i tilknytning til afleveringsfristerne, jf. tidsplanen nedenfor. 1.3 Forberedelse Med henblik på at lette overgangen til omkostningsbevillinger på FFL07 har ressortdepartementerne og institutionerne gennemført en række forberedelsesaktiviteter i efteråret Forberedelsesaktiviteterne har været opdelt i fire elementer: 1. Organisering af processen 2. Afgrænsning af bevillingsreformen 3. Identifikation af mulige problemfelter og såkaldte forretningskritiske aktiver 4. Opstilling af investeringsbudget. Formålet med forberedelsesaktiviteterne i efteråret 2005 har været at forberede departementer og institutioner til overgangen til omkostningsbevillinger, og at tage hul på nogle af de væsentligste og mest krævende opgaver i forbindelse med omlægningen i form af identifikation af mulige problemfelter og opstilling af et investeringsbudget. De foreløbige investeringsbudgetter udarbejdet i efteråret 2005 kan i mange tilfælde genbruges i forbindelse med udarbejdelse af et omkostningsbaseret finanslovforslag for Som alle andre dele af de omkostningsbaserede budgetter, skal investeringsbudgetterne godkendelse af Finansministeriet. 1.4 Ændringer i forhold til 3. udgave af denne vejledning Der er ikke foretaget væsentlige indholdsmæssige ændringer i forhold til 3. udgave af den foreliggende vejledning: Kom godt i gang med bevillingsreformen, 3. udgave af august Vejledningen er opdateret, herunder med en gældende tidsplan for den generelle overgang.

5 5 2. Tidsplan Nedenfor vises tidsplanen for overgangen til omkostningsbevillinger på finanslovforslaget for De angivne uger og datoer vil evt. skulle justeres på baggrund af fastlæggelsen af den endelige tidsplan for FFL07. Finansministeriet vil efter vanlig praksis fremsende rammebrev og en udgiftsbaseret rammeudmelding i februar. Omlægningen til omkostningsprincipper er herefter koncentreret om følgende afleveringer til Finansministeriet: Tidsplan for overgang til omkostningsbevillinger på FFL07. Tidspunkt Aktivitet d. 6. marts 2006 Runde 1 teknisk fordeling af udgiftsbaserede rammer på hovedkonti For alle bevillinger under driftsrammen og anlægsbudgettet skal der efter rammeudmeldingen i februar indrapporteres et udgiftsbaseret FFL-bidrag i Statens Budgetsystem på hovedkontoniveau. Det udgiftsbaserede FFL-bidrag skal alene være en teknisk udmøntning af rammeudmeldningen på hovedkontoniveau. d. 20. marts 2006 Frist for aflevering af tilpasset balance til Finansministeriet Departementerne afleverer tilpassede balancer samt budgettering af videreførelsesbeholdningen for alle institutioner på ministerområdet. d. 24. april 2006 Frist for aflevering af et omkostningsbaseret budget for 2007 Departementerne afleverer fuldt omkostningsbaserede budgetter til Finansministeriet for samtlige institutioner på ministerområdet. d. 5. maj* 2006 Runde 2 - Frist for indtastning af FFL07-bidrag (Uge 18) Departementerne har indrapporteret i SB et omkostningsbaseret FFL efter sæd- (uge 19-25) vanlig FFL praksis. Runde 3 færdiggørelse af FFL2007 Efter runde 2 er afsluttet kan indtastningen af politisk besluttede ændringer og øvrige tekniske ændringer på områder berørt af omkostningsreformen mv. påbegyndes. * Den ordinære FFL-proces er endnu ikke endelig fastlagt, hvorfor det kan blive nødvendigt at justere tidsfristerne i ovenstående i henhold hertil. Der kan findes en mere detaljeret tidsplan i bilag 1 og på Det anbefales, at der afholdes styregruppemøder i tilknytning til ovenstående fire eksterne deadlines. Det er væsentligt, at institutionerne er nået langt med opgaverne før der afholdes styregruppemøde om det pågældende emne, således at styregruppemøderne kan fungere som et koordinerende forum, hvor særlige problemer kan tages op. Erfaringerne viser, at problemområderne først viser sig, når institutionerne arbejder konkret med opgaven.

6 6 3. Indrapportering i Statens Budgetsystem Som det fremgår af ovenstående skal indrapporteringen i Statens Budgetsystem foregå i tre runder. Runde 1 teknisk fordeling af udgiftsbaserede rammer (til og med uge 10) Driftsrammen og anlægsbudgettet For alle bevillinger under driftsrammen og anlægsbudgettet skal der efter rammeudmeldingen i februar indrapporteres et udgiftsbaseret FFL-bidrag i Statens Budgetsystem på hovedkontoniveau. Det udgiftsbaserede FFL-bidrag skal alene være en teknisk udmøntning af rammeudmeldningen på hovedkontoniveau. Der skal ikke udarbejdes anmærkningstekster, personaleoversigter mv., ligesom tekniske ændringer som følge af ændrede skøn, aktstykker mv. ikke kan indarbejdes i denne runde. I forlængelse af rammebrevet vil der være en særskilt vejledning om indtastningen i Statens Budgetsystem tilgængelig på Finansministeriets økonomisk administrative vejledning ( Transaktionen sker som en særskilt runde i Statens Budgetsystem, der afsluttes primo marts (uge 10). Runden skal således sikre et sammenligningsgrundlag mellem den udgiftsbaserede rammeudmelding og den efterfølgende tekniske omlægning til omkostningsbaserede bevillinger. Det udgiftsbaserede FFL2007 på hovedkontoniveau omfatter hele driftsrammen og anlægsbudgettet, herunder også de bevillinger, der allerede er omlagt til omkostningsprincipper samt de bevillinger under driftsrammen og anlægsbudgettet, som er undtaget fra omkostningsreformen. Overførselsbudgettet For alle bevillinger under overførselsbudgettet skal der først indrapporteres i Statens budgetsystem i runde 2, jf. nedenfor. Runde 2 indtastning af FFL2007-bidrag (uge 11-18) Efter den tekniske indrapportering af det udgiftsbaserede FFL2007 vedrørende driftsrammen og anlægsbudgettet (uge 10) kan indrapporteringen af FFL2007 påbegyndes i en ny runde i Statens budgetsystem. For driftsrammen og anlægsbudgettet skal der i denne runde alene indarbejdes de tekniske ændringer som følge af omkostningsreformen. Øvrige bevillingsændringer som følge af aktstykker, ændrede skøn mv. skal først indarbejdes senere i maj, jf. nedenfor. For overførselsbudgettet følger udarbejdelsen og indrapporteringen af FFL2007 normal praksis, herunder indarbejdelse af ændrede skøn mv. Fristen for aflevering af det samlede FFL07-bidrag for hele ministerområdet er primo maj. Som noget nyt i forhold til normalproceduren lukkes der for indrapportering i Statens Budgetsystem i forbindelse med afleveringen af FFL-bidraget. Herefter afsluttes runden. Det sker med henblik på at konsolidere de tekniske ændringer og skabe overblik over konsekvenserne af den tekniske omlægning. De indtastede tekniske ændringer kontrolleres med mulighed for at foretage korrektioner via Finansministeriet, hvorefter runden for tekniske ændringer låses i Statens Budgetsystem.

7 Runde 3 færdiggørelse af FFL2007 (uge 19-25) Efter runde 2 er afsluttet kan indtastningen af politisk besluttede ændringer og øvrige tekniske ændringer på områder berørt af omkostningsreformen mv. påbegyndes. I juni færdiggøres det endelige finanslovforslag for

8 8 4. Ansvars- og rollefordeling Overgangen til omkostningsbevillinger gennemføres inden for rammerne af den nuværende ansvars- og rollefordeling i relation til finanslovprocessen og budgetudarbejdelsen. Dette indebærer, at ressortdepartementet på det enkelte ministerområde er ansvarlig for at udarbejde budgetbidraget med udgangspunkt i institutionens budgetforslag. Finansministeriet godkender budgetbidraget og har ansvaret for den overordnede koordinering af budgetlægningen. Institutionen Institutionen har ansvaret for gennemførelsen af implementeringen i institutionen, herunder: Planlægning af implementeringsforløbet i institutionen Løbende opfølgning og styring af projektet Den løbende produktion af beregninger mv. Opstilling af omkostningsbaserede budgetter indenfor de udmeldte rammer Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af overgangen til, og selve driften af de ændrede budget- og regnskabsprincipper. Ressortdepartementet Ressortdepartementerne har ansvaret for den overordnede planlægning af implementeringsforløbet på eget ministerområde, herunder for: Levering og kvalitetssikring af beregninger, dokumentationsmateriale og omkostningsbaserede anmærkninger til Finansministeriet inden for de angivne frister Opstilling af omkostningsbaserede budgetter på ministerområdet indenfor de udmeldte rammer Planlægning af forløbet i projektgrupperne, herunder at der imellem de eksterne frister er fremdrift i projektgruppernes arbejde At omkostningsbevillingerne overgår til sikker drift i institutionerne Finansministeriet Finansministeriet tilvejebringer retningslinierne for implementering af omkostningsreformen i form af: Budgetvejledning 2006 Vejledning om tilpasning af balancen til omkostningsbaserede bevillinger Vejledning om budgettering af balance og drift Vejledning om anmærkninger på Finansloven i et omkostningsbaseret bevillingssystem Budgetskabelon som skal anvendes til ministeriernes tilpasning af balancen og budgettering af drift (findes på Økonomistyrelsens hjemmeside) Retningslinier på Finansministeriets økonomisk administrative vejledning (ØAV) vedr. den nye statslige kontoplan

9 9 Reviderede 4. udgaver og gældende udgaver af vejledningerne vil være tilgængelig snarest på Økonomistyrelsens hjemmeside. Vejledningsmaterialet er også tilgængelig i en 3. udgave, som blev anvendt i forbindelsen med forsøgsrunden på ÆF06, hvor 10 institutioner overgik til omkostningsbevillinger på ÆFL06. Materialet findes ligeledes på Økonomistyrelsens hjemmeside: Finansministeriet foretager endvidere en gennemgang af det materiale som ressortdepartementerne skal aflevere jf. ovenstående tidsplan. Hensynet er; at drage omsorg for, at budgetbidraget er opstillet i overensstemmelse med de tildelte økonomiske rammer at kontrollere om budgetbidraget teknisk er i orden i relation til de ændrede retningslinier herfor, herunder at der er de nødvendige oplysninger, og at eventuelle særlige hjemler vedrørende anvendelsen af bevillingerne er korrekt fremstillet. Endelig tilvejebringer Finansministeriet grundlaget for den nødvendige systemunderstøttelse af overgangen, herunder: at anmærkningerne på FFL2007 kan udarbejdes efter ændrede principper i Statens Budgetsystem infrastrukturen bag den nye likviditets- og finansieringsmodel, det vil sige at der etableres de nødvendige konti i Statens Koncernbetalingssystem til at understøtte de nye forretningsgange rapportgrundlaget for den periodevise regnskabsaflæggelse fra finansåret 2007.

10 10 5. Proces for opstilling af et omkostningsbaseret budget for FFL2007 trin for trin Nedenfor gives en overordnet beskrivelse af de enkelte trin i institutionernes arbejde med at forberede fastlæggelsen af bevilling og låneramme. Fastsættelsen af den initiale omkostningsbaserede driftsbevilling sker på grundlag af en budgettering af de forventede omkostninger i budgetperioden, som er i overensstemmelse med Finansministeriets rammeudmelding. Fastsættelsen af den initiale låneramme sker på grundlag af en budgettering af den forventede gæld i samme periode. Den centrale aktivitet i implementeringen af omkostningsbevillinger er derfor at opstille et budget for balance og drift for budgetperioden (B-, F- og BO-årene). De enkelte trin fremgår af figuren nedenfor: Forberedelse af reformen Vejledning Kom godt i gang med bevillingsreformen Vejledning Budgettering af balance og drift Trin 1 Tilpasning af primobalance 2006 Trin 2 Budgettering af balance og drift Trin 3 Fastsættelse af bevilling og låneramme Vejledningsmateriale om overgangen til drift Vejledning Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede bevillinger Vejledning Anmærkninger på FL i et omkostningsbaseret bevillingssystem Trin 4 Indarbejdelse af bevilling og låneramme på finanslovforslag Overgang til drift Trin 1: Beregnet tilpasning af primo 2006-balance Det første trin består i, at institutionerne skal tilpasse deres primo 2006-balance. Det indebærer, at institutionerne indarbejder nye elementer på balancen som følge af bevillingsreformen, således at de har et korrekt budgetteringsgrundlag. Departementernes deadline for aflevering af tilpassede balancer til Finansministeriet er d. 20. marts 2006 jf. tidsplanen på s. 4. En forudsætning for at kunne foretage en korrekt budgettering er, at der foretages en tilpasning af balancen. Formålet med denne tilpasning er at indarbejde de nye elementer, der følger af bevillingsreformen, og således tilvejebringe et opdateret grundlag for at budgettere om-

11 11 kostninger og gæld mv. De nye elementer, der indgår i tilpasningen af balancen, er beskrevet i boksen nedenfor. Tilpasning af primo 2006-balancen er kun en beregnet tilpasning. Den faktiske primo balance er uændret, da de nye bevillingsregler først har virkning fra 1. januar Den tilpassede balance har dermed også først virkning fra 1. januar Når tal for regnskabsåret 2006 foreligger i starten af 2007, foretages den faktiske tilpasning af balancen, dvs. som reguleringer til primobalancen for Formålet med en beregnet tilpasset balance primo 2006 er, at opstillingen af omkostningsbaserede budgetter sker på et korrekt grundlag. Indholdet af den tilpassede balance I det første trin beregnes de nye balanceelementer, som er nødvendige for at kunne foretage budgetteringen. Dette drejer sig primært om følgende poster: Ud fra institutionens anlægsaktiver fastsættes langfristet gæld samt bygge- og IT-kredit. Fra omsætningsaktiverne, hensatte forpligtelser og de kortfristede gældsforpligtelser bestemmes en del af institutionens uforrentede likvider. Videreførelserne indregnes i balancen og opdeles på reserveret bevilling, overført overskud. Derudover kan der være et bortfald af videreførelserne, der ikke indregnes på balancen. Videreførelserne påvirker institutionens likvider på henholdsvis den forrentede finansieringskonto (kassekredit) og den uforrentede konto. En udfordring i forbindelse med beregningen af en tilpasset balance primo 2006 er at fastsætte institutionernes videreførelsesbeløb og fordele dette på henholdsvis reserveret bevilling, overført overskud og et eventuelt bortfald af en del af videreførelsen. Dette forudsætter en stillingtagen til formålet med anvendelsen af videreførelsesbeløbet primo 2006, og det forventede afløb heraf. Arbejdet med tilpasningen af balancen bør derfor i høj grad koncentreres om fordelingen af videreførelsesbeløbet. De enkelte delelementer i den beregnede tilpasning af primo 2006-balancen er nærmere beskrevet i Vejledning om tilpasning af balancen til omkostningsbaserede bevillinger. Tilpasningen af balancen skal ske i skabelonen hertil, som findes på Økonomistyrelsens hjemmeside. Trin 2: Budgettering af balance og drift Formålet med andet trin er at fremstille et budget, der efterfølgende danner grundlag for fastsættelsen af den initiale bevilling og låneramme. Institutionen skal både budgettere balance og drift. Udgangspunktet for budgetteringen er, at omlægningen skal være ressourcemæssig neutral. Det betyder, at budgettet udarbejdes i overensstemmelse med Finansministeriets rammeudmelding for FFL07. Herefter justeres for de tekniske ændringer, som følger af omkostningsprincipperne. I forbindelse med budgetteringen af balance og drift er det vigtigt at prioritere de såkaldte forretningskritiske aktiver, De forretningskritiske aktiver er defineret ved, at de skaber en væsentlig forskel mellem udgifter og omkostninger. Dette kan fx være aktiviteter finansieret af anlægsbevillinger, udviklingsprojekter eller bygninger, hvor det tidsmæssige forløb af udgif-

12 12 ter og omkostninger ændres væsentligt. Institutionerne har i tredje trin af forberedelsesaktiviteterne lavet en oversigt over eventuelle forretningskritiske aktiver på institutionens område. Ved budgetteringen af balance og drift er udfordringen at få håndteret de identificerede forretningskritiske aktiver hensigtsmæssigt. Derudover vil der i den budgetterede balance og drift være en lang række mindre væsentlige poster, der vil kunne budgetteres fladt, eller som kun ændres marginalt over årene. Selvom budgetteringen af nogle områder bør vægtes højere end andre, skal der alligevel laves et fuldstændigt budget omfattende samtlige poster i både balance og drift (resultatopgørelse). Baggrunden for dette er for det første, at posterne i hver enkelt af disse budgetter griber ind i hinanden. Det kan derfor være vanskeligt at isolere enkelte dele af budgettet. For det andet kan en fuldstændig budgettering gøre det nemmere at kontrollere, at bevilling og budget hænger sammen. Tidsmæssigt skal budgetterne omfatte 2006 (B-året), 2007 (F-året) samt (de tre BO-år). Der skal naturligvis ikke fastsættes en omkostningsbaseret driftsbevilling eller låneramme for 2006, hvor bevillingsreformen endnu ikke er trådt i kraft. Men en budgettering af B-årets omkostninger og gæld mv. er en forudsætning for at kunne skønne tilstrækkelig præcist over balance og drift for de kommende år. Det skønnes mest hensigtsmæssigt, at driftsbudgettet først opstilles på virksomhedsniveau svarende til resultatopgørelsen i årsrapporten. Inden den omkostningsbaserede driftsbevilling kan fastsættes, vil budgettet herefter skulle opdeles. Dels efter de enkelte bevillinger under virksomheden, dels efter hvordan omkostningerne er finansieret, jf. trin 3 nedenfor. De enkelte delelementer i budgetteringen af balance og drift er nærmere beskrevet i Vejledning om budgettering af balance og drift, der findes på Økonomistyrelsens hjemmeside. Derudover findes der en budgetskabelon på Økonomistyrelsens hjemmeside, hvor indtastningen af budgettet skal foregå. Der udarbejdes derudover også en konkret vejledning, der beskriver, hvordan skabelonen skal udfyldes. Fristen for departementernes aflevering af et omkostningsbaseret budget for ministerområdet til Finansministeriet er d. 24. april, jf. tidsplanen ovenfor. Trin 3: Fastsættelse af bevilling og låneramme Det tredje trin i processen er fastsættelsen af bevilling og låneramme. Bevillingen og lånerammen fastsættes med udgangspunkt i den budgetterede balance og drift fra trin 2. I dette trin bestemmes, hvilke ændringer, der som følge af overgangen til omkostningsbaserede bevillinger, påvirker i bevillingsniveauet. Omlægningen til omkostningsbevillinger vil ikke ændre forsøgsinstitutionernes ressourcer i forhold til Finansministeriets rammeudmelding for Det betyder, at institutionerne skal kunne gennemføre de samme aktiviteter uanset om finansloven er udgifts- eller omkostningsbaseret. I de fleste tilfælde betyder dette, at bevillingen vil være nogenlunde uændret, idet der dog kan være tale om en række tekniske korrektioner for at sikre en ressourcemæssigt neutral overgang.

13 13 Den initiale omkostningsbaserede driftsbevilling fastsættes med udgangspunkt i Finansministeriets rammeudmelding for Herefter justeres for de tekniske ændringer som følger af omkostningsprincipperne. For at kunne kontrollere, at overgangen er ressourceneutral, vil det være nødvendigt i løbet af processen at kunne omregne omkostningsbevillingen til en udgiftsbevilling med henblik på sammenligning med de oprindelige udgiftsbaserede forudsætninger. Indrapporteringen i Statens Budgetsystem af et omkostningsbaseret finanslovforslag senest d. 2. maj skal udelukkende indeholde tekniske ændringer som følge af omkostningsreformen, hvorved det er muligt at isolere effekten af reformen. Først efter d. 5. maj pågår drøftelser mellem Finansministeriet og ressortministeriet om politiske prioriteringer mv. Finansministeriet vil understøtte denne adskillelse systemteknisk i Statens Budgetsystem i form af forskellige runder i forbindelse med indrapporteringen til finanslovforslaget. Boksen nedenfor indeholder en kort beskrivelse af beregningen af den omkostningsbaserede bevilling. Beregning af omkostningsbaseret bevilling Et udkast til den omkostningsbaserede bevilling beregnes i hovedtræk på følgende måde: Udgiftsbaseret rammeudmelding for FFL07 - anskaffelser + afskrivninger + renteomkostninger +/- periodiseringsposter = udkast til omkostningsbaseret bevilling Lånerammen fastsættes med udgangspunkt i institutionens budgetterede SKB-gæld, jf. boksen neden for. Proceduren omkring fastsættelsen af bevillingen og lånerammen er også nærmere beskrevet i Vejledning om budgettering af balance og drift. Beregning af lånerammen Et udkast til lånerammen beregnes på følgende måde: Først laves en beregning for det enkelte år svarende til den forventede gæld ultimo året på virksomhedens SKB-konti Herefter lægges lånerammen fast for hele perioden som hovedregel svarende til niveauet for den højeste beregnede låneramme i enten F-året eller et af BO-årene. Denne hovedregel kan dog afviges. Fastlæggelsen af en fast låneramme for alle årene kan i det enkelte år reelt medføre en forøgelse af bufferen. I SKB-gælden indgår de forventede saldi ultimo året på de rentebærende SKB-konti, dvs. den kortfristede finansieringskonto, den langfristede gæld og bygge- og IT-kreditten Trin 4: Indrapportering af et omkostningsbaseret FFL-bidrag i Statens Budgetsystem Efter den initiale bevilling og låneramme er godkendt, skal oplysningerne indrapporteres i SB-systemet og indarbejdes på finanslovforslaget. Der er udarbejdet nye retningslinjer for opstillingen af omkostningsbaserede finanslovsbidrag, som institutionerne skal anvende i forbindelse med FFL07 for de hovedkonti, der er omfattet af reformen.

14 14 Frist for ministeriernes indrapportering af et omkostningsbaseret bidrag til Finanslovsforslaget i Statens Budgetsystem er senest d. 5. maj. En nærmere beskrivelse af den nye opstilling, indrapportering, systemunderstøttelse mv. fremgår af Vejledning om anmærkninger på finansloven i et omkostningsbaseret bevillingssystem. Indholdet af de nye anmærkninger Hovedpunkterne i de nye anmærkninger er følgende: Budgetspecifikationen justeres og forenkles og skal bl.a. som noget nyt indeholde oplysninger om forbrug af reserveret bevilling og en budgettering af årets forventede resultat. Standardkonti vil ikke længere kunne aflæses af budgetspecifikationen, men indtægtskontiene vil figurere i en selvstændig oversigt. Videreførelsesoversigten erstattes af en Reservationsoversigt, som viser omfanget af bevillinger reserveret til endnu ikke udførte opgaver Anmærkningerne skal indeholde en oversigt over institutionens opgaver og mål, som kobler Finansloven til resultatkontrakten. Opdelingen af udgifter på hovedformål kobles til opgaveafgrænsningen i oversigten over opgaver og mål. Der indføres en række nye finansielle oplysninger om egenkapital, låneramme, gæld mv. og kravene til dokumentation af nye investeringer øges. Overgang til drift Når bevillingen er fastsat og vedtaget på finansloven er næste trin at komme i drift fra 1. januar Finansministeriet planlægger en implementeringsproces for overgangen til drift, og der bliver således udarbejdet et selvstændigt vejledningsmateriale specifikt vedrørende overgangen til drift. Dette vejledningsmateriale vil senere blive gjort tilgængeligt på Økonomistyrelsens hjemmeside.

15 Bilag 1. Arbejdsplan for omkostningsbaseret FFL07 Måned Uge Dato FFL07-proces (tidsfrister er foreløbige) Proces for udarbejdelse af omkostningsbaseret FFL 07 Januar PL-opregning af FL06 til 2007-priser Januarfebruar Institutioner og departementer forbereder sig og konsoliderer materiale FM kurser vedr. omkostningsreform Februar Udgiftsbaseret rammeudmelding Finansministeriet udarbejder udgiftsbaseret rammeudmelding Udsendelse af rammebrev til ministerierne. Senest Fordeling af udgiftsrammer på hovedkontoniveau ultimo februar 7 15/2 Årsafslutning Institutioner og departement foretager årsafslutning (periode 13a og 13b). Herefter kan omposteringer kun ske med Økonomistyrelsens godkendelse Medio februar marts Marts Tilpasning af balancen Institutioner indarbejder nye elementer på balancen som følge af bevillingsreformen for at give et korrekt budgetteringsgrundlag. 8 22/2 Institutioner har udarbejdet første udkast til tilpasset balance - Tilpasning vedrørende anlægsaktiver - Tilpasning vedrørende omsætningsaktiver - Tilpasning vedrørende hensatte forpligtelser - Tilpasning vedrørende videreførsler - Tilpasning vedrørende statsforskrivning 8 24/2 Institutioner afleverer første udkast til tilpasset balance til departementerne 9-10 Departementer gennemgår institutionernes tilpassede balancer 9 1/3 Bevillingsafregning Sidste frist for ministeriernes indrapportering til bevillingsafregning i SB for følgende bevillingstyper: reservationsbevilling, lovbunden bevilling og anden bevilling 10 6/3 Frist for indrapportering af udgiftsrammer Departementerne indarbejder et udgiftsbaseret FFL2007 i SB-systemet. Herefter låses runden for indtastning af udgiftsrammer. Der følger en særskilt vejledning herom. 10 Styregruppemøde på hvert ministerområde vedrørende den endelige tilpasning af balancen

16 Måned Uge Dato FFL07-proces (tidsfrister er foreløbige) Proces for udarbejdelse af omkostningsbaseret FFL 07 Marts 11 13/3 Bevillingsafregning Frist for ministeriernes rettelser til bevillingsafregningen for 2005 til SB for følgende bevillingstype: driftsbevillinger, statsvirksomheder og anlægsbevillinger. Her lægges bortfald af videreførsler i henhold til cirkulæret ind i SB /3 Bevillingsafregning Ministeriernes godkendelse af bevillingsafregning skal være Økonomistyrelsen i hænde (sidste frist for registrering vedr. bevillingsafregning er 1. marts 2006) 12 20/3 Aflevering af tilpasset balance Departementerne afleverer tilpassede balancer for alle institutioner på ministerområdet 12 20/3 Indtastning af tekniske ændringer som følge af omkostningsreformen kan påbegyndes Marts/ april Udarbejdelse af omkostningsbaseret finanslovsforslag for 2007 Institutioner påbegynder udarbejdelse af et omkostningsbaseret FFL, hvor der alene sker en teknisk omlægning fra udgiftsbevillinger til omkostningsbevillinger. Opgaven omfatter budgettering af immaterielle og materielle anlægsaktiver, gæld og renter, resterende balanceposter og resultatopgørelsen. Evt. ændrede skøn for aktivitetsbaserede bevillinger på områder berørt af omkostningsreformen (Drifts- og Anlægsrammen) indarbejdes først på FFL07 i maj/juni. Ændrede skøn på øvrige områder (Overførsels- og budgetteringsrammen) indarbejdes efter vanlig praksis på FFL Institutioner opdaterer investeringsbudgetter 16 April 13 Styregruppemøde på hvert ministerområde vedr. investeringsbudgetter 13 Institutioner budgetterer balanceposter, renteomkostninger og resultatopgørelsen 14 Styregruppemøde på hvert ministerområde vedr. budget for balance, renteomkostninger og resultatopgørelse 14 5/4 Institutioner sender konsolideret omkostningsbaseret budget til departementet Departementer konsoliderer modtagne budgetter 15 Påske 17 24/4 Aflevering af omkostningsbaseret budget for 2007 Departementer afleverer fuldt omkostningsbaserede budgetter til Finansministeriet for samtlige institutioner på ministerområdet.

17 17 Måned Uge Dato FFL07-proces (tidsfrister er foreløbige) Proces for udarbejdelse af omkostningsbaseret FFL 07 [FM konsoliderer modtagne budgetter] 17 Styregruppemøde på hvert ministerområde vedr. endeligt budget Maj 18 5/5 Frist for indrapportering i SB af omkostningsbaseret finanslovsforslag for 2007 Frist for aflevering af omkostningsbaseret finanslovsforslag for 2007 samt rammeredegørelse for F-året. Som noget nyt ift. normalprocedure lukkes der for decentral indrapportering ifm. afleveringen af FFL-bidraget med henblik på at konsolidere de tekniske ændringer og skabe overblik over konsekvenserne af den tekniske omlægning. De indtastede tekniske ændringer kontrolleres efterfølgende med mulighed for at foretage korrektioner via Finansministeriet, hvorefter runden for tekniske ændringer låses i SB. 18 5/5 Der låses for de tekniske ændringer som følge omkostningsreformen. Herefter kan indtastning af politiske besluttede ændringer, øvrige tekniske ændringer på områder berørt af omkostningsreformen mv. påbegyndes. Juni Samlet færdiggørelse af FFL2007. Trykordre på 1-28.

Vejledning til indtastning i Statens Budgetsystem

Vejledning til indtastning i Statens Budgetsystem Vejledning til indtastning i Statens Budgetsystem - en vejledning om processen for indrapporteringen af omkostningsbevillinger på forslag til finanslov for 2007 februar 2006 2 Vejledning til indtastning

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede

Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede bevillinger - en vejledning for institutioner, der overgår til omkostningsbaserede bevillinger på finanslovsforslaget for 2007 4. udgave februar 2006 Tilpasning

Læs mere

Vejledning om ændringer i nummerstrukturen

Vejledning om ændringer i nummerstrukturen Vejledning om ændringer i nummerstrukturen Økonomistyrelsen, juli 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Tidsplan og proces... 3 3. Bevillinger omfattet af omkostningsreformen...

Læs mere

Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede. en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07

Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede. en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede bevillinger en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 5. udgave juni 2006 Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede

Læs mere

Endelig tilpasning af balancen til omkostningsbaserede

Endelig tilpasning af balancen til omkostningsbaserede Endelig tilpasning af balancen til omkostningsbaserede bevillinger - en vejledning for institutioner, der overgår til omkostningsbaserede bevillinger på finansloven for 2007 3. udgave april 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 Budgettering af balance og drift - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 5. udgave juni 2006 Budgettering af balance og drift Kapitel 1. Indledning...3

Læs mere

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der overgår til omkostningsbaserede bevillinger på FFL07

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der overgår til omkostningsbaserede bevillinger på FFL07 Budgettering af balance og drift - en vejledning for institutioner, der overgår til omkostningsbaserede bevillinger på FFL07 4. udgave februar 2006 Budgettering af balance og drift Kapitel 1. Indledning...3

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Implementering af den nye statslige likviditets- og finansieringsordning

Implementering af den nye statslige likviditets- og finansieringsordning Implementering af den nye statslige likviditets- og finansieringsordning Økonomistyrelsen, juli 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Organisering... 3 3. Regelgrundlaget... 3 4. Følgende

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer.

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer. Bilag 4 14. september 2007 ØKO Vejledning i bogføring af tilpassede balancer Dette notat beskriver, hvordan virksomhederne skal bogføre de endelige tilpassede balancer primo 2007 som led i overgangen til

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen Informationsmøde om årsafslutningen 2008 Velkomst ved Lene Lindhardtsen Oplægsholdere Kontorchef Lene Lindhardtsen, Økonomistyrelsen Konsulent Birgit Gohs-Jensen, Økonomistyrelsen Fuldmægtig Søren Larsen,

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering Vejledning om bevillingsafregning og resultatdisponering Økonomistyrelsen, 20. januar 2009 Side 1 af 30 Vejledning om bevillingsafregning Indledning... 3 1. Proces og overordnet tidsplan... 4 2. Bevillingsafregningen

Læs mere

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016 Vejledning om Bevillingsafregning 2016 Oktober 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde

Læs mere

om omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper i staten

om omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper i staten Finansudvalget Aktstk. 105-7 Bilag 5 Offentligt FINANSUDVALGETS SEKRETARIAT Tlf.: 33 37 55 62 33 37 55 64 7. august 2006 Notat om omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper i staten Sammenfatning:

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering Vejledning om bevillingsafregning og resultatdisponering Moderniseringsstyrelsen, 11. februar 2013 Opdateret ift version af 18. januar 2013. Side 1 af 37 Vejledning om bevillingsafregning Indledning...

Læs mere

Budgettering af balance og drift 2008

Budgettering af balance og drift 2008 Økonomistyrelsen, den 15. marts 2007 Budgettering af balance og drift 2008 Vejledning om anvendelse af regneark til budgettering af balance og resultatopgørelse i relation til finanslovforslaget for 2008

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2007

Regnskabsafslutning for finansår 2007 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2007 6. december 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Periode

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret Fra udgift til omkostning Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret bevilling September 2012 Introduktion Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Regnskabsrapporter i SKS til bevillingspiloterne

Regnskabsrapporter i SKS til bevillingspiloterne Regnskabsrapporter i SKS til bevillingspiloterne - 2006 - en vejledning for institutioner der deltager i forsøget med bevillingsreformen på FL05 og FL06 December 2006 Regnskabsrapporter i bevillingsforsøget

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Periode- og årsafslutning for bevillingspiloterne. retningslinjer for de institutioner, der modtager omkostningsbevillinger

Periode- og årsafslutning for bevillingspiloterne. retningslinjer for de institutioner, der modtager omkostningsbevillinger Periode- og årsafslutning for bevillingspiloterne retningslinjer for de institutioner, der modtager omkostningsbevillinger på finansloven for 2006 Økonomistyrelsen - december 2006 1 Periode- og årsafslutning

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder August 2016 Side 2 af 8 Indhold Vejledning om virksomhedens grundbudgetnotat... 3 1. Driftsbevilling og statsvirksomhed... 4 1.1 Budgettering af væsentlige hovedkonti...

Læs mere

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 -

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 - Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning November 2015 20 16-1 - Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene til økonomistyring i staten

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017 Vejledning om årsafslutning 2017 Oktober 2017 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2016

Orienteringsmøde om årsafslutning 2016 Orienteringsmøde om årsafslutning 2016 15. November 2016 November 2016 DAGSORDEN 1. Velkomst 2. Tidsplan for årsafslutningen 3. Særlige fokusområder - Årsrapport og bevillingsafregning - Statslige garantiforpligtelser

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Vejledning om selvstændig likviditet - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Økonomistyrelsen Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning,

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten

Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning Vejledning til God økonomistyring i staten November 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 14. december 2005 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Forord...3 1. Indledning...4 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...4 1.2 Regelsæt...4

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Retningslinier for foretagelse af primokorrektioner/ direkte statusposteringer efter

Retningslinier for foretagelse af primokorrektioner/ direkte statusposteringer efter Retningslinier for foretagelse af primokorrektioner/ direkte statusposteringer efter 1.7.2001 Retningslinierne er udstedt med hjemmel i 25, stk. 3 i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. (bekendtgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen Vejledning om administration af satsreguleringspuljen 1. Indledning Parallelt med de centrale finanslovsforhandlinger forhandles der hvert efterår særskilt om udmøntningen af satspuljen. Satspuljen administreres

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere