Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)"

Transkript

1 BEK nr 145 af 18/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Kulturstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136 af 13/10/2014 Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5-7, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2013 som ændret ved lov nr af 26. december 2013 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområdet 1. Bekendtgørelsen omfatter udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendenet i MUX 1 i henhold til tilladelser udstedt af Radio- og tv-nævnet. Kapitel 2 Tilladelser 2. Udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed i MUX 1 forudsætter i henhold til 47, stk. 2, i loven om radio- og fjernsynsvirksomhed en tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af lovens 45, stk. 1, 2 og 6. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for tegnsprogstolkede programmer udsendt af DR og TV Radio- og tv-nævnet udsteder i henhold til 45, stk. 2, i loven om radio- og fjernsynsvirksomhed efter udbud (skønhedskonkurrence) tilladelse til udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed i MUX 1. Stk. 2. Radio- og tv-nævnet udsteder i henhold til 45, stk. 6, i loven om radio- og fjernsynsvirksomhed uden udbud tilladelse til særordningen til foreninger og fonde, hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse til udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed i MUX 1, jf. 4, stk. 3, 8, stk. 2 og 21, stk. 3. Bekendtgørelsens 6 og 7, 10, stk. 1, 2. pkt., 10, stk. 3, 11, 12, 15 og 17, 20, stk. 2, nr. 1, 2. pkt., 20, stk. 2, nr. 4, 20, stk. 2, nr. 6-10, 20, stk. 3 og 5, 22 og 23, 25, stk. 4 og 5, 30, 33 og 34 og 36, stk. 2, finder ikke anvendelse for tilladelser udstedt efter denne bestemmelse. Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan i henhold til 45, stk. 7, i loven om radio- og fjernsynsvirksomhed uden forudgående udbud udstede midlertidig tilladelse af op til 1 måneds varighed til udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed i øvrig sendetid, jf. 7, stk. 2. Bekendtgørelsens 6, 7, 12, samt kapitel 4, 5 og 7 finder ikke anvendelse for midlertidige tilladelser. Stk. 4. Nævnet kan i forbindelse med udbud af sendetid eller i forbindelse med udstedelse af midlertidig tilladelse med 3 måneders varsel inddrage den øvrige sendetid, der midlertidigt benyttes til udøvelse af programvirksomhed, jf. 18, stk. 5. Stk. 5. Radio- og tv-nævnet kan undlade at udbyde ledig sendetid. Nævnet skal i denne forbindelse lægge vægt på omfanget af den ledige sendetid sammenholdt med den resterende tilladelsesperiode, jf. 5, og eventuelt antallet af ansøgninger ved tidligere udbud. 1

2 4. Radio- og tv-nævnet udsteder i henhold til 3, stk. 1, op til 38 tilladelser til 8 regionale områder svarende til TV 2-regionerne. Stk. 2. Det maksimale antal tilladelser udstedt efter stk. 1 udgør henholdsvis 11 i region Hovedstaden, 5 i region Syd, 5 i region Østjylland, 4 i region Øst, 4 i region Midt-Vest, 4 i region Nord, 4 i region Fyn og 1 i region Bornholm. Stk. 3. Tilladelse til særordningen som udstedt efter 3, stk. 2, til foreninger og fonde, hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse udstedes til og skal benyttes i alle 8 regionale områder. 5. Tilladelse udstedes med udløb den 31. december 2019, jf. dog 3, stk Tilladelse kan kun udstedes til foreninger med hjemsted i det pågældende tilladelsesområde, og som har som hovedformål at drive ikkekommerciel lokal fjernsynsvirksomhed. Et flertal af foreningens bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl i tilladelsesområdet. Stk. 2. Ved tilladelsesområdet forstås i denne bekendtgørelse den TV 2-region, hvori stationen har programtilladelse. 7. Tilladelse udstedes med en ugentlig minimumssendetid på 10 timer, jf. 12, som i tilladelsesperioden ikke kan ændres af nævnet i forbindelse med udstedelse af nye tilladelser. Stk. 2. Den af tilladelseshaver benyttede sendetid udover minimumssendetiden, jf. stk. 1, betragtes i denne bekendtgørelse som øvrig sendetid. 8. Programvirksomhed i MUX 1 i henhold til Radio- og tv-nævnets tilladelser kan udøves alle dage i tidsrummet kl til 17.00, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Sendetiden mellem kl og kl henholdsvis på lørdage og torsdage afsættes til foreninger og fonde, hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, jf. 3, stk. 2. Såfremt Radio- og tv-nævnet udsteder mere end én tilladelse jf. 3, stk. 2, fordeles sendetiden jf. 8, stk. 2, 1. pkt, forholdsmæssigt imellem disse tilladelseshavere. Stk. 3. Den sendetid, der er til rådighed, jf. stk. 1 og 2, kan anvendes af tilladelseshaverne efter fordeling i sendesamvirket, jf. 18, stk. 4, 5 og Tilladelse til udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed i MUX 1 kan ikke overdrages. Kapitel 3 Vilkår Programvirksomheden 10. Radio- og tv-nævnet fastsætter i forbindelse med udstedelse af tilladelse vilkår for programvirksomheden. Nævnet kan i den forbindelse fastsætte, at programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med ansøgningen. Stk. 2. Der må ikke indgå reklamer i programvirksomheden, herunder på de i henhold til 15 og 18, stk. 7, pligtige hjemmesider. Stk. 3. Ændringer af programvirksomheden skal forinden godkendes af Radio- og tv-nævnet. 11. Programvirksomheden skal udøves fra tilladelsesområdet. Programmerne skal således produceres af tilladelseshaveren i eller af personer hjemmehørende i tilladelsesområdet. Radio- og tv-nævnet kan for programkategorier som ikke er nævnt i 14, nr. 2, se bort fra kravet i 2. pkt., for op til 10 pct. af tilladelseshaverens sendetid eller programbudget. Stk. 2. Programmerne skal produceres til befolkningen i tilladelsesområdet. 2

3 Stk. 3. Udover betingelserne i stk. 1 og 2 skal 80 pct. af programmerne tillige handle om eller være med personer fra tilladelsesområdet samt de umiddelbart tilgrænsende tilladelsesområder (samt Sydslesvig for region Syd og Skåne for region Hovedstaden og region Bornholm). 12. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed skal minimum 50 uger årligt udsende i alt 10 timers programvirksomhed bestående af to timers egenproduceret førstegangsudsendt programvirksomhed hver uge samt genudsendelser heraf. Programproduktionens lydkvalitet og billedopløsning m.v. skal være af en acceptabel og tidssvarende standard. Stk. 2. Ved førstegangsudsendelse forstås i denne bekendtgørelse programmer, der ikke tidligere har været udsendt. Mindre ændringer i et tidligere sendt program medfører ikke, at programmet anses som førstegangsudsendelse. Stk. 3. Ved egenproduktion forstås i denne bekendtgørelse programmer, som opfylder 11, stk. 1, og som ikke består af prøvebilleder, rulletekster med informationer, hjemmesider, tekst-tv, såkaldte info-kanaler og tilsvarende programvirksomhed eller udsendelse fra fast opstillede kameraer. 13. Der må ikke udsendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold. Stk. 2. Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol. Stk. 3. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans. Stk. 4. Programmerne må ikke på nogen måde fremme terrorisme. 14. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed skal tilstræbe: 1) at over halvdelen af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til europæiske programmer, jf. bilag 1, og 2) at 10 pct. af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10 pct. af programbudgettet afsættes til europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af tv-foretagendet. En passende andel skal forbeholdes programmer af ny dato, dvs. programmer, der udsendes senest 5 år efter deres produktion. 15. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed skal på internettet have en hjemmeside, der som minimum indeholder følgende oplysninger: 1) Tilladelseshaverens navn. 2) Den fysiske adresse, hvor tilladelseshaveren er etableret. 3) Tilladelseshavers kontaktoplysninger, herunder tilladelseshavers e-post-adresse. 4) Stationens navn. 5) Beskrivelse af stationens programvirksomhed og sendetider, herunder en fortløbende programoversigt over aktuelle programmer med angivelse af, hvorvidt der er tale om en genudsendelse. 6) Stationens kontaktoplysninger, herunder stationens e-post-adresse. 7) Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente tilsynsmyndighed. Stk. 2. Tilladelseshavere har endvidere pligt til at lade deres hjemmeside indgå i den i henhold til 18, stk. 7, oprettede, fælles hjemmeside for lokal-tv i Danmark. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om aftalevilkårene og ikke er enige om anden form for mægling, foretages mægling af Kulturstyrelsen med henblik på at sikre, at aftale indgås. 16. Programvirksomheden skal være påbegyndt senest 3 måneder efter udstedelse af tilladelsen. Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan dispensere fra stk. 1, hvis særlige forhold gør sig gældende. 3

4 Publikum 17. De programmer, den enkelte tilladelseshaver er forpligtet til at udsende, jf. 12. stk. 1, skal samlet set have et seertal, over det i stk. 3 angivne minimum. Stk. 2. Seertal opgøres af Radio- og tv-nævnet på grundlag af det antal personer over 12 år boende i tilladelsesområdet, som i et kvartal har set mindst 5 minutter af de pågældende programmer ( reach ). Seertal skal opgøres efter en statistisk pålidelig metode. Udgifter hertil afholdes af den årlige bevilling, jf. 31, stk. 1. Stk. 3. For anden halvdel af 2014 skal seertallet være mindst personer eller mindst 3,0 pct. af befolkningen over 12 år i tilladelsesområdet. For 2015 skal seertallet være mindst personer eller mindst 5,0 pct. af befolkningen i tilladelsesområdet. For 2016 og de efterfølgende år skal seertallet være mindst personer eller mindst 7,5 pct. af befolkningen i tilladelsesområdet. Stk. 4. Radio- og tv-nævnet kan med et passende varsel inddrage en tilladelse, såfremt tilladelseshavers programmer over en periode på mindst tre på hinanden følgende kvartaler har haft et seertal under det i stk. 3 angivne minimum. Sendesamvirke m.v. 18. Hvis der er flere indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed i samme region, skal disse indgå i et sendesamvirke. Sendesamvirker organiseres som forening eller tilsvarende juridisk form. Stk. 2. Regler for samarbejdet i sendesamvirket fastsættes ved aftale mellem sendesamvirkets medlemmer, jf. dog stk. 11. Stk. 3. Sendesamvirket udpeger en kontaktperson, der har kontakten til I/S DIGI-TV og til Radio- og tvnævnet. Stk. 4. Sendesamvirket fordeler i overensstemmelse med Radio- og tv-nævnets prioriteringer, jf. 22, den af Radio- og tv-nævnet tildelte minimumssendetid, jf. 7, stk. 1, på den sendetid, der er til rådighed, jf. 8, idet førstegangsudsendelser altid prioriteres højere end genudsendelser. Stk. 5. Sendesamvirket skal ved fordeling af øvrig sendetid til enhver tid give fortrinsret til programvirksomhed udøvet af indehavere af midlertidige tilladelser. Stk. 6. Sendesamvirkets kontaktperson underretter Radio- og tv-nævnet om fordelingen af minimumssendetiden samt om fordelingen af øvrig sendetid, jf. 7. Oplysning om fordeling af sendetiden og kontaktinformation på sendesamvirkets medlemmer skal ligeledes offentliggøres på den i stk. 7 nævnte hjemmeside. Stk. 7. Sendesamvirket er i fællesskab med de øvrige sendesamvirker i MUX 1 forpligtet til at oprette og drive en fælles hjemmeside for lokal-tv i Danmark eventuelt i fællesskab med lokalradio. Stk. 8. Sendesamvirket er forpligtet til at koordinere signalleverancer i henhold til stk. 4 og 5 og for sendetiden, jf. 8, stk. 2, til et samlet signal, der leveres til den stedlige regionale TV 2-virksomhed. Stk. 9. Sendesamvirket betaler I/S DIGI-TV for den kapacitet i MUX 1, der er allokeret til distribution af den i henhold til stk. 4 og 5 og 8, stk. 2, nævnte programvirksomhed. Sendesamvirket meddeler med passende varsel eventuelle ændringer af behovet for kapacitet. Betalingsforpligtelsen omfatter tillige fremføringen af programmerne fra den enkelte region til DR, DR Byen i København samt fra DR, DR Byen i København og til sendemasterne. Medlemmerne af sendesamvirket hæfter solidarisk for den betaling, der er aftalt med I/S DIGI-TV. Stk. 10. Sendesamvirket kan såvel af medlemmerne som af indehavere af midlertidige tilladelser, der sender i den øvrige sendetid, forlods kræve betaling for sendetid. Stk. 11. Radio- og tv-nævnet stiller en standardvedtægt til rådighed for sendesamvirkerne, jf. bilag 2, hvoraf bl.a. fremgår, hvilke bestemmelser der kun kan fraviges med godkendelse fra Radio- og tv-nævnet. Stk. 12. Såfremt tilladelseshaverne i et sendesamvirke ikke kan blive enige om fordeling af minimumssendetid, øvrig sendetid eller om økonomiske vilkår m.v., træffes afgørelse af Radio- og tv-nævnet. 4

5 19. Sendesamvirket har pligt til at meddele Radio- og tv-nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelse af oplysninger m.v. Kapitel 4 Ansøgning om tilladelse 20. Ansøgning om tilladelse sker til Radio- og tv-nævnet. Stk. 2. Ansøgning om tilladelse skal indeholde oplysninger om: 1) Ansøgers navn, adresse, telefonnummer, e-post-adresse, CVR- og P-nr. Såfremt ansøgeren har flere adresser, oplyses disse med en beskrivelse af, hvilke funktioner der varetages fra de forskellige adresser. 2) Dokumentation for foreningens stiftelse, herunder oplysninger om bestyrelsens sammensætning, bestyrelsesmedlemmernes bopæl, vedtægter, regler for tegningsberettigelse m.v. 3) Det navn, som tv-stationen vil blive drevet under. 4) Økonomiske forhold, herunder hvordan driften vil blive finansieret. 5) Karakteren af programvirksomheden, herunder beskrivelse af de programkategorier, dvs. eksempelvis nyheder, aktualitet, sport, kultur og underholdning, virksomheden omfatter, samt den tidsmæssige fordeling heraf. Det oplyses endvidere, om virksomheden retter sig mod bestemte målgrupper, fx alders- eller befolkningsgrupper. 6) Oplysninger om, hvorledes kravene i 11 opfyldes, herunder hvorvidt der lægges vægt på særlige geografiske dele af tilladelsesområdet. 7) Oplysninger om, hvorvidt og i givet fald hvorledes tilladelseshaver tilbyder public access, dvs. faciliterer at programmer produceret af øvrige borgere udsendes på tv-stationen. 8) Oplysninger til sandsynliggørelse af tilladelseshavers opfyldelse af kravet om publikum, jf ) Udtalelse fra en registreret eller statsautoriseret revisor om ansøgerens økonomiske formåen og mulighed for at realisere de opstillede programplaner. 10) Planer om fast samarbejde med andre programforetagender m.v. 11) Ansøgning om tilladelse til særordningen, jf. 3, stk. 2, skal indeholde oplysninger som nævnt under nr. 1-3, samt en beskrivelse af hvorledes formålet om at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse vil blive opfyldt, og hvorledes formålet tidligere har været opfyldt, dokumentation for at have haft programtilladelse fra Radio- og tv-nævnet gældende til de landsdækkende sendebånd i MUX 1 samt oplysninger om programvirksomhedens målgruppe. Stk. 3. Der skal sammen med ansøgningen indsendes en optagelse af minimum 10 minutters varighed, der viser eksempler på ansøgers planlagte programvirksomhed. Stk. 4. Nævnet kan i øvrigt kræve de oplysninger, det finder nødvendige for behandlingen af ansøgningen. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af oplysninger. Såfremt nævnet ikke kan få tilstrækkelige oplysninger, kan der gives afslag på ansøgningen. Stk. 5. Ændringer i forhold til det i ansøgningen oplyste, skal meddeles Radio- og tv-nævnet, idet ændringer i forhold til det i stk. 2, nr. 5-7, dog forinden skal godkendes af Radio- og tv-nævnet, jf. 10, stk. 3. Kapitel 5 Radio- og tv-nævnets behandling af ansøgninger 21. Ved behandling af ansøgninger om tilladelser i henhold til 3, stk. 1, skal Radio- og tv-nævnet søge at sikre den enkelte region en samlet programvirksomhed af alsidig karakter i relation til eksempelvis emner, målgrupper og geografisk spredning indenfor tilladelsesområdet. 5

6 Stk. 2. Ved behandlingen af ansøgninger, jf. stk. 1, kan Radio- og tv-nævnet bl.a. lægge vægt på ansøgerens økonomiske formåen og mulighed for at realisere de opstillede programplaner. Stk. 3. Ved behandling af ansøgninger om tilladelser i henhold til 3, stk. 2, til særordningen, udsteder Radio- og tv-nævnet tilladelse til ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier: 1) at ansøgers formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, og 2) at ansøger har programtilladelse fra Radio- og tv-nævnet gældende til de landsdækkende sendebånd i MUX 1, som udløber pr. 31. december 2013, og 3) at programvirksomheden henvender sig til en landsdækkende målgruppe. Stk. 4. Tilladelsesindehavere efter særordningen, jf. 3, stk. 2, kan ikke opnå tilladelse, jf. 3, stk. 1, eller tilskud, jf. 30, stk. 1, i MUX Ud over de i 21 nævnte kriterier prioriterer Radio- og tv-nævnet ved behandling af ansøgninger om tilladelser i henhold til 3, stk. 1, om programvirksomhed i de enkelte regioner i øvrigt i nedenstående rækkefølge ansøgere, der udøver programvirksomhed indeholdende: 1) Lokalt indhold udover minimumskravet, jf. 11, stk. 3. 2) Ansøgers dokumenterede faglighed, kompetencer, erfaring m.v. indenfor tv-drift eller lignende. 3) Ansøgers facilitering af public access, dvs. hvorvidt og i givet fald hvorledes tilladelseshaver tilbyder øvrige borgere adgang til at producere og udsende programmer på tv-stationen. 4) Udsendelse af programvirksomheden som live streaming eller tilrådighedsstillelse on demand. 5) Ansøgers aktiviteter med det formål at øge seertallet, herunder for seere i yngre dele af befolkningen og anvendelse af aktuelle sociale medier m.v. 23. Ved behandling af ansøgning om midlertidig tilladelse lægger Radio- og tv-nævnet, udover de i 22 nævnte prioriteringer, vægt på den i ansøgningen beskrevne programvirksomhed sammenholdt med den programvirksomhed, der allerede udøves i den pågældende region i henhold til denne bekendtgørelse, med henblik på at sikre en samlet programvirksomhed af alsidig karakter i regionen. Kapitel 6 Tilsyn med programvirksomheden 24. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med udøvelsen af programvirksomheden, herunder med anvendelsen af tilskudsmidler i henhold til kapitel 7 og tilskud til foreninger og fonde, hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, jf. 3, stk. 2. Nævnet kan i den forbindelse gennemføre stikprøvekontrol. 25. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed skal til brug for nævnets tilsyn indsende rapporter om samt dokumentation for den realiserede programvirksomhed og finansieringen heraf. Stk. 2. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed er forpligtede til at samarbejde om optagelse og indlevering af systematiske optagelser af programfladen, jf. herved radio- og fjernsynslovens 87 og bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer. Stk. 3. Radio og tv-nævnet kan fastsætte nærmere retningslinjer for udformningen samt hyppigheden af indsendelse af materiale i henhold til stk. 1 og 2, herunder pålægge samtlige tilladelseshavere pligt til at indsende optagelser for en af nævnet nærmere fastsat periode. Stk. 4. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed er pligtige at opbevare materiale i henhold til stk. 1 og 2, indtil årsregnskabet er godkendt af Radio- og tv-nævnet. Stk. 5. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed kan til brug for Radio- og tv-nævnets tilsyn pålægges at tilvejebringe fyldestgørende oversættelser af programmer og programoversigter på andre sprog end dansk, engelsk, svensk og tysk. 6

7 26. Radio- og tv-nævnet påtaler i henhold til 42, nr. 3, i loven om radio- og fjernsynsvirksomhed overtrædelser af loven, bestemmelser fastsat efter loven og vilkår for programtilladelser og kan inddrage tilladelsen, jf. lovens Indehavere af tilladelse til programvirksomhed er i henhold til 39, stk. 4, i loven om radio- og fjernsynsvirksomhed forpligtede til at meddele nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af sådanne oplysninger m.v. Kapitel 7 Tilskud til programvirksomheden 28. Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud til tilladelseshavere, der er omfattet af 3, stk.1 og 2. Stk. 2. Tilskud til indehavere af tilladelser, jf. 3, stk. 2, til foreninger og fonde, hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse ydes som en forholdsmæssig andel af 2 mio. kr. årligt på grundlag af det faktiske antal tilladelseshavere i særordningen. Stk. 3. Tilskud til indehavere af tilladelser, jf. 3, stk. 1, ydes i henhold til Såfremt Radio- og tv-nævnet stiller krav herom, skal der i forbindelse med ansøgningen om tilskud oplyses om eventuelle verserende eller afsluttede sager for domstolene eller offentlige myndigheder. Stk. 2. Hvis sagen vedrører stationens drift og programvirksomhed, og hvor sagen drejer sig om overtrædelser af medieansvarsloven, regler om andre tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven eller af straffeloven m.v., og hvor overtrædelsen er af grov eller af ofte gentagen karakter, kan Radio- og tv-nævnet træffe beslutning om afslag på ansøgningen om tilskud. Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan ved vurderingen af de i stk. 2 nævnte forhold kun lægge vægt på overtrædelser, der er begået af stationen selv eller af en ledende medarbejder, herunder ulønnet arbejdskraft, og hvorover der er afsagt endelig dom, truffet endelig afgørelse af Pressenævnet eller truffet endelig administrativ afgørelse. Stk. 4. Såfremt stationen ikke efterkommer Radio- og tv-nævnets anmodning om oplysning om de i stk. 2 nævnte forhold, kan Radio- og tv-nævnet lægge vægt herpå i sin vurdering af ansøgningen om tilskud. 30. Tilskud til indehavere af tilladelser, jf. 3, stk. 1, ydes som driftstilskud og beregnes som en forholdsmæssig andel af beløbet til tv-området, jf. 31, på grundlag af det faktiske antal tilladelseshavere, jf. 4, stk. 1. Stk. 2. I 2014 fordeles beløbet på grundlag af tilladelseshavernes tilsagn om dato for påbegyndelse af programvirksomhed, jf. dog 16, (med fradrag af evt. tilsagn om ophold i programvirksomheden på op til 2 uger), således at hver uge a 10 timers programvirksomhed, jf. 12, stk. 1, tildeles det samme tilskud. 31. Radio- og tv-nævnet fastsætter fordelingen af tilskudsmidlerne mellem radio- og tv-området på baggrund af rammen for den årlige bevilling til formålet, eventuelt med tillæg af tilbagebetalte tilskudsbeløb, jf. dog 17, stk. 2, sidste punktum. Stk. 2. Det af Radio- og tv-nævnet fastsatte beløb til tv-området fratrukket 2 mio. kr., jf. 28, stk. 2, skal dog mindst udgøre 50 pct. og maksimalt 70 pct. af den samlede bevilling, jf. stk Radio- og tv-nævnet gennemfører en årlig ansøgningsrunde med henblik på ydelse af tilskud. Stk. 2. Nævnet beslutter, jf. 20, hvilke oplysninger m.v. indehavere af tilladelser til programvirksomhed skal indsende i forbindelse med ansøgninger i henhold til stk I forbindelse med aflæggelse af regnskab for tilskudsåret skal stationen som en del af regnskabet indlevere et sendetidsskema med oplysning om den realiserede programvirksomhed i tilskudsåret, herunder oplysninger om førstegangs- og genudsendelser, jf. 12, stk. 1. 7

8 34. En tv-stations driftstilskud kan på årsbasis højst udgøre stationens faktiske driftsudgifter for det pågældende år. Såfremt det samlede driftstilskud overstiger driftsudgifterne, skal det overskydende driftstilskud tilbagebetales. Stk. 2. Driftstilskuddet har til formål at bidrage til finansiering af stationens driftsudgifter, herunder til sendeudgifter og programproduktion. Stk. 3. Lønudgifter, der finansieres af tilskuddet, må ikke overstige niveauet for de statslige overenskomster for et tilsvarende arbejde. Stk. 4. Driftstilskuddet kan anvendes til køb af udstyr, der er nødvendigt for stationens produktion af programmer. Købesummen må ikke overskride markedsprisen. Udstyr kan afskrives over forventede leveår eller udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Udstyr, der er købt for driftstilskuddet, er stationens eje og skal købes i stationens navn. 35. I forbindelse med behandling af sager om overtrædelse af loven, bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelse af programtilladelse kan Radio- og tv-nævnet beslutte at tilbageholde en eller flere tilskudsrater til den eller de stationer omfattet af den pågældende tilsynssag. Radio- og tv-nævnet kan i den forbindelse tilbageholde tilskudsrater for efterfølgende år. 36. Afgivne tilsagn bortfalder, og udbetalte tilskud kan i henhold til 92 a, stk. 3, i loven om radioog fjernsynsvirksomhed helt eller delvist kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte programvirksomhed. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis der ikke afleveres et fyldestgørende, underskrevet regnskab, eller hvis fristen for indsendelse af regnskab ikke overholdes. 37. Overtrædelse af tilskudsreglerne kan i henhold til 50, stk. 1, nr. 1, i loven om radio- og fjernsynsvirksomhed, såfremt overtrædelsen er grov, eller overtrædelserne er ofte gentagne, medføre en midlertidig eller endelig inddragelse af programtilladelsen. Kapitel 8 Ikrafttræden 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. februar Stk. 2. Med bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr af 20. december 2011 om ikke-kommercielt tv i MUX 1, idet sager om tilskud og tilsagn herom ydet efter den nævnte bekendtgørelse fortsat behandles efter de dagældende regler. Kulturministeriet, den 18. februar 2014 MARIANNE JELVED / Lars M. Banke 8

9 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester), EU- Tidende 2010 nr. L 95, side 1. 9

10 Definition af europæiske programmer Bilag 1 1. Ved europæiske programmer forstås i denne bekendtgørelse: 1) programmer med oprindelse i EU-medlemsstater, 2) programmer med oprindelse i europæiske tredjelande, som er parter i den af Europarådet vedtagne europæiske konvention om grænseoverskridende fjernsyn, og som opfylder betingelserne i punkt 3, og 3) programmer, der er co-produceret som led i aftaler vedrørende den audiovisuelle sektor mellem Fællesskabet og tredjelande, og som opfylder de betingelser, der er fastsat i de enkelte aftaler. 2. Anvendelsen af bestemmelserne i punkt 1, nr. 2 og 3, er betinget af, at programmer med oprindelse i medlemsstaterne ikke udsættes for diskriminerende foranstaltninger i de pågældende tredjelande. 3. De programmer, der er nævnt i punkt 1, nr. 1 og 2, er programmer, der hovedsagelig er produceret under medvirken af ophavsmænd og medarbejdere bosiddende i en eller flere af de stater, der er nævnt i punkt 1, nr. 1 og 2, forudsat at en af følgende tre betingelser er opfyldt: 1) De er fremstillet af en eller flere producenter, der er etableret i en eller flere af disse stater. 2) Produktionen af programmerne overvåges og kontrolleres effektivt af en eller flere producenter, der er etableret i en eller flere af disse stater. 3) Co-producenterne i disse stater står for størstedelen af de samlede omkostninger ved co-produktionen, og denne kontrolleres ikke af en eller flere producenter, der er etableret uden for disse stater. 4. Endvidere anses som europæiske programmer i denne bekendtgørelse programmer, der ikke er europæiske programmer som defineret i punkt 1, jf. punkt 2 og 3, men som er produceret som led i bilaterale coproduktionsaftaler mellem medlemsstater og tredjelande, såfremt størstedelen af de samlede produktionsomkostninger afholdes af co-producenter fra Fællesskabet, og produktionen ikke kontrolleres af en eller flere producenter, der er etableret uden for medlemsstaternes område. 10

11 Bilag 2 1 Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er <navn> Stk. 2. <navn> har hjemsted og virke i <region> Standardvedtægt for sendesamvirker Stk. 3. <navn>s formål er at varetage fælles anliggender for tv-stationer, der har tilladelse fra Radio- og tv-nævnet til at sende tv i <region> i medfør af bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1. 2 Medlemsforhold Stk. 1. Alle tv-stationer, der har tilladelse fra Radio- og tv-nævnet, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 1 og 2, til at sende tv i <region> i medfør af bekendtgørelsen om ikkekommercielt tv i MUX 1, har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen, jf. dog 3. 3 Eksklusion Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere en medlemsstation, hvis stationen ikke overholder aftaler om sendetidsfordeling, eller hvis stationen misligholder sine betalingsforpligtelser eller på anden måde væsentligt misligholder sine forpligtelser overfor sendesamvirket. Stk. 2. Såfremt der er uenighed om eksklusionen vil denne i henhold til bekendtgørelsens 18, stk. 12, kunne indbringes for Radio- og tv-nævnet. Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan beslutte at tillægge en klage opsættende virkning. Dette gælder dog ikke, hvis en beslutning om eksklusion alene skyldes misligholdelse af betalingsforpligtelser over for sendesamvirket, og sendesamvirket efter sidste rettidige betalingsdag har afgivet skriftligt påkrav til medlemsstationen om betaling af restancen med angivelse af, at medlemskabet af sendesamvirket vil blive ophævet, hvis restancen ikke betales inden en frist på 14 dage. 4 Generalforsamling Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. maj og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, tre medlemmer af bestyrelsen, eller hvis mindst halvdelen af medlemmerne stiller forslag herom. Stk. 3. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf. 3) Regnskabets fremlæggelse og godkendelse heraf. 4) Indkomne forslag. 5) Budgettets fremlæggelse og godkendelse heraf. 6) Fastsættelse af kontingenter. 7) Valg af bestyrelse og <antal> suppleanter. 8) Valg af revisor. 9) Eventuelt. Stk. 4. Der kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke har været på dagsordenen. Forslag til stk. 3, nr. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Stk. 5. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemsstationer, som ikke har forfalden gæld til foreningen. 11

12 5 Bestyrelse Stk. 1. Bestyrelsen består af 3-5 personer, hvoraf 1-2 vælges i ulige år, og 2-3 vælges i lige år. Første gang bestyrelsen vælges, anses kandidaterne med højst stemmetal for valgt for den længste periode. Ved stemmelighed afgøres spørgsmålet ved lodtrækning. Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Stk. 4. Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningen løser sine opgaver, jf. særligt Foreningens opgaver vedrørende fordeling af sendetid Stk. 1. Medlemmerne skal i overensstemmelse med Radio- og tv-nævnets prioriteringer af programtilladelserne aftale fordelingen af minimumssendetiden samt sendetiden, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 2, der i henhold til tilladelse fra Radio- og tv-nævnet er tildelt de enkelte medlemmer. Ved fordelingen af minimumssendetiden samt sendetiden, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 2, skal medlemmerne så vidt muligt tage hensyn til ønsker om placering af sendetid, der er begrundet i planlagt programindhold og målgrupper for programvirksomheden, jf. den af nævnet udstedte tilladelse. Stk. 2. Foreningen afgør varigheden af fordelingen af den øvrige sendetid, idet dog programvirksomhed udøvet af indehavere af midlertidige tilladelser til enhver tid skal prioriteres. Indehavere af midlertidig tilladelse til programvirksomhed kan i øvrigt med et varsel på 3 måneder forlange adgang til at benytte den øvrige sendetid. Stk. 3. Midlertidige tilladelser har i henhold til bekendtgørelsens 3, stk. 3, en maksimal varighed af 1 måned. I henhold til bekendtgørelsens 3, stk. 5, kan Radio- og tv-nævnet i øvrigt (i forbindelse med udbud af sendetid) med 3 måneders varsel inddrage den øvrige sendetid. 7 Foreningens opgaver vedrørende signalleverancen til udsendelse i MUX 1 Stk. 1. Foreningen er forpligtet til at koordinere signalleverancer fra medlemmerne og eventuelle. indehavere af midlertidige tilladelser til et samlet signal, der leveres til den stedlige regionale TV 2-virksomhed. 8 Økonomi Stk. 1. <navn>s regnskabsår følger kalenderåret. Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Stk. 3. Revideret regnskab for det foregående år og budget for det følgende år skal foreligge senest 14 dage før generalforsamlingen med henblik på, at medlemsstationerne kan gennemgå dette, inden det skal godkendes. Stk. 4. Foreningen opkræver blandt medlemmer og eventuelle indehavere af midlertidige tilladelser betaling for udsendte programmer og foretager samlet betaling til I/S DIGI-TV. Stk. 5. Foreningens medlemmer hæfter jf. bekendtgørelsens 18, stk. 9, solidarisk for den betaling, der er aftalt med I/S DIGI-TV. I øvrigt hæfter foreningen alene med sin formue. Stk. 6. Bestyrelsen kan meddele prokura indenfor en nærmere angivet beløbsramme. Dog ikke vedrørende køb af fast ejendom eller pantsætning. 9 Tegningsret Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 12

13 10 Ændring af vedtægter Stk. 1. Vedtægtsændring kan ske på generalforsamlingen, når forslag herom er adviseret i mødeindkaldelsen, og hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. Stk. 2. Vedtægtsændringer skal meddeles Radio- og tv-nævnet, idet ændringer af bestemmelserne i 2-3, 6-7, samt 8, stk. 4 og 5, 10, stk. 2, og 11, stk. 2, i henhold til bekendtgørelsens 18, stk. 11, kun kan ske med godkendelse fra Radio- og tv-nævnet. 11 Opløsning Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen skal træffes af bestyrelsen og godkendes på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Stk. 2. Opløsning skal for at være gyldig godkendes af Radio- og tv-nævnet. Stk. 3. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler og udstyr kulturelle eller almennyttige formål. 13

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5-7, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5 og 6, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011 som ændret

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 3 Budget... 3 CVR-nr. og P-nr....

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. CPR-nummer Fornavn (inkl. mellemnavn) Efternavn Vejnavn, nummer Evt. c/o adresse

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2017

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2017 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 3 Budget... 3 CVR-nr. og P-nr....

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Vejledning om tilskud til lokale radio- og tv-stationer 1

Vejledning om tilskud til lokale radio- og tv-stationer 1 RADIO- OG TV-NÆVNET Januar 2006 Vejledning om tilskud til lokale radio- og tv-stationer 1 1. Indledning Denne vejledning beskriver mulighederne for at søge tilskud fra tilskudspuljen til lokal radio- og

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om driftstilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 2 Budget... 4 CVR-nr.

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 2 Budget... 4 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj 2011

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2017

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2017 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om driftstilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 2 Budget... 4 CVR-nr.

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder BEK nr 389 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2015-004251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om vedtægt

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV 5. april 2017 Sønderborg Lokal TV Sendt til: operation@sltv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV Sammendrag Radio-

Læs mere

BIBLIOTEK OG MEDIER. ~ sryrelsln For~ lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV. Tilsagn om tilskud i 2009 og 2010 i MUX l

BIBLIOTEK OG MEDIER. ~ sryrelsln For~ lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV. Tilsagn om tilskud i 2009 og 2010 i MUX l ~ sryrelsln For~ BIBLIOTEK OG MEDIER lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV Radio- og tv-nævnet 22. oktober 2009 Sagsnr: LDT20.2009-0241 ith@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

VEJLEDNING OM IKKEKOMMERCIELT TV I MUX1

VEJLEDNING OM IKKEKOMMERCIELT TV I MUX1 Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 107 Offentligt VEJLEDNING OM IKKEKOMMERCIELT TV I MUX1 Sendesamvirket Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilladelse, timer og tilladelsesområde... 5 3. Udøves

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægt for DR 1)

Bekendtgørelse om vedtægt for DR 1) BEK nr 102 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-236 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1288 af 18/11/2015

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse.

Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse. 2. februar 2017 TV Bella Sendt til: dzenna7@msn.com Radio- og tv-nævnet Thyge Moos Fuldmægtig, cand.scient.pol. tmo@slks.dk www.slks.dk Tilsyn med TV Bella Sammendrag Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn

Læs mere

Vejledning for tilladelseshavere om programvirksomhed i MUX 1

Vejledning for tilladelseshavere om programvirksomhed i MUX 1 Radio- og tv-nævnet Juni 2016 Vejledning for tilladelseshavere om programvirksomhed i MUX 1 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Programtilladelsen og generelle krav... 3 2.1. Udstedelse

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 37881 Produktionsnummer 10173003 Foreningens navn Foreningnen

Læs mere

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1 19. december 2014 Sendesamvirket Hovedstaden Christiania TV Vesterbro Lokal TV Sendt til: reipuert@mail.dk andreasbennetzen@gmail.com johannes@uptv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig,

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013 Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning og ansøgningsfrist... 3 Alle foreninger skal have et cvr-nr. og

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder BEK nr 1648 af 18/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2017-02856 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Love for DANSKE KLOAKMESTRE

Love for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle tv-stationer i 2013

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle tv-stationer i 2013 Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle tv-stationer i 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning og ansøgningsfrist... 3 Alle foreninger skal have et cvr-nr. og angive

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark V E D T Æ G T E R for Foreningen DJ & Producer Academy Denmark Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen DJ & Producer Academy Denmark. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Ikast-Brande esport. 1.2 Foreningen har hjemsted i Ikast-Brande Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er at skabe,

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 20403381 Produktionsnummer 100428470 Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere