Ejendoms- og Arealudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendoms- og Arealudvalget"

Transkript

1 Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger: afbud fra Mikkel Dencker, Ivan Fogtmann deltager i stedet.

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra formanden Børneinstitutionerne Krebsen og Søstjernen, fugt gulve. Projekt nr Bevillingsansøgning Langhøjskolen, udskiftning vinduer/døre, PCB-renovering. Projekt nr Bevillingsansøgning Langhøjskolen, renovering af tag og facade. Projekt nr Bevillingsansøgning Langhøjskolen, opretning af fugt i kældre. Projekt nr Bevillingsansøgning Status for badebro i Lodsparken Aflæggelse af anlægsregnskaber - EAU Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A21 Sagsnr.: 12/

4 2. Meddelelser fra formanden J.nr.: A26 Sagsnr.: 12/53013 By- og Teknikforvaltningen indstiller til 1. at tage orientering til efterretning. 3

5 3. Børneinstitutionerne Krebsen og Søstjernen, fugt gulve. Projekt nr Bevillingsansøgning. J.nr.: P20 Sagsnr.: 12/5700 By- og Teknikforvaltningen indstiller til at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at der til Projekt nr. 5712, Børneinstitutioner Krebsen og Søstjernen, fugt i gulve, gives tillæg til anlægsbevillingen på kr svarende til det afsatte rådighedsbeløb i SAGSFREMSTILLING I 2009 blev det konstateret, at der var problemer med fugt og skimmelsvamp i gulvene i børneinstitutionen Planeten (tidligere hed institutionen Krebsen). By- og Teknikforvaltningen iværksatte på den baggrund et renoveringsprojekt. Her viste det sig, at problemerne med fugt og skimmelsvamp skyldtes opstigende fugt i institutionens betondæk/gulve. Ved en nærmere gennemgang blev det konstateret, at institutionens gulve skulle afrenses for skimmelsvamp og fugtsikres. By- og Teknikforvaltningen valgte at opdele renoveringen af gulvene i 2 projektfaser henholdsvis projektfase 1 og projektfase 2. Projektfase 1, der vedrørte opretning af ca. 1/3 af institutionens gulve, blev udført i Projektfase 2, der omfattede opretning af de resterende gulve i Planeten, blev gennemført i Under renovering af Planeten i projektfase 2, undersøgte By- og Teknikforvaltningen naboinstitutionen, Solen (tidligere hed institutionen Søstjernen), for tilsvarende fugtopstigning i gulvene. Her kunne By- og Teknikforvaltningen konstatere, at Solen ligeledes havde begyndende problemer med fugt og skimmelsvamp i deres gulve. Dog var omfanget af fugt og skimmelsvamp mindre end i Planeten. For at forhindre yderligere fugt og skimmelsvamp i gulvene samt genoprette de eksisterende skader blev der på Budget 2013 mv. afsat rådighedsbeløb i 2013 til projektet på investeringsoversigten. By- og Teknikforvaltningen planlægger, at renoveringsarbejdet vil blive udført i perioden maj-december Da det forestående renoveringsarbejde kræver fuld afspærring af området, vil det i de syv måneder, som renoveringsarbejdet pågår, været nødvendigt at genhuse børneinstitutionen Solen. By- og Teknikforvaltningen har - i samråd med Dagtilbudsafdelingen i Børne- og Velfærdsforvaltningen aftalt, at børneinstitutionen Solen genhuses i den tidligere børneinstitution Nymarken, da det er langt billigere end etablering af midlertidige pavilloner eller leje af lokaler til genhusningen. Disse to løsninger vil ikke være muligt indenfor projektets nuværende økonomiske ramme. I forhold til den forestående genhusning af børneinstitutionen Solen vil By- og Teknikforvaltningen sørge for at aftale processen med Børne- og Velfærdsforvaltningen. 4

6 ØKONOMISKE KONSEKVENSER På Budget 2013 mv. er der på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb i 2013 på kr til projekt nr. 5712, Børneinstitutioner Krebsen og Søstjernen, fugt gulve. I forbindelse med den forestående genopretning af gulvene i børneinstitutionen Solen (tidligere Søstjernen) søger By- og Teknikforvaltningen anlægsbevilling på kr svarende til det afsatte rådighedsbeløb i Der er tidligere givet anlægsbevilling på kr , hvorefter den samlede anlægsbevilling til projekt nr. 5712, Børneinstitutionerne Krebsen og Søstjernen, fugt gulve, i alt udgør kr svarende til det samlede rådighedsbeløb. 5

7 4. Langhøjskolen, udskiftning vinduer/døre, PCB-renovering. Projekt nr Bevillingsansøgning. J.nr.: P20 Sagsnr.: 13/7918 By- og Teknikforvaltningen indstiller til at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at der til Projekt nr. 3386, Langhøjskolen, udskiftning af vinduer/døre, PCBrenovering, gives anlægsbevilling på kr svarende til det afsatte rådighedsbeløb i SAGSFREMSTILLING I forbindelse med vedtagelse af Budget 2013 mv. blev der på investeringsoversigten for 2013 afsat rådighedsbeløb til projekt nr. 3386, Langhøjskolen, udskiftning af vinduer/døre og PCB-renovering. Det afsatte beløb skal bruges til at udskifte de eksisterende vinduer og udvendige døre. De nuværende vinduer og døre i Langhøjskolens fløje stammer fra skolens opførelse, og de er nu i så dårlig stand, at det ikke længere er rentabelt for kommunen at reparere og vedligeholde dem. By- og Teknikforvaltningen vil udskifte de eksisterende vinduer og døre til nye i træ/aluminium og med energirigtige ruder. I forbindelse med den forestående udskiftning af vinduer og udvendige døre vil By- og Teknikforvaltningen også sørge for at fjerne de eksisterende PCB-holdige fuger i henhold gældende lovgivning. By- og Teknikforvaltningen er gået i gang med projektering, og forvaltningen forventer, at arbejdet vil blive udført i perioden juni-december ØKONOMISKE KONSEKVENSER På Budget 2013 mv. er der på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb i 2013 på kr til projekt nr. 3386, Langhøjskolen, udskiftning af vinduer/døre, PCBrenovering. I forbindelse med den forestående udskiftning af vinduer og udvendige døre på Langhøjskolen søger By- og Teknikforvaltningen anlægsbevilling på kr svarende til det afsatte rådighedsbeløb i

8 5. Langhøjskolen, renovering af tag og facade. Projekt nr Bevillingsansøgning. J.nr.: P20 Sagsnr.: 13/7915 By- og Teknikforvaltningen indstiller til at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at der til Projekt nr. 3413, Langhøjskolen, renovering af tag og facade, gives anlægsbevilling til projektering på kr svarende til det afsatte rådighedsbeløb i SAGSFREMSTILLING I forbindelse med vedtagelse af Budget 2013 mv. blev der på investeringsoversigten for 2013 afsat rådighedsbeløb til projekt nr. 3413, Langhøjskolen, renovering af tag og facade. Det afsatte beløb skal bruges til ekstern rådgivning til forundersøgelser, gennemgang af bygningskonstruktionen og udarbejdelse af forslag til renovering. Tagbelægning og vinduespartier på Langhøjskolens høje bygningsfløj er generelt i meget dårlig forfatning. De senere år har der været problemer med træk fra vinduer og utætte facader. Herudover er der trængt vand ind i bygningen fra den eksisterende tagafvanding, som har tagnedløb indvendigt i bygningen. I forhold til den forestående renovering af facaderne på den høje bygningsfløj vil By- og Teknikforvaltningen efterisolere facaderne for at forbedre indeklimaet og reducere energiforbruget. Dette arbejde vil By- og Teknikforvaltningen forsøge at samtænke med projekt nr. 3386, Langhøjskolen, udskiftning af vinduer/døre, PCB-renovering. I forhold til den forestående renovering af taget vil By- og Teknikforvaltningen efterisolere taget og undersøge, om den eksisterende tagafvanding eventuelt skal ændres til tagnedløb udvendigt på bygningen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER På Budget 2013 mv. er der på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb i 2013 på kr til projekt nr. 3413, Langhøjskolen, renovering af tag og facade. I forbindelse med den forestående renovering af tag og facader på Langhøjskolen søger By- og Teknikforvaltningen anlægsbevilling på kr til projektering svarende til det afsatte rådighedsbeløb i

9 6. Langhøjskolen, opretning af fugt i kældre. Projekt nr Bevillingsansøgning. J.nr.: P20 Sagsnr.: 13/7922 By- og Teknikforvaltningen indstiller til at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at der til Projekt nr. 3414, Langhøjskolen, opretning af fugt i kældre, gives anlægsbevilling til projektering på kr svarende til det afsatte rådighedsbeløb i SAGSFREMSTILLING I forbindelse med vedtagelse af Budget 2013 med flere år blev der på investeringsoversigten for 2013 afsat rådighedsbeløb til projekt nr. 3414, Langhøjskolen, opretning af fugt i kældre. Det afsatte beløb skal bruges til ekstern rådgivning til forundersøgelser, gennemgang af bygningskonstruktionen og udarbejdelse af forslag til renovering. Kældrene på Langhøjskolen har gennem de seneste år haft problemer med fugt og vand. I 2012 gennemførte By- og Teknikforvaltningen en undersøgelse af drænet og konstruktionen i kældergulvet i fløj I. Herudover foretog forvaltningen en visuel gennemgang af resten af skolens kældre. Gennemgangen viste, at der var trængt vand ind fra revner og porøsiteter mv. i betonydervæggene, og at vandet herfra var trængt videre ind i gulvet og op i de indvendige skillevægge. By- og Teknikforvaltningen skal derfor i gang med en grundigere undersøgelse og registrering af forholdene, således at kommunen kan få et billede af de nødvendige opretningsarbejder. Når der foreligger et forslag til, hvorledes fugtindtrængningen kan stoppes, og hvordan den indvendige fugtrenovering kan udføres, vil dette forslag blive forelagt til politisk behandling. ØKONOMISKE KONSEKVENSER På Budget 2013 mv. er der på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb i 2013 på kr til projekt nr. 3414, Langhøjskolen, opretning af fugt i kældre. Beløbet er afsat til projektering. Herudover er der i overslagsår 2014 afsat kr , og i overslagsår 2015 afsat kr I forbindelse med den forestående opretning af fugt i kældre på Langhøjskolen søger Byog Teknikforvaltningen anlægsbevilling på kr til projektering svarende til det afsatte rådighedsbeløb i

10 7. Status for badebro i Lodsparken J.nr.: P00 Sagsnr.: 12/51108 By- og Teknikforvaltningen indstiller til 1. at godkende badebroens permanente etablering. SAGSFREMSTILLING Badebroen i Lodsparken blev forrige år etableret som et forsøg med henblik på stillingtagen til, om badebroen skal gøres permanent. By- og Teknikforvaltningen kan på baggrund af forsøget anbefale en permanentgørelse. Som følge heraf har By- og Teknikforvaltningen søgt relevante myndigheder om tilladelser til en permanentgørelse af badebroen. Status på sagen er, at badebroen forventes, at kunne blive genetableret ultimo maj By- og Teknikforvaltningen har fortaget høring af relevante myndigheder og søgt om dispensation fra gældende fredningsbestemmelser, jævnfør bilag 1. Konklusionen er, at badebroen ikke er i strid med landskabsfredningen eller forstyrrer dyrelivet på det pågældende sted. Broen må dog af hensyn til fuglelivet tidligst opsættes 1. april og skal nedtages senest 31. oktober. By- og Teknikforvaltningen afventer landzonetilladelse og byggetilladelse før badebroen kan etableres. Landzonetilladelsen behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. april Ifølge lovgivningen skal landzonetilladelsen i offentlig høring i 4 uger. Hvis By- og Teknikforvaltningen modtager klager, må badebroen først opsættes, når klagerne er behandlet i Natur- og Miljøklagenævnet samt Kystdirektoratet. Byggetilladelsen søges efter at sagen er behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. april ØKONOMISKE KONSEKVENSER På investeringsoversigt for 2013 på projekt nr. 0103, Hvidovre Strandpark projektering, fremgår følgende: Budget afsat til opstart af projekt Hvidovre Strandpark. I forbindelse med budgetaftale 2013 blev det besluttet, at permanentgøre opsætning af en badebro i Lodsparken i badesæsonen. På investeringsoversigten er der i 2013 afsat kr og i kr i hvert af årene. 9

11 Udgiften i forbindelse med etablering af badebro blev afholdt over driftsbudgettet, som tidligere oplyst. Ligeså vil fremtidige årlige opsætninger og nedtagelser af badebroen i badesæsonen blive afholdt over driftsbudgettet. Det vil sige, at ovennævnte rådighedsbeløb i 2013 til projekt nr. 0103, anvendes til opstart af projekt Hvidovre Strandpark. Sag herom forventes at blive sat på dagsordenen til Ejendoms- og Arealudvalgets næstkommende møde. BILAG: 1 Åben By- og Teknikforvaltningens oversigt over gældende lov- og plangrundlag af marts Åben By- og Teknikforvaltningens ansøgning af 12. december 2012 til Fredningsnævnet 3 Åben Fredningsnævnets afgørelse af 11. marts 2013 vedrørende dispensation til etablering af badebro i Lodsparken 4 Åben Naturstyrelsens udtalelse af 11. marts vedrørende bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 5 Åben Naturstyrelsens udtalelse af den 23. januar 2013 vedrørende badebroens materialevalg 67412/ / / / /13 10

12 8. Aflæggelse af anlægsregnskaber - EAU J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 12/20063 By- og Teknikforvaltningen indstiller til at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at anlægsregnskab for projekt nr. 0131, 3376, 5721, 5734, 5738 og 6189 godkendes SAGSFREMSTILLING Anlægsregnskab for følgende projekter: Projekt nr Forebyggende vedligeholdelse 2011, stadion og idrætsanlæg. Projekt nr Forebyggende vedligeholdelse bygninger på skoler Projekt nr Ombygning af Baunevangen til integreret institution. Projekt nr Forebyggende vedligeholdelse 2011, beskæftigelsesordninger. Projekt nr Istandsættelse Frydenhøj, i forbindelse med flytning Nymarken. Projekt nr Forebyggende vedligeholdelse, administrative bygninger Regnskab Bevilling i alt ØKONOMISKE KONSEKVENSER Fremgår af specifikationen på anlægsregnskab. BILAG: 1 Åben 6 stk. anlægsregnskaber for projekt nr. 0131, 3376, 5721, 5734, 5738, /13 11

13 9. Eventuelt J.nr.: A21 Sagsnr.: 12/

14 Bilagsoversigt 7. Status for badebro i Lodsparken 1. By- og Teknikforvaltningens oversigt over gældende lov- og plangrundlag af marts 2013 (67412/13) 2. By- og Teknikforvaltningens ansøgning af 12. december 2012 til Fredningsnævnet (67544/13) 3. Fredningsnævnets afgørelse af 11. marts 2013 vedrørende dispensation til etablering af badebro i Lodsparken (66907/13) 4. Naturstyrelsens udtalelse af 11. marts vedrørende bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet (66938/13) 5. Naturstyrelsens udtalelse af den 23. januar 2013 vedrørende badebroens materialevalg (67733/13) 8. Aflæggelse af anlægsregnskaber - EAU 1. 6 stk. anlægsregnskaber for projekt nr. 0131, 3376, 5721, 5734, 5738, 6189 (75104/13) 13

15 Underskriftsside Anders Wolf Andresen Arne Bech Mikkel Dencker Steen Ørskov Ømer Kuscu 14

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 25. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 17.00. Bemærkninger

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 25. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 17.00. Bemærkninger KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 25. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen. PT! er der igen

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 03.12 Mandag den 12.03.2012 kl. 18:00

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 03.12 Mandag den 12.03.2012 kl. 18:00 Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup Formand x Mitzi Hansen MH Næst forkvinde x Poul Petersen PP Bestyrelsesmedlem x Arne Strandet Larsen ASL Suppleant x Jan Christensen JC Suppleant x Susanne Larsen

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 3. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 27. februar 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:25 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00 Referat Dato: Mandag den 23. maj 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 345. Tilpasning af materielgårdsstrukturen 3 346. Vesthimmerlands Flyveplads, ændring

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 24. november 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 24.

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på budgettet til NT 2012 335 2. Indsatsplaner og

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 10.12 Mandag den 08.10.2012 kl. 18:00

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 10.12 Mandag den 08.10.2012 kl. 18:00 Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup Formand x Mitzi Hansen MH Næst forkvinde x Jimmi Larsen JL Bestyrelsesmedlem X Arne Strandet Larsen ASL Suppleant x Jan Christensen JC Suppleant x Susanne Larsen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 16.

Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 16. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 16. januar 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 18-05-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 08:00 afholdt Byplanudvalget møde hos Velux. Medlemmerne var til stede, undtagen: Liss Kramer

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 10.12 Mandag den 10.12.2012 kl. 18:00

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 10.12 Mandag den 10.12.2012 kl. 18:00 Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup Formand x Mitzi Hansen MH Næst forkvinde x Jimmi Larsen JL Bestyrelsesmedlem x Arne Strandet Larsen ASL Suppleant x Jan Christensen JC Suppleant x Susanne Larsen

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. november 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere