Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel"

Transkript

1 Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Danmark har fået en ny og forbedret huseftersynsordning. Ordningen anvendes af forbrugerne ved hushandler. Forsikringsbranchen (Forsikring & Pension) har været primus motor for de forbedringer, der nu er gennemført til stor gavn for køber og sælger. Helt konkret betyder det: 1) En forbedret tilstandsrapport om huset, 2) en forbedret ejerskifteforsikring, 3) en helt ny elinstallationsrapport og 4) en udvidet fritagelse af sælgers mangelansvar. FORSIKRING & PENSIONS VISIONER.. for en ny ordning Bedre forsikringsdækning. Mere klart, hvad der dækkes og ikke dækkes på forsikringen. Mere klar erstatningsberegning. Flere konkrete oplysninger om huset inden hushandlen. Mindre administrationen, således at flere af præmiekronerne skal komme forbrugerne til gode i form af erstatninger. Efter mange års forhandling og tovtrækkeri, blev ændringerne gennemført pr. 1. maj 2012 med bredt politisk flertal. Der er dog stadig sten i skoen, men dem arbejder forsikringsbranchen på at få fjernet. Det handler om at få løst problemerne med fugt og skimmelsvamp. SÆLGERFORDELE - Sælger fritages for at hæfte for fysiske mangler ved ejendommens bygninger under betingelse af, at han gør dette inden salget: Fremlægger en tilstandsrapport om huset og elinstallationsrapport. Fremlægger tilbud på en ejerskifteforsikring og betaler mindst halvdelen heraf, såfremt køber vælger at tegne en forsikring. Sikrer sig, at køber er klar over, at sælgeransvaret dermed bortfalder. KØBERFORDELE - Køber opnår: Undersøgelse af huset af en beskikket bygningssagkyndig og en autoriseret elinstallatør-virksomhed. Muligheden for at tegne en ejerskifteforsikring. Retten til at fremsætte krav direkte til ejerskifteforsikringsselskabet. Klageret til ankenævnene. Det handler om forbrugerne Danmark har en unik ordning, når det kommer til køb og salg af fast ejendom. Både sælger og køber har haft stor gavn af den forbrugerbeskyttelse, som blev indført med huseftersynsordningen i 1996 i. Ordningen er frivillig, men anvendes ved langt de fleste hushandler. Det helt unikke ved ordningen er, at den har professionaliseret de potentielle tvister mellem private købere og sælgere af fast ejendom.

2 Man kan sige, at huseftersynsordningen er en rollemodel for privat-offentligt samspil, idet konfliktsagerne flytter fra domstolene til forsikringsselskaberne og ankenævnene. Med andre ord fra det offentlige til det private regi. Det er i sig selv værd at HUSEFTERSYNSORDNINGEN AF bemærke som en samfundsmæssig milepæl. Sceneskiftet medførte et drastisk fald i antallet af retssager ved domstolene om mangler ved fast ejendom faktisk et fald på hele 80 pct. fra 1990 til 2007 ii. Huseftersynsordningen baserer sig på et balanceforhold mellem hensynet til køber og sælger. For begge betyder det større tryghed både økonomisk og retssikkerhedsmæssigt. Det betyder også, at køber og sælger ikke behøver at have noget med hinanden at gøre, når handlen først er afsluttet, idet forsikringsselskaberne overtager den økonomiske risiko. Sælger kan afslutte hushandlen og sove trygt om natten uden risiko for at blive mødt med økonomiske krav iii. Køber får til gengæld vigtige oplysninger om huset inden hushandlen, så handlen indgås på et oplyst grundlag. Dermed forebygges dyre og lange retssager samt usikkerhed om sælgers betalingsevne. En tilstandsrapport: Oplysninger om alle synlige skader på bygningerne og det, der erfaringsmæssigt kan udvikle sig til skader (risiko for skader). Rapporten baserer sig på en visuel undersøgelse af huset, som foretages af en beskikket byggesagkyndig. En elinstallationsrapport: Oplysninger om bygningernes ulovlige elinstallationer og elinstallationer med nedsat eller manglende funktion. En ejerskifteforsikring: Dækker større, skjulte skader og risiko for skader på de undersøgte bygninger samt VVS- og elinstallationer, som er ulovlige eller ikke er funktionsdygtige. Forsikringen dækker, hvis forholdene var til stede før overtagelsen, og ikke er nævnt i rapporterne, eller de er klart forkert beskrevet i rapporterne. Når forsikringsselskaberne nu er dem, der håndterer konfliktsagerne, medfører det i sagens natur, at de er holdeplads for købers skuffede forventninger. Derfor har forsikringsselskaberne en helt naturlig interesse i at skabe en klar og gennemsigtig ordning til gavn for forbrugerne og dermed også deres egne kundeforhold. Ordningens gordiske knude Huseftersynsordningen opererer med to centrale begreber mangler iv og skader v. Sælger slipper i vidt omfang for sit mangelsansvar. Til gengæld vedrører de oplysninger, som køber får i tilstandsrapporten, skader på huset, og det er også 2

3 begrebet skader, der er udgangspunktet for købers forsikringsdækning (bortses fra VVS- og el-dækningen). Både i tilstandsrapporten og i ejerskifteforsikringen tager skadesbegrebet udgangspunkt i et sammenligningsgrundlag - hvad man kan forvente sig af tilsvarende intakte bygninger af samme alder (og almindelig god vedligeholdelsesstand, når det gælder forsikringen). Bedømmelsen af, om der foreligger en mangel, er som udgangspunkt en juridisk vurdering, mens bedømmelsen af, om der foreligger en skade, beror på en byggeteknisk og forsikringsmæssig vurdering. Denne sammenblanding af to begreber medfører betydelige udfordringer det svarer til at få en trekant til at passe til en firkant. Selvom der er et vist sammenfald mellem de to begreber, handler det i udgangspunktet om, at der ikke har været politisk opbakning til at udvide skadesbegrebet, således at det omfatter mere end det, sælger kan gøres ansvarlig for, jf. mangelsbegrebet. Det er dog en udfordring, som skal kunne håndteres og i den nye ordning er det da også lykkedes at mindske problemet. For den almindelige forbruger er sammenligningsgrundlaget ganske enkelt for svært at forstå. Hvad kan man eksempelvis forvente sig af kælderen i et hus fra 1930 erne? Hvad var gængs byggeskik og byggemetode dengang? De færreste forbrugere ved for eksempel, at der ikke var krav om fugtspærre, hvilket kan medføre skuffede forventninger, såfremt køber ønsker at anvende kælderen til beboelse fx til deres teenagebørn. Forbrugerne har i dag en forventning om, at der skal være tørt og godt i det hus, de flytter ind i, uanset hvor gammelt huset er. Opgøret med skuffede forventingner For at skabe gode kundeforventninger ønskede forsikringsbranchen derfor at indføre et nyt skadesbegreb på de områder, hvor sammenligningsgrundlaget er sværest at forstå. Det ligger i sagens natur, at forventninger ændrer sig over tid, men forsikringsselskaberne kan ikke dynamisk tilpasse sig, da det kræver en langvarig lovgivningsproces. Derfor er der gennem årene opstået et gab mellem det, som forbrugerne tror, at de får dækket på ejerskifteforsikringen og det, som de rent faktisk skal have dækket. 3

4 Forbrugerne har også haft en forventning om, at de kan få dækket stort som småt og gennem årene er forventningerne til forsikringsdækningerne steget. Det er dermed sket et skred i retning mod en vedligeholdelsesforsikring. Derfor var det forsikringsbranchens ønske, at man skulle fokusere mere på, hvad forbrugerne forventer at få dækket, da det anses for ganske vanskeligt at kommunikere sig ud af forventningsproblemet vi. Forsikringsbranchen ønskede at se samlet på ordningen med nye øjne og at komme væk fra det kludetæppe af små justeringer, man var begyndt på i tilstandsrapporten. Forsikring & Pension iværksatte derfor en analyse af problemerne med ordningen via FORVENTNINGSGABENE HELT KONKRET Sammenligningsgrundlaget og skadesbegrebet var svært at forstå Der var ét fælles skadesbegreb for hele bygningen Der var ikke eksempler på dækningsberettigende skader Dækning af skimmelsvamp skete ved at inddrage forbrugernes (købernes) individuelle og sundhedsmæssige forhold på en bygningsforsikring og derfor mange ekspertvurderinger fra læger, biologer, byggeteknikere m.v. Forbrugerne forstod ikke erstatningsopgørelsen, og at de ikke fik erstattet gammelt med nyt Der var ikke oplysninger om alvorlige forhold som fx ulovlige elinstallationer dialog med flere eksperter og gennemgang af konkrete skadessager samt ankenævnsog domspraksis. Undersøgelserne mundede ud i et forslagskatalog over en række langsigtede løsninger, der kunne forbedre ordningen væsentligt. Forsikringsbranchen tog også initiativ til at gå sammen med fem andre organisationer og opfordrede regeringen til at nedsætte et udvalg. Det blev startskuddet til det mangeårige revisionsarbejde, som startede med Justitsministeriets lovforberedende arbejde. vii Der er nu gennemført en række væsentlige forbedringer i huseftersynsordningen til gavn for alle parter. Men der er også udfordringer, der udestår. Kampen mod fugten For at få de sidste udfordringer ryddet af vejen, vil Forsikring & Pensions fortsat kæmpe for at få gennemført fugt-målinger og forbrugervenlig information i tilstandsrapporten om skadelig fugt og at få gennemført en særlig fugt-dækning på ejerskifteforsikringen. Det er håbet, at der det næste års tid kan opnås politisk 4

5 enighed om en sådan ordning. Det kan mindske de mange skuffede forventninger om fugt og skimmelsvamp og det er god forbrugerbeskyttelse. Det er Forsikring & Pensions store håb, at dette kan realiseres i For i sidste viii, ix ende handler det om gode kundeforventninger og god forbrugerbeskyttelse. Vibeke Henriques Johansson FORBEDRINGER I HUSEFTERSYNSORDNINGEN PR. 1. MAJ 2012 Tilstandsrapporten (fortsat gyldig i 6 mdr.): Flere konkrete oplysninger om huset, inden det handles (restlevetid på taget) Flere generelle oplysninger (hustypebeskrivelser, radonkort) Elinstallationsrapporten (gyldig i 12 mdr.): Nye oplysninger om ulovlige elinstallationer Nye oplysninger om nedsat eller manglende funktion af elinstallationer Ejerskifteforsikringen Ny dækningsperiode (fra tilstandsrapportens udarbejdelse, men inden overtagelsen) Ny bagatelgrænse (skader under kr. dækkes ikke) Ny el-dækning (ulovligheder og nedsat funktion af elinstallationer) Ny VVS-dækning (ulovligheder og væsentlig nedsat funktion af VVS-installationer) Ny Fugt-dækning (først pr. 2013) Nye følgeudgifter, hvis skaden er dækningsberettigende: 1. Forøgede byggeudgifter (der kræves for at leve op til nutidens regler i byggelovgivningen ved reparation) 2. Teknisk bistand (rimelige og nødvendige udgifter ved dækningsberettigende skader) 3. Genhusning (op til 12 mdr.) Ny erstatningsopgørelse (nyværdi eller bindende afskrivningstabel) Ny selvrisiko (5.000 kr. pr. skade, i alt maks i forsikringstiden) Ny oversigt med typeeksempler på dækning og ikke-dækning Reglernes ikrafttræden Ovennævnte ændringer er indført ved lov og administrative forskrifter. Loven har virkning for aftaler, dvs. købsaftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden 1. maj Forslaget om fugt-målinger og en særlig fugt-dækning skal dog først træde i kraft i

6 DEN LANGE VEJ 1. fase Det lovforberedende udvalg - Justitsministeriets lovforberedende udvalg blev nedsat oktober Udvalget afleverede Betænkning 1520 juni fase - Folketingets behandling - Lovforslag, L 89, fremsat i Folketinget - december Eksperthøring i Folketingets Boligudvalg - foråret Lovforslag, L 89, vedtaget af et bredt flertal i Folketinget (Lov nr. 609 af 14. juni 2011) juni fase Diverse arbejdsgrupper - Erhvervs- og Byggestyrelsen nedsatte 3 arbejdsgrupper (er afsluttet) foråret 2011 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter nedsatte en arbejdsgruppe om fugt efteråret fase Administrative forskrifter og ordninger - Seks bekendtgørelser blev udstedt foråret Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten blev ændret hhv. indført foråret fase Reglernes ikrafttræden - Den nye huseftersynsordning trådte i kraft maj fase Forslag om fugt skal implementeres - Arbejdsgruppe skal fremsætte forslag om fugt-målinger ??? i Huseftersynsordningen er etableret i medfør af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. ii En optælling blandt byretter og landsretter viser et fald på 80 pct. fra 1990 til 2007, jf. en undersøgelse fra Justitsministeriet. Tallet er forbundet med en vis usikkerhed. Desuden er der kommet et begrænset antal erstatningssager mod de bygningssagkyndige. Kilde: Betænkning om huseftersynsordningen, nr. 1520/2010, side 55. iii Dette er under forudsætning af, at sælger ikke forsætligt eller groft uagtsomt har givet urigtige oplysninger eller udstedt en garanti, og at der i øvrigt er tale om forhold, der er omfattet af huseftersynsordningen. iv Det er ikke lovfæstet, hvornår der foreligger en mangel ved en fast ejendom. Købeloven gælder således ikke for køb af fast ejendom, jf. købelovens 1 a, stk. 1, men købelovens principper anvendes i vidt omfang. I almindelighed antages det, at der foreligger en mangel, hvis en garanti svigter, eller hvis ejendommen ikke svarer til køberens relevante individuelle eller generelle forudsætninger. Dette beror på en konkret vurdering, men efter retspraksis lægges der vægt på bl.a. ejendommens alder, beliggenhed, bygningsmåde og købeaftalens konkrete indhold, herunder prisen, og omstændighederne ved aftalens indgåelse. Der tages således også udgangspunkt i en sammenligning med en tilsvarende intakt bygning af samme alder. Se Betænkning nr. 1520/2010, side 80 f. v Følgende fremgår af BEK nr. 18 af 13/01/2012, Bekendtgørelse om huseftersynsordningen: 13. Bygningsgennemgangen har til formål at afklare, i hvilket omfang den gennemgåede bygnings fysiske tilstand er ringere end tilstanden i tilsvarende intakte bygninger af samme alder. Ved gennemgangen skal afdækkes skader eller tegn på skader, såsom brud, lækager, deformeringer, svækkelser, revnedannelser og ødelæggelser. Som skader eller tegn på skader regnes også manglende bygningsdele og andre fysiske forhold, når disse forhold giver nærliggende risiko for skader, hvis der ikke sættes ind med særlig omfattende vedligeholdsarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger. 6

7 Bekendtgørelse. Følgende skadesbegreb fremgår af BEK nr. 13 af 12/01/2012, Bilag 1, PKT. 2C, Bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. "Forsikringen dækker udbedring af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skader på de forsikrede bygninger eller bygningsdele. Ved skade forstås brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse, ødelæggelse eller andre fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningernes værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand. Manglende bygningsdele kan være en skade. Ved nærliggende risiko for skade forstås, at der erfaringsmæssigt vil udvikle sig en skade, hvis der ikke sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger." vi Dette er i øvrigt også konklusionen i en forbrugerundersøgelse, der blev offentliggjort i 2006 (Realdania-rapporten - udarbejdet sammen med den uafhængige analyse- og kommunikationsrådgivningsvirksomhed Public Affairs Group). vii Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordningen fik et ret bredt kommissorium og skulle i lyset af de indhøstede erfaringer vurdere den samlede huseftersynsordning. Udvalget skulle bl.a. vurdere de spørgsmål, som i de seneste år havde givet anledning til debat, og komme med forslag til ændringer i loven og/eller i de administrative forskrifter og ordninger samt forslag til at forbedre oplysningsindsatsen. Arbejdet afsluttede med aflevering af Betænkning 1520/2010. Udvalget var meget bredt sammensat (19 medlemmer fra forskellige organisationer og ministerier foruden en observatør og udvalgsformanden). viii Lov nr. 609 af 14. juni Loven trådte som hovedregel i kraft den 1. maj ix Oplysninger i tilstandsrapporten om fugt-målinger og en særlig fugt-dækning på ejerskifteforsikringen skal først træde i kraft i Det skyldes et politisk flertal om at igangsætte en teknisk udredning, der skal klarlægge, hvordan niveauet for acceptabel fugt skal fastlægges. Arbejdet er igangsat men ikke afsluttet. 7

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension Disposition Nye regler

Læs mere

Ændringer i huseftersynsordningen

Ændringer i huseftersynsordningen KANDIDATAFHANDLING, JURA, AALBORG UNIVERSITET Ændringer i huseftersynsordningen Betydningen heraf, samt eventuelle problemstillinger Udarbejdet af: Lise Møller Andersen, 2007-2245 og Camilla Vinther Hansen,

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie?

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Bachelorprojekt 17. december 2012 Allan Hansen Finansbacheloruddannelsen Speciale i ejendomshandel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis i samarbejde med Statsaut. ejendomsmægler MDE, Daniel Hammer 02-11-2006 Helsebakken 11 A, 2900, Hellerup Ejendomsmægleren

Læs mere

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende fra 05. maj 2009 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende

Læs mere

SKIMMELSVAMP. Carina Holst Jensen Aalborg Universitet Jura Kandidatspeciale

SKIMMELSVAMP. Carina Holst Jensen Aalborg Universitet Jura Kandidatspeciale 2012 Carina Holst Jensen Aalborg Universitet Jura Kandidatspeciale SKIMMELSVAMP Speciale behandler boligkøberens retsstilling, når denne konstaterer, at boligen indeholder skimmelsvamp, som køber ikke

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 04-05-2015 P A Wedels Vej 2, 5881 Skårup Fyn Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 08-05-2015 Thistedvej 82, 9400 Nørresundby Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 14-08-2014 Houvej 54, 5953 Tranekær Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere

16-06-2015. Themstrupvej 49, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

16-06-2015. Themstrupvej 49, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 15-01-2015 Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø Ejendomsmægleren

Læs mere

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 27-11-2014 Østerbro

Læs mere

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1)

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Kapitel 1 Erhvervet som

Læs mere

Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014

Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere