KOFA GRAIN -ph 5- Konservering Ensilering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOFA GRAIN -ph 5- Konservering Ensilering"

Transkript

1 Konservering Ensilering KOFA GRAIN -ph 5- Konserveringsmiddel til fugtigt korn og fugtig majs Ensileringsmiddel til sikring af aerob stabilitet i ensilage af hele majs- og kornplanter, nedvisnet græs, majskolbeprodukter, fugtigt korn, sukkerroesnitter, mask fra bryggerier og kornmask

2 Problem I. Fugtigt korn Friskhøstet korn med en restfugtighed på over 14 % er ikke holdbart ved opbevaring. En massiv udvikling af mikroorganismer, især skimmelsvamp og gærceller, medfører, at kornet går i forrådnelse, hvorved de værdifulde næringsstoffer nedbrydes, og temperaturen stiger kraftigt. Jo mere fugtigt kornet er, jo hurtigere opstår øges temperaturen. Stigende temperatur og afgivelse af vand fra mikroorganismernes respiratoriske stofskifte medfører en accelererende nedbrydningsproces. Ved hjælp af tvangsventilation af kornet kan selve accelerationen bremses, men ikke selve nedbrydningen, der kun forsinkes. På grund af den mikrobielle aktivitet i kornet forringes kornets kvalitet løbende mere eller mindre kraftigt, indtil det er totalt uegnet som dyrefoder. Desuden er der risiko for, at skimmelsvampe af typen lagersvamp (især af typen Penicillium og Aspergillus) kan udvikle mykotoksiner, der er meget farlige for husdyrenes helbred og ydeevne. Da der er omkostningsmæssige fordele sammenlignet med tørring, har konservering af fugtigt korn ved hjælp af propionsyre fået stadig større betydning. Processen anvendes også ofte i praksis, da den er meget effektiv. Det medfører dog ikke uvæsentlige farer for mennesker og teknik, da propionsyre og propionsyredampe er kraftigt korroderende og ætsende. En delvis bufring af propionsyre med am-moniumsalte, der f.eks. opstår ved fremstilling af såkaldte NC-produkter (NC = non-corrosive ikkekorroderende), forbedrer dog gradvist brugsegenskaberne, men reducerer samtidig effekten væsentligt. II. Aerob, ustabil ensilage Kvalitetsforringelse på grund af forrådnelsessvampe er ikke kun et alvorligt problem ved aerob opbevaring af fugtigt korn og fugtig majs. Ensilage af forskellige foderplanter, især af silomajs og majskolbeprodukter (CCM, LKS og gruttet fugtig majs) har tendens til at gå i forrådnelse, når siloen åbnes, og ensilagen kommer i kontakt med luften. Som eksempel viser nedenstående skema resultaterne af en praksisundersøgelse, der er udført i Australien (New South Wales Department of Agriculture), hvor størstedelen af majsensilagen viste sig at være mindre holdbar ved luftpåvirkning (mindre end 3 dages aerob stabilitet). Nedbrydningen begynder normalt ved, at der sker en kraftig opblomstring af gærceller, så snart ensilagen kommer i kontakt med luft. Ved nedbrydning af mælkesyre, sukker og andre næringsstoffer til kuldioxid og vand frigives der også energi, der kommer til udtryk i form af såkaldt eftervarmning. Når mælkesyreindholdet reduceres, stiger ph-værdien. Derved opstår der igen egnede levevilkår for uøn-skede bakterier. Accelereret af den øgede temperatur fremmes nedbrydningen yderligere. Udbredt nedbrydning af næringsstoffer, svampevækst, dannelse af flere sundhedsskadelige bakterier (enterobakterier, clostridia, listeria) og muligvis også dannelse af giftige stofskifteprodukter som følge af skimmel-svampe (mykotoksiner) forringer ensilagens kvalitet kraftigt og gør den til sidst uegnet som dyrefoder. Andel af ensilagen (i %) 50 69% >7 Aerob stabilitet (dage) 2

3 Risikoen for, at der opstår en aerob ustabil ensilage, øges kraftigt, når ensilagemassen som følge af høstmaskinernes meget store ydelse og den dermed meget hurtigere levering ikke længere kan placeres tilstrækkeligt kompakt i siloen. I fodermassen, der som følge deraf er langt mere porøs, flyder den kuldioxid, der dannes under gæringsprocessen, lettere ud igen, hvorved luftens ilt trænger længere ind i massen. Risikoen for eftervarmning af ensilagen øges desuden yderligere, når udtagning af ensilage sker for langsomt som følge af et ugunstigt forhold mellem det daglige ensilageforbrug til foder og ensilagemassens indløbsflade. Samme risiko for aerob nedbrydning under opbevaring og ved brug til foder findes meget ofte også i ensilage af industrielle biprodukter, f.eks. sukkerroesnitter, mask fra bryggerier og kornmask. Koncept Det var målsætningen ved udviklingen af KOFA GRAIN -ph5- at udvikle et konserveringsmiddel til fugtigt korn, der var lige så effektiv som ren propionsyre, men som er brugervenligt, idet brugerne derved kan bruge et produkt, der kun er svagt korroderende og ikke ætsende. Desuden blev det tilstræbt, at produktet også skulle være egnet som ensileringsmiddel, der skulle bekæmpe kvalitetsmangler i ensilage, der skyldes gærkulturer og skimmelsvampe. Landmanden opnår på denne måde størst mulig fleksibilitet i bekæmpelsen af ensartede problemer med landbrugets for-skellige fodermidler samt industrielle biprodukter, idet det kan gøres med ét og samme produkt. På grundlag af et omfattende flerårigt forskningsprogram i samarbejde med Oskar-Kellner-instituttet for dyreernæring i Rostock samt det statslige landbrugsforskningsinstitut FAL i Braunschweig har vi udviklet en effektiv kombination af konserveringsmidler med en brugervenlig formel. Konserveringsmidlerne blev valgt på grundlag af disse stoffers hæmmende effekt mod dannelse af skimmelsvampe og gærkulturer. KOFA GRAIN -ph5- indeholder ud over propionsyre som basiskomponent også det aktive stof natriumbenzoat. Natriumbenzoat er salt af benzoesyre, der mere velegnet til at hæmme dannelse af skadelig svampevækst end propionsyre. I nedenstående skema vises resultaterne fra FAL Braunschweig. Skemaet viser forskellige inhibitorers effekt på den almindeligt forekommende skimmelsvamp i ensilage Penicillium roqueforti som eksempel. Den væsentligt bedre effekt af benzoesyre, der frigøres i et svagt surt miljø på basis af salt, ses tydeligt. Nødvendig koncentration for at hæmme dannelse af Penicillium roqueforti (i %) 1,5 1,2 0,8 0,4 0 Benzoesyre Propionsyre Eddikesyre 3

4 Produkt KOFA GRAIN -ph5- er en stabil vandig opløsning, der indeholder høje koncentrationer af: propionsyre natriumbenzoat og natriumpropionat. Den rødlige væske har en let stikkende lugt af propionsyre, er svagt surt (ph-værdi ca. 5,0) og har en massefylde på ca. 1,1 g/cm3. KOFA GRAIN -ph5- er et brugsklart produkt, der ikke må fortyndes med vand. Desuden må doseringsapparater ikke skylles med vand, da det kan medføre, at der udskilles krystallinsk benzoesyre. Den gode antimikrobielle effekt af KOFA GRAIN -ph5- i fugtigt korn og fugtig majs skyldes kombinationseffekten af de anvendte konserveringsmidler. Den samlede mængde separate virkninger af de to komponenter giver ikke det samme resultatet med en dosering af tilsvarende aktive stoffer. Propionsyren i produktet bufres til dels af natriumbenzoat og natriumpropionat, hvorved propionsyren bliver mindre aggressiv og korroderende. Samtidig sker der en aktivering af natriumbenzoatets anti-mykotiske potentiale som følge af den andel af fri priopionsyre, der stadig findes i blandingen. Det er den afgørende forudsætning for den effektive virkning af KOFA GRAIN -ph5- i ikke-fermente rende foderstoffer, f.eks. fugtigt korn. Anvendelse og dosering I. Fugtigt korn Den mindste dosis KOFA GRAIN -ph5- afmåles ved konservering af fugtigt korn og fugtig majs på basis af den høstede afgrødes fugtighed og den planlagte lagringstid (skema 1). Skema 1: Dosering af KOFA GRAIN -ph5- ved konservering af fugtigt korn og fugtig majs Fugtig kornsort Min. dosering (l / t) og indhold af fugtighed Planlagt lagringstid (mdr.) op til Hvede, byg, havre, rug, triticale 14 % 2,5 3,0 3,5 4,0 16 % 3,5 4,5 5,0 5,5 18 % 4,0 5,0 6,0 7,0 20 % 4,5 6,0 7,0 8,0 22 % 5,0 7,0 8,0 9,0 24 % 6,0 8,0 9,0 10,0 Kernemajs op til 35 % 11,0 12,0 13,0 15, % 12,0 14,0 15,0 18, % 15,0 16,0 17,0 20,0 4

5 De forskellige doseringer gælder for høstfrisk korn, der ikke er skadet på forhånd af mellemlagring med en begrænset mængde urenheder (avner, ukrudtsfrø og støv). Det er nødvendigt at øge mængden med mellem 10 og 15 % af minimumsdoseringen under følgende betingelser: behandling af urenset korn med mange urenheder lagring ved høj temperatur (>30 C) pneumatisk fremføring af behandlet korn lagring af malet eller knust korn med fri lufttilførsel. II. Ensilage Ved anvendelse af KOFA GRAIN -ph5- som ensileringsmiddel er doseringen: 3 til 5 liter pr. ton ensileringsmasse. Doseringen varierer afhængig af fodertypen og den forventede risiko for aerob nedbrydning. Afhængig af forholdene anbefales det at anvende de mængder KOFA GRAIN -ph5- til ensilering, der fremgår af skema 2 nedenfor. Skema 2: Dosering af KOFA GRAIN -ph5- ved ensilering Fodertype TM-indhold KOFA GRAIN -ph5- (%) (l /t) Behandling af hele ensilagemassen Silomajs , ,0 > 40 4,5 Hele kornplanter < 35 3, ,0 > 50 4,5 Nedvisnet græs , , ,0 Majskolbeprodukter ,0 (LKS, CCM, gruttet fugtig majs) , ,0 Knust fugtigt korn , , ,0 Mask fra bryggerier Kornmask Sukkerroesnitter melasseret umelasseret Delbehandling af ensilagemassen (den øverste tredjedel) Silomajs Hele kornplanter Nedvisnet græs

6 Dosering Det er en forudsætning for, at KOFA GRAIN -ph5- er 100 % effektiv, midlet blandes ensartet i den masse, der skal behandles. Det gøres bedst ved dosere midlet til fugtigt korn og fugtig majs med en blandesnegl / omrører, halmfoder (majs, græs, hele kornplanter) med en ensilagehøstmaskine, selvlæsser eller ballepresser, til kerneafgrøder til ensilering (CCM, gruttet fugtig majs, knust fugtigt korn) med en kværn eller formalingsmaskine og til industrielle biprodukter (mask fra bryggerier, kornmask, roesnitter) med de industrimaskiner, hvor produkterne fremstilles. Dosering skal ske med almindelige doseringsapparater til flydende præparater. Vi anbefaler doseringsapparater fra SILA GmbH, Bitterfeld, Tyskland (mærke: SILASPRAY ). Undersøgelse af virkningen som konserveringsmiddel Den intensive videnskabelige undersøgelse af effektiviteten af KOFA GRAIN -ph5- til konservering af fugtigt korn og fugtig majs er sket i flerårige forsøgsrækker ved Oskar-Kellner-Instituttet for dyreernæring i Rostock samt ved instituttet for forskning i planter til græsmarker og foderbrug ved den statslige forskningsanstalt for landbrug (FAL) i Braunschweig. Undersøgelsen omfattede forskellige kornsorter med forskelligt vandindhold ved høsten. Den konserverende virkning af KOFA GRAIN -ph5- blev vurderet på grundlag af infektionsraten med lagersvamp. Denne parameter angiver, hvor mange procent af kornet, der er angrebet af skimmel-svampe, som nedbryder kornet. I et andet forsøg med hvede med samme vandindhold blev virkningen af KOFA GRAIN -ph5- og propionsyre sammenlignet med samme dosering (5 l/t) over en periode på 29 uger (se skema 4). Begge tilsætningsstoffer havde god effekt. Under hensyntagen til den doserede mængde aktive stoffer viste KOFA GRAIN -ph5- dog en klart større effekt (3.400 ppm aktivt stof i alt, heraf ppm propionsyre) sammenlignet med ren propionsyre (5.000 ppm propionsyre). Også ved endnu længere opbevaring (8 måneder) sikrede anvendelse af KOFA GRAIN -ph5- en god konservering af fugtigt korn, da midlet effektivt hæmmede skimmelsvampevækst (se skema 5). Ved konservering af hvede med 21 % restfugtighed kunne udviklingen af skimmelsvampe forhindres effektivt i en periode på mindst 10 uger ved at tilsætte 5 l /t KOFA GRAIN -ph5-. Anvendelse af natriumbenzoat alene havde ikke samme effekt, heller ikke ved høj dosering (se skema 3). Skema 3: Virkningen af KOFA GRAIN -ph5- på lagersvampeangreb af korn Variant/ Infektionsrate med lagersvamp (i %) dosering ved en opbevaringstid på 6 uger 10 uger Kontrol Natriumbenzoat-opløsning 10 l /t KOFA GRAIN -ph5-2 l /t l /t l /t 0 1 Oskar-Kellner-Institut, Rostock 6

7 Skema 4: Virkningen af KOFA GRAIN -ph5- og propionsyre mod lagersvampeangreb på korn Variant Infektionsrate lagersvampe (i %) ved en opbevaringstid på X uger Kontrol i.b. Propionsyre (5 l / t) KOFA GRAIN -ph5- (5 l /t) Oskar-Kellner-Institut, Rostock Skema 5: Virkningen af KOFA GRAIN -ph5- mod lagersvampeangreb på korn Forsøg Vandindhold KOFA GRAIN -ph5- Infektionsrate med (i %) (l /t) lagersvamp (i %) Byg Byg Hvede FAL Braunschweig Resultaterne, der fremgår af nedenstående skema, viser tydeligt, at KOFA GRAIN -ph5- med fordel også kan anvendes til konservering af ikkeknust kernemajs med et højt vandindhold (ca. 35 %) ved høsten. I ubehandlet fugtig majs steg temperaturen kraftigt allerede efter kort opbevaringstid. Det skyldtes den biologiske aktivitet især af gærkulturer og skimmelsvampe. Ved anvendelse af KOFA GRAIN -ph5- var temperaturen stabil gennem hele testforløbet. Vækst og stofskifteaktivitet i skadevoldende svampe blev hindret. Temperatur ( C) Omgivelsestemperatur Umgebungstemperatur Uden ohnetilsætning Zusatz KOFA GRAIN -ph5- (15 l/t) (15 l/t) Opbevaringstid (i dage) 7

8 Effektiviteten af KOFA GRAIN -ph5- til konservering af fugtigt korn og fugtig majs blev også bekræftet under praktiske betingelser. For at undersøge, effekten af KOFA GRAIN -ph5- ved bevaring af den mykologiske kvalitet og bekæmpelse af mykotoksindannelse under opbevaringen blev der i samarbejde med LUFA Nordwest (Oldenburg) og LUFA Rostock udført en kontrolleret undersø-gelse i praksis i høstårene 2003 og Undersøgelsen omfattede svampekimtal og indhold af ochratoksin A, det væsentligste mykotoksin inden for lagersvampe. I den forbindelse blev der på 26 udvalgte gårde i Tyskland behandlet 43 partier korn og kernemajs heraf: 11 partier byg 8 partier hvede 8 partier triticale og 16 partier kernemajs med forskelligt vandindhold med KOFA GRAIN -ph5- efter anvendelsesanvisningerne. I alt blev der på den måde konserveret t korn (byg, hvede og triticale) og ca t kernemajs, hvorefter forhold og kvalitet af den opbevarede afgrøde blev iagttaget. Svampekimtal og indhold af ochratoksin A blev målt med regelmæssige mellemrum (ca. hver 3. mdr.) over en periode på op til 15 måneder. Alle partierne viste sig uden undtagelse at være meget godt konserveret. Både kimtal for produkttypiske svampe og for svampe, der er biprodukter ved nedbrydning, bekræftede i samtlige 137 undersøgte prøver, at der var tale om upåklagelig mykologisk kvalitet. Der blev kun registreret gærceller i enkelte prøver, og mængden oversteg aldrig CFU/g, så dette gav heller ikke grund til betænkeligheder. Ved kontrol for ochratoksin A i 123 prøver var der kun 2 positive tilfælde (1,6 % af samtlige prøver). Værdierne lå dog altid inden for detektionsgrænsen og var således uden toksikologisk betydning. Undersøgelse af virkningen ensileringsmiddel Effektiviteten af KOFA GRAIN -ph5- til forbedring af ensilages holdbarhed ved luftpåvirkning er blevet påvist flere gange i mange undersøgelser foretaget af uafhængige institutter (se skema 6). Skema 6: Effekten af KOFA GRAIN -ph5- på ensilages aerobe stabilitet A - landbrugskammeret LWK Rheinland, B - landbrugsinstituttet for delstaten Brandenburg, Paulinenaue, C - landbrugskammeret LWK Nordrhein-Westfalen, D - Det svenske landbrugsuniversitet i Uppsala, E - Humboldt-universitetet i Berlin 8 Test- Fodertype TS-indhold Dosering Aerob Stabilitet (dage) institut (%) (l /t) uden behandling KOFA GRAIN -ph5- A Silomajs 30 5,0 2,7 9,0 B Silomajs 39 5,0 1,4 3,4 Græs 48 5,0 1,3 6,4 C Græs 44 3,0 1,0 5,2 Græs 44 4,0 1,0 4,3 D Kløvergræs 30 4,5 1,2 6,7 Kløvergræs 60 4,5 3,3 8,0 Hele bygplanter 10 cm snitlængde 26 5,0 1,0 6,0 2 cm snitlængde 26 5,0 1,3 7,0 Hele bygplanter 10 cm snitlængde 33 5,0 4,0 7,0 2 cm snitlængde 33 5,0 3,7 7,0 E Roesnitter umelasseret 23 4,0 1,0 6,6 melasseret 25 4,0 5,0 7,0

9 Patent Formlen, fremstillingen og anvendelsen af KOFA GRAIN -ph5-til konservering af ikkefermenterende foder, især af fugtigt korn, og fugtig majs, er beskyttet iht. patentloven (europæisk patentskrift EP B1, US-patentskrift nr. 5,906,849, canadisk patentskrift nr. 2,203,344). Lov om foderstoffer KOFA GRAIN -ph5- indeholder aktive stoffer, hvis egenskaber og uskadelighed har været påvist gennem lang tid, og som også har været anvendt til konservering af fødevarer og drikkevarer i stort omfang. Ved den europæiske unions Kommissions beslutning af den 11. juli 2002 (EU nr. 1252/2002) er KOFA GRAIN -ph5- godkendt som konserveringsmiddel (EU nr. 1) til konservering af fugtigt korn og fugtig majs). DLG-kvalitetsmærke Det tyske landbrugsselskab DLG har tildelt præparatet KOFA GRAIN -ph5- DLG-kvalitetsmærket for virkningsretning 2 "forbedring af aerob stabilitet" Anvendelse af KOFA GRAIN -ph5- sikrer, at foderværdien og den hygiejniske kvalitet bevares. Produktet giver brugeren størst mulig fleksibilitet, da det kan anvendes til løsning af lignende proble-mer i landbrugets forskellige foderstoffer og industrielle biprodukter. på grundlag af undersøgelser af præparatets effektivitet foretaget af uafhængige institutter. Med KOFA GRAIN -ph5- har brugerne således adgang til et meget effektivt, gennemtestet og brugervenligt produkt: til bekæmpelse af skimmelsvampeangreb og dannelse af mykotoksiner ved aerob opbevaring af fugtigt korn og fugtig majs samt til hæmning af eftervarmning, bekæmpelse af skimmelsvampeangreb og dannelse af mykotoksiner i ensilage. 9

10 Produktinformation fra ADDCON Europe GmbH Kaiserstraße 1a D Bonn Tlf Fax Jernbanegade 13 DK-7160 Tørring Tlf Fax CVR nr

Sidste nyt om ensilering

Sidste nyt om ensilering Sidste nyt om ensilering Svampe i majsensilage Nye kvalitetsanalyser Alkoholgæring Ensileringsmidler Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Gærsvampe i majsensilage Er oftest årsag til varmedannelse i ensilage

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Ensilage - proces og fremstilling

Ensilage - proces og fremstilling Ensilering Ensilage - proces og fremstilling Ensilage udvindes ved at starte en konservering af friske afgrøder. Man skårlægger og snitter ofte afgrøden, hvorefter den indpakkes i en lys-, luft-, og vandtæt

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

DANSKDYRKET KERNEMAJS TIL SVINEFODER: LAGRINGS- OG HÅNDTERINGSMETODER SAMT FODERVÆRDI OG FODERKVALITET AF VÅDKONSERVERET MAJS

DANSKDYRKET KERNEMAJS TIL SVINEFODER: LAGRINGS- OG HÅNDTERINGSMETODER SAMT FODERVÆRDI OG FODERKVALITET AF VÅDKONSERVERET MAJS Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development DANSKDYRKET KERNEMAJS TIL SVINEFODER: LAGRINGS- OG HÅNDTERINGSMETODER SAMT FODERVÆRDI OG FODERKVALITET AF VÅDKONSERVERET MAJS ERFARING NR.

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering KEIM Mycal Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering Risikoområde skimmelsvampevækst Relativ luftfugtighed i % 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12 70 60 11 10 ph-værdi

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud.

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud. FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Info Dispensation til NH 3 behandling af halm Snegle i marken Du skal have en digital postkasse inden

Læs mere

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Konservering af grøntsager og frugtsaft kan effektivt gøres ved mælkesyregæring. Gæringen gør faktisk vitaminer og mineraler mere tilgængelige for den menneskelige

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg.

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg. Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer marts + april Innovative løsninger

Læs mere

Svampebiologi. Svampes opbygning. Hvad er en svamp? Mycelier

Svampebiologi. Svampes opbygning. Hvad er en svamp? Mycelier Svampebiologi Det her er en meget hurtig, og overfladisk gennemgang, af svampes opbygning, og deres spredning. Jeg håber, det kan give en forståelse af hvorfor og hvornår svamp/mug er et problem. Dette

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Terra Biosa Landbrug

Terra Biosa Landbrug Terra Biosa Landbrug Landbrug Terra Biosa Jordforbedrings- og komposteringsmiddel Terra Biosa er et flydende produkt, baseret på naturlige mikroorganismer (GMO-frie) og en økologisk urteblanding. Terra

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion Anolytech Disinfection System Få en sundere virksomhed med desinfektion Bakterier er dyre Bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer findes overalt. De udgør ofte et stort problem for landbruget,

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

Opbevaring og formaling af korn.

Opbevaring og formaling af korn. Opbevaring og formaling af korn. Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent, Videncentret for Landbrug Planteproduktion & Michael Holm Chefforsker, Videncenter for Svineproduktion L & F Hvilken opbevaringsform

Læs mere

Fremstilling af spegepølser En guide til slagterbutikker

Fremstilling af spegepølser En guide til slagterbutikker Fremstilling af spegepølser En guide til slagterbutikker 1 Guiden er lavet i et samarbejde mellem DMRI Teknologisk Ins tut og DSM. Guiden er ikke udtømmende. 2 Denne guideline handler udelukkende om produk

Læs mere

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ Spodnam forsi SÅDAN FUNGERER SPODNAM Spodnam er et vegetabilsk produkt, der skaber en halvgennemtrængelig overflade, som påvirker fugtvandringen i afgrøden,

Læs mere

LAGRING TØRSTOFTAB KVALITET

LAGRING TØRSTOFTAB KVALITET LAGRING TØRSTOFTAB KVALITET OMHU VED LAGRING ER VIGTIGT FOR AT MINDSKE TAB AF TØRSTOF OG SIKRE GOD FLISKVALITET Resultater fra lagringsforsøg 2013 Forsøg med lagring af pil og poppel i Tyskland Ældre danske

Læs mere

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering...

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering... Alkohol Indhold Hvad bruger man alkohol til?... 2 Hvad er alkohol... 2 Destilation... 5 Hvordan fremstilles ethanol... 6 Denaturering... 7 Forbrænding af ethanol... 7 Nedbrydning af ethanol og tømmermænd...

Læs mere

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, DEN RULLENDE AFPRØVNING

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, DEN RULLENDE AFPRØVNING Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development RENSNING AF KORN ERFARING NR. 1317 Der var ikke forskel på de tre testede kornrenseres renseevne. Kornrenserne rensede i gennemsnit 61 pct.

Læs mere

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Undersøgelse af drabseffekten overfor mikroorganismer ved hjælp af Clean Air Systemet til rensning af cirkulationsluften og overflader i en kølecontainer.

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Margrethe Høstgaard Global Sales Support, Cand. Agro., MBA Ole Green opfinder og grundlægger af WEBSTECH - med sensorenheder til ensilage Gns. tab af ensilage

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle Produkter til indpakning af afgrøder Optimerer værdien af hver balle Perfekte baller. Hver gang! Der er mange grunde til at vælge originale John Deere produkter til indpakning af afgrøder: Beregnet til

Læs mere

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering.

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering. HP-Pulp på tre måder. HP-Pulp i silo absolut laveste pris! Du får HP-Pulp til den billigste pris når du ensilerer i plansilo. Du får desuden et foder som er let at pakke og som har en enkel og rationel

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Økologisk planteforædling

Økologisk planteforædling Økologisk planteforædling Økologikongres Vingstedcenteret 24. november 2011 Anders Borgen Økologi-visionen...en støtteordning for økologisk sortsudvikling og -afprøvning......arbejde for, at EU s udsædslovgivning

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal Kære kunde Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal I vores store online varekatalog på Kundeportalen på dlg.dk finder du en lang række produkter relateret til din bedrift. Du kan få rabat på

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Anlæg for effektiv kornbehandling

Anlæg for effektiv kornbehandling Anlæg for effektiv kornbehandling og oplagring Ingen kan spå om fremtiden - men Kongskilde har en mening om den. Hvad vil Kongskilde Vi vil gøre det, vi er gode til, og det som vi har mange års erfaring

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelig Produktanvendelse:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Fejlfinding i vådfoder Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Problemer med dårligt vådfoder Lav foderooptagelse Lav produktivitet Udskudt endetarm Universel tarmblødning Kødprocent Alarmer i anlæg

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

Bykompostspanden. terrasse.

Bykompostspanden. terrasse. Bykompostspanden Vil du gerne genbruge dit madaffald og lave din egen kompost på en nem og enkel måde? Så er Bykompostspanden løsningen! Uanset om du bor i hus, lejlighed, sommerhus eller kolonihave, og

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

NEER ENGI OVERVÅGNING AF KORN- LAGRE MED INTEGREREDE TRÅDLØSE SENSORER. Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-8

NEER ENGI OVERVÅGNING AF KORN- LAGRE MED INTEGREREDE TRÅDLØSE SENSORER. Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-8 NEER ENGI OVERVÅGNING AF KORN- LAGRE MED INTEGREREDE TRÅDLØSE SENSORER Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-8 DATA SHEET Titel: Overvågning af kornlagre med integrerede trådløse sensorer. Undertitel:

Læs mere

FarmTest - Bygninger nr. 6-2002. Stålsiloer til korn

FarmTest - Bygninger nr. 6-2002. Stålsiloer til korn FarmTest - Bygninger nr. 6-2002 Stålsiloer til korn Stålsiloer til korn Af landskonsulent Jens Johnsen Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner Titel: FarmTest - Bygninger nr. 6. Stålsiloer til korn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak.

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. SENSSILAGE Temperatur, manuel konfigurering Anvendelse SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. 1 Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE Udstyr 1 basestation udstyret med SIM-kort

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Som at få en foderrobot til kalve

Som at få en foderrobot til kalve Som at få en foderrobot til kalve Kurt Johansen tør næsten ikke tro det. Men efter fire-fem år med periodevis voldsom kalvedød, så tyder meget på, at han har fundet midlet og metoden, der ikke alene får

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Viden

Gymnasium. Osteproduktion. Viden Osteproduktion Faglige begreber og ordforklaringer Anaerob:... 3 Aroma:... 3 Centrifuge:... 3 Colibakterier:... 3 Disakkarider:... 3 Enzym:... 3 Fermentering:... 4 Gensplejsning:... 4 Homogenisering:...

Læs mere

Supplementsprodukter med merværdi. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer maj + juni

Supplementsprodukter med merværdi. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer maj + juni Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode rabatter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer maj + juni Supplementsprodukter

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter FIGUR 1 Øjets slimhinde (bindehinde) dækker det hvide i øjet og bagsiden af øjenlågene Rødt øje et alarmsignal, når øjet er udsat for en ydre påvirkning, eller en øjensygdom er i anmarch Af Jørgen Bruun-Jensen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Vi giver dig midlerne til at nå målet. Prøv vores kundeportal. Tilbud og aktuelle varer september + oktober

Vi giver dig midlerne til at nå målet. Prøv vores kundeportal. Tilbud og aktuelle varer september + oktober Prøv vores Få en lidt nemmere hverdag med online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/ Tilbud og aktuelle varer september + oktober Vi giver dig midlerne til at nå målet

Læs mere

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar.

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Vinter - hvad nu? Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Det styrkes blandt andet gennem fodringen og særligt med grovfoder,

Læs mere

Indflydelse af høstmetode og konservering på vitamin- og fedtsyreindhold

Indflydelse af høstmetode og konservering på vitamin- og fedtsyreindhold Indflydelse af høstmetode og konservering på vitamin- og fedtsyreindhold Søren Krogh Jensen 1, Karen Søegaard 1 og Jakob Sehested 1, Hanna Lindqvist 2 og Elisabet Nadeau 3 Det jordbrugsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere