Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner"

Transkript

1 Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner 2011

2 Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner 2011

3 Genvurdering af BA (Hons) 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

4 Indhold 1 Indledning Baggrund for vurderingen Rapportens formål Organisering af vurderingen Vurderingsgrundlag Vurderinger Rapportens opbygning 7 2 Samlet vurdering 8 3 Kriterievurdering Formål med uddannelsen/kurset Uddannelsessigte og kompetencer Uddannelsens/kursets indhold Uddannelses/kursets struktur Undervisere Organisation, ledelse og fysiske faciliteter Brugerbetaling Kvalitetssikring 23 Appendiks Appendiks A: Bilagsliste 24

5 1 Indledning 1.1 Baggrund for vurderingen Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at vurdere ikke-godkendte uddannelser og kurser der henvender sig til udlændinge, og som udbydes på statslige uddannelsesinstitutioner. På baggrund af vurderingerne udarbejder EVA vejledende udtalelser som Udlændingeservice bruger til at træffe afgørelse om opholdstilladelse til udlændinge. 1.2 Rapportens formål Denne rapport indeholder en genvurdering af BA (Hons) Business Administration som Niels Brock i København udbyder i et samarbejde med De Montfort University i Leicester i England. EVA har foretaget vurderingen på baggrund af en række kvalitetskriterier. Kriterierne er gengivet i denne rapport og danner grundlag for en vurdering af uddannelsens kvalitet ud fra krav om kvalitetssikring og overensstemmelse mellem markedsføring, formål og indhold fra et forbrugerbeskyttelsesperspektiv. Bemærkning Vurderingen svarer ikke til en akkreditering, da det ikke er de samme kriterier der anvendes. Vurderingen indeholder ikke en niveaumæssig vurdering af uddannelsen i forhold til gradstypebeskrivelserne i den danske kvalifikationsramme, men i flere af kriterierne vurderes det om et element i uddannelsen (fx studieplan, pensum og videngrundlag) er sammenligneligt med eller svarer til krav på et tilsvarende uddannelsesniveau. 1.3 Organisering af vurderingen Til hver vurdering nedsætter EVA en ekspertgruppe der har ansvaret for det faglige indhold af vurderingen. Ekspertgruppen sammensættes så den har faglig indsigt i indholdet af og niveauet på det vurderede uddannelsesområde. Ekspertgruppens medlemmer er: Erik Strøjer Madsen, lektor ved Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, og studieleder for de erhvervsøkonomiske kandidatstudier Henrik Sornn-Frise, lektor ved Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Copenhagen Business School, og studieleder for cand.merc.-uddannelsen på Copenhagen Business School. EVA har det metodiske og praktiske ansvar for vurderingen. Projektleder Thomas Rasmussen har været ansvarlig for gennemførelse af vurderingen. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 5

6 1.4 Vurderingsgrundlag Vurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og som bruges af de europæiske evalueringsinstitutter der er medlemmer af European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Disse metodiske elementer skal tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertgruppen kan anvende i sin vurdering. Elementerne er: Redegørelse og bilag Institutionsbesøg. Ekspertgruppens vurdering af uddannelsen har taget udgangspunkt i Niels Brocks skriftlige redegørelse til EVA, et besøg på institutionen og supplerende materiale modtaget før besøget. Redegørelse og bilag Niels Brock har udarbejdet en redegørelse på baggrund af en vejledning fra EVA. I redegørelsen og de tilhørende bilag har Niels Brock skullet redegøre for og dokumentere at uddannelsen kan opfylde en række kvalitetskriterier. Undervejs i processen har der været mulighed for at få vejledning fra EVA om bl.a. krav til dokumentation. Institutionsbesøg Efter at have modtaget og behandlet redegørelsen og bilagene har EVA og ekspertgruppen besøgt Niels Brock og afholdt møder med uddannelsens ledelse, lærere og studerende. Formålet med møderne har været at uddybe og validere redegørelsen og bilagene. 1.5 Vurderinger Rapporten indeholder ekspertgruppens vurdering af om uddannelsen opfylder 38 kriterier for vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner. Kriterierne kan klassificeres som: Opfyldt Delvist opfyldt Ikke opfyldt. Rapporten indeholder også en samlet vurdering af uddannelsen på baggrund af en helhedsvurdering af hvordan uddannelsen opfylder de enkelte kriterier. Der er tre vurderingskategorier: 1 En vurdering med betegnelsen acceptabelt indholdsmæssigt niveau betyder at uddannelsen eller kurset opfylder kriterierne på tilfredsstillende vis, og at der er dokumentation for forsvarlig drift af uddannelsen eller kurset. Denne vurdering fører til en vejledende udtalelse som uddannelsesinstitutionen kan bruge som dokumentation over for Udlændingeservice. 2 En vurdering med betegnelsen acceptabelt indholdsmæssigt niveau med forbehold betyder at visse forhold ved uddannelsen eller kurset bør ændres. Dette forekommer i de situationer hvor EVA vurderer at uddannelsen eller kurset med relativt begrænsede forbedringer kan godkendes, og vurderingen vil derfor være ledsaget af en række forbedringspunkter som kan være retningsgivende for en positiv vurdering. Uddannelsesinstitutionen skal inden for en måned levere dokumentation for opfyldelse af forbedringspunkterne. Der foretages herefter en revurdering med henblik på at opnå en vejledende udtalelse. 3 En vurdering med betegnelsen ikke acceptabelt indholdsmæssigt niveau betyder at uddannelsesinstitutionen ikke leverer tilstrækkelig dokumentation for at kriterierne for uddannelsen eller kurset opfyldes på tilfredsstillende vis, og at der dermed ikke udøves forsvarlig drift af uddannelsen eller kurset. I de tilfælde hvor denne vurdering gives, vil vurderingen være begrundet. Hvis uddannelsen vurderes at have et acceptabelt indholdsmæssigt niveau, udarbejder EVA en vejledende udtalelse som uddannelsesinstitutionen kan sende til Udlændingeservice i forbindelse med udlændinges ansøgning om opholdstilladelse. Den vejledende udtalelse fra en genvurdering Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 6

7 har en gyldighed på tre år. Herefter skal uddannelsen igen vurderes for at bevare sin godkendelse. Genansøgningen skal indsendes syv måneder inden den treårige periodes udløb. Den vejledende udtalelse indgår ikke i denne rapport, men fremsendes separat til uddannelsesinstitutionen. 1.6 Rapportens opbygning Indledningen gør rede for organiseringen af og grundlaget for vurderingen. I kapitel 2 følger en samlet vurdering af uddannelsen. Kapitel 3 gennemgår i hvilken grad uddannelsen opfylder de enkelte kriterier. I behandlingen af hvert kriterium vil det fremgå om kriteriet er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt, og desuden hvilken dokumentation og begrundelse der danner baggrund for vurderingen af kriteriet. Hvis kriteriet er delvist opfyldt, indgår der også et afsnit om forbedringspunkter. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 7

8 2 Samlet vurdering Ekspertgruppen vurderer at BA (Hons) Business Administration har et acceptabelt indholdsmæssigt niveau. Dvs. at uddannelsen opfylder kriterierne på tilfredsstillende vis, og at der er dokumentation for forsvarlig drift af uddannelsen. Der er tale om en samlet vurdering i forhold til kriterierne hvor Niels Brock: Opfylder 38 ud af 38 kriterier. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 8

9 3 Kriterievurdering 3.1 Formål med uddannelsen/kurset Kriterium 1 Uddannelsens/kursets navn, indhold og niveau stemmer overens med formålet. Student Handbook, afsnit 2. Ekspertgruppen vurderer at uddannelsens navn (BA (Hons) Business Administration), dens indhold og dens niveau (3. år af et bachelorstudium) stemmer udmærket overens med formålet for uddannelsen som det er beskrevet i Student Handbook: The overriding aim of this programme of study is to prepare managers who can evaluate theory and put it into practice in order to improve effectiveness. The aim will be met by achieving the following objectives: 1. Stimulating the intellectual development of students through an academically challenging range of inputs presented in a modular fashion. 2. Providing opportunities to reflect critically upon the nature of their professional activities in the light of modern theoretical perspectives so that they may evaluate these and improve their own performance. 3. Providing students with an awareness of the impact of private sector organisations in a series of wider contexts. 4. Encouraging the exchange of ideas, perspectives and information. Kriterium 2 Uddannelsens/kursets formål er formuleret præcist og informativt og er offentligt tilgængeligt på bl.a. institutionens hjemmeside på minimum dansk og engelsk. Student Handbook, afsnit 2 Curriculum Core Modules, Finance Stream, Marketing Stream og Strategy and Management Stream Niels Brocks hjemmeside Interview med ledelsen og de studerende under institutionsbesøg. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 9

10 Ekspertgruppen vurderer at uddannelsens formål er præcist og informativt formuleret. Formålet præsenteres sammen med beskrivelser af uddannelsens kompetencemål i Student Handbook og curriculum for de forskellige fagmoduler som er tilgængelige på Niels Brocks hjemmeside. Uddannelsens formål er kun beskrevet på engelsk, men dette vurderes at være tilstrækkeligt, da uddannelsen kun udbydes på engelsk og al undervisning foregår på engelsk. Det kan dog undre at formålet ikke indeholder en beskrivelse af at uddannelsen vil kvalificere de studerende til at deltage i videre uddannelse. Ifølge love og bekendtgørelser om fx danske bachelor-, erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser skal disse uddannelser kvalificere til relevant videre uddannelse. Under besøget fremgik det af interview med ledelsen og de studerende at en stor del af de studerende har planer om at forsætte med en videreuddannelse. Netop derfor vil Niels Brock gerne kunne tilbyde de studerende en overbygning i form af en MSc-uddannelse. Det ville derfor være relevant hvis formålet også beskrev dette. Kriterium 3 Uddannelsens/kursets formål er formuleret under hensyntagen til at det svarer til formuleringen af formål på tilsvarende uddannelsesniveauer. Student Handbook, afsnit 2. Dokumentationen viser at formuleringen af uddannelsens formål svarer til formuleringen af formålet med uddannelser på tilsvarende uddannelsesniveauer. Som nævnt under begrundelsen for vurderingen af kriterium 2 kan det dog undre at formålet ikke indeholder en beskrivelse af at uddannelsen vil kvalificere de studerende til at deltage i videre uddannelse. Ifølge love og bekendtgørelser om fx danske bachelor-, erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser skal disse uddannelser kvalificere til relevant videre uddannelse. Under besøget fremgik det af interview med ledelsen og de studerende at en stor del af de studerende har planer om at forsætte med en videreuddannelse. Netop derfor vil Niels Brock gerne kunne tilbyde de studerende en overbygning i form af en MSc-uddannelse. Det ville derfor være relevant hvis formålet også beskrev dette. Kriterium 4 Der er en studieplan eller et lignende dokument hvor de studerende kan finde samlet information om uddannelsens/kursets formål, sigte og kompetencemål, indhold, uddannelses-/kursusstruktur, undervisningsform, adgang, brugerbetaling og kvalitetssikring. Studieplanen eller et lignende dokument skal være tilgængelig på uddannelsesinstitutionens hjemmeside på minimum dansk og engelsk. Student Handbook, afsnit 2-10 Bachelor s Degree Programme Niels Brocks hjemmeside. Dokumentationen viser at Student Handbook bl.a. indeholder information om uddannelsens formål, sigte og kompetencemål, indhold, struktur, undervisningsformer, adgangskrav, eksamener og kvalitetssikring. I forhold til brugerbetaling fremgår det af dokumentet Bachelor s Degree Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 10

11 Programme samt af Niels Brocks hjemmeside hvad gebyret er, og hvor meget man skal forvente at betale for sine bøger derudover. Student Handbook indeholder nyttig og udmærket information til de studerende om uddannelsen og uddannelsesinstitutionen. Student Handbook findes kun på engelsk, men dette vurderes at være tilstrækkeligt, da uddannelsen kun udbydes på engelsk og al undervisning foregår på engelsk. Ekspertgruppen vurderer generelt at Niels Brocks hjemmeside indeholder mange relevante informationer og er velorganiseret. 3.2 Uddannelsessigte og kompetencer Kriterium 5 Uddannelsesinstitutionen har angivet hvilket niveau uddannelsen/kurset svarer til i det ordinære uddannelsessystem eller i efter- og videreuddannelsessystemet.. Dokumentationen viser at niveauet for uddannelsen svarer til det sidste år af BA-uddannelser i det ordinære engelske uddannelsessystem. Kriterium 6 Hvis formålet med uddannelsen/kurset er at være forudsætningsgivende, skal uddannelsesinstitutionen angive hvilke uddannelser kurset eller uddannelsen er forudsætningsgivende til og begrunde dette. Hvis der foreligger en fast meritpraksis, skal den beskrives. Bachelor s Degree Programme Niels Brocks hjemmeside. Dokumentationen viser at uddannelsen er forudsætningsgivende til fortsatte studier på MScniveau i udlandet såvel som i Danmark. Ekspertgruppen bemærker at Niels Brock med fordel kunne tilføje at uddannelsen vil være forudsætningsgivende til uddannelsesinstitutioner der anerkender britiske BA-uddannelser som forudsætningsgivende, og inden for uddannelsesområder der ligger i forlængelse af de studerede emner. Der gives ikke merit for enkeltstående fag på uddannelsen, da uddannelsen udgør koncentrerede blokke af fag (2 kernefag + et linjefag). Kriterium 7 Uddannelsesinstitutionen har formuleret kompetencemål for uddannelsen/kurset der svarer til tilsvarende uddannelser/kurser. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 11

12 Student Handbook, afsnit 2 Curriculum Core Modules, Finance Stream, Marketing Stream og Strategy and Management Stream. Ekspertgruppen vurderer at Niels Brock har formuleret kompetencemål eller mål for læringsudbytte for den samlede uddannelse og for hvert af de to kernefag samt hvert af de 10 linjefag der svarer til tilsvarende uddannelser. Ekspertpanelet bemærker at formuleringerne af kompetencemålene eller mål for læringsudbytte er grundige og nuancerede. Kriterium 8 Det fremgår af studieplanen eller et lignende dokument hvilke kompetencer uddannelsen/kurset giver de studerende. Student Handbook, afsnit 2 Curriculum Core Modules, Finance Stream, Marketing Stream og Strategy and Management Stream. Dokumentationen viser at Student Handbook og curriculum for fagene indeholder fuldt tilfredsstillende beskrivelser af de mål for læringsudbytte som de studerende vil opnå i uddannelsen og i de to kernefag samt linjefag der udgør uddannelsen. Kriterium 9 Kompetencemålene er realistiske i forhold til uddannelsens/kursets varighed. Student Handbook, afsnit 2 Curriculum Core Modules, Finance Stream, Marketing Stream og Strategy and Management Stream. Ekspertgruppen vurderer at uddannelsens kompetencemål er realistiske i forhold til uddannelsens varighed på to semestre. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 12

13 3.3 Uddannelsens/kursets indhold Kriterium 10 Der er konsistens mellem uddannelsens/kursets formål, kompetencemål, struktur og faglige indhold. Student Handbook, afsnit 2 Curriculum Core Modules, Finance Stream, Marketing Stream og Strategy and Management Stream. Ekspertgruppen vurderer at der er konsistens mellem uddannelsens formål og de formulerede kompetencemål, og at der er sammenhæng mellem målene for uddannelsen på den ene side og uddannelsens struktur og faglige indhold på den anden side. Kriterium 11 Studieplan eller et lignende dokument er sammenligneligt med studieplan eller et lignende dokument på uddannelser/kurser på samme niveau og realistisk i forhold til uddannelsens/kursets varighed. Student Handbook Curriculum Core Modules, Finance Stream, Marketing Stream og Strategy and Management Stream. Ekspertgruppen vurderer at Niels Brocks Student Handbook og curriculum for fagene er sammenlignelige med en studieplan eller et lignende dokument for uddannelser på BA-niveau, og at de er realistiske i forhold til uddannelsens varighed på to semestre. Kriterium 12 Pensum er sammenligneligt med pensum på uddannelser/kurser på samme niveau og realistisk i forhold til uddannelsens/kursets varighed. Curriculum Core Modules, Finance Stream, Marketing Stream og Strategy and Management Stream. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 13

14 Ekspertgruppen vurderer at pensum for uddannelsen er sammenligneligt med pensum for uddannelser på BA-niveau, og at det er realistisk i forhold til uddannelsens varighed på to semestre. Kriterium 13 Studieplan eller et lignende dokument og pensum er tilgængelige for de studerende og beskrevet på hjemmesiden på minimum dansk og engelsk. Curriculum Core Modules, Finance Stream, Marketing Stream og Strategy and Management Stream Niels Brocks hjemmeside. Dokumentationen viser at modulbeskrivelserne i curriculum for fagene indeholder oplysninger om de grundbøger der anvendes på uddannelsen. Curriculum er tilgængeligt på Niels Brocks hjemmeside i en engelsk version. Dette vurderes at være tilstrækkeligt, da uddannelsen kun udbydes på engelsk og al undervisning foregår på engelsk. Kriterium 14 Uddannelsens videngrundlag svarer til kravene på tilsvarende uddannelsesniveauer. Interview med ledelsen. Ekspertgruppen vurderer at uddannelsens videngrundlag svarer til kravene på BA-niveau. Ifølge er uddannelsen baseret på den nyeste forskningsviden fra De Montfort University og på relevant viden fra den professionelle verden hvor en stor del af Niels Brocks undervisere har aktuel erfaring fra. Forskningsviden fra De Montfort tilgår uddannelsen gennem de fagansvarlige på De Montfort som bruger egen forskning som grundlag for at udvikle fagene på uddannelsen. Forskningsresultater og viden videreformidles til Niels Brock gennem det tætte samarbejde mellem de to institutioner. Konkret sikres dette blandt andet ved at underviserne på Niels Brock mindst en gang om året er på besøg hos de respektive fagledere på De Montfort University. Det skal dog bemærkes at uddannelsen kun indirekte er forskningsbaseret gennem samarbejdet med De Montfort University, da det aktive forskningsmiljø ikke er fysisk til stede på Niels Brock. Niels Brock har arbejder dog med at få mere direkte forsknings aktivitet på campus, og denne sammenhæng skal det nævnes at en af Niels Brocks undervisere er kommet med forslag til nye undervisningselementer på baggrund af hendes egen forskning. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 14

15 3.4 Uddannelses/kursets struktur Kriterium 15 Uddannelsen/kurset skal have et klart beskrevet forløb som er i overensstemmelse med uddannelsens/kursets formål. Forløbet skal være beskrevet i studieplanen eller et lignende dokument. Student Handbook, afsnit 2 Interview med underviserne og de studerende. Dokumentationen viser at Student Handbook indeholder en klar beskrivelse af uddannelsens forløb over to semestre. Der undervises sideløbende i de kernefag og linjefag der udgør uddannelsen. På Fronter (elektronisk platform) kan den studerende finde en kalender for undervisningen, og her bliver de studerende ligeledes informeret om eksamensdatoer. Ekspertgruppen vurderer at uddannelsens forløb er i overensstemmelse med uddannelsens formål. Kriterium 16 Det fremgår klart af studieplanen eller et lignende dokument hvad der udgør de centrale og fundamentale dele af uddannelsens/kursets identitet (kernefaglighed), og hvad der udgør supplerende fagområder der i højere grad kan betragtes som støttefag, tilvalg eller specialiseringer. Student Handbook, afsnit 2. Det fremgår af og Student Handbook at uddannelsen skelner mellem kernefag og linjefag. Der er to obligatoriske kernefag, og de studerende kan så vælge mellem tre streams der indeholder fra tre til fire linjefag. Fagene er: Kernefag Strategic Management Contemporary Business Issues Linjefag FINANCE: Accounting and Finance Project Forensic Accounting International Developments in Accounting MARKETING: Marketing Project Global Marketing Strategies Customer Management Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 15

16 STRATEGY & MANAGEMENT Crisis & Business Continuity Management E-Business Creative Action in Organisations Greening Business. Kriterium 17 Det fremgår af studieplanen eller et lignende dokument hvilken progression der er mellem uddannelsens/kursets dele, herunder om en del forudsætter andre. Student Handbook, afsnit 2 Interview med ledelsen. Det fremgår af dokumentationen og interviewet med ledelsen at der undervises i alle seks fag sideløbende. Dvs. at ingen dele af uddannelsen skal gennemføres før andre. Kriterium 18 Uddannelsesinstitutionen skal i studieplanen eller et lignende dokument angive omfanget af uddannelsen/kurset i måneder eller ECTS hvis uddannelsen/kurset er på videregående niveau. Student Handbook, afsnit 3. Dokumentationen viser at Student Handbook indeholder oplysninger om omfanget af uddannelsen. Her står det beskrevet at hvert fag strækker sig over to semestre, og at omfanget af hvert fag varierer mellem 7,5 og 15 ECTS-point i alt 60 ECTS-point for hele uddannelsen. Kriterium 19 Undervisningsformerne understøtter uddannelsens/kursets faglige formål og kompetencemål. Student Handbook, afsnit 4. Ekspertgruppen vurderer at uddannelsens undervisningsformer understøtter uddannelsens faglige formål og kompetencemål på tilfredsstillende vis. Af Student Handbook fremgår det at uddannelsen benytter en række undervisningsformer, bl.a. forelæsninger, casearbejde, gruppearbejde, Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 16

17 seminarer og projekter. Det er også beskrevet hvilke undervisningsformer der anvendes for at kompetencemålene for det enkelte fag kan nås. Kriterium 20 Hvis uddannelsen/kurset er kompetencegivende, understøtter prøve- og eksamensformer uddannelsens/kursets faglige formål og kompetencemål. Student Handbook, afsnit Dokumentationen viser at prøve- og eksamensformerne omfatter både skriftlige eksamener og course work i hvert af de seks fag. Course work omfatter skriftlige afleveringsopgaver, projekter og præsentationer og multiple choice-prøver og vægter ca. 50 % af den endelige karakter i hvert fag. Den skriftlige eksamen er en 3-timers eksamen uden hjælpemidler og vægter ca. 50 % af den endelige karakter i hvert fag. Valget af eksamensformer og vægtningen mellem dem er den samme som på De Montfort University. Ekspertgruppen vurderer at prøve- og eksamensformerne understøtter uddannelsens faglige formål og kompetencemål. Kriterium 21 Hvis uddannelsen/kurset er kompetencegivende, lever prøve- og eksamenskrav op til kravene på tilsvarende uddannelsesniveau. Student Handbook, afsnit Ekspertgruppen vurderer at prøve- og eksamenskravene svarer til kravene på tilsvarende uddannelsesniveauer. Uddannelsen følger de krav som stilles til prøver og eksamener på en engelsk bacheloruddannelse. Kriterium 22 Hvis uddannelsen/kurset er kompetencegivende og indeholder et afsluttende projekt, skal dette svare til kravene på tilsvarende uddannelsesniveauer. Interview med ledelsen. Uddannelsen er kompetencegivende, men indeholder ikke et afsluttende projekt. Det fremgik af interviewet med ledelsen at det ikke er et krav fra De Montfort University at uddannelsen skal afsluttes med et projekt. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 17

18 Kriterium 23 Uddannelsen/kurset har relevante, tilstrækkelige og gennemsigtige optagelseskriterier og en optagelsesprocedure der understøtter opfyldelse af uddannelsens/kursets formål og målsætninger. Bachelor s Degree Programme Niels Brocks hjemmeside. Ekspertgruppen vurderer at uddannelsens optagelseskrav er relevante, tilstrækkelige og gennemsigtige. Optagelseskravene er beskrevet i Student Handbook og på Niels Brocks hjemmeside. Heraf fremgår det at der kræves en relevant kort videregående uddannelse (finans-, markedsføringseller akademiøkonom eller eksporttekniker eller tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse). Derudover et eksamensgennemsnit på mindst 4 eller tilsvarende for udenlandske eksamener. Alle danske ansøgere skal kunne dokumentere engelskkvalifikationer på A-niveau, og de udenlandske studerende skal fremsende resultatet fra internationalt anerkendte sprogtest, fx IELTS eller TOEFL. Alle ansøgere skal yderligere fremsende et personligt brev på engelsk i essayform hvori de redegør for deres baggrund, nuværende situation og planer for fremtiden. Når det vurderes nødvendigt, tager uddannelseslederen en personlig samtale med ansøgeren og beder vedkommende om at redegøre for sine bevæggrunde for at søge om optagelse på uddannelsen. Ved samme lejlighed vurderer uddannelseslederen den studerendes sproglige og faglige kvalifikationer. Ekspertgruppen vurderer at denne optagelsesprocedure understøtter opfyldelsen af uddannelsens formål og målsætninger. Kriterium 24 Optagelseskravene skal være i overensstemmelse med kursets mål, indhold og niveau. Student Handbook, afsnit 2 Bachelor s Degree Programme Niels Brocks hjemmeside. Ekspertgruppen vurderer at der er overensstemmelse mellem uddannelsens optagelseskrav og uddannelsens mål, indhold og niveau. Kriterium 25 Uddannelsesinstitutionen skal sikre at de studerende har de nødvendige sproglige kvalifikationer til at følge uddannelsen/kurset gennem både mundtlige og skriftlige sprogtest.. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 18

19 Af redegørelsen fremgår det at Niels Brock vil sikre sig at de studerende har de nødvendige sproglige kvalifikationer, ved at kræve færdigheder svarende til en IELTS-score på 6,0 eller en TOEFL-score på Derudover kan uddannelseslederen som opfølgning på det mundtlige interview med ansøgerne (jf. begrundelsen under kriterium 23) beslutte at teste en ansøgers mundtlige og skriftlige færdigheder. Kravene til de studerendes sprogkundskaber er ikke beskrevet i Student Handbook eller på hjemmesiden. 3.5 Undervisere Kriterium 26 Underviserne har et kvalifikationsniveau der lever op til kravene på tilsvarende uddannelsesniveauer. Bilag med undervisernes cv er. Ekspertgruppen vurderer at underviserne har et kvalifikationsniveau der lever op til kravene for en uddannelse på BA-niveau. Alle undervisere på uddannelsen har en master- eller kandidatuddannelse, og en enkelt underviser har en ph.d.-grad. Det bemærkes dog at underviserne kun indirekte er tilknyttet et aktivt forskningsmiljø gennem samarbejdet med De Montfort University. Kriterium 27 Underviserne har de nødvendige faglige og pædagogiske kompetencer til at varetage undervisningen. Interview med ledelsen. Ekspertgruppen vurderer at de enkelte undervisere har de nødvendige faglige og pædagogiske kompetencer til at varetage undervisningen. Hovedparten af underviserne har en master- eller kandidatuddannelse inden for et relevant fagligt område, fx en MSc-grad i international business, en MSc-grad i økonomi og en MSc-grad i business administration. En enkelt underviser har en Ph.d grad og en anden er i gang med det Ph.d forløb. Derudover har flere af underviserne erfaringer fra relevant arbejde inden for professionen. I forhold til pædagogiske kompetencer prioriteres det højt at underviserne har gennemført et pædagogikum, men det er ikke et krav. Underviserne skal dog kunne dokumentere en solid erfaring med at undervise. Kriterium 28 Underviserne har de nødvendige sprogkundskaber til at kunne undervise på det sprog som uddannelsen/kurset udbydes på. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 19

20 . Ekspertgruppen vurderer at underviserne har de nødvendige sprogkundskaber til at kunne undervise på engelsk. En af underviserne er amerikansk statsborger, mens resten af underviserne har erfaring med enten at undervise på engelsk eller at benytte engelsk i erhvervslivet. Undervisernes kommunikation med de fagansvarlige på De Montfort University foregår på engelsk, og underviserne er årligt på besøg hos de fagansvarlige på De Montfort University. Kriterium 29 I den udstrækning at løstansatte undervisere varetager undervisningen, er det pædagogisk og fagligt velbegrundet.. Dokumentationen viser at der er 6 deltidsansatte undervisere som underviser i de fag hvor de fastansatte undervisere ikke har den specifikke kompetence som det pågældende fag kræver, eller i tilfælde hvor de fastansatte med pågældende kompetencer har opbrugt deres årstimenorm. Ekspertgruppen vurderer at dette er pædagogisk og fagligt velbegrundet. 3.6 Organisation, ledelse og fysiske faciliteter Kriterium 30 Der er en leder som er ansvarlig for uddannelsen/kurset. Interview med ledelsen. Dokumentationen viser at administrationschef Morten S. Petersen har det overordnede ansvar for uddannelsen. Det pædagogiske og faglige ansvar for udmøntningen af uddannelsen på Niels Brock ligger hos Lars Askholm der er course manager. Det overordnede pædagogiske ansvar ligger hos De Montfort University og varetages af programme coordinator Kit Jackson. Kriterium 31 Der er en administrativ funktion som kan varetage opgaver som indskrivning af nye studerende, kursus-/skemaplanlægning, udstedelse af eksamensbeviser mv. Student Handbook, afsnit 2.1. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 20

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere

Vurdering af BA (Hons) in Business Administration. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Vurdering af BA (Hons) in Business Administration. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af BA (Hons) in Business Administration Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af BA (Hons) in Business Administration på Niels Brock Vurdering

Læs mere

Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen By og Byg

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Vitus Bering DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Vitus Bering DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Vitus Bering DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Vitus Bering 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0122 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0113

Læs mere

Profilforløb i oplevelsesøkonomi

Profilforløb i oplevelsesøkonomi Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-579/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0130 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/BJH og 2009-63/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Att.: Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akkreditering

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud

Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud For erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser Ansøgningsskema

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsfrist 4. februar 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEC Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Per Buron Sendt pr. e.mail: pb@tec.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik ACE Denmark Erhvervsakademi Kolding Att.: Niels Egelund Sendt pr. e-mail: neg@iba.dk iba@iba.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. e-mail: stvi@dsh-k.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere