Skimmelsvampevækst i organiske isoleringsmaterialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skimmelsvampevækst i organiske isoleringsmaterialer"

Transkript

1 Notat Skimmelsvampevækst i organiske isoleringsmaterialer Nærværende notat fremhæver en række konklusioner vedrørende skimmelsvampevækst i organiske isoleringsmaterialer. Notatet bygger hovedsageligt på delredegørelserne (Tobin, Johansson & Olsson, 2001) og (Nielsen, 2002). Delredegørelserne er vedlagt som henholdsvis bilag a (Tobin, Johansson & Olsson, 2001; dansk oversættelse), bilag b (Tobin, Johansson & Olsson, 2001, svensk originaltekst) og bilag c (Nielsen, 2002). Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet Morten Hjorslev Hansen 10. dec Journal nr. F5-008/19 ID-nr. Antal eksemplarer: Betegnelsen organisk isolering bruges i dette notat i den snævre betydning cellulose, papir og hør anvendt til varmeisolering af bygningskonstruktioner og ikke i den bredere betydning, hvor også skumplastprodukter, som fx ekspanderet polystyren (EPS) og polyurethanskum, er omfattet. Kritisk fugtniveau for isoleringsmaterialerne Uimprægneret organisk isolerings modstandsevne mod vækst af skimmelsvampe kan sammenlignes med træs. Figur 1 viser betingelserne for begyndende vækst af skimmelsvampe på træ - her savskåret fyrretræ. Det kritiske fugtniveau for skimmelsvampevækst på træ er generelt % relativ luftfugtighed. Af figur 1 ses endvidere, at det kritiske niveau også afhænger af eksponeringstiden og temperaturen. Der er påvist en klar betydning af imprægnering med bor, som reducerer skimmelsvampevækst på organisk isolering betydeligt. Desværre findes der ikke umiddelbart tilgængelige oplysninger om skimmelsvampevækst i borimprægneret organisk isolering, som muliggør fremstilling af et diagram svarende til det i figur 1 viste. Relativ luftfugtighed (%) uger For koldt 4-8 uger For varmt > 8 uger 80 For tørt Temperatur ( C) Figur 1. Betingelser for begyndende vækst af skimmelsvampe på savskåret fyrretræ. Data fra (Hukka & Viitanen, 1999).

2 Isoleringsmaterialer anvendt i konstruktioner Side 2 af 15 Konstruktioner der indeholder træ Da anvendelse af træ og ikke-imprægneret organisk isolering stor set forudsætter samme krav vedrørende fugtforhold anses konstruktioner, der indeholder træ og organisk isolering, ikke for at være mere fugtfølsomme end konstruktioner, der indeholder træ og uorganisk isolering, og det sædvanlige projekteringsgrundlag kan anvendes. Konstruktioner af murværk, porebeton, letklinkerbeton og beton Såfremt det sikres, at fugtforholdene i disse konstruktioner ikke bliver værre end fugtforholdene i konstruktioner, der indeholder træ, vil det næppe give anledning til problemer. Problemet kan her være, at fx murværk normalt ikke kan forudsættes tæt over for slagregn. For at kunne opnå en acceptabel fugtsikkerhed anbefales det derfor, indtil videre, kun at anvende imprægnerede isoleringsmaterialer og kun i relativt godt beskyttede mure (mure i 1- etages bygninger med stort udhæng). Vandskaders betydning Vandskader vil kunne ødelægge såvel konstruktioner isoleret med organisk isolering som konstruktioner isoleret med uorganisk isolering. Udvaskningen af imprægneringsmidlerne fra organisk isolering er lav under normalt forekommende fugtforhold, men ved direkte vandskade vil udvaskning kunne finde sted, hvilket vil reducere modstandsevnen mod skimmelsvampevækst. Litteraturliste Hukka, A. & Viitanen, H.A A mathematical model of mould growth on wooden material. Wood Science and Technology 33 (1999) Nielsen, P. A Kommentarer til "Risk för påväxt av mögel i cellulosafiberisolering. Statens Byggeforskningsinstitut. F Tobin, L. Johansson, P. & Olsson, L Risk för påväxt av mögel i cellulosafiberisolering, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Energiteknik/Byggnadsfysik, Notat.

3 Bilag a Side 3 af 15 Lars Tobin, Pernilla Johansson og Lars Olsson Risiko for vækst af skimmel i cellulosefiberisolering SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Energiteknik/Byggnadsfysik 2001 Dansk oversættelse ved Morten Hjorslev Hansen

4 Risiko for vækst af skimmel i cellulosefiberisolering (oversættelse) Lars Tobin Pernilla Johansson Lars Olsson SP Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut, Energiteknik/Byggnadsfysik Nedenstående rapport er baseret på afrapporterede forsøg (se litteraturlisten) samt på SPs erfaringer fra skadesudredninger i felten og fra installationskontroller af løsfyldsisoleringer i tagrum, som er udført af SP siden begyndelsen af 1980'erne. Søgning af litteratur er foretaget i BYGGDOK, LUKAS, ARBLINE og LIBRIS. Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska Högskolan samt Lunds Tekniska Universitet er blevet kontaktet. Rapporten er begrænset til svenske erfaringer. Skimmelresistens og betydningen af kemisk imprægnering I et skimmelresistensforsøg (Johansson 1996), hvor cellulosefiberisolering blev eksponeret for høj relativ fugtighed (95-100%) i fire uger, blev det konstateret at isoleringen kunne angribes af skimmelsvamp i varierende grad. De prøvede materialer bestod af imprægneret (imprægneringsmiddel af os ukendt) og uimprægneret mekanisk defibreret træ samt genbrugspapirbaseret isolering imprægneret med borsyre og borax. Rigelig vækst kunne konstateres på det defibrerede træ, som var uimprægneret. Den øvrige isolering havde ringe eller ingen vækst, medens kutterspåner, som blev anvendt som kontrol i forsøget, var kraftigt angrebne af skimmelsvamp. Dette tyder på, at imprægneringen, som tilsættes i brandbeskyttende øjemed, også kan beskytte materialet mod angreb af skimmelsvamp. Omfordeling af bortilsætningsstoffer i cellulosefiberisolering under indvirkning af fugtdiffusion har i laboratoriemiljø vist sig at være lav (Lundblad, Björk & Ödeen 1995). Prøver fra cellulosefiberisolering fra tagrum er på SP blevet analyserede med hensyn til tilbageværende mængder af imprægneringsmiddel. Udvaskningen af de kemiske forbindelser har vist sig at være lav ved normale forhold, det vil sige inden for det hygroskopiske område. Bor er i feltforsøg med imprægneret træ blevet udvasket relativt hurtigt (under detektionsgrænsen når måling er blevet foretaget efter et år). (Johansson et al 1998). Hvorvidt de samme udvaskningsforhold gælder for alle materialer, når de udsættes for høj fugtbelastning, kan vi ikke drage nogle konklusioner om. På markedet forekommer der produkter, som ikke er imprægnerede med brandbeskyttelsesmidler, for eksempel halmprodukter, ubehandlede træspåner etc. Erfaringer fra skadesudredninger viser, at i de tilfælde, hvor fugtskader opstår i konstruktioner med sådan isolering, bliver væksten på denne omfattende efter en relativt kort tid, specielt hvis en etableret vækst findes på materialet allerede ved indbygningen. I de tilfælde, som refereres til herover, er den relative fugtighed oftest høj, op mod %. Det kan dog ikke udelukkes, at skader også kan forekomme ved lavere fugtniveauer, selv om erfaringer fra skadesudredninger viser, at skader forværres med stærkt fugtige materialer. Betydningen af rigtig konstruktionsudformning I konstruktioner, hvor celluloseisolering indgår, findes der materialer (ubehandlet træ), som er mindre modstandsdygtige mod skimmel end isoleringen. Skadeskriterierne fastsættes derfor ikke med hensyn til isoleringens skimmelresistens, men derimod til de omkringliggende materialer. Konstruktioner med celluloseisolering skal derfor dimensioneres med hensyn til gængse skadeskriterier for skimmelvækst. Træ kan angribes af skimmel ved en relativ fugtighed på % (Viitanen & Ritschkoff 1991). Erfaringer med hensyn til fugtskader i forbindelse med celluloseisoleringsanvendelse er i første færd begrænset til fejl i konstruktionsudformningen, såsom utilstrækkelig lufttæthed, indsivning af vand gennem ydertagskonstruktioner, lækage af vand fra installationer samt byggefugt. Skader har således ikke kunnet forhindres gennem valg af materiale men er alene betingede af konstruktionsløsningen og fejl i udførelsen.

5 2 Celluloseisolerings hygroskopiske egenskaber kan både have en positiv og en negativ effekt på konstruktionen. Eksempelvis kan korte perioder med høj relativ fugtighed dæmpes (Olsson & Ehnlund 2000). For andre konstruktioner har effekten dog vist sig at have mindre betydning såsom i udeluftsventilerede kolde loftsrum (Samuelson 1992, Samuelson 1995). En negativ effekt vil kunne være, at fugt, som akkumuleres i en kold periode, ikke tillades at tørre tilstrækkeligt hurtigt ud, og stadigvæk er til stede i varmere perioder med et mere mildt klima. Med en rigtigt opbygget konstruktion er dette dog ikke et problem. (http://www.ekofiber.se/ost1.gif) I Sverige er der i de senere år bygget et antal huse med økologisk fortegn, hvor celluloseisolering er blevet anvendt, og hvor konstruktionsudformningerne har været helt fejlagtige. Dette har ført til skader (Sikander 1996). I forbindelse med installation anvendes af og til den såkaldte Wet-spray-metode. Fugt tilsættes her isoleringen ved sprøjtningen, hvilket øger risikoen for at isoleringen bliver angrebet af skimmel. Når celluloseisolering indblæses i eksisterende konstruktioner, skæres der huller i konstruktionen. Disse kan indimellem være vanskelige at lukke lufttæt, hvilket kan føre til, at fugtkonvektion opstår bagefter, og dermed øges risikoen for skimmelangreb. I et forsøg med to identiske huse i det nordlige Sverige kunne det konstateres. at en bygning isoleret med celluloseisolering havde en mindre luftutæthed gennem klimaskærmen end en bygning isoleret med let mineraluldsisolering (ref). Ved at celluloseisoleringen er mere lufttæt end mineraluld, bidrager den til hele husets lufttæthed (Olsson & Ehnlund 2000). Dette har en positiv indvirkning på bygningens energiforbrug og i et vist omfang også på fugtsikkerheden og risikoen for angreb af skimmel. Sammenfatning Brugen af celluloseisolering medfører ikke, at konstruktionerne hver især bliver ubetinget mere fugtsikre eller kan forbindes med forekomst af flere skader. Fugtsikkerheden er først og fremmest et konstruktionsudformningsspørgsmål og et udførelsesspørgsmål. Dette forudsætter da, at materialerne initialt ikke er bevoksede med skimmel, hvilket er et generelt krav for samtlige byggematerialer. Litteraturliste Undersøgelser som der refereres til i rapporten JOHANSSON, P. Utveckling av mögel och elak lukt på byggmaterial -1 Mögelpåväxt på cellulosafiberisolering - 2 Jordkontamination och elak lukt (Udvikling af skimmelsvampe og dårlig lugt fra byggematerialer - 1 Skimmelsvampevækst på cellulosefiberisolering - 2 Forureninge med jord og dårlig lugt), 20- poängsarbete i Mykologi, september 1996, Göteborgs Universitet, GÖTEBORG. LUNDBLAD, D. ÖDEEN, K. BJÖRK, F. Undersökning av rörlighet i cellulosaisolering, (Undersøgelse af bevægelighed (af bor) i celluloseisolering), Avdelningen för Byggnadsmaterial, Kungliga Tekniska Högskolan, TRITA.BYMA 1995:10, oktober 1995, STOCKHOLM. OLSSON, L. EHNLUND, A. Torra tak - undersökning av oventilerat parallelltak med underlagstaksprodukten Tyvek Pro samt undersökning av cellulosaisoleringens fuktegenskaper, (Tørre tage - undersøgelse af uventileret paralleltag med

6 3 undertagsproduktet Tyvek Pro samt undersøgelse af celluloseisoleringens fugtegenskaber), SP AR 2000:26, september 2000, BORÅS. SAMUELSON, I. Fuktbalans i kalla vindsutrymmen-betydelsen av ventilation och val av isolering (Fugtbalance i kolde tagrum - betydning af ventilation og valg af isolering), SP Rapport 1995:68, BORÅS SAMUELSON, I. Fuktsäkrare byggnadsdelar, (Mere fugtsikre bygningsdele). SP AR 1992:17. Reviderad april SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Energiteknik/Byggnadsfysik. SIKANDER, E. Fuktsäkerhet hos några typer av byggnadskonstruktioner, (Fugtsikkerhed hos nogle typer af bygningskonstruktioner), SP Rapport 1996:34, BORÅS. SUNDSTRÖM; J: DAVIDSSON; T: Hygroskopiska isolermaterials fuktpåverkan i en konstruktion, (Hygroskopiske isoleringsmaterialer fugtpåvirkning i en konstruktion), Byggnadsingenjörsprogrammet- Examensarbete 1/1995, Högskolan i Borås, BORÅS. VIITANEN, H & RITSCKOFF, A-C Mould growth in pine and spruce sapwood in relation to air humidity and temperature, (Skimmelsvampevækst i fyr og gran splintved i afhængighed af luftfugtighed og temperatur), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Rapport / Institutionen för virkeslära : 221, UPPSALA. Undersøgelser som grænser op til problemstillingen ADAMSON, B. Fuktsäkerhet i framtida byggnader- en sammansfattning av ett projekt, (Fugtsikkerhed i fremtidige bygninger - en sammenfatning af et projekt), Avd. för byggnadskonstruktionslära, Lunds Tekniska Högskola, Rapport TABK 97/3043. LUND BROMAN, T. Kvarngården-trähus i tre våningar, (Kvarngården - træhus i tre etager), Rapport TABK 97/3042, Lunds Tekniska Högskola, LUND BLUCHER, J.L. Cellulosafiber som isolering, (Cellulosefiber som isolering), Institutionen för byggnadsmaterial, Examensarbete, Rapport TVBM-5042, LUND HAGENTOFT, C-E. HARDERUP, E. Moisture Condition in a North Facing Wall with Cellulose Loose Fill Insulation: Construction with and without Vapour Retarder and Air Leakage, (Fugtforhold i en nordvendt væg med celluloseløsfyldsisolering: konstruktion med og uden dampspærre og luftutæthed), Chalmers Tekniska Högskola och Lunds Tekniska Högskola.GÖTEBORG LUNDBLAD, D. ÖDEEN, K. BJÖRK, F. Transport av luft, spårgas och fukt i cellulosaisolering, (Transport af luft, sporgas og fugt i celluloseisolering), Avdelningen för Byggnadsmaterial, Kungliga Tekniska Högskolan, TRITA-BYMA 1995:11, reviderad version, STOCKHOLM SIKANDER, E.OLSSON-JONSSON, A. Lufttäthet i hus med träregelstomme och utan plastfolie, (Lufttæthed i hus med træskelet og uden plastfolie), SP Rapport 1997:34, BORÅS.

7 4 ÅBERG, O. Cellulosaisolering i parallelltak utan ångspärr- fältmätningsstudie av temperatur och fukt i ett parallelltak, (Celluloseisolering i paralleltag uden dampspærre - feltmålingsundersøgelse af temperatur og fugt i et paralleltag), Avdelningen för byggnadskonstruktionslära, Lunds Tekniska Högskola, Rapport TABK 96/3041, LUND Artikler som grænser op til problemstillingen ELMARSSON, B. NEVANDER, L.E. Mineralull och cellulosafiber- inverkan av fuktkapacitet, (Mineraluld og cellulosefiber - betydning af fugtkapacitet), Bygg&teknik, nr 3, april 1995, sid HARDERUP, L.E. Kvarngårdens cellulosa, (Kvarngårdens cellulose), Byggforskning, nr 2, 1996, sid OLSSON, L. Torra tak, (Tørre tage), Bygg&teknik, nr 2, 2001, sid OLSSON, L. Cellulosaisoleringens fuktegenskaper, (Celluloseisoleringens fugtegenskaber), Bygg&teknik, nr 2, 2001, sid SANDBERG, P.I. Fuktsäkerhet i ekologiskt byggande, (Fugtsikkerhed i økologisk byggeri), Byggforskning, nr 2, 1996, sid SERKITJIS, M. WAHLGREN, P. Är vindskydd på ventilerade vindsbjälklag onödigt, (Er vindbræt i ventilerede tagrum unødvendigt?), Bygg&teknik, nr 2, 2001, sid

8 Bilag b Side 8 af 15 Lars Tobin, Pernilla Johansson og Lars Olsson Risk för påväxt av mögel i cellulosafiberisolering SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Energiteknik/Byggnadsfysik 2001

9 Risk för påväxt av mögel i cellulosafiberisolering Lars Tobin Pernilla Johansson Lars Olsson SP Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut, Energiteknik/Byggnadsfysik Nedanstående rapport baseras på avrapporterade försök (se litteraturlista) samt på SPs erfarenheter från skadeutredningar i fält och från installationskontroller av lösfyllnadsisoleringar på vindsbjälklag som utförs av SP sedan början av 1980-talet. Sökning av litteratur har gjorts i BYGGDOK, LUKAS, ARBLINE och LIBRIS. Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska Högskolan samt Lunds Tekniska Universitet har kontaktats. Rapporten begränsas till svenska erfarenheter. Mögelresistens och betydelse av kemisk impregnering I ett mögelresistensförsök (Johansson 1996) där cellulosafiberisolering exponerades för hög relativ fuktighet (95-100%) under fyra veckor konstaterades att isoleringen kunde angripas av mögelsvamp i varierande grad. De provade materialen bestod av impregnerat (impregneringsmedel ej känt för oss) och oimpregnerat mekaniskt defibrerad trä samt returpapperbaserad isolering impregnerad med borsyra och borax. Riklig påväxt kunde konstateras på det defibrerade trä som var oimpregnerat. Övrig isolering hade ringa eller ingen påväxt, medan kutterspån som användes som kontroll i försöket var kraftigt angripet av mögelsvamp. Detta tyder på att impregneringen, som tillsätts i brandskyddande syfte, också kan skydda materialet mot angrepp av mögelsvamp. Omfördelningen av bortillsatser i cellulosafiberisolering under inverkan av fuktdiffusion har i laboratoriemiljö visat sig vara låg (Lundblad, Björk & Ödeen 1995). Prover från cellulosafiberisolering från vindsbjälklag har på SP analyserats med avseende på kvarvarande mängder av impregneringsmaterial. Urlakningen av de kemiska ämnena har visat sig vara låg vid normala förhållanden, det vill säga inom det hygroskopiska området. Bor har i fältförsök med impregnerat trä urlakats relativt fort (under detektionsgränsen då mätning gjorts efter ett år). (Johansson et al 1998). Huruvida samma urlakningsförhållanden gäller för alla material då de utsätts för hög fuktbelastning kan vi inte dra några slutsatser om. På marknaden förekommer produkter som inte är impregnerade med brandskyddsmedel exempelvis halmprodukter, obehandlat träspån etc. Erfarenheter från skadeutredningar visar att i de fall fuktskador uppstår i konstruktioner med sådan isolering blir påväxten blir påväxten på denna omfattande efter en relativt kort tid, speciellt om en etablerad påväxt finns på materialet redan vid inbyggnaden.. I de fall som refereras till ovan är den relativa fuktigheten oftast hög, upp emot %. Det kan dock inte uteslutas att skador även kan uppkomma vid lägre fuktnivåer, även om erfarenheter från skadeutredningar visar att skador förknippas med kraftigt fuktiga material. Betydelsen av riktig konstruktionsutformning I konstruktioner där cellulosaisolering ingår finns material (obehandlat trä) som är mindre motståndskraftigt mot mögel än isoleringen. Skadekriterierna sätts därför inte med hänsyn till isoleringens mögelresistens, utan intilliggande materials. Konstruktioner med cellulosaisolering skall därför dimensioneras med hänsyn till gängse skadekriterier för mögelpåväxt. Trä kan angripas av mögel vid en relativ fuktighet på % (Viitanen & Ritschkoff 1991). Erfarenheter avseende fuktskador i samband med cellulosaisoleringsanvändning är i första hand förknippad med brister i konstruktionsutformningen, såsom otillräcklig lufttäthet, inläckage av vatten genom yttertakskonstruktioner, läckage av vatten från installationer samt byggfukt. Skador har således inte kunnat förhindras genom val av material utan är enbart betingade av konstruktionslösning och felutförande. Cellulosaisoleringarnas hygroskopiska egenskaper kan ha både en positiv och negativ effekt på konstruktionen. Exempelvis kan korta perioder med hög relativ fuktighet

10 2 dämpas (Olsson & Ehnlund 2000). För andra konstruktioner har effekten dock visat sig ha mindre betydelse såsom i uteluftsventilerade kalla vindsutrymmen (Samuelson 1992, Samuelson 1995). En negativ effekt skulle kunna vara att fukt som ackumulerats under en kall period inte tillåts torka ut tillräckligt snabbt utan finns kvar under varmare perioder med mer gynnsamt klimat. Med rätt uppbyggd konstruktion är detta dock inte ett problem.(http://www.ekofiber.se/ost1.gif) I Sverige har det under senare år byggts ett antal hus med ekologiska förtecken där cellulosaisolering använts och där konstruktionsutformningarna varit helt felaktiga. Detta har lett till skador (Sikander 1996). I samband med installation används ibland den så kallade Wet-spray metoden. Fukt tillförs då isoleringen vid sprutning, vilket ökar risken för att isoleringen skall angripas av mögel. När cellulosaisolering sprutas i befintliga konstruktioner tas hål upp i konstruktionen. Dessa kan ibland vara svårt att försluta lufttätt, vilket kan leda till att fuktkonvektion kan uppstå i efterhand och därmed finns en ökad risk för mögelangrepp. I ett försök med två identiska hus i norra Sverige kunde konstateras att en byggnad isolerad med cellulosaisolering hade en lägre luftläckage genom klimatskärmen än en byggnad isolerad med lätt mineralullsisolering (ref). Genom att cellulosaisoleringen är mer lufttät än mineralull bidrar den till hela husets lufttäthet (Olsson & Ehnlund 2000). Detta har en gynnsam inverkan på byggnadens energihushållning och i viss mån även på fuktsäkerheten och risk för angrepp av mögel. Sammanfattning Bruket av cellulosaisolering medför inte att konstruktionerna vare sig blir avgjort mer fuktsäkra eller kan förknippas med uppkomsten av fler skador. Fuktsäkerheten är i första hand en konstruktionsutformningsfråga och en utförandefråga. Detta förutsätter då att materialen initialt inte är påväxta av mögel, vilket är ett generellt krav för samtliga byggmaterial. Litteraturlista Undersökningar refererade till i rapporten JOHANSSON, P. Utveckling av mögel och elak lukt på byggmaterial -1 Mögelpåväxt på cellulosafiberisolering - 2 Jordkontamination och elak lukt, 20- poängsarbete i Mykologi, september 1996, Göteborgs Universitet, GÖTEBORG. LUNDBLAD, D. ÖDEEN, K. BJÖRK, F. Undersökning av rörlighet i cellulosaisolering, Avdelningen för Byggnadsmaterial, Kungliga Tekniska Högskolan, TRITA.BYMA 1995:10, oktober 1995, STOCKHOLM. OLSSON, L. EHNLUND, A. Torra tak - undersökning av oventilerat parallelltak med underlagstaksprodukten Tyvek Pro samt undersökning av cellulosaisoleringens fuktegenskaper, SP AR 2000:26, september 2000, BORÅS. SAMUELSON, I. Fuktbalans i kalla vindsutrymmen-betydelsen av ventilation och val av isolering, SP Rapport 1995:68, BORÅS SAMUELSON, I. Fuktsäkrare byggnadsdelar. SP AR 1992:17. Reviderad april SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Energiteknik/Byggnadsfysik.

11 3 SIKANDER, E. Fuktsäkerhet hos några typer av byggnadskonstruktioner, SP Rapport 1996:34, BORÅS. SUNDSTRÖM; J: DAVIDSSON; T: Hygroskopiska isolermaterials fuktpåverkan i en konstruktion, Byggnadsingenjörsprogrammet- Examensarbete 1/1995, Högskolan i Borås, BORÅS. VIITANEN, H & RITSCKOFF, A-C Mould growth in pine and spruce sapwood in relation to air humidity and temperature, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Rapport / Institutionen för virkeslära : 221, UPPSALA. Undersökningar som gränsar till frågeställningen ADAMSON, B. Fuktsäkerhet i framtida byggnader- en sammansfattning av ett projekt, Avd. för byggnadskonstruktionslära, Lunds Tekniska Högskola, Rapport TABK 97/3043. LUND BROMAN, T. Kvarngården-trähus i tre våningar, Rapport TABK 97/3042, Lunds Tekniska Högskola, LUND BLUCHER, J.L. Cellulosafiber som isolering, Institutionen för byggnadsmaterial, Examensarbete, Rapport TVBM-5042, LUND HAGENTOFT, C-E.HARDERUP, E. Moisture Condition in a North Facing Wall with Cellulose Loose Fill Insulation: Construction with and without Vapour Retarder and Air Leakage, Chalmers Tekniska Högskola och Lunds Tekniska Högskola.GÖTEBORG LUNDBLAD, D. ÖDEEN, K. BJÖRK, F.Transport av luft, spårgas och fukt i cellulosaisolering, Avdelningen för Byggnadsmaterial, Kungliga Tekniska Högskolan, TRITA-BYMA 1995:11, reviderad version, STOCKHOLM SIKANDER, E.OLSSON-JONSSON, A. Lufttäthet i hus med träregelstomme och utan plastfolie, SP Rapport 1997:34, BORÅS. ÅBERG, O. Cellulosaisolering i parallelltak utan ångspärr- fältmätningsstudie av temperatur och fukt i ett parallelltak, Avdelningen för byggnadskonstruktionslära, Lunds Tekniska Högskola, Rapport TABK 96/3041, LUND Artiklar som angränsar till frågeställningen ELMARSSON, B. NEVANDER, L.E. Mineralull och cellulosafiber- inverkan av fuktkapacitet, Bygg&teknik, nr 3, april 1995, sid HARDERUP, L.E. Kvarngårdens cellulosa, Byggforskning, nr 2, 1996, sid OLSSON, L. Torra tak, Bygg&teknik, nr 2, 2001, sid OLSSON, L. Cellulosaisoleringens fuktegenskaper, Bygg&teknik, nr 2, 2001, sid

12 4 SANDBERG, P.I. Fuktsäkerhet i ekologiskt byggande, Byggforskning, nr 2, 1996, sid SERKITJIS, M. WAHLGREN, P. Är vindskydd på ventilerade vindsbjälklag onödigt, Bygg&teknik, nr 2, 2001, sid

13 Bilag c Side 13 af 15 Peter A. Nielsen Kommentarer til "Risk för påväxt av mögel i cellulosafiberisolering" Statens Byggeforskningsinstitut 2002

14 Notat Kommentarer til Risk för påvăxt av mögel i cellulosafiberisolering Af Lars Tobin, Pernilla Johansson og Lars Olsson, SP Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut, Energiteknik/Byggnadsfysik Begrænsninger Delredegørelsen omhandler kun isoleringsmaterialer, hvori der indgår cellulosefibre. Der indgår således ikke uorganiske isoleringsmaterialer som fx glas- og mineralfiber baserede isoleringsmaterialer andre organiske materialer fx isolering af hør er heller ikke behandlet i delredegørelsen. Delredegørelsen omhandler kun svenske erfaringer, Peter A. Nielsen 08. nov Journal nr. F5-300 Antal eksemplarer: Kemisk imprægnering De svenske forsøg og erfariger stemmer godt overens med de danske, nemlig at imprægnering af cellulosefiberisolering med borsyre og borax giver materialet en god modstandsevne mod vækst af skimmelsvampe. Udvaskningen af imprægneringsmidlerne er lav ved almindelige fugtforhold, men feltforsøg med bor-imprægneret træ tyder på, at der kan ske en kraftig udvaskning sted under mere fugtige forhold. Der er behov for at undersøge udvaskningen af imprægneringsmidlerne under fugtige forhold. Svenske erfaringer med at uimprægnerede cellulosefiberholdige isoleringsmaterialer i løbet af kort tid kan få omfattende vækst af skimmelsvampe, især hvis der har været tidligere vækst på materialet stemmer ligeledes godt med danske forsøg og erfaringer. Design af konstruktion I delredegørelsen er anført at i konstruktioner hvori der indgår cellulose baseret isolering indgår materialer (træ) der er mindre modstandsdygtig mod skimmelsvampe end isoleringen. Det må være under forudsætning af at isoleringsmaterialet er imprægneret mod skimmelsvamp. Svenske erfaringer med skader i forbindelse med cellulosefiberisolering er først og fremmest forbundet med fejl i udformningen af konstruktionerne, herunder utilstrækkelig lufttæthed, utætte tagkonstruktioner, lækage af vand samt byggefugt. Dette stemmer også godt med danske erfaringer. Cellulosefiberisoleringernes hygroskopiske egenskaber kan have både positive og negative virkninger. Det er konstateret at cellulosefiberisolering er mere lufttæt end mineraluldsisolering dette kan være en fordel for fugtsikkerheden og dermed for risikoen for angreb af skimmelsvampe. Konklusion Svenske og danske erfaringer er stort set samstemmende. Såfremt cellulosefiberisoleringen er beskyttet mod vækst af skimmelsvampe med borsyre og boraks, så er risikoen for vækst af skimmelsvampe i materialet ikke større end i andre isoleringsmaterialer. Da det er af stor betydning at undgå vækst af skimmelsvampe og andre mikroorganismer i isoleringsprodukter, organiske såvel som uorganiske, er det vigtigt, at disse holdes tørre. Derfor bør konstruktionerne konstrueres,

15 opbygges og vedligeholdes, så risikoen for opfugtning bliver så lille som mulig. Fugtigheden bør kun i korte perioder overskride 75% RF. Fugt vil fremme den biologiske og kemiske nedbrydning af isoleringsprodukter baseret på organiske materialer, hvorved der kan opstå risiko for indeklimaproblemer. Der bør derfor foretages fugttekniske beregninger af de enkelte konstruktioner. Hvor konstruktionerne og isoleringsprodukterne bliver våde, er det vigtigt at at kende betydningen af at en hurtig udtørring af konstruktionene, idet man herved kan undgå sundhedsskadelige påvirkninger af de personer, der opholder sig i bygningen. Side 2 af 2 Når der ses bort fra ureaformaldehydskum (UF-skum) og polyurethanskum så er der i litteraturen kun i få tilfælde beskrevet indeklimaproblemer, som kan henføres til isoleringsprodukter.

By og Byg Resultater 036. Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

By og Byg Resultater 036. Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Resultater 036 Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby -

Læs mere

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader By og Byg Dokumentation Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Tove Andersen Peder Fynholm Morten Hjorslev Hansen Asta Nicolajsen

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Konsekvenser for murværkskonstruktioner. miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer

Konsekvenser for murværkskonstruktioner. miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer J.nr. 75664/98-0056 Konsekvenser for murværkskonstruktioner ved anvendelse af miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer Udført for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Udarbejdet af:

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer 1. udgave, 2003 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Carsten Pedersen Ernst

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af bevaringsværdige bygninger

Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af bevaringsværdige bygninger Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af bevaringsværdige bygninger Undersøgelse af bevaringsværdige boliger i Strandvejskvarteret 2100 Østerbro Diplom Afgangsprojekt DTU BYG 10. juni

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Dokumentation 8 Måling på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Målinger på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Torben

Læs mere

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder -Casestudie og teoretisk analyse af mineralske isoleringsplader Hovedrapport Biorid Dette felt ej malet Biorid Weber Ton Silikat Silikat Silikat Biorid

Læs mere

DMR Skimmel Industrivej 10a 8680 Ry Tlf. 86950655 ry@dmr.dk

DMR Skimmel Industrivej 10a 8680 Ry Tlf. 86950655 ry@dmr.dk SKIMMEL- OG FUGTUNDERSØGELSE Drewsensvej 114, Silkeborg DMR-SAGSNR.: 2011-0460 REKVIRENT: RÅDGIVER: SILKEBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØAFDELINGEN SØVEJ 3 8600 SILKEBORG DMR SKIMMEL INDUSTRIVEJ 10A 8680

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Sensorer i bygninger. Fugt i boliger og byggeri

Sensorer i bygninger. Fugt i boliger og byggeri Sensorer i bygninger Fugt i boliger og byggeri Rapport nr. : D1 Redaktør : Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Dato : Oktober 2010 Forord Innovationskonsortiet SensoByg er dannet i 2007. Formålet har

Læs mere

Vores sag nr.: R2153-003 2010-01-19

Vores sag nr.: R2153-003 2010-01-19 Kortlægning og erfaringsopsamling fra projekter vedrørende energibesparelser i eksisterende etageboligbyggeri Rekvirent: Velfærdsministeriet under j.nr.: 2007-4735 iht. lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Suzanne Gravesen Peter A. Nielsen

Læs mere

Teknologisk Institut, Byggekomponenter, december 1999

Teknologisk Institut, Byggekomponenter, december 1999 Alternativ isolering i Tyskland Bent Lund Nielsen Mogens Pedersen Teknologisk Institut, Byggekomponenter, december 1999 Forside: Får + fåreuldsisolering, fa. Termolana Hamp + hampeuldsisolering, fa. Termohanf

Læs mere

Skimmelsvampens vækstbetingelser

Skimmelsvampens vækstbetingelser TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige

Læs mere

INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER INSTITUT FOR BYGNINGER OG ENERGI

INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER INSTITUT FOR BYGNINGER OG ENERGI INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER INSTITUT FOR BYGNINGER OG ENERGI Hovedrapport Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET DECEMBER

Læs mere

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ TEK BYG Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ 2009, nr. 2 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut,

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

Radon. og boligen. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik

Radon. og boligen. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Radon og boligen Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Indhold Forord... 3 Hvorfor bekymre sig om radon?... 4 Hvad er radon?... 6 Radon kan give lungekræft... 6 Hvordan kommer radon ind i

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU 2. udgave af TOR-anvisning 22 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Tagpapbranchens Oplysningsråd har netop udsendt 2. udgave af TOR-anvisning 22, 1. udgave udkom i 1997. Anvisningens

Læs mere

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme ,,5BI-?aD~ Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme SBI ANVISNING 131. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1982 Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme KAARE KJERULF STATENS RVGr;FFOR~I{NINr,RINSTITUT

Læs mere

SKIMMELSVAMP. Carina Holst Jensen Aalborg Universitet Jura Kandidatspeciale

SKIMMELSVAMP. Carina Holst Jensen Aalborg Universitet Jura Kandidatspeciale 2012 Carina Holst Jensen Aalborg Universitet Jura Kandidatspeciale SKIMMELSVAMP Speciale behandler boligkøberens retsstilling, når denne konstaterer, at boligen indeholder skimmelsvamp, som køber ikke

Læs mere