Titel: Svampeinfektioner. September 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Svampeinfektioner. September 2009"

Transkript

1 Instruksbog Område: Emne: Titel: Forfattere: Godkendt af: Infektioner Infektioner Lars Vindeløv/ Jannik Helweg-Larsen KMT-læger Type/målgruppe: Standardnr.: Udarbejdet: Revideret: Revideres: September 2011 Screening for aspergillus galactomanan antigen (AGA) Galactomannan er et polysaccarid, som secerneres fra og er adhærent til aspergillushyfer. AGA udført på serum kan anvendes som screening for invasiv aspergillisinfektion (IA). Analysen er en ELISA og udføres på Seruminstitutet. Med anvendelse af en værdi på >0.5 som definition på positivitet er sensitiviteten for IA ca. 80 % og specificiteten %. Falske negative resultater ses hos patienter, som er i behandling med svampemidler med aktivitet overfor aspergillus. Falske positive resultater ses især efter myeloablativ konditionering hos patienter med gastrointestinal GVH, svær mucositis og neutropeni. Endvidere kan behandling med tazocin eller bioclavid give falsk positivt resultat (dog sjældent værdier> 0,7). Generelt er den positive prædiktive værdi af et positivt AGA fund ringere tidligt (< 100 dage efter HCT) sammenlignet med sent (> 100 dage) efter HCT. Derfor påbegyndes screening først efter anslag, som angivet i nedenstående tabel. AGA-måling: 3 ml sendes i tørglas til SSI. Konditionering Før HCT Dag Dag >60 Myeloablativ 1 AGA AGA x 1/uge Nonmyeloablativ 1 AGA Højrisikopatienter (steroid 1 mg/kg eller neutrocytter < 1.0): AGA x 1/uge Lavrisikopatienter: Ingen monitorering Højrisikopatienter (steroid 1 mg/kg eller neutrocytter < 1.0): AGA x 1/uge Lavrisikopatienter: Ingen monitorering Afdelingen deltager fra oktober 2008 i projektet Invasiv aspergillose i samarbejde med SSI: I dette projekt tages galactomannan og septifast (PCR-us for svamp, 6 ml i EDTA glas) rutinemæssigt x 2 ugentligt: mandag og torsdag hos patienter med klinisk mistanke om invasiv aspergillose, temp > 38 og forventet neutropeni > 10 dage- se protokol. Konsekvenser ved positive fund Patienter, som har positiv AGA, skal udredes med relevante undersøgelser feks BAL med dyrkning og AGA på BAL-væske, histopatologisk vurdering af BAL-væske og biopsimateriale samt HRCT af thorax og bihuler. Én positiv screeningtest er tilstrækkelig begrundelse for pre-emptiv behandling med et svampemiddel med antiaspergillus aktivitet (voriconazol, caspofungin, ambisome eller posaconazol). Vedrørende præparatvalg se nedenfor. En positiv screeningtest uden andre fund, der tyder på IA er ikke diagnostisk for aspergillus. AGA måling bør i sådanne tilfælde gentages. I mangel på andre fund der støtter aspergillus diagnosen, kan den preemptive behandling seponeres efter 2 uger. Fluconazolprofylakse Allogent transplanterede patienter efter såvel myeloablativ som non-myeloablativ konditionering behandles med fluconazol 400 mg dgl p.o. eller i.v. fra transplantationstidspunktet til dag For patienter, som efterfølgende får neutropeni (neutrocytter <1) eller sættes i steroidbehandling i højrisiko for svampeinfektion (steroid <1 mg/kg, se nedenfor vedr. større steroiddoser), genoptages fluconazolprofylaksen. LV/JH-L/vl Side 1 af 7

2 Instruksbog Profylakse mod skimmelsvamp 1. Dokumenteret skimmelsvampeinfektion før transplantationen Patienter som har haft dokumenteret infektion med skimmelsvamp før transplantationen bør behandles profylaktisk med svampemiddel med aktivitet overfor skimmelsvamp i transplantationsforløbet. Azoler andre end fluconazol påvirker metabolismen af cyclofosfamid og bør ikke gives samtidig hermed. Ambisome kan anvendes sammen med cyclofosfamid. Voriconazol eller posaconazol fortrækkes ved ambulant behandling post- HCT. 2. Patienter med høj risiko for skimmelsvampeinfektion Patienter med manifest eller forventet meget langvarig neutropeni (neutrocytter < 0.5 i > 20 dage, f.eks. patienter med rejektion af transplantatet) eller patienter med intensiv immunosuppression (feks. i beh. med steroid 1 mg/kg eller som behandles med infliximab) bør behandles profylaktisk med svampemiddel med aktivitet overfor skimmelsvamp. Empirisk svampebehandling 1. Neutropen feber Sandsynligheden for invasiv svampeinfektion øges markant efter 5 dages antibakteriel kombinationskemoterapi for persisterende feber uden kendt fokus hos den neutropene patient. Yderlige risikofaktorer omfatter: 1. Allogen transplantation 2. Pågående steroidbehandling 3. Svampeinfektion i anamnesen 4. Underliggende hæmatologisk malignitet (specielt hvis denne ikke er i remission) 5. Neutropeni > 20 dage 6. Alder > 40 år 7. CMV-sygdom i anamnesen. Udredning: Bør omfatte HR-CT af thorax mhp påvisning af pulmonale noduli eller evt. aspergillomer. Positive fund bør forfølges med BAL incl. AGA på BAL-væsken. CT med kontrast af abdomen eller UL af abdomen mhp. hepatolienal candidiasis. Ved sinuitsymptomer: CT af sinus mhp invasiv svampesinuitis. For patienter med risikofaktorer bør empirisk behandling påbegyndes under udredningen. Vedrørende præparatvalg se i øvrigt nedenfor. 2. Mistænkt svampeinfektion I klinisk allogen transplantationspraksis er der ofte behov for empirisk behandling, når en definitiv diagnose ikke kan etableres. Feks. kan pulmonale noduli skyldes en lang række differentialdiagnoser ud over skimmelsvamp omfattende BOOP, EBV-associeret LPTD, anden malignitet, legionella og nocardia. Aspergillus er den hyppigste årsag. Voriconazol er drug of choice, medmindre der er kontraindikationer (sirolimusbehandling). Kombinationsbehandling bør reserveres for dokumenterede infektioner. Terapi af dokumenterede svampeinfektioner 1. Candida species C. albicans er sædvanligvis følsom for fluconazol, men kan blive resistent med tiden. C. glabrata er generelt resistente for fluconazol. Voriconazolresistente C. glabrata ses også. C. krusei er resistente overfor fluconazol. C. glabrata og C. krusei er mindre følsomme for amphotericin end C. albicans. Candidæmi eller invasiv candidainfektion hos patienter som er behandlet med store mængder triazol profylaktisk bør behandles med caspofungin eller et andet echinocandin (anidulafungin, micafungin). Behandlingsvarighed: Minimum 2 uger ud over seneste positive bloddyrkning. Minimum 3 måneder for hepatosplenisk candidiasis, længere hvis de radi- LV/JH-L/vl Side 2 af 7

3 Instruksbog ologiske fund svinder langsomt. Minimum 6 måneder ved endophthalmitis. Behandlingen bør evt. efterfølges af vedligeholdelsesbehandling eller profylakse afhængigt af graden af immundefekt. 2. Aspergillus fumigatus Hyppigste årsag til infektion med skimmelsvamp efter allogen HCT. Ved isoleret sinusaspergillose, defineret som sløring af bihuler samt dyrkning af aspergillusspecies uden tegn på knogledestruktion, invasion af hjerne eller pulmonale infiltrater vil enkeltstof behandling med voriconazol være tilstrækkelig. Ved pulmonal aspergillose er førstevalg ligeledes voriconazol som monoterapi. Intravenøs behandling foretrækkes i den initiale fase før skift til peroral voriconazol behandling. Voriconazol dosis: intravenøst: Initialt 6 mg/kg legemsvægt i.v. hver 12. time 1. døgn, herefter vedligeholdelsesdosis 4 mg/kg i.v. 2 gange dgl. Peroralt. Voksne og børn over 12 år. Legemsvægt 40 kg. Initialt 400 mg hver 12. time 1. døgn, herefter vedligeholdelsesdosis 200 mg 2 gange dgl., evt. 300 mg 2 gange dgl. Legemsvægt < 40 kg. Initialt 200 mg hver 12. time 1. døgn, herefter vedligeholdelsesdosis 100 mg 2 gange dgl., evt. 150 mg 2 gange dgl. Kun ved svær pulmonal eller dissemineret aspergillose, hvor behandlingssvigt mistænkes kan kombinationsbehandling med voriconazol og caspofungin overvejes, men i fravær af evidens, er dette en konferencebeslutning. Ved progression foreslås i første omgang fornyet HRCT, BAL mhp evt. anden co-infektion og sikring af terapeutisk se-voriconazol. Alternativ er skift til AmBisome 3-5 mg/kg/dag 3. Infektion med andre skimmelsvampe end Aspergillus fumigatus Zygomyceter (Rhizopus species eller Mucor species) er resistente overfor voriconazol og bør behandles med AmBisome. Aspergillus terreus, Aspergillus flavus, Fusarium species og Scedosporium species er relativt resistente overfor amphotericin og bør behandles med voriconazol. Behandlingsvarighed Det primære regime bør fortsætte indtil signifikant klinisk respons er opnået. Selv ved sufficient antibiotikabehandling er det hovedreglen at CT-forandringerne og evt. den kliniske tilstand progredierer/forværres de første 1-2 uger. Dette er ikke indikation for behandlingsskift. Behandlingen bør fortsætte til komplet resolution. Vedligeholdelsesbehandling eller profylakse bør fortsætte indtil signifikant immunosuppression (steroid) er seponeret. Behandlingstid regnes i måneder snarere end uger. Præparatvalg og dosering Itraconazol optages meget variabelt og anvendes som følge heraf sjældent. Terapivalget ved behandling af skimmelsvamp står derfor p.t mellem voriconazol, posaconazol, caspofungin og AmBisome. Biotilgængeligheden af voriconazol p.o. er 94 % men metaboliseringen forskellig. Som det fremgår af nedenstående tabel er dagssprisen for peroral voriconazolbehandling 1/10 af prisen for Ambisome iv hvilket alt andet lige bør tages i betragtning. LV/JH-L/vl Side 3 af 7

4 Instruksbog Priser Priser 3. juli 2012 Pris/DDD DDD Enhed Sidste købspris pr pakning pakningsstr. Enhed DDD / pakning J02AC01 Fluconazol IV 11 0,2 g g 20,00 J02AC03 Voriconazol IV ,4 g 918 0,2 g 0,50 J02AC03 Voriconazol PO 552 0,4 g ,6 g 14,00 J02AC04 Posaconazol 921 0,85 g ,2 g 4,94 J02AX04 Caspofungin (50 mg) mg mg 1,00 J02AX04 Caspofungin (70 mg) mg mg 1,40 J02AX05 Micafungin (50 mg) mg mg 0,50 J02AX05 Micafungin (100 mg) mg mg 1,00 J02AX06 Anidulafungin mg mg 1,00 J02AA01 Amphotericin (Fungilin) mg mg 1,43 J02AA01 Amphotericin (Ambisome) mg mg 14,29 Resistensmønster Candida albicans Candida glabrata Candida krusei Cryptococcus neoformans**** Zygomyceter Mucor Rhizopus Aspergillus fumigatus Aspergillus flavus Aspergillus terreus Fusarium Ambisome * 1* Fluconazol 1 2 ** Voriconazol 2*** Posaconazol 2*** 2 2? lav CNS penetration 2 2 1?? 1 Caspofungin ? 2 0 Fed indramning: Førstevalg. 1: Anbefalet, 2: Sekundært alternativ, 0: Uegnet,?: Uafklaret. *: Ambisome 5 mg/kg/dag. **: Høj dosis.***:bør reserveres til fluconazolresistente infektioner. ****: Førstevalg ved cryptokokmeningitis er ambisome+flucytosin. LV/JH-L/vl Side 4 af 7

5 Instruksbog Farmakologi Proteinbinding Penetration til CNS Renal elimination Ved moderat-svær leverpåvirkning Ambisome? God < 5 % Data mangler Fluconazol 12 % God 80 % Overvej dosishalvering Voriconazol 58 % God < 2 % Cirka halvering af vedligeholdelses dosis Posaconazol 98 % lav 1 % Forlænget halveringstid- data mangler. Caspofungin 97 % lav 41 % nedsæt vedligeholdelsesdosis 35 mg/ml Anidulafungin 99% lav <1% Ingen påvirkning Øvrige forhold af betydning for præparatvalget er summeret i tabellerne nedenfor. Voriconazol Posaconazol Caspofungin AmBisome Kan administreres p.o. og i.v. Kan kun administreres peroralt Findes kun til i.v. administration Findes kun til i.v. administration Bør ved oral administration indtages 1 time før eller 2 timer efter måltider Skal indtages sammen med måltid Kan gives til patienter med nedsat nyrefunktion Kan gives til patienter med leverpåvirkning Indgift i.v. er kontraindiceret ved clearance under 40 ml/min.kan anvendes peroralt til patienter med nedsat nyrefunktion Kan gives til patienter med nedsat nyrefunktion Førstevalg ved fluconazolresistent candidiasis og før speciesidentifikation Kan gives til patienter med nedsat nyrefunktion Førstevalgspræparat ved infektion med Aspergillus flavus, A. terreus og Fusarium Kan anvendes ved infektion med Fusarium Metaboliseres ikke via cytokrom P450, men dosisøgning til 70 mg/kg bør overvejes ved coadministration af metaboliske inducere som rifampicin, dexamethason, carbamazepin. Kan forårsage stigende levertal Kan forårsage stigende levertal Kan give (i reglen let) leverpåvirkning. Er kontraindiceret sammen med Sirolimus (voriconazol øger koncentrationen af sirolimus x 5-10) Bør ikke gives sammen med rifampicin og carbamazepin Kan øge koncentrationen af benzodiazepiner, calciumblokkere, digoxin og sulfonylureapræparater Bør kun på tvingende indikation gives sammen med sirolimus da koncentrationen af Førstevalg ved patienter med voriconazolresistente organismer i.e. Zygomycetes Kan gives sammen med stoffer som er kontraindicerede sammen med voriconazol (sirolimus, rifampicin carbamazepin og kinidin) Medfører ofte hypokaliæmi LV/JH-L/vl Side 5 af 7

6 Instruksbog sirolimus øges betydeligt (x 6-8). Sirolimus dosis skal reduceres kraftigt og konc. følges nøje. Hvis voriconazol gives sammen med ciclosporin bør dosis af ciclosporin halveres og konc. følges nøje. Hvis voriconazol gives sammen med tacrolimus bør dosis af prograf reduceres til en trediedel og konc. følges nøje Førstevalg ved amphotericinresistente organismer i.e. Fusarium Bør ikke gives sammen med simvastatin, lovastatin eller atorvastatin (rhabdomyolyse) Hvis posaconazol gives sammen med ciclosporin bør dosis af ciclosporin reduceres til 3/4 og ciclosporin konc. følges nøje. Hvis posaconazol gives sammen med bør dosis af tacrolimus reduceres til 1/3 og tacrolimus konc. følges nøje. Koncentrationsmåling Der er velbeskrevet at sufficient koncentration hos visse patienter ikke opnås med standardosering af voriconazol idet ca 25% af den kaukasiske befolkning genetisk betinget er hurtige metaboliserende. Desuden kan co-medicinering påvirke serumkoncentrationen. Terapeutisk koncentration bør verificeres ved koncentrationsmåling. Såfremt serumkoncentrationen ligger i terapeutisk niveau er det ikke nødvendigt at gentage serumkoncentraionsbestemmelsen, med mindre der ændres i ordination af anden medikamentel behandling, der potentielt kan påvirke vorikonazol serumniveau eller ved mistanke om voriconazol-toksicitet. Hos patienter uden påvirkede levertal kan dosis evt øges. Absorptionen af posaconazol er varierende og påvirkes af generel tarmabsorption og samtidig føde/sondeernæring. Posaconazol har lang halveringstid og steady-state serum-niveau opnås først efter 7-10 dages behandling. Patienter skal indskærpes at tage posaconazol med måltider. Serum koncentration bør kontrolleres. Terapeutiske serum-koncentrationer for antimykotika Dalværdi Voriconazol 1-6 µg/ml Posaconazol > 0,5 µg/ml Flucytosine µg/ml Anti-mykotika dosering ved nyrepåvirkning Stof Renal elimination Normal nyre funktion GFR > 50 GFR GFR < 10 Hemodialyse CVVHDF- Prisma Ambisome 5% 3-5 mg/kg x1 dgl x1 dgl x1 dgl x1 dgl.-q36h x 1 dgl Doser som GFR Flucytosine 90% 37.5 mg/kg x4 dgl x4 dgl x2 dgl- x1 dgl x1 dgl.-x1/ 2.dag Dosér efter dialyse Doser som GFR Fluconazol 80% mg x1 dgl 100% dosis eller 50% dosis eller 50% dosis eller 100% efter dialyse Doser som GFR < 10 Voriconazol 2% 6 mg/kg IV x 2 herefter 100% dosis eller 100% dosis eller 100% dosis eller 100% dosis eller Doser som GFR LV/JH-L/vl Side 6 af 7

7 Instruksbog mg/kg x2 dgl eller 200 mg po x2 dgl IV kontraindiceret* IV kontraindiceret efter dialyse IV kontraindiceret IV kontraindiceret Posaconazol 1% mg fordelt på 2-3 doser Caspofungin** 1% 70 mg initial, derefter 50 mg daglig Micafungin 12% m daglig Anidulafungin 1% mg første dose, herefter mg daglig *p.gra akkumulering af cyclodextrin. **: 70 mg/kg vedligeholdelsesdosis ved vægt>90 kilo. LV/JH-L/vl Side 7 af 7

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER

DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER Profylakse og behandling af svampeinfektioner Udarbejdet af : Birgitte Lausen og Henrik Schrøder (tovholdere), Peter Wehner og Thomas Frandsen Drøftet under: 1. DAPHOs samarbejdssymposium

Læs mere

BILAG II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA

BILAG II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA BILAG II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA 33 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1. LÆGEMIDLETS NAVN CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder 50 mg caspofungin (som acetat). Hvert 50 mg

Læs mere

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. Produktinformation for Ecalta (Anidulafungin) Pulver t. koncentrat t.inf.væske, opl. 100 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 05 96 44 Pulver t. koncentrat t.inf.væske, opl. 100 mg.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension Produktinformation for Diflucan (Fluconazol) Pulver til oral suspension 10 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 40 90 78 Pulver til oral suspension 10 mg/ml Pakningsstørrelse 35 ml

Læs mere

BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL

BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL Bemærk: Dette produktresumé, etikettering og indlægsseddel er den gyldige version på tidspunktet for Kommissionens beslutning. Efter Kommissionens

Læs mere

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Notatet vedlægges som dokumentation for behandlingsvejledningen Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Fungitraxx, oral opløsning, 10 mg/ml, til prydfugle 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Itraconazol 10 mg. Alle

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 31. januar 2008 PRODUKTRESUMÉ for Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 08854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thymoglobuline 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Anti-thymocytglobulin

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb

Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb Esben Nielsen Jesper Hjortdal Anders Ivarsen Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb Indledning Hermed følger et klinisk orienteret resumé over de vigtigste typer

Læs mere

National guideline, invasive svampeinfektioner på ITA

National guideline, invasive svampeinfektioner på ITA National guideline, invasive svampeinfektioner på ITA Indholdsfortegnelse Diagnostik af invasive gær og skimmelsvampe Definitioner på antimykotisk terapi Behandlingsstrategier - Profylakse - Præemptiv

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Hr. Kristensen er 50 år gammel og har i flere år haft ledsmerter, især i fingrene. Han har fået stillet diagnosen rheumatoid

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler 1. RET OG PLIGT 2. FMK (FÆLLES MEDICIN KORT) 3. INDBERETNING AF BIVIRKNINGER 4. ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER 5. SMERTEBEHANDLING A. PARACETAMOL B. NSAID C. OPIOIDER D. BENZODIAZEPINER

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen. Behandling i hjemmet

Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen. Behandling i hjemmet Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen Behandling i hjemmet PATIENTLABEL Når dit barn - har feber (temperatur over 38,5) - har tynd mave - kaster op - eller bare ikke er sig selv Start

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

Børn (fra 7 år) og unge i medikamentel behandling med centralstimulerende medicin (CS) - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge

Børn (fra 7 år) og unge i medikamentel behandling med centralstimulerende medicin (CS) - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge Børn (fra 7 år) og unge i medikamentel behandling med centralstimulerende medicin (CS) - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center- Region Midtjylland,

Læs mere

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml o o o o ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml ikke er positivt for parenterale formuleringer med

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 21. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 22970 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Alvegesic 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Injektionsvæske, opløsning 10

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Retningslinje for identifikation og behandling af delirium.

Retningslinje for identifikation og behandling af delirium. Retningslinje for identifikation og behandling af delirium. Udgiver: Hospice Søholm Fagligt ansvarlig Bodil A. Jespersen Kvalitetsansvarlig Ledelsesansvarlig Ændringskommentarer Anne Marie Mathiesen/Region

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 INFEKTION: Indtræden af mikroorganismer i en makroorganisme, deres spredning og formering,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Corneale perforationer i relation til lokal steroidbehandling

Corneale perforationer i relation til lokal steroidbehandling Maria Hovlykke Jesper Hjortdal Anders Ivarsen Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital Corneale perforationer i relation til lokal steroidbehandling Lokale steroider anvendes i behandlingen af et bredt

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA 7 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

Guidelines for superficielle svampeinfektioner

Guidelines for superficielle svampeinfektioner Guidelines for superficielle svampeinfektioner Udarbejdet for Dansk Dermatologisk Selskab Forfattere: Ditte Marie L. Saunte Marianne Hald Rune Lindskov Erik K. Foged Else L. Svejgaard Maiken C. Arendrup

Læs mere

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid 7. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vancocin, kapsler, hårde 0. D.SP.NR. 1822 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vancocin 2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Procedurevejledning Side 1 af 4 Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Formål Behandling af patienter med thyreotoksikose og struma 131 J-natrium optages overvejende i glandula thyreoidea. Isotopen henfalder

Læs mere

Vejledning nr. 9083 af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed

Vejledning nr. 9083 af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed Vejledning nr. 9083 af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed 2010 Vejledning nr. 9083 af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin)

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Oral candidose, gærsvampeinfektioner i mundhulen,

Oral candidose, gærsvampeinfektioner i mundhulen, videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Antimykotisk behandling af oral candidose I denne artikel gennemgås udredning og behandling af oral candidose. Der er fokus på kliniske karakteristika, diagnostik,

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

4.1 Terapeutisk indikationer Vulvovaginal candidiasis. Oral candidiasis. Pityriasis versicolor. Dermatomykoser. Fungal keratitis. Onykomykoser.

4.1 Terapeutisk indikationer Vulvovaginal candidiasis. Oral candidiasis. Pityriasis versicolor. Dermatomykoser. Fungal keratitis. Onykomykoser. 23. juli 2013 PRODUKTRESUMÉ for Sporanox, kapsler 0. D.SP.NR. 8389 1. LÆGEMIDLETS NAVN Sporanox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Itraconazol 100 mg. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

REFERENCEPROGRAM FOR KRONISKE INFLAMMATORISKE TARMSYGDOMME

REFERENCEPROGRAM FOR KRONISKE INFLAMMATORISKE TARMSYGDOMME REFERENCEPROGRAM FOR KRONISKE INFLAMMATORISKE TARMSYGDOMME 2007 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67 2300 København S

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ipstyl Autogel, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte

PRODUKTRESUMÉ. for. Ipstyl Autogel, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 2. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Ipstyl Autogel, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 0. D.SP.NR. 9712 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ipstyl Autogel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Lanreotid

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Forthyron Flavoured Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Forthyron Flavoured Vet., tabletter 26. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Forthyron Flavoured Vet., tabletter 0. D.SP.NR 23152 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Forthyron Flavoured Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder:

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Bilag 1. Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1. Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse Tanken bag dette spørgeskema var; at skabe belæg for at emnet i vores problemstilling var reelt eksisterende. Vi ønskede at spørgeskemaet

Læs mere

Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter.

Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter. Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter. CF Center København, Dansk BørneLunge Center Rigshospitalet VERSION 13-3-2009 Dansk BørneLunge Center, Rigshospitalet.

Læs mere

Gorm Thusgaard 7/5-2013

Gorm Thusgaard 7/5-2013 Gorm Thusgaard 7/5-2013 Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002.

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEHANDELING AF VENEREA I GRØNLAND

VEJLEDNING FOR BEHANDELING AF VENEREA I GRØNLAND VEJLEDNING FOR BEHANDELING AF VENEREA I GRØNLAND Udarbejdet af Carsten Sand og Jørgen Serup Dermato-venerologisk afdeling D/S, Bispebjerg Hospital Maj 2006 Dronning Ingrids Hospital Den vejledning erstatter

Læs mere

Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger,

Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002. Underviser på KU. Obligatorisk

Læs mere

Behandling af svampeinfektioner i forbindelse med amning

Behandling af svampeinfektioner i forbindelse med amning Jens Kruse & Anne Ladefoged Kvorning S V A M P E I N F E K T I O N 235 Behandling af svampeinfektioner i forbindelse med amning Det var for redaktionen overraskende, at svampeinfektioner spiller så stor

Læs mere

18. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Pradaxa 150 mg, hårde kapsler 1. LÆGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

18. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Pradaxa 150 mg, hårde kapsler 1. LÆGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18. december 2014 PRODUKTRESUMÉ for Pradaxa 150 mg, hårde kapsler 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pradaxa 150 mg, hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én hård kapsel indeholder 150 mg dabigatranetexilat

Læs mere

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion Coronavirus giver i meget sjældne tilfælde FIP, som nok er den mest frygtede

Læs mere

Svampesygdomme. i huden. Dansk dermatologisk Selskab. Hudlægen informerer om. svamp.htm

Svampesygdomme. i huden. Dansk dermatologisk Selskab. Hudlægen informerer om. svamp.htm Hudlægen informerer om Svampesygdomme i huden Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/svamp/svamp.htm (1 of 5)04-01-2006 15:39:12 SVAMPESYGDOMME l HUDEN Svampe er en

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Leflunomide medac. Information til læger

Leflunomide medac. Information til læger DK Leflunomide medac Information til læger Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Motilium, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Motilium, suppositorier 17. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Motilium, suppositorier 0. D.SP.NR. 6000 1. LÆGEMIDLETS NAVN Motilium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En suppositorie indeholder domperidon 30 mg. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014

Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014 Page 1 of 5 Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014 Af Torben Bjerregaard Larsen* Baggrund valg af antikoagulantia Nyeste opgørelse viser, at der i øjeblikket er omkring

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tarceva 5 mg filmovertrukne tabletter. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tarceva 5 mg En filmovertrukken tablet indeholder 5 mg erlotinib (som erlotinibhydrochlorid).

Læs mere

Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab Dansk Lungemedicinsk Selskab Emne: Behandling af Tuberkulose Dato: 25.10.2009 Retningslinje nummer: Udarbejdet af: Anders Løkke, Ole Hilberg og Niels Seersholm Revision: 25.10.2011 Sider: 7 1.1 ISOLATION

Læs mere