Naturpleje i Natura 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturpleje i Natura 2000"

Transkript

1 Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf Tilskudsmuligheder 2015

2 En målrettet indsats for den lysåbne natur i Natura 2000-områderne Denne pjece giver overblik over mulighederne for at søge tilskud til naturvenlig drift og til at investere i forbedringer af naturen i Natura 2000-områderne. Natura 2000 er et fælleseuropæisk netværk, som skal beskytte de mest værdifulde naturområder i EU, lige fra den ungarske steppe til marsklandet i Danmark. Natura 2000-områderne er udpeget på baggrund af to EUdirektiver: Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet. I Danmark dækker områderne næsten ha eller ca. 8,3 procent af landarealet. Miljøministeriet har udarbejdet statslige naturplaner for 246 Natura 2000-områder. Planerne gennemføres som udgangspunkt via frivillige aftaler og tilskudsordninger. Naturindsatsen skal øges Mange landmænd gør allerede en stor indsats for naturen. Mange lysåbne naturarealer såsom eng og overdrev bliver årligt plejet med græsning eller slæt. Her får vi god natur med levesteder for sommerfugle og plads til pattedyr og fugle. Tilskudsordningerne skal muliggøre en ekstra og målrettet indsats for naturen i Natura 2000-områderne. Fokus er på følgende fire tilskudsmuligheder i 2015: Pleje af græs- og naturarealer (5-årig) Rydning af tilgroede arealer Forberedelse til afgræsning Etablering af naturlige vandstandsforhold Ordningerne er en del af landdistriktsprogrammet, hvor der både indgår EU midler og nationale midler. Denne pjece beskriver i kort form ovennævnte tilskudsmuligheder, så du som lodsejer kan få et overblik over de ordninger der udbydes i Natura 2000-områderne. Det anbefales, at du læser vejledningerne for de respektive ordninger for at få mere grundig information. Andre relevante tilskudsordninger i Natura 2000-områder Se alle tilskudsordninger på hjemmesiden Bemærk at ikke alle tilskudsordninger er endelige for 2015 og derfor kan ændre indhold. Beplantninger Der gives 40 eller 60 % i tilskud til beplantninger i det åbne land. Tilskudssatsen afhænger af hvor naturvenlig beplantningen laves. Rådgivning i tilskud til naturpleje En ny indsats. Der laves en række temadage rundt om i landet, både indenfor og udenfor Natura 2000-områder. En leverandør findes ved offentligt udbud. Find mere information på Kontakt Natura 2000-projekter NaturErhvervstyrelsen Center for projekttilskud 5-årig pleje af græs- og naturarealer NaturErhvervstyrelsen Center for landbrug Du kan finde mere detaljerede kontaktoplysninger for de enkelte tilskudsordninger på hjemmesiden eller ved at kontakte NaturErhvervstyrelsen centralt på telefon ISBN Design: Clienti. Januar 2015 Foto: Bert Wiklund, Ole Malling, Tina Juul og Colourbox Tryk: GP-Tryk A/S Trykt på FSC certificeret papir 2 15

3 Naturplanernes betydning Muligheder og begrænsninger På de foregående sider er det beskrevet, hvorledes støtteordningerne giver muligheder for tilskud i de områder, som naturplanerne peger på som de vigtigste. Myndighederne skal ligeledes tage de statslige naturplaner i betragtning, når de behandler ansøgninger om tilladelse eller dispensation. Som ansvarlig for de statslige naturplaner vurderer Miljøministeriet, at i planperioden matcher tilskudsordninger m.v. målene i de statslige naturplaner. Planerne gennemføres som udgangspunkt via frivillige aftaler. Kommunernes rolle Kommunerne har i 2012 udarbejdet handleplaner for de enkelte Natura områder. Kommunerne er ansvarlige for at gennemføre handleplanerne, som skal holde sig inden for rammerne af de statslige planer. Handleplanerne kan yderligere præcisere indsatsen i de statslige planer, men ikke på lodsejerniveau. Kommunen har ingen pligt til at kontakte lodsejere, idet planlægningen ikke retter sig direkte mod lodsejerne. Kommunerne kan dog gå i dialog med lodsejere for at planlægge og gennemføre en konkret indsats. Kommunerne kan også ligesom staten tage initiativ til konkrete naturforvaltningsprojekter. Frivillige aftaler Natura 2000 indsatsen skal som udgangspunkt ske via frivillige aftaler. I særlige situationer kan der dog blive tale om en indsats, der nødvendigvis må gennemføres på en bestemt lokalitet. I sådanne særlige tilfælde kan de eksisterende påbuds- og erstatningsbestemmelser i naturbeskyttelsesloven og skovloven bringes i anvendelse. Hvor kan der søges? Målet Første generation af Natura 2000-planer afsluttes ved udgangen af Omkring ha med eng, overdrev og andre lysåbne naturtyper er afhængige af løbende ekstensiv afgræsning eller slæt. De arealer, som ikke er klar til en sådan ekstensiv drift, skal gøres klar ved opsætning af hegn og andre faciliteter. Det er registreret, at ha i Natura 2000 har brug for rydning for at sikre naturtypernes bevaringsstatus. På nogle arealer er det vandstandsforholdene, som forhindrer, at en god naturtilstand kan opnås. Målet frem mod udgangen af 2015 er at etablere mere naturlige vandstandsforhold på ha ved brug af tilskudsordningen. Kortgrundlaget er vigtigt På Danmarks Miljøportal Arealinformation kan du se de relevante udpegninger for de tilskudsmuligheder, som er beskrevet i denne pjece. Når du har fundet dit område, så kan du vælge det mest aktuelle luftfoto under baggrundskort i venstre bjælke af skærmen. Dernæst kan du slå forskellige temaer til. Under kortlaget Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord kan du få vist de arealer, hvor der kan søges tilskud under ordningerne beskrevet i denne folder. Se temaerne Særligt udpegede N2000- arealer, N2000-arealer til rydning og N2000-arealer til hydrologi. Temaerne findes også i Internet Mark Kort (IMK 2.0), som kan benyttes ved indtegning af markerne. Projektet kan tilpasses virkeligheden Erfaringen viser, at det kan være svært at holde sig indenfor stregerne af den konkrete udpegning, når et projekt skal gennemføres i praksis. Derfor er tilskudsordningerne generelt indrettet, så op til 50 procent af projektområdet eller arealet kan ligge udenfor udpegningen. Beskrivelsen af tilskudsordninger i denne folder er kort og omfatter kun hovedregler. 14 3

4 Tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1 Bedre levesteder for dyr og planter En ekstensiv drift med afgræsning eller slæt bidrager til at skabe gode levesteder for det vilde plante- og dyreliv. På de lysåbne arealer i Natura 2000områderne er en plejeindsats fuldstændig afgørende for naturværdien. Hvor meget kan du få i tilskud i 2015? Støttesatsen er afhængig af om der søges grundbetaling (direkte støtte) på det samme areal. Når der søges grundbetaling, skal du være sikker på at kunne overholde kravene til landbrugsarealer under denne ordning. Læs mere i vejledning til grundbetaling. Støttesatsen er højere på arealer uden grundbetaling, fordi disse arealer generelt er ekstensive og ofte er afsidesliggende og svære at pleje, herunder ved etablering og vedligeholdelse af hegn og vandforsyning m.m. Tilskudssatser for afgræsning: kr./ha for arealer, hvor der ikke søges grundbetaling kr./ha for arealer, hvor der samtidigt søges grundbetaling. 4 Tilskudssatser for slæt: kr./ha for arealer, hvor der ikke søges grundbetaling. 850 kr./ha for arealer, hvor der samtidigt søges grundbetaling. Hvor kan der søges? Du kan søge tilskud i den særlige udpegning i Natura 2000-områderne. Det er ligeledes muligt at søge udenfor den særlige udpegning, men indenfor selve Natura 2000-området, såfremt der er tale om gentegning af et udløbet græstilsagn. Hvad kræves for at få tilskud? De marker, du får tilskud til, skal plejes i henhold til tilsagnets betingelser. Hvis du har forpligtelse til afgræsning, kan du læse om hovedbetingelser på side 6 og 7 i denne folder. Hvis du har forpligtelse til slæt, skal du tage mindst ét årligt slæt mellem den 21. juni og den 15. september. Ansøgningen skal omkring kommunen først Kommunen skal erklære at hydrologiprojektet falder indenfor Natura 2000 planlægningen. Hovedparten af de udpegede arealer vil desuden være beskyttede efter naturbeskyttelseslovens 3, og en ændring af vandstanden skal derfor også godkendes af kommunen. Der kan være andre regler, du skal søge dispensation fra spørg din kommune! Kan grundbetalingen opretholdes? Hvis du i 2008 søgte og retmæssigt modtog direkte støtte til det areal, som påvirkes af hydrologiprojektet, kan du også fremover søge grundbetaling til arealet. Dette gælder, selv om dele af arealet pga. projektet nu står under vand. Arealet skal have opfyldt betingelserne for direkte støtte indtil projektets gennemførelse. Hvordan og hvor søger du? Er der særlige betingelser du skal være opmærksom på? Der skal før gennemførelse af projektet foreligge flere materialer, herunder vurdering fra en faglig ekspert, som viser projektets påvirkning af vandstanden i området. Derudover skal der være en beskrivelse af projektets forventede effekt på naturtyper og arter. Det forventes, at du kan søge fra den 1. april til den 1. maj Du søger på et særligt ansøgningsskema, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. De ændrede vandstandsforhold og andre centrale betingelser vil blive tinglyst på ejendommen. Centrale betingelser er blandt andet, at projektområdet skal henligge som græs- og naturareal uden mulighed for omlægning, ligesom der ikke må gødes og sprøjtes m.m. 13

5 Tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold (hydrologiprojekter) Vandet som en del af den åbne natur Våde områder i naturen er afgørende for en stor gruppe af vores dyr og planter. Det gælder oddere, frøer og flere arter af vadefugle, ligesom det gælder mange forskellige plantearter. Derfor indføres en tilskudsmulighed til projekter, som fx skal føre vandstanden i et naturområde helt eller delvist tilbage til før området blev drænet. Hvad indeholder et projekt? Typisk vil der være tale om at afbryde dræn eller lukke afvandingsgrøfter i projektområdet. Dette kan føre til oversvømmelse af lavtliggende områder som strandenge eller kær. selvstændigt forundersøgelsesprojekt forud for selve hydrologiprojektet. Du kan få 100 procent i tilskud til udgifter direkte relateret til projektet, hvad enten det er et forundersøgelsesprojekt eller selve anlægsprojektet. Der er mulighed for at få tilskud til et 12 Du må hverken bruge sprøjtemidler eller gødning. Du må ikke tilskudsfodre dyrene på de marker, du får tilskud til. Der er dog mulighed for at fodre kalve i kalveskjul. Af hensyn til fugle og vildt må arealet ikke slås i perioden 1. maj 20. juni. Du må ikke jordbehandle markerne i tilsagnsperioden. ninger udenfor den særlige udpegning gives lavere prioritet. Nye sanktionsregler Der gælder fra 2015 helt nye og lempede sanktionsregler. De nye regler vurderer en eventuel overtrædelse efter dens indvirkning på formålet med ordningen, dvs. biodiversiteten på arealet. Hvordan og hvornår søger du? Hvilke arealer er udpeget? Der er udpeget ha Natura 2000arealer til hydrologi. Udpegningen N2000-arealer til hydrologi kan ses på Danmarks Miljøportal Arealinformation under temaet Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord. Mindst 50 procent af det ansøgte område skal ligge inden for udpegningen. Arealer indenfor udpegningen Arealer uden støttemulighed N2000 projekter er udelukket fra tilskud. Hvad kan du søge tilskud til? Du kan søge om tilskud til at skabe naturlige vandstandsforhold i et afgrænset område. Du er forpligtet til at sikre rimelige priser og at indhente minimum to tilbud på opgaven, ligesom du skal begrunde, hvorfor du har valgt den aktuelle løsning. Hvad må du ikke? Er der kompensation for det areal, som bliver påvirket? JA. Kompensationen består af et 20-årigt fastholdelsestilskud, hvis størrelse afhænger af den tidligere arealudnyttelse. Det årlige tilskud er 300 kr./ha for naturarealer, kr./ ha for græsarealer og kr./ha for omdriftsarealer. Har du ret til at genopdyrke arealet igen når tilsagnet er slut? Normalt kan den tidligere anvendelse genoptages, men vær opmærksom på, at der gælder særlige regler inden for Natura 2000-områderne, hvor en driftsændring i de fleste tilfælde skal anmeldes til kommunen. Spørg kommunen, hvis du er i tvivl. Ikke undtaget fra reglerne under grundbetaling Du kan søge om tilskud til pleje af græsog naturarealer i Fællesskemaet inden 21. april Tilsagnet er 5-årigt og starter den 1. september i ansøgningsåret (på nær for tidligere artikel 68 arealer). Dvs. hvis du søger tilsagn i Fællesskema 2014, starter tilsagnet den 1. september 2015 og udløber den 31. august Særligt for tidligere artikel 68 arealer Bemærk, at denne tilskudsordning ikke længere undtager fra de almindelige krav, som gælder for at modtage grundbetaling. Såfremt du på samme areal søger grundbetaling, skal alle krav for at modtage denne altså være opfyldt. Bemærk, at hvis du i 2014 har modtaget artikel 68 støtte til Pleje af støtteberettigede arealer eller til Ekstensivt landbrug, så kan du søge om at starte nyt 5-årigt tilsagn tilbage i tid, fra den 1. september 2014, forudsat at du har opfyldt betingelserne fra denne dato. Prioritering af ansøgninger Højeste prioritet gives til de særligt udpegede Natura 2000-arealer. Genteg- 5

6 Tilskud til pleje af græs- og naturarealer 2 Valg af forpligtigelse ved græsning Når du anmoder om udbetaling i Fællesskemaet skal du angive om du ønsker at overholde et visuelt krav til synligt afgræsset den 15. september hvert år eller et krav om et fast græsningstryk i juni-august. For tilsagn, som starter 1. september 2015, skal du første gang anmode om udbetaling i Synligt afgræsset pr. 15/9 Indebærer at du opfylder et visuelt krav til tilsagnsmarken den 15. september. På arealer med grundbetaling betyder det, at mere end halvdelen af plantedækket skal være græsset, og max 40 cm. højt. På arealer uden grundbetaling gælder ikke noget højdekrav. På heder skal 50 % af græsset mellem lyngen være afgræsset. Alle dele af marken over 100 m2 skal overholde kravet. På arealer, hvor du søger grundbetaling, skal du vælge denne betingelse. Fast græsningstryk Indebærer at du skal have et bestemt antal græssende husdyr på marken gennem hele sommeren. Det er 1,2 stor6 kreaturer pr. hektar med mindre du har fået godkendt et nedsat græsningstryk. På ethvert tidspunkt i juni, juli og august skal kontrolløren kunne tælle mindst det antal dyr, som du er forpligtiget til at have på marken. Kun landmænd, som ikke søger grundbetaling kan vælge betingelse om fast græsningstryk på de tilsagn, som søges i Storkreaturmodellen er udviklet til at håndtere de sværeste og mest variable arealer, ligesom den ikke harmonerer med det nye aktivitetskrav på grundbetalingen. Denne begrænsning kan ikke indføres for eksisterende tilsagn, men det må også for disse frarådes at vælge fast græsningstryk på arealer med grundbetaling, da de alligevel skal opfylde kravet om synligt afgræsset. Nedsat græsningstryk Du har mulighed for at søge nedsat græsningstryk hvis du har et græsningsareal, som ikke kan bære 1,2 storkreaturer pr. hektar. Det kan f.eks. være et overdrev eller en hede, hvor foderværdien på naturtypen normalt er lav. Derudover Driftsloven Efter rydning vil et areal blive omfattet af driftslovens bestemmelser om rydningspligt, med mindre der gælder en undtagelse som nævnt på forrige side. Prioritering af ansøgninger hvis der ikke er midler til alle En ansøgning, som vedrører både rydning og forberedelse til afgræsning, kan søges som ét samlet projekt og prioriteres efter kriterierne for rydning. Er der særlige betingelser? Du kan søge tilskud til fjernelse af uønsket opvækst, men ikke til rydning af siv, skov, juletræer, frugttræer eller lignende. Skal du søge kommunen om dispensation? Hvis et areal er registreret som beskyttet under naturbeskyttelseslovens 3, skal du søge dispensation, før du foretager ændringer af arealets tilstand. En rydning vil normalt ændre tilstanden, hvorfor det anbefales at spørge kommunen. Hvordan og hvornår søger du? Det forventes, at du kan søge fra den 1. april til den 1. maj Du søger på et særligt ansøgningsskema, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Rydning og fjernelse af materiale skal foretages udenfor fuglenes yngletid, dvs. i perioden fra 15. juli til 31. marts. Ryddet materiale skal fjernes fra arealet. Rydningen skal opretholdes i mindst 5 år. I det sidste halve år af denne 5-årige periode må der ikke være genvækst af vedplanter, som er ældre end 1 år. 11

7 Tilskud til rydning af tilgroede arealer Lysåbne naturtyper skal holdes lysåbne Det er vigtigt for mange forskellige planter og dyr, at våde naturtyper som ferske enge eller tørre naturtyper som overdrev ikke gror til med træer og buske. På overdrev er det naturligt med spredte træer og buske, fx tjørn eller enebær, men de må ikke være dominerende. Her er en næringsfattig jordbund kombineret med tørre og varme forhold afgørende for overdrevets natur. Hvad kan du søge tilskud til? Der kan søges tilskud til at rydde tilgroede arealer for træer og buske og til at fjerne materialet fra arealet. Du er forpligtet til at sikre rimelige priser og skal begrunde den valgte løsning, så det er muligt at vurdere, om valget af en bestemt maskine eller metode til opgaven er fagligt velbegrundet, og at der ikke findes billigere alternativer. Kørsel med maskiner skal påvirke plantedækket mindst muligt. Du skal indhente mindst to tilbud på opgaven. 10 Du kan få 100 procent i tilskud til udgifter direkte relateret til projektet. Der gives ikke tilskud til eget arbejde. Hvor kan der søges? Du kan søge på de arealer, hvor Miljøministeriet har registreret uønsket tilgroning i Natura 2000-områderne. I alt er der udpeget ha. Udpegningen N2000-arealer til rydning kan ses på Danmarks Miljøportal Arealinformation under temaet Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord. Det er et krav, at det areal som ønskes ryddet allerede var under tilgroning i Arealer indenfor udpegningen Arealer uden støttemulighed N2000 projekter er udelukket fra tilskud. Arealer, som var uden træer og buske i 2004, er omfattet af en rydningspligt efter driftsloven og kan derfor heller ikke få tilskud. Undtaget er arealer, som ikke kan ryddes med almindelige landbrugsmaskiner pga. terræn- eller afvandingsforhold. På disse arealer kan du godt få tilskud til rydning, selvom tilgroningen er sket efter kan biodiversiteten på arealet i nogle tilfælde forbedres ved et lavere græsningstryk. Der kan også være behov for et nedsat græsningstryk ved helårsgræsning. NaturErhvervstyrelsen kan dog kun godkende et nedsat græsningstryk hvis din kommune har anbefalet det ud fra de biologiske hensyn på arealet. På statslige arealer skal Naturstyrelsen foretage denne vurdering. Storkreaturer i indhegningen Der gælder nogle vigtige regler for den indhegning de græssende dyr går indenfor, når du skal overholde et fast græsningstryk. Indhegningen må kun omfatte arealer, der er omfattet af forpligtigelse til fast græsningstryk. Der må ikke samhegnes med naboen. Der må godt indgå naturarealer uden tilsagn i indhegningen. Vær dog opmærksom på, at når der ved kontrol tælles antal storkreaturer, så sker det ud fra hele det areal, som kan afgræsses indenfor indhegningen. Det gælder f.eks. hvis du har indhegnet 6 ha, men kun har søgt tilskud til 5 ha. Hvis alle 6 ha kan græsses, så skal du overholde krav til græsningstryk på alle 6 ha. Hvad hvis et dyr bliver sygt? Det er vigtigt at du søger en dispensation til hjemtagning af dyr, hvis du kun lige har dyr nok til at opfylde det faste græsningstryk. Hvis et dyr akut skal fra arealet, så send en dispensationsansøgning samtidigt med at du tager dyret af arealet. Hvad er sanktionen for ikke at have nok dyr? Sanktionen ved en overtrædelse af antal dyr afhænger af hvor mange dyr, der mangler. Hvis der kun mangler et eller få dyr i forhold til det fastsatte græsningstryk, så vil du få en mindre sanktion i årets udbetaling. Hvis hovedparten mangler, så vil du miste hele årets udbetaling. Hvis der overhovedet ikke har været dyr på arealet, så bortfalder tilsagnet med krav om tilbagebetaling. Fast græsningstryk mere information Der er udarbejdet et særligt fakta ark om storkreaturmodellen, ligesom København Universitet har udarbejdet vejledning i fastsættelse af græsningstryk. Begge dele kan findes på 7

8 Tilskud til forberedelse til afgræsning Nogle naturarealer er ikke klar til afgræsning Afgræsning er mange steder en forudsætning for at skabe en rig, lysåben natur med mange dyr og planter. De arealer, som på nuværende tidspunkt mangler hegn og andre nødvendige faciliteter, kan med denne tilskudsmulighed gøres klar til afgræsning. Det er samtidig en mulighed for at binde små arealer sammen til større enheder, så der skabes et bedre udgangspunkt for den efterfølgende drift. Hvad kan du få tilskud til? Du kan søge om tilskud til nyt hegn, elforsyning, drikkevandsforsyning og fangfolde. Du skal som minimum søge tilskud til hegn eller drikkevandsforsyning. Du kan få 100 procent i tilskud til udgifter direkte relateret til projektet. Det er udgifter til de materialer, som skal bruges, og til det firma, som skal sætte hegn og andre faciliteter op. Du kan ikke få tilskud til eget arbejde eller til udgifter, som vedrører eventuel planlægning af projektet. 8 Hvem kan få tilskud? Du kan søge tilskud til forberedelse til afgræsning i de særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje. Udpegningen fremgår af Danmarks Miljøportal Arealinformation under temaet Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord som Særligt udpegede N2000-arealer. Ved afgrænsning af projektområdet kan op til 50 procent af arealet dog ligge udenfor udpegningen. Hvilket hegn skal du bruge? Det er op til dig, hvilket hegn, du sætter op. Hegnet skal kunne holde i mindst 5 år. Det samme gælder de andre faciliteter, du kan få tilskud til. Skal du søge kommunen om dispensation? Hvis et areal er registreret som beskyttet under naturbeskyttelseslovens 3, skal du søge dispensation, før du foretager ændringer af arealets tilstand. Opsætning af hegn m.v. er normalt ikke en ændring af arealets tilstand. Er du i tvivl, så spørg kommunen. Er der særlige betingelser du skal være opmærksom på? Der må ikke i forvejen være et brugbart hegn på arealet. Hvis der findes et hegn, som er udtjent, skal dette dokumenteres, fx ved beskrivelse og billeder af hegnet. Hvis du samtidig med ansøgning om tilskud til forberedelse til afgræsning også søger om tilskud til rydning, prioriteres ansøgningerne som ét samlet projekt efter prioriteringskriterierne for rydning. Kan du være sikker på at få tilskud til efterfølgende pleje? Normalt JA. De ansøgninger, som har fået tilskud til forberedelse til afgræsning, har første prioritet under tilskudsordningen pleje af græs- og naturarealer sammen med de andre ansøgninger indenfor de særligt udpegede Natura 2000-arealer. Hvordan og hvor søger du? Der kan ikke gives tilskud til indhegning m.m. af arealer indenfor udpegningen Arealer uden støttemulighed N2000 projekter, undtagen hvis det ikke er muligt med rimelige midler at frahegne disse arealer. Prioritering af ansøgninger Det forventes, at du kan søge fra den 1. april til den 1. maj Du søger på et særligt ansøgningsskema, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Indenfor de særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje prioriteres større projektområder frem for mindre, og jo mere af projektarealet der ligger indenfor den særlige udpegning, jo højere prioritet. 9

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2016 1 En målrettet indsats for den lysåbne natur i Natura 2000-områderne Denne pjece giver overblik over mulighederne for at søge tilskud til naturvenlig drift

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2014 1 En målrettet indsats for den lysåbne natur i Natura 2000-områderne Denne pjece giver overblik over mulighederne for at søge tilskud til naturvenlig drift

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2011 1 Indhold En målrettet indsats for naturen i Danmarks Natura 2000-områder... 3 Tilskudsmuligheder 2011... 4 Praktisk information... 5 Tilskud til Pleje

Læs mere

Tilskud til Naturpleje

Tilskud til Naturpleje Tilskud til Naturpleje Projekttilskud til naturpleje, maj 2014 Rydning: 38 ansøgninger, 327,33 ha, 5.969.861,69 kr. Hegning: 264 ansøgninger, 5.775,97 ha, 35.882.264,15 kr. I alt 290 ansøgninger på rydning

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet.

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet. Bilag 2 Kravspecifikation Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet 1 af 7 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Beskrivelse af opgaven...

Læs mere

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Natura 2000 implementering i Danmark Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Målsætning Vil gerne bidrage til opnåelse af gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i Natura

Læs mere

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Kvægkongressen, Herning d. 1. marts 2010 Heidi Buur Holbeck, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Hvorfor er afgræsningen vigtig? Tilgroning = få plantearter

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Støttemuligheder i Natura 2000 områder i 2011 Status og videre proces

Støttemuligheder i Natura 2000 områder i 2011 Status og videre proces Støttemuligheder i Natura 2000 områder i 2011 Status og videre proces Natura2000 processen, hvor langt er den? De statslige naturplaner er i høring Dernæst skal de tilrettes før de er endelige Senere i

Læs mere

Muligheder i naturpleje

Muligheder i naturpleje Muligheder i naturpleje Forum for okse- og kalveproducenter, 22. april, Koldkærgaard Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Samfundets ønske: At sikre den biologiske

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om pleje af græs- og naturarealer

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om pleje af græs- og naturarealer 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000026 Dato: 21. december 2015 Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast til vejledning om pleje

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg

Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg Et tilbageblik på miljøordninger 1994 MVJ ordninger (5, 10, 20 år) SFL-områder, Amter

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Tilskudsmuligheder og regler Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Emner Kort om Grundbetaling og græs Rekreative arealer Pleje af græs og naturarealer Regler HNV-værdi valg

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Status på Natura 2000 hvad er udfordringen lige nu?

Status på Natura 2000 hvad er udfordringen lige nu? Anmeldelsesordningen i Natura 2000- områder hvilke konsekvenser har det? v. Heidi Buur Holbeck, Status på Natura 2000 hvad er udfordringen lige nu? Temadag Aktuel arealforvaltning d. 13.10.10 Specialkonsulent

Læs mere

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Bilag 1 Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Vejledende vurdering af en række overtrædelsers alvor og omfang bedømt i forhold til formålet med tilskudsordningen. Inddelingen

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI

NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI Natur & Miljø d. 8. juni 2016 Heidi Buur Holbeck 1... DE GODE NYHEDER FØRST. - KONKLUSIONER FRA 12 BEDRIFTSBESØG HOS NATURPLEJERE Naturplejere tror på fremtiden

Læs mere

Mål og ønsker til naturplejen

Mål og ønsker til naturplejen Mål og ønsker til naturplejen -og nogle konkrete initiativer fra Naturstyrelsen Oplæg til Videncentret for Landbrugs temadag om naturpleje 26. november 2013 Søren Hald, Naturstyrelsen Ringkøbing. Rammer

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Hvilke muligheder og begrænsninger giver naturen for landbrugsproduktionen? Heidi Buur Holbeck, Landskonsulent, SEGES

Hvilke muligheder og begrænsninger giver naturen for landbrugsproduktionen? Heidi Buur Holbeck, Landskonsulent, SEGES Hvilke muligheder og begrænsninger giver naturen for landbrugsproduktionen? Heidi Buur Holbeck, Landskonsulent, SEGES PUNKTER Konsekvenser for landbruget af en naturpark? Hvilke muligheder kan en naturpark

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Natura 2000 planlægning

Natura 2000 planlægning Natura 2000 planlægning 2016-21 Naturstyrelsen: Vadehavet, Trekantsområdet, Sønderjylland og Blåvandshuk Dagsorden Velkomst Hvad er Natura 2000? En kort introduktion til Natura 2000 og begreberne. Hvem

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018 Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018 December 2017 Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152 Habitatområde H198 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152. Habitatområde H198 Udgiver:

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Natura 2000 og 3 beskyttet natur

Natura 2000 og 3 beskyttet natur Natura 2000 og 3 beskyttet natur - Og måske lidt om randzoner? Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

Natura 2000-handleplan Tryggevælde Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H132

Natura 2000-handleplan Tryggevælde Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H132 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tryggevælde Ådal Natura 2000-område nr. 149 Habitatområde H132 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Tryggevælde Ådal. Natura 2000-område nr. 149. Habitatområde H132

Læs mere

Afgræsning af ekstensive græsarealer med kødkvæg

Afgræsning af ekstensive græsarealer med kødkvæg Afgræsning af ekstensive græsarealer med kødkvæg Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck Videncentret for landbrug Kvægkongres 28. februar 2011 Indhold Fremtidsmuligheder som naturplejer Naturpleje som driftsgren

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Februar 2017 Kolofon Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6.

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Natura 2000 ERFA-gruppemøde 14. juni 2012 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Eventuelt Natura 2000

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

Sikring af de lysåbne, plejekrævende naturtyper

Sikring af de lysåbne, plejekrævende naturtyper Sikring af de lysåbne, plejekrævende naturtyper Plejekrævende areal: Ca. 244.313 ha (excl. heder) Antal plejekrævende lokaliteter: Ca. 122.500 85 % af de plejekrævende arealer er < 5 ha Næsten 50 % af

Læs mere

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode Sagsnr. 01.05.18-P17-1-16 Dato 1-9-2016 Sagsbehandler Sofia Mulla Kølmel Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode 2010-15 og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode 2016-21.

Læs mere

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen December 2014 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2016 NaturErhvervstyrelsen Juli 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J 87 38 61 66 info@orbicon.dk www.orbicon.dk CVR nr: 21 26 55 43 Nordea: 2783-0566110733

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning BEK nr 177 af 28/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0074871 Senere ændringer til

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø. Odder Kommune Miljø Rådhusgade Odder. Mail:

Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø. Odder Kommune Miljø Rådhusgade Odder. Mail: Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Mail: miljoe@odder.dk Odense, den 4. juli 2012 Bemærkninger til forslag til Natura 2000-handleplan

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N200 Navnsø med hede Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

3 beskyttede naturarealer. Temadag: Natur og miljøudfordringer i planteavl, Koldkærgaard d. 19.8. 2010 Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug

3 beskyttede naturarealer. Temadag: Natur og miljøudfordringer i planteavl, Koldkærgaard d. 19.8. 2010 Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug 3 beskyttede naturarealer Temadag: Natur og miljøudfordringer i planteavl, Koldkærgaard d. 19.8. 2010 Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug Meget fokus på 3 arealer hvorfor nu det? Visse 3 arealer

Læs mere

Natura 2000 - Handleplan 1. planperiode 2010-2015. Saltum Bjerge

Natura 2000 - Handleplan 1. planperiode 2010-2015. Saltum Bjerge Natura 2000 - Handleplan 1. planperiode 2010-2015 Saltum Bjerge Habitatområde H248 Natura 2000-område nr. 216 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 1. planperiode 2010-2015 Saltum Bjerge Natura 2000-område

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Guideline til Natura 2000 planerne

Guideline til Natura 2000 planerne Guideline til Natura 2000 planerne Gennemgang af guideline Hvorfor interessere sig for Natura 2000 planerne? Gennemgang af centrale elementer i guideline Målsætninger Indsatsprogram Vejen ind til de rigtige

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 Natura 2000 handleplan 2016-2021 Tislum Møllebæk Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 September 2016 U T S DKA Kolofon Titel: Udkast til Natura 2000 handleplan for Tislum Møllebæk Udgiver: Hjørring

Læs mere

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen marts 2015 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Overdrev på Sølvbjerghøj. Natur- og miljøprojekt. Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning.

Overdrev på Sølvbjerghøj. Natur- og miljøprojekt. Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning. Overdrev på Sølvbjerghøj Natur- og miljøprojekt. Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning. Projektet er finansieret med tilskud fra EU, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Projektleder

Læs mere

SEGES 3. marts 2016 Heidi Buur Holbeck og Winnie Brøndum Planter og miljø ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER

SEGES 3. marts 2016 Heidi Buur Holbeck og Winnie Brøndum Planter og miljø ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER SEGES 3. marts 2016 Heidi Buur Holbeck og Winnie Brøndum Planter og miljø ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER EMNER Natura 2000-planer Anmeldelsesordningen Kategori 1 - natur Vedtagelse af L 82? 2... NATURA

Læs mere

Beplantninger. Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning.

Beplantninger. Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning. Beplantninger Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning. Marker med læhegn Marker uden læhegn Det ideelle landbrug for vildtet Stort antal markafgrøder gerne 6 forskellige! (også

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr.

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov. Natura 2000-område nr Habitatområde H229

Udkast til Natura 2000-handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov. Natura 2000-område nr Habitatområde H229 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Bjerre Skov og Haslund Skov Natura 2000-område nr. 229 Habitatområde H229 1 Titel: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Bjerre Skov og Haslund Skov Udgiver:

Læs mere

Kan fåreavlere leve af at lave aftaler med kommuner og naturstyrelse?

Kan fåreavlere leve af at lave aftaler med kommuner og naturstyrelse? Kan fåreavlere leve af at lave aftaler med kommuner og naturstyrelse? 13/02/17 Anette Rosengaard Holmenlund Sheep and Goat Consult www.hyrdetimer.dk, 24 85 99 17 1 Skrev Hyrdetimer håndbog i fårehold og

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 Odder Kommune Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 KYSING FJORD Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016 2021 Udgiver: Aarhus

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Afrapportering af græsningsprojekt ved Svanevig

Afrapportering af græsningsprojekt ved Svanevig Afrapportering af græsningsprojekt ved Svanevig Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for Lolland

Læs mere

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Natura 2000-område nr. 50 Habitatområde H46 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2016 Forsidefoto: Sumphullæbe, Tved

Læs mere

Oustrup Hede og Røjen Bæk

Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-handleplan 2016 2021 Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-område nr. 225 Habitatområde H249 Høringsudgave Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021- Oustrup Hede og Røjen Bæk Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Sneum Å og Holsted Å Natura 2000-område nr. 90 Habitatområde H79 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Sneum Å og Holsted Å Natura 2000-område

Læs mere

Tønder Kommunes kommentarer til bemærkninger fra høring af forslag til Natura2000 handleplan Kogsbøl og Skast Mose

Tønder Kommunes kommentarer til bemærkninger fra høring af forslag til Natura2000 handleplan Kogsbøl og Skast Mose Team Natur og vandløb NOTAT Sags id.: 01.00.00-P16-2-12 Sagsbeh.: DL16LISC 24. september 2012 Tønder Kommunes kommentarer til bemærkninger fra høring af forslag til Natura2000 handleplan Kogsbøl og Skast

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger NOTAT 6 Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger L.B., Det Økologiske Råd 14. september 2014 1 Arealopgørelse vedvarende

Læs mere

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen,

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Behov for naturpleje Pleje naturarealer 7000 6000

Læs mere

Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune

Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune Oplæg på kursus for fåreavlere den 30. oktober 2015 i Ribe. Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune Af Bo Levesen, Vejle Kommune Overordnet strategi for naturpleje og naturudvikling

Læs mere

:11. Forslag til Natura 2000-handleplan Sønder Ådal. Natura 2000-område nr. 101 Fuglebeskyttelsesområde F63

:11. Forslag til Natura 2000-handleplan Sønder Ådal. Natura 2000-område nr. 101 Fuglebeskyttelsesområde F63 19-10-2016 15:11 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Sønder Ådal Natura 2000-område nr. 101 Fuglebeskyttelsesområde F63 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Sønder Ådal Udgiver: Aabenraa Kommune

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Radioanlæg Rishøj natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Radioanlæg Rishøj, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere