National guideline, invasive svampeinfektioner på ITA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "National guideline, invasive svampeinfektioner på ITA"

Transkript

1 National guideline, invasive svampeinfektioner på ITA Indholdsfortegnelse Diagnostik af invasive gær og skimmelsvampe Definitioner på antimykotisk terapi Behandlingsstrategier - Profylakse - Præemptiv - Empirisk - Målrettet Invasiv aspergillus infektion Tabeller. Referenceliste. 1

2 Arbejdsgruppen Overlæge Maiken Cavling Arendrup Overlæge Pawel Berezowicz Overlæge Morten Borup Afdelingslæge Anette Fedder (Uenig i formuleringen af afsnittet, empirisk behandling) Overlæge Jens Schierbeck Overlæge Peter Søe-Jensen Overlæge Klaus Thornberg 2

3 Diagnostik af invasive gær og skimmelsvampe Indledning Succesfuld behandling af invasive svampeinfektioner forudsætter tidligt indsat korrekt behandling. Erhvervet resistens er forholdsvis usædvanlig hos gærsvampe (specielt C. albicans), hvorfor species identifikation vil give en god rettesnor for korrekt lægemiddelvalg med mindre patienten har fået langvarig antimykotisk behandling (>3 uger). For skimmelsvamp infektioner forholder det sig anderledes, idet species identifikation er vanskeligere og azol resistens er tiltagende, formentlig som konsekvens af azol pesticid forbrug i landbruget. Derfor bør resistens bestemmelse foretages for invasive infektioner. De diagnostiske metoder omfatter mikroskopi, dyrkning, resistensbestemmelse samt antigen og antistof bestemmelse. Initiativer til udvikling af molekylærbiologiske detektionsmetoder har været mangfoldige, men har endnu ikke ført til analyser, der opfylder nødvendige krav til omkostninger, kvalitet, reproducerbarhed og standardisering, og dermed, international anerkendelse. Mikroskopi og Dyrkning er stadigt en hovedhjørnesten i svampediagnostik trods en ikke tilfredsstillende sensitivitet. Relevante prøver med tilstrækkelig mængde prøvemateriale bør derfor altid sikres forud for iværksættelse af svampebehandling. Samtidigt er dyrkning nødvendig for at sikre mulighed for resistensbestemmelse. Hastighed og sensitivitet forøges markant ved anvendelse af blankophor og fluorescens mikroskopi, som bør anvendes rutinemæssigt ved mistanke om svampeinfektion (1;2). Ved dyrkning er der risiko for suppression af svampes vækst med mindre et selektivt svampemedium anvendes (3). Candida mannan antigen og antimannan antistof detektion i blod er vist at være en følsom markør for invasiv candidiasis (19-23). Hos voksne bør begge markører undersøges, mens mannan antigen alene er tilstrækkeligt hos neonatale børn med mulig candidæmi. Resistensbestemmelse anbefales for svampefund associeret med invasive infektioner. Resistens bestemmelse anbefales endvidere for slimhinde infektioner hos patienter med tidligere svampemiddel behandling samt for ikke-invasive skimmelsvamp hvor behandling skønnes nødvendig (aspergillom, aspergillus bronchitis, ABPA etc.). Aspergillus galactomannan antigen detektion i blod anbefales som screeningsundersøgelse hos neutropene patienter i risiko for invasiv aspergillose (4-7), men sensitiviteten falder hos patienter i svampemiddelprofylakse (8). I starten af dette millennium påvistes falsk positive resultater betinget af galactomannan indhold i tazobactam (9), dette synes at være aftaget og udgør ikke et problem såfremt prøvetagning sker inden indgift af tazobactam (10;11). Krydsreaktion kan ses hos spædbørn koloniseret med Bifidobacterium bakterier (12;13). Galactomannan detektion i BAL væske har højere sensitivitet specielt hos ikke neutropene patienter, samt hos patienter i svampemiddelbehandling (14-17). Her er muligheden for tilblanding af svampesporer fra luftvejene uden egentlig infektion imidlertid en mulighed. Derfor er 3

4 grænseværdierne for positiv og negativ test anderledes end i serum. Ved galactomannan index under 0,5 kan aspergillus med meget høj sandsynlighed udelukkes og ved index på 3 og derover har patienten med meget stor sandsynlighed invasiv aspergillose, men ved index der i mellem afhænger risikoen af patientens underliggende sygdom (65). Da aspergillus er alle steds nærværende er kontaminering af prøvemateriale eller testudstyr en potentiel fejlkilde, hvorfor generelle regler for at mindske risiko for luftbåren forurening skal iagttages. Aspergillus antistof undersøgelse er et diagnostisk hjælpemiddel hos ikke neutropene patienter med kronisk aspergillus infektion (18). Terapeutisk koncentrationsmåling er relevant for itraconazol og posaconazol på grund af variabel gastrointestinal optagelse (24-26), for voriconazol på grund af variabel metabolisme (27;28) og for flucytosin på grund af varierende renal elimination (29). Der er påvist sammenhæng mellem svampemiddelkoncentration, effekt og toxicitet hos både børn og voksne (27;30-32). Steady state for azolernes nås dag 4-5. Azolerne har interaktion med en lang række andre lægemidler og ændring i co-medicinering, svampemiddel dosis samt kvaliteten af gastrointestinal optagelse har derfor indflydelse på serum koncentrationen. Serum koncentration bør derfor monitoreres indtil ønsket niveau og steady state er nået, samt ved ændring af forhold der kan have indflydelse på serum niveau. Endeligt er det set at niveauet kan falde let under længerevarende behandling. Serum koncentration bør derfor måles, hver 14ende dag på trods af tidligere tilfredsstillende niveau og stabil organfunktion. Billeddiagnostik og histopatologisk undersøgelse CT scanning er konventionel røntgen undersøgelse langt overlegen ved pulmonal aspergillose. Hos den neutropene patient er halotegn i den tidlige fase efterfulgt af air crescent tegn de typiske fund ved invasiv aspergillose(33-35). Fundene er imidlertid mindre karakteristiske ved infektion hos den ikke neutropene patient. Histopatologisk undersøgelse af væv med anvendelse af special farvning for svampe (PAS og sølvfarvning) kan give en formodning om karakteren af svampeinfektion ved histopatologisk vurdering af morfologi af svampe elementer (pseudohyfer, ægte hyfer, dichoton eller retvinklet forgrening, knopskydning og septate versus aseptate hyfer). I visse tilfælde kan in situ hybridisering tilvejebringe genus eller endda species identifikation (36-39). 4

5 Definitioner på antimykotisk terapi Behandlingsstrategierne inddeles i 4 behandlingsniveauer. Den anførte rækkefølge er typisk for det kliniske forløb hos den non-neutropene, kritisk syge patient (40). Profylaktisk behandling Behandling uden kliniske eller parakliniske tegn på infektion. Anvendes f. eks. ved særlige risikofaktorer eller kombinationer af risikofaktorer. Præemptiv behandling Behandlingsstrategi, hvor kombinationer af risikofaktorer, parakliniske fund (f.eks. CTscanninger) eller surrogatmarkører giver mistanke om svampeinfektion, uden at kriterier for dokumenteret infektion er opfyldt. Eksempler på surrogatmarkører er: Positive koloniseringsfund Positiv galactomannan Positiv mannan antigen/antistof Empirisk behandling Behandling på grundlag af kliniske og parakliniske tegn på infektion, hvor agens eller fokus ikke er kendt. Målrettet behandling Behandling på grundlag af dokumenteret infektion, og optimalt vejledt af artsidentifikation og resistensbestemmelse. En initial bred behandling kan med fordel ordineres for få dage, for senere at ændres til specifik smalspektret behandling. Ved dokumenteret invasiv svampeinfektion er tidspunkt for indledt antifungal terapi af stor betydning for mortaliteten (41,42). Bedste behandlingsresultater ved invasiv svampeinfektioner forudsætter tidligt indledt korrekt behandling. Behandlingsstrategier Profylaktisk behandling Profylaktisk behandling udgør et antal strategier fra stærkt restriktiv anvendelse hos patientgrupper med høj risiko for svampeinfektion til en mindre fokuseret strategi med en meget bred og generel anvendelse uden væsentlige risikovurderinger. Der foreligger ikke stærk videnskabelig evidens for nogen af strategierne (43,44). I Danmark drives de profylaktiske strategier helt overvejende af vurderinger af risikofaktorer, især med fokus på potentiel kontaminering fra mave-tarmkanalen ved mistænkt eller dokumenteret lækage fra f. eks. oesophagus eller tarm. Generel anvendelse af candida profylakse til alle patienter indlagt på intensiv terapiafsnit har været undersøgt i flere forskellige intensiv populationer, fulgt af metaanalyser, der med forskellige udvælgelseskriterier kunne konkludere potentielle fordele ved generaliseret profylakse med enten fluconazol eller ketoconazol ( ketoconazol er i dag obsolet på grund af uacceptabel bivirkningsprofil). Centralt står en Cochrane metaanalyse (45), der konkluderer, at profylakse med ketoconazol eller fluconazol reducerer antallet af invasive svampeinfektioner med ca. 50% og mortaliteten med ca. 25%. Det anbefales at anvende 5

6 fluconazol profylakse hos kritisk syge patienter med forøget risiko for invasiv Candida infektion, herunder abdominal kirurgisk syge patienter (46) og transplantationspatienter (47,48). Profylaktisk behandling af skimmelsvamp anvendes til få udvalgte højrisikopatienter, f. eks. immunsupprimerede hæmatologiske eller organtransplanterede patienter. Præemptiv behandling Blandt kritisk syge patienter er det forsøgt at identificere prædiktive risikofaktorer for senere udvikling af candidæmi/invasiv svampesygdom med henblik på at indlede af præemptiv behandling før udvikling af dokumenteret klinisk manifestation på infektion. Det har vist sig vanskeligt at opstille valide prædiktive klassifikationstrategier til trods for at kliniske risikofaktorer for udvikling af candidæmi er velbeskevne og anvendelsen af simple kliniske kriterier har vist relativt ringe prædiktiv værdi. Det er ofte vanskeligt at skelne Candida kolonisering fra invasiv candidiasis hos kritisk syge patienter. Ved længere indlæggelse på et intensiv afsnit vil de fleste patienter udvikle kolonisering med Candida, men heraf vil kun en begrænset del udvikle invasiv infektion. Siden 1990erne har man forsøgt at operationalisere forskellige prædiktive algoritmer for udvikling af invasiv candidiasis. De væsentligste publikationer omfatter: Koloniseringsindeks Ved rutine Candida overvågningsdyrkninger fra forskellige kropsområder defineres Candida koloniseringsindeks (CI) som ratio mellem det antal af anatomiske steder (eksklusivt blod eller andre sterile lokaliteter) med fund af Candida og det totale antal testede lokaliteter. Et CI 0,5 kan identificere patienter med en signifikant forøget risiko for invasiv Candida infektion. Med et korrigeret CI (CCI, post hoc beregning, der medinddrager resultatet af semikvantitative dyrkninger) var den positive prædikative værdi på 100% (49,50). CI er fundet at korrelere til øget indlæggelsesvarighed, anvendelse af bredspektret antibiotika og invasiv svampeinfektion (51,52). I klinisk praksis er metoden vanskelig at operationalise, kostbar og tidskrævende. Den prædiktive værdi er kritisk afhængig af patientpopulationen, herunder prævalensen af invasiv Candida infektion og ikke tilstrækkeligt prospektivt valideret (58). Svampescore Spansk system til daglig risikoanalyse på baggrund af monitorering af koloniseringsindeks og 3 supplerende risikofaktorer (53,54). Ved en indlæggelsesvarighed på 7 døgn og en høj cut-off værdi er sensitiviteten og specificiteten høj. Operationalisering af metoden er ligeledes vanskelig pga. behov for beregning af CI. Prædiktive algoritmer Systemer der identificerer subgrupper af patienter, der med stærkt forøget sandsynlighed vil have gavn af antimykotisk behandling (55-57). Hos respiratorbehandlede patienter fandt en amerikansk forskergruppe, at man ved en kompleks kombination af 4 variable (indlæggelsesvarighed, intubation, anvendelse af antibiotika og centralt vene-kateter) kombineret med mindst én supplerende risikofaktor (kirurgi, anvendelse af immunsuppression, pankreatitis, total parenteral ernæring, enhver form for dialyse eller anvendelse af steroid), kunne halvere antallet af invasive svampeinfektioner, ved at behandle 18% af populationen. Strategien kunne ikke eftervises i ét prospektivt australsk arbejde (58), formentlig på grund af en stor forskel i prævalensen af invasiv Candida infektion i de 2 patientpopulationer og forskelligt patient miks. 6

7 Præemptiv behandling anbefales seponeret efter højst 2 uger, såfremt svampeinfektion ikke kan dokumenteres. Øvrige surrogat markører På samme måde som kolonisations fund kan give en indikation om arten af en eventuel invasiv svampeinfektion (specielt hvis species identifikation af kolonisations fund foretages) giver de to øvrige surrogat markører en rettesnor for eventuelt agens. Positiv galactomannan antigen ses ved Aspergillus infektion (og visse andre primært skimmelinfektioner) der som hovedregel vil være følsomme for voriconazole. Tilsvarende vil en positiv mannan antigen eller stigende mannan antistof kunne være en tidlig markør for invasiv candidiasis, hvor echinocandin eller evt. fluconazol vil være et naturligt (afhængig af mistankens styrke og sværhedsgraden af symptomer) behandlingsvalg, hvis mistanken støttes på anden vis. Empirisk behandling: Er behandling på grundlag af kliniske og parakliniske tegn på infektion, hvor agens eller fokus ikke er kendt (61). Den typiske patient, er febril, i bred antibiotisk behandling med centralvenøse adgange, mindst et fund af Candida kolonisation (urin, trachealsekret og/eller afføring), men uden andre signifikante positive dyrkningsfund, cirkulatorisk ustabil og eventuelt i hæmodialyse (59,60). Længere indlæggelsesvarighed på intensiv afdeling øger risikoen for at få en invasiv candida infektion (60). Tidlig effektiv antifungal behandling har betydning for overlevelsen (60,67,68,69). Der er dog flere undersøgelser, som ikke har kunnet vise dette, hvilket formentlig skyldes, at de der sættes tidligt i behandling meget vel kan være mere syge (for at kvalificere sig til behandling før bloddyrkning er blevet positiv) eller have en højere svampebyrde (og dermed tidligere positiv bloddyrkning og behandling) (70,72,73). Angående behandlingsstrategi se tabel 1. 7

8 Behandling af dokumenteret invasiv candidiasis Definition: Påvist Candida species i bloddyrkninger. Påvist Candida species i normalt sterilt væv / vævsvæske (peritoneal-, pleura- eller spinalvæske) Rationale: Adækvat og tidlig iværksat antimykotisk behandling er vist at nedsætte dødelighed ved invasiv candidiasis Følgende anbefaling gælder for patienter med enten svær sepsis (sepsis med organdysfunktion og eller vævshypoperfusion) eller med septisk shock (akut kredsløbspåvirkning med persisterende arteriel hypotension trods adækvat væskebehandling). For praktiske formål vil denne anbefaling derfor gælde for alle patienter indlagt på intensiv afdeling. Behandling: Initialbehandling Der behandles initielt med et bredspektret fungicidt antimykotikum, dvs. et echinocandin. Efter 3 døgn, kan der foretages step-down behandling, hvis svampen kan dokumenteres eller forventes følsom for fluconazol og hvis patienten er i bedring. Konsoliderende specifik behandling ved påvisning af: Candida albicans Candida tropicalis Candida parapsilosis Fluconazol Fluconazol Fluconazol Candida glabrata Candida krusei Echinocandin Echinocandin Samlet behandlingsvarighed 8

9 Der behandles som udgangspunkt i 14 dage efter dokumenteret clearance af candidæmi, dvs. 14 dage efter at der både foreligger første negative bloddyrkning og ophør af symptomer som tilskrives candidæmi. Yderligere udredning og tiltag. Centrale venekatetre og a-kanyler skal i videst muligt omfang seponeres og omlægges eller som minimum skiftes (71). Alle patienter med dokumenteret invasiv candidiasis skal inden for dage undersøges af øjenlæge mhp. udelukkelse af Candida endophthalmitis. Ved invasiv Candida infektion i CNS eller øjne hvor candiner på grund af blodhjernebarierren ikke opnår tilstrækkelig koncentration, anbefales Ambisome. Ved CNS infektion evt. I kombination med flucytosin de første 2 uger, da dette stof trænger eminent ind over blod-hjernebarierren. Ved endophtalmitis skal vitrektomi og installation af amphotericin B overvejes. Ved endokarditis er ambisome ligeledes førstevalg (og kirurgisk intervention), igen evt. i kombination i den indledende fase med flucytosin. Behandlings varighed er i alle tre tilfælde langvarig og en konsoliderende fase med et azol kan komme på tale ud fra svampens følsomhedsmønster. Ved dokumenteret invasiv candidiasis er der ikke fundet dokumentation for ultralydsundersøgelse af lever og milt med henblik på opsporing af candida udsæd. Derimod anbefales det i ESCMID guidelines, at patienten ekkokardiograferes for at udelukke eventuel endokardit. Invasiv aspergillus infektion Den hyppigste præsentation hos intensive patienter er pulmonal aspergillose, sjældnere sinuitis og CNS infektion. Ved påvisning af skimmelsvamp i trakealsekretet fra respiratorpatienter, er adskillelsen mellem kolonisering og infektion vanskelig. Dertil kommer, at sensitiviteten er i størrelsesorden 50% ved standard mikrobiologisk teknik uden blankophor farvning, selektive medier og med brug af standard volumen til dyrkning fremfor en større del af materialet. Immunsuppression er disponerende faktor. Pulmonal aspergillose ses desuden komplicerende til allerede eksisterende lungesygdom (TB, COPD, post influenza mm.) Klassisk sandsynliggør man diagnosen ved hjælp af EORTC kriterierne - Verificeret: Sikker påvisning i normalt sterilt væv - Sandsynlig: Værtsfaktor + klinisk kriterium + mykologisk kriterium - Mulig: Værtsfaktor + klinisk kriterium, uden mykologisk kriterium Pulmonal aspergillose kan ses hos kritisk syge intensive patienter med fravær af de definitive risikofaktorer. Diagnostisk er BAL med mikroskopi og dyrkning samt biomarkøren galactomannan vigtig. 9

10 Ved behandling af invasiv aspergillose er første valg voriconazol. Hos mange kritisk syge patienter er iv administration eneste mulighed, da gastrointestinal funktionen er usikker. Der er mange lægemiddelinteraktioner ved anvendelse af azoler, specielt for voriconazol hvorfor comedicinering og interaktions listen bør sammenholdes før behandling iværksættes. Metaboliseringen af voriconazol hos den enkelte patient er uforudsigelig, hvorfor det anbefales at monitorere s-voriconazol, når stoffet gives i bahandlings øjemed. Iv formuleringen af voriconazol indeholder cyclodextrin, der udskilles via nyrene. Ved CrCl < 30 ml/min, CRRT og HD behandling er der risiko for ophobning af cyclodextrin. Betydningen af den toxiske effekt er usikker. Det anbefales at undgå behandling med intravenøs voriconazol i disse situationer, og i stedet anvende den enterale formulering. Hos den kritisk syge patient, uden fungerende mave-tarmfunktion, skal klinikeren foretage en vurdering af risikoen for ikke at starte optimal behandling op mod risikoen for en mulig toksisk bivirkning. Alternativt vælges ofte liposomal amphotericin B, men de seneste studier tyder på, at voriconazol er associeret med bedre overlevelse end amphotericin B, forudsat at A.fumigatus svampen er azol følsom ( 66). Kirurgi kan blive aktuelt ved knogle indvækst eller truende indvækst af større kar. 10

11 Strategier Tabel 1: Gærsvampe Indikation Kriterier Terapi Profylaktisk Påvist eller mistanke om lækage fra oesophagus eller tarm Pancreatitis med inficerede pseudocyster/nekroser Fluconazol Præemptiv Empirisk Målrettet Positiv prediktive algoritme eller candida score + positiv surrogatmarkør ( i dette tilfælde Candida mannan Ag eller AB) Infektion som ikke skønnes forårsaget af bakteriel årsag. Påvist Candida (bloddyrkning,dyrkning/mikroskopi af væske eller væv fra steril lokalitet) Fluconazol Echinocandin, såfremt koloniserings fund tyder på fluconazol resistente arter. Revurdering dag 4 Echinocandin Fluconazol Ved sepsis: Echinocandin Revurdering dag 4 Echinocandin, skift dag 3 til fluconazol hvis muligt. 11

12 Tabel 2: Skimmelsvampe Indikation Kriterier Behandling Præemptiv Serum-galaktomannan > 0,5 BAL-galaktomannan > 3 BAL-galaktomannan > 0,5 og andre kliniske eller diagnostiske tegn på aspergillus infektion. 1: Voriconazol 2: Liposomal amphotericin B Målrettet Histologisk påvisning (proven infection) +/- positiv dyrkning af BAL (probable infection) eller væv fra inficeret område (proven infection) 1: Voriconazol 2: Liposomal amphotericin B 12

13 Tabel 3: Kriterier Prediktiv algoritme 63 PPV 9% NPV 97% Incidens af invasiv candidiasis 4 % Candida score 63 3 eller flere point + indlæggelse på ITA > 7 dage, taler for at patienten er inficeret. PPV 16% NPV 98% Incidens af invasiv candidiasis 6% Surrogat markører Indlæggelse på ITA > 4 dg + mekanisk ventilation > 48 timer+ (CVK og bred antibiotika dag 1-3 )+ 1 af følgende TPN Dag 1-3 Dialyse Dag 1-3 Større kirurgi Indenfor 7 dage Pancreatitis Indenfor 7 dage Steroid behandling Indenfor 7 dage Immunsupprimerende behandling Indenfor 7 dage Kirurgi Multifokal kolonisation TPN Svær sepsis 1 point 1 point 1 point 2 point Positiv mannan antigen/antistof i blod (Begge positive: sensitivitet 83%, specificitet86%) 19 Positiv galactomannan i BAL (BAL: Cutoff index 0,5: NPV 93%, PPV 72%) 15 BAL GM < 0,5 : Ingen lungeinfektion med aspergillus 65 BAL GM 0,5 2,9: Grå zone BAL GM > 3 : Aspergillus lungeinfektion 13

14 Tabel 4: Behandlings doseringer 1 dosis Efterfølgende dosis Efterfølgende dosis, vægt > 80 kg. Dosis justering. Caspofungin 70 mg x 1 50 mg x 1 70 mg x 1 Justeres i henhold til leverfunktion Anidulafungin 200 mg x mg x mg x 1 Ingen Micafungin * 100 mg x mg x mg x 1 Ingen Liposomal 3 mg/kg x 1 3 mg/kg x 1 3 mg/kg x 1 Ingen amphotericin B Voriconazol 6 mg/kg x 2 4 mg/kg x 2 4 mg/kg x 2 Dosis justering i henhold til leverfunktion Nedsat nyrefunktion opmærksom på akkumulering af cyclodextrin Fluconazol 800 mg x mg x mg x 1 Dosis justering i henhold til nyrefunktionen I henhold til RADS rekommendation for systemisk antimykotisk behandling: RADS fagudvalget for systemisk antimykotika er forpligtet af EMA s advarsel på bivirkninger og må derfor anbefale de andre echinocandiner frem for micafungin. 14

15 Tabel 5: EORTC kriterier for aspergillose 62 15

16 Referenceliste: (1) Lass-Florl C, Resch G, Nachbaur D, Mayr A, Gastl G, Auberger J, et al. The value of computed tomography-guided percutaneous lung biopsy for diagnosis of invasive fungal infection in immunocompromised patients. Clin Infect Dis 2007;45(7):e (2) Andreas S, Heindl S, Wattky C, Moller K, Ruchel R. Diagnosis of pulmonary aspergillosis using optical brighteners. Eur Respir J 2000 (2): (3) Arendrup MC, Chryssanthou E, Gaustad P, Koskela M, Sandven P, Fernandez V. Diagnostics of fungal infections in the Nordic countries: we still need to improve! Scand J Infect Dis 2007;39(4): (4) Maertens J, Verhaegen J, Demuynck H, Brock P, Verhoef G, Vandenberghe P, et al. Autopsy-controlled prospective evaluation of serial screening for circulating galactomannan by a sandwich enzyme-linked immunosorbent assay for hematological patients at risk for invasive Aspergillosis. J Clin Microbiol 1999 ;37(10): (5) Maertens J, Theunissen K, Verhoef G, Verschakelen J, Lagrou K, Verbeken E, et al. Galactomannan and computed tomography-based preemptive antifungal therapy in neutropenic patients at high risk for invasive fungal infection: a prospective feasibility study. Clin Infect Dis 2005 ;41(9): (6) Maertens J, Van EJ, Verhaegen J, Verbeken E, Verschakelen J, Boogaerts M. Use of circulating galactomannan screening for early diagnosis of invasive aspergillosis in allogeneic stem cell transplant recipients. J Infect Dis 2002;186(9): (7) Maertens J, Glasmacher A, Selleslag D, Ngai A, Ryan D, Layton M, et al. Evaluation of serum sandwich enzyme-linked immunosorbent assay for circulating galactomannan during caspofungin therapy: results from the caspofungin invasive aspergillosis study. Clin Infect Dis 2005 ;41(1):e9-14. (8) Marr KA, Laverdiere M, Gugel A, Leisenring W. Antifungal therapy decreases sensitivity of the Aspergillus galactomannan enzyme immunoassay. Clin Infect Dis 2005;40(12): (9) Aubry A, Porcher R, Bottero J, Touratier S, Leblanc T, Brethon B, et al. Occurrence and Kinetics of False-Positive Aspergillus Galactomannan Test Results following Treatment with {beta}-lactam Antibiotics in Patients with Hematological Disorders. Journal of Clinical Microbiology 2006;44(2): (10) Orlopp K, von Lilienfeld-Toal M, Marklein G, Reiffert SM, Welter A, Hahn- Ast C, et al. False positivity of the Aspergillus galactomannan Platelia ELISA because of piperacillin/tazobactam treatment: does it represent a clinical 16

17 problem? J Antimicrob Chemother 2008(5): (11) Penack O, Rempf P, Graf B, Thiel E, Blau IW. False-positive Aspergillus antigen testing due to application of piperacillin/tazobactam--is it still an issue? Diagn Microbiol Infect Dis 2008;60(1): (12) Mennink-Kersten MASH, Ruegebrink D, Klont RR, Warris A, Gavini F, Op den Camp HJM, et al. Bifidobacterial Lipoglycan as a New Cause for False- Positive Platelia Aspergillus Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Reactivity. Journal of Clinical Microbiology 2005;43(8): (13) Siemann M, Koch-Dorfler M, Gaude M. False-positive results in premature infants with the Platelia Aspergillus sandwich enzyme-linked immunosorbent assay. Mycoses 1998;41(9-10): (14) Penack O, Rempf P, Graf B, Blau IW, Thiel E. Aspergillus galactomannan testing in patients with long-term neutropenia: implications for clinical management. Ann Oncol 2008:19(5): (15) Meersseman W, Lagrou K, Maertens J, Wilmer A, Hermans G, Vanderschueren S, et al. Galactomannan in bronchoalveolar lavage fluid: a tool for diagnosing aspergillosis in intensive care unit patients. Am J Respir Crit Care Med 2008;177(1): (16) Bergeron A, Belle A, Sulahian A, Lacroix C, Chevret S, Raffoux E, et al. Contribution of galactomannan antigen detection in bronchoalveolar lavage to the diagnosis of invasive pulmonary aspergillosis in patients with hematologic malignancies. Chest 2010;137(2): (17) Nguyen MH, Leather H, Clancy CJ, Cline C, Jantz MA, Kulkarni V, et al. Galactomannan Testing in Bronchoalveolar Lavage Fluid Facilitates the Diagnosis of Invasive Pulmonary Aspergillosis in Patients with Hematologic Malignancies and Stem Cell Transplant Recipients. Biol Blood Marrow Transplant 2011;17: (18) Schonheyder H, Andersen P, Petersen JC. Rapid immunoelectrophoretic assay for detection of serum antibodies to Aspergillus fumigatus catalase in patients with pulmonary aspergillosis. Eur J Clin Microbiol 1985;4(3): (19) Mikulska M, Calandra T, Sanguinetti M, Poulain D, Viscoli C, rd European Conference On Infections In Leukemia Group. Mannan antigen and anti-mannan antibodies in the diagnosis of invasive candidiasis: recommendations from the European Conference on Infections in Leukemia. Crit Care 2010;14(6):R222. (20) Sendid B, Poirot JL, Tabouret M, Bonnin A, Caillot D, Camus D, et al. Combined detection of mannanaemia and antimannan antibodies as a strategy for the diagnosis of systemic infection caused by pathogenic Candida species. J 17

18 Med Microbiol 2002:51(5): (21) Oliveri S, Trovato L, Betta P, Romeo MG, Nicoletti G. Experience with the Platelia Candida ELISA for the diagnosis of invasive candidosis in neonatal patients. Clin Microbiol Infect 2008;14(4): (22) Alam FF, Mustafa AS, Khan ZU. Comparative evaluation of (1, 3)-beta-Dglucan, mannan and anti-mannan antibodies, and Candida species-specific snpcr in patients with candidemia. BMC Infect Dis 2007;7:103. (23) Rao DS, Ghosh A, Singhi S, Chakrabarti A. Mannan antigen detection in the diagnosis of patients with invasive candidiasis. Indian J Med Res 2002;116: (24) Krishna G, Moton A, Ma L, Medlock MM, McLeod J. Pharmacokinetics and absorption of posaconazole oral suspension under various gastric conditions in healthy volunteers. Antimicrob Agents Chemother 2009;53(3): (25) Krishna G, Sansone-Parsons A, Martinho M, Kantesaria B, Pedicone L. Posaconazole Plasma Concentrations in Juvenile Patients with Invasive Fungal Infection. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2007;51(3): (26) Andes D, Pascual A, Marchetti O. Antifungal therapeutic drug monitoring: established and emerging indications. Antimicrob Agents Chemother 2009 ;53(1): (27) Smith J, Safdar N, Knasinski V, Simmons W, Bhavnani SM, Ambrose PG, et al. Voriconazole therapeutic drug monitoring. Antimicrob Agents Chemother 2006 Apr;50(4): (28) Trifilio S, Ortiz R, Pennick G, Verma A, Pi J, Stosor V, et al. Voriconazole therapeutic drug monitoring in allogeneic hematopoietic stem cell transplant recipients. Bone Marrow Transplant 2005;35(5): (29) Pasqualotto AC, Howard S, Moore CB, Denning DW. Flucytosine (5-FC) levels: 15-years experience from the united Kingdom. 46th ICAAC.San Francisco, CA, Ref Type: Abstract (30) Walsh TJ, Raad I, Patterson TF, Chandrasekar P, Donowitz GR, Graybill R, et al. Treatment of invasive aspergillosis with posaconazole in patients who are refractory to or intolerant of conventional therapy: an externally controlled trial. Clin Infect Dis 2007;44(1):

19 (31) Pascual A, Calandra T, Bolay S, Buclin T, Bille J, Marchetti O. Voriconazole therapeutic drug monitoring in patients with invasive mycoses improves efficacy and safety outcomes. Clin Infect Dis 2008;46(2): (32) Neely M, Rushing T, Kovacs A, Jelliffe R, Hoffman J. Voriconazole pharmacokinetics and pharmacodynamics in children. Clin Infect Dis 2010;50(1): (33) Caillot D, Couaillier JF, Bernard A, Casasnovas O, Denning DW, Mannone L, et al. Increasing volume and changing characteristics of invasive pulmonary aspergillosis on sequential thoracic computed tomography scans in patients with neutropenia. J Clin Oncol 2001;19(1): (34) Caillot D, Latrabe V, Thiebaut A, Herbrecht R, De BS, Pigneux A, et al. Computer tomography in pulmonary invasive aspergillosis in hematological patients with neutropenia: An useful tool for diagnosis and assessment of outcome in clinical trials. Eur J Radiol 2010;74(3):e (35) Greene RE, Schlamm HT, Oestmann JW, Stark P, Durand C, Lortholary O, et al. Imaging findings in acute invasive pulmonary aspergillosis: clinical significance of the halo sign. Clin Infect Dis 2007;44(3): (36) Jensen HE, Salonen J, Ekfors TO. The use of immunohistochemistry to improve sensitivity and specificity in the diagnosis of systemic mycoses in patients with haematological malignancies. J Pathol 1997;181(1): (37) Jensen HE, Halbaek B, Lind P, Krogh HV, Frandsen PL. Development of murine monoclonal antibodies for the immunohistochemical diagnosis of systemic bovine aspergillosis. J Vet Diagn Invest 1996;8(1): (38) Jensen HE, Aalbaek B, Lind P, Krogh HV. Immunohistochemical diagnosis of systemic bovine zygomycosis by murine monoclonal antibodies. Vet Pathol 1996;33(2): (39) Jensen HE, Schonheyder HC, Hotchi M, Kaufman L. Diagnosis of systemic mycoses by specific immunohistochemical tests. APMIS 1996;104(4): The natural history in fungal infections in the ICU Ostrosky-Zeichner L. J Invasive Fungal Infection 2008;2: Garey KW, Rege M, Pai MP, Mingo DE, Suda KJ, Turpin RS, Bearden DT. Time to initiation of fluconazole therapy impacts mortality in patients with candidemia: a multi-institutional study. Clin Infect Dis 2006;43:

20 42. Morrell M, Fraser VJ, Kollef MH. Delaying the empiric treatment of Candida bloodstream infection until positive blood culture results are obtained: a potential risk factor for hospital mortality Antimicrob Agents Chemother 2005;49: Echeverria PM, Kett DH, Azoulay E. Candida prophylaxis and therapy in the ICU. Semin Respir Crit Care Med 2011;32: Reed BN, Caudle KE, Rogers PD. Fluconazole prophylaxis in high-risk neonates. Ann Pharmacother 2010;44: Playford EG, Webster AC, Sorrell TC, Craig JC. Antifungal agents for preventing fungal infections in non-neutropenic critically ill patients. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD Pappas PG, Kauffman CA, Andes D, Benjamin DK Jr, Calandra TF, Edwards JE Jr, Filler SG, Fisher JF, Kullberg BJ, Ostrosky-Zeichner L, Reboli AC, Rex JH, Walsh TJ, Sobel JD; Infectious Diseases Society of America. Clinical practice guidelines for the management of candidiasis: 2009 update by the Infectious Diseases Society of America.Clin Infect Dis 2009;48: Hadley S, Huckabee C, Pappas PG, Daly J, Rabkin J, Kauffman CA, Merion RM, Karchmer AW. Outcomes of antifungal prophylaxis in high-risk liver transplant recipients. Transpl Infect Dis 2009;11: Guaraldi G, Cocchi S, Codeluppi M, Di Benedetto F, De Ruvo N, Masetti M, Venturelli C, Pecorari M, Pinna AD, Esposito R. Outcome, incidence, and timing of infectious complications in small bowel and multivisceral organ transplantation patients. Transplantation 2005;80: Pittet D, Monod M, Suter PM, Frenk E, Auckenthaler R. Candida colonization and subsequent infections in critically ill surgical patients. Ann Surg 1994;220: Piarroux R, Grenouillet F, Balvay P, Tran V, Blasco G, Millon L, Boillot A. Assessment of preemptive treatment to prevent severe candidiasis in critically ill surgical patients. Crit Care Med 2004;32: Charles PE, Dalle F, Aube H, Doise JM, Quenot JP, Aho LS, Chavanet P, Blettery B. Candida spp. colonization significance in critically ill medical patients: a prospective study. Intensive Care Med 2005;31: Agvald-Ohman C, Klingspor L, Hjelmqvist H, Edlund C. Invasive candidiasis in long-term patients at a multidisciplinary intensive care unit: Candida colonization index, risk factors, treatment and outcome. Scand J Infect Dis 2008;40:

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Notatet vedlægges som dokumentation for behandlingsvejledningen Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg,

Læs mere

DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER

DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER Profylakse og behandling af svampeinfektioner Udarbejdet af : Birgitte Lausen og Henrik Schrøder (tovholdere), Peter Wehner og Thomas Frandsen Drøftet under: 1. DAPHOs samarbejdssymposium

Læs mere

Titel: Svampeinfektioner. September 2009

Titel: Svampeinfektioner. September 2009 Instruksbog 5.5.1 Område: Emne: Titel: Forfattere: Godkendt af: Infektioner Infektioner Lars Vindeløv/ Jannik Helweg-Larsen KMT-læger Type/målgruppe: Standardnr.: Udarbejdet: Revideret: Revideres: September

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb

Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb Esben Nielsen Jesper Hjortdal Anders Ivarsen Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb Indledning Hermed følger et klinisk orienteret resumé over de vigtigste typer

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE BILAG 1 RESUME Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter Arbejdsgruppe Projektansvarlige: Udviklingssygeplejerske

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni

Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni Titel Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni Søgeord Hovedsøgeord: Viden og udvikling Andre søgeord: Hæmatologi, neutropeni, isolation, infektion, infektionsforebyggelse, beskyttende

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

BILAG II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA

BILAG II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA BILAG II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA 33 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade 96 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL Signe Wildt Overlæge, Ph.d Køge Sygehus DSKE 17. marts 2015 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi - DSGH Christian Lodberg Hvas Michael Dam

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk www.sst.dk KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis 2005 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. Produktinformation for Ecalta (Anidulafungin) Pulver t. koncentrat t.inf.væske, opl. 100 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 05 96 44 Pulver t. koncentrat t.inf.væske, opl. 100 mg.

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Sederingspraksis på danske sygehuse Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Projektgruppe Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF, København Birgitte Viebæk Christensen Afdelingslæge,

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 29. november 2011 aw@danskepatienter.dk Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Danske Patienter vil hermed

Læs mere

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen Michael Alifrangis Lektor Center for Medicinsk Parasitologi Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi micali@sund.ku.dk

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Danske forskningsprojekter støtte af Cystisk Fibrose Foreningen til den 37. ECFS Konference i Gøteborg, 11.-14. juni 2014

Danske forskningsprojekter støtte af Cystisk Fibrose Foreningen til den 37. ECFS Konference i Gøteborg, 11.-14. juni 2014 Danske forskningsprojekter støtte af Cystisk Fibrose Foreningen til den 37. ECFS Konference i Gøteborg, 11.-14. juni 2014 Genome changes leading to persistence of Pseudomonas aeruginosa in the airways

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Unomedical For people who care

Unomedical For people who care Unomedical For people who care Unomedical a/s er en verdensomspændende virksomhed, som er specialiseret i udvikling, produktion og salg af medicinske engangsartikler til sundhedssektoren. Unomedical har

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus POST ASCO 15.JUNI 2012 Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus CANCER MAMMAE HIGHLIGHTS: RESERVELÆGE METTE NISSEN MEDICINSK AFDELING NÆSTVED SYGEHUS PERSPEKTIVERING: OVERLÆGE ANN KNOOP ONKOLOGISK

Læs mere

1. Titel Akut bakteriel rhinosinuitis med orbital involvering også benævnt akut ethmoiditis (AE)

1. Titel Akut bakteriel rhinosinuitis med orbital involvering også benævnt akut ethmoiditis (AE) Dokumentegenskaber: udkast 2014 ver.2 Gældende for Udarbejdet af Opdateringsdato Faglig ansvarlig Nøgleord Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi Dansk Rhinologisk Selskab Dansk Selskab

Læs mere

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE FSAIO Landskursus 19. september 2011 PROJEKTSYGEPLEJERSKENS ARBEJDE INDEN FOR SEPSISFORSKNING

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand ... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand Henrik Højgaard Rasmussen Overlæge Ph.d Leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme CET Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser

Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser Novo Seeds MTIC symposium 30 Marts - 2011 Stephan Christgau 2 Venture Kapital Håndtering af Dealflow Hvilken slags venture fond

Læs mere

Rundt om en tidlig palliativ indsats

Rundt om en tidlig palliativ indsats Fri innkommet artikkel Karen Marie Dalgaard Rundt om en tidlig palliativ indsats tidlig palliativ indsats, metoder, barrierer, hospitaler Denne artikel bidrager til en forståelse af de udfordringer, det

Læs mere

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Måleredskaber til KOL rehabilitering Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Oversigt Beskrivelse af et måleredskab Fysiske test: 6 MWD ESWT ISWT

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1. LÆGEMIDLETS NAVN CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder 50 mg caspofungin (som acetat). Hvert 50 mg

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

MycAssay Aspergillus Applied Biosystems 7500 Luftvejsprøver REF 080-045

MycAssay Aspergillus Applied Biosystems 7500 Luftvejsprøver REF 080-045 Til in-vitro-diagnostisk brug. Applied Biosystems 7500 Luftvejsprøver MycAssay Aspergillus Applied Biosystems 7500 Luftvejsprøver REF 080-045 Tilsigtet anvendelse MycAssay Aspergillus er indiceret til

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver

Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver Carsten B. Pedersen Professor, dr.med. Center for Interdisciplinær Registerforskning Center for Registerforskning Aarhus University, Denmark E-mail:

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Nyre/pancreas-transplantationer

Nyre/pancreas-transplantationer Henrik Birn Overlæge Nyremedicinsk afdeling C Aarhus Universitetshospital Årsmøde for Donationsansvarlige Nøglepersoner N 16. januar, 2014 Pancreas Pancreas-transplantationer Formål Genoprette insulinproduktionen

Læs mere

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Annette Ekblond, cand.scient ph.d (humanbiolog) Laboratorieleder Kardiologisk Stamcellelaboratorium Kardiologisk Stamcellecenter Hjertecenteret Rigshospitalet

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere