Fungicid fra rejer. Et nordic wood projekt. Projekt nr. P99088 Nordisk Industrifond Slutrapport September Teknologisk Institut.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fungicid fra rejer. Et nordic wood projekt. Projekt nr. P99088 Nordisk Industrifond Slutrapport September 2001. Teknologisk Institut."

Transkript

1 Fungicid fra rejer Projekt nr. P99088 Nordisk Industrifond Slutrapport September 2001 Et nordic wood projekt. Teknologisk Institut Bioteknik Ole Frederiksen

2 Forord: Nordic Wood er den nordiske træindustris forsknings- og udviklings program, med en målsætning om, at anvendelsen af træ skal øges. Programmet finansieres af den nordiske industri, Nordisk Industrifond, Skov- og Naturstyrelsen, Danmark, Norges Forskningsråd og Vinnov (Verket för innovationssystem) i Sverige. Det er kendt, at et stof der kan udvindes af rejeskaller, chitosan, har fungicid virkning. Det er i dette projekt undersøgt, om dette forhold kan udnyttes til træbeskyttelse. Der er i projektet lagt særlig vægt på, at undersøge mulighederne for at fiksere stoffet i træ, så dette ikke udvaskes. Parterne i projektet er på udviklingssiden Norsk Treteknisk Institutt, ved Fred Evans, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut ved Jöran Jermer og Dansk Teknologisk Institut, Bioteknik ved Anne Pia Kock og Ole Frederiksen. På industrisiden deltog Primex Ingredients A/S, Norge, ved Thorbjørn Toppe senere afløst af Bjarte Langhelle; Royal Greenland, Danmark ved Charles Kastberg Christiansen, og PLUS A/S ved Gert Knudsen Styregruppen har bestået af Thorbjørn Toppe senere afløst af Bjarte Langhelle, Primex A/S og Gert Knudsen, PLUS A/S Projektet er finansieret af Nordisk Industrifond, Nordic Wood 2 programmet, Skov- og Naturstyrelsen, Danmark og Norges Forskningsråd i Norge samt Vinnov i Sverige. 2

3 Indhold Indhold... 3 Indledning... 4 Baggrund... 6 Status... 8 Screening...10 Chitosans fixering på cellulose...12 Måling af chitosan...15 Undersøgelse af fixering i træ...17 Yderligere forsøg...17 Pinus sylvestris...18 Modificeret EN Chitosans effekt overfor skimmelsvampe og blåsplint...22 Chitosans effekt overfor alger...25 Litteratur

4 Formål Det er projektets formål at gennemføre undersøgelser, der skal optimere og dokumentere chitosans muligheder som træbeskyttelsesmiddel, med speciel vægt på chitosans fixering i træ, så dette sikres mod udvaskning. 4

5 Indledning Det er kendt, at et stof der kan udvindes af rejeskaller, chitosan, har fungicid virkning.(ghaouth, 1992, Ghaouth, 1994, Hadwiger, 1995) Vi vil i det følgende gennemgå de undersøgelser, der er gennemført for at undersøge mulighederne for at udnytte dette forhold til træbeskyttelse. Undersøgelserne blev i første omgang gennemført som en screeningsundersøgelse af, om der var forskel på de forskellige chitosantypers fungicide effekt. Disse undersøgelser blev gennemført som hæmningstests på maltagar. Der blev herefter udviklet en metode til kvantificering af chitosan i opløsning, hvorefter mulighederne for at binde chitosan til cellulose og træ blev undersøgt og optimeret. Endelig kunne chitosans effekt som træbeskyttelsesmiddel over for trænedbrydende svampe undersøges. Slutteligt blev det undersøgt om chitosan har effekt på vækst af skimmelsvamp og blåsplint samt alger. Det har undervejs i projektet vist sig, at chitosan har god effekt på trænedbrydende svampe, når disse vokser på næringsmedier, men at stoffet ikke er i stand til at beskytte træ tilstrækkeligt, når stoffet er imprægneret ind i træet. Der er i projektet lagt vægt på at undersøge mulighederne for at fiksere stoffet i træ. I denne rapport er baggrund og samtlige undersøgelser med valg af metode, gennemgang af resultater og konklusioner. 5

6 Baggrund Teknologisk Institut i Danmark har tidligere beskrevet et aktivstof til træbeskyttelse, der kan fremstilles ud fra rejeskaller. Dette stof har vist sig at have forebyggende effekt mod trænedbrydende svampe (Miljøprojekt nr. 424, 1998: 2-deoxy-D-glucose i bekæmpelsesmidler til byggematerialer). Stoffet i vandig opløsning er blevet testet og opfylder effektivitetskravene i den europæiske normtest for træbeskyttelsesmidler: EN 113 (Determination of toxic values of wood preservatives against wood destroying basidiomycetes cultured on agar medium) også efter en kunstig ældningstest EN 73 efterfulgt af EN 113. Kravene efter en udvasknings-test - EN 84 efterfulgt af EN 113 blev dog ikke opfyldt. Der var derfor behov for udvikling af fixeringsmetoder, før dette kunne opnås. Arbejdet med dette aktivstof og undersøgelse af litteratur om chitosans fungicide virkninger sandsynliggjorde et potentiale som aktivstof i imprægneringsmidler mod trænedbrydende svampe for svampemidler. Det primære problem, der skulle løses, før stoffet kunne bringes i anvendelse, syntes at være fixeringen i træet snarere end effekten. Derfor fokuseredes der i dette projekt på fixeringen af svampemidlet. Fokus i projektet blev flyttet over på udnyttelsen af chitosan som aktivstof, på bekostning af 2-deoxy-D-glucose, idet litteraturen viser, at chitosan kan adsorbere til cellulose. Rejeskaller, der er et affaldsprodukt fra rejeindustrien, er i et vist omfang stadig et problem, bl.a. må det i Norge ikke mere dumpes i havet. Der er nu opført fabrikker, der kan forarbejde rejeskaller dels til rejeskalmel, dels til forædling. Produktet af forædlingen er her primært chitosan. Det stof i rejeskaller, der kan omdannes til aktivstof, er chitin. Dette stof er en polymer af acetyleret glucosamin. Chitin bliver ved syrebehandling deacetyleret, og bliver herved til chitosan. Det har vist sig, at chitosan har en hæmmende effekt over for mikroorganismer ikke mindst svampe. Det er i dette projekt undersøgt, om denne effekt kunne udnyttes til træbeskyttelsesformål. Desuden har chitosan den egenskab, at det er en positivt ladet polymer. Det er bl.a. dette forhold, der medfører, at chitosan kan adsorbere på cellulose. Cellulose, der jo er en væsentlig del af træet, har en negativt ladet overflade. Den elektrostatiske interaktion imellem cellulose og chitosan spiller hermed en vigtig rolle i chitosans adsorption til cellulose (Roberts, 1992). Dette fænomen udnyttes i papirindustrien, hvor chitosan ved denne mekanisme anvendes til at gøre papir elektrisk neutralt ved at adsorbere til alle de anioniske steder på fiberoverfladen (Roberts, 1992). 6

7 Hvis mængden af chitosan, der kan bindes til cellulose, primært er afhængig af den elektrostatiske interaktion, vil mængden af chitosan, der kan bindes til cellulose, kunne øges, hvis ladningstætheden i chitosanen sænkes, idet hver chitosankæde vil neutralisere færre aniongrupper på cellulosen. Denne reduktion i ladningstætheden kan opnås ved at øge ph eller ved at øge graden af acetylering. Der nævnes i samme reference (Roberts, 1992), at ph-optimum for adsorption til cellulose er 8,2. En anden faktor, der har betydning for mængden af chitosan, der kan adsorberes til cellulosen, er størrelsen på chitosanen. Det må forventes, at chitosan med en lav molekylevægt kan trænge længere ind i træet, hvorimod højmolekylært chitosan ikke kan forventes at kunne trænge ind i substratet. (Roberts, 1992). Der er da også fundet en omvendt proportionalitet mellem chitosanens molekylevægt og den mængde, der kan adsorbere til cellulose (Roberts, 1992). Chitosans virkemåde som svampemiddel er tilsyneladende, at polymerer på syv monomerer og derover er i stand til at hæmme RNA syntesen hos i hvert tilfælde nogle svampe (Hadwiger, 1985). Der er også rapporter om antibakteriel effekt af chitosan. Her er teorien, at det er cationer på chitosans overflade, der binder til anioner på bakteriens overflade, og herved ændrer cellemembranens permeabilitet (Anonym, 1999). Det har ikke været muligt at finde referencer direkte på chitosan alene anvendt som træbeskyttelsesmiddel. En undersøgelse af chitosan som indkapslingsmedum til de trænedbrydende (hvidmuldsdannende) svampe Coriolus versicolor og Irpex lacteus har vist, at disse to svampe slet ikke kan vokse på en hydrogel dannet af chitosan gelatineret med 5% Na-polyphosphat. Der findes en mængde undersøgelser af chitosans fungicide effekt på plantepatogene svampe. Eksempelvis er chitosan i en koncentration på 6 gram pr. liter i stand til at hæmme spiringen af sporer af skimmelsvampen Botrytis cinerea med 98,7% og hæmning af radial vækst med over 95%(Ghaouth, 1992). Chitosan er i stand til fuldstændig at stoppe væksten af den plantepatogene svamp Pythium aphanidermatum i en koncentration på 400 µg pr. ml. (Ghaouth, 1994). 7

8 Opsummering Vi har i dette projekt undersøgt mulighederne for at anvende chitosans fungicide virkning til træbeskyttelse. Litteraturen beskriver chitosan som særdeles effektivt over for svampe. Undersøgelser i litteraturen viste også, at det var muligt at binde chitosan til cellulose ved elektrostatisk interaktion idet chitosan er negativt ladet, og cellulose er positivt ladet. Vore undersøgelser har vist, at chitosan blandet i maltagar er relativt effektivt over for trænedbrydende svampe. Ægte Hussvamp stoppes fuldstændig af chitosan i en koncentration på 1 g pr. liter maltagar, Gul Tømmersvamp opnår en vækst på 25 % af en kontrol uden chitosan ved en chitosankoncentration på 1 g pr. liter maltagar, mens Broget Læderporesvamp opnår en vækst på 40 % ved samme koncentration. Et biologisk assay viste, at chitosan kan bindes til cellulose (filterpapir) og bevarer vedhæftningen hertil under udvaskning. Et assay til måling af chitosan i opløsning blev udviklet. Dette assay viste sig dog at være meget følsomt over for komponenter, der blev vasket ud af træ og måtte derfor opgives. Et biologisk assay af chitosans fixering i træ blev anvendt, og det viste sig her, at der var for stor nedbrydning af de imprægnerede og udvaskede træklodser. I en tillempet EN 113 test uden udvaskning, viste det sig, at chitosan, når det er imprægneret i træ ikke kan hæmme svampes nedbrydning af dette sandsynligvis fordi svampene, når de vokser på træ, udskiller stoffer, der er i stand til at nedbryde eller detoxificere chitosan. En undersøgelse af chitosans potentiale som overfladebehandlingsmiddel til at stoppe vækst af skimmelog blåsplintsvampe blev herpå gennemført. Der var en vis, om end utilstrækkelig effekt af chitosan. En undersøgelse af chitosans potentiale som middel mod algevækst viste også, at effekten ikke er tilstrækkelig. Projektgruppen besluttede herefter at afslutte projektet ca. 15 måneder før planlagt, idet det blev vurderet, at resultaterne ikke har en karakter, der sandsynliggør, at der kan opnås anvendelige resultater ved yderligere forsøg i projektperioden. 8

9 Summary In this project we have investigated the possibilities of using the fungicide effect of Chitosan for wood protection. The literature describes Chitosan as being especially effective on fungi. Research work in the literature also showed that it was possible to bind Chitosan to cellulose by electrostatic interaction as Chitosan is negatively charged, and cellulose is positively charged. Our research has shown that Chitosan mixed with malt agar is relatively effective to wood decaying fungi. Serpula lacrymans is stopped totally by Chitosan in a concentration of 1 g/l malt agar, Coniophora puteana have a growth of 25% of a control without Chitosan with a Chitosan concentration of 1 g/l malt agar, whereas Coriolus versicolor has a growth of 40% at the same concentration. A biological assay showed that Chitosan can be bound to cellulose (filter paper) and keeps the attachment under washing. An assay for measurement of Chitosan in a solution was developed. However, this assay turned out to be very sensitive to components washed out of wood and consequently it had to be abandoned. A biological assay of the fixation of Chitosan in wood was used, and here it turned out that the decay of the preserved and washed wood blocks was too high. In an adapted EN 113 test without washing it turned out that Chitosan, when preserved in wood, cannot obstruct the fungal decay of the wood probably because the fungi, when they grow on wood, liberates compounds that are able to break down or detoxify Chitosan. A research of the potential of Chitosan as a surface preservation agent to stop growth of mould and blue stain was then made. It showed a certain, yet unsatisfactory effect of Chitosan. A research of the potential of Chitosan as an agent against growth of algae also showed that the effect was not satisfactory. The project group then decided to end the project approx. 15 months before scheduled as it was estimated that the results do not have a character that makes it probable that any u- sable results can be achieved by further experiments in the project period. 9

10 Screeningsundersøgelse Screening De første undersøgelser, der blev gennemført var en screening af, hvilke typer af chitosan, der havde den største toxiditet over for trænedbrydende svampe. To brunmuldsdannere, nemlig Ægte Hussvamp (Serpula lacrymans) og Gul Tømmersvamp (Coniophora puteana) samt en hvidmuldsdanner, nemlig Broget Læderporesvamp (Coriolus versicolor) blev udvalgt til testen. Kriteriet for udvælgelse af koncentrationer af chitosan var, hvad der ville væ re økonomisk konkurrencedygtigt i forhold til de eksisterende aktivstoffer. Metode Microbial Inhibitory Test hæmning af svampevækst på vækstmedium blandet med chitosan blev gennemført. Chitosan i forskellige koncentrationer blev iblandet en maltagaropløsning og hældt på petriskåle, der efter størkning blev podet med svamp, hvorefter vækstdiameteren dagligt blev målt. Der blev anvendt 6 forskellige slags chitosan, mærket TD 018, TMD 029, TM 296, TM 615, TM 727, TM 772. Forskellen bestod dels i forskelle i deacetyleringsgrad, dels i størrelse af molekylerne. Chitosanen blev opløst i 0,1 M eddikesyre under opvarmning og omrøring. Efter opløsning blev der justeret med 4 M og 1 M NaOH til ph 7. De færdige chitosanopløsninger blev strømmet (opvarmet til 100 C uden tryk) i 30 minutter, og derefter blandet med en autoklaveret maltagarblanding. Det var ikke muligt at blande chitosanopløsning og maltagarblanding inden autoklavering, da chitosanen herved bundfældedes. De færdige koncentrationer af chitosan var 1 g/l, 0,5 g/l og 0,1 g/l. Petripladerne blev podet med frisk mycelium fra hver af de tre forskellige trænedbrydende svampe. Der blev lavet 3 replika af hver svamp, for hver chitosankoncentration og derudover også en kontrol uden chitosan. Inkuberingen foregik ved RH 70 % og 20 C. Efter en lagfase blev vækstdiameteren målt dagligt i to retninger, vinkelret på hinanden. Resultat Resultaterne for undersøgelsen af koncentrationen på 1 g chitosan pr. l. er gengivet i det følgende. Bemærk at nogle linier kan være sammenfaldende, og derfor ikke til at skelne fra hinanden. Dette gælder f. eks. Ægte Hussvamp, hvor der ikke var vækst ved nogen type af chitosan. 10

11 Ægte Hussvamp, 1 g/l VÆKST(mm) TD 018 TMD 029 TM296 TM 615 TM727 TM 772 KONTROL DAG Gul Tømmersvamp, 1 g/l VÆKST(mm) td 018 tmd 029 tm 296 tm 615 tm 727 tm 772 kontrol DAG 11

12 Broget læderporesvamp, 1 g/l VÆKST(mm) TD 018 TMD 029 TM296 TM615 TM 727 TM 772 KONTROL DAG Diskussion og konklusion Ægte Hussvamp hæmmes fuldstændigt ved en chitosankoncentration på 1 g/l. Ved tilsætning af 1 g chitosan pr. l. vækstmedium hæmmes Gul Tømmersvamp med ca. 75% i forhold til kontrollen uden chitosan. Der er ikke væsentlig forskel på effekten af de forskellige chitosantyper. Ved tilsætning af 1 g chitosan pr. l. vækstmedium hæmmes Broget Læderporesvamp med ca. 60% i forhold til kontrollen uden chitosan. Der er ikke væsentlig forskel på effekten af de forskellige chitosantyper. Ved chitosankoncentrationer på 0,5 g/l kunne der kun hos Ægte Hussvamp ses væsentlig reduktion, nemlig en hæmning på ca. 90% af kontrollen, mens Gul Tømmersvamp og Broget læderporesvamp havde en hæmning på % af kontrollen uden chitosan. Ved chitosankoncentrationer på 0,1 g/l kunne der ikke ses betydende reduktion af væksten i forhold til kontrollen uden chitosan. 12

13 Chitosans fixering i cellulose På basis af ovenstående undersøgelser blev chitosans fixering til cellulose undersøgt ved et biologisk assay. Metode 50µl opløsning af chitosan (2g/l) i 01 M eddikesyre bufret ved ph 5, blev pipetteret ud på cellulose filterpapir (Whatman nr. 1) med en diameter på 1,1 cm. På halvdelen af disse filterpapirer blev der herefter pipetteret 50 µl 0,1 M Tris/HCl buffer, ph 8,2. (Dette er ph-optimum for den elektroniske interaktion mellem chitosan og cellulose) (Roberts, 1992). Halvdelen af filterpapirerne blev vasket ud ved at ligge 12 timer i ledningsvand. Filterpapirerne placeredes herefter på petriskåle med maltagar (40 g malt/l, 25 g agar/l) Der er tre replica med kontroller uden chitosan. Efter placering af filterpapirerne på maltagaren sprayedes en sporesuspension af skimmelsvampen Aspergillus niger ud over petriskålene. Skålene blev herefter placeret i klimakammer med RH 70 % og 20 C. I denne undersøgelse blev den mest langkædede type af chitosan - TD018 - og den mest kortkædede type TM615 - brugt. Efter en måned blev væksten på skålene evalueret efter følgende skala: 0 svarer til ingen vækst på filterpapiret 1 betyder vækst, men mindre end halvdelen af papiret er dækket af svamp 2 betyder at mere end halvdelen, men ikke hele filterpapiret er dækket af svamp 3 betyder, at hele filterpapiret er dækket af svamp. 13

14 Control of chitosan fixation to cellulose 3,5 3,0 Degree of growth of A. niger 2,5 2,0 1,5 1,0 TD018 TM615 Control 0,5 0,0 -fix/-leaching -fix/+leaching +fix/-leaching +fix/+leaching +/- fixation and leaching Resultat: Resultaterne (gennemsnit af de tre replica) viser, at A. niger hæmmes af chitosan hvad enten dette er den kortkædede eller den langkædede form. Et biologisk assay som dette vil altså kunne vise indhold af chitosan. Uden et fixeringstrin er der stadig en smule chitosan tilbage på cellulosen, efter udvaskningsproceduren, da væksten stadig er noget hæmmet i forhold til kontrol uden chitosan. Fixeringstrinnet, hvor ph hæves til 8,2, sænker chitosans toxiditet, specielt for TM615, den korte kæde af chitosan. Efter udvaskningen er der stadig hæmning en smule bedre hæmning end efter udvaskning uden fixering. Effekten på toxiditeten af den højere ph værdi på TM615 er også forsvundet efter udvaskningen. Diskussion og konklusion Konklusionen er, at vækst af Aspergillus niger på cellulose på maltagar hæmmes næsten totalt af chitosan, og at der er en positiv effekt på fixering af at hæve ph til 8,2 i cellulosen inden denne udvaskes. 14

15 Måling af chitosan efter fixering i træ Ved undersøgelse af chitosans binding til træ og andre materialer vil det være en stor fordel, hvis mængden af chitosan i f. eks. udvaskningsvand kan måles. Dette vil betyde, at det ikke vil være nødvendigt at benytte den langsomme og relativt dyre (arbejdskrævende) metode som et biologisk assay er. I dette tilfælde skal træ imprægneres med chitosan, og herefter eventuelt fixeres og udvaskes. Hvis der kan findes en metode til måling af koncentration af chitosan i opløsning vil vi kunne måle koncentrationen i udvaskningsvandet. Alternativet til disse målinger er, at træklodserne udsættes for vækst af trænedbrydende svampe, så effekten af imprægnering kan ses direkte på svampenes nedbrydning af træet. Denne sidste metode til undersøgelse af fixering er selvsagt langsommelig, idet der må regnes med en inkubering på svamp i 16 uger før vi kender effekten af imprægnering, fixering og udvaskning. Der findes imidlertid ingen metoder til analyse af chitosan koncentration i opløsning, hvorfor en sådan metode måtte udvikles. Det vides, at nogle farvestoffer, eksempelvis Erytrosin B, kan farve chitin, den fuldt acetylerede type af chitosan. Chitin er imidlertid uopløselig i vand. Den primære ide i udviklingen at dette assay var, at tilsætte farve (Erytrosin B) til opløsninger af chitosan (ved ph-værdier under 5, hvor chitosan er fuldt opløseligt) i en række kendte koncentrationer, bundfælde chitosanen ved at hæve ph til 9, hvor chitosan er uopløseligt. Ved tilstedeværelse af farve i denne proces er forventningen, at der bindes farve til chitosan, når denne bringes på uopløselig form. Herved kan der fjernes en farvemængde, der er proportional med den mængde chitosan der udfældes. Hermed kan chitosankoncentrationen i en opløsning kvantificeres ved at måle ændring i farveintensitet efter at ph er hævet og chitosan/farvekomplex er bundfældet ved nedspinning. Vi kan altså måle absorbansen på supernatanten, og derudfra fremstille en standardkurve ud fra en række kendte koncentrationer af chitosan. Jo mere farve supernatanten indeholder, jo mindre farve vil være bundet til chitosan, dvs. jo mindre chitosan vil den givne væske have indeholdt. Når man så har en væske med en ukendt koncentration af chitosan, kan man måle absorbansen af denne, og derefter aflæse koncentrationen af chitosan på standardkurven. Metode Chitosantype TD 018, TMD 029 og TM 615 i koncentrationerne 10 g/l; 1 g/l; 0,5 g/l; 0,1 g/l; 0,05 g/l; 0,02 g/l; O,1 M eddikesyre, ph 5 Erytrosin B, 90 mg/l. Trisbuffer 0,1 M ved ph 7, ph 8 og ph 9 15

16 Fremstilling af standardkurve Til hver prøve (opløsning af chitosan) blev der tilsat 2 ml Trisbuffer, 2 ml erytrosin B 90 mg/l og 2 ml chitosanopløsning i en kendt koncentration. Til reference blev der tilsat 2 ml eddikesyre i stedet for chitosanopløsning. Hver prøve blev whirlymixet, derpå sat på rystebord ved rpm. i 1 time og derefter whirlymixet igen. Herefter forventes det, at al den farve, der kan bindes til chitosanen, er bundet. Herefter bundfældes chitosan med farve ved nedspinning: rpm. i 15 min. Til sidst blev der målt absorbans på supernatanten. Ved måling af absorbans på udvaskningsvæskerne, blev den samme fremgangsmåde anvendt som ved absorbansmålingerne til standardkurven. Resultat: Ved fremstillingen af standardkurverne kunne der opnås korrelationskoefficienter på over 0,99 ved ph 9 for alle undersøgte typer af chitosan og korrelationskoefficienter på over 0,95 ved ph 8 for alle undersøgte typer af chitosan. Ved ph 7 var korrelationskoefficienterne på under 0,95. Diskussion og konklusion Metoden virker altså glimrende ved opløsning af chitosan i 0,1 M eddikesyre i vand, hvis ph hæves til over 8. Vi kunne herefter konkludere, at metoden måtte være brugbar til undersøgelse af chitosanindholdet i det vand, der benyttes til at udvaske chitosanimprægnerede træklodser, til undersøgelse og optimering af chitosanets fixering i træ. ph 9 blev anvendt ved undersøgelse af udvaskningsvandet fra imprægnerede og udvaskede træklodser. 16

17 Undersøgelse af fixering i træ Metode En modificeret EN 84 test blev anvendt til undersøgelse af chitosans fixering i træ. EN 113 klodser af fyrresplint (Pinus sylvestris) og bøg(fagus sylvatica) blev imprægneret med chitosan 10 g/l. ved ph 5. Konditioneringen af klodserne fulgte anvisningerne givet i EN 113. Efter konditionering blev halvdelen af klodserne udsat for et fixeringstrin, hvor klodserne blev imprægneret i en 0,1 M Trisbuffer, ph 9. Konditionering efter fixering fulgte anvisninger givet i EN 113. Herefter blev alle klodser udvasket iht. anvisninger givet i EN 84, og udvaskningsvandet blev bevaret, så chitosanindholdet kunne måles i dette. Resultat I den her beskrevne udvaskningsprocedure er det sandsynligt, at der er vasket stoffer ud af træet, som indfluerer på det assay, der tidligere er omtalt. Der kunne ikke opnås tilstrækkelig sikkerhed for, at de koncentrationer, der kunne måles, var de rigtige. Yderligere undersøgelse af fixering Udvikling af det ovenfor beskrevne assay blev undersøgt ved imprægnering af træklodser med chitosan og direkte herefter målinger af vægtforøgelse samt tørring til konstant vægt og registrering af tørvægtforøgelse. Vi havde hermed et mål for, hvor meget chitosan der var optaget i klodserne. Klodserne blev herefter slebet halvt igennem. Slibestøvet blev placeret i 0,1 M eddikesyre i rystebord i en time, hvorefter slibestøvet blev spunnet ned, og chitosanindholdet i supernatanten blev undersøgt. Op til 27 % af den forventede mængde chitosan i dette assay kunne genfindes. En yderligere procedure, hvor chitosanet blev fældet ud og spunnet ned, hvorefter supernatanten med eventuelle opløste stoffer fra træet kunne fjernes, blev gennemført. Denne ekstra procedure forbedrede dog ikke genfindingen af chitosan. Diskussion og konklusion Denne metode blev herefter opgivet til dette formål, i det de lave koncentrationer af chitosan og den lave genfindingsprocent gør, at disse metoder til hurtig undersøgelse af fixering måtte opgives. Det blev herefter besluttet undersøge fixeringen i et biologisk assay. 17

18 Biologisk assay af fixering af chitosan De træklodser, der var imprægneret med chitosan og herpå udvasket (oprindeligt med henblik på at undersøge chitosankoncentrationen i udvaskningsvandet), blev herefter undersøgt i et biologisk assay, hvor det blev undersøgt, om der var forskel i nedbrydningen af træklodserne, afhængigt af om chitosanet var fixeret (ved at øge ph til 8,2 i træet) eller ej. Klodserne blev eksponeret for trænedbrydende svampe og inkuberet i 16 uger iht. EN113, men kun med to svampe, nemlig Gul Tømmersvamp (Coniophora puteana) og Broget Læderporesvamp (Coriolus versicolor). Vægttab kontrol viser vægttabet i de uimprægnerede klodser, der ligger ved siden af de imprægnerede klodser. Resultat: Chitoclear TD018 (lang polymer af chitosan): Træart Svamp Udvaskning Fixering Vægttab (%) Vægttab, kontrol (%) Pinus sylvestris Coniophora puteana Fagus sylvatica Coriolus Versicolor Coniophora puteana Pinus sylvestris Fagus sylvatica Coriolus Versicolor Chitoclear TM615 (kort polymer af chitosan): Træart Svamp Udvaskning Fixering Vægttab (%) Vægttab, kontrol (%) Pinus sylvestris Coniophora puteana Fagus sylvatica Coriolus versicolor Pinus sylvestris Coniophora puteana Fagus sylvatica Coriolus versicolor Diskussion og konklusion Vægttabet i de imprægnerede klodser er meget højt og meget langt fra acceptabelt iht. EN 113. I EN 113 defineres et godt resultat som værende, når gennemsnitlige vægttab er under 3% og ingen emner overstiger 5% vægttab. Sammenlignet med den hæmning der kunne ses i vor microbial inhibitory test og fixeringsundersøgelsen på ren

19 cellulose, er vægttabet meget højt og ikke umiddelbart forklarligt. Det ses endvidere at brunmuldsdanneren Gul Tømmersvamp, Coniophora puteana, i kontrollen ikke kan nedbryde fyrreklodserne til det sædvanlige niveau. Dette kan skyldes, at dette individ af svampen har nået et stadium, hvor den ikke længere er så aktiv som den plejer alene af denne grund må denne undersøgelse forkastes. Den ringe nedbrydning i kontrollen kan også skyldes, at der fra den imprægnerede klods er en afdunstning, som Gul Tømmersvamp ikke kan tåle. Denne forklaring er dog ikke sandsynlig, da der ikke umiddelbart er flygtige stoffer i imprægneringsvæsken. Forklaringen på det store vægttab i de imprægnerede klodser kunne skyldes ringe toxiditet af chitosan i træ, eller det kunne skyldes, at chitosanet mod forventning blev vasket ud, og altså ikke kunne bindes til cellulose i træ. 19

20 Modificeret EN 113 Det blev herefter undersøgt, om ovenstående forhold skyldes manglende fixering eller manglende toxiditet af chitosan i træet. Dette blev gjort ved imprægnering af træklodser med chitosan og uden udvaskning. Klodserne blev herefter udsat for vækst af svampe (Gul Tømmersvamp, Coniphora puteana eller Broget Læderporesvamp, Coriolus versicolor) i 10 uger. Denne test ville afsløre eventuel manglende toxiditet af chitosan i træ. Metode Halve EN 113 klodser imprægneres med chitosan. Klodserne har dimensionerne 50 mm x 25 mm x 7,5 mm. Der er i alle tilfælde benyttet klodser af fyrresplint, Pinus sylvestris. Efter imprægnering og iht. EN 113 med koncentrationer på 0; 1; 2; 3; eller 4 gram chitosan pr. liter imprægneringsvæske (0,1 M eddikesyre) og efterfølgende konditionering blev klodserne udsat for vækst af enten Gul Tømmersvamp, Coniphora puteana eller Broget læderporesvamp, Coriolus versicolor i 10 uger. Der undersøgtes to typer af chitosan en langkædet (TD018) og en kortkædet, TM615. Denne modificerede form af EN 113 er valgt, fordi den er hurtigere end en fuld EN 113, og alligevel giver brugbare indikationer af toxiditeten i en screeningssituation. Resultat Modificeret EN 113/EN Vægttab % EN 113 C. versicolor EN EN 84 C. Versicolor En 113 C. puteana Kontrol Koncentration af chitosan (TM615) (g/l) EN EN 84 C. puteana 20

21 Modificeret EN 113 /EN 84 Vægttab % Control Koncentration af chitosan TD018 (g/l) EN 113 C. versicolor EN EN 84 C. Versicolor En 113 C. puteana EN EN 84 C. puteana Diskussion og konklusion Resultaterne viser, at ingen af de undersøgte typer af chitosan har nogen betydende virkning på nedbrydning af træet. Disse resultater er højest overraskende, idet toxiditeten end ikke er i nærheden af den toxiditet, der er vist i tidligere gennemført Microbial Inhibitory Test. Årsagen til dette er ikke umiddelbart til at gennemskue, men den kan skyldes, at svampene, når de vokser i træ, udskiller en række stoffer, der er i stand til at nedbryde eller detoxificere chitosan. Når svampene vokser på et rigt medium som maltagar, er de ikke induceret til at udskille disse stoffer, hvorfor chitosans toxiske virkning er voldsom. (Kurt Messner, pers. kom.) 21

22 Chitosans effekt over for skimmelsvampe/blåsplint Skimmelsvampe og blåsplintsvampe udgør en risiko for træværk, så snart det er fældet og efterfølgende ved sekundær opfugtning. Disse svampe skæmmer træets udseende og kan indendøre medføre indeklimaproblemer. Angreb af skimmel og blåsplintsvampe kan forebygges ved overfladebehandling med et effektivt middel, der hæmmer spiring og vækst af disse svampe. Det er undersøgt om chitosan har effekt overfor skimmel- og blåsplintsvampe. Skimmeltest Emner af fyrresplint med en dimension på 5 cm x 2,5 cm x 0,75 m endefladeforsegles med paraffin. Herefter behandles de med chitosanopløsninger på henholdsvis 5 og 10 g/l. Der anvendes 2 typer chitosan, TD018 og TM615. Emnerne behandles på de 4 sider med chitosan med et forbrug svarende til 6m 2 /l. Dette forbrug er valgt, dels ud fra hvad emnerne har kunnet suge, dels ud fra de mængder der normalt bruges ved en overfladebehandling. Til testen er anvendt 4 skimmelsvampe: Alternaria sp, Aspergillus versicolor, Cladosporium sphaerospermum og Trichoderma viride/harzianum. Disse svampe er hyppigt forekommende i ude- og indemiljøet på opfugtede konstruktioner. Svampene er rendyrket fra prøver modtaget i forbindelse med konstaterede angreb af skimmelsvampe i bygninger. Svampene er rendyrket på V8-agar tilsat antibiotika. De rene kulturer er herefter dyrket på V8-agar uden tilsætning af antibiotika. Sporerne er høstet ved til hver plade at tilsætte 10 ml sporesuspensionsopløsning (0,5 g Tween 80 og 0,5 g agar i 1000 ml ionbyttet vand) og herefter frigøre sporerne med en drigalskispatel. Suspensionen filtreres gennem vat, hvorefter antallet af sporer tælles i tællekammer for hver svamp. Suspensionerne, som alle 4 indeholder ca 10 5 sporer pr. ml blandes herefter. De behandlede emner, som er strålesteriliseret med 2 x 5 kgy, dyppes herefter i sporesuspensionen, hvorefter de placeres på autoklaverede hårrør på 14 cm petriskåle med V8-agar. Graden af vækst aflæses efter 1 uge og herefter 1 gang ugentligt. Graden af vækst inddeles i en 5-delt skala, hvor: ingen vækst + vækst kun på siderne ++ vækst på sider og på under 25% af overfladen +++ vækst på sider og på mellem 25 og 75 % af overfladen ++++ vækst på over 75 % af emnet 22 Resultat:

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

Biorid-systemet i praktisk anvendelse

Biorid-systemet i praktisk anvendelse Biorid-systemet i praktisk anvendelse Udført for: KEFA International DK Att. Michael Schaffalitzky Brøndgade 14 4000 Roskilde Udført af: Anne Pia Koch Taastrup, den 19. juli 2006 Byggeri Titel: Bioridsystemet

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere!

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere! T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R holder længere! 2 T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at når træet er

Læs mere

EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København V. Vedr.: Krusågade 35, 1719 København V.

EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København V. Vedr.: Krusågade 35, 1719 København V. Herlev Hovedgade 119 DK 2730 Herlev SBR/xx Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 Email: goritas@goritas.dk EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 437198_FFM12_101 Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

MYCOMETER-AIR Måling af skimmelsvamp i luftprøver

MYCOMETER-AIR Måling af skimmelsvamp i luftprøver 1 HVAD ER MYCOMETER -AIR TESTEN? Mycometer -air testen er en dansk udviklet hurtig-metode til kvantificering af skimmelsvamp i luft. Den patenterede teknologi, der anvendes i Mycometer -air, er hurtig

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering KEIM Mycal Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering Risikoområde skimmelsvampevækst Relativ luftfugtighed i % 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12 70 60 11 10 ph-værdi

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Fredericia Kommune Ejendomscenteret Prangervej 7 7000 Fredericia Att.: Flemming Qvick. Vedr.:

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

MYCOMETER-AIR Måling af skimmelsvamp i luftprøver

MYCOMETER-AIR Måling af skimmelsvamp i luftprøver 1 HVAD ER MYCOMETER -AIR TESTEN? Mycometer -air testen er en dansk udviklet hurtig-metode til kvantificering af skimmelsvamp i luft. Den patenterede teknologi, der anvendes i Mycometer -air, er hurtig

Læs mere

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen Bearbejdning af ØkoFyn gruppens tilsvarende eksperiment og tilpasning af dette til brug af PASCO datafangst nitratelektrode og spektrofotometer Introduktion Når en landmand høster sine afgrøder, fjerner

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse?

Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse? Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse? Anne Mette Madsen a, Anne Winding b, Vinni Mona Hansen a,c, Jørgen Eilenberg c, Nicolai Vitt Meyling c,, Kira Tendal a og

Læs mere

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv Rapport dato 1. september 2015 Vurdering Analysen viser unormale forekomster af skimmelsvamp, hvilket indikerer tegn på fugtskadede bygningsdele i lejligheden. Der

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Undersøgelse af drabseffekten overfor mikroorganismer ved hjælp af Clean Air Systemet til rensning af cirkulationsluften og overflader i en kølecontainer.

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Udført for: Emineral A/S Nefovej 50 9310 Vodskov Udført af: Jørn Bødker Claus Pade Taastrup, 30. juni 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak

Læs mere

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER FAGLIG BAGGRUND Det forudsættes, at den grundlæggende teori bag rekombinant protein ekspression og proteinopresning er bekendt. For dette henvises til undervisningsmateriale

Læs mere

TEK BYG. 2010, nr. 4. MBK fylder 30 år. Analyse af maling med infrarød spektroskopi, IR. Malerfagligt-Behandlingskatalog 1980-2010

TEK BYG. 2010, nr. 4. MBK fylder 30 år. Analyse af maling med infrarød spektroskopi, IR. Malerfagligt-Behandlingskatalog 1980-2010 TEK BYG MBK fylder 30 år Analyse af maling med infrarød spektroskopi, IR Malerfagligt-Behandlingskatalog 1980-2010 Er der en sammenhæng mellem skimmelsvamp og fugtige bygningsmaterialer Træbeskyttelsesprodukter,

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

TEK BYG. 2010, nr. 1. Malerarbejdet - Er det udført korrekt? Kolde trappetårne - Problem med skimmelvækst. Din træfugtighedsmåler - Måler den rigtigt?

TEK BYG. 2010, nr. 1. Malerarbejdet - Er det udført korrekt? Kolde trappetårne - Problem med skimmelvækst. Din træfugtighedsmåler - Måler den rigtigt? TEK BYG Malerarbejdet - Er det udført korrekt? Kolde trappetårne - Problem med skimmelvækst Din træfugtighedsmåler - Måler den rigtigt? Indkapsling af biocider - For miljøets skyld Kontrolmetode - Måling

Læs mere

Grønlandsk kartoffelavl uden pesticider men med gavnlige antifungale bakterier

Grønlandsk kartoffelavl uden pesticider men med gavnlige antifungale bakterier Grønlandsk kartoffelavl uden pesticider men med gavnlige antifungale bakterier Peter Stougaard og Charlotte Frydenlund Michelsen* Institut for Plante- og Miljøvidenskab Sektion for Genetik og Mikrobiologi

Læs mere

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus TM Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus Skimmelangreb giver de største tab i kartoffelproduktionen. Kartoffelskimmel stopper

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hvad er Kebony? Kebony er et bæredygtigt alternativ til tropisk hårdttræ, når udseende og ydeevne er afgørende. Kebony teknologien er udviklet i Norge og er en miljøvenlig

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

3-12-2007 SPILD AF REGNVAND VEJRET. Nicolai Lissau, Morten Hedetoft & Theis Hansen 1.3

3-12-2007 SPILD AF REGNVAND VEJRET. Nicolai Lissau, Morten Hedetoft & Theis Hansen 1.3 3-12-2007 VEJRET SPILD AF REGNVAND Nicolai Lissau, Morten Hedetoft & Theis Hansen 1.3 Indholdsfortegnelse Problem:... 2 Løsning:... 3 Produktion:... 5 PCA måling af bakterieværdier:... 5 Konklusion:...

Læs mere

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger Ole Valbjørn By og Byg Anvisning 204 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger

Læs mere

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Introduktion Lone Søvad Madsen M.Sc. Fødevareteknologi (Bromatologi 1996) Speciale i

Læs mere

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse www.volvoxdk.dk C. Girnth-Diamba og B. Fahnøe, 2010 Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Solrød Gymnasium, Solrød Center 2 DK 2680 Solrød Strand, Denmark E: sgcg@solgym.dk og sgbf@solgym.dk Plasmidoprensning

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

Erfaringer med rådmåling i træer

Erfaringer med rådmåling i træer Erfaringer med rådmåling i træer En god hjælp når man vil bevare et træ trods synlige skader eller dokumentere fældningsbehov Af Iben M. Thomsen og Ole Sejr Jakobsen Siden Skov & Landskab første gang præsenterede

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

TEK BYG. 2011, nr. 5. CE-mærkning af malevareprodukter til betonrenovering. Nanopartiklers størrelse og overfla - deaktivitet

TEK BYG. 2011, nr. 5. CE-mærkning af malevareprodukter til betonrenovering. Nanopartiklers størrelse og overfla - deaktivitet TEKBYG CE-mærkning af malevareprodukter til betonrenovering Nanopartiklers størrelse og overfla - deaktivitet Hverdagsinnovation er for alle Ny miljøvenlig træbeskyttelse base ret på naturlige mineraler

Læs mere

Bøgh & Helstrup. Professionel og

Bøgh & Helstrup. Professionel og Bøgh & Helstrup Professionel og uvildig Bøgh & Helstrup bygningsrådgivning Bøgh & Helstrup A/S har siden 1996 ydet uvildig og professionel ekspertrådgivning ved skader på bygninger forårsaget af skimmel,

Læs mere

100 år mere til dine vinduer

100 år mere til dine vinduer 100 år mere til dine vinduer Tværfaglig synergi ml. glarmester-, snedker-, maler- og smedesvende, der hvert år giver 8.000 vinduer 100 år mere at leve i Byggeriets Vinduesrenovering ApS er de eneste i

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran 1. Drikkevand 9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran Teori I spildevandsrensning er det især mikroorganismer og encellede dyr der fjerner næringssaltene. For at sådanne mikroorganismer

Læs mere

Øvelsesvejledning til gymnasiebesøget: "Mad til Milliarder Tæt på økologi og jordbrug

Øvelsesvejledning til gymnasiebesøget: Mad til Milliarder Tæt på økologi og jordbrug Øvelsesvejledning til gymnasiebesøget: "Mad til Milliarder Tæt på økologi og jordbrug Når I kommer på besøg på SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet hos Institut for Plante- og Miljøvidenskab,

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L L139975 DENM/11L Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks

Læs mere

Svampe i Botanisk Have

Svampe i Botanisk Have Svampe i Botanisk Have Henning Knudsen Lektor, cand. scient. Botanisk Have og Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet henningk@snm.ku.dk 12 En botanisk have adskiller sig fra andre

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere