Skimmelsvampevækst i organiske isoleringsmaterialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skimmelsvampevækst i organiske isoleringsmaterialer"

Transkript

1 Notat Skimmelsvampevækst i organiske isoleringsmaterialer Nærværende notat fremhæver en række konklusioner vedrørende skimmelsvampevækst i organiske isoleringsmaterialer. Notatet bygger hovedsageligt på delredegørelserne (Tobin, Johansson & Olsson, 2001) og (Nielsen, 2002). Delredegørelserne er vedlagt som henholdsvis bilag a (Tobin, Johansson & Olsson, 2001; dansk oversættelse), bilag b (Tobin, Johansson & Olsson, 2001, svensk originaltekst) og bilag c (Nielsen, 2002). Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet Morten Hjorslev Hansen 10. dec Journal nr. F5-008/19 ID-nr. Antal eksemplarer: Betegnelsen organisk isolering bruges i dette notat i den snævre betydning cellulose, papir og hør anvendt til varmeisolering af bygningskonstruktioner og ikke i den bredere betydning, hvor også skumplastprodukter, som fx ekspanderet polystyren (EPS) og polyurethanskum, er omfattet. Kritisk fugtniveau for isoleringsmaterialerne Uimprægneret organisk isolerings modstandsevne mod vækst af skimmelsvampe kan sammenlignes med træs. Figur 1 viser betingelserne for begyndende vækst af skimmelsvampe på træ - her savskåret fyrretræ. Det kritiske fugtniveau for skimmelsvampevækst på træ er generelt % relativ luftfugtighed. Af figur 1 ses endvidere, at det kritiske niveau også afhænger af eksponeringstiden og temperaturen. Der er påvist en klar betydning af imprægnering med bor, som reducerer skimmelsvampevækst på organisk isolering betydeligt. Desværre findes der ikke umiddelbart tilgængelige oplysninger om skimmelsvampevækst i borimprægneret organisk isolering, som muliggør fremstilling af et diagram svarende til det i figur 1 viste. Relativ luftfugtighed (%) uger For koldt 4-8 uger For varmt > 8 uger 80 For tørt Temperatur ( C) Figur 1. Betingelser for begyndende vækst af skimmelsvampe på savskåret fyrretræ. Data fra (Hukka & Viitanen, 1999).

2 Isoleringsmaterialer anvendt i konstruktioner Side 2 af 15 Konstruktioner der indeholder træ Da anvendelse af træ og ikke-imprægneret organisk isolering stor set forudsætter samme krav vedrørende fugtforhold anses konstruktioner, der indeholder træ og organisk isolering, ikke for at være mere fugtfølsomme end konstruktioner, der indeholder træ og uorganisk isolering, og det sædvanlige projekteringsgrundlag kan anvendes. Konstruktioner af murværk, porebeton, letklinkerbeton og beton Såfremt det sikres, at fugtforholdene i disse konstruktioner ikke bliver værre end fugtforholdene i konstruktioner, der indeholder træ, vil det næppe give anledning til problemer. Problemet kan her være, at fx murværk normalt ikke kan forudsættes tæt over for slagregn. For at kunne opnå en acceptabel fugtsikkerhed anbefales det derfor, indtil videre, kun at anvende imprægnerede isoleringsmaterialer og kun i relativt godt beskyttede mure (mure i 1- etages bygninger med stort udhæng). Vandskaders betydning Vandskader vil kunne ødelægge såvel konstruktioner isoleret med organisk isolering som konstruktioner isoleret med uorganisk isolering. Udvaskningen af imprægneringsmidlerne fra organisk isolering er lav under normalt forekommende fugtforhold, men ved direkte vandskade vil udvaskning kunne finde sted, hvilket vil reducere modstandsevnen mod skimmelsvampevækst. Litteraturliste Hukka, A. & Viitanen, H.A A mathematical model of mould growth on wooden material. Wood Science and Technology 33 (1999) Nielsen, P. A Kommentarer til "Risk för påväxt av mögel i cellulosafiberisolering. Statens Byggeforskningsinstitut. F Tobin, L. Johansson, P. & Olsson, L Risk för påväxt av mögel i cellulosafiberisolering, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Energiteknik/Byggnadsfysik, Notat.

3 Bilag a Side 3 af 15 Lars Tobin, Pernilla Johansson og Lars Olsson Risiko for vækst af skimmel i cellulosefiberisolering SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Energiteknik/Byggnadsfysik 2001 Dansk oversættelse ved Morten Hjorslev Hansen

4 Risiko for vækst af skimmel i cellulosefiberisolering (oversættelse) Lars Tobin Pernilla Johansson Lars Olsson SP Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut, Energiteknik/Byggnadsfysik Nedenstående rapport er baseret på afrapporterede forsøg (se litteraturlisten) samt på SPs erfaringer fra skadesudredninger i felten og fra installationskontroller af løsfyldsisoleringer i tagrum, som er udført af SP siden begyndelsen af 1980'erne. Søgning af litteratur er foretaget i BYGGDOK, LUKAS, ARBLINE og LIBRIS. Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska Högskolan samt Lunds Tekniska Universitet er blevet kontaktet. Rapporten er begrænset til svenske erfaringer. Skimmelresistens og betydningen af kemisk imprægnering I et skimmelresistensforsøg (Johansson 1996), hvor cellulosefiberisolering blev eksponeret for høj relativ fugtighed (95-100%) i fire uger, blev det konstateret at isoleringen kunne angribes af skimmelsvamp i varierende grad. De prøvede materialer bestod af imprægneret (imprægneringsmiddel af os ukendt) og uimprægneret mekanisk defibreret træ samt genbrugspapirbaseret isolering imprægneret med borsyre og borax. Rigelig vækst kunne konstateres på det defibrerede træ, som var uimprægneret. Den øvrige isolering havde ringe eller ingen vækst, medens kutterspåner, som blev anvendt som kontrol i forsøget, var kraftigt angrebne af skimmelsvamp. Dette tyder på, at imprægneringen, som tilsættes i brandbeskyttende øjemed, også kan beskytte materialet mod angreb af skimmelsvamp. Omfordeling af bortilsætningsstoffer i cellulosefiberisolering under indvirkning af fugtdiffusion har i laboratoriemiljø vist sig at være lav (Lundblad, Björk & Ödeen 1995). Prøver fra cellulosefiberisolering fra tagrum er på SP blevet analyserede med hensyn til tilbageværende mængder af imprægneringsmiddel. Udvaskningen af de kemiske forbindelser har vist sig at være lav ved normale forhold, det vil sige inden for det hygroskopiske område. Bor er i feltforsøg med imprægneret træ blevet udvasket relativt hurtigt (under detektionsgrænsen når måling er blevet foretaget efter et år). (Johansson et al 1998). Hvorvidt de samme udvaskningsforhold gælder for alle materialer, når de udsættes for høj fugtbelastning, kan vi ikke drage nogle konklusioner om. På markedet forekommer der produkter, som ikke er imprægnerede med brandbeskyttelsesmidler, for eksempel halmprodukter, ubehandlede træspåner etc. Erfaringer fra skadesudredninger viser, at i de tilfælde, hvor fugtskader opstår i konstruktioner med sådan isolering, bliver væksten på denne omfattende efter en relativt kort tid, specielt hvis en etableret vækst findes på materialet allerede ved indbygningen. I de tilfælde, som refereres til herover, er den relative fugtighed oftest høj, op mod %. Det kan dog ikke udelukkes, at skader også kan forekomme ved lavere fugtniveauer, selv om erfaringer fra skadesudredninger viser, at skader forværres med stærkt fugtige materialer. Betydningen af rigtig konstruktionsudformning I konstruktioner, hvor celluloseisolering indgår, findes der materialer (ubehandlet træ), som er mindre modstandsdygtige mod skimmel end isoleringen. Skadeskriterierne fastsættes derfor ikke med hensyn til isoleringens skimmelresistens, men derimod til de omkringliggende materialer. Konstruktioner med celluloseisolering skal derfor dimensioneres med hensyn til gængse skadeskriterier for skimmelvækst. Træ kan angribes af skimmel ved en relativ fugtighed på % (Viitanen & Ritschkoff 1991). Erfaringer med hensyn til fugtskader i forbindelse med celluloseisoleringsanvendelse er i første færd begrænset til fejl i konstruktionsudformningen, såsom utilstrækkelig lufttæthed, indsivning af vand gennem ydertagskonstruktioner, lækage af vand fra installationer samt byggefugt. Skader har således ikke kunnet forhindres gennem valg af materiale men er alene betingede af konstruktionsløsningen og fejl i udførelsen.

5 2 Celluloseisolerings hygroskopiske egenskaber kan både have en positiv og en negativ effekt på konstruktionen. Eksempelvis kan korte perioder med høj relativ fugtighed dæmpes (Olsson & Ehnlund 2000). For andre konstruktioner har effekten dog vist sig at have mindre betydning såsom i udeluftsventilerede kolde loftsrum (Samuelson 1992, Samuelson 1995). En negativ effekt vil kunne være, at fugt, som akkumuleres i en kold periode, ikke tillades at tørre tilstrækkeligt hurtigt ud, og stadigvæk er til stede i varmere perioder med et mere mildt klima. Med en rigtigt opbygget konstruktion er dette dog ikke et problem. (http://www.ekofiber.se/ost1.gif) I Sverige er der i de senere år bygget et antal huse med økologisk fortegn, hvor celluloseisolering er blevet anvendt, og hvor konstruktionsudformningerne har været helt fejlagtige. Dette har ført til skader (Sikander 1996). I forbindelse med installation anvendes af og til den såkaldte Wet-spray-metode. Fugt tilsættes her isoleringen ved sprøjtningen, hvilket øger risikoen for at isoleringen bliver angrebet af skimmel. Når celluloseisolering indblæses i eksisterende konstruktioner, skæres der huller i konstruktionen. Disse kan indimellem være vanskelige at lukke lufttæt, hvilket kan føre til, at fugtkonvektion opstår bagefter, og dermed øges risikoen for skimmelangreb. I et forsøg med to identiske huse i det nordlige Sverige kunne det konstateres. at en bygning isoleret med celluloseisolering havde en mindre luftutæthed gennem klimaskærmen end en bygning isoleret med let mineraluldsisolering (ref). Ved at celluloseisoleringen er mere lufttæt end mineraluld, bidrager den til hele husets lufttæthed (Olsson & Ehnlund 2000). Dette har en positiv indvirkning på bygningens energiforbrug og i et vist omfang også på fugtsikkerheden og risikoen for angreb af skimmel. Sammenfatning Brugen af celluloseisolering medfører ikke, at konstruktionerne hver især bliver ubetinget mere fugtsikre eller kan forbindes med forekomst af flere skader. Fugtsikkerheden er først og fremmest et konstruktionsudformningsspørgsmål og et udførelsesspørgsmål. Dette forudsætter da, at materialerne initialt ikke er bevoksede med skimmel, hvilket er et generelt krav for samtlige byggematerialer. Litteraturliste Undersøgelser som der refereres til i rapporten JOHANSSON, P. Utveckling av mögel och elak lukt på byggmaterial -1 Mögelpåväxt på cellulosafiberisolering - 2 Jordkontamination och elak lukt (Udvikling af skimmelsvampe og dårlig lugt fra byggematerialer - 1 Skimmelsvampevækst på cellulosefiberisolering - 2 Forureninge med jord og dårlig lugt), 20- poängsarbete i Mykologi, september 1996, Göteborgs Universitet, GÖTEBORG. LUNDBLAD, D. ÖDEEN, K. BJÖRK, F. Undersökning av rörlighet i cellulosaisolering, (Undersøgelse af bevægelighed (af bor) i celluloseisolering), Avdelningen för Byggnadsmaterial, Kungliga Tekniska Högskolan, TRITA.BYMA 1995:10, oktober 1995, STOCKHOLM. OLSSON, L. EHNLUND, A. Torra tak - undersökning av oventilerat parallelltak med underlagstaksprodukten Tyvek Pro samt undersökning av cellulosaisoleringens fuktegenskaper, (Tørre tage - undersøgelse af uventileret paralleltag med

6 3 undertagsproduktet Tyvek Pro samt undersøgelse af celluloseisoleringens fugtegenskaber), SP AR 2000:26, september 2000, BORÅS. SAMUELSON, I. Fuktbalans i kalla vindsutrymmen-betydelsen av ventilation och val av isolering (Fugtbalance i kolde tagrum - betydning af ventilation og valg af isolering), SP Rapport 1995:68, BORÅS SAMUELSON, I. Fuktsäkrare byggnadsdelar, (Mere fugtsikre bygningsdele). SP AR 1992:17. Reviderad april SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Energiteknik/Byggnadsfysik. SIKANDER, E. Fuktsäkerhet hos några typer av byggnadskonstruktioner, (Fugtsikkerhed hos nogle typer af bygningskonstruktioner), SP Rapport 1996:34, BORÅS. SUNDSTRÖM; J: DAVIDSSON; T: Hygroskopiska isolermaterials fuktpåverkan i en konstruktion, (Hygroskopiske isoleringsmaterialer fugtpåvirkning i en konstruktion), Byggnadsingenjörsprogrammet- Examensarbete 1/1995, Högskolan i Borås, BORÅS. VIITANEN, H & RITSCKOFF, A-C Mould growth in pine and spruce sapwood in relation to air humidity and temperature, (Skimmelsvampevækst i fyr og gran splintved i afhængighed af luftfugtighed og temperatur), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Rapport / Institutionen för virkeslära : 221, UPPSALA. Undersøgelser som grænser op til problemstillingen ADAMSON, B. Fuktsäkerhet i framtida byggnader- en sammansfattning av ett projekt, (Fugtsikkerhed i fremtidige bygninger - en sammenfatning af et projekt), Avd. för byggnadskonstruktionslära, Lunds Tekniska Högskola, Rapport TABK 97/3043. LUND BROMAN, T. Kvarngården-trähus i tre våningar, (Kvarngården - træhus i tre etager), Rapport TABK 97/3042, Lunds Tekniska Högskola, LUND BLUCHER, J.L. Cellulosafiber som isolering, (Cellulosefiber som isolering), Institutionen för byggnadsmaterial, Examensarbete, Rapport TVBM-5042, LUND HAGENTOFT, C-E. HARDERUP, E. Moisture Condition in a North Facing Wall with Cellulose Loose Fill Insulation: Construction with and without Vapour Retarder and Air Leakage, (Fugtforhold i en nordvendt væg med celluloseløsfyldsisolering: konstruktion med og uden dampspærre og luftutæthed), Chalmers Tekniska Högskola och Lunds Tekniska Högskola.GÖTEBORG LUNDBLAD, D. ÖDEEN, K. BJÖRK, F. Transport av luft, spårgas och fukt i cellulosaisolering, (Transport af luft, sporgas og fugt i celluloseisolering), Avdelningen för Byggnadsmaterial, Kungliga Tekniska Högskolan, TRITA-BYMA 1995:11, reviderad version, STOCKHOLM SIKANDER, E.OLSSON-JONSSON, A. Lufttäthet i hus med träregelstomme och utan plastfolie, (Lufttæthed i hus med træskelet og uden plastfolie), SP Rapport 1997:34, BORÅS.

7 4 ÅBERG, O. Cellulosaisolering i parallelltak utan ångspärr- fältmätningsstudie av temperatur och fukt i ett parallelltak, (Celluloseisolering i paralleltag uden dampspærre - feltmålingsundersøgelse af temperatur og fugt i et paralleltag), Avdelningen för byggnadskonstruktionslära, Lunds Tekniska Högskola, Rapport TABK 96/3041, LUND Artikler som grænser op til problemstillingen ELMARSSON, B. NEVANDER, L.E. Mineralull och cellulosafiber- inverkan av fuktkapacitet, (Mineraluld og cellulosefiber - betydning af fugtkapacitet), Bygg&teknik, nr 3, april 1995, sid HARDERUP, L.E. Kvarngårdens cellulosa, (Kvarngårdens cellulose), Byggforskning, nr 2, 1996, sid OLSSON, L. Torra tak, (Tørre tage), Bygg&teknik, nr 2, 2001, sid OLSSON, L. Cellulosaisoleringens fuktegenskaper, (Celluloseisoleringens fugtegenskaber), Bygg&teknik, nr 2, 2001, sid SANDBERG, P.I. Fuktsäkerhet i ekologiskt byggande, (Fugtsikkerhed i økologisk byggeri), Byggforskning, nr 2, 1996, sid SERKITJIS, M. WAHLGREN, P. Är vindskydd på ventilerade vindsbjälklag onödigt, (Er vindbræt i ventilerede tagrum unødvendigt?), Bygg&teknik, nr 2, 2001, sid

8 Bilag b Side 8 af 15 Lars Tobin, Pernilla Johansson og Lars Olsson Risk för påväxt av mögel i cellulosafiberisolering SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Energiteknik/Byggnadsfysik 2001

9 Risk för påväxt av mögel i cellulosafiberisolering Lars Tobin Pernilla Johansson Lars Olsson SP Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut, Energiteknik/Byggnadsfysik Nedanstående rapport baseras på avrapporterade försök (se litteraturlista) samt på SPs erfarenheter från skadeutredningar i fält och från installationskontroller av lösfyllnadsisoleringar på vindsbjälklag som utförs av SP sedan början av 1980-talet. Sökning av litteratur har gjorts i BYGGDOK, LUKAS, ARBLINE och LIBRIS. Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska Högskolan samt Lunds Tekniska Universitet har kontaktats. Rapporten begränsas till svenska erfarenheter. Mögelresistens och betydelse av kemisk impregnering I ett mögelresistensförsök (Johansson 1996) där cellulosafiberisolering exponerades för hög relativ fuktighet (95-100%) under fyra veckor konstaterades att isoleringen kunde angripas av mögelsvamp i varierande grad. De provade materialen bestod av impregnerat (impregneringsmedel ej känt för oss) och oimpregnerat mekaniskt defibrerad trä samt returpapperbaserad isolering impregnerad med borsyra och borax. Riklig påväxt kunde konstateras på det defibrerade trä som var oimpregnerat. Övrig isolering hade ringa eller ingen påväxt, medan kutterspån som användes som kontroll i försöket var kraftigt angripet av mögelsvamp. Detta tyder på att impregneringen, som tillsätts i brandskyddande syfte, också kan skydda materialet mot angrepp av mögelsvamp. Omfördelningen av bortillsatser i cellulosafiberisolering under inverkan av fuktdiffusion har i laboratoriemiljö visat sig vara låg (Lundblad, Björk & Ödeen 1995). Prover från cellulosafiberisolering från vindsbjälklag har på SP analyserats med avseende på kvarvarande mängder av impregneringsmaterial. Urlakningen av de kemiska ämnena har visat sig vara låg vid normala förhållanden, det vill säga inom det hygroskopiska området. Bor har i fältförsök med impregnerat trä urlakats relativt fort (under detektionsgränsen då mätning gjorts efter ett år). (Johansson et al 1998). Huruvida samma urlakningsförhållanden gäller för alla material då de utsätts för hög fuktbelastning kan vi inte dra några slutsatser om. På marknaden förekommer produkter som inte är impregnerade med brandskyddsmedel exempelvis halmprodukter, obehandlat träspån etc. Erfarenheter från skadeutredningar visar att i de fall fuktskador uppstår i konstruktioner med sådan isolering blir påväxten blir påväxten på denna omfattande efter en relativt kort tid, speciellt om en etablerad påväxt finns på materialet redan vid inbyggnaden.. I de fall som refereras till ovan är den relativa fuktigheten oftast hög, upp emot %. Det kan dock inte uteslutas att skador även kan uppkomma vid lägre fuktnivåer, även om erfarenheter från skadeutredningar visar att skador förknippas med kraftigt fuktiga material. Betydelsen av riktig konstruktionsutformning I konstruktioner där cellulosaisolering ingår finns material (obehandlat trä) som är mindre motståndskraftigt mot mögel än isoleringen. Skadekriterierna sätts därför inte med hänsyn till isoleringens mögelresistens, utan intilliggande materials. Konstruktioner med cellulosaisolering skall därför dimensioneras med hänsyn till gängse skadekriterier för mögelpåväxt. Trä kan angripas av mögel vid en relativ fuktighet på % (Viitanen & Ritschkoff 1991). Erfarenheter avseende fuktskador i samband med cellulosaisoleringsanvändning är i första hand förknippad med brister i konstruktionsutformningen, såsom otillräcklig lufttäthet, inläckage av vatten genom yttertakskonstruktioner, läckage av vatten från installationer samt byggfukt. Skador har således inte kunnat förhindras genom val av material utan är enbart betingade av konstruktionslösning och felutförande. Cellulosaisoleringarnas hygroskopiska egenskaper kan ha både en positiv och negativ effekt på konstruktionen. Exempelvis kan korta perioder med hög relativ fuktighet

10 2 dämpas (Olsson & Ehnlund 2000). För andra konstruktioner har effekten dock visat sig ha mindre betydelse såsom i uteluftsventilerade kalla vindsutrymmen (Samuelson 1992, Samuelson 1995). En negativ effekt skulle kunna vara att fukt som ackumulerats under en kall period inte tillåts torka ut tillräckligt snabbt utan finns kvar under varmare perioder med mer gynnsamt klimat. Med rätt uppbyggd konstruktion är detta dock inte ett problem.(http://www.ekofiber.se/ost1.gif) I Sverige har det under senare år byggts ett antal hus med ekologiska förtecken där cellulosaisolering använts och där konstruktionsutformningarna varit helt felaktiga. Detta har lett till skador (Sikander 1996). I samband med installation används ibland den så kallade Wet-spray metoden. Fukt tillförs då isoleringen vid sprutning, vilket ökar risken för att isoleringen skall angripas av mögel. När cellulosaisolering sprutas i befintliga konstruktioner tas hål upp i konstruktionen. Dessa kan ibland vara svårt att försluta lufttätt, vilket kan leda till att fuktkonvektion kan uppstå i efterhand och därmed finns en ökad risk för mögelangrepp. I ett försök med två identiska hus i norra Sverige kunde konstateras att en byggnad isolerad med cellulosaisolering hade en lägre luftläckage genom klimatskärmen än en byggnad isolerad med lätt mineralullsisolering (ref). Genom att cellulosaisoleringen är mer lufttät än mineralull bidrar den till hela husets lufttäthet (Olsson & Ehnlund 2000). Detta har en gynnsam inverkan på byggnadens energihushållning och i viss mån även på fuktsäkerheten och risk för angrepp av mögel. Sammanfattning Bruket av cellulosaisolering medför inte att konstruktionerna vare sig blir avgjort mer fuktsäkra eller kan förknippas med uppkomsten av fler skador. Fuktsäkerheten är i första hand en konstruktionsutformningsfråga och en utförandefråga. Detta förutsätter då att materialen initialt inte är påväxta av mögel, vilket är ett generellt krav för samtliga byggmaterial. Litteraturlista Undersökningar refererade till i rapporten JOHANSSON, P. Utveckling av mögel och elak lukt på byggmaterial -1 Mögelpåväxt på cellulosafiberisolering - 2 Jordkontamination och elak lukt, 20- poängsarbete i Mykologi, september 1996, Göteborgs Universitet, GÖTEBORG. LUNDBLAD, D. ÖDEEN, K. BJÖRK, F. Undersökning av rörlighet i cellulosaisolering, Avdelningen för Byggnadsmaterial, Kungliga Tekniska Högskolan, TRITA.BYMA 1995:10, oktober 1995, STOCKHOLM. OLSSON, L. EHNLUND, A. Torra tak - undersökning av oventilerat parallelltak med underlagstaksprodukten Tyvek Pro samt undersökning av cellulosaisoleringens fuktegenskaper, SP AR 2000:26, september 2000, BORÅS. SAMUELSON, I. Fuktbalans i kalla vindsutrymmen-betydelsen av ventilation och val av isolering, SP Rapport 1995:68, BORÅS SAMUELSON, I. Fuktsäkrare byggnadsdelar. SP AR 1992:17. Reviderad april SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Energiteknik/Byggnadsfysik.

11 3 SIKANDER, E. Fuktsäkerhet hos några typer av byggnadskonstruktioner, SP Rapport 1996:34, BORÅS. SUNDSTRÖM; J: DAVIDSSON; T: Hygroskopiska isolermaterials fuktpåverkan i en konstruktion, Byggnadsingenjörsprogrammet- Examensarbete 1/1995, Högskolan i Borås, BORÅS. VIITANEN, H & RITSCKOFF, A-C Mould growth in pine and spruce sapwood in relation to air humidity and temperature, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Rapport / Institutionen för virkeslära : 221, UPPSALA. Undersökningar som gränsar till frågeställningen ADAMSON, B. Fuktsäkerhet i framtida byggnader- en sammansfattning av ett projekt, Avd. för byggnadskonstruktionslära, Lunds Tekniska Högskola, Rapport TABK 97/3043. LUND BROMAN, T. Kvarngården-trähus i tre våningar, Rapport TABK 97/3042, Lunds Tekniska Högskola, LUND BLUCHER, J.L. Cellulosafiber som isolering, Institutionen för byggnadsmaterial, Examensarbete, Rapport TVBM-5042, LUND HAGENTOFT, C-E.HARDERUP, E. Moisture Condition in a North Facing Wall with Cellulose Loose Fill Insulation: Construction with and without Vapour Retarder and Air Leakage, Chalmers Tekniska Högskola och Lunds Tekniska Högskola.GÖTEBORG LUNDBLAD, D. ÖDEEN, K. BJÖRK, F.Transport av luft, spårgas och fukt i cellulosaisolering, Avdelningen för Byggnadsmaterial, Kungliga Tekniska Högskolan, TRITA-BYMA 1995:11, reviderad version, STOCKHOLM SIKANDER, E.OLSSON-JONSSON, A. Lufttäthet i hus med träregelstomme och utan plastfolie, SP Rapport 1997:34, BORÅS. ÅBERG, O. Cellulosaisolering i parallelltak utan ångspärr- fältmätningsstudie av temperatur och fukt i ett parallelltak, Avdelningen för byggnadskonstruktionslära, Lunds Tekniska Högskola, Rapport TABK 96/3041, LUND Artiklar som angränsar till frågeställningen ELMARSSON, B. NEVANDER, L.E. Mineralull och cellulosafiber- inverkan av fuktkapacitet, Bygg&teknik, nr 3, april 1995, sid HARDERUP, L.E. Kvarngårdens cellulosa, Byggforskning, nr 2, 1996, sid OLSSON, L. Torra tak, Bygg&teknik, nr 2, 2001, sid OLSSON, L. Cellulosaisoleringens fuktegenskaper, Bygg&teknik, nr 2, 2001, sid

12 4 SANDBERG, P.I. Fuktsäkerhet i ekologiskt byggande, Byggforskning, nr 2, 1996, sid SERKITJIS, M. WAHLGREN, P. Är vindskydd på ventilerade vindsbjälklag onödigt, Bygg&teknik, nr 2, 2001, sid

13 Bilag c Side 13 af 15 Peter A. Nielsen Kommentarer til "Risk för påväxt av mögel i cellulosafiberisolering" Statens Byggeforskningsinstitut 2002

14 Notat Kommentarer til Risk för påvăxt av mögel i cellulosafiberisolering Af Lars Tobin, Pernilla Johansson og Lars Olsson, SP Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut, Energiteknik/Byggnadsfysik Begrænsninger Delredegørelsen omhandler kun isoleringsmaterialer, hvori der indgår cellulosefibre. Der indgår således ikke uorganiske isoleringsmaterialer som fx glas- og mineralfiber baserede isoleringsmaterialer andre organiske materialer fx isolering af hør er heller ikke behandlet i delredegørelsen. Delredegørelsen omhandler kun svenske erfaringer, Peter A. Nielsen 08. nov Journal nr. F5-300 Antal eksemplarer: Kemisk imprægnering De svenske forsøg og erfariger stemmer godt overens med de danske, nemlig at imprægnering af cellulosefiberisolering med borsyre og borax giver materialet en god modstandsevne mod vækst af skimmelsvampe. Udvaskningen af imprægneringsmidlerne er lav ved almindelige fugtforhold, men feltforsøg med bor-imprægneret træ tyder på, at der kan ske en kraftig udvaskning sted under mere fugtige forhold. Der er behov for at undersøge udvaskningen af imprægneringsmidlerne under fugtige forhold. Svenske erfaringer med at uimprægnerede cellulosefiberholdige isoleringsmaterialer i løbet af kort tid kan få omfattende vækst af skimmelsvampe, især hvis der har været tidligere vækst på materialet stemmer ligeledes godt med danske forsøg og erfaringer. Design af konstruktion I delredegørelsen er anført at i konstruktioner hvori der indgår cellulose baseret isolering indgår materialer (træ) der er mindre modstandsdygtig mod skimmelsvampe end isoleringen. Det må være under forudsætning af at isoleringsmaterialet er imprægneret mod skimmelsvamp. Svenske erfaringer med skader i forbindelse med cellulosefiberisolering er først og fremmest forbundet med fejl i udformningen af konstruktionerne, herunder utilstrækkelig lufttæthed, utætte tagkonstruktioner, lækage af vand samt byggefugt. Dette stemmer også godt med danske erfaringer. Cellulosefiberisoleringernes hygroskopiske egenskaber kan have både positive og negative virkninger. Det er konstateret at cellulosefiberisolering er mere lufttæt end mineraluldsisolering dette kan være en fordel for fugtsikkerheden og dermed for risikoen for angreb af skimmelsvampe. Konklusion Svenske og danske erfaringer er stort set samstemmende. Såfremt cellulosefiberisoleringen er beskyttet mod vækst af skimmelsvampe med borsyre og boraks, så er risikoen for vækst af skimmelsvampe i materialet ikke større end i andre isoleringsmaterialer. Da det er af stor betydning at undgå vækst af skimmelsvampe og andre mikroorganismer i isoleringsprodukter, organiske såvel som uorganiske, er det vigtigt, at disse holdes tørre. Derfor bør konstruktionerne konstrueres,

15 opbygges og vedligeholdes, så risikoen for opfugtning bliver så lille som mulig. Fugtigheden bør kun i korte perioder overskride 75% RF. Fugt vil fremme den biologiske og kemiske nedbrydning af isoleringsprodukter baseret på organiske materialer, hvorved der kan opstå risiko for indeklimaproblemer. Der bør derfor foretages fugttekniske beregninger af de enkelte konstruktioner. Hvor konstruktionerne og isoleringsprodukterne bliver våde, er det vigtigt at at kende betydningen af at en hurtig udtørring af konstruktionene, idet man herved kan undgå sundhedsskadelige påvirkninger af de personer, der opholder sig i bygningen. Side 2 af 2 Når der ses bort fra ureaformaldehydskum (UF-skum) og polyurethanskum så er der i litteraturen kun i få tilfælde beskrevet indeklimaproblemer, som kan henføres til isoleringsprodukter.

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 11 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 12 udefra og ind. Facadebeklædning Type En-på-to (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 13 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa s

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Fugt og skimmelsvampe. Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut

Fugt og skimmelsvampe. Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut Fugt og skimmelsvampe Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut Fugt og skimmelsvampe Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut (fra 1. januar 2007) Danish Center of Excellence

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Vores sag nr.: R2153-003 2010-01-19

Vores sag nr.: R2153-003 2010-01-19 Kortlægning og erfaringsopsamling fra projekter vedrørende energibesparelser i eksisterende etageboligbyggeri Rekvirent: Velfærdsministeriet under j.nr.: 2007-4735 iht. lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Skimmelsvamp i boliger

Skimmelsvamp i boliger Skimmelsvamp i boliger Byggeskadefondens orienteringsmøde oktober/november 2006 v. Ole Munck www.protox.dk Forudsætninger for skimmelvækst kst Skimmelsvampesporer Fugt > 80% RF Kan gro påp materialet Normal

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Isoler med PAROC Løsuld

Isoler med PAROC Løsuld Isoler med PAROC Løsuld November August 2010 1 Indholdsfortegnelse Isolera enkelt, enkelt effektivt...3 og miljømæssigt korrekt med Paroc Løsuld............. 3 Sänkta uppvärmningskostnader...4 Med Paroc

Læs mere

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger By og Byg Anvisning 204 Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger 1. udgave, 2003 Effektiv afhjælpning og vurdering af

Læs mere

Præsentation. Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet. Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet

Præsentation. Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet. Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet Præsentation Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet Baggrund Kendte problemer med mineraluld: Hudirritation Øjenirritation Irritation øvre luftveje Erkendte

Læs mere

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl.

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl. Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning 224 Udgave 1. udgave, 2. rev. oplag Udgivelsesår

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Kældre og krybekældre - fugtforhold, varmeisolering og ventilation

Kældre og krybekældre - fugtforhold, varmeisolering og ventilation Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1472 København K Telefon 82 30 30 22 mhh@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Kældre og krybekældre - fugtforhold, varmeisolering og ventilation 3. juni 2014, København Morten Hjorslev

Læs mere

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger Ole Valbjørn By og Byg Anvisning 204 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Fugtkursus 2015 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2015 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Fugtkursus 2014. Kursets mål og evaluering. Fugtkursus Webside

Fugtkursus 2014. Kursets mål og evaluering. Fugtkursus Webside Fugtkursus 2014 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2014 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST. Monteringsvejledning

3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST. Monteringsvejledning 3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde...2 Quick Guide...3 Tætning af overlapsamlinger på dampspærrefolie...4 Reparation af

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

CVR-nr. DK 30 06 09 46 Forsøgsopstilling etape 1 Skimmel i ventileret skunkrum Microbial Air Sampler

CVR-nr. DK 30 06 09 46 Forsøgsopstilling etape 1 Skimmel i ventileret skunkrum Microbial Air Sampler GI Ny Kongensgade 15 1472 København K Att. Udviklingschef Søren Meyer 26 august 2013 Ansøgning om støtte til forskningsprojekt - sforhold i kolde tagrum som skunkrum og hanebåndslofter i konstruktioner

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens Steffen Vissing Andersen VIA University College Campus Horsens 2009 Indholdsfortegnelse 1. Fugt i luft... 3 1.1. Vanddampdiagram... 3 1.2. Damptryksdiagram... 5 1.3. Dugpunktstemperatur... 5 2. Temperatur

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger 1. udgave 2012 30 20 10 0-10 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler

4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler 4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler 2012.11.20 v/ Peter F. Collet Hvis vi når det kommer der også lidt om forsknings- og udviklingsprægede produkter

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader By og Byg Dokumentation Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Tove Andersen Peder Fynholm Morten Hjorslev Hansen Asta Nicolajsen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Bygningstype Boligblok Medlem af foreningen klimaskærm Bygningen er undersøgt efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne- Kvalitativ sporing

Læs mere

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Författare Nielsen B. Utgivningsår Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København V. Vedr.: Krusågade 35, 1719 København V.

EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København V. Vedr.: Krusågade 35, 1719 København V. Herlev Hovedgade 119 DK 2730 Herlev SBR/xx Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 Email: goritas@goritas.dk EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 27. marts 2014 Notat vedr. kontrolundersøgelse

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

Skimmelsvampens vækstbetingelser

Skimmelsvampens vækstbetingelser TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Bøgh & Helstrup. Professionel og

Bøgh & Helstrup. Professionel og Bøgh & Helstrup Professionel og uvildig Bøgh & Helstrup bygningsrådgivning Bøgh & Helstrup A/S har siden 1996 ydet uvildig og professionel ekspertrådgivning ved skader på bygninger forårsaget af skimmel,

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse Tætte bygninger Et samfundsanliggende Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvordan virker en dampspærre Dampspærren

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering KEIM Mycal Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering Risikoområde skimmelsvampevækst Relativ luftfugtighed i % 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12 70 60 11 10 ph-værdi

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt

Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 4 2012 Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt Ny viden om ventilation af skunkrum Koks gav vigtig viden Sent i forløbet gik det op for folkene bag

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Generende både når de vokser og når de tørrer ud Svamperesterne

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere