Din troværdige partner på levende løsninger. Your trustworthy partner for living solutions

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din troværdige partner på levende løsninger. Your trustworthy partner for living solutions"

Transkript

1

2

3 Din troværdige partner på levende løsninger Your trustworthy partner for living solutions

4

5 Growing together... MultiGreen.dk A/S er en virksomhed i vedvarende vækst. Vi baserer vores udvikling på et frodigt kundesamarbejde, der skaber vækst hos begge parter og dyrker dette samarbejde med glæde og omhu. MultiGreen.dk A/S is a company in continuous growth. Our development is based on a flourishing collaboration with customers that creates growth for both parties and we cultivate that collaboration with pleasure and painstaking care. Som kunde tilbydes du et koncept med rødder i en differentieret volumenproduktion af Kloster Hedera, som er opdelt i kategorierne Kloster Hedera Classic, Kloster Hedera Deluxe og Kloster Hedera Compact. As a customer we can offer you a concept that has its roots in a differentiated volume production of Kloster Hedera, which is divided into Kloster Hedera Classic, Kloster Hedera Deluxe and Kloster Hedera Compact. Med en produktion på mere end otte millioner Kloster Hedera om året er vi Europas næststørste Hedera-producent, og omkring 80 procent af vores færdigvarer eksporteres også til Euro-lande. Det sker primært via danske og europæiske salgsselskaber. With a production of more than eight million Kloster Hedera a year we are Europe s second-largest Hedera producer and about 80 per cent of our finished products are exported to EU countries primarily through Danish and European sales companies. 5

6

7 H.C. Ørsted dannede navnet ilt, det danske ord for oxygen, ud fra ordet ild. Og netop et brændende engagement i kunderne og en stor passion for faget er andre af vores kendetegn. H.C. Ørsted invented the word ilt, the Danish designation for oxygen, based on the word ild (fire). And a burning commitment to our customers and a passion for the trade also characterise our company.

8

9 Ilt Oxygen Planter kræver ilt, samarbejde kræver ilt og nytænkning kræver ilt. Ligesom udvikling kræver en Inspirerende, Levende og Troværdig tilgang til verden. Hos MultiGreen.dk stræber vi netop efter hele tiden at udvikle os og sørger for altid at give hinanden rum til at fostre nye tanker og ideer. Et af resultaterne er vores nye, højteknologiske moderplantevæksthus, som sikrer vores kunder Hedera Helix, også kaldet Efeu, i flere pottestørrelser og former til priser, der er konkurrencedygtige også på verdensmarkedet. Det giver luft i økonomien hos kunderne. Vores virksomhed og produkter er iltet med humor og varme, men også med stor faglig viden og professionalisme. Som kunde hos MultiGreen.dk får du derfor produkter af højeste kvalitet, en superprofessionel samarbejdspartner og seriøsitet serveret med smil. Plants need oxygen, cooperation needs oxygen and innovative thinking needs oxygen. And the ability to develop must be nurtured by an inspiring, living, trustworthy approach to business. At MultiGreen.dk we continually strive to develop our business concept and make sure we always give each other the space to cultivate innovative thinking and ideas. One result of this is our new, high-tech mother plant greenhouse that ensures our customers can obtain Hedera Helix, better known as ivy, in several pot sizes and forms at prices that are competitive also on the global market. This gives our customers a breath of fresh air in a financial context. Our company and products are oxygenated with humour and warmth, as well as with extensive technical knowledge and professionalism. This means that you, as a MultiGreen customer, obtain the best quality products, a highly professional business partner and a serious approach served up with a smile. 9

10

11 Levedygtige løsninger Sustainable solutions MultiGreen.dk tilbyder et bredt sortiment af Kloster Hedera i kategorierne Kloster Hedera Classic, Kloster Hedera Deluxe og Kloster Hedera Compact. De tre kategorier matcher hver især forskellige, kvalitetsmæssige behov, og tilsammen spænder de over omkring 12 forskellige sorter og 4 forskellige pottestørrelser. Med henblik på videresalg/kontraktsalg producerer vi desuden halvfabrikata og færdigvarer af Kloster Hedera og Ficus Pumila og Bellus. MultiGreen.dk offers a wide range of Kloster Hedera in the categories Kloster Hedera Classic, Kloster Hedera Deluxe and Kloster Hedera Compact. Each of these categories meets different qualityrelated needs and together they cover about twelve different varieties and four different pot sizes. We also produce semi-finished and finished products that include Kloster Hedera, Ficus Pumila and Ficus Bellus for resale and contract sales. Vi tilbyder desuden en nicheproduktion af Ficus Pumila og Ficus Bellus i pottestørrelserne 6, 9 og 11 cm. In addition we offer a niche production of Ficus Pumila and Ficus Bellus in pot sizes 6, 9 and 11 cm. Som noget nyt er vi i 2009 startet med opbinding i henholdsvis 6, 9 og 11 cm potter samt 6 Pack med MultiGreen hank og en 4 Pack under varemærket Pack To Nature. The innovations we introduced in 2009 include bound plants in 6, 9 and 11 cm pots, a six-pack with MultiGreen handle and a four-pack under the trademark Pack To Nature. 11

12 Miljø-certificeret Environmental certification MPS-GAP er en overbygning på MPS (Milieu Project Sierteelt), hvor GAP står for Good Agricultural Pratice. MultiGreen.dk er MPS-GAP certificeret. Certificeringen bygger på de kriterier, der er sat af den europæiske detailorganisation EUREP for produkter af høj kvalitet, som er produceret på en sikker og ressourcebæredygtig måde. MPS-GAP is a superstructure certification of MPS (Milieu Project Sierteelt), where GAP stands for Good Agricultural Practice. MultiGreen.dk is MPS-GAP certified. This is based on the criteria laid down by the European retail organisation, EUREP, for high quality products produced in a safe, sustainable manner. Hvor MPS vurderer blomsterproduktion ud fra blandt andet affaldsmængde, samt energi- og pesticidforbrug, tager MPS-GAP yderligere hensyn til miljø, produktionsforhold samt arbejdsmiljø og bygger i højere grad på de ting, som gartneriet allerede har gennemført. Where MPS evaluates plant production based on such aspects as waste quantities, energy and pesticide consumption, MPS-GAP also takes respect for the environment, production conditions and the working environment into account and to a greater extent those aspects that have already been introduced in our nursery. Desuden er standarden relevant og helt målrettet i forhold til gartnerierhvervet. Systemet er derfor mere fuldt dækkende i forhold til alle aspekter af det at drive gartnerivirksomhed. Furthermore, standards are relevant and goal-oriented in relation to the nursery industry. The system therefore offers comprehensive coverage of all aspects of nursery operation /01 Og nu vi taler om miljøet And while we re talking about the environment

13 CLEANO2 Hedera havde i mange gamle kulturer en helt speciel betydning. For Etruskerne var den et symbol på udødelighed, mens den for Tristan og Isolde var symbol på kærligheden, der overlever døden. Hedera had special significance in many ancient cultures. The Etruscans regarded it as a symbol of immortality, while it was a symbol of love that surpasses death for Tristan and Isolde. Samtidig blev planten brugt som lægemiddel mod eksempelvis miltsygdomme samt øre- og hovedsmerter. The plant was also used for medicinal purposes to counteract diseases of the spleen as well as earache and headache. Nu peger også den moderne videnskab på, at Hedera er sund for både mennesker og miljø. Modern scientific evidence now also indicates that Hedera is good for people and the environment. Efeu var også hellig for den ellers løsslupne gud Dionysos, der på statuer ofte bærer en efeukrans om hovedet derfor bandt man i Antikken også ofte en krans om sin pande for ikke at blive fuld. Ivy was also sacred to the otherwise riotous god Dionysus, who is often depicted in sculptural form with an ivy wreath on his head so in ancient times people would don an ivy wreath to avoid becoming inebriated. 13

14

15 Hedera fjerner skimmelsvamp Hedera removes mould fungus Sådan lyder det i hvert fald i en artikel fra bladet I FORM, der bruger American College of Allergy, Astma and Immunology som kilde. Den amerikanske undersøgelse konkluderer, at vedbendplanten Hedera Helix, også kaldet Efeu, kan fjerne den skimmelsvamp fra luften, der er en gene for mange astmatikere. De farlige stoffer optages af planten og neutraliseres, hvorefter luftens CO2 bliver omdannet til ilt. Ifølge forskerne suger planten ganske enkelte de uønskede stoffer til sig og lagrer dem i sine rødder. Undersøgelsen viser, at planten på 12 timer kan fjerne 78,5 procent af alle skimmelsvampesporer! This is certainly the conclusion reached in an article in the magazine I FORM, which cites the American College of Allergy, Asthma and Immunology as its source. The US study concludes that the ivy variety Hedera Helix, better known as ivy, can remove the spores of fungus mould in the air that are a great irritation for many people who suffer from asthma. The harmful substances are absorbed by the plant and the CO2 in the air is converted into oxygen. According to researchers the plant quite simply sucks up the undesirable substances and stores them in its roots. The study shows that the plant can remove 78.5 per cent of all mould fungus spores in twelve hours! 15

16 Bæredygtige bivirkninger Sustainable side-effects Det er i sig selv en glæde at arbejde med levende, grønne planter, men glæden bliver naturligvis ikke mindre af, at de grønne planter har en positiv effekt på vores indeklima. Working with living, green plants is a pleasure in itself and this pleasure is naturally not diminished by the fact that green plants have a positive effect on the indoor climate. Vores kunder og vores kunders kunder får med andre ord levedygtige løsninger, der foruden at matche mange forskellige behov også brillerer med en række sunde sidegevinster. Så sæt en Hedera i urtepotten, og få en renere og sundere luft i boligen eller på kontoret og kig ind på multigreen.dk, hvor du finder mange flere bæredygtige tips og inspirerende artikler om Hedera. In other words, our customers and our customers customers obtain sustainable solutions that, in addition to meeting many different needs, also distinguish themselves with a number of healthy side-effects. So put a Hedera in your plant pot and get cleaner, healthier air in your home or office and visit multigreen.dk where you will find many more sustainable tips and inspiring articles about Hedera. Et biprodukt af de grønne planters fotosyntese er ilt og ilt anvendes til bekæmpelse af forurening. Samtidig viser undersøgelser, at Hedera Helix kan fjerne skimmelsvampesporer fra luften. Oxygen is produced as a by-product of the photosynthesis that occurs in green plants and oxygen is used to combat pollution. The study also shows that Hedera Helix can remove mould fungus spores from the air.

17 Vision Vision MultiGreen.dk vil som volumenproducent af Kloster Hedera være blandt de to største og mest attraktive Hederaproducenter inden for EU. As a volume producer of Kloster Hedera, MultiGreen.dk has the ambition of becoming one of the two biggest, most attractive Hedera producers in the EU. Mission Mission Et bredt produktsortiment skal gennem effektiv planlægning og højtautomatiseret produktion sikre en unik leveringsevne til konkurrencedygtige priser. Organisationen skal besidde de nødvendige kompetencer og være baseret på et positivt menneskesyn. A unique ability to deliver a wide range of products at competitive prices must be ensured with the help of efficient planning and highly automated production. The organisation must possess the necessary skills and be based on a positive view of human nature.

18 10 gode grunde Vi er en dynamisk, professionel og loyal samarbejdspartner Der er mange gode grunde til, hvorfor du med fordel kan vælge at handle med MultiGreen.dk. Her giver vi dig ti af de vigtigste. Vi er en virksomhed som foretrækker vækst vækst med os! Vi har et fleksibelt og effektivt stikkeri, som gør det muligt med kortere varsel end vores konkurrenter at imødekomme efterspørgslen på de forskellige pottestørrelser Vi leverer via vores højtautomatiserede stikling produktion verdens bedste stiklinger Vi er leveringsdygtige året rundt 24 timer i døgnet Vi har en kort leveringstid og håndterer selv større ordrer med kort varsel Vi har et bredt sortiment 13 sorter Hedera og 2 sorter Ficus Vi har et dybt sortiment med 4 pottestørrelser fordelt på tre forskellige kvaliteter samt opbinding i 3 pottestørrelser og 4/6 pack Vi har fleksible pakkemuligheder (efter kundens ønske) Vi er medlem af Living Colours, et markedsføringssamarbejde mellem syv af Danmarks førende gartnerier

19 Ten good reasons We are a dynamic, professional and loyal partner The reasons for doing business to advantage with MultiGreen.dk are plenty. Ten of the most important ones are listed below. We are a company that prioritises growth grow with us! We have a flexible, efficient way of taking cuttings that makes it possible at shorter notice than our competitors to meet the demand for different pot sizes We supply the world s best cuttings via our highly-automated cutting production We can supply our products all year round 24 hours a day We offer short delivery times and handle even bigger orders at short notice We offer a wide range of products thirteen varieties of Hedera and two varieties of Ficus We have an in-depth range with four pot sizes divided into three different quality ratings as well as bound plants in three pot sizes and four and six-packs We offer flexible packaging systems (in accordance with customers wishes) We are a member of Living Colours, a marketing collaboration between seven of Denmark s leading nurseries 19

20 MultiGreen A/S Fangelvej 35 DK-5260 Odense S Lev. nr Tel: Fax: member of

bæredygtigt byggeri sustainability tekt

bæredygtigt byggeri sustainability tekt aar hus arki bæredygtigt byggeri sustainability tekt bæredygtigt byggeri sustainability grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 5. udgave intro Den globale opvarmning, CO2 debatten og stigende energipriser

Læs mere

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH COP 2013/2014 DANSK ENGLISH Indhold Statement of Support Om Kentaur A/S Menneskerettigheder Arbejdstagerforhold Miljø Anti-korruption Content Statement of Support About Kentaur A/S Human Rights Labour

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Udenlandske videnarbejdere i Danmark

Udenlandske videnarbejdere i Danmark The Expat Study 2006 Udenlandske videnarbejdere i Danmark Oxford Research i samarbejde med The Copenhagen Post - Januar 2007 Forfatter: CBH Sidst gemt: 00-00-0000 00:00 Sidst udskrevet: 09-01-2007 16:29

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Special products for special customers

Special products for special customers Special products for special customers 1 2 Velkommen til RG Group RG Rom Gummi blev grundlagt i 1983 og blev hurtigt kendt som den foretrukne forhandler af gummiprodukter til fiskeindustrien. Siden er

Læs mere

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + +

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + + Årsrapport 212 Annual Report 212 = = = Årsrapport 212 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 212 / ANNUAL REPORT 212 Ansvarshavende redaktør / Chief editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editorial team Kim Gladstone

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40 2 Henning Larsen Architects 2008 content indhold 3 content indhold Photographers Fotografer: Line Bertholdt (52, 53) Jan Bunge (40) Claus Clausen (54) Line Frier (40) Jacob Galtt (53) John Hansen (52)

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Brædstrup SolPark. følg energien follow the energy. Fjernvarmevej 2. DK-8740 Brædstrup. Tlf.: +45 75 75 33 00. Fax: +45 75 75 35 19

Brædstrup SolPark. følg energien follow the energy. Fjernvarmevej 2. DK-8740 Brædstrup. Tlf.: +45 75 75 33 00. Fax: +45 75 75 35 19 Brædstrup SolPark følg energien follow the energy Fjernvarmevej 2 DK-8740 Brædstrup Tlf.: +45 75 75 33 00 Fax: +45 75 75 35 19 post@braedstrup-fjernvarme.dk www.braedstrup-fjernvarme.dk 2 Indhold Bag om

Læs mere

Fremtiden findes på Fur. Finding the future on the island of Fur

Fremtiden findes på Fur. Finding the future on the island of Fur Fremtiden findes på Fur Finding the future on the island of Fur FREMTIDENs energisamfund Danmark, og resten af verden, står over for nogle store energimæssige udfordringer: Vi har i høj grad bygget vores

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Rethink your worklife

Rethink your worklife Rethink your worklife Copenhagen Towers er et anderledes og visionært kontorbyggeri. Copenhagen Towers handler ikke kun om nye fysiske rammer og bedre infrastruktur for dine medarbejdere det handler også

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international ordha 2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008 nordhavnen program åben international idékonkurrence københavn 2008 cph city and port development The City of

Læs mere