Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling"

Transkript

1 Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og baggrundsnotat for anvendelse af medicin inden for specifikke behandlingsområder. Dokumenterne forelægges RADS, som herefter træffer beslutning om indholdet af den endelige behandlingsvejledning og baggrundsnotat. Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af RADS Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapotekere RADS Fagudvalg for Systemisk Antimykotisk Behandling 8. maj 2012 Behandlingsvejledningen er udarbejdet på basis af Baggrundsnotatet for terapiområdet. Baggrundsnotatet med referencer, samt denne behandlingsvejledning kan downloades fra Danske Regioners hjemmeside, Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling I tilknytning til denne behandlingsvejledning er udarbejdet et baggrundsnotat inkl. referenceangivelse for systemisk antimykotisk behandling. Fagudvalgets indstilling baseres på de nationale og internationale retningslinjer for systemisk antimykotisk behandling, herunder de europæiske guidelines inden for området, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID). Formål Formålet med denne behandlingsvejledning er at tilvejebringe en national konsensus om systemisk antimykotisk behandling. Målgruppen Målgruppen for systemisk antimykotisk behandling er patienter behandlet på hospital i risiko for, under mistanke om, havende dokumenteret svampeinfektion. Behandlingen af patienterne er vurderet generelt med fokus på gær- og skimmelsvampe, samt delt ind i følgende identificerede risikogrupper: 1. Immunsupprimerede hæmatologiske patienter 2. Kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensiv terapiafdeling 3. Organtransplanterede patienter 4. Børn Side 1 ud af 12

2 Lægemidler Til dato er der registreret omkring 30 antimykotiske lægemidler mod systemiske svampeinfektioner, fordelt i 4 hovedgrupper af lægemidler med forskelligt angrebspunkt: J02AC J02AC01 J02AC02 J02AC03 J02AC04 J02AX J02AX04 J02AX05 J02AX06 J02AA J02AA01 J02AX J02AX01 triazol derivater fluconazol itraconazol voriconazol posaconazol echinocandiner caspofungin micafungin anidulafungin polyener amphotericin B nucleotidanaloger flucytosin Principper og definitioner på antimykotisk terapi De enkelte lægemidler er anført herunder i den anbefalede dosering for hver indikation samt behandlingsvalg (1. valg, 2. valg etc.). Evidens for eventuel ligeværdighed imellem lægemidlerne er vurderet med hensyn til effekt og risici, inkl. bivirkninger, interaktioner og risiko for udvikling af resistens. I vejledningen vedrørende behandling (profylakse/empirisk/præemptiv/målrettet) er evidensen vægtet fra klinisk kontrollerede studier, bivirkninger, indikation til børn, interaktioner, behov for monitorering samt elimination. De systemiske svampeinfektioner inddeles i fire behandlingsscenarier for hver af de 4 anførte risikogrupper karakteriseret ved følgende: Profylaktisk behandling: Behandling uden kliniske parakliniske tegn på infektion. Anvendes f. eks. ved særlige risikofaktorer kombinationer af risikofaktorer. Empirisk behandling: Behandling på grundlag af kliniske og parakliniske tegn på infektion, hvor agens/fokus ikke er kendt. Præemptiv behandling Behandling af patient, hvor kombinationen af risikofaktorer, fund ved f.eks. CT-scanninger og surrogatmarkører, giver mistanke om svampeinfektion, uden dokumentation herfor. Eksempler på surrogatmarkører er: Positive koloniseringsfund Positiv galactomannan Positiv mannan Ag Positiv mannan antistof Positiv β-d-glucan Side 2 ud af 12

3 Målrettet behandling: Behandling på grundlag af dokumenteret, kendt mikroorganisme og resistensmønster. En initial behandling kan med fordel ordineres til få dage, for senere at stoppes ændres til målrettet smalspektret behandling. De bedste behandlingsresultater ved invasive svampeinfektioner forudsætter tidligt indsat, korrekt behandling. Patientgrundlag Antal patienter i Danmark med dokumenterede invasive mykotiske infektioner er ca. 500 fungæmier (gærsvampe i bloddyrkninger), og ca. 100 skimmelsvampeinfektioner (oftest som lungeinfektioner). Hovedparten af den systemiske antimykotiske behandling gives på mistanke om invasive mykoser som profylakse til patienter i høj risiko for invasive mykotiske infektioner. Diagnostiske initiativer Systemisk antimykotisk behandling startet på mistanke om svampeinfektioner (empirisk præemptivt), bør altid følges af diagnostik for at bekræfte afkræfte svampeinfektion. Der henvises til baggrundsnotatet. Terapeutisk serum-koncentrationsmåling (TDM) Bør foretages ved planlagt langvarig behandling med azoler, se baggrundsnotatet. Dosering og administration Der henvises til nedenstående behandlingsskemaer, hvoraf de første skemaer dækker generel behandling af invasive svampeinfektioner og de efterfølgende skemaer dækker behandling jf. identificerede risikogrupper. Behandlingsvarighed, herunder seponeringsstrategi Behandlingen af invasive svampeinfektioner bør jævnligt vurderes, dels hvis en kausal gær skimmelsvamp dokumenteres med arts identifikation og resistensbestemmelse, dels med henblik på specifik og smalspektret behandling. Profylaktisk antimykotika anbefales kun anvendt til patienter med høj risiko for svampeinfektioner, og i risiko situationer hvor dette er evident sandsynlig. Alle behandlinger med antimykotika bør være af så kort varighed som muligt, f.eks. anbefales gærsepsis behandlet i to uger efter sidste positive dyrkningsfund, forudsat at patienten er rask. Ofte kan en initial bred behandling ændres til et målrettet smalspektret behandling efter få dage. Behandlingen af skimmelsvamp infektioner er ofte langvarige (måneder). Efterlevelsesmål Det anbefales, at opfølgning sker ved audit, som beskrevet i baggrundsnotatet. Side 3 ud af 12

4 Behandlingsskemaer Generel behandling af svampeinfektioner (for daglig dosing af echinocandiner, se venligst separat tabel side 6) Mistænkt dokumenteret gærsepsis Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Alment påvirket pt. Præemptiv/Empirisk/ Målrettet caspofungin anidulafungin, iv Alment upåvirket pt. Præemptiv/Empirisk/ Målrettet liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1, iv fluconazol 800 mg x 1 første dag, efterfulgt af 400 mg x 1, iv/po caspofungin anidulafungin, iv liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1, iv Fluconazol følsom isolat Målrettet fluconazol 400 mg x 1, iv/po Gær infektioner i CNS Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Mistanke om dokumenteret kryptokok-infektion Empirisk/målrettet liposomal amphotericin B 3-5 mg/kg x1, iv + flucytosin 25 mg/kg x 4, iv Efter 2 uger evt. skift til fluconazol 800 mg, iv/po Postoperative/traumatiske infektioner, oftest Candida arter Empirisk/målrettet liposomal amphotericin B 3-5 mg/kg x1, iv, evt + flucytosin 25 mg/kg x 4, iv Evt. efter min. 2 uger skift til målrettet terapi efter resistens, f.eks. fluconazol 800 mg, iv/po Gær peritonitis og abdominale infektioner Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. I forbindelse med peritoneal dialyse abdominalkirurgiske komplikationer Præemptiv/Empirisk/ Målrettet caspofungin anidulafungin, iv liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1, iv Fluconazol følsomt isolat Målrettet fluconazol 400 mg x 1, iv/po Side 4 ud af 12

5 Gær svampe endocarditis Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Empirisk Ofte behov for kirurgisk sanering liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1, iv, evt + flucytosin 25 mg/kg x 4, iv caspofungin iv Invasiv skimmelsvamp Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Oftest Aspergillus fumigatus Præemptiv/Målrettet voriconazol 6 mg/kg x 2, po/iv første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, efterfølgende døgn 4 mg/kg x 2, iv/po liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1, iv Kronisk nekrotiserende pulmonal aspergillose og aspergillom Indikation (Kontekst) Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Kronisk nekrotiserende aspergillose Præemptiv/Målrettet itraconazol 200 mg x 2, po posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser, po voriconazol 6 mg/kg x 2,po/iv første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, po/iv Aspergillom Kirurgisk behandling er eneste kurative behandling Ingen antimykotisk behandling evt. adjuverende behandling med: itraconazol 200 mg x 2, po voriconazol 6 mg/kg x 2, po/iv første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, po/iv Allergisk Aspergillose Indikation (Kontekst) Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Allergisk bronkopulmonal aspergillose Steroid behandling afgørende. Aspergillus infektionen er her ikke invasiv. Steroid behandling, suppleret med: itraconazol 200 mg x 2, po voriconazol 200 mg x 2, po posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser, po Side 5 ud af 12

6 1. dosis Efterfølgende Efterfølgende dosis hvis døgn dosis patienten vejer mere end 80 kg Caspofungin 70 mg x 1 50 mg x 1 70 mg x1 Anidulafungin 200 mg x mg x mg x1 Micafungin* 100 mg x mg x mg x1 * RADS fagudvalget for systemisk antimykotika er forpligtet af EMA s advarsel på bivirkninger og må derfor anbefale de andre echinocandiner frem for micafungin. Immunsupprimerede hæmatologiske patienter Indikation (Kontekst) Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. AML induktionsbehandling AML relapsbehandling MDS induktionsbehandling profylakse fluconazol 400 mg x 1, po vælges ved lav Aspergillus forekomst s posaconazol 200 mg x 3, po Allogen SCT profylakse fluconazol 400 mg x 1, po HDT med autolog stamcellestøtte + ALL induktionsbehandling Allogen SCT v. GVHD m. glucocorticoid behandling (svarende til min. 1 mg/kg) profylakse profylakse fluconazol*) 400 mg x 1, po posaconazol 200 mg x 3, po Neutropen feber Empirisk caspofungin iv *)Kan fravælges ved lav Candida forekomst liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1,iv Ved behandling af dokumenteret systemisk svampeinfektion henvises til skemaet vedr. Generel behandling af svampeinfektioner. Side 6 ud af 12

7 Kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensiv terapiafdeling Indikation (Kontekst) Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. 1) Mistænkt dokumenteret gastrointestinal lækage Profylakse (gærsvampe) fluconazol 400 mg x 1, po/iv 2) Pancreatitis med inficerede pseudocyster nekroser 3) Andre højrisiko tilstande (flere risikofaktorer) iht. scoringssystemer Massiv kolonisering CI > 0,4 Positiv biomarkør Non-neutropene patienter, afhængig af koloniseringsfund samt tidligere profylakse. Præemptiv (gærsvampe) Empirisk (gærsvampe) Neutropene patienter Empirisk (gærsvampe) caspofungin iv fluconazol 800 mg x 1, po/iv første døgn, derefter 400 mg x 1, po/iv echinocandin iv, -evt. vejledt af koloniseringsfund fluconazol 800 mg x 1, po/iv første døgn, derefter 400 mg x 1, po/iv echinocandin iv -ved sepsis vælges et echinocandin liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1,iv Skimmelsvampe Præemptiv/Målrettet voriconazol 6 mg/kg x 2, po/iv, første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, po/iv 2.valg: liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1, iv Gærsepsis Målrettet echinocandin i 3 døgn, herefter deeskalering til fluconazol hvis muligt Ved behandling af dokumenteret systemisk svampeinfektion henvises til skemaet vedr. Generel behandling af svampeinfektioner. Side 7 ud af 12

8 Organtransplanterede patienter Lungetransplantation Indikation Behandlingsstrategi Valg(præparat, dgl. dosis, adm. Gærsvampe Præemptiv anidulafungin caspofungin iv Fluconazol følsomt isolat Målrettet fluconazol 400 mg x 1, po/iv Skimmelsvampe Profylakse Gives til højrisiko patienter i 3 måneder efter transplantation posaconazol, 200 mg x 2, po Superficiel skimmelsvampe infektion Invasiv skimmelsvamp i lungerne Præemptiv Præemptiv Ved behandlingsresistent infektion kan kombinationsbehandling forsøges voriconazol 400 mg x 2, første døgn, herefter 200 mg x 2, po, posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser, po i kombination med liposomal amphotericin B 25 mg x 2, inhalation dagligt voriconazol 6 mg/kg x 2, po/iv, første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, po/iv posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser, po caspofungin, iv Hjertetransplantation Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Gærsvampe Præemptiv anidulafungin caspofungin, iv Fluconazol følsomt isolat Målrettet fluconazol 400 mg x 1, po/iv Skimmelsvampe Præemptiv Ved behandlingsresistent infektion kan kombinationsbehandling forsøges voriconazol 6 mg/kg x 2, po/iv, første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, po/iv posaconazol 800mg fordelt på 2-4 doser, po Side 8 ud af 12

9 Nyretransplantation Indikation (Kontekst) Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Gærsvampe Præemptiv anidulafungin caspofungin, iv Fluconazol følsomt isolat Målrettet fluconazol 400 mg x 1, po/iv Skimmelsvampe oftest pulmonal manifestation Præemptiv voriconazol 400 mg x 2, po/iv første døgn, derefter 200 mg po x 2, po/iv posaconazol, 200 mg x 2, po echinocandin, iv x 1 dgl Levertransplantation Indikation Behandlingsstrategi Valg(præparat, dgl. dosis, adm. Gærsvampe Præemptiv anidulafungin micafungin, iv Fluconazol følsomt isolat Målrettet fluconazol 400 mg x1, po/iv Kryptokok-infektion Målrettet liposomal amphotericin B 3 mg/kg i kombination med flucytosin 25 mg/kg x 4 Skimmelsvampe, oftest pulmonal manifestation Profylakse Gives til højrisiko patienter posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser, po Ved behandling af dokumenteret systemisk svampeinfektion henvises til skemaet vedr. Generel behandling af svampeinfektioner. Side 9 ud af 12

10 Børn Der er ikke godkendt lægemidler til behandling af børn. Praksis på området fremgår af tabellen. (se dosis og andre begrænsninger i forhold til alder, vægt overflade i tabellen side 11) Neonatale Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis (medmindre andet er angivet), adm. < 1 kg og/ < 27. gestationsuge og med behov for intravenøs terapi og invasive procedure Gærsepsis profylakse, hvis candidæmi incidens tilskriver dette fluconazol 3 mg/kg x 2, po/iv, ugentligt liposomal amphotericin B 2,5 mg/kg x 2, iv ugentligt Gærsepsis Målrettet liposomal amphotericin B 3-5 mg/kg x 1, iv Børn < 15 år med en række sygdomme (AML, ALL i dexamethazon, ALL-HR, Recidiv ALL, AML, NHL, B-ALL, B-NHL (gr 2,3,4), LCAL, Neuroblastom st M, Svær aplastisk anæmi, allogen stamcelle-transplantation, Non-B-NHL i dexamethazon, forventet neutropeni > 2 uger) Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis adm. Systemisk gær- og aspergillusinfektion Profylakse Gives under hele behandlingen til 4 uger efter marvregeneration efter sidste behandling posaconazol, po voriconazol, po/iv Neutropeni er Leukocytter 0,5 x 10 6 /ml, og febrilia i > 4 dage på bredspektret antibiotika (som fortsættes) Empirisk ved neutropen febrilia Alternativ valg: lipid-amphotericin B x 2, ugentligt (under ALL behandlinger, hvor barnet behandles med ugentlig vincristin) Hvis ingen forudgående profylakse caspofungin x 1, iv liposomal amphotericin B x 1, iv voriconazol x 2, iv/po - Hvis profylakse med et azol vælges lipid-amphotericin B - Hvis profylakse med lipid-amphotericin B, vælges dgl behandling med samme Gærsvampe infektion Præemptiv/Målrettet caspofungin x 1, iv lipid-amphotericin B 3. valg: fluconazol x 2, po/iv Skimmelsvampe infektion Præemptiv/Målrettet voriconazol liposomal amphotericin B Side 10 ud af 12

11 Daglige doser, med mindre andet er angivet, af svampemidler til børn Præparat Profylakse Possible/Empirisk Præemptiv og Kommentarer målrettet Lipid amphotericin B 2,5 mg/kg x 2, iv ugentligt 3 mg/kg x 1, iv /dag 3-5 mg/kg x 1, iv Off label til børn < 1 mdr Voriconazol 4 mg/kg x 2, po (max 200 mg x 2) Posaconazol 5 mg/kg x 3, po (max 200 mg x 3, po, og >13 år 200 mg x 3, po) 2-12 år: 7 mg/kg/dag x 2, iv 200 mg x 2, po Over 12 år: 6 mg/kg x 2, iv første døgn, 200 mg x 2 po (vægt >40 kg: 400 mg x 2, po), derefter 4 mg/kg x 2, iv, 100 mg x 2, po (vægt >40 kg: 200 mg x 2 po) Fluconazol 3 mg/kg x 1, po/iv >4 uger: 6 mg/kg x 2, iv 2-12 år: 7 mg/kg/dag x 2, iv (2-12 år) 200 mg x 2, po (2-12 år) Over 12 år: 6 mg/kg x 2, iv første døgn, 200 mg x 2 po (vægt >40 kg: 400 mg x 2, po), derefter 4 mg/kg x 2, iv, 100 mg x 2, po (vægt >40 kg: 200 mg x 2 po) >13 år 200 mg x 3 po >4 uger: 6 mg/kg x 2, iv Off label til børn < 2 år Der savnes erfaring om doser for børn under 2 år. Pga manglende erfaring om absorption ved anvendelse af tablet til børn anbefales brug af oral suspension Off label til børn < 18 år Skal indtages med fedtholdigt måltid. Erfaring savnes hos børn< 13 år 3-4 uger: 6 mg/kg x 2, iv hver 48. timer 3-4 uger: 6 mg/kg x 2, iv hver 48. timer Caspofungin 1-2 uger: 6 mg/kg x 2, iv hver 72. time 3 md-15 år: første døgn 70 mg/m 2 x 1, iv (max 70 mg), derefter 50 mg/m 2 x 1, iv (max 70 mg) 1-2 uger: 6 mg/kg x 2, iv hver 72. time 3 md-15 år: første døgn 70 mg/m 2 x 1, iv (max 70 mg), derefter 50 mg/m 2 x 1, iv (max 70 mg) Effekt og sikkerhed ikke tilstrækkeligt undersøgt for børn < 12 mdr Micafungin Anidulafungin 1 mg/kg x 1, iv (max 50 mg, og ved vægt >40 kg: 50 mg x 1) 0,75 mg/kg x 1, iv (max 50 mg) 0-3 mdr: 25 mg/m 2 x 1, iv 2-4 mg/kg x 1, iv (max 100 mg, og ved vægt >40 kg: mg x 1) Præmature: 15 mg/kg x 1, iv 1,5 mg/kg, iv (max 100 mg) 0-3 mdr: 25 mg/m 2 x 1, iv 2-4 mg/kg x 1, iv (max 100 mg, og ved vægt >40 kg: mg x 1) Præmature: 15 mg/kg x 1, iv 1,5 mg/kg, iv (max 100 mg) Begrænset erfaring for børn< 2 år Off label til børn< 18 år Side 11 ud af 12

12 Fagudvalgets sammensætning Jenny Dahl Knudsen, Formand og overlæge, dr. med., Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber og Region Hovedstaden Maiken Cavling Arendrup, Overlæge, ph.d., Statens Seruminstitut Henrik Friis, Ledende overlæge, Region Sjælland Kirstine Moll Harboe, Læge, ph.d., Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Jannik Helweg-Larsen, Afdelingslæge, dr. med., Dansk Selskab for Infektionsmedicin. Martin Iversen, Overlæge, dr. med., inviteret af formanden for at supplere fagudvalget Paw Jensen, Ledende Overlæge, Region Nordjylland Bendt Nielsen, Overlæge, dr. med., Region Midtjylland Allan Rasmussen, Overlæge, Dansk Gastroenterologisk Selskab Jens Schierbeck, Overlæge, Region Syddanmark Henrik Schrøder, Overlæge, dr. med, inviteret af formanden for at supplere fagudvalget Henrik Sengeløv, Overlæge, dr. med., Dansk Hæmatologisk Selskab Anne Skyggedal, Farmaceut, Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse Side 12 ud af 12

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Titel: Svampeinfektioner. September 2009

Titel: Svampeinfektioner. September 2009 Instruksbog 5.5.1 Område: Emne: Titel: Forfattere: Godkendt af: Infektioner Infektioner Lars Vindeløv/ Jannik Helweg-Larsen KMT-læger Type/målgruppe: Standardnr.: Udarbejdet: Revideret: Revideres: September

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER

DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER Profylakse og behandling af svampeinfektioner Udarbejdet af : Birgitte Lausen og Henrik Schrøder (tovholdere), Peter Wehner og Thomas Frandsen Drøftet under: 1. DAPHOs samarbejdssymposium

Læs mere

BILAG II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA

BILAG II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA BILAG II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA 33 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Notatet vedlægges som dokumentation for behandlingsvejledningen Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg,

Læs mere

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Formål med RADS Danske Regioners bestyrelse nedsatte i efteråret 2009

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1. LÆGEMIDLETS NAVN CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder 50 mg caspofungin (som acetat). Hvert 50 mg

Læs mere

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Formål med RADS RADS skal sikre bedre kvalitet i behandlingen ved, at patienter overalt i landet

Læs mere

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Implementering En vanskelig affære Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Region til sygehuse: Følg vejledning eller betal selv for dyr medicin Sygehuse i Region Midtjylland skal fremover følge anbefalingerne fra

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

National guideline, invasive svampeinfektioner på ITA

National guideline, invasive svampeinfektioner på ITA National guideline, invasive svampeinfektioner på ITA Indholdsfortegnelse Diagnostik af invasive gær og skimmelsvampe Definitioner på antimykotisk terapi Behandlingsstrategier - Profylakse - Præemptiv

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Fungitraxx, oral opløsning, 10 mg/ml, til prydfugle 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Itraconazol 10 mg. Alle

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 31. januar 2008 PRODUKTRESUMÉ for Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 08854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thymoglobuline 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Anti-thymocytglobulin

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. Produktinformation for Ecalta (Anidulafungin) Pulver t. koncentrat t.inf.væske, opl. 100 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 05 96 44 Pulver t. koncentrat t.inf.væske, opl. 100 mg.

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Retningslinje for identifikation og behandling af delirium.

Retningslinje for identifikation og behandling af delirium. Retningslinje for identifikation og behandling af delirium. Udgiver: Hospice Søholm Fagligt ansvarlig Bodil A. Jespersen Kvalitetsansvarlig Ledelsesansvarlig Ændringskommentarer Anne Marie Mathiesen/Region

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Hr. Kristensen er 50 år gammel og har i flere år haft ledsmerter, især i fingrene. Han har fået stillet diagnosen rheumatoid

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA 7 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 INFEKTION: Indtræden af mikroorganismer i en makroorganisme, deres spredning og formering,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup Incitamenter til kvalitet DRG-konferencen 2013 Lene Jørndrup Region Sjælland 817.000 borgere 4 somatiske sygehuse + Psykiatrien Incitamenter til kvalitet Temaets formål er at belyse, hvilke økonomiske

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

BLODDONORER OG MEDICIN

BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN Hvis du anvender medicin, er det vigtigt, at blodbanken kender de lægemidler, du tager. Både af hensyn til dig selv og af hensyn til modtageren af dit blod.

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen. Behandling i hjemmet

Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen. Behandling i hjemmet Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen Behandling i hjemmet PATIENTLABEL Når dit barn - har feber (temperatur over 38,5) - har tynd mave - kaster op - eller bare ikke er sig selv Start

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet?

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? Disposition Lidt om pengene Sektor overgange Prioritering eller optimering? Steffen Thirstrup Institutchef, PhD IRF Revurdering af tilskud Sektor

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Registerdata til håndtering af nye lægemidler Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Sektionens organisation Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr/v Henrik G

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension Produktinformation for Diflucan (Fluconazol) Pulver til oral suspension 10 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 40 90 78 Pulver til oral suspension 10 mg/ml Pakningsstørrelse 35 ml

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Hvorfor er kost og ernæring vigtig?

Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Rehabilitering, forebyggelse af sygdom og (gen)indlæggelse God Mad- Godt Liv. Knudshoved 17.08.11 Mette Holst. Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Phd. Center for Ernæring

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Gorm Thusgaard 7/5-2013

Gorm Thusgaard 7/5-2013 Gorm Thusgaard 7/5-2013 Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002.

Læs mere

Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation

Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation O K T O B E R 2 0 1 0 E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A L Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation Anders Goul Nielsen, Vice President, Healthcare Systematic Niels

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Lattergas i Ortopædkirurgisk Ambulatorium Instruks Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Formål:

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn i transplantation af bloddannende stamceller hos børn transplantation af bloddannende stamceller hos børn Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, januar 2012. Princippet

Læs mere

BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL

BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL Bemærk: Dette produktresumé, etikettering og indlægsseddel er den gyldige version på tidspunktet for Kommissionens beslutning. Efter Kommissionens

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler 1. RET OG PLIGT 2. FMK (FÆLLES MEDICIN KORT) 3. INDBERETNING AF BIVIRKNINGER 4. ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER 5. SMERTEBEHANDLING A. PARACETAMOL B. NSAID C. OPIOIDER D. BENZODIAZEPINER

Læs mere