KPLL-nyt (Maj 2007)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007)"

Transkript

1 KPLL-nyt (Maj 2007) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Fra KPLL Fremskyndede analyser på KPLL Analyse af virusmarkører ved sæddonation Fra Spermaloboratoriet WebReq (elektronisk rekvirering) KPLL s filial i Gentofte Nyt TNI-assay TPO og subklinisk hypotyroidisme Justering af analyseniveauer på KPLL Meticillin resistente stafylococcus aureus (MRSA) Hanne Hallgren Allergiudredning Spørgsmål og svar omkring pusteprøven Spørgeskemaundersøgelse om mikroalbuminuri Laboratoriesvar over Internettet Fra KPLL Kære kolleger Vinteren var kort og mild. En enkelt dag, nemlig d. 23. januar måtte afhentningsordningen dog give op overfor naturens rasen i forbindelse med udtalt snefald. Uregelmæssigheder vil fremover blive meddelt ved opkaldet, hvor lægen tilmelder sig afhentning. Foråret er nu kommet, og også KPLL summer af aktivitet KPLL har pr. d. 1. marts 2007 ansat en ny kardiologisk overlæge, Hanne Hallgren, som kommer fra Køge Amtssygehus. De kardiologiske undersøgelser er i fortsat stigning, så KPLL ser frem til samarbejdet. I forbindelse med afhentningsordningen har der fra flere læger været fremsat et ønske om at kunne få analyseret prøver fremskyndet. En sådan ordning er nu trådt i kraft. Det skal understreges, at det er vigtigt, at de enkelte læger følger anvisningerne omkring fremskyndede prøver nøje som beskrevet på næste side. En del læger er fortsat i tvivl om anvendelsen af pusteprøven. Læs spørgsmål og svar om pusteprøven længere inde i dette nummer. KPLL har inkluderet TPO i diagnosticeringen af thyreoideasygdomme. Hensigten er, at diagnostikken specielt ved subklinisk hypothyreose forbedres. Den nye hospitalsplan for regionen forventes vedtaget af Regionsrådet d. 15. maj I planen er anført, at der vedrørende klinisk biokemi skal foretages en nærmere udredning af en fagligt og økonomisk hensigtsmæssig opgavevaretagelse i forhold til betjening af praksisområdet. Dette udredningsarbejde begynder nu i slutningen af maj med nedsættelse af arbejdsgrupper også med deltagelse fra almen praksis og fra KPLL. Du ønskes et fortsat godt forår. Niels Mosbæk, adm.chef

2 KPLL-nyt Fremskyndede analyser på KPLL Prøver, der er KPLL i hænde inden kl 14, analyseres samme dag, hvis der er bestilt fremskyndede analyser. Ved KPLL forstås her hovedlaboratoriet i Pilestræde, filialer (i åbningsti- Følgende analyser kan bestilles fremskyndet den) og repræsentanter fra KPLL (chauffør ved afhentning af prøver og bioanalytiker ved prøvetagning på institution eller eget hjem). Ved afhentede prøver skal rekvirenten lægge alle prø- ver hørende til en rekvisition med fremskyndede analyser i en hvid flamingokasse sammen med et Fremskyndet kort (rød seddel) og rekvisitionssedlen eller Webreq-udskriften. Flamingokassen (pakket som til postforsendelse) lægges sammen med de øvrige prøver til KPLL og afhentes af KPLL s chauffør. Alle EDI-svar afgår samme dag fra KPLL. Rekvirenten kan få oplyst resultater, der er blevet færdige, ved henvendelse til tlf indtil kl 16. Resultater, der kræver akut medicinsk vurdering, vil uanset om de er bestilt som fremskyndede eller ej, blive ringet til rekvirenten. Træffes denne ikke, vil de samme dag blive vurderet af anden læge. 2 Kortnavn Navn NPU nr KPL00015 NPU02410 NPU10022 Carbamid;P NPU01459 Creatinin;P NPU01807 CRP;P DNK05027 DNK05219 NPU01972 DNK35842 NPU02195 KPL00290 NPU02192 KPL00291 KPL03135 KPL00010 KPL00011 KPL00019 NPU18878 KPL00048 KPL03141 KPL00014 Troponin I;P NPU19923

3 KPLL-nyt Analyse af virusmarkører ved sæddonation KPLL s hidtidige undersøgelse af sæddonorer for hepatitis og HIV markører i forbindelse med indirekte sæddonation til partner dvs. de tilfælde, hvor sædceller opbevares før brug, er ikke gyldig efter d. 7 april Sæddonoren skal ifølge vævsloven i disse tilfælde testes for HbsAg, HBc-antistof, HIV 1+2-antistof og HCV-antistof. Analysemetoder til dette brug skal være accepteret af lægemiddelstyrelsen. Dette kræver en særlig godkendelsesprocedure. Det er ikke økonomisk hensigtsmæssigt, at KPLL s allerede akkrediterede analyser skal gennemgå og vedligeholde en sådan godkendelse. Læger, der ønsker personer undersøgt for ovennævnte virusmarkører med henblik på sæddonation, skal derfor bestille virusmarkører ved sæddonation - ikke de enkelte analyser. Dette skrives som supplerende undersøgelse på henvisningssedlen eller i WebReq. Hvis lægen selv ønsker at tage prøven, skal der anvendes et stort lilla glas (EDTA blod) som til blodtype, og prøven med seddel skal sendes til eller afhentes af KPLL. KPLL vil så sende prøverne til et godkendt laboratorium (Blodbanken, Rigshospitalet), hvorfra rekvirenten får svaret direkte. Tilføjelse: Kvinden skal også testes. Brug samme fremgangsmåde. Overlægerne i klinisk biokemi Fra Spermalaboratoriet Fra og med d. 6. december 2006 vil laboratoriesvaret fra Spermalaboratoriet, KPLL være ændret Differentialtælling af abnorme spermatozoer vil helt udgå, og i stedet for antal abnorme spermatozoer vil der stå antal morfologisk normale spermatozoer i %. Grunden til dette er, at ingen har kunnet påvise værdien af at opdele abnorme spermatozoer i mindre grupper. Det er det totale antal spermatozoer, der har betydning. Ændringerne har ingen betydning for tolkningerne, bemærkningerne eller graviditetsprognosekurven. Spermalaboratoriet WebReq (elektronisk rekvirering) 650 læger Nu haster det med at indsende tilmeldingsblanketter til WebReq. Udlån af printer fra KPLL er betinget af, at KPLL har fået tilsendt en tilmeldingsblanket fra lægen senest d. 1. august Niels Mosbæk, adm.chef. 315 læger 315 læger har WebReq ud af et samlet antal på ca. 650 læger, hvilket svarer til 48% 3

4 KPLL-nyt KPLL s filial i Gentofte er beliggende Hellerupvej 34 ved Hellerup station. I filialen tages blodprøver og foretages EKG-optagelser. Filialen, der er på ca. 125 m2, er i 2006 i gennemsnit besøgt af 70 patienter dagligt. I uge 10 blev man opmærksom på muligheden for tilstedeværelse af skimmelsvamp i filialen. Ingeniør fra Gentofte Kommune, tekniker fra et indeklimafirma og KPLL har inspiceret filialen flere gange og har fundet tegn på omfattende skimmelsvamp i hele ejendommen. Der foreligger endnu ikke resultater på de udtagne prøver. Af hensyn til patienter og personale har KPLL besluttet at lukke filialen midlertidig fra d. 10. april Patienterne henvises til ambulatoriet i Pilestræde 65, 1016 København K eller til filialen i Gladsaxe, Søborg Hovedgade 124 A, 2860 Søborg. Patienterne kan dog efter ønske besøge hvilken af KPLL s ni filialer, de måtte ønske. Alle læger i KPLL-området er informeret ved brev, der er annonceret i den lokale Søndagsavis, og patienterne informeres desuden ved opslag ved den lukkede filial. Gentofte Kommune har endnu ikke truffet afgørelsen om, hvad der skal ske med ejendommen. KPLL undersøger hvilke muligheder, der på længere sigt vil være de mest hensigtsmæssige. Det være sig en evt. ny filial i Hellerup, et andet sted eller udbygning af en af de eksisterende filialer. Nyt TNI-assay Risikostratificering af patienter med akut koronart syndrom (AKS) bliver til stadighed vigtigere. Dette skyldes bedre indsigt i patogenesen samt nye behandlingsmuligheder. KPLL har november 2006 taget et nyt TNI-assay i brug. TNI-UltraTM-assayet er i stand til at måle lavere koncentrationer af kardielt troponin-i end det tidligere assay. Ved resultater >0,04 µg/l tilføjes følgende svarkommentar: Forhøjet Troponin I;P er udtryk for myokardiecelleskade. Patienten bør udredes for myokardieiskæmi. I akutte diagnostiske situationer bør patienten indlægges. >0,04 µg/l skal tages som et sikkert udtryk for myokardiebeskadigelse. Behandlingen af patienten afhænger af den aktuelle klinik. Dette kan illustreres med nedenstående 2 eksempler: 44 årig mand henvender sig med intermitterende brystsmerter ved anstrengelse. EKG normalt. Troponin I: 0,06 µg/l Konklusion: Denne pt. har behov for kardial udredning med f.eks. primært arbejds-ekg og risikofaktorintervention. 44 årig mand henvender sig med intermitterende brystsmerter ved anstrengelse EKG viser forandringer foreneligt med forvægsinfarkt. Troponin I: 1,50 µg/l Konklusion: Denne pt. bør akut indlægges Jesper Clausager Madsen og Jørn Badskjær 4

5 KPLL-nyt TPO og subklinisk hypotyreose KPLL har i december 2006 taget bestemmelse af Thyreoidea Peroxidase-antistof (TPO- Ab) i brug som et supplement til thyreoideadiagnostik. Ved bestilling af Thyreoideadiagnostik analyseres der automatisk for TPO-Ab, når der findes tegn på subklinisk hypotyreose (høj TSH med normalt frit T4). TPO katalyserer jodering af tyreoglobulin samt T4 og T3 bundet til tyreoglobulin. Ved autoimmune tyreoideasygdomme findes autoantistoffer mod TPO i serum. Næsten alle med kronisk tyreoiditis (Hashimotos tyreoiditis) vil have forhøjet TPO-Ab. TPO-Ab kan holde sig positiv i mange år. Den bruges ikke til kontrol af sygdomsaktiviteten. Niveauet af forhøjede TPO-Ab-værdier spiller en mindre rolle. Skal subklinisk hypotyreoidisme behandles Der er fortsat ikke tilstrækkelig evidens for effekt af behandling af subklinisk hypotyreoide patienter med en TSH <10 miu/l. Gravide og fertile kvinder bør imidlertid behandles med hormonsubstitution ved lavere grænseværdier end 10 miu/l for at beskytte udviklingen af fosterets hjerne. Ved subklinisk hypotyreose med forhøjet TPO Ab bør man, selv uden behandlingsindikation, overveje hyppig kontrol af patienten (bestil Thyreoideakontrol ). Ved ovennævnte tegn på subklinisk hypothyreose knyttes derfor følgende kommentar til TPO Ab resultatet: Høj TSH med normal frit T4 er foreneligt med subklinisk hypotyreose. Det høje TPO-Ab resultat tyder på pågående autoimmun destruktion af tyreoidea. Hyppig kontrol eller behandling bør overvejes. Overlægerne i Klinisk Biokemi Justering af analyseniveauer på KPLL Nedenstående har næppe den store interesse for de fleste, men bringes for en ordens skyld. Analysers sigte mod sandheden afhænger af kalibreringen. D. 12.april ændredes kalibreringsproceduren for analyse af Albumin, Bilirubin, Carbamid, Cholesterol, Creatinin, Fosfat, Glukose, Jern, Total protein, Triglycerid, Urat og Urin Creatinin. Den forventede virkning heraf er en stigning i patientresultaternes værdier på ca. 2%. Dette vil ikke mærkes i den daglige klinik, men kan f.eks. betyde noget for gennemsnittet af parallelanalyser f.eks. for glukose. Calcium og Lithium blev justeret både d. 12. og d. 17.april. Den samlede virkning her af er ca. 1% nedskrivning af Calciumresultaterne. For Lithium blev den samlede virkning, at der fra det hidtidige resultat fratrækkes 0,05 mmol/l og multipliceret med ca.1,02, hvilket ved det terapeutiske intervals øvre grænse (0,80 mmol/l) betyder 4% fald. Vi mener, at vore resultater herefter er nærmere den ukendte sandhed end før. Overlægerne i klinisk biokemi Meticillin resistente stafylococcus aureus (MRSA) I vore byforretninger er vi begyndt at få disse patienter til blodprøver og ekg. Da der kræves specielle hygiejniske foranstaltninger (overtrækskittel, maske, briller, handsker. indpakning af ekg apparat og speciel håndtering af blodprøver) i forbindelse hermed skal det fremgå af henvisningen, at det drejer sig om en MRSA patient. Hvis dette ikke er tilfældet, kan vi ikke udføre besøget som planlagt, men må aftale nyt besøg. 5

6 KPLL-nyt Hanne Hallgren Den 1. marts 2007 tiltrådte jeg en stilling som kardiologisk overlæge ved KPLL. Jeg er 53 år gammel og speciallæge i intern medicin og kardiologi, hvor uddannelsesforløbene har ligget dels på københavnske sygehuse dels i Ålborg. De sidste ni år har jeg været ansat på Roskilde Amts Sygehus i Køge (RASK), hvor jeg har været beskæftiget med den noninvasive kardiologi. Det var første gang min fastansættelse blev tidsubegrænset - en herlig fornemmelse, hvor jeg dog nu har ønsket at prøve noget nyt, hvis jeg ikke skal gro helt fast samme sted. Jeg glæder mig meget til mit nye arbejde og samarbejde med nye kollegaer og personaler, og håber at jeg kan bidrage med noget til afdelingen. Jeg er ikke i tvivl om at afdelingen kan give mig noget. 6 Allergiudredning Allergidiagnostik er svært. En allergi screening kan ende med at gøre en mere forvirret end afklaret. Det vigtigste er en grundig anamnese. Den anamnestiske mistanke og de kliniske symptomer skal sammenholdes med et evt. positivt analyse svar. Er der en sammenhæng, er diagnosen med stor sandsynlighed, at pt. er allergisk over for det pågældende antigen. Når det skyldige allergen skal udpeges bør man være opmærksom på at mange allergener krydsreagerer. Vi har bemærket, at en del læger bestiller såvel priktest som allergiscreening (med blodprøve) for de samme allergener. Der er i den indledende diagnostiske situation ingen relevant indikation for at undersøge det samme med to metoder, da de anses for lige sensitive og specifikke. Er man betydende allergisk vil såvel priktest som blodprøve for allergenet være positiv. Ved en allergiscreening undersøges for en lang række allergener (19 i alt). I tilfælde af en positiv allergiscreening analyseres efterfølgende specifikt for 8 af de 19 allergener. Der kan således forekomme situationer, hvor en allergiscreening giver et positivt svar og priktesten et negativt svar. Hvad skal man da rette sig efter En afgørelse heraf må bero på sammenhængen mellem den kliniske mistanke og undersøgelsesresultatet. Hvis priktest og allergiscreen er bestilt på samme henvisningsseddel vil blodprøver fra allergiscreeningen som allerede indgår i priktesten fremover blive afbestilt. Der knyttes en svarkommentar omkring dette. Er der på den specielle allergirekvisitionsseddel bestilt andre allergener udover dem som indgår i priktesten, vil disse naturligvis blive taget og analyseret. Yderligere læsning: se vor specialrekvisition for allergiscreening Jørn Badskjær og Jesper Clausager, overlæger KPLL

7 KPLL-nyt Spørgsmål og svar omkring pusteprøven Er pusteprøven tilstrækkelig til diagnosticering af Helicobacter Pylori infektion i mavesæk og duodenum Ja Pusteprøven anses for guldstandarden blandt de non-invasive undersøgelser for Helicobacter Pylori med den højeste sensitivitet og specificitet. Yderligere non-invasive undersøgelser er overflødige. Man bør dog være opmærksom på, at DSAM anbefaler at der udføres gastroskopi på patienter >50 år med øvre dyspepsi symptomer uanset resultatet af pusteprøven. Hvad er forskellen på pusteprøver til voksne og til børn Ved pusteprøven til voksne benyttes det sædvanlige pusteprøvesæt incl. testmåltid og sødetabletter - men uden juice. Børnesættet benyttes til børn (3 år -11år). Ved pusteprøven til børn benyttes juice midtvejs i undersøgelsen og barnet må ikke have indtaget mavesårsmedicin en uge forud for undersøgelsen. Der indgives reduceret mængde prøvestof. Hvad er testmåltidet Testmåltidet er ikke et egentligt måltid, men består af en pose med tre naturligt forekommende syrer (citronsyre, vinsyre og æblesyre) i krystalliseret form. Indholdet opløses i ca. 200 ml vand (svarer til et engangskrus) og indtages inden undersøgelses start. Indtagelse af testmåltidet sænker ph i mavesækken så Helicobacter Pylori bakterien tvinges til at producere NH 4 og dermed CO 2, som herefter bestemmes. Testmåltidet erstatter indtagelse af juice midtvejs i undersøgelsen. Ved at benytte Testmåltidet behøver patienter i behandling med mavesårspræparater spec. protonpumpehæmmer, ikke længere at holde pause med medicinen forud for prøven. Testmåltidet skal altid benyttes i forbindelse med pusteprøven til voksne. Må patienten indtage al slags mavesårsmedicin når der benyttes et testmåltid Ja. Testmåltidet overflødiggør pause med med mavesårsmedicin uanset hvilken slags. Overflødiggør testmåltidet indtagelse at prøvestof midtvejs i testen Nej -der skal fortsat indtages prøvestof midtvejs i testen. Prøvestoffet (består af en ikke-radioaktiv 13 C-isotop som) er nødvendigt for at Helicobacter Pylori bakterien kan danne 13 CO 2. Kan de prøvekits som jeg har bruges, når der er kommet et testmåltid De prøvesæt som du har modtaget tidligere kan benyttes sammen med testmåltidet. Testmåltider og sødetabletter kan rekvireres hos KPLL via utensiliesedlen. Hvad gør man, hvis patienten får ondt i maven efter indtagelse af testmåltidet Nogle patienter kan få ondt i maven efter indtagelse af Testmåltidet, som er meget syrligt. Efter undersøgelsen kan patienten indtage antacida for at neutralisere mavesyren. Skal patienten faste forud for undersøgelsen Det er mest optimalt hvis patienten kan faste forud for pusteprøven. Ved diabetes, eller hvis prøven først udføres senere på dagen, kan patienten-indenfor 6 timer forud for undersøgelsens-indtage et let måltid (et stykke brød og en kop te/kaffe/vand). Hvordan skal patienten forberede sig til testen Patienten skal have stoppet antibiotisk behandling mindst en uge forud for pusteprøven. Hvis patienten får antibiotika som indgår i eradikationsbehandlingen, skal behandling være stoppet mindst 4 uger før testen. Herudover er der ingen særlige forberedelser til undersøgelsen. Hvad gør jeg når jeg er løbet tør for patientinformation og mangler testmåltider Patientinformation og testmåltider + sødetabletter kan rekvireres fra KPLL via utensiliesedlen, som kan hentes fra KPLL s hjemmeside. Jesper Clausager, overlæge 7

8 KPLL-nyt Spørgeskemaundersøgelse om mikroalbuminuri Til septembernummeret 2006 af KPLL NYT var vedlagt et spørgeskema om mikroalbuminuri som led i en international undersøgelse. I Danmark var der 124 læger, der svarede. Disse har nu hver især fået eller vil snart få deres individuelle rapport tilsendt med deres besvarelser angivet i fordelingen af samtlige besvarelser. Den generelle rapport, der er identisk med den individuelle bortset fra de manglende individuelle svar, kan ses på Overlægerne i Klinisk Biokemi Laboratoriesvar over Internettet KPLL har nu over 55 millioner enkeltresultater liggende, og derfor har vi været nødsaget til at opgradere databasen. Det har betydet, at levering af laboratoriesvar til KPLL s patientdataportal ( Portalen ) og Sundhed.dk skulle ændres. Disse rettelser er sket for Portalens vedkommende, men desværre endnu ikke for Sundhed.dk. Der arbejdes ihærdigt på ændringen, som forventes afsluttet inden for kort tid. Niels Hornum, IT-chef Undervisning af lægernes hjælpepersonale KPLL kan tilbyde to kurser for lægernes hjælpepersonale i laboratoriemedicin i almen praksis: 1. Eftermiddag eller aftenmøde, gerne på KPLL. Information om KPLL og dets repertoire, henvisningsprocedurer, blodprøvetagning inklusive udfyldning af henvisningsseddel og håndtering af prøver. Praktisk øvelse i blodprøvetagning på fantomarm, evt. på hinanden. 2. Et møde med indhold som ovenfor. Ugen efter mødet træningsdag i ambulatoriet, Pilestræde 65 med blodprøvetagning på patienter. Første kursus vil have relativ kort ventetid, hvorimod det andet kursus er mere resourcekrævende for KPLL og vil derfor ofte have flere måneders ventetid. RIV-grupper og andre kan henvende sig til vores labo- ratoriekonsulenter, som vil tilrettelægge kurserne. Tilmelding til kurserne kan ske på tlf: Laboratoriekonsulenterne 8

KPLL-nyt 2007-4 (Julen 2007)

KPLL-nyt 2007-4 (Julen 2007) KPLL-nyt 2007-4 (Julen 2007) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår)

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår) 2010-4 (jul - nytår) Indhold i dette nummer Årets sidste klumme..............................................................................................1 Forhøjede PTH resultater........................................................................................2

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

KPLL-nyt 2011-2 (december)

KPLL-nyt 2011-2 (december) KPLL-nyt 2011-2 (december) Indhold i dette nummer Kære kolleger... 1 Allergener på WebReq... 2 Et vågent øje... 4 PræLabCell... 4 Tilfredshedsundersøgelse... 5 Afhentning og indsendelse af prøver til KPLL

Læs mere

KPLL-nyt 2012-1 (sommer)

KPLL-nyt 2012-1 (sommer) KPLL-nyt 2012-1 (sommer) Indhold i dette nummer Kære kolleger... 1 Allergianalyser via WebReq... 2 Vitamin D... 3 HbA1c til diagnostik af type 2 Diabetes... 4 Ny adgang til patientens laboratoriesvar fra

Læs mere

KPLL-nyt 2008-2 (Efterår 2008)

KPLL-nyt 2008-2 (Efterår 2008) KPLL-nyt 2008-2 (Efterår 2008) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

KPLL-nyt 2008-1 (Forår 2008)

KPLL-nyt 2008-1 (Forår 2008) KPLL-nyt 2008-1 (Forår 2008) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Laboratoriemedicin KLINISK BIOKEMI

Laboratoriemedicin KLINISK BIOKEMI N Y H E D S B R E V NYT VEJLE AMT Laboratoriemedicin KLINISK BIOKEMI Nr. 8A August 2004 Revideret marts 2006 Til alle brugere Biokemisk diagnostik og kontrol af thyreoideasygdom Vejle Amts specialister

Læs mere

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder:

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder: 3.1 Svarafgivelse Elektroniske svar Elektroniske svar: afsendes dagligt kl. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 og 22 via KMD (Kommunedata) til lægens elektroniske postkasse. Svar afsendes så snart resultaterne

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Vejledning til WebReq for Speciallæger.

Vejledning til WebReq for Speciallæger. Vejledning til WebReq for Speciallæger. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 3. Listevisning side 3 4. Normalvisning side 4 5. Søgning efter

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Fyraftensmøde for Almen Praksis

Fyraftensmøde for Almen Praksis Fyraftensmøde for Almen Praksis Opgaver Praktiske ting Laboratoriekonsulent Tina Skov Larsen og Hanne Lise Pedersen Klimaskab Global 8 C Leveres ultimo september af firmaet Vibocold Datoer er tilsendt

Læs mere

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 032-12 Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Indledning I forbindelse med sidste overenskomstforhandling blev parterne enige om at etablere hurtigere og mere smidige moderniseringer af

Læs mere

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 2 Hygiejnevejledning... 1 Teknik ved håndvask... 4 Hjemmeplejen:... 6 Rengøring... 7 Dokumentation... 15 3 OM MRSA Hvad er MRSA? MRSA står for: Methicillin Resistent

Læs mere

KPLL-nyt 2009-1 (Forår 2009)

KPLL-nyt 2009-1 (Forår 2009) KPLL-nyt 2009-1 (Forår 2009) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM TEST Reg.nr. 434 Indhold i dette nummer EEG undersøgelserne flytter til Glostrup filialen............................................................2

Læs mere

Administrationschefens klumme

Administrationschefens klumme KPLL-nyt 2005-1 Indhold i dette nummer Administrationschefens klumme...............................................................................1 Ny Ballerup-filial..................................................................................................2

Læs mere

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse side 1 Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 Listevisning side 3 Normalvisning side 4

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Til sundhedsfaglige: Hvad kan borgerne i Sundhedsjournalen

Til sundhedsfaglige: Hvad kan borgerne i Sundhedsjournalen Til sundhedsfaglige: Hvad kan borgerne i Sundhedsjournalen Dette ark samler spørgsmål, som borgerne kan have til den nye Sundhedsjournal, og giver bud på, hvad du som sundhedsfaglig kan svare. Budskaberne

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen. Ledende overlæge Akutafdelingen

Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen. Ledende overlæge Akutafdelingen Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Sygehusplanen Nyt koncept for modtagelse af akutte patienter Holbæk, Slagelse, Køge og Nykøbing Falster blev de 4 akutsygehuse

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Immunologisk Klinik, Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod består

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris.

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Ved alle forløb anvendes registreringsskema for patienter i pakkeforløb Hjertesvigt

Læs mere

PKOs kvalitative audit af henvisninger og epikriser 2012

PKOs kvalitative audit af henvisninger og epikriser 2012 Anbefalinger på basis af PKOs audit 2012 Ved akutte indlæggelser bør den elektroniske henvisning så vidt muligt sendes samtidig med, at der henvises telefonisk. Benyt markeringen Akut i den elektroniske

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

KPLL-nyt 2008-3 (Jul/nytår 2008)

KPLL-nyt 2008-3 (Jul/nytår 2008) KPLL-nyt 2008-3 (Jul/nytår 2008) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

KPLL NYT 2/2004 Oktober Ses også www.kpll.dk

KPLL NYT 2/2004 Oktober Ses også www.kpll.dk KPLL NYT 2/2004 Oktober Ses også www.kpll.dk FREMSKYNDEDE PRØVER PÅ KPLL MARKERING AF PRØVER MED FREMSKYNDET KORT...2 PRØVER TIL KMA, HERLEV...2 HØJE KALIUM RESULTATER...3 PLASTRØR ERSTATTER PRØVETAGNINGSGLAS...3

Læs mere

Hypo- og hyperthyreose hos voksne. - De vigtigste anbefalinger fra den kliniske vejledning

Hypo- og hyperthyreose hos voksne. - De vigtigste anbefalinger fra den kliniske vejledning Hypo- og hyperthyreose hos voksne - De vigtigste anbefalinger fra den kliniske vejledning Stofskiftelidelser hvordan finder vi dem? Symptomer Kold, træt, tyk, træg mave, tør hud, trist Tænk lavt stofskifte

Læs mere

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen S5 onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Væsentligste hjælpemidler: Mappen, Dansk Laboratoriemedicin, Databog i fysik og kemi og lommeregner.

Læs mere

Udfordringer og ønsker for de patienter, som ikke passer ind i et pakkeforløb set fra almen praksis

Udfordringer og ønsker for de patienter, som ikke passer ind i et pakkeforløb set fra almen praksis Udfordringer og ønsker for de patienter, som ikke passer ind i et pakkeforløb set fra almen praksis v. Roar Maagaard, formand for DSAM, praktiserende læge & lektor, Skødstrup Lægepraksis Mit indlæg baserer

Læs mere

VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS

VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS 2010 Vejledning om generel screening af gravide for infektion med hepatitis B

Læs mere

Procedure hos den bestillende læge:

Procedure hos den bestillende læge: Procedure hos den bestillende læge: Speciallægen bestiller prøverne på normal vis i Webreq. Bestilleren går videre til næste side i Webreq, hvor det er vigtigt at udfylde ønsket prøvedato og rekvisitionstype

Læs mere

Jeg har i øvrigt lige en urin med

Jeg har i øvrigt lige en urin med Jeg har i øvrigt lige en urin med 12. september 2014 Jan Berg Gertsen, Overlæge Kirsten Paulsen, Afsnitsledende bioanalytiker Hvorfor er prøven taget? Symptomer? Hvornår, hvor og hvordan er prøven taget?

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Organkirurgisk Afdeling Mavesår Patientinformation www.koldingsygehus.dk Hvad er et mavesår? Sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Ved parakliniske undersøgelser forstås billeddiagnostiske undersøgelser og undersøgelse af biologisk materiale udtaget fra

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Procedurevejledning Side 1 af 4 Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Formål Behandling af patienter med thyreotoksikose og struma 131 J-natrium optages overvejende i glandula thyreoidea. Isotopen henfalder

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik 2017 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle URINVEJENES ANATOMI OG MIKROBIOLOGI ASYMPTOMATISK BAKTERIURI Asymptomatisk bakteriuri Bakterier

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens

Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens hos voksne Der findes ikke optimale klinisk biokemiske eller andre metoder til undersøgelse af binyrebarken. Kliniske informationer er derfor

Læs mere

Den gode mikrobiologiske rekvirering

Den gode mikrobiologiske rekvirering Fællesmøde Praktiserende læger 24. november 2015 Efter mødet suppleret med uddrag af Brugerhåndbogen for KMA om selvtagne vaginalpodninger til undersøgelse for Chlamydia trachomatis og gonokokker (på side

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Klinisk Immunologisk Afdeling/Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod

Læs mere

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling Patientinformation Mavesår Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk Afdeling Mavesår Hvad er et mavesår? Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og uden sår, fordi den er modstandsdygtig

Læs mere

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer )

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Ulrich Fredberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Regionhospitalet Silkeborg www.regionmidtjylland.dk Regionshospitalet Silkeborg Center of Excellence Akutplanen

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

BILAG 1: Spørgeskemaer. Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008

BILAG 1: Spørgeskemaer. Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008 BILAG 1: Spørgeskemaer Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008 Spørgeskema Segment: Borgere Først lidt om dig selv 1. Hvad er din senest afsluttede uddannelse? (1) Grundskole (folkeskole,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

Betændelse i ryggens knogler

Betændelse i ryggens knogler Patientinformation Betændelse i ryggens knogler Infektionsmedicinsk Afdeling Q Denne pjece er til dig, som har fået påvist betændelse i en knogle i ryggen - eller som er ved at få undersøgt, om du har

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune

Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune Region Nordjylland har i samarbejde med Aalborg Universitetshospital, Aalborg Kommune og Falck udarbejdet en mobil blodprøvetagningsordning for borgere i Aalborg

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Landslægeembedet. Vejledning vedrørende CTD (Carnitin Transporter Defekt) blandt færinger bosat i Grønland.

Landslægeembedet. Vejledning vedrørende CTD (Carnitin Transporter Defekt) blandt færinger bosat i Grønland. Landslægeembedet Vejledning vedrørende CTD (Carnitin Transporter Defekt) blandt færinger bosat i Grønland. Den 1. juli 2010 Baggrund CTD (Carnitin Transporter Defekt) er en recessivt arvelig sygdom, der

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Borgere: BILAG 2: Svartabeller. Svar på spørgsmål 17 om prioritering af indholdskategorier er placeret sidst i dette dokument.

Borgere: BILAG 2: Svartabeller. Svar på spørgsmål 17 om prioritering af indholdskategorier er placeret sidst i dette dokument. BILAG : Svartabeller Svar på spørgsmål 7 om prioritering af indholdskategorier er placeret sidst i dette dokument. Borgere:. Hvad er din senest afsluttede uddannelse? Grundskole (folkeskole, efterskole

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DATABLADE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-06-18 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE... 2 4.1

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Patientvejledning. Mavesår

Patientvejledning. Mavesår Patientvejledning Mavesår Hvad er et mavesår? Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og uden sår. Hvis slimhindens modstands kraft svækkes, kan mavesyren ødelægge slimhinden

Læs mere

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt.

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter 1 årigt projekt Formål: Udbrede kendskabet til de

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

DEKS informerer April

DEKS informerer April Dette DEKS informerer indeholder: Laboratoriestamdata Nyt EQA-program, hurtig tilmelding Bilirubin og ABL Clostridium difficile fra UKNEQAS, program 3776 UK Nye komponenter og ændringer i HK-kontrolmaterialerne

Læs mere

Bestil serviceopgaver Bestillersiden

Bestil serviceopgaver Bestillersiden Bestil serviceopgaver Bestillersiden Indhold: Log-in til bestillersiden Bestilling af patienttransport Bestilling af mobilisering Bestilling af ny seng Bestilling af afhent seng Bestilling af en anden

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex April 2015 Indholdsfortegnelse Login og opstart af AmbuFlex...3 Visitation til AmbuFlex...4 Ændring af forløbstype...4 Stamdata...5

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om stabile hjertekramper Pakkeforløb for hjertesygdomme PakkeForløb- stabile hjertekramper I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn Svarrapport 13 praksis Pilot 26 Hovedbudskaber Bedre anamnese i almen praksis synes at medføre at: 1. 21% af de, der angiver mistanke om CAVE PENICILLIN

Læs mere

HALSBRAND OG SUR MAVE

HALSBRAND OG SUR MAVE Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller fedtrige måltider. Andre kender til mavesmerter, hvor lysten til kaffe og stærk mad forsvinder.

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Vitamin D rekvisitionsmønster

Vitamin D rekvisitionsmønster Vitamin D rekvisitionsmønster 1 2 3 Figuren viser at fald i antal vitamin D fra 1.kvt. 2016 til 1.kvt. 2017 ses både hos læger der bestiller vitamin D ofte og læger der bestiller vitamin D sjældnere. 4

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

Til: Patientsikkerhedsrådet. Notat om parakliniske undersøgelser i praksissektoren

Til: Patientsikkerhedsrådet. Notat om parakliniske undersøgelser i praksissektoren . Koncern Plan og Udvikling Enhed for Patientsikkerhed Til: Patientsikkerhedsrådet Afsnit 023 Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre Telefon 38623862 Direkte 38626964 Fax 36323607 Web www.regionh.dk

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Den studerende kan efter endt undervisning kunne: Selvstændigt beskrive og udføre en smear-tagning i den rigtige rækkefølge Selvstændigt

Læs mere

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker findes hos ca: 25% om morgenen 50% bliver forurenet i løbet af dagen 75% er forurenet om aftenen STAFYLOKOKKER Stafylokokker

Læs mere

Forebyggelse af urinvejsinfektioner

Forebyggelse af urinvejsinfektioner Forebyggelse af urinvejsinfektioner Hvorfor fokus på UVI? Udsagn fra hjemmeplejen og plejecentre jeg synes vi har så mange urinvejsinfektioner Undervisning gav indikation på flere indsatsområder: Opbevaring

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen februar 2012 September 2011 Brugermanual Se laboratoriesvar på Laboratoriesvarportalen Fra lægesystemet: Klik på din: Labsvar - sundhed.dk knap eller tilsvarende. Fra WebReq : Klik

Læs mere

- om behandling med CellCept

- om behandling med CellCept Patientinformation - om behandling med CellCept - Mycophenolatmofetil Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Information om behandling med CellCept (Mycophenolatmofetil) CellCept

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere