Skolebestyrelsesmøde Mandag d kl I konferencelokalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet"

Transkript

1 Skolebestyrelsesmøde Mandag d kl I konferencelokalet Fremmødte: Afbud: Bettina Svingaard Afbud: Bilag Referat Skolens drift Godkendelse af referat / beslutning (10 min) Opfølgning af tidligere punkter/ (5 min) Handleplan for udlægning af vedligeholdelse af udearealerne. v/ Karl Elevpunkt/ elevrådsform. Orientering (10 min) - Kommentar om at Karl skal deltage på første skoledag på Afd. AP, skal rykkestil pkt. skolen i øjeblikket - Idas kommentar under evt. skal til rykkes til elevpunkt - Under vikarpkt. Skal stå: godkender vikarstatistikken Referat er med disse ændringer godkendt Karl Sinding har været i kontakt med Personaleservice angående personalejuridiske forhold med henblik på en udlicitering af opgaven med vedligeholdelse af udearealerne. Skolens Grønne mand går på pension, og det skal nu undersøges hvem der skal varetage vedligeholdelse af udearealerne. Karl Sinding præsenterer en vedligeholdelsesplan på næste møde. Første elevrådsmøde har været afholdt. På mødet blev der valgt formand, næstformand og arbejdet i elevrådet blev gennemgået. Skolen i øjeblikket. Orientering V/Ulla og Karl (10 min) Hvad er gået godt den sidste måned? Hvad har været en udfordring? Bordet rundt (2 min per Elevrådet har været til elevrøddernes dag i kommunalt regi. Det var et udmærket arrangement. Et er dog et ønske, at deltagerne inddeles efter alder, da der er en overvægt at elever fra de yngre klasser. Implementeringen af skolereformen går godt. Skolen har været godt forberedt og har planlagt skolereformen med stor inddragelse af elever, forældre og personale. Det har betydet et godt afsæt ind i en ny skolehverdag. Første basisperiode er ved at slutte, og

2 mand) Personale ændringer projektugerne er ved at blive planlagt. Det er en udfordring at få tilstrækkelig tid til at udvikle nye tiltag samtidig med, at implementere en ny lov om arbejdstid og en ny skolereform. Det er en generel problematik, da der ikke er afsat udviklingsmidler til skolerne. Elevadfærd på skolen er et generelt problem. Det handler om: - Respektløs adfærd i forhold til skolens ejendom (borde, stole, PC ere, toiletter mm.) - Manglende bogindbinding - Respekt i forhold til personalet - Gensidig elevrespekt - Mødetider - Mm. Det skal arbejdes med elevadfærd i skolebestyrelsen. SFO v/ Karl (15 min) opfølgning af tidligere punkt Arrangementer / Evaluering / Kommende Lærernes dag d. 6. oktober 2014 D. 4. oktober Personaleændringer: En lærer er langtidssygemelding. Der bliver ansat en uddannet vikar Diana Lundholm har sagt sin stilling op, og stopper pr. d. 31. oktober. Opsigelsen er begrundet i personlige årsager I denne uge er der ansættelsessamtaler til to skolepædagogstillinger Karl Sinding har afholdt møde med Hanne Lindeburg og med personalegruppen. Der er udarbejdet en handleplan, der sætter fokus på følgende områder: - Kommunikation - Læreplaner - Sikkerhed - Trivsel i personalegruppen En udefra kommende konsulent skal arbejde med personaletrivsel. Det debatteres hvordan denne dag skal markeres. Ole er tovholder.

3 skolebestyrelsesdag Skolebestyrelsesdag d. 4. oktober afholdes på Hellebækskolen. Udtalelse til kommissorie fremsendt af DS v/ Karl Målene skal være konkrete, og skolebestyrelsen opfordrer til at evalueringen tager udgangspunkt i de oprindelige mål der blev opstillet for Ny skolestruktur. I oplæg fra 2011 står der: Målet er at videreudvikle skolerne og medvike til en endnu bedre læringssituation: 1. Folkeskolens egen værdi 2. Et fælles grundlag for resten af livet 3. Uddannelsesparathed 4. Faglige-personlige-sociale kompetencer Samt 1. Bedre ressourceudnyttelse Det er ligeledes vigtigt at evaluere det forpligtende samarbejde mellem Hellebækskolen/Hornbæk skole. Eleverne er en vigtig interessentgruppe, som kan være en del af evalueringen. Tidsplanen Skolebestyrelsen mener at evalueringen skal udsættes til foråret. Begrundelsen for dette er, at siden Ny skolestruktur er en skolereform og en inklusionsdagsorden kommet til, og er ved at blive implementeret. Det er skolebestyrelsens holdning, at det ikke kan lade sig gøre at adskille disse tiltag. Derfor foreslår skolebestyrelsen, at der i stedet laves en baseline-undersøgelse, der danner grundlag for fremtidige evalueringer. Da evalueringen ikke tager

4 Årshjul, indkomne ændringer v/tine, Ole og Anders (15 min) udgangspunkt i den oprindelige målsætning sammenholdt med implementering af skolereform/inklusion mener skolebestyrelsen at det er en ommer. Skolebestyrelsens principper ligger på under Forældre<skolebestyrelsen. Skolens projekter Kommissorier for: Kantine Tilfredshedsundersøgelse Budget Ansættelsesudvalg SFO v/ulla og Karl (30 min) Bilag udsendes Prioritering af nye principper: - SFO - Evaluering - Holddannelse - Understøttende undervisning - Timetalsplan - Den åbne skole - Musik/elitesport Ledelsen laver en handleplan, som præsenteres på næste møde Kommissorier revideres og vedtages. De er vedhæftet referatet Evt. indkøb af PC er til 0. klasse v/ Karl og Anders 0.klasserne skal ved skolestart have en nye PC ere. Der er til dette formål lavet en fælles investeringspulje i centerregi. Det er i skoleledergruppen besluttet, at disse midler i skoleår 2014/15 skal bruges til en optimering af det trådløse netværk. 0. klasserne skal arve lærernes aflagt PC ere. Disse er imidlertid af så dårlig standart, at skolebestyrelsen har besluttet at investere i nye PC ere til 0. klasserne. Dette medfører en budgetoverskrivelse på ca kr. Det er imidlertid en meget uholdbar situation, at eleverne får gamle aflagte

5 Mødets afslutning Skolereform: Lektiecafé (fagligfordybelse) Forældreinvolvering Bevægelse i skolen v/ Ulla og Karl (15 min) Oplæg til forretningsorden v/ Karl (20 min) Bilag udsendes PC ere. Lektiecaféerne har en stor tilslutning. Eleverne er aktive, men skal lære, at når dagens lektier er lavet så skal der laves faglig fordybelse. Forældreinvolvering har du mistet følingen med om dit barn laver lektier? Dette skal beskrives på hjemmesiden/facebook Bevægelsestimerne fungerer godt, og DGI-certificeringen understøtter en udvikling af disse. Det er et nyt fag, og der sker en løbende udvilking og tilpasning af indhold. Udsættes til næste møde Eventuelt - Er skolebestyrelsen blevet informeret om skimmelsvamp i bygning1? Skolebestyrelsen blev tilbage i 2013 informeret om skimmelsvamp forbindelse i bygning 1 - Hvad er baggrunden for at elevtallet på 24 i de 0. klasser er overskredet? Børne-uddannelsesudvalget beslutter antal nye 0. klasser. På planlægningstidspunktet var der elever til 3 klasser. Efterfølgende er der flyttet elever til skoledistriktet, og det har betydet at der er 26, 26 og 27 elever i klasserne. - Vikarevaluering og kommunikation præsenteres - Toiletrengøring er ikke optimal - Elevskabe ønskes - Pausetid skal diskuteres - Ledelsen skal være opmærksom på, at svare på henvendelser

6 Punkter til kommende møder. (5 min) Mødet i dag: hvad gik godt og hvad gik mindre godt? - Status på elev-pc er og strategi - Elevadfærd - Status på samarbejde mellem skole og den lokale præst - Frikvarterer og pauser - Flerlærerprincip mellemtrin - Erfaringer fra forældremøder - Kontaktforældremøde Intet referat Kommende møder: 4/11 27/11

7 VEDTAGET Kommissorium for: KANTINE Baggrund for at arbejde med området: Den nye skolereform betyder at eleverne på Hellebækskolen har fået en betydelig længere skoledag. Der er evidens for, at der er en sammenhæng mellem sund kost og læring. Vi ønsker derfor at der på Hellebækskolen er mulighed for at eleverne kan købe et sundt og nærende måltid. I forbindelse med kommunens budgetforlig arbejdes der på en fælleskommunal løsning. Hvis denne vedtages nedlægges arbejdsgruppen. Formålet med interessegruppen: Ud fra dette ønskes forslag til konkrete modeller for hvordan der kan drives en kantineordning på Hellebækskolen. Præmis: - Madtilbuddet skal være sundt og lavet på gode råvarer, og så vidt muligt økologisk - Kantineordningen er økonomisk bæredygtig - Kantineordningen skal så vidt muligt etableres på begge afdelinger - Hellebækskolens køkken kan benyttes - Medlemmer af interessegruppen: Thomas, Abia, Ida Mørch-Hansen, Karl, Emilie Arbejdsgruppens forslag: Tovholder: Tidsfrist for opgaven:

8 KOMMISSORIUM FOR: TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE (FORVENTNINGSUNDERSØGELSE) FOR ELEVER, FORÆLDRE, LÆRERE Baggrund for at arbejde med området: På Hellebækskolens logo står der: Sammen bliver vi klogere. Det er fundamentalt for Hellebækskolen og SFO en, hele tiden at blive dygtigere og hele tiden at justere den daglige praksis så eleverne får et maksimalt læringsudbytte. For at opnå det bedst mulige grundlag for at lave Danmarks bedste Folkeskole, er det essentielt at få lavet en tilfredsundersøgelse. Derved opnår ledelsen og skolebestyrelsen værdifuld viden, som danner grundlag for at udvikle skolen. Formålet med interessegruppen: Ud fra dette ønskes input til hvilke undersøgelse der skal benyttes, og hvilke spørgsmål der er relevante til gennemførelse af undersøgelsen Hvis der er materiale der allerede bruges, skal dette benyttes Medlemmer af arbejdsgruppen: Tine, Anders Kamilla, Ulla, Merete Arbejdsgruppens forslag: Tovholder: Tine Tidsfrist for opgaven:

9 KOMMISSORIUM FOR: BUDGET Baggrund for at arbejde med området: Skolebestyrelsen har pligt til at godkende skolens budget. Udgangspunktet er Folkeskoleloven, skolens værdier og principper udarbejdet i skolebestyrelsen Formålet med arbejdsgruppen: Formålet med arbejdet er at udarbejde et oplæg til beslutning i skolebestyrelsen. Medlemmer af interessegruppen: Ole, Thomas, Kamilla, Anders, Ulla, Karl Arbejdsgruppens forslag: Tovholder: Karl sinding Tidsfrist for opgaven:

10 KOMMISSORIUM FOR: ANSÆTTELSESUDVALG Baggrund for at arbejde med området: Ved ansættelse af mellemledere på skolen, nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af to forældrevalgte, ledelsesrepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter samt skolelederen. Ansættelsesudvalget er et rådgivende organ for skolelederen. Ved ansættelse af pædagogisk personale er ansættelseskompetencen lagt ud til skolelederen. Formålet med arbejdsgruppen: Formålet er at udarbejde en procedure for lederansættelser. Medlemmer af interessegruppen: Tine, Kamilla, Ulla Interessegruppens forslag: Tovholder: Ulla Wiese Christensen Tidsfrist for opgaven:

11 KOMMISSORIUM FOR: SFO Baggrund for at arbejde med området: I den nye folkeskolereform er SFO en en integreret del af skolehverdagen. På Hellebækskolen arbejder vi ud fra elevens sammenhængende skoledag, og derfor er det vigtigt at de aktiviteter der planlægges i SFO en tager afsæt i læreplaner og en tydelig målsætning. SFO en arbejder ud fra det samme værdigrundlag som skolen. Formålet med arbejdsgruppe: Formålet med gruppens arbejde er, at lave en plan for skolebestyrelsens involvering og indsigt i SFO ens virke. Medlemmer af arbejdsgruppe: Anders, Ole, Karl Interessegruppens forslag: Tovholder: Karl Sinding Tidsfrist for opgaven:

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing

Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Indsatsområde: Skolesammenlægning år 2 Den planlagte omorganisering af skolen, så 0.-4. klasse

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere