Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord"

Transkript

1 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 31. maj 2012 Helene Selmer Kristensen Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Torsdag den 31. maj 2012, kl Lægernes Hus i Nordjylland, Rømersvej 10, 9000 Aalborg Til stede: Kjeld Martinussen, Peter Larsen, Dan Fanøe Nilsson, Christian Boel Lene Mortensen, Bente Malling, Søren Olsson, Roar Maagaard, Vibeke Ersbak, Susanne Scheppan, Ina Houmann, Maja Basnow, Peder Charles, Lone Winther Jensen, Marianne Kleis Møller, Susanne Nøhr, Morten Noreng, Mikkel Seneca, Anne Blom, Flemming Knudsen, Lene Agerbo, Michael Hasenkram, Claus Thygesen Fra videreuddannelsessekretariatet: Berit Bjerre Handberg, Helene Selmer Kristensen Øvrige (med observatørstatus): Lykke Nielsen, Thomas Kanstrup Dahl, Camilla Hoff Dahl, Ditte Hughes Gæster/oplægsholdere: Anne Rahbek Thomassen Afbud: Claus Thomsen, Hans-Ole Holdgaard, Jørgen Achton Nielsen, Per Jørgensen Dagsorden 1. Temadrøftelse (1 time) Fremtidig sammensætning af og sammenhæng i hoveduddannelsesforløb På baggrund af de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen fremkom med i deres status- og perspektiveringsrapport vedr. speciallægeuddannelsen 2012 er der udarbejdet en temaopdelt handlingsplan (handleplanen er endnu ikke er endeligt vedtaget). Sundhedsuddannelser Skottenborg Viborg Tlf.:

2 Handleplanen indeholder bl.a. et punkt vedrørende revision af bekendtgørelser, og målet er, at de eksisterende bekendtgørelser om lægelig videreuddannelse sammenskrives til en enkelt fælles bekendtgørelse og revideres bl.a. i forhold til krav til opfyldelse af to-stedskravet i hoveduddannelsen (anbefaling nr. 20) krav til varighed af ansættelser i hoveduddannelsen fokuserede ophold (anbefaling nr ) sammenhæng i hoveduddannelsen (anbefaling nr. 21) at målene for den medicinske ekspert tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens specialeplan, primært hovedfunktionsniveau (anbefaling nr. 11) at fastholde den brede fællesuddannelse i de interne medicinske specialer (anbefaling nr. 13) at der i målbeskrivelserne, især for de intern medicinske og kirurgiske specialer, indgår mål, som fastholder rutinen i de basale/generelle kompetencer herunder de akutte i hele hoveduddannelsesforløbet samtidig med indføring i de mere specialiserede funktioner indenfor specialet (anbefaling nr. 7, 12) Temadrøftelsen vil blive indledt med oplæg af Anne Rahbek Thomassen dr.med., og afgåede formand for DNRLV. Oplægget vil have fokus på, hvordan ovenstående punkter anbefales revideret med henblik på at sikre den optimale fremtidige sammensætning af og sammenhæng i hoveduddannelsen. I forlængelse af det første oplæg, vil kontorchef Berit Bjerre Handberg orientere om de beslutninger, som Rådet gennem tiden har truffet i relation til sammensætning af og sammenhæng i hoveduddannelsen, eksempelvis kravet om 2 speciallæger på en uddannelsesgivende afdeling. Beslutninger, som sammen med Sundhedsstyrelsens regler og bekendtgørelser, danner grundlag for Videreuddannelsessekretariatets forvaltnings- og administrationspraksis. Med udgangspunkt i de to oplæg vil temadrøftelsen komme med bud på, hvordan sammenhængen i og sammensætningen af den lægelige videreuddannelse også fremadrettet kvalitetssikres. Det indstilles, at Rådet drøfter den fremtidige sammensætning af hoveduddannelsesforløb Det indstilles, at Rådet drøfter den fremtidige sammenhæng i hoveduddannelsesforløb sikres Handleplanen fra DNRLV angiver desuden, hvem der er ansvarlig for gennemførelse af anbefalingerne fra status- og perspektiveringsrapporten (vedtages endeligt på næste møde i DNRLV). På baggrund af handleplanen foreslås følgende punkter til kommende temadrøftelser i Rådet: Mindske bureaukrati og tunge papirgange (handleplanens punkt 1.4) Effektiv meritvurdering (handleplanens punkt 1.6) Rammer for den individuelle uddannelsesplan og for den uddannelsesansvarlige overlæges opgaver (handleplanens punkt 1.8) Vejledning/oversigt over relevante kompetencevurderingsmetoder (handleplanens punkt 2.2) Individuelle mål / individuel profilering (handleplanens punkt 2.5) Gennemførsel af uddannelsen i den kliniske enhed (handleplanens punkt ) 2

3 Forskningstræning (handleplanens punkt 7) Evaluering af uddannelsesstedet (handleplanens punkt 9) Det indstilles, at Rådet beslutter, hvilke af de foreslåede punkter der ønskes som fremtidige temadrøftelser og i hvilken rækkefølge Bilag 1.1: Foreløbig handleplan fra Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Bilag 1.2: Sammenskrivning af Tidligere beslutninger på møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, VUR mhp udarbejdelse af administrationsgrundlag Anne Thomassens oplæg gennemgik centrale områder i de eksisterende bekendtgørelser på uddannelsesområdet, og hun kom med overvejelser ift. ændringsforslag (oplæg vedhæftet). Oplægget fra Berit Bjerre Handberg omhandlede det administrative grundlag som Videreuddannelsessekretariatet arbejder indenfor - pba love, bekendtgørelser, vejledninger mv, samt beslutninger truffet af DRRLV. Dette udgør også en del af rammen for PKLfunktionen som VUS har et tæt samarbejde med. På baggrund af disse oplæg blev det besluttet: - at inddrage overvejelserne når fremtidige forslag til bekendtgørelser mv. skal udarbejdes/sendes i høring - at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en vejledende retningslinje for sammensætning af hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord. Vedrørende forslag til Rådets fremtidige temadrøftelser, blev det besluttet, at kommende temadrøftelser omhandler: - de 7 lægeroller, herunder forslag til en redefinition af rollerne - gennemførelse af uddannelse i den kliniske enhed - rammer for den individuelle uddannelsesplan og for den uddannelsesansvarlige overlæges opgaver, herunder uhensigtsmæssige forløb - vejledning/oversigt over relevante kompetencevurderingsmetoder Det blev desuden foreslået, at Rådet drøfter ansættelsesproceduren og ansættelsesudvalgenes funktion i forbindelse med ansættelse af læger i hoveduddannelsesforløb - og ser nærmere på, hvordan den foregår i de forskellige specialer. I forbindelse med vedtagelsen af handleplanen opfordrede Rådet medlemmerne af Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (DNRLV), at handleplanen indeholder en mere klar prioritering af handleplanens punkter, og at det tydeliggøres, hvem der er ansvarlig for udførelsen. Rådet anbefalede endvidere, at der bør sidde tre PKL er med i hver arbejdsgruppe en fra hver Videreuddannelsesregion, og at DNRLV skal melde en deadline ud for gruppernes arbejde med handleplanens punkter. Temadrøftelsen sluttede med en varm tak til Anne Rahbek Thomassen for hendes store indsats og arbejde som formand i NRLV. 2. Godkendelse af dagsorden (5 min) Det indstilles, at dagsordenen godkendes. 3

4 Dagsordnen blev godkendt med tilføjelse af, at Punkt 5.2 udgår, idet cheflæge Hans Ole Holdgaard er blevet forhindret i at deltage. 3. Godkendelse af referat (5 min) Der er ikke indkommet skriftlige kommentarer til det udsendte referat. Det indstilles, at referatet godkendes. Bilag 3: Referat fra rådsmøde den 29. februar 2012 Referatet blev godkendt. 4. Sager til drøftelse 4.1. Ny målbeskrivelse for Almen medicin (20 min) Sundhedsstyrelsen har (med forbehold) godkendt den nye målbeskrivelse for Almen Medicin. I målbeskrivelsen fremgår det, at 6 måneder fra hospitalsansættelsen i hoveduddannelsen flyttes til praksisdelen i hoveduddannelsen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at specialets faglige rådgivere inden konkrete hoveduddannelsesforløb planlægges, har drøftet konsekvenserne af et reduceret antal årsværk i hospitalssektoren og den tilsvarende øgning i praksissektoren med Videreuddannelsesregionerne, regionerne, de berørte hospitalsafdelinger og sygesikringens forhandlingsudvalg / lønnings- og takstnævn. Sundhedsstyrelsens umiddelbare godkendelse af ændringen er under forbehold af, at der ikke rejses indvendinger mod ændringen. Det indstilles, at Rådet beslutter, hvorvidt der er bemærkninger til den nye målbeskrivelse, specielt med henblik på uddannelsesmæssige forhold Bilag 4.1.1: Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Bilag 4.1.2: Følgebrev fra DSAM til Sundhedsstyrelsen Bilag 4.1.3: Brev fra Sundhedsstyrelsen til DSAM Kjeld Martinussen påpegede, at Rådet kun skal forholde sig til og diskuterer de uddannelsesmæssige aspekter ved den nye målbeskrivelse. Roar Maagaard indledte herefter med de tanker og erfaringer, som specialet Almen Medicin har indsamlet og gjort sig gennem de sidste år tanker og erfaringer som danner grundlag for indholdet i den nye målbeskrivelse. Alle kompetencer skal fremover godkendes i almen praksis. I hospitalsdelen skal kompetencerne vurderes vha kvalifikationskort. I international sammenligning er en hospitalsdel på to år relativt meget. Rådet udtrykte bekymring over afkortelsen af ansættelserne på hospitalerne, både i forhold til det læringsmæssige og det arbejdsmiljømæssige. Der blev udtrykt bekymring for, om de yngre læger kan nå at lære dét de skal på så kort tid og der blev sat spørgsmålstegn ved, om de yngre læger kan nå at falde til på en afdeling, når de er der så kort tid. Samtidig blev almen 4

5 medicin opfordret til at være meget opmærksomme på, at det er meget forskellige praksis, der indgår i hoveduddannelsen, hvilket kan udfordre tilstrækkelig læring alle steder. Rådet opfordrede til i relevant omfang at overveje fokuserede ophold til opnåelse af særlige kompetencer inden for fx Gynækologi og Obstetrik samt Psykiatri. Specialeselskabet i Gynækologi og Obstetrik har rejst indvendinger mod den nye målbeskrivelse, idet specialet har udtrykt bekymring for, om det er muligt at lære det nødvendige i en fire måneders ansættelse i Gynækologi og Obstetrik. Rådets udveksling af syns og opmærksomhedspunkter vil blive fremsendt i form af referatet til Sundhedsstyrelsen og DSAM Skabelon for uddannelsesprogram for Klinisk Basisuddannelse (5 min) PKL for Klinisk Basisuddannelse, Hanne Arildsen, har udarbejdet en skabelon for uddannelsesprogram for Klinisk Basisuddannelse. Skabelonen er udarbejdet ud fra den nye skabelon for introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Det indstilles, at Rådet godkender skabelonen Bilag 4.2: Skabelon for uddannelsesprogram for Klinisk Basisuddannelse Skabelonen er taget til efterretning. 5. Sager til drøftelse års-reglen (20 min) De læger, der påbegyndte KBU den 1. august 2008, skal tiltræde en hoveduddannelsesstilling opslået før den 1. august 2012 for at leve op til 4-årsreglen og dermed have mulighed for at blive uddannet som speciallæge i Danmark. De tre Videreuddannelsessekretariater har derfor aftalt, at alle hoveduddannelsesforløb med tiltrædelse inden den 1. januar 2013 opslås inden den 1. august 2012 Tal på, hvor mange læger der falder for 4-årsreglen i første omgang vil derfor først foreligge oktober-november De tre Videreuddannelsessekretariater følger den gruppe læger, der påbegyndte KBU i efteråret 2008 nøje. Indtil videre er der ingen læger i VUR Nord, der med sikkerhed overskrider 4årsfristen. Der er dog en gruppe på 11 læger i VUR Nord, der er i risiko for at overskride fireårsfristen. (nyeste tal udleveres på mødet) Det indstilles, at Rådet drøfter mulige tiltag i forhold til 4-årsreglen Berit Bjerre Handberg orienterede om, at SST indtil videre har dispenseret tre gange for 3 års reglen der gælder for læger der har fået Ret til selvstændigt virke på andet grundlag end dansk KBU. Disse læger er ikke blevet oplyst om treårsreglen, da de fra Sundhedsstyrelsen modtog Ret til selvstændigt virke. Der gives nu fyldestgørende besked om reglen fra Sundhedsstyrelsens side, både når lægerne søger om Ret til selvstændigt virke og på styrelsens hjemmeside. 5

6 Berit Bjerre Handberg orienterede endvidere om, at der pt. er 10 læger, som måske falder for fristen i vores Videreuddannelsesregion Nord. Det endelige antal læger der i første omgang overskrider 4 årsfristen kendes først i løbet af efteråret Rådet spurgte til, hvad VUS har gjort af karrierevejledende tiltag i forhold til de læger, der måske falder for 4 års reglen. VUS har skrevet et brev til alle de læger, der kan risikere at falde for fristen og tilbudt karrierevejledning Rådet drøftede desuden mulige tiltag i forhold til 4 års fristen til videre drøftelse i DNRLV. Eksempelvis blev det foreslået, at VUS opslår alle ubesatte stillinger igen efter endt runde, så disse kan søges af læger der har overskredet 4 årsfristen. Dette kræver dog en dispensation fra SST. Der findes oversigter over opslåede og søgte HU-stilllinger på SSTs hjemmeside. Rådet diskuterede også, at det i nogle specialer er sådan, at ansættelsesudvalgene foretrækker I-læger, der kommer fra bestemte afdelinger/sygehuse, og/eller hvis de har haft to I-stillinger i samme speciale. Rådet opfordrede til, at ansættelsesudvalgene vægter de uddannelsessøgende lægers potentiale højere end de andre to forhold. Idet I-læger, der går på barsel, ikke har krav på at komme tilbage til samme stilling, kan de komme i klemme i forhold til 4 års reglen. Rådet diskuterede derfor mulighed for at SST kan fravige bekendtgørelsens krav om 6 måneders ansættelse for at kunne sammensætte I- stillinger af fx måneders ansættelse. Rådet påpegede vigtigheden af, at der ikke uddannes flere læger fra universiteterne end der er behov for/uddannelsesstillinger til mhp at sikre balance i det lægelige arbejdsmarked. Oversigt over de nyeste tal vedr. 4 års fristen udsendes sammen med referatet Uddannelsesmæssige udfordringer for visse mindre sygehuse (20 min) Rekruttering og fastholdelse af specielt yngre læger, men også speciallæger, har igennem mange år været en udfordring i de geografisk perifere områder af Danmark, herunder Thy/Mors-området. Deltagelse i den lægelige videreuddannelse vil derfor have en væsentlig betydning for rekruttering og fastholdelse af både yngre læger og speciallæger. Cheflæge Hans Ole Holdgaard vil kort orientere om de udfordringer inden for den lægelige videreuddannelse, som man oplever på Sygehus Thy/Mors, og vil herunder komme ind på fordelingen af de lægelige videreuddannelsesstillinger samt udfordringerne med at fastholde I-læger. Med udgangspunkt i ovenstående ønskes en drøftelse af de udfordringer og muligheder, som eksempelvis Sygehus Thy/Mors oplever i forbindelse med deltagelse i den lægelige videreuddannelse Det indstilles, at Rådet drøfter visse mindre sygehuses muligheder og udfordringer i forbindelse med deltagelse i den lægelige videreuddannelse. Bilag 5.2: Notat fra cheflæge Hans Ole Holdgaard vedrørende Lægelig Videreuddannelse på Sygehus Thy/Mors Punktet udgår, idet cheflæge Hans Ole Holdgaard er blevet forhindret i at deltage 6

7 5.3. Underudvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer (10 min) Underudvalget har ofte drøftet, hvor detaljeret uddannelsesprogrammer skal være beskrevet for at kunne godkendes. Medlem af underudvalget, Uddannelseskoordinerende overlæge og PKL, Lene Mortensen vil under oplægget orientere om udvalgets arbejde indtil videre og samtidig lægge op til en principiel drøftelse af, hvor detaljeret uddannelsesprogrammerne fremover skal udarbejdes for at kunne godkendes, eksempelvis detaljeringsgraden vedrørende beskrivelsen af Lærings- og kompetencevurderingsmetoderne. Underudvalget vil desuden orientere om godkendte uddannelsesprogrammer Det indstilles, at Rådet drøfter kravet til uddannelsesprogrammernes detaljeringsgrad Det indstilles, at Rådet tager orientering om godkendte uddannelsesprogrammer til efterretning Bilag 5.3.1: Statusoversigt vedrørende de uddannelsesprogrammer, der er i gang med at blive udarbejdet efter den nye skabelon Bilag 5.3.2: Oversigt over godkendte uddannelsesprogrammer Lene Mortensen fremlagde en oversigt over, status på specialernes udarbejdelse af uddannelsesprogrammer, som viste at en del er i gang med at lave nye uddannelsesprogrammer, mens en del specialer er blevet introduceret til arbejdet med at udarbejde nye uddannelsesprogrammer - men endnu ikke er kommet i gang. Rådet påpegede, at Rådet har en klar forventning om, at der arbejdes fokuseret, kontinuerligt og fremadrettet på at få opdateret alle uddannelsesprogrammer i samtlige specialer i den nye skabelon inden for en periode på to år. Rådet opfordrede til ledelsesmæssig fokus på dette. Rådet ønsker at alle uddannelsesprogrammer revideres hvert andet år - i overensstemmelse med Den Danske Kvalitetsmodel. Rådet drøftede endvidere, hvorvidt specialer kan slå stillinger op uden godkendte uddannelsesprogrammer. Dette skal i høj grad tilstræbes, og det kræver helt særlige forhold for at kunne afvige herfra. I forhold til uddannelsesprogrammernes detaljeringsgrad, besluttede Rådet, at der ift visse beskrivende elementer kan henvises til diverse hjemmesider. Lene Mortensens oplæg eftersendes sammen med referatet. 6. Sager til orientering 6.1. Sundhedsstyrelsens Inspektorrapporter (5 min) Inspektorrapport fra besøg den 5. december 2012 på Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Sygehus Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside hed/inspektorrapport_ pdf Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 7

8 Rapporten, som omhandler det første inspektorbesøg på afdelingen, beskriver en velfungerende uddannelsesafdeling, der til trods for at arbejdsfunktionerne er placeret på mere end 10 forskellige arbejdssteder formår at sikre gode supervisionsmuligheder for de uddannelsessøgende. Inspektorerne bedømmer alle 16 uddannelsestemaer som Tilstrækkelig (8) eller Særdeles God (8). Inspektorerne fremhæver især afdelingens høje standard for supervision og feedback ligesom rollen som sundhedsfremmer, der prioriteres gennem udarbejdelse af en individuel opgave i hvert uddannelsesforløb. Afdelingen har en lang tradition for forskning og har udpeget en forskningsansvarlig overlæge og alle uddannelsessøgende tilbydes forskningsmulighed. Afdelingen og inspektorerne har aftalt 4 indsatsområder med en tidshorisont på 3 12 måneder. Næste besøg kan forventes at finde sted ultimo Orientering fra Sekretariatet Samarbejdsaftale med RN, RM og VUS (5 min) Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Videreuddannelsessekretariatet i Videreuddannelsesregion Nord (VUS), Region Midtjylland (RM) og Region Nordjylland (RN) vedr. lægelig videreuddannelse. Bilag 6.2.1: Samarbejdsaftale mellem Videreuddannelsessekretariatet i Videreuddannelsesregion Nord (VUS), Region Midtjylland (RM) og Region Nordjylland (RN) vedr. lægelig videreuddannelse Nye Postgraduate Kliniske Lektorer (5 min) I Videreuddannelsesregion Nord er der blevet ansat tre nye PKL er. Overlæge Carl Uggerhøj Andersen er blevet ansat som PKL i Oftalmologi Afdelingslæge Ulla Weinrich er blevet ansat som PKL i FAM i Region Nordjylland Afdelingslæge Hanne Arildsen er blevet ansat som PKL i FAM i Region Midtjylland. Lektoratet i specialet Intern medicin: Nefrologi er pt. under besættelse. Der har i maj måned været opslag af lektorater i Klinisk Mikrobiologi og Arbejdsmedicin. Der vil desuden være opslag af et nyt tværgående PKL lektorat i Faculty Development (PKL med vejlederfunktion). 8

9 Orientering fra landsdækkende PKL seminar i maj 2012 (5 min) Der har været afholdt landsdækkende PKL seminar i dagene 22. og 23. maj Der vil blive orienteret om hovedpunkterne fra dagene Orientering fra møde i DNRLV den 7. marts 2012 (5 min) Bilag 6.3: Referat fra møde i DNRLV den 7. marts Eventuelt Stine Whitehouse fra Videreuddannelsessekretariatet er gået på barsel, og derfor afløses hun af Helene Selmer Kristensen som sekretariatsmedarbejder i forhold til DRRLV Roar Maagaard fortalte, at specialet Almen Medicin i Region Midtjylland sidste år indførte en gallafest for at fejre alle færdiguddannede specialelæger inden for specialet. Udgifterne deles mellem DSAM, PLO og RM Der blev udtrykt bekymring fra YL om, at læger, der søger hoveduddannelse i nogle specialer, opfordres til at vedlægge kopi af deres 360 graders evaluering. Hvis ikke lægen vedlægger den, kan ansættelsesudvalget opfatte det som om, evalueringen er dårlig. 360 graders evaluering er primært et udviklingsredskab. 9

Indkaldelse til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Indkaldelse til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 16. maj 2012 Helene S. Kristensen Helene.Kristensen@stab.rm.dk 1-01-72-1-12 Indkaldelse til møde i Det Regionale Råd for Lægers

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 14. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk! Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. December 2009 Helene S. Kristensen Helene.kristensen@stab.rm.dk 1-01-72-1-09 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 23. august 2011 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-01-72-1-10 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 21.09.10 Dorte Lange Høst dorthoes@rm.dk 1-01-72-1-10 Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Mandag

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Referat Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade

Referat Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Sagsnummer 2011-119427 Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade 37, Hjørring

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRE DEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi

Læs mere

Referat fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg.

Referat fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl. 13-16 mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

! 31. januar 2008 Halfdan Eika

! 31. januar 2008 Halfdan Eika Til medlemmer af det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 31. januar 2008 Halfdan Eika Halfdan.eika@stab.rm.dk 1-01-72-10-1 Referat fra møde i Det Regionale Råd for

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 5. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 15/12 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 7. marts, kl. 16 18 Sted First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 6. juni kl. 15-18 Sted, mødelokale 501 Deltagere Afbud Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld Martinussen (Region

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 32/11 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 7. december, kl. 15 18 Sted, lokale 501 Deltagere Ikke til stede

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Til medlemmerne af Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 23. april 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 3. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst Møde d. 18. december 2008 REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i IM Reumatologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.april 2016 Trine Kirkegaard TRKPEE@rm.dk 1-30-72-100-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde i IM reumatologi mandag den 11. april

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T BILAG NR28-12 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 3. oktober kl. 15-18 Sted, mødelokale 501 Deltagere Afbud Lone Winther Jensen (Formand) Berit Handbjerg (Region

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 16. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef

Læs mere

" 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i det Psykologfaglige

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Intern medicin: Endokrinologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.januar 2016 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-98-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKR IDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET ETARIATET Det specialespecifikke uddannelsesudvalg for

Læs mere

Kontorchef, overlæge Søren Brostrøm (Sundhedsstyrelsen)

Kontorchef, overlæge Søren Brostrøm (Sundhedsstyrelsen) R E F E R A T 13 Emne BILAG NR18- Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 12. juni kl. 15-18 + efterfølgende middag Sted Park Inn, Copenhagen Airport Deltagere Lone Winther Jensen

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. juni kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Primula Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef Preben Cramon

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 9. december 2014

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

R E F E R A T BILAG NR 14-15

R E F E R A T BILAG NR 14-15 R E F E R A T BILAG NR 14-15 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 7. oktober 2015 kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand)

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 17/10 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 29. september, kl. 15 18 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale

Læs mere

D A G S O R D E N BILAG NR 30-14

D A G S O R D E N BILAG NR 30-14 D A G S O R D E N BILAG NR 30-14 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 3. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand)

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002326 Afdelingsnavn Akutmodtagelsen Hospitalsnavn Sygehus Vendsyssel Besøgsdato 20-05-2015 Temaer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. 10.juni 2016 1-30-72-44-15 Lægefaglig

Læs mere

Referat Møde i Kontaktforum onsdag d. 21. januar kl

Referat Møde i Kontaktforum onsdag d. 21. januar kl Regionshuset Viborg Kontaktforum for Lægelig Videreuddannelse i Region Midtjylland Koncern HR Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Referat Møde i Kontaktforum onsdag d.

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne BILAG NR9-13 Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 13. marts kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Vicedirektør Kjeld Martinussen (Region

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002359 Afdelingsnavn Ortopædkirurgisk afd. Hospitalsnavn Regionshospitalet Viborg Besøgsdato 08-04-2016

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj 2010, kl. 9-13, Oluf Palmes Alle 15, Århus, mødelokale K8, 1. sal

Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj 2010, kl. 9-13, Oluf Palmes Alle 15, Århus, mødelokale K8, 1. sal Til regionernes kontaktpersoner for Specialpsykologuddannelsen! " 12. maj 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj

Læs mere

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Den 9.3.2012 Deltagere: Uddannelsesansvarlige overlæger,

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i Intern medicin: Lungemedicin Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 19.01.2015 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-166-11 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Intern medicin: Lungemedicin

Læs mere

R E F E R A T BILAG 24-13

R E F E R A T BILAG 24-13 R E F E R A T BILAG 24-13 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 25. september kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Lægelig

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 06.jan 216

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer 06.jan 216 SREGI SSEKR IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Intern Medicin (IM): Lungemedicin Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 06.jan 216 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-97-15 Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Rigshospitalet Afdeling Neurologisk Dato for besøg 3.9.2007

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001815 Afdelingsnavn Børneafdelingen Herning Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-12-2013

Læs mere

Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring

Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring Østergade 41 6950 Ringkøbing Tlf: 96753212 Fax: 96753224 www.ringamt.dk E-mail: sundhed@ringamt.dk Den: 11. september 2006 Sagsnr: 2006080418A Sagsbehandler:

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 25/11 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 5. oktober, kl. 15 18 Sted, lokale 501 Deltagere Ikke til stede

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T (NR 24/07) Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 19. september 2007 kl. 14.00-18.00 med efterfølgende

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 30. september 2014

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 17. marts 2015

Læs mere

Det tager minutter at besvare spørgeskemaet. På forhånd tusind tak for hjælpen!

Det tager minutter at besvare spørgeskemaet. På forhånd tusind tak for hjælpen! Center for Medicinsk Uddannelse på Aarhus Universitet og videreuddannelsesregion Nord vil gerne have din hjælp til at evaluere Den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF), som i det daglige varetages af de

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 6. september 2013

Læs mere

Info om KBU og 4 års reglen

Info om KBU og 4 års reglen Info om KBU og 4 års reglen Læge Mads Skipper Tovholder for Yngre Lægers Team Uddannelse Yngre Læge dagen 2011, Roskilde Fra Turnus til KBU At sammenligne æbler og pærer nu før Måske var æblet klart til

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000340 Afdelingsnavn Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital Hospitalsnavn Herlev-Gentofte Hospital

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000906 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Viborg Hospitalsnavn Hospitalsenhed Midt Besøgsdato

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T BILAG NR 7-15 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. marts 2015 kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T (NR 12/07) Emne Mødedato Sted Deltagere Ikke til stede Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 15.00-18.00,

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 16/11 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 8.juni, kl. 15 18 med efterfølgende middag Sted Clarion Hotel

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 19. februar 2015

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Den 27. maj 2009, kl. 14.00-17.30 Lægeforeningens Hus, Aalborg

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Den 27. maj 2009, kl. 14.00-17.30 Lægeforeningens Hus, Aalborg Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! Maj 2009 Cecilie L. Vestergård Cecilie.vestergaard@stab.rm.dk 1-01-72-1-09 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget for samfundsmedicin (videreuddannelsesregion Syd og Nord) Torsdag den 10. november 2016 kl. 14-16 Regionshuset

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 7-2/11 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 9. marts, kl. 15 18 Sted, lokale 501 Deltagere Ikke til stede

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus kommune Sociallægeinstitutionen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 22. november 2013

Læs mere