KOFA GRAIN -ph 5- Konservering Ensilering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOFA GRAIN -ph 5- Konservering Ensilering"

Transkript

1 Konservering Ensilering KOFA GRAIN -ph 5- Konserveringsmiddel til fugtigt korn og fugtig majs Ensileringsmiddel til sikring af aerob stabilitet i ensilage af hele majs- og kornplanter, nedvisnet græs, majskolbeprodukter, fugtigt korn, sukkerroesnitter, mask fra bryggerier og kornmask

2 Problem I. Fugtigt korn Friskhøstet korn med en restfugtighed på over 14 % er ikke holdbart ved opbevaring. En massiv udvikling af mikroorganismer, især skimmelsvamp og gærceller, medfører, at kornet går i forrådnelse, hvorved de værdifulde næringsstoffer nedbrydes, og temperaturen stiger kraftigt. Jo mere fugtigt kornet er, jo hurtigere opstår øges temperaturen. Stigende temperatur og afgivelse af vand fra mikroorganismernes respiratoriske stofskifte medfører en accelererende nedbrydningsproces. Ved hjælp af tvangsventilation af kornet kan selve accelerationen bremses, men ikke selve nedbrydningen, der kun forsinkes. På grund af den mikrobielle aktivitet i kornet forringes kornets kvalitet løbende mere eller mindre kraftigt, indtil det er totalt uegnet som dyrefoder. Desuden er der risiko for, at skimmelsvampe af typen lagersvamp (især af typen Penicillium og Aspergillus) kan udvikle mykotoksiner, der er meget farlige for husdyrenes helbred og ydeevne. Da der er omkostningsmæssige fordele sammenlignet med tørring, har konservering af fugtigt korn ved hjælp af propionsyre fået stadig større betydning. Processen anvendes også ofte i praksis, da den er meget effektiv. Det medfører dog ikke uvæsentlige farer for mennesker og teknik, da propionsyre og propionsyredampe er kraftigt korroderende og ætsende. En delvis bufring af propionsyre med am-moniumsalte, der f.eks. opstår ved fremstilling af såkaldte NC-produkter (NC = non-corrosive ikkekorroderende), forbedrer dog gradvist brugsegenskaberne, men reducerer samtidig effekten væsentligt. II. Aerob, ustabil ensilage Kvalitetsforringelse på grund af forrådnelsessvampe er ikke kun et alvorligt problem ved aerob opbevaring af fugtigt korn og fugtig majs. Ensilage af forskellige foderplanter, især af silomajs og majskolbeprodukter (CCM, LKS og gruttet fugtig majs) har tendens til at gå i forrådnelse, når siloen åbnes, og ensilagen kommer i kontakt med luften. Som eksempel viser nedenstående skema resultaterne af en praksisundersøgelse, der er udført i Australien (New South Wales Department of Agriculture), hvor størstedelen af majsensilagen viste sig at være mindre holdbar ved luftpåvirkning (mindre end 3 dages aerob stabilitet). Nedbrydningen begynder normalt ved, at der sker en kraftig opblomstring af gærceller, så snart ensilagen kommer i kontakt med luft. Ved nedbrydning af mælkesyre, sukker og andre næringsstoffer til kuldioxid og vand frigives der også energi, der kommer til udtryk i form af såkaldt eftervarmning. Når mælkesyreindholdet reduceres, stiger ph-værdien. Derved opstår der igen egnede levevilkår for uøn-skede bakterier. Accelereret af den øgede temperatur fremmes nedbrydningen yderligere. Udbredt nedbrydning af næringsstoffer, svampevækst, dannelse af flere sundhedsskadelige bakterier (enterobakterier, clostridia, listeria) og muligvis også dannelse af giftige stofskifteprodukter som følge af skimmel-svampe (mykotoksiner) forringer ensilagens kvalitet kraftigt og gør den til sidst uegnet som dyrefoder. Andel af ensilagen (i %) 50 69% >7 Aerob stabilitet (dage) 2

3 Risikoen for, at der opstår en aerob ustabil ensilage, øges kraftigt, når ensilagemassen som følge af høstmaskinernes meget store ydelse og den dermed meget hurtigere levering ikke længere kan placeres tilstrækkeligt kompakt i siloen. I fodermassen, der som følge deraf er langt mere porøs, flyder den kuldioxid, der dannes under gæringsprocessen, lettere ud igen, hvorved luftens ilt trænger længere ind i massen. Risikoen for eftervarmning af ensilagen øges desuden yderligere, når udtagning af ensilage sker for langsomt som følge af et ugunstigt forhold mellem det daglige ensilageforbrug til foder og ensilagemassens indløbsflade. Samme risiko for aerob nedbrydning under opbevaring og ved brug til foder findes meget ofte også i ensilage af industrielle biprodukter, f.eks. sukkerroesnitter, mask fra bryggerier og kornmask. Koncept Det var målsætningen ved udviklingen af KOFA GRAIN -ph5- at udvikle et konserveringsmiddel til fugtigt korn, der var lige så effektiv som ren propionsyre, men som er brugervenligt, idet brugerne derved kan bruge et produkt, der kun er svagt korroderende og ikke ætsende. Desuden blev det tilstræbt, at produktet også skulle være egnet som ensileringsmiddel, der skulle bekæmpe kvalitetsmangler i ensilage, der skyldes gærkulturer og skimmelsvampe. Landmanden opnår på denne måde størst mulig fleksibilitet i bekæmpelsen af ensartede problemer med landbrugets for-skellige fodermidler samt industrielle biprodukter, idet det kan gøres med ét og samme produkt. På grundlag af et omfattende flerårigt forskningsprogram i samarbejde med Oskar-Kellner-instituttet for dyreernæring i Rostock samt det statslige landbrugsforskningsinstitut FAL i Braunschweig har vi udviklet en effektiv kombination af konserveringsmidler med en brugervenlig formel. Konserveringsmidlerne blev valgt på grundlag af disse stoffers hæmmende effekt mod dannelse af skimmelsvampe og gærkulturer. KOFA GRAIN -ph5- indeholder ud over propionsyre som basiskomponent også det aktive stof natriumbenzoat. Natriumbenzoat er salt af benzoesyre, der mere velegnet til at hæmme dannelse af skadelig svampevækst end propionsyre. I nedenstående skema vises resultaterne fra FAL Braunschweig. Skemaet viser forskellige inhibitorers effekt på den almindeligt forekommende skimmelsvamp i ensilage Penicillium roqueforti som eksempel. Den væsentligt bedre effekt af benzoesyre, der frigøres i et svagt surt miljø på basis af salt, ses tydeligt. Nødvendig koncentration for at hæmme dannelse af Penicillium roqueforti (i %) 1,5 1,2 0,8 0,4 0 Benzoesyre Propionsyre Eddikesyre 3

4 Produkt KOFA GRAIN -ph5- er en stabil vandig opløsning, der indeholder høje koncentrationer af: propionsyre natriumbenzoat og natriumpropionat. Den rødlige væske har en let stikkende lugt af propionsyre, er svagt surt (ph-værdi ca. 5,0) og har en massefylde på ca. 1,1 g/cm3. KOFA GRAIN -ph5- er et brugsklart produkt, der ikke må fortyndes med vand. Desuden må doseringsapparater ikke skylles med vand, da det kan medføre, at der udskilles krystallinsk benzoesyre. Den gode antimikrobielle effekt af KOFA GRAIN -ph5- i fugtigt korn og fugtig majs skyldes kombinationseffekten af de anvendte konserveringsmidler. Den samlede mængde separate virkninger af de to komponenter giver ikke det samme resultatet med en dosering af tilsvarende aktive stoffer. Propionsyren i produktet bufres til dels af natriumbenzoat og natriumpropionat, hvorved propionsyren bliver mindre aggressiv og korroderende. Samtidig sker der en aktivering af natriumbenzoatets anti-mykotiske potentiale som følge af den andel af fri priopionsyre, der stadig findes i blandingen. Det er den afgørende forudsætning for den effektive virkning af KOFA GRAIN -ph5- i ikke-fermente rende foderstoffer, f.eks. fugtigt korn. Anvendelse og dosering I. Fugtigt korn Den mindste dosis KOFA GRAIN -ph5- afmåles ved konservering af fugtigt korn og fugtig majs på basis af den høstede afgrødes fugtighed og den planlagte lagringstid (skema 1). Skema 1: Dosering af KOFA GRAIN -ph5- ved konservering af fugtigt korn og fugtig majs Fugtig kornsort Min. dosering (l / t) og indhold af fugtighed Planlagt lagringstid (mdr.) op til Hvede, byg, havre, rug, triticale 14 % 2,5 3,0 3,5 4,0 16 % 3,5 4,5 5,0 5,5 18 % 4,0 5,0 6,0 7,0 20 % 4,5 6,0 7,0 8,0 22 % 5,0 7,0 8,0 9,0 24 % 6,0 8,0 9,0 10,0 Kernemajs op til 35 % 11,0 12,0 13,0 15, % 12,0 14,0 15,0 18, % 15,0 16,0 17,0 20,0 4

5 De forskellige doseringer gælder for høstfrisk korn, der ikke er skadet på forhånd af mellemlagring med en begrænset mængde urenheder (avner, ukrudtsfrø og støv). Det er nødvendigt at øge mængden med mellem 10 og 15 % af minimumsdoseringen under følgende betingelser: behandling af urenset korn med mange urenheder lagring ved høj temperatur (>30 C) pneumatisk fremføring af behandlet korn lagring af malet eller knust korn med fri lufttilførsel. II. Ensilage Ved anvendelse af KOFA GRAIN -ph5- som ensileringsmiddel er doseringen: 3 til 5 liter pr. ton ensileringsmasse. Doseringen varierer afhængig af fodertypen og den forventede risiko for aerob nedbrydning. Afhængig af forholdene anbefales det at anvende de mængder KOFA GRAIN -ph5- til ensilering, der fremgår af skema 2 nedenfor. Skema 2: Dosering af KOFA GRAIN -ph5- ved ensilering Fodertype TM-indhold KOFA GRAIN -ph5- (%) (l /t) Behandling af hele ensilagemassen Silomajs , ,0 > 40 4,5 Hele kornplanter < 35 3, ,0 > 50 4,5 Nedvisnet græs , , ,0 Majskolbeprodukter ,0 (LKS, CCM, gruttet fugtig majs) , ,0 Knust fugtigt korn , , ,0 Mask fra bryggerier Kornmask Sukkerroesnitter melasseret umelasseret Delbehandling af ensilagemassen (den øverste tredjedel) Silomajs Hele kornplanter Nedvisnet græs

6 Dosering Det er en forudsætning for, at KOFA GRAIN -ph5- er 100 % effektiv, midlet blandes ensartet i den masse, der skal behandles. Det gøres bedst ved dosere midlet til fugtigt korn og fugtig majs med en blandesnegl / omrører, halmfoder (majs, græs, hele kornplanter) med en ensilagehøstmaskine, selvlæsser eller ballepresser, til kerneafgrøder til ensilering (CCM, gruttet fugtig majs, knust fugtigt korn) med en kværn eller formalingsmaskine og til industrielle biprodukter (mask fra bryggerier, kornmask, roesnitter) med de industrimaskiner, hvor produkterne fremstilles. Dosering skal ske med almindelige doseringsapparater til flydende præparater. Vi anbefaler doseringsapparater fra SILA GmbH, Bitterfeld, Tyskland (mærke: SILASPRAY ). Undersøgelse af virkningen som konserveringsmiddel Den intensive videnskabelige undersøgelse af effektiviteten af KOFA GRAIN -ph5- til konservering af fugtigt korn og fugtig majs er sket i flerårige forsøgsrækker ved Oskar-Kellner-Instituttet for dyreernæring i Rostock samt ved instituttet for forskning i planter til græsmarker og foderbrug ved den statslige forskningsanstalt for landbrug (FAL) i Braunschweig. Undersøgelsen omfattede forskellige kornsorter med forskelligt vandindhold ved høsten. Den konserverende virkning af KOFA GRAIN -ph5- blev vurderet på grundlag af infektionsraten med lagersvamp. Denne parameter angiver, hvor mange procent af kornet, der er angrebet af skimmel-svampe, som nedbryder kornet. I et andet forsøg med hvede med samme vandindhold blev virkningen af KOFA GRAIN -ph5- og propionsyre sammenlignet med samme dosering (5 l/t) over en periode på 29 uger (se skema 4). Begge tilsætningsstoffer havde god effekt. Under hensyntagen til den doserede mængde aktive stoffer viste KOFA GRAIN -ph5- dog en klart større effekt (3.400 ppm aktivt stof i alt, heraf ppm propionsyre) sammenlignet med ren propionsyre (5.000 ppm propionsyre). Også ved endnu længere opbevaring (8 måneder) sikrede anvendelse af KOFA GRAIN -ph5- en god konservering af fugtigt korn, da midlet effektivt hæmmede skimmelsvampevækst (se skema 5). Ved konservering af hvede med 21 % restfugtighed kunne udviklingen af skimmelsvampe forhindres effektivt i en periode på mindst 10 uger ved at tilsætte 5 l /t KOFA GRAIN -ph5-. Anvendelse af natriumbenzoat alene havde ikke samme effekt, heller ikke ved høj dosering (se skema 3). Skema 3: Virkningen af KOFA GRAIN -ph5- på lagersvampeangreb af korn Variant/ Infektionsrate med lagersvamp (i %) dosering ved en opbevaringstid på 6 uger 10 uger Kontrol Natriumbenzoat-opløsning 10 l /t KOFA GRAIN -ph5-2 l /t l /t l /t 0 1 Oskar-Kellner-Institut, Rostock 6

7 Skema 4: Virkningen af KOFA GRAIN -ph5- og propionsyre mod lagersvampeangreb på korn Variant Infektionsrate lagersvampe (i %) ved en opbevaringstid på X uger Kontrol i.b. Propionsyre (5 l / t) KOFA GRAIN -ph5- (5 l /t) Oskar-Kellner-Institut, Rostock Skema 5: Virkningen af KOFA GRAIN -ph5- mod lagersvampeangreb på korn Forsøg Vandindhold KOFA GRAIN -ph5- Infektionsrate med (i %) (l /t) lagersvamp (i %) Byg Byg Hvede FAL Braunschweig Resultaterne, der fremgår af nedenstående skema, viser tydeligt, at KOFA GRAIN -ph5- med fordel også kan anvendes til konservering af ikkeknust kernemajs med et højt vandindhold (ca. 35 %) ved høsten. I ubehandlet fugtig majs steg temperaturen kraftigt allerede efter kort opbevaringstid. Det skyldtes den biologiske aktivitet især af gærkulturer og skimmelsvampe. Ved anvendelse af KOFA GRAIN -ph5- var temperaturen stabil gennem hele testforløbet. Vækst og stofskifteaktivitet i skadevoldende svampe blev hindret. Temperatur ( C) Omgivelsestemperatur Umgebungstemperatur Uden ohnetilsætning Zusatz KOFA GRAIN -ph5- (15 l/t) (15 l/t) Opbevaringstid (i dage) 7

8 Effektiviteten af KOFA GRAIN -ph5- til konservering af fugtigt korn og fugtig majs blev også bekræftet under praktiske betingelser. For at undersøge, effekten af KOFA GRAIN -ph5- ved bevaring af den mykologiske kvalitet og bekæmpelse af mykotoksindannelse under opbevaringen blev der i samarbejde med LUFA Nordwest (Oldenburg) og LUFA Rostock udført en kontrolleret undersø-gelse i praksis i høstårene 2003 og Undersøgelsen omfattede svampekimtal og indhold af ochratoksin A, det væsentligste mykotoksin inden for lagersvampe. I den forbindelse blev der på 26 udvalgte gårde i Tyskland behandlet 43 partier korn og kernemajs heraf: 11 partier byg 8 partier hvede 8 partier triticale og 16 partier kernemajs med forskelligt vandindhold med KOFA GRAIN -ph5- efter anvendelsesanvisningerne. I alt blev der på den måde konserveret t korn (byg, hvede og triticale) og ca t kernemajs, hvorefter forhold og kvalitet af den opbevarede afgrøde blev iagttaget. Svampekimtal og indhold af ochratoksin A blev målt med regelmæssige mellemrum (ca. hver 3. mdr.) over en periode på op til 15 måneder. Alle partierne viste sig uden undtagelse at være meget godt konserveret. Både kimtal for produkttypiske svampe og for svampe, der er biprodukter ved nedbrydning, bekræftede i samtlige 137 undersøgte prøver, at der var tale om upåklagelig mykologisk kvalitet. Der blev kun registreret gærceller i enkelte prøver, og mængden oversteg aldrig CFU/g, så dette gav heller ikke grund til betænkeligheder. Ved kontrol for ochratoksin A i 123 prøver var der kun 2 positive tilfælde (1,6 % af samtlige prøver). Værdierne lå dog altid inden for detektionsgrænsen og var således uden toksikologisk betydning. Undersøgelse af virkningen ensileringsmiddel Effektiviteten af KOFA GRAIN -ph5- til forbedring af ensilages holdbarhed ved luftpåvirkning er blevet påvist flere gange i mange undersøgelser foretaget af uafhængige institutter (se skema 6). Skema 6: Effekten af KOFA GRAIN -ph5- på ensilages aerobe stabilitet A - landbrugskammeret LWK Rheinland, B - landbrugsinstituttet for delstaten Brandenburg, Paulinenaue, C - landbrugskammeret LWK Nordrhein-Westfalen, D - Det svenske landbrugsuniversitet i Uppsala, E - Humboldt-universitetet i Berlin 8 Test- Fodertype TS-indhold Dosering Aerob Stabilitet (dage) institut (%) (l /t) uden behandling KOFA GRAIN -ph5- A Silomajs 30 5,0 2,7 9,0 B Silomajs 39 5,0 1,4 3,4 Græs 48 5,0 1,3 6,4 C Græs 44 3,0 1,0 5,2 Græs 44 4,0 1,0 4,3 D Kløvergræs 30 4,5 1,2 6,7 Kløvergræs 60 4,5 3,3 8,0 Hele bygplanter 10 cm snitlængde 26 5,0 1,0 6,0 2 cm snitlængde 26 5,0 1,3 7,0 Hele bygplanter 10 cm snitlængde 33 5,0 4,0 7,0 2 cm snitlængde 33 5,0 3,7 7,0 E Roesnitter umelasseret 23 4,0 1,0 6,6 melasseret 25 4,0 5,0 7,0

9 Patent Formlen, fremstillingen og anvendelsen af KOFA GRAIN -ph5-til konservering af ikkefermenterende foder, især af fugtigt korn, og fugtig majs, er beskyttet iht. patentloven (europæisk patentskrift EP B1, US-patentskrift nr. 5,906,849, canadisk patentskrift nr. 2,203,344). Lov om foderstoffer KOFA GRAIN -ph5- indeholder aktive stoffer, hvis egenskaber og uskadelighed har været påvist gennem lang tid, og som også har været anvendt til konservering af fødevarer og drikkevarer i stort omfang. Ved den europæiske unions Kommissions beslutning af den 11. juli 2002 (EU nr. 1252/2002) er KOFA GRAIN -ph5- godkendt som konserveringsmiddel (EU nr. 1) til konservering af fugtigt korn og fugtig majs). DLG-kvalitetsmærke Det tyske landbrugsselskab DLG har tildelt præparatet KOFA GRAIN -ph5- DLG-kvalitetsmærket for virkningsretning 2 "forbedring af aerob stabilitet" Anvendelse af KOFA GRAIN -ph5- sikrer, at foderværdien og den hygiejniske kvalitet bevares. Produktet giver brugeren størst mulig fleksibilitet, da det kan anvendes til løsning af lignende proble-mer i landbrugets forskellige foderstoffer og industrielle biprodukter. på grundlag af undersøgelser af præparatets effektivitet foretaget af uafhængige institutter. Med KOFA GRAIN -ph5- har brugerne således adgang til et meget effektivt, gennemtestet og brugervenligt produkt: til bekæmpelse af skimmelsvampeangreb og dannelse af mykotoksiner ved aerob opbevaring af fugtigt korn og fugtig majs samt til hæmning af eftervarmning, bekæmpelse af skimmelsvampeangreb og dannelse af mykotoksiner i ensilage. 9

10 Produktinformation fra ADDCON Europe GmbH Kaiserstraße 1a D Bonn Tlf Fax Jernbanegade 13 DK-7160 Tørring Tlf Fax CVR nr

Biodynamisk behandling af fast og flydende gødning

Biodynamisk behandling af fast og flydende gødning Biodynamisk behandling af fast og flydende gødning Foreningen for Biodynamisk Jordbrug Udgivet med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug Den biodynamiske behandling af husdyrgødningen tager udgangspunkt

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan III Afrapportering fra kommissorium for fosforafgift Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Forord Denne afrapportering er en del af VMP

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev. juli 2012 nr.6

Økologisk. Nyhedsbrev. juli 2012 nr.6 juli 2012 nr.6 Økologisk Nyhedsbrev Helsæd kræver omhu 3 Minisommerbrak 4 Korn og frø på lager 5 Vintersæd valg af art og sort 6 Udlæg af kløvergræs i renbestand i sensommeren 7 Høj ydelse med afgræsning

Læs mere

Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Tømidler

Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Tømidler Baggrundsdokument for Svanemærkning af Tømidler Baggrundsdokument til version 2.0 til kriteriedokument 18. marts 2009 Baggrunden for en fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989

Læs mere

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig UDKAST Vejledning i iværksættelse af procedurer baseret på HACCP-principperne

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

Ensilering af majs og græs. Intern rapport Husdyrbrug Nr. 21 marts 2010

Ensilering af majs og græs. Intern rapport Husdyrbrug Nr. 21 marts 2010 Ensilering af majs og græs Intern rapport Husdyrbrug Nr. 21 marts 2010 Niels Bastian Kristensen (Red.) Det jordbrugsviden - skabelige fakultet Institut for Husdyrbiologi og Sundhed Ensilering af majs og

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT MULTITEST (I SEKS DELE) TIL ØKONOMISK, PRAKTISK OG ENKEL KONTROL AF VANDKVALITETEN. Sundt vand = sunde planter og fisk Planter og fisk i akvarier og havedamme er helt afhængige af en god vandkvalitet.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING RÅVARER ØLBRYGNING ØLTYPER SERVERING ØLSMAGNING ØL TIL MAD ØL I MAD GOD ØLKULTUR OPGAVER

LÆRERVEJLEDNING RÅVARER ØLBRYGNING ØLTYPER SERVERING ØLSMAGNING ØL TIL MAD ØL I MAD GOD ØLKULTUR OPGAVER LÆRERVEJLEDNING RÅVARER ØLBRYGNING ØLTYPER SERVERING ØLSMAGNING ØL TIL MAD ØL I MAD GOD ØLKULTUR OPGAVER LÆRERVEJLEDNING Introduktion til Kend din øl Lærer- og øvelsesvejledning til praktisk øvelse i ølbrygning

Læs mere

Bygninger nr. 41 2007. FarmTest. Gylleforsuring Infarm A/S

Bygninger nr. 41 2007. FarmTest. Gylleforsuring Infarm A/S Bygninger nr. 41 2007 FarmTest Gylleforsuring Infarm A/S Gylleforsuring Infarm A/S Orienterende undersøgelse af anlægget hos en række landmænd i samarbejde med Infarm A/S Af Thorkild Q. Frandsen, Dansk

Læs mere

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER II.1 Indledning Vi drikker grundvand Konsensus om at beskytte grundvandet Vandets kredsløb Omkostninger for producenter og forbrugere Fokus på pesticider

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi Biogas grøn energi Proces Anlæg. Energiforsyning Miljø Biogas grøn energi Proces Anlæg Energiforsyning Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi og Forsker for en dag Det

Læs mere

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

Af Henrik Bangsø Nielsen, Kanokwan Boe og Rena Angelidaki

Af Henrik Bangsø Nielsen, Kanokwan Boe og Rena Angelidaki 3. årgang Nummer 13 April 2006 Forskning i Bioenergi Optimering af biogasprocessen 1 Ustabil proces kostede en million kroner 3 Fra gas til flydende brændsler 4 Sådan fordobles gasproduktionen ved tilførsel

Læs mere

kompost Din håndbog om

kompost Din håndbog om Din håndbog om kompost Det er enkelt at lave kompost ud af det grønne affald fra køkken og have. Når affaldet bliver til kompost, gør det gavn hjemme i haven i stedet for at belaste miljøet. Brug denne

Læs mere

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering KEIM Mycal Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering Risikoområde skimmelsvampevækst Relativ luftfugtighed i % 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12 70 60 11 10 ph-værdi

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling TEMA-rapport fra DMU Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 29/1999 Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta

Læs mere

www.alkapod.dk Ændre på fem minutter almindeligt postevand til alkalisk ioniseret vand. Dansk manual V1.2

www.alkapod.dk Ændre på fem minutter almindeligt postevand til alkalisk ioniseret vand. Dansk manual V1.2 Alkalisk vand er en fordel for vores helbred, ph 7.1 10+ Neutralt vand er neutralt for vores helbred, ph 7 Syreholdigt vand/væske er nedbrydende for vores helbred, ph 3 6,9 Ændre på fem minutter almindeligt

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologisk planteproduktion Resultater af forskning i FØJO I Michael Tersbøl og Claus Bo Andreasen FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologisk planteproduktion Resultater af forskning i FØJO

Læs mere

30 næringsstoffer der sænker kolesterolspejl medicin overflødig

30 næringsstoffer der sænker kolesterolspejl medicin overflødig 30 næringsstoffer der sænker kolesterolspejl medicin overflødig Man skal så vidt muligt sørge for, at ens kolesterolspejl ikke kommer over 240 mg/dl for at begrænse risikoen for hjertesygdomme. Ligeledes

Læs mere

Den levende jord Tommy FalkeØje

Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord. Af Tommy FalkeØje Copyright Forlag 2014. 2 Forord Formålet med at skrive denne bog er at forbedre fødevarekvaliteten samt skabe en sund jord. Det traditionelle

Læs mere