REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013"

Transkript

1 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen, Pi Maria Muurholm, Laurits Lykkeskov Gran. Afbud: Anette Raaby Under pkt. 1 og 2 deltog uddannelseschef Kaj Sørensen. 1. SIDEN SIDST NYT GULV I DEN GAMLE IDRÆTSHAL Nyt gulv i den gamle hal. I forlængelse af vandskaden i den gamle hal har det vist sig nødvendigt at lægge et helt nyt gulv for at undgå risiko for skimmelsvamp. Erik Olesen redegjorde for, hvorledes vi, som følge af vandskaden i den gamle hal, nu får lagt et nyt halgulv for at undgå risikoen for udvikling af skimmelsvamp. Vi overvejer at renovere hallen på et senere tidspunkt, så der opsættes Troltex på væggene og sættes nye yderdøre i. KARAKTERGENNEMSNIT Studenterårgangen 2013 opnåede et gennemsnit på 7,7. Dette placerer Silkeborg Gymnasium på en 10.plads blandt landets gymnasier. Landsgennemsnittet var 7,1. Der vedlægges en oversigt over resultaterne. (Bilag 1). Erik Olesen redegjorde kort for Silkeborg Gymnasiums placering blandt landets gymnasier. 90% af eleverne på SG har et karaktergennemsnit på over 6,5 fra Folkeskolens Afgangsprøve og har dermed et godt udgangspunkt for at opnå gode

2 resultater i løbet af gymnasietiden på SG. Derudover har vi et fantastisk undervisningsmiljø på SG, som også i høj grad er med til at sikre, at eleverne lærer meget i deres gymnasietid. 2. ØKONOMI A Der forventes et resultat på ca. 3 millioner kroner i Af budgetopfølgningen for 3.kvartal 2013 fremgår det, at indtægterne har været godt 2 millioner kr. større end forudsat i budget 2013, og at udgifterne til bygningsdrift har været godt 1,5 millioner større end oprindeligt forudsat (Bilag 2). Kaj Sørensen konstaterede, at økonomien ser fornuftig ud, og at periodens hovedtendenser ligger i forlængelse af tendenserne i tredje kvartal. Kaj Sørensen vurderer, at overskuddet bliver i størrelsesordenen 3-4 mio. kr. Et par usikkerhedsmomenter i det reelle overskud er dog dels revisionens endelige vurdering af, hvor meget der kan straksafskrives i forbindelse med dette års renoveringsarbejde og hvor stor gælden til lærerne ender med at blive. Formanden udtrykte på bestyrelsens vegne stor tilfredshed med budgetopfølgningen. B. Budget Vedlagte budgetforslag er udarbejdet ud fra de kendte forudsætninger pr. 27.november I henhold til forslaget forventes skolens indtægter for 2014 at være på 116 millioner kr., og der budgetteres med et resultat på 2 millioner kroner. Imidlertid er det i den afsluttende fase af finanslovsforhandlingerne besluttet at tilbageføre den såkaldte omstillingsreserve for 2014 på 149,5 millioner kr. til gymnasierne. Tilbageførslen vil ske i form af en forhøjelse af taksterne. De præcise konsekvenser for Silkeborg Gymnasium er ikke kendte i skrivende stund, men vi forventer en ekstraindtægt på omkring 1,5 millioner kr. Der er redegjort for budgettet og forudsætningerne i vedlagte notat, der vil blive gennemgået på mødet. (Bilag 3). Kaj Sørensen gennemgik budget 2014 med henvisning til den nyligt vedtagne finanslov, som lægger op til besparelser på området. Besparelserne bliver dog ikke helt så store, som først antager, idet omstillingsreserven er lagt ud til skolerne. For SG betyder det en forøget indtægt i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. Vi forventer samme aktivitetsniveau på undervisnings- og aktivitetsområdet som i dette år samtidig med, at vi kan afholde en række renoveringsudgifter (fx i forbindelse

3 med istandsættelse af pedelboligen, som fremover skal indeholde en række mødelokaler). En økonomisk trussel for SG i fremtiden vil afhænge af udformningen af det kommende sociale taxameter. Formanden udtrykte stor tilfredshed med budgettet, som bestyrelsen efterfølgende godkendte. 3. BYGGERI Bestyrelsen modtog d. 18.november en redegørelse for pavillonsagen. Der har siden da været afholdt to møder med Årstiderne Arkitekter om en regulær tilbygning. Planen er et byggeri for enden af C-fløjen på ca. 800 kvm, der skal rumme de kunstneriske fag billedkunst, design, drama, dans og mediefag. Dette vil indebære et tiltrængt løft til især drama/dans og billedkunst/design, samtidig med at vi får en tilvækst på fem undervisningslokaler. Årstiderne Arkitekter arbejder på et projektforslag, som vi forventer at kunne fremlægge på bestyrelsesmødet. Erik Olesen redegjorde for to projektforslag fra Arstiderne Arkitekter. De to forslag minder om hinanden, idet de begge tager udgangspunkt i, at de kunstneriske fag får deres tilhørsforhold til området. Lokalerne skal imidlertid også kunne anvendes til en række andre formål, herunder undervisning i de øvrige fag. I den ene model bliver der fem nye lokaler, i den anden model bliver der seks nye lokaler. Det bliver prisen på de to modeller, der kommer til at afgøre, hvilken vi vælger. Bestyrelsen godkendte planerne om at sætte de to modeller i licitation, og at rektor efterfølgende må vurdere hvilket projekt, der realiseres. 4. UNDERSØGELSE AF DE UNGES UDDANNELSESVALG I tilknytning til bestyrelsens tidligere drøftelser af markedsføring iværksatte vi en undersøgelse af elevernes ungdomsuddannelsesvalg. Undersøgelsens hovedkonklusioner er: o o Silkeborg Gymnasium tiltrækker de rigtige elever. Ungdomsuddannelsesvalg er et identitetsvalg.

4 o Gymnasiet giver mange fremtidsmuligheder. o Brobygning er vigtig. o Langsigtet pleje af renommé er væsentligt. Undersøgelsen vil blive gennemgået på mødet. (Bilag 4). Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde. 5. MOTIVATION I forlængelse af bestyrelsens evaluering af bestyrelsesarbejdet, herunder ønsket om dagsordenspunkter, der lægger op til debat, har vi sat nærværende punkt om motivation på dagsordenen. Hvad er det der motiverer lærere (mennesker)- tid, penge, skulderklap.? Vicerektor Tina Mikkelsen lægger op til debat på grundlag af hendes masterafhandling i ledelse. Tina Mikkelsen gennemgik kort de centrale motivationsfaktorer gennem tiden; sult, belønning og straf samt engagement. Hvor det i tidlige tider var sult, der motiverede mennesker til at gå på jagt og opdyrke jorden, blev arbejde sidenhen udført for at få en belønning (løn) eller for at undgå en straf. Denne tanke om straf og belønning som motivationsredskab har fulgt os hele vejen op gennem det 20. århundrede og faktisk helt frem til i dag. Mange forskningsstudier viser, at menneskers engagement er afhængig af graden af autonomi, ønsket om at dygtiggøre sig (mastery) og følelsen af at det arbejde, som man udfører, er vigtig for andre mennesker måske endda en del af en højere sags tjeneste. Undersøgelser viser, at hvis basislønnen er rimelig, så fører belønning og straf af typen if-then ikke til en øget motivation hos medarbejderne tværtimod. En belønning, der er bagudrettet ( now-that ) kan i modsætning hertil have en motiverende effekt. Tina Mikkelsen fremlagde kort resultaterne af en motivationsundersøgelse blandt 10 lærere på SG. Lærerne tilkendegav entydigt, at den største motivationsfaktor er eleverne, mens ledelsen og engangstillæg var de kategorier, som blandt de opstillede kategorier, oplevedes som værende mindst motiverende. Punktet genoptages på det kommende møde. 6. EVENTUELT Formanden takkede bestyrelsen for det gode samarbejde i det forløbne år, og han ønskede alle en god jul og et godt nytår med en lille pose indeholdende hjemmelavede juledelikatesser fra gymnasiets kantine.

5 Referat v/ Vicerektor Tina Riis Mikkelsen 12. december, 2013 Referatet godkendt: Knud Erik Bang Helle Risvig Nielsen Flemming Heiberg Niels Ole Holck Andersen Søren Kristensen Erik Olesen Huno K. Jensen Pi Maria Muurholm Anette Raaby Laurits Lykkeskov Gran

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 9.12.2014

Referat fra bestyrelsesmøde 9.12.2014 fra bestyrelsesmøde 9.12.2014 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Stefanie

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning)

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Dato: 13-01-2010 Referat CJ/ST Møde: Mødetidspunkt: Mødested: Bestyrelsesmøde Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Deltagere: Steen Tinning Jakob

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. december 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Rybners. Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3

Bestyrelsesmøde på Rybners. Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Formand Axel Momme (AM) Næstformand Leif Hermansen (LH) Erling Berg Thomsen (EBT) Helle Pedersen (HP) Peter Bodenhoff (PB) Annette Skovgaard Karsten Rieder (KRI) Erik Gaj Nielsen (EGN) Anine Aakjær Jensen(AAJ)

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere