National guideline, invasive svampeinfektioner på ITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "National guideline, invasive svampeinfektioner på ITA"

Transkript

1 National guideline, invasive svampeinfektioner på ITA Indholdsfortegnelse Diagnostik af invasive gær og skimmelsvampe Definitioner på antimykotisk terapi Behandlingsstrategier - Profylakse - Præemptiv - Empirisk - Målrettet Invasiv aspergillus infektion Tabeller. Referenceliste. 1

2 Arbejdsgruppen Overlæge Maiken Cavling Arendrup Overlæge Pawel Berezowicz Overlæge Morten Borup Afdelingslæge Anette Fedder (Uenig i formuleringen af afsnittet, empirisk behandling) Overlæge Jens Schierbeck Overlæge Peter Søe-Jensen Overlæge Klaus Thornberg 2

3 Diagnostik af invasive gær og skimmelsvampe Indledning Succesfuld behandling af invasive svampeinfektioner forudsætter tidligt indsat korrekt behandling. Erhvervet resistens er forholdsvis usædvanlig hos gærsvampe (specielt C. albicans), hvorfor species identifikation vil give en god rettesnor for korrekt lægemiddelvalg med mindre patienten har fået langvarig antimykotisk behandling (>3 uger). For skimmelsvamp infektioner forholder det sig anderledes, idet species identifikation er vanskeligere og azol resistens er tiltagende, formentlig som konsekvens af azol pesticid forbrug i landbruget. Derfor bør resistens bestemmelse foretages for invasive infektioner. De diagnostiske metoder omfatter mikroskopi, dyrkning, resistensbestemmelse samt antigen og antistof bestemmelse. Initiativer til udvikling af molekylærbiologiske detektionsmetoder har været mangfoldige, men har endnu ikke ført til analyser, der opfylder nødvendige krav til omkostninger, kvalitet, reproducerbarhed og standardisering, og dermed, international anerkendelse. Mikroskopi og Dyrkning er stadigt en hovedhjørnesten i svampediagnostik trods en ikke tilfredsstillende sensitivitet. Relevante prøver med tilstrækkelig mængde prøvemateriale bør derfor altid sikres forud for iværksættelse af svampebehandling. Samtidigt er dyrkning nødvendig for at sikre mulighed for resistensbestemmelse. Hastighed og sensitivitet forøges markant ved anvendelse af blankophor og fluorescens mikroskopi, som bør anvendes rutinemæssigt ved mistanke om svampeinfektion (1;2). Ved dyrkning er der risiko for suppression af svampes vækst med mindre et selektivt svampemedium anvendes (3). Candida mannan antigen og antimannan antistof detektion i blod er vist at være en følsom markør for invasiv candidiasis (19-23). Hos voksne bør begge markører undersøges, mens mannan antigen alene er tilstrækkeligt hos neonatale børn med mulig candidæmi. Resistensbestemmelse anbefales for svampefund associeret med invasive infektioner. Resistens bestemmelse anbefales endvidere for slimhinde infektioner hos patienter med tidligere svampemiddel behandling samt for ikke-invasive skimmelsvamp hvor behandling skønnes nødvendig (aspergillom, aspergillus bronchitis, ABPA etc.). Aspergillus galactomannan antigen detektion i blod anbefales som screeningsundersøgelse hos neutropene patienter i risiko for invasiv aspergillose (4-7), men sensitiviteten falder hos patienter i svampemiddelprofylakse (8). I starten af dette millennium påvistes falsk positive resultater betinget af galactomannan indhold i tazobactam (9), dette synes at være aftaget og udgør ikke et problem såfremt prøvetagning sker inden indgift af tazobactam (10;11). Krydsreaktion kan ses hos spædbørn koloniseret med Bifidobacterium bakterier (12;13). Galactomannan detektion i BAL væske har højere sensitivitet specielt hos ikke neutropene patienter, samt hos patienter i svampemiddelbehandling (14-17). Her er muligheden for tilblanding af svampesporer fra luftvejene uden egentlig infektion imidlertid en mulighed. Derfor er 3

4 grænseværdierne for positiv og negativ test anderledes end i serum. Ved galactomannan index under 0,5 kan aspergillus med meget høj sandsynlighed udelukkes og ved index på 3 og derover har patienten med meget stor sandsynlighed invasiv aspergillose, men ved index der i mellem afhænger risikoen af patientens underliggende sygdom (65). Da aspergillus er alle steds nærværende er kontaminering af prøvemateriale eller testudstyr en potentiel fejlkilde, hvorfor generelle regler for at mindske risiko for luftbåren forurening skal iagttages. Aspergillus antistof undersøgelse er et diagnostisk hjælpemiddel hos ikke neutropene patienter med kronisk aspergillus infektion (18). Terapeutisk koncentrationsmåling er relevant for itraconazol og posaconazol på grund af variabel gastrointestinal optagelse (24-26), for voriconazol på grund af variabel metabolisme (27;28) og for flucytosin på grund af varierende renal elimination (29). Der er påvist sammenhæng mellem svampemiddelkoncentration, effekt og toxicitet hos både børn og voksne (27;30-32). Steady state for azolernes nås dag 4-5. Azolerne har interaktion med en lang række andre lægemidler og ændring i co-medicinering, svampemiddel dosis samt kvaliteten af gastrointestinal optagelse har derfor indflydelse på serum koncentrationen. Serum koncentration bør derfor monitoreres indtil ønsket niveau og steady state er nået, samt ved ændring af forhold der kan have indflydelse på serum niveau. Endeligt er det set at niveauet kan falde let under længerevarende behandling. Serum koncentration bør derfor måles, hver 14ende dag på trods af tidligere tilfredsstillende niveau og stabil organfunktion. Billeddiagnostik og histopatologisk undersøgelse CT scanning er konventionel røntgen undersøgelse langt overlegen ved pulmonal aspergillose. Hos den neutropene patient er halotegn i den tidlige fase efterfulgt af air crescent tegn de typiske fund ved invasiv aspergillose(33-35). Fundene er imidlertid mindre karakteristiske ved infektion hos den ikke neutropene patient. Histopatologisk undersøgelse af væv med anvendelse af special farvning for svampe (PAS og sølvfarvning) kan give en formodning om karakteren af svampeinfektion ved histopatologisk vurdering af morfologi af svampe elementer (pseudohyfer, ægte hyfer, dichoton eller retvinklet forgrening, knopskydning og septate versus aseptate hyfer). I visse tilfælde kan in situ hybridisering tilvejebringe genus eller endda species identifikation (36-39). 4

5 Definitioner på antimykotisk terapi Behandlingsstrategierne inddeles i 4 behandlingsniveauer. Den anførte rækkefølge er typisk for det kliniske forløb hos den non-neutropene, kritisk syge patient (40). Profylaktisk behandling Behandling uden kliniske eller parakliniske tegn på infektion. Anvendes f. eks. ved særlige risikofaktorer eller kombinationer af risikofaktorer. Præemptiv behandling Behandlingsstrategi, hvor kombinationer af risikofaktorer, parakliniske fund (f.eks. CTscanninger) eller surrogatmarkører giver mistanke om svampeinfektion, uden at kriterier for dokumenteret infektion er opfyldt. Eksempler på surrogatmarkører er: Positive koloniseringsfund Positiv galactomannan Positiv mannan antigen/antistof Empirisk behandling Behandling på grundlag af kliniske og parakliniske tegn på infektion, hvor agens eller fokus ikke er kendt. Målrettet behandling Behandling på grundlag af dokumenteret infektion, og optimalt vejledt af artsidentifikation og resistensbestemmelse. En initial bred behandling kan med fordel ordineres for få dage, for senere at ændres til specifik smalspektret behandling. Ved dokumenteret invasiv svampeinfektion er tidspunkt for indledt antifungal terapi af stor betydning for mortaliteten (41,42). Bedste behandlingsresultater ved invasiv svampeinfektioner forudsætter tidligt indledt korrekt behandling. Behandlingsstrategier Profylaktisk behandling Profylaktisk behandling udgør et antal strategier fra stærkt restriktiv anvendelse hos patientgrupper med høj risiko for svampeinfektion til en mindre fokuseret strategi med en meget bred og generel anvendelse uden væsentlige risikovurderinger. Der foreligger ikke stærk videnskabelig evidens for nogen af strategierne (43,44). I Danmark drives de profylaktiske strategier helt overvejende af vurderinger af risikofaktorer, især med fokus på potentiel kontaminering fra mave-tarmkanalen ved mistænkt eller dokumenteret lækage fra f. eks. oesophagus eller tarm. Generel anvendelse af candida profylakse til alle patienter indlagt på intensiv terapiafsnit har været undersøgt i flere forskellige intensiv populationer, fulgt af metaanalyser, der med forskellige udvælgelseskriterier kunne konkludere potentielle fordele ved generaliseret profylakse med enten fluconazol eller ketoconazol ( ketoconazol er i dag obsolet på grund af uacceptabel bivirkningsprofil). Centralt står en Cochrane metaanalyse (45), der konkluderer, at profylakse med ketoconazol eller fluconazol reducerer antallet af invasive svampeinfektioner med ca. 50% og mortaliteten med ca. 25%. Det anbefales at anvende 5

6 fluconazol profylakse hos kritisk syge patienter med forøget risiko for invasiv Candida infektion, herunder abdominal kirurgisk syge patienter (46) og transplantationspatienter (47,48). Profylaktisk behandling af skimmelsvamp anvendes til få udvalgte højrisikopatienter, f. eks. immunsupprimerede hæmatologiske eller organtransplanterede patienter. Præemptiv behandling Blandt kritisk syge patienter er det forsøgt at identificere prædiktive risikofaktorer for senere udvikling af candidæmi/invasiv svampesygdom med henblik på at indlede af præemptiv behandling før udvikling af dokumenteret klinisk manifestation på infektion. Det har vist sig vanskeligt at opstille valide prædiktive klassifikationstrategier til trods for at kliniske risikofaktorer for udvikling af candidæmi er velbeskevne og anvendelsen af simple kliniske kriterier har vist relativt ringe prædiktiv værdi. Det er ofte vanskeligt at skelne Candida kolonisering fra invasiv candidiasis hos kritisk syge patienter. Ved længere indlæggelse på et intensiv afsnit vil de fleste patienter udvikle kolonisering med Candida, men heraf vil kun en begrænset del udvikle invasiv infektion. Siden 1990erne har man forsøgt at operationalisere forskellige prædiktive algoritmer for udvikling af invasiv candidiasis. De væsentligste publikationer omfatter: Koloniseringsindeks Ved rutine Candida overvågningsdyrkninger fra forskellige kropsområder defineres Candida koloniseringsindeks (CI) som ratio mellem det antal af anatomiske steder (eksklusivt blod eller andre sterile lokaliteter) med fund af Candida og det totale antal testede lokaliteter. Et CI 0,5 kan identificere patienter med en signifikant forøget risiko for invasiv Candida infektion. Med et korrigeret CI (CCI, post hoc beregning, der medinddrager resultatet af semikvantitative dyrkninger) var den positive prædikative værdi på 100% (49,50). CI er fundet at korrelere til øget indlæggelsesvarighed, anvendelse af bredspektret antibiotika og invasiv svampeinfektion (51,52). I klinisk praksis er metoden vanskelig at operationalise, kostbar og tidskrævende. Den prædiktive værdi er kritisk afhængig af patientpopulationen, herunder prævalensen af invasiv Candida infektion og ikke tilstrækkeligt prospektivt valideret (58). Svampescore Spansk system til daglig risikoanalyse på baggrund af monitorering af koloniseringsindeks og 3 supplerende risikofaktorer (53,54). Ved en indlæggelsesvarighed på 7 døgn og en høj cut-off værdi er sensitiviteten og specificiteten høj. Operationalisering af metoden er ligeledes vanskelig pga. behov for beregning af CI. Prædiktive algoritmer Systemer der identificerer subgrupper af patienter, der med stærkt forøget sandsynlighed vil have gavn af antimykotisk behandling (55-57). Hos respiratorbehandlede patienter fandt en amerikansk forskergruppe, at man ved en kompleks kombination af 4 variable (indlæggelsesvarighed, intubation, anvendelse af antibiotika og centralt vene-kateter) kombineret med mindst én supplerende risikofaktor (kirurgi, anvendelse af immunsuppression, pankreatitis, total parenteral ernæring, enhver form for dialyse eller anvendelse af steroid), kunne halvere antallet af invasive svampeinfektioner, ved at behandle 18% af populationen. Strategien kunne ikke eftervises i ét prospektivt australsk arbejde (58), formentlig på grund af en stor forskel i prævalensen af invasiv Candida infektion i de 2 patientpopulationer og forskelligt patient miks. 6

7 Præemptiv behandling anbefales seponeret efter højst 2 uger, såfremt svampeinfektion ikke kan dokumenteres. Øvrige surrogat markører På samme måde som kolonisations fund kan give en indikation om arten af en eventuel invasiv svampeinfektion (specielt hvis species identifikation af kolonisations fund foretages) giver de to øvrige surrogat markører en rettesnor for eventuelt agens. Positiv galactomannan antigen ses ved Aspergillus infektion (og visse andre primært skimmelinfektioner) der som hovedregel vil være følsomme for voriconazole. Tilsvarende vil en positiv mannan antigen eller stigende mannan antistof kunne være en tidlig markør for invasiv candidiasis, hvor echinocandin eller evt. fluconazol vil være et naturligt (afhængig af mistankens styrke og sværhedsgraden af symptomer) behandlingsvalg, hvis mistanken støttes på anden vis. Empirisk behandling: Er behandling på grundlag af kliniske og parakliniske tegn på infektion, hvor agens eller fokus ikke er kendt (61). Den typiske patient, er febril, i bred antibiotisk behandling med centralvenøse adgange, mindst et fund af Candida kolonisation (urin, trachealsekret og/eller afføring), men uden andre signifikante positive dyrkningsfund, cirkulatorisk ustabil og eventuelt i hæmodialyse (59,60). Længere indlæggelsesvarighed på intensiv afdeling øger risikoen for at få en invasiv candida infektion (60). Tidlig effektiv antifungal behandling har betydning for overlevelsen (60,67,68,69). Der er dog flere undersøgelser, som ikke har kunnet vise dette, hvilket formentlig skyldes, at de der sættes tidligt i behandling meget vel kan være mere syge (for at kvalificere sig til behandling før bloddyrkning er blevet positiv) eller have en højere svampebyrde (og dermed tidligere positiv bloddyrkning og behandling) (70,72,73). Angående behandlingsstrategi se tabel 1. 7

8 Behandling af dokumenteret invasiv candidiasis Definition: Påvist Candida species i bloddyrkninger. Påvist Candida species i normalt sterilt væv / vævsvæske (peritoneal-, pleura- eller spinalvæske) Rationale: Adækvat og tidlig iværksat antimykotisk behandling er vist at nedsætte dødelighed ved invasiv candidiasis Følgende anbefaling gælder for patienter med enten svær sepsis (sepsis med organdysfunktion og eller vævshypoperfusion) eller med septisk shock (akut kredsløbspåvirkning med persisterende arteriel hypotension trods adækvat væskebehandling). For praktiske formål vil denne anbefaling derfor gælde for alle patienter indlagt på intensiv afdeling. Behandling: Initialbehandling Der behandles initielt med et bredspektret fungicidt antimykotikum, dvs. et echinocandin. Efter 3 døgn, kan der foretages step-down behandling, hvis svampen kan dokumenteres eller forventes følsom for fluconazol og hvis patienten er i bedring. Konsoliderende specifik behandling ved påvisning af: Candida albicans Candida tropicalis Candida parapsilosis Fluconazol Fluconazol Fluconazol Candida glabrata Candida krusei Echinocandin Echinocandin Samlet behandlingsvarighed 8

9 Der behandles som udgangspunkt i 14 dage efter dokumenteret clearance af candidæmi, dvs. 14 dage efter at der både foreligger første negative bloddyrkning og ophør af symptomer som tilskrives candidæmi. Yderligere udredning og tiltag. Centrale venekatetre og a-kanyler skal i videst muligt omfang seponeres og omlægges eller som minimum skiftes (71). Alle patienter med dokumenteret invasiv candidiasis skal inden for dage undersøges af øjenlæge mhp. udelukkelse af Candida endophthalmitis. Ved invasiv Candida infektion i CNS eller øjne hvor candiner på grund af blodhjernebarierren ikke opnår tilstrækkelig koncentration, anbefales Ambisome. Ved CNS infektion evt. I kombination med flucytosin de første 2 uger, da dette stof trænger eminent ind over blod-hjernebarierren. Ved endophtalmitis skal vitrektomi og installation af amphotericin B overvejes. Ved endokarditis er ambisome ligeledes førstevalg (og kirurgisk intervention), igen evt. i kombination i den indledende fase med flucytosin. Behandlings varighed er i alle tre tilfælde langvarig og en konsoliderende fase med et azol kan komme på tale ud fra svampens følsomhedsmønster. Ved dokumenteret invasiv candidiasis er der ikke fundet dokumentation for ultralydsundersøgelse af lever og milt med henblik på opsporing af candida udsæd. Derimod anbefales det i ESCMID guidelines, at patienten ekkokardiograferes for at udelukke eventuel endokardit. Invasiv aspergillus infektion Den hyppigste præsentation hos intensive patienter er pulmonal aspergillose, sjældnere sinuitis og CNS infektion. Ved påvisning af skimmelsvamp i trakealsekretet fra respiratorpatienter, er adskillelsen mellem kolonisering og infektion vanskelig. Dertil kommer, at sensitiviteten er i størrelsesorden 50% ved standard mikrobiologisk teknik uden blankophor farvning, selektive medier og med brug af standard volumen til dyrkning fremfor en større del af materialet. Immunsuppression er disponerende faktor. Pulmonal aspergillose ses desuden komplicerende til allerede eksisterende lungesygdom (TB, COPD, post influenza mm.) Klassisk sandsynliggør man diagnosen ved hjælp af EORTC kriterierne - Verificeret: Sikker påvisning i normalt sterilt væv - Sandsynlig: Værtsfaktor + klinisk kriterium + mykologisk kriterium - Mulig: Værtsfaktor + klinisk kriterium, uden mykologisk kriterium Pulmonal aspergillose kan ses hos kritisk syge intensive patienter med fravær af de definitive risikofaktorer. Diagnostisk er BAL med mikroskopi og dyrkning samt biomarkøren galactomannan vigtig. 9

10 Ved behandling af invasiv aspergillose er første valg voriconazol. Hos mange kritisk syge patienter er iv administration eneste mulighed, da gastrointestinal funktionen er usikker. Der er mange lægemiddelinteraktioner ved anvendelse af azoler, specielt for voriconazol hvorfor comedicinering og interaktions listen bør sammenholdes før behandling iværksættes. Metaboliseringen af voriconazol hos den enkelte patient er uforudsigelig, hvorfor det anbefales at monitorere s-voriconazol, når stoffet gives i bahandlings øjemed. Iv formuleringen af voriconazol indeholder cyclodextrin, der udskilles via nyrene. Ved CrCl < 30 ml/min, CRRT og HD behandling er der risiko for ophobning af cyclodextrin. Betydningen af den toxiske effekt er usikker. Det anbefales at undgå behandling med intravenøs voriconazol i disse situationer, og i stedet anvende den enterale formulering. Hos den kritisk syge patient, uden fungerende mave-tarmfunktion, skal klinikeren foretage en vurdering af risikoen for ikke at starte optimal behandling op mod risikoen for en mulig toksisk bivirkning. Alternativt vælges ofte liposomal amphotericin B, men de seneste studier tyder på, at voriconazol er associeret med bedre overlevelse end amphotericin B, forudsat at A.fumigatus svampen er azol følsom ( 66). Kirurgi kan blive aktuelt ved knogle indvækst eller truende indvækst af større kar. 10

11 Strategier Tabel 1: Gærsvampe Indikation Kriterier Terapi Profylaktisk Påvist eller mistanke om lækage fra oesophagus eller tarm Pancreatitis med inficerede pseudocyster/nekroser Fluconazol Præemptiv Empirisk Målrettet Positiv prediktive algoritme eller candida score + positiv surrogatmarkør ( i dette tilfælde Candida mannan Ag eller AB) Infektion som ikke skønnes forårsaget af bakteriel årsag. Påvist Candida (bloddyrkning,dyrkning/mikroskopi af væske eller væv fra steril lokalitet) Fluconazol Echinocandin, såfremt koloniserings fund tyder på fluconazol resistente arter. Revurdering dag 4 Echinocandin Fluconazol Ved sepsis: Echinocandin Revurdering dag 4 Echinocandin, skift dag 3 til fluconazol hvis muligt. 11

12 Tabel 2: Skimmelsvampe Indikation Kriterier Behandling Præemptiv Serum-galaktomannan > 0,5 BAL-galaktomannan > 3 BAL-galaktomannan > 0,5 og andre kliniske eller diagnostiske tegn på aspergillus infektion. 1: Voriconazol 2: Liposomal amphotericin B Målrettet Histologisk påvisning (proven infection) +/- positiv dyrkning af BAL (probable infection) eller væv fra inficeret område (proven infection) 1: Voriconazol 2: Liposomal amphotericin B 12

13 Tabel 3: Kriterier Prediktiv algoritme 63 PPV 9% NPV 97% Incidens af invasiv candidiasis 4 % Candida score 63 3 eller flere point + indlæggelse på ITA > 7 dage, taler for at patienten er inficeret. PPV 16% NPV 98% Incidens af invasiv candidiasis 6% Surrogat markører Indlæggelse på ITA > 4 dg + mekanisk ventilation > 48 timer+ (CVK og bred antibiotika dag 1-3 )+ 1 af følgende TPN Dag 1-3 Dialyse Dag 1-3 Større kirurgi Indenfor 7 dage Pancreatitis Indenfor 7 dage Steroid behandling Indenfor 7 dage Immunsupprimerende behandling Indenfor 7 dage Kirurgi Multifokal kolonisation TPN Svær sepsis 1 point 1 point 1 point 2 point Positiv mannan antigen/antistof i blod (Begge positive: sensitivitet 83%, specificitet86%) 19 Positiv galactomannan i BAL (BAL: Cutoff index 0,5: NPV 93%, PPV 72%) 15 BAL GM < 0,5 : Ingen lungeinfektion med aspergillus 65 BAL GM 0,5 2,9: Grå zone BAL GM > 3 : Aspergillus lungeinfektion 13

14 Tabel 4: Behandlings doseringer 1 dosis Efterfølgende dosis Efterfølgende dosis, vægt > 80 kg. Dosis justering. Caspofungin 70 mg x 1 50 mg x 1 70 mg x 1 Justeres i henhold til leverfunktion Anidulafungin 200 mg x mg x mg x 1 Ingen Micafungin * 100 mg x mg x mg x 1 Ingen Liposomal 3 mg/kg x 1 3 mg/kg x 1 3 mg/kg x 1 Ingen amphotericin B Voriconazol 6 mg/kg x 2 4 mg/kg x 2 4 mg/kg x 2 Dosis justering i henhold til leverfunktion Nedsat nyrefunktion opmærksom på akkumulering af cyclodextrin Fluconazol 800 mg x mg x mg x 1 Dosis justering i henhold til nyrefunktionen I henhold til RADS rekommendation for systemisk antimykotisk behandling: RADS fagudvalget for systemisk antimykotika er forpligtet af EMA s advarsel på bivirkninger og må derfor anbefale de andre echinocandiner frem for micafungin. 14

15 Tabel 5: EORTC kriterier for aspergillose 62 15

16 Referenceliste: (1) Lass-Florl C, Resch G, Nachbaur D, Mayr A, Gastl G, Auberger J, et al. The value of computed tomography-guided percutaneous lung biopsy for diagnosis of invasive fungal infection in immunocompromised patients. Clin Infect Dis 2007;45(7):e (2) Andreas S, Heindl S, Wattky C, Moller K, Ruchel R. Diagnosis of pulmonary aspergillosis using optical brighteners. Eur Respir J 2000 (2): (3) Arendrup MC, Chryssanthou E, Gaustad P, Koskela M, Sandven P, Fernandez V. Diagnostics of fungal infections in the Nordic countries: we still need to improve! Scand J Infect Dis 2007;39(4): (4) Maertens J, Verhaegen J, Demuynck H, Brock P, Verhoef G, Vandenberghe P, et al. Autopsy-controlled prospective evaluation of serial screening for circulating galactomannan by a sandwich enzyme-linked immunosorbent assay for hematological patients at risk for invasive Aspergillosis. J Clin Microbiol 1999 ;37(10): (5) Maertens J, Theunissen K, Verhoef G, Verschakelen J, Lagrou K, Verbeken E, et al. Galactomannan and computed tomography-based preemptive antifungal therapy in neutropenic patients at high risk for invasive fungal infection: a prospective feasibility study. Clin Infect Dis 2005 ;41(9): (6) Maertens J, Van EJ, Verhaegen J, Verbeken E, Verschakelen J, Boogaerts M. Use of circulating galactomannan screening for early diagnosis of invasive aspergillosis in allogeneic stem cell transplant recipients. J Infect Dis 2002;186(9): (7) Maertens J, Glasmacher A, Selleslag D, Ngai A, Ryan D, Layton M, et al. Evaluation of serum sandwich enzyme-linked immunosorbent assay for circulating galactomannan during caspofungin therapy: results from the caspofungin invasive aspergillosis study. Clin Infect Dis 2005 ;41(1):e9-14. (8) Marr KA, Laverdiere M, Gugel A, Leisenring W. Antifungal therapy decreases sensitivity of the Aspergillus galactomannan enzyme immunoassay. Clin Infect Dis 2005;40(12): (9) Aubry A, Porcher R, Bottero J, Touratier S, Leblanc T, Brethon B, et al. Occurrence and Kinetics of False-Positive Aspergillus Galactomannan Test Results following Treatment with {beta}-lactam Antibiotics in Patients with Hematological Disorders. Journal of Clinical Microbiology 2006;44(2): (10) Orlopp K, von Lilienfeld-Toal M, Marklein G, Reiffert SM, Welter A, Hahn- Ast C, et al. False positivity of the Aspergillus galactomannan Platelia ELISA because of piperacillin/tazobactam treatment: does it represent a clinical 16

17 problem? J Antimicrob Chemother 2008(5): (11) Penack O, Rempf P, Graf B, Thiel E, Blau IW. False-positive Aspergillus antigen testing due to application of piperacillin/tazobactam--is it still an issue? Diagn Microbiol Infect Dis 2008;60(1): (12) Mennink-Kersten MASH, Ruegebrink D, Klont RR, Warris A, Gavini F, Op den Camp HJM, et al. Bifidobacterial Lipoglycan as a New Cause for False- Positive Platelia Aspergillus Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Reactivity. Journal of Clinical Microbiology 2005;43(8): (13) Siemann M, Koch-Dorfler M, Gaude M. False-positive results in premature infants with the Platelia Aspergillus sandwich enzyme-linked immunosorbent assay. Mycoses 1998;41(9-10): (14) Penack O, Rempf P, Graf B, Blau IW, Thiel E. Aspergillus galactomannan testing in patients with long-term neutropenia: implications for clinical management. Ann Oncol 2008:19(5): (15) Meersseman W, Lagrou K, Maertens J, Wilmer A, Hermans G, Vanderschueren S, et al. Galactomannan in bronchoalveolar lavage fluid: a tool for diagnosing aspergillosis in intensive care unit patients. Am J Respir Crit Care Med 2008;177(1): (16) Bergeron A, Belle A, Sulahian A, Lacroix C, Chevret S, Raffoux E, et al. Contribution of galactomannan antigen detection in bronchoalveolar lavage to the diagnosis of invasive pulmonary aspergillosis in patients with hematologic malignancies. Chest 2010;137(2): (17) Nguyen MH, Leather H, Clancy CJ, Cline C, Jantz MA, Kulkarni V, et al. Galactomannan Testing in Bronchoalveolar Lavage Fluid Facilitates the Diagnosis of Invasive Pulmonary Aspergillosis in Patients with Hematologic Malignancies and Stem Cell Transplant Recipients. Biol Blood Marrow Transplant 2011;17: (18) Schonheyder H, Andersen P, Petersen JC. Rapid immunoelectrophoretic assay for detection of serum antibodies to Aspergillus fumigatus catalase in patients with pulmonary aspergillosis. Eur J Clin Microbiol 1985;4(3): (19) Mikulska M, Calandra T, Sanguinetti M, Poulain D, Viscoli C, rd European Conference On Infections In Leukemia Group. Mannan antigen and anti-mannan antibodies in the diagnosis of invasive candidiasis: recommendations from the European Conference on Infections in Leukemia. Crit Care 2010;14(6):R222. (20) Sendid B, Poirot JL, Tabouret M, Bonnin A, Caillot D, Camus D, et al. Combined detection of mannanaemia and antimannan antibodies as a strategy for the diagnosis of systemic infection caused by pathogenic Candida species. J 17

18 Med Microbiol 2002:51(5): (21) Oliveri S, Trovato L, Betta P, Romeo MG, Nicoletti G. Experience with the Platelia Candida ELISA for the diagnosis of invasive candidosis in neonatal patients. Clin Microbiol Infect 2008;14(4): (22) Alam FF, Mustafa AS, Khan ZU. Comparative evaluation of (1, 3)-beta-Dglucan, mannan and anti-mannan antibodies, and Candida species-specific snpcr in patients with candidemia. BMC Infect Dis 2007;7:103. (23) Rao DS, Ghosh A, Singhi S, Chakrabarti A. Mannan antigen detection in the diagnosis of patients with invasive candidiasis. Indian J Med Res 2002;116: (24) Krishna G, Moton A, Ma L, Medlock MM, McLeod J. Pharmacokinetics and absorption of posaconazole oral suspension under various gastric conditions in healthy volunteers. Antimicrob Agents Chemother 2009;53(3): (25) Krishna G, Sansone-Parsons A, Martinho M, Kantesaria B, Pedicone L. Posaconazole Plasma Concentrations in Juvenile Patients with Invasive Fungal Infection. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2007;51(3): (26) Andes D, Pascual A, Marchetti O. Antifungal therapeutic drug monitoring: established and emerging indications. Antimicrob Agents Chemother 2009 ;53(1): (27) Smith J, Safdar N, Knasinski V, Simmons W, Bhavnani SM, Ambrose PG, et al. Voriconazole therapeutic drug monitoring. Antimicrob Agents Chemother 2006 Apr;50(4): (28) Trifilio S, Ortiz R, Pennick G, Verma A, Pi J, Stosor V, et al. Voriconazole therapeutic drug monitoring in allogeneic hematopoietic stem cell transplant recipients. Bone Marrow Transplant 2005;35(5): (29) Pasqualotto AC, Howard S, Moore CB, Denning DW. Flucytosine (5-FC) levels: 15-years experience from the united Kingdom. 46th ICAAC.San Francisco, CA, Ref Type: Abstract (30) Walsh TJ, Raad I, Patterson TF, Chandrasekar P, Donowitz GR, Graybill R, et al. Treatment of invasive aspergillosis with posaconazole in patients who are refractory to or intolerant of conventional therapy: an externally controlled trial. Clin Infect Dis 2007;44(1):

19 (31) Pascual A, Calandra T, Bolay S, Buclin T, Bille J, Marchetti O. Voriconazole therapeutic drug monitoring in patients with invasive mycoses improves efficacy and safety outcomes. Clin Infect Dis 2008;46(2): (32) Neely M, Rushing T, Kovacs A, Jelliffe R, Hoffman J. Voriconazole pharmacokinetics and pharmacodynamics in children. Clin Infect Dis 2010;50(1): (33) Caillot D, Couaillier JF, Bernard A, Casasnovas O, Denning DW, Mannone L, et al. Increasing volume and changing characteristics of invasive pulmonary aspergillosis on sequential thoracic computed tomography scans in patients with neutropenia. J Clin Oncol 2001;19(1): (34) Caillot D, Latrabe V, Thiebaut A, Herbrecht R, De BS, Pigneux A, et al. Computer tomography in pulmonary invasive aspergillosis in hematological patients with neutropenia: An useful tool for diagnosis and assessment of outcome in clinical trials. Eur J Radiol 2010;74(3):e (35) Greene RE, Schlamm HT, Oestmann JW, Stark P, Durand C, Lortholary O, et al. Imaging findings in acute invasive pulmonary aspergillosis: clinical significance of the halo sign. Clin Infect Dis 2007;44(3): (36) Jensen HE, Salonen J, Ekfors TO. The use of immunohistochemistry to improve sensitivity and specificity in the diagnosis of systemic mycoses in patients with haematological malignancies. J Pathol 1997;181(1): (37) Jensen HE, Halbaek B, Lind P, Krogh HV, Frandsen PL. Development of murine monoclonal antibodies for the immunohistochemical diagnosis of systemic bovine aspergillosis. J Vet Diagn Invest 1996;8(1): (38) Jensen HE, Aalbaek B, Lind P, Krogh HV. Immunohistochemical diagnosis of systemic bovine zygomycosis by murine monoclonal antibodies. Vet Pathol 1996;33(2): (39) Jensen HE, Schonheyder HC, Hotchi M, Kaufman L. Diagnosis of systemic mycoses by specific immunohistochemical tests. APMIS 1996;104(4): The natural history in fungal infections in the ICU Ostrosky-Zeichner L. J Invasive Fungal Infection 2008;2: Garey KW, Rege M, Pai MP, Mingo DE, Suda KJ, Turpin RS, Bearden DT. Time to initiation of fluconazole therapy impacts mortality in patients with candidemia: a multi-institutional study. Clin Infect Dis 2006;43:

20 42. Morrell M, Fraser VJ, Kollef MH. Delaying the empiric treatment of Candida bloodstream infection until positive blood culture results are obtained: a potential risk factor for hospital mortality Antimicrob Agents Chemother 2005;49: Echeverria PM, Kett DH, Azoulay E. Candida prophylaxis and therapy in the ICU. Semin Respir Crit Care Med 2011;32: Reed BN, Caudle KE, Rogers PD. Fluconazole prophylaxis in high-risk neonates. Ann Pharmacother 2010;44: Playford EG, Webster AC, Sorrell TC, Craig JC. Antifungal agents for preventing fungal infections in non-neutropenic critically ill patients. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD Pappas PG, Kauffman CA, Andes D, Benjamin DK Jr, Calandra TF, Edwards JE Jr, Filler SG, Fisher JF, Kullberg BJ, Ostrosky-Zeichner L, Reboli AC, Rex JH, Walsh TJ, Sobel JD; Infectious Diseases Society of America. Clinical practice guidelines for the management of candidiasis: 2009 update by the Infectious Diseases Society of America.Clin Infect Dis 2009;48: Hadley S, Huckabee C, Pappas PG, Daly J, Rabkin J, Kauffman CA, Merion RM, Karchmer AW. Outcomes of antifungal prophylaxis in high-risk liver transplant recipients. Transpl Infect Dis 2009;11: Guaraldi G, Cocchi S, Codeluppi M, Di Benedetto F, De Ruvo N, Masetti M, Venturelli C, Pecorari M, Pinna AD, Esposito R. Outcome, incidence, and timing of infectious complications in small bowel and multivisceral organ transplantation patients. Transplantation 2005;80: Pittet D, Monod M, Suter PM, Frenk E, Auckenthaler R. Candida colonization and subsequent infections in critically ill surgical patients. Ann Surg 1994;220: Piarroux R, Grenouillet F, Balvay P, Tran V, Blasco G, Millon L, Boillot A. Assessment of preemptive treatment to prevent severe candidiasis in critically ill surgical patients. Crit Care Med 2004;32: Charles PE, Dalle F, Aube H, Doise JM, Quenot JP, Aho LS, Chavanet P, Blettery B. Candida spp. colonization significance in critically ill medical patients: a prospective study. Intensive Care Med 2005;31: Agvald-Ohman C, Klingspor L, Hjelmqvist H, Edlund C. Invasive candidiasis in long-term patients at a multidisciplinary intensive care unit: Candida colonization index, risk factors, treatment and outcome. Scand J Infect Dis 2008;40:

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Historisk. Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Historisk. Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Behandlingsvejledningen er udarbejdet på basis af Baggrundsnotatet for terapiområdet. Baggrundsnotatet med referencer,

Læs mere

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Notatet vedlægges som dokumentation for behandlingsvejledningen Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg,

Læs mere

af kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensive afdelinger inkl. børn.

af kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensive afdelinger inkl. børn. Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensive afdelinger inkl. børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er

Læs mere

DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER

DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER Profylakse og behandling af svampeinfektioner Udarbejdet af : Birgitte Lausen og Henrik Schrøder (tovholdere), Peter Wehner og Thomas Frandsen Drøftet under: 1. DAPHOs samarbejdssymposium

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

Titel: Svampeinfektioner. September 2009

Titel: Svampeinfektioner. September 2009 Instruksbog 5.5.1 Område: Emne: Titel: Forfattere: Godkendt af: Infektioner Infektioner Lars Vindeløv/ Jannik Helweg-Larsen KMT-læger Type/målgruppe: Standardnr.: Udarbejdet: Revideret: Revideres: September

Læs mere

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH Definitioner keeedeligt Hvorfor skal vi tale om definitionerne af akut nyresvigt?

Læs mere

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt * Dosis ved intermiterende hæmodialyse (IHD) angives pr. døgn. Gives kun en dosis

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt * Dosis ved intermiterende hæmodialyse (IHD) angives pr. døgn. Gives kun en dosis

Læs mere

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW S. pneumoniae og Legionella Med Alere BinaxNOW urinantigentest kan sundhedspersonale

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Infektionsregistrering

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF SEPSIS Juni 2013

TIDLIG OPSPORING AF SEPSIS Juni 2013 TIDLIG OPSPORING AF SEPSIS Juni 2013 Formålet med Sepsispakken tidlig opsporing af sepsis er at sikre tidlig opsporing og effektiv behandling af patienter, som er i risiko for at udvikle livstruende infektioner.

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter

Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter Virus/hæmatologi Stor betydning ved allogen HSCT Tiltagende betydning ved andre hæmatologiske sygdomme Indledning Tiltagende betydning hos andre patientgrupper

Læs mere

Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Intensiv ZIT

Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Afdelingsoversigt Patienter indlagt 113 47 45 46 54 54 49 39 9 0 0 0 0 343 Patienter udskrevet 105 48 46 44 55 55 47 41 15 0 0 0 0 351 Indlæggelsestid (24 timers perioder) 469,1 248,1

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

PLATELIA Candida Ag Plus 96 TEST 62784 KONSTATERING AF CANDIDA-MANNANANTIGEN I SERUM ELLER HUMANT PLASMA VED HJÆLP AF IMMUNENZYMATISK ANALYSE

PLATELIA Candida Ag Plus 96 TEST 62784 KONSTATERING AF CANDIDA-MANNANANTIGEN I SERUM ELLER HUMANT PLASMA VED HJÆLP AF IMMUNENZYMATISK ANALYSE PLATELIA Candida Ag Plus 96 TEST 62784 KONSTATERING AF CANDIDA-MANNANANTIGEN I SERUM ELLER HUMANT PLASMA VED HJÆLP AF IMMUNENZYMATISK ANALYSE 1- TESTENS FORMÅL Platelia Candida Ag Plus er en indirekte

Læs mere

PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799

PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799 PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799 96 TEST PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak ER EN INDIREKTE IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE FOR KVANTITATIV KONSTATERING AF CANDIDA ANTI-MANNANANTISTOFFER I SERUM. 1 FORMÅL Platelia

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Intensiv ZIT

Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Intensiv ZIT Afdelingsoversigt Patienter indlagt 113 47 45 46 54 54 49 41 53 22 0 0 0 411 Patienter udskrevet 105 48 46 44 55 55 47 43 55 26 0 0 0 419 Indlæggelsestid (24 timers perioder) 469,1 248,1 207,0 175,9 211,4

Læs mere

Ultralydsscanning af Lunger

Ultralydsscanning af Lunger Ultralydsscanning af Lunger Ultralydsscanning af lunger Personlig baggrund Ultralydsscanning af lunger - baggrund Pneumothorax Interstitielt syndrom Perspektiv Ultralydsscanning af lunger - baggrund Ultrasound

Læs mere

Identifikation af Candida species på kromogene medier

Identifikation af Candida species på kromogene medier Bioanalytikerstuderende Majbritt Bach Rasmussen 2013 Identifikation af Candida species på kromogene medier Studienummer: 15 19 16 I vejleder: Birte Sivebæk Lektor Cand. Scient. K vejleder: Dorte Paulmann

Læs mere

Afholdt d. 17. november 2016

Afholdt d. 17. november 2016 Hvidovre Hospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, afsnit 445 Manipulation af tarmens mikrobiom til behandling af Clostridium difficile infektion et klinisk perspektiv Reservelæge, klinisk assistent Mahtab

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Robert Winding Overlæge ITA Charlotte Mouritsen Kvalitetskonsulent, Staben Program Svær sepsis/sepsis shock har en høj dødelighed! DIAGNOSE HURTIGT

Læs mere

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af immunsupprimerede hæmatologiske patienter inkl. børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af immunsupprimerede hæmatologiske patienter inkl. børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner Survival Funktion Survival Funktion 15-02-2012 Opportunistiske infektioner (Wikipedia) Niels Nørskov-Lauritsen Overlæge, PhD Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby nielnoer@rm.dk

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

Titel: Donorudvælgelse

Titel: Donorudvælgelse Instruksbog 2.1.1 Område: Emne: Donor Titel: Donorudvælgelse Forfatter: Niels Jacobsen Gitte Olesen Godkendt af: Faste læger i allogen transplantationsgruppe Type/målgruppe: Standardnr.: Udarbejdet: April

Læs mere

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression.

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. Biostatistik - Cand.Scient.San. 2. semester Karl Bang Christensen Biostatististisk afdeling, KU kach@biostat.ku.dk, 35327491 9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. http://biostat.ku.dk/~kach/css2014/

Læs mere

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 %

Læs mere

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN Q feber klinisk vejledning Q feber skyldes infektion med den obligat intracellulære gram negative bakterie Coxiella burnetii. Q feber smitter især via inhalation eller tæt kontakt med smittet kvæg, får

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

KOL og Pulmonal hypertension -en update. Charlotte Andersen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet

KOL og Pulmonal hypertension -en update. Charlotte Andersen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet KOL og Pulmonal hypertension -en update Charlotte Andersen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet DSKF 8.4. 2011 Klassifikation af pulmonal hypertension 2009 1. Pulmonal arterial hypertension (PAH)

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Varicella Zoster Virus infektion (VZV)

Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Arbejdsgruppens medlemmer: Lotte Møller Smedegaard, Henrik Hasle, Anja Poulsen og Steen Rosthøj Nedenstående kliniske retningslinjer til forebyggelse og behandling

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Nyrecancer & kryoablation

Nyrecancer & kryoablation Nyrecancer & kryoablation - den tiltagende T1a udfordring Tommy Kjærgaard Nielsen, 1.reservelæge, ph.d. stud. Urinvejskirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Skejby Patienten 72 årig kvinde, henvist

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

96 TEST: 62798. PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE AF SANDWICH-TYPEN TIL KONSTATERING AF CANDIDA MANNANANTIGEN I SERUM.

96 TEST: 62798. PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE AF SANDWICH-TYPEN TIL KONSTATERING AF CANDIDA MANNANANTIGEN I SERUM. PLATELIA CANDIDA Ag 96 TEST: 62798 PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE AF SANDWICH-TYPEN TIL KONSTATERING AF CANDIDA MANNANANTIGEN I SERUM. 1 FORMÅL Platelia Candida Ag er en immunenzymatisk

Læs mere

PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767

PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767 PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767 BESTEMMELSE AF HUMANE IgG-ANTISTOFFER MOD CHLAMYDIA I HUMANT SERUM VED ENZYMIMMUNANALYSE IVD INDHOLDSFORTEGNELSE 1- KLINISK INTERESSE...............................105

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Fremtidens børnefysioterapi

Fremtidens børnefysioterapi Fremtidens børnefysioterapi Erfaringer fra arbejdet med faglig statusartikel på børneområdet generelt om screening og anvendelse af test samt forebyggelse på småbørnsområdet: Hvordan er det nu og hvordan

Læs mere

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis DSKS Årsmøde, jan 2010 Teis Andersen, vicedirektør, dr. med. Tak til gruppen Sygehus Nord Henrik Ancher Sørensen, overlæge, Medicinsk Afdeling, Køge Sygehus

Læs mere

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Gitte Bunkenborg Ph.d. stud. Lunds Universitet, Udviklingssygeplejerske, Hvidovre Hospital Intensiv Terapiafsnit 542

Læs mere

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Definition screening Adskiller tilsyneladende raske personer som sandsynligvis har en

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af. af organtransplanterede patienter, inkl. børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af. af organtransplanterede patienter, inkl. børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af organtransplanterede patienter, inkl. børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

PLATELIA ASPERGILLUS EIA 96 TESTS 62796

PLATELIA ASPERGILLUS EIA 96 TESTS 62796 PLATELIA ASPERGILLUS EIA 96 TESTS 62796 PLATELIA ASPERGILLUS EIA ER EN IMMUNOENZYMATISK SANDWICH MIKROTITERPLADE-ANALYSE TIL PÅVISNING AF ASPERGILLUS GALACTOMANNAN ANTIGEN I SERUM. 1- FORMÅL Platelia Aspergillus

Læs mere

Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb

Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb Esben Nielsen Jesper Hjortdal Anders Ivarsen Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb Indledning Hermed følger et klinisk orienteret resumé over de vigtigste typer

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Hvorfor dør de mindst syge?

Hvorfor dør de mindst syge? Hvorfor dør de mindst syge? Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Diabetes-udviklingen En ssucces: Faldende risiko

Læs mere

Historisk. A (J05 AF) B (J05AF) C (J05AG el. J05AE el. J05AX) efavirenz eller. eller lamivudin

Historisk. A (J05 AF) B (J05AF) C (J05AG el. J05AE el. J05AX) efavirenz eller. eller lamivudin Behandlingsvejledning for terapiområde HIV, AIDS Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Professor Forskningsenheden for Almen Praksis Center for Forskning i Cancerdiagnostik & Innovative Patientforløb

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Svampeinfektioner i ører og øvre luftveje

Svampeinfektioner i ører og øvre luftveje Svampeinfektioner i ører og øvre luftveje Maiken Cavling Arendrup Unit of Mycology and Parasitology Staten Serum Institut Denmark maiken@arendrup.dk Disposition Generel mykologi gær, skimmel etc Svampeinfektioner

Læs mere

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik Mikkel Andersen 1 Definition: Vertebroplastik: Deramond & Galibert 1984 Terapeutisk procedure hvor der injiceres knoglecement i vertebrale

Læs mere

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste Side 1 af 7 National Rekommandationsliste Topikal behandling af impetigo Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) udarbejdes af IRF i Sundhedsstyrelsen. NRL støtter alment praktiserende læger i valget

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

PLATELIA Candida Ab Plus 96 TEST 62785 1- TESTENS FORMÅL 2- BRUGSANVISNING 3- KLINISK VÆRDI 4- PROCEDUREPRINCIP 5- REAGENSER

PLATELIA Candida Ab Plus 96 TEST 62785 1- TESTENS FORMÅL 2- BRUGSANVISNING 3- KLINISK VÆRDI 4- PROCEDUREPRINCIP 5- REAGENSER PLATELIA Candida Ab Plus 96 TEST 62785 KONSTATERING AF CANDIDA ANTI-MANNAN-ANTISTOFFER I SERUM ELLER HUMANT PLASMA VED HJÆLP AF IMMUNENZYMATISK ANALYSE 1- TESTENS FORMÅL Platelia Candida Ab Plus er en

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Program for Kursus 2 Mål: Ansvarlige: Kursus 2 Dag 1

Program for Kursus 2 Mål: Ansvarlige: Kursus 2 Dag 1 Program for Kursus 2 Mål: Kursisterne får kendskab til diverse redskaber, som er forberedende til deres egne projekter. Ansvarlige: Rikke Guldberg, AUH, delkursusleder og underviser Ulrik Schiøler Kesmodel,

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol efter kræftbehandling Vi ved temmelig lidt og det vi ved, ved vi ikke med særlig stor sikkerhed

Læs mere

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger ELI-vejledning Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit Vejledning vedrørende diagnostik, behandling, anmeldelse og profylaktiske forholdsregler (herunder behandling) 5. juni 2002

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE BILAG 1 RESUME Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter Arbejdsgruppe Projektansvarlige: Udviklingssygeplejerske

Læs mere

Historisk. Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne

Historisk. Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Somatiske sygdomme og reduceret middellevetid hos mennesker med svære sindslidelser

Somatiske sygdomme og reduceret middellevetid hos mennesker med svære sindslidelser Somatiske sygdomme og reduceret middellevetid hos mennesker med svære sindslidelser Center for Registerforskning, Aarhus Universitet Side 1 (42) Center for Register-forskning, Aarhus Universitet Thomas

Læs mere

Chlamydia Trachomatis: En overvurderet størrelse?

Chlamydia Trachomatis: En overvurderet størrelse? Chlamydia Trachomatis: En overvurderet størrelse? Af: Kasper Kjæhr og Rasmus Buchholt Hald 1 Introduktion: I 2011 er der i Danmark testet 341.178 personer for Chlamydia trachomatis. (CT) Hovedparten af

Læs mere

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler:

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: Kære MPH-studerende Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: 1. E.A. Mitchell et al. Ethnic differences

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik 2017 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle URINVEJENES ANATOMI OG MIKROBIOLOGI ASYMPTOMATISK BAKTERIURI Asymptomatisk bakteriuri Bakterier

Læs mere

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Perspektiver Sundhedsloven Akademisk Hvad siger sundhedsloven om forskning? Alle hospitaler

Læs mere