STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I SKUESPIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I SKUESPIL"

Transkript

1 STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I SKUESPIL GÆLDENDE FRA AUGUST 2016

2 2 / 31

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Hjemmel Tilhørsforhold ECTS-normering Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Adgangskrav og optagelse...4 Kapitel 2: Om uddannelsen Generelt formål Uddannelsesspecifikt formål Kvalifikationsbeskrivelse Individuelle udviklingsmål Uddannelsens struktur Beskrivelse af moduler og fagelementer...6 Kapitel 3: Generelle regler Undervisningens omfang Tilmelding til uddannelseselementer Bedømmelse krav om deltagelse i undervisningsaktiviteterne Merit Praktik Orlov Bortvisning og andre disciplinære foranstaltninger Dispensation og klageadgang Overgangsordning og ikrafttrædelse Godkendelse...9 Bilag 1: Uddannelsens struktur Bilag 2: Uddannelsens moduler og fagelementer Modul 1: Scenekunstnerisk fundament I Modul 2: Scenekunstnerisk praksis I Modul 3: Scenekunstnerisk fundament II Modul 4: Scenekunstnerisk praksis II Modul 5: Scenekunstnerisk fundament III Modul 6: Tværgående kunstnerisk undersøgelse Modul 7: Scenekunstnerisk fundament IV Modul 8: Scenekunstnerisk praksis III Modul 9: Scenekunstnerisk fordybelse I Modul 10: Kunstnerisk udviklingsprojekt Modul 11: Scenekunstnerisk fordybelse II Modul 12: Scenekunstnerisk fordybelse III / 31

4 KAPITEL 1: INDLEDNING 1. HJEMMEL Studieordningen regulerer den studerendes forhold vedr. optagelse og gennemførelse af den treårige grunduddannelse i skuespil ved Den Danske Scenekunstskole. Studieordningen er udarbejdet i medfør af Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole, BEK nr. 248 af 10/03/ TILHØRSFORHOLD Uddannelsen hører under studienævnet for skuespil og censorkorpset for Den Danske Scenekunstskole. 3. ECTS-NORMERING Grunduddannelsen i skuespil er normeret til 180 ECTS-point svarende til tre års heltidsstudier. 4. UDDANNELSENS BETEGNELSE Uddannelsen giver ret til betegnelsen: Scenekunstner med speciale i skuespil, DDSKS Aarhus eller Odense eller København Studerende, der er optaget fra studieåret 2016/2017 på den treårige grunduddannelse får ret til betegnelsen: Bachelor i skuespil (uddannelsessted), såfremt uddannelsen er positivt akkrediteret, inden den studerende afslutter uddannelsen. 5. ADGANGSKRAV OG OPTAGELSE Adgangskravet til uddannelsen er en bestået optagelsesprøve. Den Danske Scenekunstskole har fastsat en optagelsesprocedure, der omfatter: Adgangsgrundlag, Fremgangsmåde ved ansøgning og optagelse, Bedømmelseskriterier og bedømmelse, Dispensations- og klageadgang, Procedure ved ventelister og Gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesproceduren. Optagelsesproceduren er tilgængelig på skolens hjemmeside. Afgørelse om optagelse træffes af Den Danske Scenekunstskole på baggrund af en konkret bedømmelse af ansøgerens talent og evner. Ansøgerne vurderes af et optagelsesudvalg. Den studerende optages på uddannelsen i enten Aarhus, Odense eller København. 4 / 31

5 KAPITEL 2: OM UDDANNELSEN 6. GENERELT FORMÅL Uddannelserne ved Den Danske Scenekunstskole uddanner dimittender, der har et dybtgående kendskab til deres eget fagområde, og som samtidig mestrer en tværfaglig og entreprenant tænkning. Uddannelserne retter sig mod et udvidet arbejdsmarked for udøvende og skabende scenekunstnere og omfatter viden, færdigheder og kompetencer inden for hele scenekunstområdet. Uddannelserne er kendetegnede ved et tæt samspil mellem praksis, teori og refleksion, og det faglige indhold er baseret på et kunstnerisk videngrundlag. Uddannelserne giver de studerende redskaber til at skabe et bæredygtigt kunstnerisk arbejdsliv inden for et scenekunstnerisk fagområde og åbner samtidig for beskæftigelsesmuligheder, der rækker ud over scenekunsten. 7. UDDANNELSESSPECIFIKT FORMÅL Uddannelsen i skuespil har til formål at uddanne kreative og selvstændige skuespillere, som med kunstneriske, teoretiske og praktiske færdigheder på højeste niveau er i stand til at arbejde i et bredt spektrum af scenekunstneriske formater som skabende og fortolkende kunstner. Med udgangspunkt i den enkelte studerendes kunstneriske evner giver uddannelsen et solidt fundament af håndværksmæssig kunnen, der sætter den studerende i stand til sikkert at vurdere kunstneriske udfordringer og vælge løsninger, der udspringer fra den enkeltes personlige kraft. Uddannelsen er kendetegnet ved et tæt samspil mellem praksis, teori og refleksion og fokuserer på den studerendes arbejde med stemme og krop, dramatisk metode, kontekstuel viden samt faglige og tværfaglige projekter. I takt med uddannelsens progression bliver mødet med publikum en mere og mere central del af uddannelsen, og den studerende lærer både at udvikle egne kunstneriske projekter og at indgå i kunstneriske fællesskaber med det formål at udforske og udfordre scenekunsten. Uddannelsen kvalificerer til virke inden for alle skuespilfaglige arbejdsområder på et arbejdsmarked i konstant forandring. 5 / 31

6 8. KVALIFIKATIONSBESKRIVELSE Efter gennemført uddannelse skal den studerende: Viden og forståelse: a) Kunne demonstrere kunstnerisk baseret viden om praksis og metoder inden for skuespil b) Kunne demonstrere videnskabelig baseret viden og viden om teori inden for relevante dele af de kunst- og/eller samfundsteoretiske fagområder. c) Kunne forstå og reflektere over egen og andres kunstneriske praksis og metoder og bruge sin viden i relevante scenekunstneriske sammenhænge. Færdigheder a) Kunne beherske kunstneriske metoder, redskaber og udtryksformer samt øvrige færdigheder, der knytter sig til samtidens skuespilfaglige arbejdsområder. b) Kunne beherske dramatisk metode i forskellige scenekunstneriske udtryksformer. c) Kunne beherske stemmen og kropslige færdigheder som fleksible redskaber i forskellige scenekunstneriske udtryksformer. d) Kunne vurdere kunstneriske udfordringer, praktiske og teoretiske problemstillinger, samt begrunde og vælge relevante, unikke og personlige udtryk. e) Kunne formidle scenekunstneriske problemstillinger til såvel fagfæller som ikkespecialister. Kompetencer a) Kunne håndtere komplekse kunstneriske processer og bidrage med relevante løsningsmuligheder. b) Selvstændigt og professionelt kunne indgå i og udtrykke sig i såvel ensembler som i egne projekter og i fagligt og tværfagligt samarbejde for et publikum. c) Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer. 9. INDIVIDUELLE UDVIKLINGSMÅL Uddannelsen er tilrettelagt som et samlet forløb, der sikrer, at alle studerende kan nå de mål for læringsudbytte, der fremgår af kvalifikationsbeskrivelsen. Samtidig kan der løbende sættes individuelle udviklingsmål for den enkelte studerende med udgangspunkt i dennes særlige talent og potentiale. I løbet af uddannelsen kan der på den baggrund blive tilrettelagt særlige aktiviteter for den enkelte studerende, der har til formål at sikre, at den studerende når disse udviklingsmål. 10. UDDANNELSENS STRUKTUR Uddannelsen er modulopbygget med et fastlagt studieforløb. Hvert modul består af et til tre fagelementer med læringsmål, som udmøntes i et studiekatalog. Fagelementernes konkrete rækkefølge og tidsmæssige placering kan variere på tværs af modulerne inden for et semester. Uddannelsens struktur fremgår af Bilag BESKRIVELSE AF MODULER OG FAGELEMENTER Beskrivelsen af uddannelsens moduler og fagelementer fremgår af Bilag 2. 6 / 31

7 KAPITEL 3: GENERELLE REGLER 12. UNDERVISNINGENS OMFANG Alle undervisningsaktiviteter er obligatoriske, med mindre andet er anført, og kan forekomme om aftenen og i weekender. Den Danske Scenekunstskoles regler for registrering af fravær og sanktioner for overtrædelse af disse bestemmelser findes på skolens intranet. 13. TILMELDING TIL UDDANNELSESELEMENTER Ved semesterstart tilmelder Den Danske Scenekunstskole den enkelte studerende til uddannelseselementer på uddannelsens relevante studietrin svarende til 30 ECTS-point. Tilmelding vil ske, uanset at den studerende mangler at bestå uddannelseselementer fra foregående studieår. 14. BEDØMMELSE Ved afslutningen af hvert semester foretages en bedømmelse af den studerende og en vurdering af, om fagelementerne er bestået eller ikke bestået. Bedømmelsen tager udgangspunkt i den studerendes faglige udvikling og deltagelse i undervisningsaktiviteterne. Den studerende kan bestå fagelementet med en tilstrækkelig grad af deltagelse og en præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable opfyldelse af fagelementets læringsmål. Kravene til den studerendes deltagelse er uddybet i 15. Bedømmelsen sker på baggrund af en samtale mellem den studerende og den eller de ansvarlige for fagområdet med inddragelse af de relevante undervisere. Bedømmelsen skal indeholde konkrete råd om arten og omfanget af den studerendes indsats i det efterfølgende semester. Ved afslutningen af hvert studieår gennemføres en sammenfattende, skriftlig bedømmelse. Den skriftlige bedømmelse efter uddannelsens første og tredje år vedlægges eksamensbeviset (hhv. førsteårsbedømmelsen og afgangsbedømmelsen ). Ved disse to bedømmelser deltager mindst én ekstern censor, der er beskikket af Kulturministeriet. Hvis den studerende ikke består et eller flere fagelementer i et semester, skal bedømmelsen af det pågældende fagelement være skriftlig og indeholde en konkret plan for den studerendes indsats i det kommende semester eller for en evt. omprøve eller afløsningsopgave. Mulighederne for afløsning og omprøve fremgår af beskrivelsen af fagelementerne i Bilag 2. Planen skal tilrettelægges på en måde, der sikrer, at den studerende kan gennemføre uddannelsen inden for normeret tid, og den skal indgå som grundlag ved bedømmelsen i det efterfølgende semester. Ved undervisningen på uddannelsens sidste semester skal opfølgningen så vidt muligt tilrettelægges inden for rammerne af semesteret for at gøre det muligt for den studere at dimittere sammen med resten af årgangen. Den studerende har tre forsøg til at bestå et fagelement. Hvis tre på hinanden følgende bedømmelser viser, at den studerende ikke opfylder Den Danske Scenekunstskoles krav til faglig udvikling og deltagelse i undervisningsaktiviteterne, kan uddannelsesledelsen træffe afgørelse om bortvisning efter samtale med den studerende. 7 / 31

8 15. KRAV OM DELTAGELSE I UNDERVISNINGSAKTIVITETERNE For holdundervisning og individuel undervisning er der krav om 80 % fremmøde i hvert forløb inden for et fagelement. Hvis et fagelement er udmøntet i flere forløb i studiekataloget, gælder kravet om 80 % fremmøde hvert enkelt forløb. Fravær dokumenteres til semestersamtalen på baggrund af oplysningerne i fraværsprotokollerne. For projektarbejde er der krav om, at den studerende bidrager aktivt til skabelsen af projektet og/eller værket og deltager i afleveringsmøder og/eller refleksionsmøder samt evalueringsmøder. Fravær dokumenteres til semestersamtalen på baggrund af oplysningerne i fraværsprotokollerne. 16. MERIT Uddannelsesledelsen træffer afgørelse i alle forhold vedrørende merit på grundlag af en faglig vurdering. Studienævnet skal godkende afgørelsen. Såfremt en studerende ved Den Danske Scenekunstskole ønsker at gennemføre et studieophold i Danmark eller udlandet, skal merit forhåndsgodkendes. Ved studieopholdets afslutning skal den studerende dokumentere de gennemførte og beståede uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelse give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ansøgere til uddannelserne ved Den Danske Scenekunstskole er forpligtet til at oplyse om gennemførte uddannelsesdele eller hel uddannelse fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, der må antages at kunne give merit. Den Danske Scenekunstskole godkender i hvert enkelt tilfælde merit på baggrund af gennemførte uddannelsesaktiviteter, der står mål med uddannelsesaktiviteter og læringsmål på den uddannelse, som den studerende er optaget på. For uddannelsen i skuespil kan der udelukkende gives merit for hele års uddannelse og minimum et års uddannelse svarende til 60 ECTS-point. 17. PRAKTIK Det fastlagte studieforløb giver mulighed for, at den studerende kan vælge at gennemføre et praktikophold. Praktikopholdet skal gøre det muligt for den studerende at nå de læringsmål, der er beskrevet for fagelementet, og give den studerende et grundlag for at tilrettelægge det videre studieforløb på baggrund af kendskab til praktisk virksomhed. 18. ORLOV Den Danske Scenekunstskole kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har bestået fagelementerne på uddannelsens første studieår. Studerende kan dog ansøge om orlov, hvis den er begrundet i barsel, adoption, værnepligtstjeneste eller kontrakt med Forsvaret. Den Danske Scenekunstskole kan bevilge orlov, når der foreligger usædvanlige forhold, herunder langvarig, dokumenteret sygdom. Ved bevilling af orlov skal der lægges en plan for, hvordan den studerende skal genoptage uddannelsen med henblik på så vidt muligt at gennemføre uddannelsen inden for samme årgang. I orlovsperioden kan den studerende ikke deltage i undervisning, produktioner mv. samt bedømmelser eller prøver ved Den Danske Scenekunstskole. 8 / 31

9 19. BORTVISNING OG ANDRE DISCIPLINÆRE FORANSTALTNINGER Den studerende kan bortvises fra uddannelsen i tilfælde af: Utilstrækkelig faglig udvikling Uberettiget fravær Disciplinærsager Ordensregler og øvrige disciplinære foranstaltninger er beskrevet på intranettet. 20. DISPENSATION OG KLAGEADGANG Den Danske Scenekunstskole kan i særlige tilfælde dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af skolen. Dispensationen forelægges det relevante studienævn til godkendelse. Klager over afgørelser i henhold til denne studieordning indgives skriftligt og begrundet til rektor for Den Danske Scenekunstskole inden for to uger efter, at en afgørelse er meddelt til klageren. Hvis klagen vedrører retlige spørgsmål om en studerendes forhold, kan skolens afgørelse på klagen indbringes for Kulturministeriet. I det tilfælde afgiver skolen en udtalelse, som klageren får lejlighed til at kommentere på inden for en frist på mindst en uge. Herefter sender skolen klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil. Skolens procedure for behandling af klager fremgår af intranettet. 21. OVERGANGSORDNING OG IKRAFTTRÆDELSE Studieordningen træder i kraft i august 2016 og gælder for studerende som optages på uddannelsen i Studerende optaget før dette tidspunkt fortsætter efter den hidtil gældende studieordning. 22. GODKENDELSE Skolerådet for Den Danske Scenekunstskole har afgivet udtalelse til rektor om studieordningen den 6. juni Studieordningen er godkendt af rektor for Den Danske Scenekunstskole den 6. juni / 31

10 BILAG 1: UDDANNELSENS STRUKTUR Første år Sem. Modul Fagelement ECTS Første 1 Scenekunstnerisk fundament I Træning af instrument I 10 Kontekstuelle vidensfag I 5 2 Scenekunstnerisk praksis I Dramatisk træning I 15 Femte Fjerde Tredje Andet 3 Scenekunstnerisk fundament II 4 Scenekunstnerisk praksis II 5 Scenekunstnerisk fundament III Andet år 6 Tværgående kunstnerisk undersøgelse (TKU) 7 Scenekunstnerisk fundament IV 8 Scenekunstnerisk praksis III 9 11 Odense og Aarhus: Scenekunstnerisk fordybelse I København: Scenekunstnerisk fordybelse II Tredje år Træning af instrument II 10 Kontekstuelle vidensfag II 5 Dramatisk træning II 10 Førsteårs-projekt 5 Træning af instrument III 10 Kontekstuelle vidensfag III 5 TKU (research) 5 TKU (udkomme) 5 Dramatisk træning III 5 Træning af instrument IV 10 Kontekstuelle vidensfag IV 5 Dramatisk træning IV 5 Andetårs-projekt 10 Dramatisk fordybelse I 10 Entreprenørskab 5 Dramatisk fordybelse II 5 Praktik eller Scenekunstnerisk projekt 10 Eller: International udveksling Kunstnerisk udviklingsprojekt Kunstnerisk udviklingsprojekt 15 9 København: Scenekunstnerisk fordybelse I Dramatisk fordybelse I 10 Entreprenørskab 5 Dramatisk fordybelse II 5 Sjette 11 Odense og Aarhus: Scenekunstnerisk fordybelse II Praktik eller Scenekunstnerisk projekt 10 Eller: International udveksling Scenekunstnerisk fordybelse III Afgangsforestilling / 31

11 BILAG 2: UDDANNELSENS MODULER OG FAGELEMENTER MODUL 1: SCENEKUNSTNERISK FUNDAMENT I Første semester, 15 ECTS-point Modulkode: B16SK1G Formålet med modulet er at introducere den studerende til træningen af stemme og kropslige færdigheder som en integreret del af den studerendes samlede kunstneriske udtryk. I modulet introduceres den studerende desuden til en kunst- og/eller samfundsteoretisk kontekst, der sætter den studerende i stand til at reflektere meningsfuldt over eget fag. TRÆNING AF INSTRUMENT I 10 ECTS-point Fagelementkode: B16SK1AE Begynde at forstå og anvende stemmens forskellige muligheder i samspil med andre. Begynde at forstå og anvende kroppens forskellige muligheder i samspil med andre. Demonstrere begyndende indsigt i træningen af stemmen og de kropslige færdigheder. Der veksles mellem holdundervisning og individuel undervisning. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. 11 / 31

12 KONTEKSTUELLE VIDENSFAG I 5 ECTS-point Fagelementkode: B16SK1BE Udvise grundlæggende forståelse for det præsenterede kunst- og/eller samfundsteoretiske materiale. Reflektere og analysere fagligt og relevant i forhold til en given kunst- og/eller samfundsteoretisk kontekst. Sætte en given kunst- og/eller samfundsteoretisk kontekst i sammenhæng med det dramatiske arbejde. Der veksles mellem holdundervisning, gruppearbejde og individuelle øvelser. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, vil den studerende få stillet en afløsningsopgave. 12 / 31

13 MODUL 2: SCENEKUNSTNERISK PRAKSIS I Første semester, 15 ECTS-point Modulkode: B16SK2G Formålet med modulet er at introducere den studerende til viden om dramatisk metode og træningen af dramatiske færdigheder, der understøtter et kunstnerisk udtryk i samspil med andre inden for scenekunst, film eller tv. DRAMATISK TRÆNING I 15 ECTS-point Fagelementkode: B16SK2AE Udvise grundlæggende forståelse for dramatisk metode samt eventuelt kunstnerisk udviklingsarbejde. Arbejde individuelt og i samspil med andre ud fra grundlæggende dramatisk metode. Anvende stemmen og kropslige færdigheder i det dramatiske arbejde. Der veksles mellem holdundervisning og undervisning i mindre grupper. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. 13 / 31

14 MODUL 3: SCENEKUNSTNERISK FUNDAMENT II Andet semester, 15 ECTS-point Modulkode: B16SK3G Formålet med modulet er at videreføre den studerendes træning af stemme og kropslige færdigheder som en integreret del af den studerendes samlede kunstnerisk udtryk. I modulet videreføres desuden den studerendes kendskab til en kunst- og/eller samfundsteoretisk kontekst, der sætter den studerende i stand til at reflektere meningsfuldt over eget fag. TRÆNING AF INSTRUMENT II 10 ECTS-point Fagelementkode: B16SK3AE Forstå og anvende stemmens forskellige muligheder i samspil med andre i et kunstnerisk udtryk. Forstå og anvende kroppens forskellige muligheder i samspil med andre i et kunstnerisk udtryk. Demonstrere indsigt i en målrettet træning af stemmen og de kropslige færdigheder. Der veksles mellem holdundervisning og individuel undervisning. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. 14 / 31

15 KONTEKSTUELLE VIDENSFAG II 5 ECTS-point Fagelementkode: B16SK3BE Udvise grundlæggende forståelse for det præsenterede kunst- og/eller samfundsteoretiske materiale. Reflektere og analysere fagligt og relevant i forhold til en given kunst- og/eller samfundsteoretisk kontekst. Sætte en given kunst- og/eller samfundsteoretisk kontekst i sammenhæng med det dramatiske arbejde. Der veksles mellem holdundervisning, gruppearbejde og individuelle øvelser. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, vil den studerende få stillet en afløsningsopgave. 15 / 31

16 MODUL 4: SCENEKUNSTNERISK PRAKSIS II Andet semester, 15 ECTS-point Modulkode: B16SK4G Formålet med modulet er at videreføre den studerendes viden om dramatisk metode og træning af dramatiske færdigheder, der understøtter et kunstnerisk udtryk i samspil med andre inden for scenekunst, film eller tv. DRAMATISK TRÆNING II 10 ECTS-point Fagelementkode: B16SK4AE Udvise grundlæggende forståelse for dramatisk metode samt eventuelt kunstnerisk udviklingsarbejde. Arbejde individuelt og i samspil med andre ud fra grundlæggende dramatisk metode. Anvende stemmen og kropslige færdigheder i det dramatiske arbejde. Der veksles mellem holdundervisning og undervisning i mindre grupper. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. FØRSTEÅRS-PROJEKT 5 ECTS-point Fagelementkode: B16SK4BE Integrere den tilegnede viden samt de dramatiske, stemmemæssige og kropslige færdigheder i et grundlæggende individuelt eller kollektivt scenisk udtryk, der synliggør den studerendes opnåede kunstneriske kompetence. Projektarbejde og vejledning samt visninger. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har bidraget aktivt til skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske afleverings- og evalueringsmøder, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. 16 / 31

17 MODUL 5: SCENEKUNSTNERISK FUNDAMENT III Tredje semester, 15 ECTS-point Modulkode: B16SK5G Formålet med modulet er at videreføre den studerendes træning af stemme og kropslige færdigheder som en integreret del af den studerendes samlede kunstnerisk udtryk. I modulet videreføres desuden den studerendes kendskab til en kunst- og/eller samfundsteoretisk kontekst, der sætter den studerende i stand til at reflektere meningsfuldt over eget fag. TRÆNING AF INSTRUMENT III 10 ECTS-point Fagelementkode: B16SK5AE Forstå og anvende stemmens forskellige muligheder i samspil med andre i et nuanceret kunstnerisk udtryk. Forstå og anvende kroppens forskellige muligheder i samspil med andre i et nuanceret kunstnerisk udtryk. Tage ansvar for en målrettet træning af stadigt mere nuancerede detaljer af stemmen og de kropslige færdigheder. Der veksles mellem holdundervisning og individuel undervisning. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. 17 / 31

18 KONTEKSTUELLE VIDENSFAG III 5 ECTS-point Fagelementkode: B16SK5BE Udvise grundlæggende forståelse for det præsenterede kunst- og/eller samfundsteoretiske materiale Reflektere og analysere fagligt, relevant og selvstændigt i forhold til en given kunst- og/eller samfundsteoretisk kontekst Sætte en given kunst- og/eller samfundsteoretisk kontekst i sammenhæng med det dramatiske arbejde. Der veksles mellem holdundervisning, gruppearbejde og individuelle øvelser. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, vil den studerende få stillet en afløsningsopgave. 18 / 31

19 MODUL 6: TVÆRGÅENDE KUNSTNERISK UNDERSØGELSE Tredje semester, 15 ECTS-point Modulkode: B16SK6G Formålet med modulet er at sætte den studerende i stand til at arbejde tværfagligt med et udvalgt, aktuelt omverdensfænomen. Den studerende skal analysere og belyse omverdensfænomenet med sit faglige udgangspunkt for at kunne sætte denne nye indsigt i spil med andre fagligheder i en fælles undersøgelse, der kan kommunikeres i relevante formater på en platform af relevans for projektet. Modulet har ydermere til formål at give de studerende indsigt i og forståelse for det tværgående arbejdes muligheder og problematikker. På uddannelsen i skuespil er formålet desuden at videreføre den studerendes viden om dramatisk metode og træning af dramatiske færdigheder, der understøtter et kunstnerisk udtryk i samspil med andre inden for scenekunst, film eller tv. TVÆRGÅENDE KUNSTNERISK UNDERSØGELSE (RESEARCH) 5 ECTS-point Fagelementkode: B16SK6AE Sætte sit fags metoder og tilgange i spil i forhold til et omverdensfænomen og derigennem udvikle sin forståelse af fænomenet og af sin egen faglighed. Omsætte denne forståelse til forskellige kunstneriske og kommunikative formater som fx essays, foto, video eller andre medier. Formidle sin undersøgelse af det valgte omverdensfænomen til studerende fra andre af DDSKS uddannelser. Der veksles mellem oplæg, projektarbejde og vejledning. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har bidraget aktivt til skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske refleksions- og evalueringsmøder, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. 19 / 31

20 TVÆRGÅENDE KUNSTNERISK UNDERSØGELSE (UDKOMME) 5 ECTS-point Fagelementkode: B16SK6BE Sætte sin faglighed i spil i en tværfaglig undersøgelse af det valgte omverdensfænomen og derigennem udvikle sin forståelse af fænomenet og af sin egen faglighed. Omsætte den tværfaglige undersøgelse til relevante kommunikative og kunstneriske formater. Formidle resultatet af den tværgående kunstneriske undersøgelse til en bredere gruppe af samarbejdspartnere. Demonstrere og anvende viden om tværfaglige problematikker og arbejdsformer. Indgå i faglige og/eller tværfaglige samarbejder med en professionel tilgang. Projektarbejde med vejledning. Visning for et internt publikum. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har bidraget aktivt til skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske refleksions- og evalueringsmøder, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. DRAMATISK TRÆNING III 5 ECTS-point Fagelementkode: B16SK6CE Udvise en dybere forståelse for dramatisk metode samt eventuelt kunstnerisk udviklingsarbejde. Træffe selvstændige valg i forhold til dramatisk metode både individuelt og i samspil med andre. Arbejde med en større selvstændighed i anvendelsen stemmen og kropslige færdigheder i det dramatiske arbejde. Der veksles mellem holdundervisning og undervisning i mindre grupper. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. 20 / 31

21 MODUL 7: SCENEKUNSTNERISK FUNDAMENT IV Fjerde semester, 15 ECTS-point Modulkode: B16SK7G Formålet med modulet er at afrunde den studerendes træning af stemme og kropslige færdigheder som en integreret del af den studerendes samlede kunstnerisk udtryk. I modulet videreføres desuden den studerendes kendskab til en kunst- og/eller samfundsteoretisk kontekst, der sætter den studerende i stand til at reflektere meningsfuldt over eget fag. TRÆNING AF INSTRUMENT IV 10 ECTS-point Fagelementkode: B16SK7AE Forstå og anvende stemmens forskellige muligheder i et nuanceret kunstnerisk udtryk, som kan anvendes i et scenekunstnerisk samspil med andre. Forstå og anvende kroppens forskellige muligheder i et nuanceret kunstnerisk udtryk, som kan anvendes i et scenekunstnerisk samspil med andre. Tage ansvar for en målrettet træning af stadigt mere nuancerede detaljer af stemmen og de kropslige færdigheder. Der veksles mellem holdundervisning og individuel undervisning. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. 21 / 31

22 KONTEKSTUELLE VIDENSFAG IV 5 ECTS-point Fagelementkode: B16SK7BE Udvise grundlæggende forståelse for det præsenterede kunst- og/eller samfundsteoretiske materiale Reflektere og analysere med faglig og kunstnerisk integritet i forhold til en given kunst- og/eller samfundsteoretisk kontekst. Sætte en given kunst- og/eller samfundsteoretisk kontekst i sammenhæng med det dramatiske arbejde. Der veksles mellem holdundervisning, gruppearbejde og individuelle øvelser. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, vil den studerende få stillet en afløsningsopgave. 22 / 31

23 MODUL 8: SCENEKUNSTNERISK PRAKSIS III Fjerde semester, 15 ECTS-point Modulkode: B16SK8G Formålet med modulet er at afrunde den studerendes viden om dramatisk metode og træningen af de dramatiske færdigheder som understøttende for et kunstnerisk udtryk i samspil med andre inden for scenekunst, film eller tv. DRAMATISK TRÆNING IV 5 ECTS-point Fagelementkode: B16SK8AE Udvise en dybere og mere personlig forståelse for dramatisk metode samt eventuelt kunstnerisk udviklingsarbejde. Træffe selvstændige valg i forhold til dramatisk metode både individuelt og i samspil med andre. Arbejde med en større selvstændighed i beherskelsen af stemmen og kropslige færdigheder i det dramatiske arbejde. Der veksles mellem holdundervisning og undervisning i mindre grupper. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. 23 / 31

24 ANDETÅRS-PROJEKT 10 ECTS-point Fagelementkode: B16SK8BE Integrere den tilegnede viden samt de dramatiske, stemmemæssige og kropslige færdigheder i et mere komplekst, individuelt eller kollektivt scenisk udtryk, der synliggør den studerendes beherskelse af den opnåede kunstneriske kompetence. Projektarbejde og vejledning samt visninger for et offentligt publikum. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har bidraget aktivt til skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske afleverings- og evalueringsmøder, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. 24 / 31

25 MODUL 9: SCENEKUNSTNERISK FORDYBELSE I Femte semester (Odense og Aarhus), sjette semester (København), 15 ECTS-point Modulkode: B16SK9G Formålet med modulet er at bygge videre på den grundlæggende viden og de grundlæggende færdigheder og kompetencer, som den studerende har tilegnet sig på uddannelsens første to år. I modulet videreudvikles den studerendes selvstændighed i forhold til at kunne integrere stemmemæssige, kropslige og dramatiske færdigheder samt den kontekstuelle viden i et kunstnerisk udtryk inden for scenekunst, film eller tv. Modulet fokuserer desuden på forholdet mellem scenekunst og entreprenørskab. DRAMATISK FORDYBELSE I 10 ECTS-point Fagelementkode: B16SK9AE Beherske skuespillerens instrument i en kunstnerisk sammenhæng. Beherske dramatisk metode i en kunstnerisk sammenhæng. Anvende kontekstuel viden i en kunstnerisk sammenhæng. Vurdere kunstneriske udfordringer og finde løsningsmuligheder med et selvstændigt kunstnerisk udtryk. Der veksles mellem individuel undervisning og/eller holdundervisning og undervisning i grupper. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester eller for omprøve. 25 / 31

26 ENTREPRENØRSKAB 5 ECTS-point Fagelementkode: B16SK9BE Demonstrere viden om entreprenørskab og omsætte den til konkrete arbejds- og refleksionsformer, der forbinder den studerendes egne undersøgelser til omverdenen. Analysere og identificere kunstnerisk innovations- og værdipotentiale i egne igangværende processer med det formål at kunne arbejde udviklings- og omverdensorienteret. Anvende udvalgte entreprenørskabsværktøjer med det formål at professionalisere sig inden for bl.a. mundtlig og skriftlig formidling, kulturpolitisk infrastruktur, netværksskabelse og projektstyring. Der veksles mellem holdundervisning, oplæg og øvelser. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, vil den studerende få stillet en afløsningsopgave. 26 / 31

27 MODUL 10: KUNSTNERISK UDVIKLINGSPROJEKT Femte semester, 15 ECTS-point Modulkode: B16SK10G Modulet har fokus på den studerendes arbejde med et kunstnerisk udviklingsprojekt. Det overordnede formål er at styrke den studerendes evne til at udvikle, reflektere over og dokumentere et selvstændigt kunstnerisk projekt. Den studerende skal kunne udvikle egne arbejdsmetoder inden for rammerne af et selvvalgt scenekunstnerisk format, som kan præsenteres for og formidles til publikum. Det indebærer, at den studerendes refleksion udgør et mål i sig selv i tillæg til selve projektet. KUNSTNERISK UDVIKLINGSPROJEKT 15 ECTS-point Fagelementkode: B16SK10AE Beskrive et undersøgelsesfelt og på den baggrund formulere en projektbeskrivelse. Udarbejde en realistisk tidsplan og holde sig til den. Opsøge relevante samarbejdspartnere og indgå i faglige og/eller tværfaglige samarbejder med en professionel tilgang. Relatere de valgte udtryksformer og løsninger til eksisterende viden om kunstnerisk praksis, metoder og teori inden for det valgte projektområde. Demonstrere et højt niveau af kunstneriske færdigheder inden for det valgte projektområde. Dokumentere sine refleksioner over projektet i et blivende, offentligt tilgængeligt og ikke nødvendigvis skriftligt produkt og formidle det til fagfæller og ikke-specialister. Projektarbejde med vejledning. Visning for et offentligt publikum. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har bidraget aktivt til skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske refleksions- og evalueringsmøder, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. 27 / 31

28 MODUL 11: SCENEKUNSTNERISK FORDYBELSE II Femte semester (København), sjette semester (Odense og Aarhus), 15 ECTS-point Modulkode: B16SK11G Formålet med modulet er at bygge videre på den grundlæggende viden og de grundlæggende færdigheder og kompetencer, som den studerende har tilegnet sig på uddannelsens første to år. I modulet videreudvikler den studerende sin selvstændighed i forhold til at kunne integrere stemmemæssige, kropslige og dramatiske færdigheder samt den kontekstuelle viden. Det sker enten ved, at den studerende sætter sin viden og sine færdigheder og kompetencer i spil i en international sammenhæng eller inden for rammerne af en kunstnerisk produktion, det være sig scenekunst, film eller tv. DRAMATISK FORDYBELSE II 5 ECTS-point Fagelementkode: B16SK11AE Beherske skuespillerens instrument i en kunstnerisk sammenhæng. Beherske dramatisk metode i en kunstnerisk sammenhæng. Anvende kontekstuel viden i en kunstnerisk sammenhæng. Vurdere kunstneriske udfordringer og finde løsningsmuligheder med et selvstændigt kunstnerisk udtryk. Der veksles mellem individuel undervisning og/eller holdundervisning og undervisning i grupper. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. 28 / 31

29 PRAKTIK 10 ECTS-point Fagelementkode: B16SK11BE Forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metode i en professionel produktion. Vurdere praktiske problemstillinger og kunstneriske udfordringer samt begrunde og vælge relevante udtryk og løsningsmodeller. Med kunstnerisk integritet formidle og diskutere professionelle problemstillinger med fagfæller. Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i en professionel sammenhæng. Tage ansvar for egen læring og præstation. Projektarbejde og individuel vejledning samt visninger for et offentligt publikum. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har levet op til praktikstedets krav til deltagelse, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester eller for omprøve. 29 / 31

30 Eller: SCENEKUNSTNERISK PROJEKT 10 ECTS-point Fagelementkode: B16SK11C Forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metode inden for rammerne af et scenekunstnerisk projekt. Vurdere praktiske problemstillinger og kunstneriske udfordringer samt begrunde og vælge relevante udtryk og løsningsmodeller. Med kunstnerisk integritet formidle og diskutere professionelle problemstillinger med fagfæller. Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i en professionel sammenhæng. Tage ansvar for egen læring og præstation. Projektarbejde og individuel vejledning samt visninger for et offentligt publikum. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har bidraget aktivt til skabelsen af projektet/værket og deltaget i alle obligatoriske afleverings- og evalueringsmøder, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester eller for omprøve. Dramatisk fordybelse II og praktik/scenekunstnerisk projekt kan erstattes af: INTERNATIONAL UDVEKSLING 15 ECTS-point Fagelementkode: B16SK11DE ene afhænger af den studerendes udvekslingsaftale. Afhænger af den studerendes udvekslingsaftale. Afhænger af den studerendes udvekslingsaftale. 30 / 31

31 MODUL 12: SCENEKUNSTNERISK FORDYBELSE III Sjette semester, 15 ECTS-point Modulkode: B16SK12G Formålet med modulet et at arbejde med et scenekunstnerisk værk. Arbejdet er baseret på alt, hvad den studerende har lært sig igennem studietiden. Værket vil typisk være af kollektiv karakter og basere sig på viden fra faglig praksis med det formål at demonstrere den studerendes parathed til at tage afgang og indgå i relevante professionelle miljøer. AFGANGSFORESTILLING 15 ECTS-point Fagelementkode: B16SK12AE Integrere den tilegnede viden om dramatisk metode samt de dramatiske, stemmemæssige og kropslige færdigheder i et mere komplekst, individuelt eller kollektivt scenisk udtryk, der synliggør den studerendes beherskelse af den opnåede kunstneriske kompetence. Beherske kunstneriske metoder, redskaber og udtryksformer samt generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet skuespil. Vurdere kunstneriske udfordringer, praktiske og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante udtryk og løsningsmodeller. Kunne formidle kunstneriske udtryk og faglige problemstillinger til publikum, herunder både fagfæller og ikke-specialister. Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Gennemføre en scenekunstnerisk proces med relevante samarbejdspartnere, samt tilrettelægge eget arbejde i relation til de fælles processer. Projektarbejde og individuel vejledning samt visninger for et offentligt publikum. i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har bidraget aktivt til skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske afleverings- og evalueringsmøder, skal der lægges en plan for omprøve. 31 / 31

STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I DANS OG KOREOGRAFI

STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I DANS OG KOREOGRAFI STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I DANS OG KOREOGRAFI GÆLDENDE FRA AUGUST 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1: Indledning...3 1. Hjemmel...3 2. Tilhørsforhold...3 3. ECTS-normering...3 4.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I MUSICAL

STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I MUSICAL STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I MUSICAL GÆLDENDE FRA AUGUST 2016 REVIDERET AUGUST 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1: Indledning...3 1. Hjemmel...3 2. Tilhørsforhold...3 3. ECTS-normering...3

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 2, 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I SCENEKUNSTNERISK PRODUKTION

STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I SCENEKUNSTNERISK PRODUKTION STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I SCENEKUNSTNERISK PRODUKTION GÆLDENDE FRA AUGUST 2016 2 / 39 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning...4 1. Hjemmel...4 2. Tilhørsforhold...4 3. ECTS-normering...4

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN TOÅRIGE OVERBYGNINGSUDDANNELSE I DANSEFORMIDLING

STUDIEORDNING FOR DEN TOÅRIGE OVERBYGNINGSUDDANNELSE I DANSEFORMIDLING STUDIEORDNING FOR DEN TOÅRIGE OVERBYGNINGSUDDANNELSE I DANSEFORMIDLING GÆLDENDE FRA OPTAGET 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 3 1. Hjemmel... 3 2. Tilhørsforhold... 3 3. ECTS-normering...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I DANS MED SPECIALE I KOREOGRAFI STATENS SCENEKUNSTSKOLE

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I DANS MED SPECIALE I KOREOGRAFI STATENS SCENEKUNSTSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 3.1. Adgangskrav 3.2. Optagelsesprocedure 4: Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN FIREÅRIGE UDDANNELSE I FORESTILLINGSLEDELSE OG REKVISIT

STUDIEORDNING FOR DEN FIREÅRIGE UDDANNELSE I FORESTILLINGSLEDELSE OG REKVISIT STUDIEORDNING FOR DEN FIREÅRIGE UDDANNELSE I FORESTILLINGSLEDELSE OG REKVISIT GÆLDENDE FRA OPTAGET 2014 REVIDERET AUGUST 2016 2 / 21 sfortegnelse Kapitel 1: Indledning...4 1. Hjemmel...4 2. Tilhørsforhold...4

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole BEK nr 248 af 10/03/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/00520-11 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1042 af 29/06/2016

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk. 1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN FIREÅRIGE UDDANNELSE I SKUESPIL, KØBENHAVN

STUDIEORDNING FOR DEN FIREÅRIGE UDDANNELSE I SKUESPIL, KØBENHAVN STUDIEORDNING FOR DEN FIREÅRIGE UDDANNELSE I SKUESPIL, KØBENHAVN GÆLDENDE FRA OPTAGET 2014 REVIDERET AUGUST 2016 2 / 21 sfortegnelse Kapitel 1: Indledning...4 1. Hjemmel...4 2. Tilhørsforhold...4 3. ECTS-normering...4

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN FIREÅRIGE UDDANNELSE I LYD

STUDIEORDNING FOR DEN FIREÅRIGE UDDANNELSE I LYD STUDIEORDNING FOR DEN FIREÅRIGE UDDANNELSE I LYD GÆLDENDE FRA OPTAGET 2014 REVIDERET AUGUST 2016 2 / 23 sfortegnelse Kapitel 1: Indledning...4 1. Hjemmel...4 2. Tilhørsforhold...4 3. ECTS-normering...4

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I BILLEDKUNST (BFA) VED KUNSTAKADEMIETS BILLEDKUNSTSKOLER

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I BILLEDKUNST (BFA) VED KUNSTAKADEMIETS BILLEDKUNSTSKOLER BACHELORUDDANNELSEN I BILLEDKUNST (BFA) VED KUNSTAKADEMIETS BILLEDKUNSTSKOLER Godkendt den 10. marts 2016 BACHELORUDDANNELSEN I BILLEDKUNST (BFA) VED KUNSTAKADEMIETS BILLEDKUNSTSKOLER side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STUDIEORDNING FOR FOTOGRAFUDDANNELSEN GÆLDENDE FRA AUGUST 2017

STUDIEORDNING FOR FOTOGRAFUDDANNELSEN GÆLDENDE FRA AUGUST 2017 STUDIEORDNING FOR FOTOGRAFUDDANNELSEN GÆLDENDE FRA AUGUST 2017 1 Indhold KAPITEL 1: INDLEDNING...3 1 HJEMMEL...3 2 ECTS-NORMERING...3 3 UDDANNELSENS BETEGNELSE...3 4 ADGANGSKRAV OG OPTAGELSE...3 5 SPROG...3

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne)

Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne) Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne) I medfør af 12, stk. 1 og 2, og 21, stk. 2, i lov nr. 1362 af 16. december 2014

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I ISCENESÆTTELSE

STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I ISCENESÆTTELSE STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I ISCENESÆTTELSE GÆLDENDE FRA AUGUST 2016 2 / 48 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 4 1. Hjemmel... 4 2. Tilhørsforhold... 4 3. ECTS-normering...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole

Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole Det Kongelige Danske Kunstakademi Kunstakademiets Arkitektskole Vedtaget af Skolerådet den 18.6.008 Justeret den 4.9.008 September 008 J.nr. 001105 Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole

UDKAST til Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole UDKAST til Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, 11, stk. 1, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1673 af

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I SCENEPRODUKTION STATENS SCENEKUNSTSKOLE

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I SCENEPRODUKTION STATENS SCENEKUNSTSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 3.1. Adgangskrav 3.2. Optagelsesprocedure 4: Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Bekendtgørelse om Statens Scenekunstskole. Kapitel 1. Styrelse Rektor. Prorektor. Kollegiale organer

Bekendtgørelse om Statens Scenekunstskole. Kapitel 1. Styrelse Rektor. Prorektor. Kollegiale organer Bekendtgørelse om Statens Scenekunstskole I medfør af 10, 11 og 15 i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000, fastsættes Kapitel 1

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet I medfør af 12, stk. 1 og 2, og 21, stk. 2, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole

Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole BEK nr 1158 af 05/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/02621 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Den

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik VERSION 1 160503 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2.1. Dansk... 3 2.2. Engelsk...

Læs mere

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus (bachelor- og kandidatuddannelsen) BEK nr 531 af 27/06/2002 (Gældende) LBK Nr. 889

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Statens Teaterskole (STS) STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL TEATERTEKNIKER SPECIALE: LYS. Indledning s. 2

Statens Teaterskole (STS) STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL TEATERTEKNIKER SPECIALE: LYS. Indledning s. 2 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 Adgangskrav Optagelsesprocedure 4: Formål s. 3

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I SKUESPIL STATENS SCENEKUNSTSKOLE

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I SKUESPIL STATENS SCENEKUNSTSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 3.1. Adgangskrav 3.2. Optagelsesprocedure 4: Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for bacheloruddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for bacheloruddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Adgangskrav

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

STUDIEORDNING: OVERBYGNINGSUDDANNELSEN I DANSEFORMIDLING STATENS SCENEKUNSTSKOLE

STUDIEORDNING: OVERBYGNINGSUDDANNELSEN I DANSEFORMIDLING STATENS SCENEKUNSTSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 3.1. Adgangskrav 3.2. Optagelsesprocedure 4: Uddannelsens

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne)

Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne) Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne) I medfør af 12 og 21, stk. 2, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående

Læs mere

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v....3 Optagelse af elever...3

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet BEK nr 339 af 06/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/01088-12 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Revideret med ændringer gældende

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Statens Teaterskole (STS) STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL TEATERTEKNIKER SPECIALE: LYD. Indledning s. 2

Statens Teaterskole (STS) STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL TEATERTEKNIKER SPECIALE: LYD. Indledning s. 2 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 Adgangskrav Optagelsesprocedure 4: Formål s. 3

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere