Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner"

Transkript

1 Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner 2011

2 Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner 2011

3 Genvurdering af BA (Hons) 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

4 Indhold 1 Indledning Baggrund for vurderingen Rapportens formål Organisering af vurderingen Vurderingsgrundlag Vurderinger Rapportens opbygning 7 2 Samlet vurdering 8 3 Kriterievurdering Formål med uddannelsen/kurset Uddannelsessigte og kompetencer Uddannelsens/kursets indhold Uddannelses/kursets struktur Undervisere Organisation, ledelse og fysiske faciliteter Brugerbetaling Kvalitetssikring 23 Appendiks Appendiks A: Bilagsliste 24

5 1 Indledning 1.1 Baggrund for vurderingen Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at vurdere ikke-godkendte uddannelser og kurser der henvender sig til udlændinge, og som udbydes på statslige uddannelsesinstitutioner. På baggrund af vurderingerne udarbejder EVA vejledende udtalelser som Udlændingeservice bruger til at træffe afgørelse om opholdstilladelse til udlændinge. 1.2 Rapportens formål Denne rapport indeholder en genvurdering af BA (Hons) Business Administration som Niels Brock i København udbyder i et samarbejde med De Montfort University i Leicester i England. EVA har foretaget vurderingen på baggrund af en række kvalitetskriterier. Kriterierne er gengivet i denne rapport og danner grundlag for en vurdering af uddannelsens kvalitet ud fra krav om kvalitetssikring og overensstemmelse mellem markedsføring, formål og indhold fra et forbrugerbeskyttelsesperspektiv. Bemærkning Vurderingen svarer ikke til en akkreditering, da det ikke er de samme kriterier der anvendes. Vurderingen indeholder ikke en niveaumæssig vurdering af uddannelsen i forhold til gradstypebeskrivelserne i den danske kvalifikationsramme, men i flere af kriterierne vurderes det om et element i uddannelsen (fx studieplan, pensum og videngrundlag) er sammenligneligt med eller svarer til krav på et tilsvarende uddannelsesniveau. 1.3 Organisering af vurderingen Til hver vurdering nedsætter EVA en ekspertgruppe der har ansvaret for det faglige indhold af vurderingen. Ekspertgruppen sammensættes så den har faglig indsigt i indholdet af og niveauet på det vurderede uddannelsesområde. Ekspertgruppens medlemmer er: Erik Strøjer Madsen, lektor ved Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, og studieleder for de erhvervsøkonomiske kandidatstudier Henrik Sornn-Frise, lektor ved Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Copenhagen Business School, og studieleder for cand.merc.-uddannelsen på Copenhagen Business School. EVA har det metodiske og praktiske ansvar for vurderingen. Projektleder Thomas Rasmussen har været ansvarlig for gennemførelse af vurderingen. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 5

6 1.4 Vurderingsgrundlag Vurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og som bruges af de europæiske evalueringsinstitutter der er medlemmer af European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Disse metodiske elementer skal tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertgruppen kan anvende i sin vurdering. Elementerne er: Redegørelse og bilag Institutionsbesøg. Ekspertgruppens vurdering af uddannelsen har taget udgangspunkt i Niels Brocks skriftlige redegørelse til EVA, et besøg på institutionen og supplerende materiale modtaget før besøget. Redegørelse og bilag Niels Brock har udarbejdet en redegørelse på baggrund af en vejledning fra EVA. I redegørelsen og de tilhørende bilag har Niels Brock skullet redegøre for og dokumentere at uddannelsen kan opfylde en række kvalitetskriterier. Undervejs i processen har der været mulighed for at få vejledning fra EVA om bl.a. krav til dokumentation. Institutionsbesøg Efter at have modtaget og behandlet redegørelsen og bilagene har EVA og ekspertgruppen besøgt Niels Brock og afholdt møder med uddannelsens ledelse, lærere og studerende. Formålet med møderne har været at uddybe og validere redegørelsen og bilagene. 1.5 Vurderinger Rapporten indeholder ekspertgruppens vurdering af om uddannelsen opfylder 38 kriterier for vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner. Kriterierne kan klassificeres som: Opfyldt Delvist opfyldt Ikke opfyldt. Rapporten indeholder også en samlet vurdering af uddannelsen på baggrund af en helhedsvurdering af hvordan uddannelsen opfylder de enkelte kriterier. Der er tre vurderingskategorier: 1 En vurdering med betegnelsen acceptabelt indholdsmæssigt niveau betyder at uddannelsen eller kurset opfylder kriterierne på tilfredsstillende vis, og at der er dokumentation for forsvarlig drift af uddannelsen eller kurset. Denne vurdering fører til en vejledende udtalelse som uddannelsesinstitutionen kan bruge som dokumentation over for Udlændingeservice. 2 En vurdering med betegnelsen acceptabelt indholdsmæssigt niveau med forbehold betyder at visse forhold ved uddannelsen eller kurset bør ændres. Dette forekommer i de situationer hvor EVA vurderer at uddannelsen eller kurset med relativt begrænsede forbedringer kan godkendes, og vurderingen vil derfor være ledsaget af en række forbedringspunkter som kan være retningsgivende for en positiv vurdering. Uddannelsesinstitutionen skal inden for en måned levere dokumentation for opfyldelse af forbedringspunkterne. Der foretages herefter en revurdering med henblik på at opnå en vejledende udtalelse. 3 En vurdering med betegnelsen ikke acceptabelt indholdsmæssigt niveau betyder at uddannelsesinstitutionen ikke leverer tilstrækkelig dokumentation for at kriterierne for uddannelsen eller kurset opfyldes på tilfredsstillende vis, og at der dermed ikke udøves forsvarlig drift af uddannelsen eller kurset. I de tilfælde hvor denne vurdering gives, vil vurderingen være begrundet. Hvis uddannelsen vurderes at have et acceptabelt indholdsmæssigt niveau, udarbejder EVA en vejledende udtalelse som uddannelsesinstitutionen kan sende til Udlændingeservice i forbindelse med udlændinges ansøgning om opholdstilladelse. Den vejledende udtalelse fra en genvurdering Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 6

7 har en gyldighed på tre år. Herefter skal uddannelsen igen vurderes for at bevare sin godkendelse. Genansøgningen skal indsendes syv måneder inden den treårige periodes udløb. Den vejledende udtalelse indgår ikke i denne rapport, men fremsendes separat til uddannelsesinstitutionen. 1.6 Rapportens opbygning Indledningen gør rede for organiseringen af og grundlaget for vurderingen. I kapitel 2 følger en samlet vurdering af uddannelsen. Kapitel 3 gennemgår i hvilken grad uddannelsen opfylder de enkelte kriterier. I behandlingen af hvert kriterium vil det fremgå om kriteriet er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt, og desuden hvilken dokumentation og begrundelse der danner baggrund for vurderingen af kriteriet. Hvis kriteriet er delvist opfyldt, indgår der også et afsnit om forbedringspunkter. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 7

8 2 Samlet vurdering Ekspertgruppen vurderer at BA (Hons) Business Administration har et acceptabelt indholdsmæssigt niveau. Dvs. at uddannelsen opfylder kriterierne på tilfredsstillende vis, og at der er dokumentation for forsvarlig drift af uddannelsen. Der er tale om en samlet vurdering i forhold til kriterierne hvor Niels Brock: Opfylder 38 ud af 38 kriterier. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 8

9 3 Kriterievurdering 3.1 Formål med uddannelsen/kurset Kriterium 1 Uddannelsens/kursets navn, indhold og niveau stemmer overens med formålet. Student Handbook, afsnit 2. Ekspertgruppen vurderer at uddannelsens navn (BA (Hons) Business Administration), dens indhold og dens niveau (3. år af et bachelorstudium) stemmer udmærket overens med formålet for uddannelsen som det er beskrevet i Student Handbook: The overriding aim of this programme of study is to prepare managers who can evaluate theory and put it into practice in order to improve effectiveness. The aim will be met by achieving the following objectives: 1. Stimulating the intellectual development of students through an academically challenging range of inputs presented in a modular fashion. 2. Providing opportunities to reflect critically upon the nature of their professional activities in the light of modern theoretical perspectives so that they may evaluate these and improve their own performance. 3. Providing students with an awareness of the impact of private sector organisations in a series of wider contexts. 4. Encouraging the exchange of ideas, perspectives and information. Kriterium 2 Uddannelsens/kursets formål er formuleret præcist og informativt og er offentligt tilgængeligt på bl.a. institutionens hjemmeside på minimum dansk og engelsk. Student Handbook, afsnit 2 Curriculum Core Modules, Finance Stream, Marketing Stream og Strategy and Management Stream Niels Brocks hjemmeside Interview med ledelsen og de studerende under institutionsbesøg. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 9

10 Ekspertgruppen vurderer at uddannelsens formål er præcist og informativt formuleret. Formålet præsenteres sammen med beskrivelser af uddannelsens kompetencemål i Student Handbook og curriculum for de forskellige fagmoduler som er tilgængelige på Niels Brocks hjemmeside. Uddannelsens formål er kun beskrevet på engelsk, men dette vurderes at være tilstrækkeligt, da uddannelsen kun udbydes på engelsk og al undervisning foregår på engelsk. Det kan dog undre at formålet ikke indeholder en beskrivelse af at uddannelsen vil kvalificere de studerende til at deltage i videre uddannelse. Ifølge love og bekendtgørelser om fx danske bachelor-, erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser skal disse uddannelser kvalificere til relevant videre uddannelse. Under besøget fremgik det af interview med ledelsen og de studerende at en stor del af de studerende har planer om at forsætte med en videreuddannelse. Netop derfor vil Niels Brock gerne kunne tilbyde de studerende en overbygning i form af en MSc-uddannelse. Det ville derfor være relevant hvis formålet også beskrev dette. Kriterium 3 Uddannelsens/kursets formål er formuleret under hensyntagen til at det svarer til formuleringen af formål på tilsvarende uddannelsesniveauer. Student Handbook, afsnit 2. Dokumentationen viser at formuleringen af uddannelsens formål svarer til formuleringen af formålet med uddannelser på tilsvarende uddannelsesniveauer. Som nævnt under begrundelsen for vurderingen af kriterium 2 kan det dog undre at formålet ikke indeholder en beskrivelse af at uddannelsen vil kvalificere de studerende til at deltage i videre uddannelse. Ifølge love og bekendtgørelser om fx danske bachelor-, erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser skal disse uddannelser kvalificere til relevant videre uddannelse. Under besøget fremgik det af interview med ledelsen og de studerende at en stor del af de studerende har planer om at forsætte med en videreuddannelse. Netop derfor vil Niels Brock gerne kunne tilbyde de studerende en overbygning i form af en MSc-uddannelse. Det ville derfor være relevant hvis formålet også beskrev dette. Kriterium 4 Der er en studieplan eller et lignende dokument hvor de studerende kan finde samlet information om uddannelsens/kursets formål, sigte og kompetencemål, indhold, uddannelses-/kursusstruktur, undervisningsform, adgang, brugerbetaling og kvalitetssikring. Studieplanen eller et lignende dokument skal være tilgængelig på uddannelsesinstitutionens hjemmeside på minimum dansk og engelsk. Student Handbook, afsnit 2-10 Bachelor s Degree Programme Niels Brocks hjemmeside. Dokumentationen viser at Student Handbook bl.a. indeholder information om uddannelsens formål, sigte og kompetencemål, indhold, struktur, undervisningsformer, adgangskrav, eksamener og kvalitetssikring. I forhold til brugerbetaling fremgår det af dokumentet Bachelor s Degree Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 10

11 Programme samt af Niels Brocks hjemmeside hvad gebyret er, og hvor meget man skal forvente at betale for sine bøger derudover. Student Handbook indeholder nyttig og udmærket information til de studerende om uddannelsen og uddannelsesinstitutionen. Student Handbook findes kun på engelsk, men dette vurderes at være tilstrækkeligt, da uddannelsen kun udbydes på engelsk og al undervisning foregår på engelsk. Ekspertgruppen vurderer generelt at Niels Brocks hjemmeside indeholder mange relevante informationer og er velorganiseret. 3.2 Uddannelsessigte og kompetencer Kriterium 5 Uddannelsesinstitutionen har angivet hvilket niveau uddannelsen/kurset svarer til i det ordinære uddannelsessystem eller i efter- og videreuddannelsessystemet.. Dokumentationen viser at niveauet for uddannelsen svarer til det sidste år af BA-uddannelser i det ordinære engelske uddannelsessystem. Kriterium 6 Hvis formålet med uddannelsen/kurset er at være forudsætningsgivende, skal uddannelsesinstitutionen angive hvilke uddannelser kurset eller uddannelsen er forudsætningsgivende til og begrunde dette. Hvis der foreligger en fast meritpraksis, skal den beskrives. Bachelor s Degree Programme Niels Brocks hjemmeside. Dokumentationen viser at uddannelsen er forudsætningsgivende til fortsatte studier på MScniveau i udlandet såvel som i Danmark. Ekspertgruppen bemærker at Niels Brock med fordel kunne tilføje at uddannelsen vil være forudsætningsgivende til uddannelsesinstitutioner der anerkender britiske BA-uddannelser som forudsætningsgivende, og inden for uddannelsesområder der ligger i forlængelse af de studerede emner. Der gives ikke merit for enkeltstående fag på uddannelsen, da uddannelsen udgør koncentrerede blokke af fag (2 kernefag + et linjefag). Kriterium 7 Uddannelsesinstitutionen har formuleret kompetencemål for uddannelsen/kurset der svarer til tilsvarende uddannelser/kurser. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 11

12 Student Handbook, afsnit 2 Curriculum Core Modules, Finance Stream, Marketing Stream og Strategy and Management Stream. Ekspertgruppen vurderer at Niels Brock har formuleret kompetencemål eller mål for læringsudbytte for den samlede uddannelse og for hvert af de to kernefag samt hvert af de 10 linjefag der svarer til tilsvarende uddannelser. Ekspertpanelet bemærker at formuleringerne af kompetencemålene eller mål for læringsudbytte er grundige og nuancerede. Kriterium 8 Det fremgår af studieplanen eller et lignende dokument hvilke kompetencer uddannelsen/kurset giver de studerende. Student Handbook, afsnit 2 Curriculum Core Modules, Finance Stream, Marketing Stream og Strategy and Management Stream. Dokumentationen viser at Student Handbook og curriculum for fagene indeholder fuldt tilfredsstillende beskrivelser af de mål for læringsudbytte som de studerende vil opnå i uddannelsen og i de to kernefag samt linjefag der udgør uddannelsen. Kriterium 9 Kompetencemålene er realistiske i forhold til uddannelsens/kursets varighed. Student Handbook, afsnit 2 Curriculum Core Modules, Finance Stream, Marketing Stream og Strategy and Management Stream. Ekspertgruppen vurderer at uddannelsens kompetencemål er realistiske i forhold til uddannelsens varighed på to semestre. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 12

13 3.3 Uddannelsens/kursets indhold Kriterium 10 Der er konsistens mellem uddannelsens/kursets formål, kompetencemål, struktur og faglige indhold. Student Handbook, afsnit 2 Curriculum Core Modules, Finance Stream, Marketing Stream og Strategy and Management Stream. Ekspertgruppen vurderer at der er konsistens mellem uddannelsens formål og de formulerede kompetencemål, og at der er sammenhæng mellem målene for uddannelsen på den ene side og uddannelsens struktur og faglige indhold på den anden side. Kriterium 11 Studieplan eller et lignende dokument er sammenligneligt med studieplan eller et lignende dokument på uddannelser/kurser på samme niveau og realistisk i forhold til uddannelsens/kursets varighed. Student Handbook Curriculum Core Modules, Finance Stream, Marketing Stream og Strategy and Management Stream. Ekspertgruppen vurderer at Niels Brocks Student Handbook og curriculum for fagene er sammenlignelige med en studieplan eller et lignende dokument for uddannelser på BA-niveau, og at de er realistiske i forhold til uddannelsens varighed på to semestre. Kriterium 12 Pensum er sammenligneligt med pensum på uddannelser/kurser på samme niveau og realistisk i forhold til uddannelsens/kursets varighed. Curriculum Core Modules, Finance Stream, Marketing Stream og Strategy and Management Stream. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 13

14 Ekspertgruppen vurderer at pensum for uddannelsen er sammenligneligt med pensum for uddannelser på BA-niveau, og at det er realistisk i forhold til uddannelsens varighed på to semestre. Kriterium 13 Studieplan eller et lignende dokument og pensum er tilgængelige for de studerende og beskrevet på hjemmesiden på minimum dansk og engelsk. Curriculum Core Modules, Finance Stream, Marketing Stream og Strategy and Management Stream Niels Brocks hjemmeside. Dokumentationen viser at modulbeskrivelserne i curriculum for fagene indeholder oplysninger om de grundbøger der anvendes på uddannelsen. Curriculum er tilgængeligt på Niels Brocks hjemmeside i en engelsk version. Dette vurderes at være tilstrækkeligt, da uddannelsen kun udbydes på engelsk og al undervisning foregår på engelsk. Kriterium 14 Uddannelsens videngrundlag svarer til kravene på tilsvarende uddannelsesniveauer. Interview med ledelsen. Ekspertgruppen vurderer at uddannelsens videngrundlag svarer til kravene på BA-niveau. Ifølge er uddannelsen baseret på den nyeste forskningsviden fra De Montfort University og på relevant viden fra den professionelle verden hvor en stor del af Niels Brocks undervisere har aktuel erfaring fra. Forskningsviden fra De Montfort tilgår uddannelsen gennem de fagansvarlige på De Montfort som bruger egen forskning som grundlag for at udvikle fagene på uddannelsen. Forskningsresultater og viden videreformidles til Niels Brock gennem det tætte samarbejde mellem de to institutioner. Konkret sikres dette blandt andet ved at underviserne på Niels Brock mindst en gang om året er på besøg hos de respektive fagledere på De Montfort University. Det skal dog bemærkes at uddannelsen kun indirekte er forskningsbaseret gennem samarbejdet med De Montfort University, da det aktive forskningsmiljø ikke er fysisk til stede på Niels Brock. Niels Brock har arbejder dog med at få mere direkte forsknings aktivitet på campus, og denne sammenhæng skal det nævnes at en af Niels Brocks undervisere er kommet med forslag til nye undervisningselementer på baggrund af hendes egen forskning. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 14

15 3.4 Uddannelses/kursets struktur Kriterium 15 Uddannelsen/kurset skal have et klart beskrevet forløb som er i overensstemmelse med uddannelsens/kursets formål. Forløbet skal være beskrevet i studieplanen eller et lignende dokument. Student Handbook, afsnit 2 Interview med underviserne og de studerende. Dokumentationen viser at Student Handbook indeholder en klar beskrivelse af uddannelsens forløb over to semestre. Der undervises sideløbende i de kernefag og linjefag der udgør uddannelsen. På Fronter (elektronisk platform) kan den studerende finde en kalender for undervisningen, og her bliver de studerende ligeledes informeret om eksamensdatoer. Ekspertgruppen vurderer at uddannelsens forløb er i overensstemmelse med uddannelsens formål. Kriterium 16 Det fremgår klart af studieplanen eller et lignende dokument hvad der udgør de centrale og fundamentale dele af uddannelsens/kursets identitet (kernefaglighed), og hvad der udgør supplerende fagområder der i højere grad kan betragtes som støttefag, tilvalg eller specialiseringer. Student Handbook, afsnit 2. Det fremgår af og Student Handbook at uddannelsen skelner mellem kernefag og linjefag. Der er to obligatoriske kernefag, og de studerende kan så vælge mellem tre streams der indeholder fra tre til fire linjefag. Fagene er: Kernefag Strategic Management Contemporary Business Issues Linjefag FINANCE: Accounting and Finance Project Forensic Accounting International Developments in Accounting MARKETING: Marketing Project Global Marketing Strategies Customer Management Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 15

16 STRATEGY & MANAGEMENT Crisis & Business Continuity Management E-Business Creative Action in Organisations Greening Business. Kriterium 17 Det fremgår af studieplanen eller et lignende dokument hvilken progression der er mellem uddannelsens/kursets dele, herunder om en del forudsætter andre. Student Handbook, afsnit 2 Interview med ledelsen. Det fremgår af dokumentationen og interviewet med ledelsen at der undervises i alle seks fag sideløbende. Dvs. at ingen dele af uddannelsen skal gennemføres før andre. Kriterium 18 Uddannelsesinstitutionen skal i studieplanen eller et lignende dokument angive omfanget af uddannelsen/kurset i måneder eller ECTS hvis uddannelsen/kurset er på videregående niveau. Student Handbook, afsnit 3. Dokumentationen viser at Student Handbook indeholder oplysninger om omfanget af uddannelsen. Her står det beskrevet at hvert fag strækker sig over to semestre, og at omfanget af hvert fag varierer mellem 7,5 og 15 ECTS-point i alt 60 ECTS-point for hele uddannelsen. Kriterium 19 Undervisningsformerne understøtter uddannelsens/kursets faglige formål og kompetencemål. Student Handbook, afsnit 4. Ekspertgruppen vurderer at uddannelsens undervisningsformer understøtter uddannelsens faglige formål og kompetencemål på tilfredsstillende vis. Af Student Handbook fremgår det at uddannelsen benytter en række undervisningsformer, bl.a. forelæsninger, casearbejde, gruppearbejde, Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 16

17 seminarer og projekter. Det er også beskrevet hvilke undervisningsformer der anvendes for at kompetencemålene for det enkelte fag kan nås. Kriterium 20 Hvis uddannelsen/kurset er kompetencegivende, understøtter prøve- og eksamensformer uddannelsens/kursets faglige formål og kompetencemål. Student Handbook, afsnit Dokumentationen viser at prøve- og eksamensformerne omfatter både skriftlige eksamener og course work i hvert af de seks fag. Course work omfatter skriftlige afleveringsopgaver, projekter og præsentationer og multiple choice-prøver og vægter ca. 50 % af den endelige karakter i hvert fag. Den skriftlige eksamen er en 3-timers eksamen uden hjælpemidler og vægter ca. 50 % af den endelige karakter i hvert fag. Valget af eksamensformer og vægtningen mellem dem er den samme som på De Montfort University. Ekspertgruppen vurderer at prøve- og eksamensformerne understøtter uddannelsens faglige formål og kompetencemål. Kriterium 21 Hvis uddannelsen/kurset er kompetencegivende, lever prøve- og eksamenskrav op til kravene på tilsvarende uddannelsesniveau. Student Handbook, afsnit Ekspertgruppen vurderer at prøve- og eksamenskravene svarer til kravene på tilsvarende uddannelsesniveauer. Uddannelsen følger de krav som stilles til prøver og eksamener på en engelsk bacheloruddannelse. Kriterium 22 Hvis uddannelsen/kurset er kompetencegivende og indeholder et afsluttende projekt, skal dette svare til kravene på tilsvarende uddannelsesniveauer. Interview med ledelsen. Uddannelsen er kompetencegivende, men indeholder ikke et afsluttende projekt. Det fremgik af interviewet med ledelsen at det ikke er et krav fra De Montfort University at uddannelsen skal afsluttes med et projekt. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 17

18 Kriterium 23 Uddannelsen/kurset har relevante, tilstrækkelige og gennemsigtige optagelseskriterier og en optagelsesprocedure der understøtter opfyldelse af uddannelsens/kursets formål og målsætninger. Bachelor s Degree Programme Niels Brocks hjemmeside. Ekspertgruppen vurderer at uddannelsens optagelseskrav er relevante, tilstrækkelige og gennemsigtige. Optagelseskravene er beskrevet i Student Handbook og på Niels Brocks hjemmeside. Heraf fremgår det at der kræves en relevant kort videregående uddannelse (finans-, markedsføringseller akademiøkonom eller eksporttekniker eller tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse). Derudover et eksamensgennemsnit på mindst 4 eller tilsvarende for udenlandske eksamener. Alle danske ansøgere skal kunne dokumentere engelskkvalifikationer på A-niveau, og de udenlandske studerende skal fremsende resultatet fra internationalt anerkendte sprogtest, fx IELTS eller TOEFL. Alle ansøgere skal yderligere fremsende et personligt brev på engelsk i essayform hvori de redegør for deres baggrund, nuværende situation og planer for fremtiden. Når det vurderes nødvendigt, tager uddannelseslederen en personlig samtale med ansøgeren og beder vedkommende om at redegøre for sine bevæggrunde for at søge om optagelse på uddannelsen. Ved samme lejlighed vurderer uddannelseslederen den studerendes sproglige og faglige kvalifikationer. Ekspertgruppen vurderer at denne optagelsesprocedure understøtter opfyldelsen af uddannelsens formål og målsætninger. Kriterium 24 Optagelseskravene skal være i overensstemmelse med kursets mål, indhold og niveau. Student Handbook, afsnit 2 Bachelor s Degree Programme Niels Brocks hjemmeside. Ekspertgruppen vurderer at der er overensstemmelse mellem uddannelsens optagelseskrav og uddannelsens mål, indhold og niveau. Kriterium 25 Uddannelsesinstitutionen skal sikre at de studerende har de nødvendige sproglige kvalifikationer til at følge uddannelsen/kurset gennem både mundtlige og skriftlige sprogtest.. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 18

19 Af redegørelsen fremgår det at Niels Brock vil sikre sig at de studerende har de nødvendige sproglige kvalifikationer, ved at kræve færdigheder svarende til en IELTS-score på 6,0 eller en TOEFL-score på Derudover kan uddannelseslederen som opfølgning på det mundtlige interview med ansøgerne (jf. begrundelsen under kriterium 23) beslutte at teste en ansøgers mundtlige og skriftlige færdigheder. Kravene til de studerendes sprogkundskaber er ikke beskrevet i Student Handbook eller på hjemmesiden. 3.5 Undervisere Kriterium 26 Underviserne har et kvalifikationsniveau der lever op til kravene på tilsvarende uddannelsesniveauer. Bilag med undervisernes cv er. Ekspertgruppen vurderer at underviserne har et kvalifikationsniveau der lever op til kravene for en uddannelse på BA-niveau. Alle undervisere på uddannelsen har en master- eller kandidatuddannelse, og en enkelt underviser har en ph.d.-grad. Det bemærkes dog at underviserne kun indirekte er tilknyttet et aktivt forskningsmiljø gennem samarbejdet med De Montfort University. Kriterium 27 Underviserne har de nødvendige faglige og pædagogiske kompetencer til at varetage undervisningen. Interview med ledelsen. Ekspertgruppen vurderer at de enkelte undervisere har de nødvendige faglige og pædagogiske kompetencer til at varetage undervisningen. Hovedparten af underviserne har en master- eller kandidatuddannelse inden for et relevant fagligt område, fx en MSc-grad i international business, en MSc-grad i økonomi og en MSc-grad i business administration. En enkelt underviser har en Ph.d grad og en anden er i gang med det Ph.d forløb. Derudover har flere af underviserne erfaringer fra relevant arbejde inden for professionen. I forhold til pædagogiske kompetencer prioriteres det højt at underviserne har gennemført et pædagogikum, men det er ikke et krav. Underviserne skal dog kunne dokumentere en solid erfaring med at undervise. Kriterium 28 Underviserne har de nødvendige sprogkundskaber til at kunne undervise på det sprog som uddannelsen/kurset udbydes på. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 19

20 . Ekspertgruppen vurderer at underviserne har de nødvendige sprogkundskaber til at kunne undervise på engelsk. En af underviserne er amerikansk statsborger, mens resten af underviserne har erfaring med enten at undervise på engelsk eller at benytte engelsk i erhvervslivet. Undervisernes kommunikation med de fagansvarlige på De Montfort University foregår på engelsk, og underviserne er årligt på besøg hos de fagansvarlige på De Montfort University. Kriterium 29 I den udstrækning at løstansatte undervisere varetager undervisningen, er det pædagogisk og fagligt velbegrundet.. Dokumentationen viser at der er 6 deltidsansatte undervisere som underviser i de fag hvor de fastansatte undervisere ikke har den specifikke kompetence som det pågældende fag kræver, eller i tilfælde hvor de fastansatte med pågældende kompetencer har opbrugt deres årstimenorm. Ekspertgruppen vurderer at dette er pædagogisk og fagligt velbegrundet. 3.6 Organisation, ledelse og fysiske faciliteter Kriterium 30 Der er en leder som er ansvarlig for uddannelsen/kurset. Interview med ledelsen. Dokumentationen viser at administrationschef Morten S. Petersen har det overordnede ansvar for uddannelsen. Det pædagogiske og faglige ansvar for udmøntningen af uddannelsen på Niels Brock ligger hos Lars Askholm der er course manager. Det overordnede pædagogiske ansvar ligger hos De Montfort University og varetages af programme coordinator Kit Jackson. Kriterium 31 Der er en administrativ funktion som kan varetage opgaver som indskrivning af nye studerende, kursus-/skemaplanlægning, udstedelse af eksamensbeviser mv. Student Handbook, afsnit 2.1. Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock 20

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere

Vurdering af BA (Hons) in International Business på IBC Kolding. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Vurdering af BA (Hons) in International Business på IBC Kolding. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af BA (Hons) in International Business på IBC Kolding Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af BA (Hons) in International Business på IBC Kolding

Læs mere

Vurdering af BA (Hons) in Business Administration. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Vurdering af BA (Hons) in Business Administration. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af BA (Hons) in Business Administration Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af BA (Hons) in Business Administration på Niels Brock Vurdering

Læs mere

Genvurdering af MSc International Business and Management på Niels Brock

Genvurdering af MSc International Business and Management på Niels Brock Genvurdering af MSc International Business and Management på Niels Brock Vurdering af ikke godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Genvurdering af MSc International Business and Management

Læs mere

Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock

Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige uddannelsesinstitutioner Genvurdering af BA (Hons) Business Administration

Læs mere

Genvurdering af MBA in General Management på International Business Academy i Kolding

Genvurdering af MBA in General Management på International Business Academy i Kolding Genvurdering af MBA in General Management på International Business Academy i Kolding Vurdering af ikke godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner 2013 Genvurdering af MBA in General Management

Læs mere

Vurdering af Livestock Management på Dalum Landbrugsskole. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige uddannelsesinstitutioner

Vurdering af Livestock Management på Dalum Landbrugsskole. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige uddannelsesinstitutioner Vurdering af Livestock Management på Dalum Landbrugsskole Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige uddannelsesinstitutioner Vurdering af Livestock Management på Dalum Landbrugsskole

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Eksport ved Aalborg Universitet

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Eksport ved Aalborg Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Eksport ved Aalborg Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Eksport ved Aalborg Universitet

Læs mere

Vurdering af The Interaction Design Programme på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Vurdering af The Interaction Design Programme på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Vurdering af The Interaction Design Programme på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige uddannelsesinstitutioner Vurdering af The

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Genvurdering af American BSc in Business Administration på Niels Brock Vurdering af ikkegodkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Genvurdering af American BSc in Business Administration på Niels Brock Vurdering af ikkegodkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Genvurdering af American BSc in Business Administration på Niels Brock Vurdering af ikkegodkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Genvurdering af American BSc in Business Administration

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet 2005

Læs mere

Genvurdering af Graduate Certificate in International Business på Niels Brock

Genvurdering af Graduate Certificate in International Business på Niels Brock Genvurdering af Graduate Certificate in International Business på Niels Brock Genvurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Genvurdering af Graduate Certificate in International

Læs mere

Vurdering af MSc International Business and Management på Niels Brock. Vurdering af ikkegodkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Vurdering af MSc International Business and Management på Niels Brock. Vurdering af ikkegodkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af MSc International Business and Management på Niels Brock Vurdering af ikkegodkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af MSc International Business and Management

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen af fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Interaktivt Design ved Syddansk Universitet i Sønderborg

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Interaktivt Design ved Syddansk Universitet i Sønderborg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Interaktivt Design ved Syddansk Universitet i Sønderborg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet 2005

Læs mere

Akkreditering. Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt 2005

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering. Ergoterapeutuddannelsen i Århus ved JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Ergoterapeutuddannelsen i Århus ved JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Ergoterapeutuddannelsen i Århus ved JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Ergoterapeutuddannelsen i Århus ved JCVU 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen af ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Handels- og Ingeniørhøjskolen

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Handels- og Ingeniørhøjskolen Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen af fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Vurdering af MBA General Management på International Business Academy i Kolding

Vurdering af MBA General Management på International Business Academy i Kolding Vurdering af MBA General Management på International Business Academy i Kolding Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af MBA General Management på International

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemi og Bioteknologi) ved Aalborg Universitet Esbjerg

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemi og Bioteknologi) ved Aalborg Universitet Esbjerg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemi og Bioteknologi) ved Aalborg Universitet Esbjerg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen By og Byg

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Vurdering af MSc in International Business på International Business Academy

Vurdering af MSc in International Business på International Business Academy Vurdering af MSc in International Business på International Business Academy Vurdering af ikkegodkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af MSc in International Business på International

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende 22. november 2010 J.nr. 2008-7602-02 RA Præambel De otte danske universiteter ønsker at forbedre og styrke internationalt

Læs mere

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Byggeteknisk Højskole Haslev DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Byggeteknisk Højskole Haslev DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Byggeteknisk Højskole Haslev DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Byggeteknisk Højskole Haslev 2004 Indstilling

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Integreret Design ved Ingeniørhøjskolen

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Integreret Design ved Ingeniørhøjskolen Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Integreret Design ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus 2005

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Aalborg Erhvervsakademi DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Aalborg Erhvervsakademi DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Aalborg Erhvervsakademi DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Aalborg Erhvervsakademi 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Vurdering af Graduate Certificate in International Business på Niels Brock

Vurdering af Graduate Certificate in International Business på Niels Brock Vurdering af Graduate Certificate in International Business på Niels Brock Vurdering af ikke godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af Graduate Certificate in International

Læs mere

Diplomuddannelse i softwareudvikling

Diplomuddannelse i softwareudvikling Diplomuddannelse i softwareudvikling Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-495/ 495/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i softwareudvikling Akkreditering af ny uddannelse Indstilling

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-501/ MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i vurdering

Diplomuddannelse i vurdering Diplomuddannelse i vurdering Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0082/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i vurdering Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0082/KJE

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Stærkstrøm ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Stærkstrøm ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Stærkstrøm ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Stærkstrøm

Læs mere

Rapport: Bevilling til videreudvikling og kvalitetssikring af Tri-Continental Degree in Business Studies

Rapport: Bevilling til videreudvikling og kvalitetssikring af Tri-Continental Degree in Business Studies Rapport: Bevilling til videreudvikling og kvalitetssikring af Tri-Continental Degree in Business Studies Projektnummer: 126283 Projektets titel: Udvikling af en Tri-Continental Degree in Marketing Copenhagen

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Skodsborg Fysioterapiskole, CVU København og Nordsjælland DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Skodsborg Fysioterapiskole, CVU København og Nordsjælland DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Skodsborg Fysioterapiskole, CVU København og Nordsjælland DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Skodsborg Fysioterapiskole,

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemiteknik) ved Ingeniørhøjskolen

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemiteknik) ved Ingeniørhøjskolen Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemiteknik) ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes:

I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes: I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Formålet med denne bekendtgørelse

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen i Århus, JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen i Århus, JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen i Århus, JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen i

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Indhold Bachelorbeskrivelsen (Full Degree Undergraduate)... 3... 3... 3 Fagligt indhold... 3 Kombinations- & kandidatmuligheder...

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen i København

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 15. december 2011. Nr. 1389. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen i Århus Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved

Læs mere