Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond"

Transkript

1 Dato: 14. august 2005/ LLU Sag: Referat af 17. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på fødevareområdet: Sted: DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Tid: Tirsdag, den 28. juni 2005, kl Deltagere: Direktør, cand. pharm. og civiløkonom Ole Bjørn Jensen, Eurolab Danmark (kemi) Kvalitetschef, akademiingeniør Inge Meyland, Danmarks Fødevareforskning (kemi) Dyrlæge Linda Bagge, Miljøstyrelsen (mikrobiologi) Kvalitetskontrolchef Henrik Stapelfeldt, Dansk Industri Direktør, civilingeniør Jesper Høy, DANAK Ledende assessor, lic. techn., civilingeniør Lisbeth Lund (DANAK s sekretær for sektorudvalget) Kommentarer til medlemslisten: Afbud til mødet: Laboratoriechef, dyrlæge Erik Dahm, Fødevareregion Århus (meldt afbud) Laboratoriechef, dyrlæge Lis Nielsen, Fødevareregion Vejle (meldt afbud) Laboratoriechef Vibeke From Jeppesen, Eurolab Danmark (ophørt) Dyrlæge Niels L. Nielsen, Fødevarestyrelsen (meldt afbud) Laboratoriechef Pernille Tiedemann, Plantedirektoratet Cand. brom., Ph.D., Jeppe Boel, DFVF (meldt afbud) Der deltog ikke suppleanter som erstatning for dem, der ikke havde mulighed for at deltage Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

2 Ad dagsordenens punkt 1 (Fødevarer 1/2005) - Kommentarer til referatet fra det 16. møde i sektorudvalget for Fødevarer, m.m. 2 kommentarer modtaget efter fremsendelse til medlemmerne. Rettelserne medtaget i den endelige udgave, som nu findes på DANAK s hjemmeside. I forbindelse med udsendelse af referat blev følgende besluttet ved mødet: Referatet udsendes med til kommentering hos medlemmerne, som skal kommentere i løbet af 14 dage. Det kommenterede referat (revideres i overensstemmelse med indkomne forslag) bliver derefter lagt på DANAK s hjemmeside. Ad dagsordenens punkt 2 (Fødevarer 2/2005) Status vedr. medlemmer af sektorudvalget. Laboratoriechef Vibeke From Jeppesen er ophørt på grund af jobskifte. Der skal udpeges nyt medlem i stedet for Vibeke From Jeppesen Eurolab Danmark (Bent Larsen) vil af DANAK blive bedt om at udpege et medlem, der kan repræsentere den mikrobiologiske del. Dyrlæge Jeppe Boel er nyt medlem, men deltog ikke ved dette møde Laboratoriechef Pernille Tiedemann er nyt medlem, men deltog ikke ved mødet Ad dagsordenens punkt 3 (Fødevarer 3/2004) - Evt. meddelelser fra formand og sekretær. a Standard - ISO LLU oplyste at ISO 17025, 2. udgave var udgivet på engelsk den 15. maj 2005 og at det forventedes at den ville blive udgivet på dansk - juli DS/EN/ISO/IEC 17025, 2. udgave er efterfølgende udkommet den 10. juni Informationsbrev herom - dateret den 19. juli er efterfølgende udsendt af DANAK. Linda Bagge udtrykte forundring over, at standarden ikke var sendt til høring hos myndighederne før udgivelsen. Opfordrede fremover til et bedre informationsniveau. Væsentlige ændringer i forhold til udgave 1 er bl.a.: - Erklæring om, at det ikke er hensigten at standarden anvendes til certificering - Erklæring om at opfyldelse af ISO møder principperne i ISO 9001: Indførelse af begrebet ledelsessystem, som er defineret til også at omfatte det kvalitetsadministrative system - Indførelse af krav om løbende forbedringer - Øgede krav til kommunikationsprocesser, m.m. Der vil være en overgangsperiode på 2 år for eksisterende akkrediteringer til at implementere ændringerne. Sektorudvalgsreferat juni 2005 Side 2 af

3 b Nye Tekniske forskrifter og Retningslinier Teknisk Forskrift nr. 1. DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering. Regler for brug af akkrediteringsmærke er ændret. Det er nu også muligt at anvende ILAC s logo efter aftale med DANAK. Der skal søges herom, hvorefter der udstedes en kontrakt med laboratoriet. Sammen med DANAK s akkrediteringsmærke skal der nu også angives testing (for prøvningslaboratorier) sammen med registreringsnummeret. Akkrediteringsmærke må ikke anvendes på visitkort. Retningslinie nr. 6 - Validering af måleprocedurer (metodevalidering) i klinisk biokemiske laboratorier - er trådt i kraft den 25. februar Retningslinie RL 4 - Informationstekst om akkreditering samt kalibreringslaboratoriers anvendelse af kalibreringsmærkater er trådt i kraft den 11. maj De væsentligste ændringer i RL 4 er følgende: a. Informationsteksten om akkreditering er opdateret under hensyn til kravene i den nye standard for akkrediteringsorganer DS/EN ISO/IEC samt DANAK s ændrede organisation. b. Forslaget til kalibreringsmærkater er revideret som følge af det ændrede akkrediteringsmærke i TF 1. Retningslinie nr. 2 Fleksibelt akkrediteringsområde for prøvningslaboratorier. Der vil ske en mindre revision. Akkreditering af referencemateriale. Der er en ny Teknisk Forskrift under udarbejdelse. Ad dagsordenens punkt 4 (Fødevarer 4/2005) Nyt om metodelister. Ledende assessor Ole Danielsen informerede om de sidste tiltag i forbindelse med den elektroniske metodeliste. Indførelse og ændring af data i metode-listen har været tidskrævende og besværligt for laboratorierne og DANAK har derfor anvendt en del ressourcer på at gøre metodelisterne mere bruger-venlige. Vedligeholdelsen skulle nu være meget lettere. Store data-mængder kan nu overføres ved hjælp af regneark, m.m. og det værktøj, som laboratorierne har ønsket er nu etableret. Brev ville blive fremsendt til laboratorierne med opfordring om at anvende det nye system. Brugervejledning er udarbejdet. Der er anvendt ressourcer udefra til opgaven. Den elektroniske metodeliste er et krav for kalibreringslaboratorier og prøvningslaboratorier, men er endnu ikke implementeret i alle laboratorier i prøvningsområdet. Sektorudvalgsreferat juni 2005 Side 3 af

4 Det kan generelt oplyses, at ISO 17011, der beskriver krav til akkrediteringsorganer, angiver, at information om akkrediteringsområde skal være offentligt tilgængeligt, eller, at det skal oplyses, hvor denne information kan findes. Webtool er taget i brug af flere laboratorier og kan ses ved søgning på metodelisten under de enkelte akkrediterede laboratorier på Ad dagsordenens punkt 5 (Fødevarer 5/2005) Valg af tekniske eksperter Punktet var inspireret af drøftelser i sektorudvalget for de Diagnostiske Specialer, om hvordan man fandt frem til nye emner af tekniske assessorer eller eksperter. Disse drøftelser havde resulteret i, at DANAK beder de videnskabelige selskaber om at være behjælpelig med udarbejdelse af lister med navne på mulige tekniske assessorer (dog uden bindinger for DANAK). Der var enighed om at det var vanskeligt at gøre noget tilsvarende i de øvrige sektorudvalg, da der ikke er en tilsvarende repræsentation af videnskabelige selskaber. Myndighederne MST (Linda Bagge) og FST (Niels L. Nielsen) kan evt. give forslag til nye emner. Ad dagsordenens punkt 6 (Fødevarer 6/2005) Præstationsprøvninger kemi /fødevarer og foder Inge Meyland oplyste at FAPAS ikke mere kan påtage sig gratis at fremsende koder for de danske laboratorier, da dette er blevet for ressourcekrævende for FAPAS-sekretariatet. Den oprindelige samarbejdsaftale mellem DANAK og myndigheden fungerer dermed ikke mere. DANAK modtog tidligere fra Fødevaredirektoratet meddelelse om, hvordan de danske laboratorier havde klaret sig inden for området og hvilken opfølgning, der efterfølgende skete. Hvis man fra dansk side ønsker koderne oplyst fra FAPAS, skal der udarbejdes en kontrakt med fastsættelse af en pris for ydelsen. Det skal derfor overvejes om DANAK/DFVF/FVST ønsker en sådan kontrakt med FAPAS eller om der er en alternativ mulighed for at få oplysning om koderne. Der vil fremover ske udlicitering af flere opgaver inden for området fra det offentlige til det private marked. Ad dagsordenens punkt 7 (Fødevarer 7/2005) Præstationsprøvninger mikrobiologi/fødevarer Vedr. Mikrobiologiske præstationsprøvninger april 2004, oktober 2004 og januar (Gennemgangen blev fremsendt af Jeppe Boel før besøget og gennemgået af LLU) Fødevarestyrelsens regionale mikrobiologiske laboratorier (Aalborg, Aarhus, Esbjerg København, Ringsted, og Vejle) deltager - som en del af akkrediteringsgrundlaget i Sektorudvalgsreferat juni 2005 Side 4 af

5 præstationsprøvningsprogrammet, der udbydes af Mikrobiologiska enheten ved Livsmedelsverket i Sverige. Der udsendes normalt tre præstationsprøvninger pr år (januar, april og oktober) omfattende 3 4 prøver, der undersøges for 6 8 parametre. Prøvematerialet består af frysetørrede blandingskulturer af relevante mikroorganismer. Præstationsprøvning januar Analyseprogrammet for prøvningen i januar 2005 omfattede parametrene: Enterobacteriaceae Præsumptive Escherichia coli Enterokokker Clostridium perfringens Sulfitreducerende klostridier Salmonella Yersinia enterolitica Patogene Vibrio spp De kvantitative analyseresultater for presumptive E. coli, enterokokker, Clostridium perfringens, sulfitreducerende klostridier og Enterobacteriaceae var generelt fine, og med enkelte undtagelser, lå alle resultater inden for én standardafvigelse. Et enkelt laboratorium påviste Enterobacteriaceae i en prøve, der ikke indeholdt disse bakterier. Alle Salmonella analyser var korrekte. For både Yersinia enterolitica og patogene Vibrio spp galdt, at 19 af 20 analyseresultater var korrekte. For begge parametre blev der rapporteret ét falsk positivt resultat. Det laboratoriu m, der rapporterede et falsk positivt Y. enterocolitica resultat, rapporterede også et falsk positivt Y. enterocolitica resultat ved præstationsprøvningen i april Præstationsprøvning oktober Analyseprogrammet for prøvningen i oktober 2005 omfattede parametrene: Psykotrofe mikroorganismer Mælkesye bakterier Clostridium perfringens Sulfitreducerende klostridier Listeria monocytogenes kvalitativ Listeria monocytogenes kvantitativ Listeria monocytogenes semikvantitativ Skimmel Gær Analyseresultaterne for Clostridum perfringens, sulfit reducerende klostridier og skimmelsvampe var, med enkelte undtagelser, fine (inden for én standardafvigelse). For mælkesyrebakterie analyserne var resultaterne fine for tre af prøverne, mens en fjerde prøve var et problem for tre laboratorier. Tilstedeværelse af Hafnia alvei (frem for Pediococcus acidilactici) i denne prøve, har formentlig været årsag til de falsk positive resultater. Analyserne for gær var også fine. En prøve voldte dog problemer, idet to laboratorier rapporterede falsk negative resultater. Problemerne skyldes formentlig overvækst af skimmelsvampe, der var tilsat blandingen i højere koncentrationer end den gær der ønskedes påvist. De kvalitative analyser for L. monocytogenes resulterede generelt i korrekte diagnoser. En prøve voldte dog problemer (falsk negative resultater) for to laboratorier. Samme prøver voldte også Sektorudvalgsreferat juni 2005 Side 5 af

6 problemer ved den semikvantitative undersøgelse, mens alle laboratorier påviste L. monocytogenes i prøven ved anvendelse af semikvantitativ teknik med direkte udsæd. Prøven var tilsat L. innocua og det er et velkendt fænomen, at denne ofte overvokser L. monocytogenes i blandingskultur. De negative diagnoser har således en naturlig forklaring. Ingen laboratorier testede for psykotrofe mikroorganismer. Et enkelt laboratorium rapporterede afvigende resultater for både mælkesyre bakterier, C. perfringens og sulfit reducerende clostridier. Præstationsprøvning april Analyseprogrammet for prøvningen i april 2005 omfattede parametrene: Aerobe mikroorganismer ved 25 C Aerobe mikroorganismer ved 30 C Aerobe mikroorganismer i fisk og skaldyr Hydrogensulfitproducerende bakterier i fisk og skaldyr Bacillus cereus Koagulase positive stafylokokker Yersinia enterolitica I denne prøvning var resultaterne for de tre analyser vedrørende aerobe mikroorganismer, hydrogensulfitproducerende bakterier i fisk og skaldyr samt koagulase positive stafylokokker tilfredsstillende, og generelt inden for én standardafvigelse. Analyserne for B. cereus var problematiske i én prøve, idet kun to af de fire laboratorier var i stand til at påvise den tilsatte stamme i prøvematerialet. Podestammen udviste kun svag hæmolyse på blodagar og udviste ligeledes svag lecitinase aktivitet på B. cereus selektiv agar (PEMBA). Disse forhold må formodes at være årsag til den manglende påvisning. En anbefaling af forlænget inkubationstid for B. cereus på PEMBA, med henblik på at påvise B. cereus med svag lecitinase aktivitet, blev inkluderet i Fødevarestyrelsens mikrobiologiske metodesamling af 5. marts Tolv prøver blev analyseret for Yersinia enterolitica. Ti prøver fik stillet korrekt diagnose. En prøve blev fundet falsk negativ, og én prøve blev rapporteret falsk positiv. Data for de danske laboratorier er endnu ikke rapporteret forhåbentlig kan det lade sig gøre fremover. Ad dagsordenens punkt 8 (Fødevarer 8/2005) Præstationsprøvninger mikrobiologi/miljø Linda Bagge gav en kort redegørelse. Der er ved at blive fastsat et program for, hvad laboratorierne skal deltage i. Med hensyn til svømmebade og badevand vil der først og fremmest blive anvendt udsendelse af ampuller med kendt indhold af relevante parametre. Med hensyn til drikkevand er det aftalt mellem DANAK og MST at laboratorierne skal deltage i SLV s præstationsprøvninger, der omhandler mikrobiologiske vandanalyser. I den forbindelse skal kodenumre kunne oplyses accept hertil skal indhentes hos laboratorierne af MST/DANAK. Efterfølgende skal der foretages en vurdering af resultaterne for de danske laboratorier. Sektorudvalgsreferat juni 2005 Side 6 af

7 Ad dagsordenens punkt 9 (Fødevarer 9/2005) Nyt fra FST DFVF PD - MST Der var ingen repræsentanter fra FST og PD. MST oplyste at den nye Kvalitetsbekendtgørelse forventes at blive udsendt i sidste kvartal af MST oplyste endvidere at Inger Guldbæk har overtaget Vibeke From Jeppesens funktion i forbindelse med referencelaboratoriet (Eurofins). MST har efter mødet fremsendt brev om skift af analysemetode til bestemmelse af E. coli og coliforme bakterier i drikkevand, som er obligatorisk, hvis der skal udføres myndighedsopgaver: MST har i brev af 15. juli 2005 meddelt at miljølaboratorier pr. 1. maj 2005 har skiftet analysemetode til bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i drikkevand. Baggrunden for skift til en ny metode var Rådets direktiv 98/83/EF af 3.november 1998 om kvaliteten af drikkevand, hvori det er angivet, at referencemetoden til bestemmelse af E. coli og coliforme bakterier er EN ISO :2001. Alternative metoder, dvs. ligeværdige eller ækvivalente metoder kan ligeledes anvendes. Miljøstyrelsen har i 2004 gennemført et ækvivalensstudium udført på direkt ivets referencemetode (EN ISO :2001), Colilert Quanty Tray (Colilert -metoden) og den hidtidige danske referencemetode (MPN-metode, DS 2255:2001). Ækvivalensstudiet viste, at den hidtidige danske metode (DS 2255:2001) ikke var ækvivalent med direktivets referencemetode (EN ISO :2001), idet der med den danske metode ikke blev påvist coliforme bakterier i nogen af de 11 prøver, som blev fundet positiv med referencemetoden og Colilert. Dette betyder, at den danske metode (MPN-metoden) i henhold til drikkevandsdirektivet ikke må anvendes fremover. Miljøstyrelsen besluttede på baggrund af det udførte ækvivalensstudium at implementere direktivets referencemetode (EN ISO ; 2001) med Colilert Quanty Tray som alternativ metode til undersøgelse af dansk drikkevand for coliforme bakterier og E. coli. Dette betyder, at undersøgelse for coliforme bakterier og E. coli i drikkevand skal foretages med enten EN ISO :2001 eller Colilert Quanty Tray som akkrediteret teknisk prøvning. Begge metoder er nye metoder i Danmark. Ad dagsordenens punkt 10 (Fødevarer 10/2005) Information om internationale aktiviteter JEH refererede fra møde i Helsingfors 15th General Assembly 8 9. juni Kommissionen vil gerne anvende akkreditering mere (der var ikke den store tillid til notificering). Der er dog nogle krav, der skal være opfyldt: o Der må ikke være konkurrence mellem akkrediteringsorganerne. o Ét organ i hvert land, som skal være non-profit o Akkrediteringsorganerne må ikke markedsføres i andre lande. Der har været problemer med massiv markedsførelse af de store akkrediteringsorganer i små medlemslande o Når der akkrediteres i et andet land skal det sikres, at det sker på samme niveau, som det ellers foregår på i det pågældende land Sektorudvalgsreferat juni 2005 Side 7 af

8 I de tilfælde hvor akkreditering sker af et andet lands akkrediteringsorgan kan der være: o forskellige supplerende krav myndighedskrav - i de respektive lande. Disse krav skal være tydelige f.eks. Miljøstyrelsens krav. o Der kan være forskellige krav til deltagelse i præstationsprøvninger o Et andet lands akkrediteringsorgan (f.eks. det tyske) skal henvende sig til DANAK, hvis de har opgaver i Danmark. DANAK kan evt. operere som underleverandør omkring supplerende kvalitetskrav. o Scope defineres ikke ens i de forskellige lande Linda Bagge mente der var ved at ske et skred i kvaliteten af analyser. Konkurrencen mellem laboratorierne er meget hård indenfor området. Ad dagsordenens punkt 11 (Fødevarer 11/2005) Nyt Nordisk møde Der var endnu ikke fastlagt et nyt Nordisk møde men diskussionerne var i gang. Referatet fra det forrige nordiske møde blev refereret af DANAK (LLU) ved NMKL s årsmøde i Planen var at et andet akkrediteringsorgan skulle referere fra mødet i år. Efterfølgende er der opnået enighed om afholdelse af nordisk møde i forbindelse med NMKL s årsmøde på Rømø med efterfølgende referat ved FINAS (er næsten på plads). Når det er aftalt, at holde mødet endnu en gang i Danmark er det for at undgå for mange rejser. Der er ikke kommet emner til mødet fra andre end akkrediteringsorganerne. Ad dagsordenens punkt 12 (Fødevarer 12/2005) Indstillinger og status fra tidligere møder o Retningslinien for metodevalidering mikrobiologi mangler endnu. Det blev aftalt at LLU skulle etablere et møde med myndighederne for at færdiggøre projektet. o Workshop for TA erne er anbefalet. LLU undersøger mulighederne herfor. Ad dagsordenens punkt 13 (Fødevarer 13/2005) Indkomne henvendelser Ingen indkomne henvendelser. Ad dagsordenens punkt 14 (Fødevarer 14/2005) Diverse Der var intet herunder. Ad dagsordenens punkt 15 (Fødevarer 15/2004) Næste møde Næste møde blev fastsat til onsdag den 26. oktober 2005, kl kl med frokost i DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde. Det første møde i 2006 blev fastsat til tirsdag den 2. maj 2006, kl Lisbeth Tillge Lund Sektorudvalgsreferat juni 2005 Side 8 af

9 Bilag: Bilag I: Medlemsliste Bilag II: Indstillinger og status Bilag III: Huskeliste BILAG II Indstillinger: 2005/1: Metodevalidering - mikrobiologi Arbejdet er i gang forventes færdigt i /2: Nedsættelse af gruppe for mikrobiologer (evt. workshop) til harmonisering af området samt opdatering af IV Mikrobiologisk prøvning BILAG III Huskeliste: Udpegning af nye medlemmer, herunder en repræsentant for området - sensorik. Officielle breve til myndigheder skabelon skal først udarbejdes i DANAK Sektorudvalgsreferat juni 2005 Side 9 af

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk.

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk. Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på www.retsinfo.dk. Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 1160 Bekendtgørelse

Læs mere

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 27-01-2015 Sag 21-06-0001 mta Tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 10.30-14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013 Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Jette Thønnings (JTH) Kirsten J. Andersen (KJA) Kirsten Harbo (KiHa) Linda Bagge (LB) Pernille Weile (PW) Maj-Britt

Læs mere

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Danak-NYT Nr. 22 - april 2011 Ny bestyrelsesformand hos DANAK Resultatet af kundeundersøgelsen Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Tema: Teknisk Assessor DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder,

Læs mere

Mere sikkerhed på det indre marked

Mere sikkerhed på det indre marked Danak-NYT Nr. 15. November 2007 Lovgivningsarbejdet med EU s store varepakke til forbedring af det indre markeds funktion er i gang. Jeg er ordfører for hele Europa-Parlamentet på den del af pakken, der

Læs mere

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Og Eurofins Danmark A/S November 2005 Eurofins Danmark A/S Indhold 1 Kontraktgrundlag 2 3 Underskrift, accept af kontrakt Forslag

Læs mere

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012 Danak-NYT Nr. 24 - april 2012 Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering Nyt produkt verificering af miljøteknologi DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international

Læs mere

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006)

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Marts 2007 Indholdsoversigt Forord 4 Sammenfatning af evalueringens resultater 6 Indledning 6 Evalueringens resultater

Læs mere

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012 Danak-NYT Nr. 25 - November 2012 Fonden fylder rundt Notificering til byggevareforordningen EA evaluering af DANAK DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international anerkendelse

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense Miljøovervågningssekretariatet J.nr. CFK-014-00648 Ref. sowin/krpol Den 12. september 2007 Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK 26-03 2014 12/06552 CHJ/KHJ Punkt 2: Rådsmøde den 26. marts 2014 CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009 Salmonellahandlingsplan - svin 2009 2013 August 2009 1 Indledning...4 2 Sammendrag...5 3 Status og udvikling i handlingsplaner...6 4 Initiativer i EU...7 5 Multiresistent Salmonella DT104...8 6 Mål for

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 20. februar 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Direktiv

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005.

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Rapporten er diskuteret på DLCG s styregruppemøde tirsdag d. 16. maj 2006 og DLCG

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere