Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration"

Transkript

1 Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015

2 1. Indhold 1. Indhold Figurliste Indledning Dataindsamling og metode Antal respondenter: Resultater Generelt om undersøgelsen Seksuel chikane mellem ansatte og kunder Hvem oplever seksuel chikane? Hvor ofte opleves seksuel chikane Hvordan kommer den seksuelle chikane til udtryk? I hvilken grad opleves seksuel chikane som generende? Siges der fra ved seksuel chikane? Tales der om seksuel chikane, kollegaerne imellem Konfronteres chefen med hændelsen/hændelserne? Hvordan forholder chefen sig til seksuel chikane på arbejdspladsen? Er der en formel strategi til håndtering af seksuel chikane på arbejdspladsen, og er medarbejderne bevidste om den? Konklusion

3 2. Figurliste Figur 1. Generel fordeling: Køn, alder, erhverv og branche... 5 Figur 2. Generel fordeling: Anciennitet i branche og anciennitet på arbejdsplads... 6 Figur 3. Generel fordeling: Tillidshverv og Faglært/ufaglært... 6 Figur 1. Oplever du, eller har du oplevet, at gæster optræder på en måde du opfatter som seksuel chikane? Fordelt på køn Figur 2. Oplever du, eller har du oplevet, at gæster optræder på en måde du opfatter som seksuel chikane? Fordelt på erhverv... 8 Figur 1. Oplever du, eller har du oplevet, at gæster optræder på en måde du opfatter som seksuel chikane? 9 Figur 2. Hvor tit oplever du seksuel chikane? Figur 3. Hvordan kommer den seksuelle chikane til udtryk? (Gerne flere svar) Figur 4. I hvilken grad finder du seksuel chikane generende? Figur 5. Siger du fra over for gæsten, når du udsættes for seksuel chikane? Figur 6. Taler du og dine kollegaer om jeres oplevelser med at blive seksuelt chikaneret? Figur 7. Hvordan oplever dine kollegaer, at den seksuelle chikane kommer til udtryk? Figur 8. Har du gjort din chef opmærksom på, at du er blevet seksuelt chikaneret? Figur 9. Hvad er årsagen til, at du ikke har gjort din chef opmærksom på, at du er blevet seksuelt chikaneret? Figur 10. Reagerer din chef normalt over for gæster der chikanerer personalet seksuelt? Figur 11. Hvad er den primære årsag til din chef ikke reagerer over for gæster der chikanerer personalet seksuelt? Figur 12. Har I i jeres personalehåndbog, eller i anden instruks, en vejledning for hvordan personale skal forholde sig, når de oplever seksuel chikane fra en gæst? Figur 13. Er der valgt en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads for dit område?

4 3. Indledning Nærværende undersøgelse er udført af Analyse Danmark på vegne af 3F. Undersøgelsen er udført med det formål, at sætte fokus på seksuel chikane fra kunder rettet mod ansatte på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser forskellige aspekter og tematikker vedrørende seksuel chikane på arbejdspladsen, og giver blandt andet svar på, hvordan denne type seksuel chikane opleves og kommer til udtryk. Undersøgelsen giver desuden svar på, hvor ofte seksuel chikane forekommer, samt i hvilket omfang, oplevelser med denne type chikane, italesættes på arbejdspladsen. Svarene på blandt andet disse spørgsmål, samt resultaterne på undersøgelsen som helhed, vil blive præsenteret i det følgende. 4. Dataindsamling og metode Data er indsamlet i perioden januar/februar 2015, ud fra en stikprøve på af 3F/Privat Service, Hotel & Restauration s medlemmer. Stikprøven blev leveret af 3F, og undersøgelsen blev foretaget blandt medlemmer i arbejde, der dagligt har kundekontakt. Alle respondenter, der ikke var i arbejde-, eller ikke havde kundekontakt på indsamlingstidspunktet, blev frascreenet. Dataindsamlingen er foretaget dels via telefon og dels via et spørgeskema udsendt med . Respondenterne er enten blevet indbudt til at deltage telefonisk eller over e- mail, for at undgå dubletter Antal respondenter: Der er indsamlet svar fra 500 respondenter i målgruppen, hvoraf 249 besvarelser er indsamlet via telefon (CATI) og 251 indsamlet via (CAWI). Sammenholdes dette tal med stikprøvens størrelse, får man en svarprocent på 30,3. Data er ikke vægtet i forhold til medlemsfordelingen på køn, alder eller tillidshverv for den specifikke 3F gruppe. 4

5 5. Resultater De følgende afsnit vil præsentere undersøgelsens resultater. Her vil de overordnede fordelinger for undersøgelsen præsenteres, samt de resultater, der mere specifikt knytter sig til undersøgelsens formål Generelt om undersøgelsen Det følgende afsnit vil præsentere de overordnede fordelinger for undersøgelsen. Blandt de 500 respondenter, der har deltaget i undersøgelsen, er 35 % mænd og 65 % kvinder. Af disse, arbejder 48 % inden for restaurationsbranchen, mens 39 % arbejder inden for hotelbranchen. Dertil angiver 13 %, at de arbejder inden for en anden branche end de to førnævnte. En stor del af denne gruppe, angiver at de arbejder i en kantine. Størstedelen af respondenterne angiver, at deres primære erhverv er tjener. Herudover angiver lidt over en femtedel, at deres primære erhverv er enten receptionist, stuepige eller inden for rengøring. Den resterende andel angiver en lang række forskellige erhverv som deres primære erhverv. Hyppigst nævnt er i denne sammenhæng kantinemedarbejdere, kokke, samt køkkenassistenter med kundekontakt. Køn Mænd 35% Kvinder 65% Alder år 36% år 19% år 21% år 18% år 6% Erhverv Tjener 46% Receptionist 13% Sturpige/rengøring 8% Andet 33% Branche Restaurationsbranchen 48% Hotelbranchen 39% Anden branche 13% Figur 1. Generel fordeling: Køn, alder, erhverv og branche 5

6 Den største andel har arbejdet i deres nuværende branche i 1-5 år. Dertil svarer en femtedel, at de har arbejdet der i 6-10 år, mens 12 % angiver, at de har arbejdet der i år. 11 % angiver, at de har arbejdet der %, mens kun 7 %, siger, at de har arbejdet i deres nuværende branche i under 1 år. Dertil 8 % har arbejdet inden for deres nuværende branche i mere end 30 år. Lidt over en fjerdedel af respondenterne har arbejdet på deres nuværende arbejdsplads under 1 år (28 %), mens hele 45 % har arbejder på nuværende arbejdsplads i 1-5 år. 13 % har arbejdet der i 6-10 år, mens 13 % har arbejdet der i 11 år eller derover. Anciennitet i branchen Under 1 år 7% 1-5 år 33% 6-10 år 19% år 12% år 11% år 9% Mere end 30 år 8% Anciennitet på arbejdsplads Under 1 år 28% 1-5 år 45% 6-10 år 13% år 5% år 4% år 2% Mere end 30 år 2% Figur 2. Generel fordeling: Anciennitet i branche og anciennitet på arbejdsplads Lidt over halvdelen af respondenterne er ufaglærte, mens lidt under halvdelen er faglærte. Kun 4 % er elever. Dertil har 20 % af respondenterne tillidshverv. Har du tillidshverv Har tillidshverv 20% Har ikke tillidshverv 80% Faglært/ikke fagælrt Faglært 41% Ikke faglært 55% Elev 4% Figur 3. Generel fordeling: Tillidshverv og Faglært/ufaglært 6

7 5.2. Seksuel chikane mellem ansatte og kunder De følgende afsnit vil præsentere resultaterne, der knytter sig specifikt til undersøgelsen formål. Det er her, forskellige tematikker vedrørende seksuel chikane på arbejdspladsen mellem ansatte og gæster, vil blive belyst Hvem oplever seksuel chikane? Undersøgelsen viser, at der er en forskel på, hvem der udsættes for seksuel chikane. Overordnet set, har næsten en fjerdedel af alle ansatte (24 %) været udsat for seksuel chikane. Mens over en fjerdedel af alle kvindelige ansatte (27 %) har været udsat for seksuel chikane, gælder dette dog kun for en femtedel (19 %) af alle mænd. Aldersmæssigt, er det særligt gruppen år, der udsættes for seksuel chikane. Figur 1. Oplever du, eller har du oplevet, at gæster optræder på en måde du opfatter som seksuel chikane? Fordelt på køn. Base: Kvinder: 324 ; Mænd: 176 Undersøgelsen viser desuden, at der er en sammenhæng mellem den branche man arbejder i, og sandsynligheden for at opleve seksuel chikane. Sandsynligheden er størst i restaurationsbranchen, hvor flest ansatte har angivet, at de har været udsat for seksuel chikane. Dykker man nærmere ned i disse tal, ses det, at det især er tjenere der udsættes for seksuel chikane. Mere konkret angiver 37 % af alle tjenere, at de har været udsat for 7

8 seksuel chikane mod kun 19 % af alle receptionister. Tilsvarende har kun 5 % af alle stuepiger, eller personer med job inden for rengøring, oplevet at blive seksuelt chikaneret. Figur 2. Oplever du, eller har du oplevet, at gæster optræder på en måde du opfatter som seksuel chikane? Fordelt på erhverv. Base: Receptionist: 64, Stuepige/rengøring: 41, Tjener: 220, Andet: 167. De yngre aldersgrupper generes generelt hyppigere end de ældre aldersgrupper. Den gruppe der især chikaneres, er gruppen år, hvoraf 36 % angiver, at de har oplevet at blive chikaneret seksuelt. 8

9 Figur 1. Oplever du, eller har du oplevet, at gæster optræder på en måde du opfatter som seksuel chikane? Fordelt på alder. Base: år: 179 ; år: 95 ; år: 105 ; år: 92 ; år : Hvor ofte opleves seksuel chikane Der er en stor forskel på, hvor hyppigt seksuel chikane opleves. Den største andel svarer dog, at seksuel chikane opleves halvårligt. Ser man på fordelingen af, hvor ofte seksuel chikane opleves inden for forskellige erhverv, ses det, at tjenere, er den eneste gruppe, der oplever seksuel chikane dagligt. Kvinder udsættes generelt oftere for seksuel chikane, end mænd gør. Således angiver over otte ud af ti kvinder (83 %), at de oplever seksuel chikane årligt eller oftere, mens dette kun er tilfældet for fem ud ti mænd (51 %). 9

10 Figur 2. Hvor tit oplever du seksuel chikane? Fordelt på køn. Base: Kvinder: 89, Mænd: Hvordan kommer den seksuelle chikane til udtryk? Seksuel chikane kommer oftest til udtryk via mundtlige kommentarer. Over halvdelen af de ansatte, har dog også oplevet den komme til udtryk via berøringer. Denne form for seksuel chikane, opleves i højere grad af mænd end af kvinder, der til gengæld oftere oplever seksuel chikane komme til udtryk via mundtlige kommentarer. 10

11 Figur 3. Hvordan kommer den seksuelle chikane til udtryk? (Gerne flere svar) Fordelt på køn. Base: Kvinder: 89, Mænd: 33 Undersøgelsen viser, at der er en sammenhæng mellem den branche man arbejder i, og den måde seksuel chikane kommer til udtryk. Det gælder for alle brancher, at den måde seksuel chikane oftest kommer til udtryk på, er via mundtlige kommentarer. Inde for restaurationsbranchen, er der dog en tendens til, at seksuel chikane, i højere grad end i de andre brancher, kommer til udtryk via berøringer. En mulig forklaring på dette kan være, at der i denne branche, formodentlig, er en hyppigere og mere direkte kontakt til gæsterne I hvilken grad opleves seksuel chikane som generende? Langt de fleste oplever seksuel chikane som generende. Der er dog en stor forskel på, i hvilken grad. For mere end halvdelen af de ansatte, opleves seksuel chikane som enten meget generende eller generende i nogen grad. Lidt under halvdelen oplever dog kun seksuel chikane generende i mindre grad, mens lidt under hver tiende, slet ikke finder seksuel chikane generende. Kvinder finder generelt seksuel chikane mere generende end mænd gør. 11

12 Figur 4. I hvilken grad finder du seksuel chikane generende? Fordelt på køn. Base: Kvinder: 89, Mænd: 33 Der er ingen umiddelbar sammenhæng mellem alder, og i hvilken grad man generes af seksuel chikane. Noget tyder dog på, at der er en sammenhæng mellem anciennitet i branche/erhverv, og hvor generende man finder seksuel chikane. Des længere respondenterne har arbejde i branchen, des færre finder den seksuelle chikane generende i høj, eller i nogen grad. Her skal dog tages højde for den statistiske usikkerhed. I forhold til primært erhverv, er der flest med erhvervet receptionist, der ikke finder seksuel chikane generende (33 %). Til sammenligning, siger 25 % af receptionisterne, at de kun i mindre grad generes af dette. Igen, skal der dog her, tages højde for statistisk usikkerhed Siges der fra ved seksuel chikane? Næsten halvdelen af dem der oplever seksuel chikane på arbejdspladsen siger altid fra over for gæsten. En fjerdedel siger dog, at de kun sjældent siger fra, mens hver tiende angiver, at de aldrig siger fra. 12

13 Figur 5. Siger du fra over for gæsten, når du udsættes for seksuel chikane? Fordelt på køn. Base: Kvinder: 89, Mænd: 33 Ser man på alder, lader det til, at andelen der altid siger fra, stiger med alderen. Man kunne forestille sig, at det hang sammen med den erfaring man får med alderen. Den yngre aldersgruppe er ligeledes den aldersgruppe hvor flest angiver aldrig eller sjældent, at sige fra (39 %). I forhold til sammenhængen mellem primært erhverv og hvor ofte ma siger fra, er det især tjenere, der siger fra, når de udsættes for seksuel chikane. Igen, kunne der her, være en sammenhæng mellem hvor erfarne tjenerne er med seksuel chikane og hvor hyppigt der siges fra. Det vil dog kræve yderligere undersøgelse Tales der om seksuel chikane, kollegaerne imellem Langt de fleste deler oplevelser med seksuel chikane med kollegaerne (88%). Mænd deler dog oftere disse oplevelser med deres kollegaer, end kvinder gør. Blandt de respondenter, der ikke taler om seksuel chikane, er den største andel respondenter i den yngre aldersgruppe (18-29) og respondenter, der har arbejdet i kort tid på deres arbejdsplads (23 % har arbejdet på deres nuværende arbejdsplads i op til 5 13

14 år). Man kan derfor forestille sig, at det er unge mennesker, der muligvis ikke endnu føler sig trykke ved deres kollegaer, og derfor ikke åbner op og fortæller om deres oplevelser. Figur 6. Taler du og dine kollegaer om jeres oplevelser med at blive seksuelt chikaneret? Base: 122 Blandt de respondenter, der angiver at de taler med deres kollegaer om oplevet seksuel chikane, angiver 90 %, at også kollegaerne har haft oplevelser med seksuel chikane. Disse resultater kunne tyde på, at seksuel chikane ikke er et umiddelbart tabubelagt emne blandt de ansatte. Yderligere dokumentation ville dog være påkrævet, hvis en sådan påstand skulle bekræftes. Undersøgelsen viser desuden, at seksuel chikane, også hos kollegaerne, oftest kommer til udtryk via mundtlige kommentarer. Dertil er den måde der er næstmest og tredje mest forekommende, berøringer og mimik, i nævnte rækkefølge. Dette er samme fordeling, som for respondenterne når de svarer personligt, og derfor ikke specielt overraskende. 14

15 Figur 7. Hvordan oplever dine kollegaer, at den seksuelle chikane kommer til udtryk? Base: Konfronteres chefen med hændelsen/hændelserne? Ca. halvdelen af respondenterne, som har oplevet seksuel chikane, har konfronteret deres chef med hændelsen. Mænd konfronterer dog i højere grad end kvinder, deres chef med sådanne hændelser. 15

16 Figur 8. Har du gjort din chef opmærksom på, at du er blevet seksuelt chikaneret? Fordelt på køn. Base: 122 Aldersmæssigt er der ikke de store udsving i, hvorvidt chefen bliver gjort opmærksom på seksuel chikane. Til gengæld ser det ud til, at der er en sammenhæng mellem, hvor lang tid man har været i sin branche/ på sin arbejdsplads, og hvorvidt man konfronterer sin chef. En mulig forklaring er, at man med tiden bliver mere sikker i sin ansættelse, og dermed tør konfrontere chefen. I disse tolkninger, skal der naturligvis tages højde for statistisk usikkerhed. For langt de fleste, er begrundelsen for ikke at konfrontere chefen, at man ikke føler sig krænket. Det er dog i højere grad mænd end kvinder, der angiver denne begrundelse. For en mindre andel, er begrundelsen for ikke at konfrontere chefen, at man er bange for, hvordan det vil blive opfattet. Hvorvidt det er chefen, eller måske kollegaernes fordømmelse der frygtes, er det dog ikke til at sige ud fra tallene. Blandt de 32 %, der har angivet en anden årsag, angiver flere, at de selv, eller i samarbejde med andet personale, har taget sig af problemet. 16

17 Figur 9. Hvad er årsagen til, at du ikke har gjort din chef opmærksom på, at du er blevet seksuelt chikaneret? Fordelt på køn. Base: Kvinder: 40, Mænd: 10 Hvordan forholder chefen sig til seksuel chikane på arbejdspladsen? Mange oplever, at deres chef reagerer, hvis personalet chikaneres. Samtidig angiver næsten halvdelen dog, at de ikke ved, hvorvidt deres chef normalt reagerer i sådanne situationer. 17

18 Figur 10. Reagerer din chef normalt over for gæster der chikanerer personalet seksuelt? Base: 500 Man kan undre sig over, hvad der ligger bag den store andel, der svarer ved ikke. Én forklaring kunne være, at chefen ikke altid er til stede, hvorfor det kan være svært at vurdere hans eller hendes generelle adfærd. Måske er chefen ikke synlig på arbejdet, eller måske er chefen ikke til stede i de perioder, hvor man selv er på arbejde. Da det kun er ca. en fjerdedel af respondenterne, der har oplevet seksuel chikane, kunne man dog også forestille sig, at respondenterne reelt ikke ved, hvorvidt chefen ville reagere. Dette fordi, at sådanne situationer simpelthen ikke opstår på arbejdspladsen. For dem der oplever, at chefen ikke altid reagerer, begrunder de fleste chefens adfærd med, at det ikke er muligt at komme i kontakt med gæsten efter hændelsen. Hver tiende mener dog, at den manglende indgriben er et aktiv fravalg fra chefens side. Denne andel angiver, at chefen ikke vil reagere over for gæster der bliver chikaneret seksuelt. 18

19 Figur 11. Hvad er den primære årsag til din chef ikke reagerer over for gæster der chikanerer personalet seksuelt? Base: 73 Blandt de 41 %, der angiver, at der er en anden årsag til at chefen ikke reagerer, angiver en stor andel, at chefen ikke reagerer, fordi han ikke er tilstede. Enten på selve tidspunktet, eller helt generelt. Denne begrundelse gør sig overvejende gældende inden for hotelbranchen Er der en formel strategi til håndtering af seksuel chikane på arbejdspladsen, og er medarbejderne bevidste om den? Hver fjerde person er bekendt med, at der findes en personalehåndbog eller en anden instruks på arbejdspladsen, hvori der står, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af seksuel chikane. Dette gør sig dog ikke gældende for den resterende andel, der enten ikke har en instruks på arbejdspladsen, eller ikke ved om en sådan findes. Forholder man disse tal til afsnittets overskrift, kan man opsummerende konkludere, at der for hver fjerde ansat findes en formel strategi til håndtering af seksuel chikane på arbejdspladsen, som de er bekendt med. Vender man blikket mod de forskellige brancher, er hotelbranchen den branche, hvor flest angiver, at der er en formel strategi til håndtering af seksuel chikane (32 %). Denne andel er til sammenligning kun 19 % inden for restaurationsbranchen. 19

20 Figur 12. Har I i jeres personalehåndbog, eller i anden instruks, en vejledning for hvordan personale skal forholde sig, når de oplever seksuel chikane fra en gæst? Fordelt på branche Base: Hotelbranchen: 194 ; Restaurationsbranchen: 239 ; Anden branche: 67 Rent hypotetisk, kunne der tænkes at være en sammenhæng mellem at reagerer når man udsættes for seksuel chikane, og det, at være bekendt med en formel strategi til håndtering af sådanne situationer. Det må formodes, at hvis respondenten er bekendt med en strategi for håndtering, er det alt andet lige, nemmere at reagere i en sådan situation. Som et afsluttende resultat, blev det fundet, at 46 % angiver, at der er valgt en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, mens 41 % angiver, at der ikke er valgt en sådan. Disse tal er interessante, da en tillidsrepræsentant ville være en oplagt person at gå til, hvis man ville afklare om en strategi, som beskrevet ovenfor, fandtes på arbejdspladsen. 20

21 Figur 13. Er der valgt en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads for dit område? 21

22 6. Konklusion Undersøgelsen blev udført med det formål, at sætte fokus på seksuel chikane mellem kunder og ansatte på arbejdspladsen. I den forbindelse blev forskellige aspekter og tematikker vedr. seksuel chikane belyst, og følgende konklusioner fremlagt: Næsten en fjerdedel af alle ansatte med kundekontakt har været udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen. Af denne andel, er andelen af kvinder større end andelen af mænd. Herudover er andelen af personer med beskæftigelse i restaurationsbranchen, relativt større end andelen af personer med beskæftigelse i hotelbranchen. Undersøgelsen viser ligeledes, at der er en sammenhæng mellem den branche man arbejder i, og sandsynligheden for at opleve seksuel chikane. Mere konkret, er sandsynligheden for at have oplevet seksuel chikane størst, hvis man arbejder i restaurationsbranchen. Inden for denne branche, er det desuden især tjenere, der er udsættes for seksuel chikane. Der er stor forskel på, hvor ofte folk oplever sexchikane, men den største andel svarer, at de oplever seksuel chikane halvårligt. Ca. halvdelen siger altid fra over for gæsten ved chikane. Undersøgelsen viser også, at seksuel chikane kan komme til udtryk på mange måder. Den måde der er hyppigst forekommende, er dog via mundtlige kommentarer. Desuden fremgår det af resultaterne, at langt de fleste taler med deres kollegaer om seksuel chikane. Langt de fleste oplever seksuel chikane som generende, og lidt over halvdelen konfronterer deres chef ved sådanne hændelser. Konfronteres chefen ikke, er det oftest fordi, at man ikke føler sig krænket. Ca. en fjerdedel ved, at der findes en formel strategi til håndtering af seksuel chikane på arbejdspladsen. Herudover angiver næsten halvdelen, at der er valgt en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. 22

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Dataindsamling & Metode Datagrundlaget for undersøgelsen er baseret

Læs mere

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019 BALANCE OG LIGESTILLING RAPPORT Februar 2019 BAGGRUND OG FORMÅL FORMÅL Epinion har i samarbejde med FH foretaget en bred undersøgelse af familie-arbejdslivs balancen og ligestilling blandt lønmodtagere

Læs mere

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund Kortlægning af seksuelle krænkelser Dansk Journalistforbund Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Vejlstrup Grove Marts 2018 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Udarbejdet af: Flemming Pedersen og

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

CHIKANE, TRUSLER, HÆRVÆRK OG VOLD MOD KOMMUNALBESTYRELSES- OG REGIONRÅDSMEDLEMMER

CHIKANE, TRUSLER, HÆRVÆRK OG VOLD MOD KOMMUNALBESTYRELSES- OG REGIONRÅDSMEDLEMMER CHIKANE, TRUSLER, HÆRVÆRK OG VOLD MOD KOMMUNALBESTYRELSES- OG REGIONRÅDSMEDLEMMER RAPPORT FOR ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET, DANSKE REGIONER OG KL UDARBEJDET AF OPERATE A/S, JANUAR 2018 INDHOLD RESUMÉ

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen

Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen Indledning Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet denne vejledning om hvordan man skal forholde sig til seksuel

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Notat 6. august 2018, opdateret 1. november 2018 MEB+JT+NP Side 1 af 18 Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Dansk Socialrådgiverforening (DS) gennemførte i 2017 en undersøgelse blandt vore medlemmer

Læs mere

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne ANALYSENOTAT Februar 2014 Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM ALENEARBEJDE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM ALENEARBEJDE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM ALENEARBEJDE 2017 1 SAMMENFATNING Alenearbejde er et udbredt problem for det uniformerede personale i landets fængsler og arresthuse. Det er den overordnede konklusion i denne

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 18 Lederne September 18 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange respondenter der er jobsøgende eller overvejer at skifte job Deres motiver

Læs mere