Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling"

Transkript

1 Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og baggrundsnotat for anvendelse af medicin inden for specifikke behandlingsområder. Dokumenterne forelægges RADS, som herefter træffer beslutning om indholdet af den endelige behandlingsvejledning og baggrundsnotat. Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af RADS Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapotekere RADS Fagudvalg for Systemisk Antimykotisk Behandling 8. maj 2012 Behandlingsvejledningen er udarbejdet på basis af Baggrundsnotatet for terapiområdet. Baggrundsnotatet med referencer, samt denne behandlingsvejledning kan downloades fra Danske Regioners hjemmeside, Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling I tilknytning til denne behandlingsvejledning er udarbejdet et baggrundsnotat inkl. referenceangivelse for systemisk antimykotisk behandling. Fagudvalgets indstilling baseres på de nationale og internationale retningslinjer for systemisk antimykotisk behandling, herunder de europæiske guidelines inden for området, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID). Formål Formålet med denne behandlingsvejledning er at tilvejebringe en national konsensus om systemisk antimykotisk behandling. Målgruppen Målgruppen for systemisk antimykotisk behandling er patienter behandlet på hospital i risiko for, under mistanke om, havende dokumenteret svampeinfektion. Behandlingen af patienterne er vurderet generelt med fokus på gær- og skimmelsvampe, samt delt ind i følgende identificerede risikogrupper: 1. Immunsupprimerede hæmatologiske patienter 2. Kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensiv terapiafdeling 3. Organtransplanterede patienter 4. Børn Side 1 ud af 12

2 Lægemidler Til dato er der registreret omkring 30 antimykotiske lægemidler mod systemiske svampeinfektioner, fordelt i 4 hovedgrupper af lægemidler med forskelligt angrebspunkt: J02AC J02AC01 J02AC02 J02AC03 J02AC04 J02AX J02AX04 J02AX05 J02AX06 J02AA J02AA01 J02AX J02AX01 triazol derivater fluconazol itraconazol voriconazol posaconazol echinocandiner caspofungin micafungin anidulafungin polyener amphotericin B nucleotidanaloger flucytosin Principper og definitioner på antimykotisk terapi De enkelte lægemidler er anført herunder i den anbefalede dosering for hver indikation samt behandlingsvalg (1. valg, 2. valg etc.). Evidens for eventuel ligeværdighed imellem lægemidlerne er vurderet med hensyn til effekt og risici, inkl. bivirkninger, interaktioner og risiko for udvikling af resistens. I vejledningen vedrørende behandling (profylakse/empirisk/præemptiv/målrettet) er evidensen vægtet fra klinisk kontrollerede studier, bivirkninger, indikation til børn, interaktioner, behov for monitorering samt elimination. De systemiske svampeinfektioner inddeles i fire behandlingsscenarier for hver af de 4 anførte risikogrupper karakteriseret ved følgende: Profylaktisk behandling: Behandling uden kliniske parakliniske tegn på infektion. Anvendes f. eks. ved særlige risikofaktorer kombinationer af risikofaktorer. Empirisk behandling: Behandling på grundlag af kliniske og parakliniske tegn på infektion, hvor agens/fokus ikke er kendt. Præemptiv behandling Behandling af patient, hvor kombinationen af risikofaktorer, fund ved f.eks. CT-scanninger og surrogatmarkører, giver mistanke om svampeinfektion, uden dokumentation herfor. Eksempler på surrogatmarkører er: Positive koloniseringsfund Positiv galactomannan Positiv mannan Ag Positiv mannan antistof Positiv β-d-glucan Side 2 ud af 12

3 Målrettet behandling: Behandling på grundlag af dokumenteret, kendt mikroorganisme og resistensmønster. En initial behandling kan med fordel ordineres til få dage, for senere at stoppes ændres til målrettet smalspektret behandling. De bedste behandlingsresultater ved invasive svampeinfektioner forudsætter tidligt indsat, korrekt behandling. Patientgrundlag Antal patienter i Danmark med dokumenterede invasive mykotiske infektioner er ca. 500 fungæmier (gærsvampe i bloddyrkninger), og ca. 100 skimmelsvampeinfektioner (oftest som lungeinfektioner). Hovedparten af den systemiske antimykotiske behandling gives på mistanke om invasive mykoser som profylakse til patienter i høj risiko for invasive mykotiske infektioner. Diagnostiske initiativer Systemisk antimykotisk behandling startet på mistanke om svampeinfektioner (empirisk præemptivt), bør altid følges af diagnostik for at bekræfte afkræfte svampeinfektion. Der henvises til baggrundsnotatet. Terapeutisk serum-koncentrationsmåling (TDM) Bør foretages ved planlagt langvarig behandling med azoler, se baggrundsnotatet. Dosering og administration Der henvises til nedenstående behandlingsskemaer, hvoraf de første skemaer dækker generel behandling af invasive svampeinfektioner og de efterfølgende skemaer dækker behandling jf. identificerede risikogrupper. Behandlingsvarighed, herunder seponeringsstrategi Behandlingen af invasive svampeinfektioner bør jævnligt vurderes, dels hvis en kausal gær skimmelsvamp dokumenteres med arts identifikation og resistensbestemmelse, dels med henblik på specifik og smalspektret behandling. Profylaktisk antimykotika anbefales kun anvendt til patienter med høj risiko for svampeinfektioner, og i risiko situationer hvor dette er evident sandsynlig. Alle behandlinger med antimykotika bør være af så kort varighed som muligt, f.eks. anbefales gærsepsis behandlet i to uger efter sidste positive dyrkningsfund, forudsat at patienten er rask. Ofte kan en initial bred behandling ændres til et målrettet smalspektret behandling efter få dage. Behandlingen af skimmelsvamp infektioner er ofte langvarige (måneder). Efterlevelsesmål Det anbefales, at opfølgning sker ved audit, som beskrevet i baggrundsnotatet. Side 3 ud af 12

4 Behandlingsskemaer Generel behandling af svampeinfektioner (for daglig dosing af echinocandiner, se venligst separat tabel side 6) Mistænkt dokumenteret gærsepsis Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Alment påvirket pt. Præemptiv/Empirisk/ Målrettet caspofungin anidulafungin, iv Alment upåvirket pt. Præemptiv/Empirisk/ Målrettet liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1, iv fluconazol 800 mg x 1 første dag, efterfulgt af 400 mg x 1, iv/po caspofungin anidulafungin, iv liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1, iv Fluconazol følsom isolat Målrettet fluconazol 400 mg x 1, iv/po Gær infektioner i CNS Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Mistanke om dokumenteret kryptokok-infektion Empirisk/målrettet liposomal amphotericin B 3-5 mg/kg x1, iv + flucytosin 25 mg/kg x 4, iv Efter 2 uger evt. skift til fluconazol 800 mg, iv/po Postoperative/traumatiske infektioner, oftest Candida arter Empirisk/målrettet liposomal amphotericin B 3-5 mg/kg x1, iv, evt + flucytosin 25 mg/kg x 4, iv Evt. efter min. 2 uger skift til målrettet terapi efter resistens, f.eks. fluconazol 800 mg, iv/po Gær peritonitis og abdominale infektioner Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. I forbindelse med peritoneal dialyse abdominalkirurgiske komplikationer Præemptiv/Empirisk/ Målrettet caspofungin anidulafungin, iv liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1, iv Fluconazol følsomt isolat Målrettet fluconazol 400 mg x 1, iv/po Side 4 ud af 12

5 Gær svampe endocarditis Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Empirisk Ofte behov for kirurgisk sanering liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1, iv, evt + flucytosin 25 mg/kg x 4, iv caspofungin iv Invasiv skimmelsvamp Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Oftest Aspergillus fumigatus Præemptiv/Målrettet voriconazol 6 mg/kg x 2, po/iv første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, efterfølgende døgn 4 mg/kg x 2, iv/po liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1, iv Kronisk nekrotiserende pulmonal aspergillose og aspergillom Indikation (Kontekst) Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Kronisk nekrotiserende aspergillose Præemptiv/Målrettet itraconazol 200 mg x 2, po posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser, po voriconazol 6 mg/kg x 2,po/iv første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, po/iv Aspergillom Kirurgisk behandling er eneste kurative behandling Ingen antimykotisk behandling evt. adjuverende behandling med: itraconazol 200 mg x 2, po voriconazol 6 mg/kg x 2, po/iv første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, po/iv Allergisk Aspergillose Indikation (Kontekst) Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Allergisk bronkopulmonal aspergillose Steroid behandling afgørende. Aspergillus infektionen er her ikke invasiv. Steroid behandling, suppleret med: itraconazol 200 mg x 2, po voriconazol 200 mg x 2, po posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser, po Side 5 ud af 12

6 1. dosis Efterfølgende Efterfølgende dosis hvis døgn dosis patienten vejer mere end 80 kg Caspofungin 70 mg x 1 50 mg x 1 70 mg x1 Anidulafungin 200 mg x mg x mg x1 Micafungin* 100 mg x mg x mg x1 * RADS fagudvalget for systemisk antimykotika er forpligtet af EMA s advarsel på bivirkninger og må derfor anbefale de andre echinocandiner frem for micafungin. Immunsupprimerede hæmatologiske patienter Indikation (Kontekst) Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. AML induktionsbehandling AML relapsbehandling MDS induktionsbehandling profylakse fluconazol 400 mg x 1, po vælges ved lav Aspergillus forekomst s posaconazol 200 mg x 3, po Allogen SCT profylakse fluconazol 400 mg x 1, po HDT med autolog stamcellestøtte + ALL induktionsbehandling Allogen SCT v. GVHD m. glucocorticoid behandling (svarende til min. 1 mg/kg) profylakse profylakse fluconazol*) 400 mg x 1, po posaconazol 200 mg x 3, po Neutropen feber Empirisk caspofungin iv *)Kan fravælges ved lav Candida forekomst liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1,iv Ved behandling af dokumenteret systemisk svampeinfektion henvises til skemaet vedr. Generel behandling af svampeinfektioner. Side 6 ud af 12

7 Kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensiv terapiafdeling Indikation (Kontekst) Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. 1) Mistænkt dokumenteret gastrointestinal lækage Profylakse (gærsvampe) fluconazol 400 mg x 1, po/iv 2) Pancreatitis med inficerede pseudocyster nekroser 3) Andre højrisiko tilstande (flere risikofaktorer) iht. scoringssystemer Massiv kolonisering CI > 0,4 Positiv biomarkør Non-neutropene patienter, afhængig af koloniseringsfund samt tidligere profylakse. Præemptiv (gærsvampe) Empirisk (gærsvampe) Neutropene patienter Empirisk (gærsvampe) caspofungin iv fluconazol 800 mg x 1, po/iv første døgn, derefter 400 mg x 1, po/iv echinocandin iv, -evt. vejledt af koloniseringsfund fluconazol 800 mg x 1, po/iv første døgn, derefter 400 mg x 1, po/iv echinocandin iv -ved sepsis vælges et echinocandin liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1,iv Skimmelsvampe Præemptiv/Målrettet voriconazol 6 mg/kg x 2, po/iv, første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, po/iv 2.valg: liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1, iv Gærsepsis Målrettet echinocandin i 3 døgn, herefter deeskalering til fluconazol hvis muligt Ved behandling af dokumenteret systemisk svampeinfektion henvises til skemaet vedr. Generel behandling af svampeinfektioner. Side 7 ud af 12

8 Organtransplanterede patienter Lungetransplantation Indikation Behandlingsstrategi Valg(præparat, dgl. dosis, adm. Gærsvampe Præemptiv anidulafungin caspofungin iv Fluconazol følsomt isolat Målrettet fluconazol 400 mg x 1, po/iv Skimmelsvampe Profylakse Gives til højrisiko patienter i 3 måneder efter transplantation posaconazol, 200 mg x 2, po Superficiel skimmelsvampe infektion Invasiv skimmelsvamp i lungerne Præemptiv Præemptiv Ved behandlingsresistent infektion kan kombinationsbehandling forsøges voriconazol 400 mg x 2, første døgn, herefter 200 mg x 2, po, posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser, po i kombination med liposomal amphotericin B 25 mg x 2, inhalation dagligt voriconazol 6 mg/kg x 2, po/iv, første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, po/iv posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser, po caspofungin, iv Hjertetransplantation Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Gærsvampe Præemptiv anidulafungin caspofungin, iv Fluconazol følsomt isolat Målrettet fluconazol 400 mg x 1, po/iv Skimmelsvampe Præemptiv Ved behandlingsresistent infektion kan kombinationsbehandling forsøges voriconazol 6 mg/kg x 2, po/iv, første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, po/iv posaconazol 800mg fordelt på 2-4 doser, po Side 8 ud af 12

9 Nyretransplantation Indikation (Kontekst) Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Gærsvampe Præemptiv anidulafungin caspofungin, iv Fluconazol følsomt isolat Målrettet fluconazol 400 mg x 1, po/iv Skimmelsvampe oftest pulmonal manifestation Præemptiv voriconazol 400 mg x 2, po/iv første døgn, derefter 200 mg po x 2, po/iv posaconazol, 200 mg x 2, po echinocandin, iv x 1 dgl Levertransplantation Indikation Behandlingsstrategi Valg(præparat, dgl. dosis, adm. Gærsvampe Præemptiv anidulafungin micafungin, iv Fluconazol følsomt isolat Målrettet fluconazol 400 mg x1, po/iv Kryptokok-infektion Målrettet liposomal amphotericin B 3 mg/kg i kombination med flucytosin 25 mg/kg x 4 Skimmelsvampe, oftest pulmonal manifestation Profylakse Gives til højrisiko patienter posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser, po Ved behandling af dokumenteret systemisk svampeinfektion henvises til skemaet vedr. Generel behandling af svampeinfektioner. Side 9 ud af 12

10 Børn Der er ikke godkendt lægemidler til behandling af børn. Praksis på området fremgår af tabellen. (se dosis og andre begrænsninger i forhold til alder, vægt overflade i tabellen side 11) Neonatale Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis (medmindre andet er angivet), adm. < 1 kg og/ < 27. gestationsuge og med behov for intravenøs terapi og invasive procedure Gærsepsis profylakse, hvis candidæmi incidens tilskriver dette fluconazol 3 mg/kg x 2, po/iv, ugentligt liposomal amphotericin B 2,5 mg/kg x 2, iv ugentligt Gærsepsis Målrettet liposomal amphotericin B 3-5 mg/kg x 1, iv Børn < 15 år med en række sygdomme (AML, ALL i dexamethazon, ALL-HR, Recidiv ALL, AML, NHL, B-ALL, B-NHL (gr 2,3,4), LCAL, Neuroblastom st M, Svær aplastisk anæmi, allogen stamcelle-transplantation, Non-B-NHL i dexamethazon, forventet neutropeni > 2 uger) Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis adm. Systemisk gær- og aspergillusinfektion Profylakse Gives under hele behandlingen til 4 uger efter marvregeneration efter sidste behandling posaconazol, po voriconazol, po/iv Neutropeni er Leukocytter 0,5 x 10 6 /ml, og febrilia i > 4 dage på bredspektret antibiotika (som fortsættes) Empirisk ved neutropen febrilia Alternativ valg: lipid-amphotericin B x 2, ugentligt (under ALL behandlinger, hvor barnet behandles med ugentlig vincristin) Hvis ingen forudgående profylakse caspofungin x 1, iv liposomal amphotericin B x 1, iv voriconazol x 2, iv/po - Hvis profylakse med et azol vælges lipid-amphotericin B - Hvis profylakse med lipid-amphotericin B, vælges dgl behandling med samme Gærsvampe infektion Præemptiv/Målrettet caspofungin x 1, iv lipid-amphotericin B 3. valg: fluconazol x 2, po/iv Skimmelsvampe infektion Præemptiv/Målrettet voriconazol liposomal amphotericin B Side 10 ud af 12

11 Daglige doser, med mindre andet er angivet, af svampemidler til børn Præparat Profylakse Possible/Empirisk Præemptiv og Kommentarer målrettet Lipid amphotericin B 2,5 mg/kg x 2, iv ugentligt 3 mg/kg x 1, iv /dag 3-5 mg/kg x 1, iv Off label til børn < 1 mdr Voriconazol 4 mg/kg x 2, po (max 200 mg x 2) Posaconazol 5 mg/kg x 3, po (max 200 mg x 3, po, og >13 år 200 mg x 3, po) 2-12 år: 7 mg/kg/dag x 2, iv 200 mg x 2, po Over 12 år: 6 mg/kg x 2, iv første døgn, 200 mg x 2 po (vægt >40 kg: 400 mg x 2, po), derefter 4 mg/kg x 2, iv, 100 mg x 2, po (vægt >40 kg: 200 mg x 2 po) Fluconazol 3 mg/kg x 1, po/iv >4 uger: 6 mg/kg x 2, iv 2-12 år: 7 mg/kg/dag x 2, iv (2-12 år) 200 mg x 2, po (2-12 år) Over 12 år: 6 mg/kg x 2, iv første døgn, 200 mg x 2 po (vægt >40 kg: 400 mg x 2, po), derefter 4 mg/kg x 2, iv, 100 mg x 2, po (vægt >40 kg: 200 mg x 2 po) >13 år 200 mg x 3 po >4 uger: 6 mg/kg x 2, iv Off label til børn < 2 år Der savnes erfaring om doser for børn under 2 år. Pga manglende erfaring om absorption ved anvendelse af tablet til børn anbefales brug af oral suspension Off label til børn < 18 år Skal indtages med fedtholdigt måltid. Erfaring savnes hos børn< 13 år 3-4 uger: 6 mg/kg x 2, iv hver 48. timer 3-4 uger: 6 mg/kg x 2, iv hver 48. timer Caspofungin 1-2 uger: 6 mg/kg x 2, iv hver 72. time 3 md-15 år: første døgn 70 mg/m 2 x 1, iv (max 70 mg), derefter 50 mg/m 2 x 1, iv (max 70 mg) 1-2 uger: 6 mg/kg x 2, iv hver 72. time 3 md-15 år: første døgn 70 mg/m 2 x 1, iv (max 70 mg), derefter 50 mg/m 2 x 1, iv (max 70 mg) Effekt og sikkerhed ikke tilstrækkeligt undersøgt for børn < 12 mdr Micafungin Anidulafungin 1 mg/kg x 1, iv (max 50 mg, og ved vægt >40 kg: 50 mg x 1) 0,75 mg/kg x 1, iv (max 50 mg) 0-3 mdr: 25 mg/m 2 x 1, iv 2-4 mg/kg x 1, iv (max 100 mg, og ved vægt >40 kg: mg x 1) Præmature: 15 mg/kg x 1, iv 1,5 mg/kg, iv (max 100 mg) 0-3 mdr: 25 mg/m 2 x 1, iv 2-4 mg/kg x 1, iv (max 100 mg, og ved vægt >40 kg: mg x 1) Præmature: 15 mg/kg x 1, iv 1,5 mg/kg, iv (max 100 mg) Begrænset erfaring for børn< 2 år Off label til børn< 18 år Side 11 ud af 12

12 Fagudvalgets sammensætning Jenny Dahl Knudsen, Formand og overlæge, dr. med., Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber og Region Hovedstaden Maiken Cavling Arendrup, Overlæge, ph.d., Statens Seruminstitut Henrik Friis, Ledende overlæge, Region Sjælland Kirstine Moll Harboe, Læge, ph.d., Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Jannik Helweg-Larsen, Afdelingslæge, dr. med., Dansk Selskab for Infektionsmedicin. Martin Iversen, Overlæge, dr. med., inviteret af formanden for at supplere fagudvalget Paw Jensen, Ledende Overlæge, Region Nordjylland Bendt Nielsen, Overlæge, dr. med., Region Midtjylland Allan Rasmussen, Overlæge, Dansk Gastroenterologisk Selskab Jens Schierbeck, Overlæge, Region Syddanmark Henrik Schrøder, Overlæge, dr. med, inviteret af formanden for at supplere fagudvalget Henrik Sengeløv, Overlæge, dr. med., Dansk Hæmatologisk Selskab Anne Skyggedal, Farmaceut, Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse Side 12 ud af 12

DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER

DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER Profylakse og behandling af svampeinfektioner Udarbejdet af : Birgitte Lausen og Henrik Schrøder (tovholdere), Peter Wehner og Thomas Frandsen Drøftet under: 1. DAPHOs samarbejdssymposium

Læs mere

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for Astma hos børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Oral candidose, gærsvampeinfektioner i mundhulen,

Oral candidose, gærsvampeinfektioner i mundhulen, videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Antimykotisk behandling af oral candidose I denne artikel gennemgås udredning og behandling af oral candidose. Der er fokus på kliniske karakteristika, diagnostik,

Læs mere

udredning for trombofili

udredning for trombofili UDREDNING FOR TROMBOFILI RETNINGSLINJE 2013 Retningslinje om udredning for trombofili Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases arbejdsgruppe for trombofili Arbejdsgruppens kommissorium er

Læs mere

Guidelines for superficielle svampeinfektioner

Guidelines for superficielle svampeinfektioner Guidelines for superficielle svampeinfektioner Udarbejdet for Dansk Dermatologisk Selskab Forfattere: Ditte Marie L. Saunte Marianne Hald Rune Lindskov Erik K. Foged Else L. Svejgaard Maiken C. Arendrup

Læs mere

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci Værktøjskasse til patientspecifik klinisk farmaci Dansk Selskab for Sygehusapotekere Januar 2002 Arbejdsgruppe: Thomas Croft Buch, Vejle Charlotte Olesen, Horsens Gitte Nielsen, Næstved Anne-Mette Ørkild

Læs mere

TROMBOEMBOLISK SYGDOM

TROMBOEMBOLISK SYGDOM TROMBOEMBOLISK SYGDOM UNDER GRAVIDITET OG POST PARTUM RISIKOVURDERING, PROFYLAKSE OG BEHANDLING Retningslinje 2014 RETNINGSLINJEN ER UDARBEJDET AF: Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase » Vi vil gerne

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab Retningslinjer for behandling af psoriasis med biologiske lægemidler:

Dansk Dermatologisk Selskab Retningslinjer for behandling af psoriasis med biologiske lægemidler: Dansk Dermatologisk Selskab Retningslinjer for behandling af psoriasis med biologiske lægemidler: 1. Kommissorium Udarbejdelse af guidelines for biologisk behandling af psoriasispatienter, såvel i Speciallægepraksis

Læs mere

DIAGNOSTIK AF HUDSVAMP I ALMEN PRAKSIS

DIAGNOSTIK AF HUDSVAMP I ALMEN PRAKSIS DIAGNOSTIK AF HUDSVAMP I ALMEN PRAKSIS LITTERATURGENNEMGANG, EPIDEMIOLOGI OG SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Laura Marie Mabeck Hansted Marie-Louise Sjøhart Lund Torsten Theil Konishi Vejleder: Hans Christian

Læs mere

Guidelines for diagnostik og behandling af spondylodiskit. Forfattere (alfabetisk rækkefølge)

Guidelines for diagnostik og behandling af spondylodiskit. Forfattere (alfabetisk rækkefølge) Guidelines for diagnostik og behandling af spondylodiskit Forfattere (alfabetisk rækkefølge) Benny Dahl (DOS), Lotte Ebdrup (DSI), Lars Christian Gormsen (DSKFNM), Terese Katzenstein(DSI), Vibeke Andreé

Læs mere

BEHANDLING AF PATIENTER MED SKIZOFRENI OG KOMPLEKSE BEHANDLINGSFORLØB

BEHANDLING AF PATIENTER MED SKIZOFRENI OG KOMPLEKSE BEHANDLINGSFORLØB NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF PATIENTER MED SKIZOFRENI OG KOMPLEKSE BEHANDLINGSFORLØB VEDVARENDE SYMPTOMER, MISBRUG ELLER MANGELFULD BEHANDLINGSTILKNYTNING 2015 Titel National Klinisk

Læs mere

SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013. Lægemidler. DaNIsH DeNTaL JOUrNaL. TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd

SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013. Lægemidler. DaNIsH DeNTaL JOUrNaL. TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013 Lægemidler TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd DaNIsH DeNTaL JOUrNaL Ordination antibiotika antimykotika antivirale stoffer antiseptiske midler Desinfektionsmidler analgetika

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Forfattere: Niels Seersholm, overlæge dr.med. Lungemedicinsk afdeling Y, Gentofte Hospital Peter H. Andersen, afdelingslæge Epidemiologisk

Læs mere

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme CA NC ER OG V ENØ S TR OMBOEMBOLISME BEHAND LINGSV EJLED NING 2009 N R. 1 Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme Denne behandlingsvejledning er den første der specifikt adresserer spørgsmålet

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT 2010 Anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft Sundhedsstyrelsen, 2010, Enhed for Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR

VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR 2007 Vejledning Behandling med antipsykotiske lægemidler Redaktion Enhed for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation 2006 Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation Opdateret version marts 2006 Referenceprogram

Læs mere

Behandling af smerter hos børn i almen praksis

Behandling af smerter hos børn i almen praksis Behandling af smerter hos børn i almen praksis Forskningstræningsopgave, Hoveduddannelsen i Almen Medicin, Aarhus Universitet Udarbejdet af Mette Brassøe, Jens Worm Krogsgaard og Mette Bolvig Poulsen Hold

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

Årsrapport 2009/2010. Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland

Årsrapport 2009/2010. Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 2 Forord Da Roskilde, Storstrøms og Vestsjællands amter blev til Region Sjælland,

Læs mere

HÅNDEKSEM. Operationelle retningslinier for udredning og behandling. på vegne af. Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe. December 2009

HÅNDEKSEM. Operationelle retningslinier for udredning og behandling. på vegne af. Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe. December 2009 HÅNDEKSEM Operationelle retningslinier for udredning og behandling T. Menné 1, N. Veien 2, M Sommerlund 3, JD Johansen 1 1) Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital, 2) Hudklinikken, Vesterbro 99,

Læs mere

Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning

Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Forord Denne vejledning er udarbejdet i regi af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Sjælland. Formålet er at støtte

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi Opfølgningsprogram for akut leukæmi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere