STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING"

Transkript

1 STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 46 sider

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Indledning Fælles regler og retningslinjer for merkantile akademiuddannelser (AU) Generelle retningslinier Dimittendernes titel Adgangsbetingelser Indledende kurser Undervisnings- og arbejdsformer Eksamen og bedømmelse Uddannelsens struktur og indhold Den generelle model for International Handel og Markedsføring Akademiuddannelse i International Handel og Markedsføring Struktur Obligatoriske fagmoduler på 1. år Valgfrie fagmoduler på 1. år Obligatorisk fagmoduler på andet år Specialeforløb Afsluttende Afgangsprojekt Retningslinier for afgangsprojekt for International Handels og Markedsføring Formål med afgangsprojekt Side 2 af 46 sider

3 5.2. Afgangsprojektets form og indhold Skriftlig del Mundtlig del Vejledning Eksamensbestemmelser Eksamen og bedømmelse Uddannelsesafbrud og overgangsordninger fra 1. til 2. del af uddannelsen Overgangsordninger, merit etc Bilag Bilag Bilag 2: Forside-design for afgangsprojekt (AU) Bilag Side 3 af 46 sider

4 FORORD Formålet med den grønlandske Akademiuddannelse (NI-2) er at forbedre de studerendes erhvervs- og almene kompetencer og at tilgodese de behov, der er på det grønlandske arbejdsmarked for kvalificeret arbejdskraft indenfor det merkantile område. Etableringen af den grønlandske Akademiuddannelse skal ses i sammenhæng med reformeringen, af de erhvervsrettede merkantile uddannelser i Grønland, hvor NI-1 (svarende til en 1-årig HHX) påbegyndte 2002 og NI-2 (svarende til Akademiuddannelsen) påbegyndtes i Formålet har været at få skabt en progression i uddannelsesstrukturen, samt at sikre en forsat mulighed for livslang læring gennem videreuddannelse og erhvervserfaring. Akademiuddannelserne (NI-2) åbner således mulighederne for at studere videre på diplomuddannelserne i Danmark. De nye uddannelser får betegnelsen Grønlandsk Akademiuddannelse tilføjet det valgte speciale, eksempelvis International Handel & Markedsføring. Studieordningen for den grønlandske Akademiuddannelse er så vidt muligt tilpasset studieordningen bag den danske Akademiuddannelse, der er udarbejdet af de danske Erhvervsakademier (2006). Dog har det været nødvendigt at tilpasse den grønlandske Akademiuddannelse til de særlige forhold, der kendetegner det grønlandske arbejdsmarked og uddannelsesstruktur, herunder arbejdsmarkedet relativt beskedne størrelse. Den grønlandske og danske Akademiuddannelse har samme faglige niveau i de enkelte fagmoduler. Antallet af fagmoduler som den studerende skal gennemføre for at opnå dimittendtitlen som Akademiuddannet, er ligeledes det samme. For at sikre, at den grønlandske Akademiuddannelse ækvivalerer den danske faglige standard, er der etableret et samarbejde med Ålborg Handelsskole. Samarbejdet skal ligeledes tilgodese en dialog på alle niveauer, der vedrører uddannelsen for at sikre en kontinuerlig udvikling i såvel den administrative praksis som i den pædagogiske planlægning, gennemførsel og evaluering. Samarbejdet er således etableret for at opnå en kvalitetssikring af uddannelsen. I modsætning til den danske Akademiuddannelse, der er opbygget som en videregående voksenuddannelse (VVU), har den grønlandske Akademiuddannelse karakter af en kort videregående uddannelse (KVU), der bygger på princippet om vekseluddannelse dvs. integrerede skole og virksomhedsophold. Endvidere har det været nødvendigt at reducere udbudet af valgfrie fagmoduler, fordi vi forventer et relativt beskedent antal studerende ved sammenligning med danske forhold. Uddannelsen udbydes af Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk. Den til enhver tid gældende studieordning er tilgængelig på skolens hjemmeside Side 4 af 46 sider

5 1. INDLEDNING Denne studieordning for en grønlandsk Akademiuddannelse i International Handel & Markedsføring er udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik på baggrund af studieordningen fra de danske Erhvervsakademier. Derved sikres det, at de studerende ved studieskift godskrives de beståede fagmoduler, der ækvivalerer tilsvarende fagmoduler ved andre institutioner, samt at de grønlandske studerende efterfølgende får adgang til efter- og videreuddannelse i det danske uddannelsessystem. Studieordningen har til formål at give den studerende og arbejdsgiveren en overordnet orientering om uddannelsens indhold og de regler, der gælder for optagelse, gennemførsel, evaluering mv. I bilag 1 er der en oversigt over de danske regler, der ligger til grund for den danske studieordning, herunder bekendtgørelser, eksamensregler, kvalitetskrav mv. I det omfang de danske regler ikke er overført direkte til denne studieordning fremgår det eksplicit af studieordningen og er angivet med en note betegnelse. I vejledningen af den studerende understøttes studieordningen og bekendtgørelsen af andre uddannelses- og institutionsspecifikke vejledninger eksempelvis eksamensreglement, vejledning i projektskrivning m.m. Denne studieordning er gældende for Niuernermik Ilinniarfik og træder i kraft 1. august 2006 og er tilgængelig på vores hjemmeside Studieordningen har til formål at give den studerende en overordnet orientering om uddannelsens indhold og de regler, der gælder for optagelse, gennemførelse og evaluering m.v. Reglerne fremgår dels af ovennævnte bekendtgørelse om videregående voksuddannelser inden for det merkantile område dels af de bekendtgørelser, der fastsætter eksamensregler, kvalitetskrav, udbudsbetingelser m.v. I vejledningen af den studerende står studieordningen og bekendtgørelserne ikke alene, men suppleres inden for den givne ramme af andre uddannelses- og institutionsspecifikke regler og vejledninger, f.eks. eksamensreglement, vejledning i projektskrivning, specialeforløb m.m. Side 5 af 46 sider

6 2. FÆLLES REGLER OG RETNINGSLINJER FOR MERKANTILE AKADEMIUDDANNELSER (AU) 2.1. GENERELLE RETNINGSLINIER ADGANGSBETINGELSER Følgende adgangskrav er gældende for optagelse på uddannelsen: 1. En relevant erhvervsuddannelse 2. En relevant grunduddannelse for voksne (GVU) 3. En gymnasial uddannelse, NI 1 uddannelse, EVU- eller ITA-uddannelse 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr Og en ansættelseskontrakt med en virksomhed, som er godkendt af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk UDDANNELSENS FORMÅL OG MÅL Det overordnede formål med uddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører International handel og markedsføring i private og offentlige virksomheder nationalt og internationalt. Formålet med 1. del (1. år) er at give den studerende et fagligt og pædagogisk grundlag med henblik på at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger indenfor International Handel & Markedsføring. Formålet med 2. del (2. år) er at give en faglig specialisering inden for International Handel & Markedsføring, der relaterer til andre fagområder ud fra et overordnet og internationalt perspektiv UDDANNELSENS VARIGHED OG ECTS POINTSYSTEMET (EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM) Uddannelsen er en toårig erhvervsrettet fuldtidsuddannelse, der bygger på veksel uddannelsesprincippet, hvor der veksles mellem skole og praktikophold, således at de teoretiske moduler integreres med de praktiske arbejdsopgaver, som den studerende arbejder med i virksomheden. Side 6 af 46 sider

7 Uddannelsen udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, hvor der for de teoretiske og praktiske moduler tildeles 60 ECTS point hver, således at der samlet tildeles 120 ECTS-point for den toårige uddannelse. Gennemføres der kun dele af uddannelsen tildeles der point, for hvert fagmodul, hvor der har været afholdt eksamen. Hvert fagmodul udløser 10 point, og der er 6 moduler i alt. Efter endt uddannelse godskrives der også 60 point for de praktiske moduler, der er oparbejdet ved virksomhedsforløbene. ECTS pointsystemet er en kvantitativ værdi, der udregnes efter den arbejdsbelastning, der er forbundet med at gennemføre det pågældende fagmodul og/eller projekter. Systemet sikrer mulighed for sammenlignelighed mellem europæiske uddannelser og for at meritere point i forhold til andre videregående uddannelser i Danmark og udlandet KVALITETSSIKRING Uddannelsens kvalitet og løbende kvalitetsudvikling sikres på samme måde som angivet i den danske bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne nr. 635 af 30. juni 2000 (kvalitetsbekendtgørelsen). Niuernermik Ilinniarfik er gennem Ålborg handelsskole koblet til det kvalitetssystem, der er etableret af Erhvervsakademierne i Danmark. Derudover etableres der et samarbejdsforum mellem studerende og arbejdsgivere i den forsatte kvalitetsudvikling af uddannelsen herunder for at sikre en god transfer og kobling mellem den læring, der foregår på skolen og i virksomhederne. AKADEMIUDDANNELSE SOM PROFILFORLØB De danske erhvervsakademier har sammen med arbejdsmarkedets parter og organisationer på arbejdsmarkedet sammensat en række moduler, der tilsammen danner en faglig profil. Her er et eller flere fagmoduler obligatoriske. Inden for det merkantile område findes der i øjeblikket følgende uddannelser med profil: Finansiel rådgivning (Financial Counselling) Informationsteknologi (Information & Communication Technology) International handel og markedsføring (International Marketing) International transport og logistik (International Transportation and Logistics) Kommunikation og formidling (Business Communication) Side 7 af 46 sider

8 Ledelse (Leadership & Management) Økonomi og ressourcestyring (Business Economics) Hvor der er valgmuligheder tilstede, kan den studerende enten vælge mellem fagmoduler, som er specielt udviklet til profilen, og som toner uddannelsen i en bestemt retning, eller også vælge andre fagmoduler inden for det merkantile område. Institutionen kan også godkende valg af ét fagmodul uden for det merkantile område, når det overordnede formål er opfyldt. Reglerne vil fremgå af studieordningerne for den enkelte profiluddannelse. Ansøgere, som har bestået en merkonomuddannelse efter nuværende eller tidligere regler, kan gennemføre et profilforløb hvis de optages på en påbygningsforløb bestående af Specialeforløb og Afgangsprojekt. De skal i forbindelse med deres merkonomuddannelse tillige have bestået fag, som tilsammen ækvivalerer de obligatoriske fagmoduler, som indgår i profilforløbet. AKADEMIUDDANNELSE UDEN PROFILFORLØB Her kan den studerende under hensyntagen til eventuelle faglige bindinger mellem fagene selv sammensætte sin uddannelse af de fag, der falder ind under det merkantile fagområde, som det er afgrænset ovenfor. I bilag 4 er vist en samlet oversigt over de fag, som er omfattet af det merkantile fagområde. Endvidere kan institutionen godkende, at den studerende i sin sammensætning af moduler kan vælge ét fagmodul uden for det merkantile område, når det overordnede formål er opfyldt. Ønsker en studerende at gennemføre en akademiuddannelse uden profilforløb, vælger han eller hun i forbindelse med specialeforløbet selv emne inden for det eller de fag, som man ønsker at fordybe sig i. Den studerende skal gennemføre sit afgangsprojekt inden for centrale problemstillinger i den uddannelse, som der er sammensat, herunder specialeforløbet. Der stilles de samme metodemæssige krav til afgangsprojektet som ovenfor omtalt. MERKONOMUDDANNELSE En merkonomuddannelse efter nuværende ordning omfatter 4 fagmoduler inden for det merkantile område. I bilag 4 er vist en oversigt over fagmoduler, som er omfattet af det merkantile område. Side 8 af 46 sider

9 Det er dog også muligt at vælge ét fagmodul uden for det merkantile område, når det overordnede formål er opfyldt. En merkonomuddannelse kan også helt eller delvist bestå af fagmoduler, som er bestået efter tidligere studieordninger inden for det merkantile område. En merkonomuddannelse efter nuværende og tidligere ordninger giver endvidere adgang til at gennemføre en akademiuddannelse ved at bestå et påbygningsforløb, der består af Specialeforløb og Afgangsprojekt, jf. omtalen i afsnit 4.2. For at blive optaget på påbygningsforløbet skal den studerende samtidigt opfylde adgangskravene til akademiuddannelsen, jf. afsnit 3.4. Relevant erhvervserfaring, der er opnået før eller sideløbende med uddannelsen til merkonom, medregnes ved optagelse i påbygningsforløbet. AKADEMIUDDANNELSE SOM FLEKSIBEL EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE De enkelte fagmoduler i akademiuddannelserne kan også bruges som fleksibel uddannelse, der på et relativt højt niveau kan imødekomme aktuelle behov for efter- eller videreuddannelse inden for mange forskellige fagområder. Som studerende behøver man ikke at sigte mod at gennemføre enten en merkonomuddannelse eller en akademiuddannelse. Man kan vælge at følge undervisningen og gå til eksamen i enkeltstående fagmoduler DIMITTENDERNES TITEL En bestået akademiuddannelse giver adgang til titlen AU efterfulgt af profilbetegnelsen International Handel og Markedsføring (AU står for akademiuddannet) Betegnelsen på engelsk er Academy Profession (AP) Degree in International Marketing. På grønlandsk er uddannelsens navn NI 2, Niuernermut Ilinniarqqinneq Grønlandsk Akademiuddannelse i International Handel og Markedsføring. Side 9 af 46 sider

10 2.3. ADGANGSBETINGELSER Institutionen kan ud fra en konkret vurdering af uddannelsesmæssige forudsætninger optage ansøgere med uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovennævnte uddannelsesmæssige adgangskrav. Ansøgere, der har gennemført 4 fagmoduler eller afsluttet uddannelsen til merkonom efter tidligere regler herom, kan optages i et påbygningsforløb, hvis de opfylder adgangskravene til en merkantil akademiuddannelse. Dog kan relevant erhvervserfaring, der er opnået før eller sideløbende med uddannelsen til merkonom, medregnes ved optagelse i påbygningsforløbet. For at gennemføre en akademiuddannelse som profilforløb skal den gennemførte merkonomuddannelse indeholde fag, som tilsammen ækvivalerer det eller de obligatoriske fag i den pågældende profil. De nærmere regler er medtaget under omtalen af overgangsregler og merit i de respektive studieordninger INDLEDENDE KURSER Indledende kurser kan eventuelt tilbydes uddannelsessøgende, der ønsker optagelse eller er optaget på et fagmodul. Der er tale om studieforberedende kurser, der har til formål at forbedre grundlaget for at gennemføre et eller flere fagmoduler. De indledende kurser har alle et omfang af 1/12 årsværk UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER Fælles for alle modulforløb ved uddannelsen er, at de er anvendelsesorienterede, dvs. at der er et relativt tæt samspil mellem den studerendes praktiske erhvervserfaring og det teoretiske indhold, hvilket er det centrale aspekt i en vekseluddannelse. Det bør tilstræbes, at praktikvirksomhederne inddrages ved uformning af rammerne for projektarbejde og i udformning af selve projektet. Der lægges således vægt på, at lærerne har praktisk erfaring inden for fagområdet, og at den studerendes erfaring inddrages i undervisningen. Endelig stiller Niuernermik Ilinniarfik en koordinator til rådighed, som sikrer koordineringen mellem og til de enkelte virksomheder. Udviklingen af faglige og personlige kvalifikationer integreres i undervisningen, dvs. at fagligheden primært tilegnes gennem pædagogiske arbejdsformer, som udvikler og understøtter personlige kvalifikationer som selvstændighed, initiativ, kritisk sans, kreativitet og samarbejdsevne. Side 10 af 46 sider

11 I undervisningen indgår der derfor faglige diskussioner, erfaringsudveksling, gæsteforelæsninger, case-behandling og projektarbejde, der er med til at sikre en personlig udvikling, faglig fordybelse og forbindelsen mellem teori og praksis. Koblingsopgaverne på første år af NI-2 Akademiuddannelsen har ligeledes dette sigte. Koblingsopgaverne er en essentiel og obligatorisk del af NI-2 uddannelsen for at opnå faglig og praksis synergieffekt mellem teori (skoleophold) og praksis (praktikophold). Koblingsopgaverne skal derfor afleveres og godkendes af den pågældende faglærer, hvis den studerende skal indstilles til eksamen. Ved mangelfuld aflevering vil studerende få en skriftlig advarsel, og praktikstedet vil blive orienteret. For at understøtte indlæringen og vurdere udbyttet af undervisningen stilles der en række opgaver til aflevering. For fag med skriftlig eksamen er formålet med opgaveløsningen endvidere at forberede sig til eksamen. Her vil antallet af opgaver normalt være større end i fag uden skriftlig eksamen. Der lægges endvidere vægt på, at den studerende kan opsøge, vurdere og anvende information. Det er kundskaber, som er helt grundlæggende for, at man kan tilegne sig nye kvalifikationer som led i en livslang læring og udvikling EKSAMEN OG BEDØMMELSE Vilkårene for afholdelse og tilrettelæggelse af eksamen i Danmark er fastlagt i nedenstående bekendtgørelser (som Niuernermik Ilinniarfik har valgt at følge): Bekendtgørelse nr.1336 af 14/12/2005 om videregående voksenuddannelser inden for det merkantile område (Merkonom og AU) Bekendtgørelse nr. 356 af 19/05/2005 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, bekendtgørelse nr. 513 af 22. juni 1995 ændret ved bekendtgørelse. nr. 890 af 22. november 1995, som angiver bedømmelsesgrundlag og metode for prøvers og eksameners vedkommende (Karakterbekendtgørelsen) På baggrund af rammerne i ovennævnte bekendtgørelser har Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, et eksamensreglement, der skitserer de generelle eksamensregler, retningslinjerne i forbindelse med sygdom, de specielle eksamensregler i hvert enkelt fag, følgerne af ikke at overholde reglerne Side 11 af 46 sider

12 om eksamen, muligheden for at klage over eksamen samt mulighederne og reglerne for brug af pc ved eksamen m.v. Alle fagmoduler og afgangsprojektet afsluttes med eksterne prøver, medens specialeforløbet afsluttes med en intern prøve. Alle prøver bedømmes individuelt. Der henvises i øvrigt til skolens eksamensplan. Side 12 af 46 sider

13 3. UDDANNELSENS STRUKTUR OG INDHOLD 3.1. DEN GENERELLE MODEL FOR INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING Uddannelsen er struktureret i en første del (1.år) og en anden del (2.år), der hver består af 3 teoretiske fagmoduler. Hvert fagmodul udløser 10 ECTS point. På første del er fagmodulerne Afsætning og Organisation obligatoriske, og som det 3. fagmodul vælges der imellem Erhvervsøkonomi, Statistik eller Logistik. På anden del er samtlige 3 fagmoduler obligatoriske nemlig Markedsføring, Specialeforløb og Afsluttende Eksamensprojekt. Som det fremgår af fagbeskrivelserne, er der brede rammer indenfor Specialeforløbet og det Afsluttende Eksamensprojekt. Oversigt over strukturen i NI-2 uddannelsen med udgangspunkt i Akademiuddannelsen i International Handel & Markedsføring: 1. år Intro Praktik Afsæt og Org + Stat / Log / EØ Praktik Afsæt og Org + Stat / Log / EØ Eksamen 2. år Praktik Markedsføring Praktik Eksamen Selvvalgt emne Praktik Afsluttende projekt Eksamen 1. år: 3 Introduktionsuger, 15 undervisningsuger á 24 lektioner, 2 eksamensuger og 5 ugers ferie 2. år: 15 undervisningsuger á 24 lektioner, 3 eksamensuger og 5 ugers ferie Antal lektioner i undervisningsperioderne svarer til en belastning på lektioner á 45 min. pr. undervisningsuge. Den studerende skal være 29 uger i virksomheden i hvert uddannelsesår. De studerende skal gennemføre det afsluttende afgangsprojekt inden for centrale problemstillinger i uddannelsen, herunder specialeforløbet. Specialeforløbet giver den studerende en specialisering. Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Den studerende skal her kunne dokumentere evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål eller inden for den uddannelsesmæssige profil, som den studerende har valgt. De studerende skal gennemføre det afsluttende afgangsprojekt inden for centrale problemstillinger i uddannelsen, herunder specialeforløbet. Side 13 af 46 sider

14 4. AKADEMIUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING Denne del af studieordningen beskæftiger sig med de overordnede regler og retningslinjer for afvikling af uddannelsen i International Handel og Markedsføring. Endvidere er der en beskrivelse af de moduler, der indgår som en obligatorisk del af uddannelsen STRUKTUR NI 2 i International Handel og Markedsføring er opbygget således: 4 fagmoduler á 10 ECTS-point Specialeforløb 10 ECTS-point Afgangsprojekt 10 ECTS-point Fagmodulerne omfatter 2 obligatoriske moduler og 1 valgfrit modul: 1) Afsætning 2) Organisation 3) Markedsføring 4) 1 valgfrit modul Det valgfrie fagmodul vælges mellem fagmodulerne Erhvervsøkonomi, Statistik eller Logistik. De obligatoriske fagmoduler er beskrevet på de følgende sider i denne studieordning. Specialeforløbet i International Handel og Markedsføring skal give den studerende mulighed for yderligere at profilere sin uddannelse gennem fordybelse og perspektivering inden for uddannelsens overordnede formål eller inden for et eller flere af de moduler, den studerende har gennemført. Skolen tilrettelægger specialeforløbet ved enten at udbyde et eller flere forløb, hvor man beskæftiger sig med centrale og aktuelle emner inden for International Handel og Markedsføring, eller ved at lade den studerende selv vælge emne inden for uddannelsens overordnede formål. Side 14 af 46 sider

15 Sideløbende med den faglige fordybelse er der i specialeforløbet indlagt undervisning i videnskabsteori og metodelære. For en mere detaljeret redegørelse vedrørende tilrettelæggelse og afvikling af specialeforløbet henvises der til skolens vejledning. Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Den studerende skal her dokumentere evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for International Handel og Markedsføring. Den studerende skal gennemføre afgangsprojektet inden for centrale problemstillinger i uddannelsen, herunder specialeforløbet. Afgangsprojektet består af en skriftlig projektrapport og et mundtligt forsvar af denne. Der henvises en uddybende beskrivelse af kravene til afgangsprojektet i skolens vejledning for tilrettelæggelse og afvikling af afgangsprojektet. Nedenfor følger en beskrivelse af emnerne i de obligatoriske og valgfrie fagmoduler i for International Handel og Markedsføring. Side 15 af 46 sider

16 4.2. OBLIGATORISKE FAGMODULER PÅ 1. ÅR AFSÆTNING Faget er obligatorisk på International Handel og Markedsføring. Omfang 10 ECTS-point. Eksamensform: 4 timers skriftlig eksamen. Særlige adgangsforudsætninger: Ingen. Skriftlige arbejder: Der stilles afleveringsopgaver svarende til omfanget af 5 eksamensopgaver. Projektopgave: Der udarbejdes et obligatorisk gruppeprojekt eller individuelt projekt, der skal godkendes. INDHOLD Markedsføringsbegrebet Virksomhedens strategiske planlægningsproces Virksomhedens eksterne forhold Købsadfærd Markedsføringsstrategi E-business MÅL Markedsføringsbegrebet får forståelse af markedsføringsbegrebet og markedsføringsfunktionens rolle i virksomheden får kendskab til aktuelle udviklingstendenser inden for markedsføring Side 16 af 46 sider

17 Virksomhedens strategiske planlægnigsproces får kendskab til virksomhedens strategiske platform og planlægningsproces, herunder samspillet mellem virksomhedens strategiske forretningsmæssige grundlag og markedsføringsfunktionen samt forholdet til virksomhedens øvrige beslutnings- og planlægningsniveauer Virksomhedens eksterne forhold opnår forståelse af de betydende faktorer I virksomhedens nær- og fjernmiljø, der sætter den studerende i stand til at vurdere konsekvenserne i forhold til virksomhedens markedsføringsindsats Købsadfærd opnår kendskab til konsument- og producentmarkedet og kan anvende viden om kundernes købsadfærd med henblik på at analysere og tilrettelægge virksomhedens markedsføringsindsats, herunder kendskab til relationsmarkedsføring og samarbejde i netværk Markedsføringsstrategi kan gennemføre en segmenteringsproces på såvel producent- som konsumentmarkedet. De opstillede segmenter skal kunne vurderes og prioriteres i forbindelse med valg af målgruppe har forståelse af indholdet i de enkelte handlingsparamete og sammenhængen mellem disse. Den studerende skal kunne redegøre for anvendelsen af handlingsparametrene over for såvel mellemhandlere som slutbrugere Side 17 af 46 sider

18 E-business opnår kendskab til E-business som begreb specielt relateret til markedsføring ORGANISATION Faget er obligatorisk på International Handel og Markedsføring. Omfang 10 ECTS-point. Eksamensform: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i godkendt projekt. Særlige adgangsforudsætninger: Ingen. Skriftlige arbejder: Der stilles afleveringsopgaver svarende til omfanget af 5 eksamensopgaver. Projektopgave: Der udarbejdes et obligatorisk gruppeprojekt eller individuelt projekt, der skal godkendes. INDHOLD Ledelsesteori Virksomhedens organisering Beslutningsprocesser Kultur Innovation Projektstyring Organisationsudvikling og læring MÅL Ledelsesteori kan anvende ledelses- og motivationsteorier i forbindelse med problemløsning kan vurdere metoder til udvikling af personligheden og individets samspil i grupper Side 18 af 46 sider

19 Virksomhedens organisering kan analysere sammenhængene mellem virksomhedens organisering og dens situation kan vurdere alternative organisationsformer Beslutningsprocesser kan analysere faktorer, der indgår i virksomhedens beslutningsprocesser kan vurdere samspillet mellem virksomhedens beslutningsprocesser og struktur Kultur kan udarbejde en kulturanalyse for en virksomhed kan vurdere organisationskulturen Innovation kan analysere faktorer, der indgår i virksomhedens innovation kan vurdere konsekvenser af ændringer i organisationen Projektstyring kan analysere styring af projekter Side 19 af 46 sider

20 4.3. VALGFRIE FAGMODULER PÅ 1. ÅR LOGISTIK Faget er valgfrit på International Handel og Markedsføring. Omfang 10 ECTS-point. Eksamensform: 4 timers skriftlig eksamen. Særlige adgangsforudsætninger: Ingen. Skriftlige arbejder: Der stilles afleveringsopgaver svarende til omfanget af 5 eksamensopgaver. Projektopgave: Der udarbejdes et obligatorisk gruppeprojekt eller individuelt projekt, der skal godkendes. INDHOLD Forsyningskæden Logistisk effektivitet Logistisk analyse MÅL Forsyningskæden kan analysere samarbejdsrelationer mellem parter i de integrerede logistikkæder med henblik optimering af den samlede ressourceudnyttelse kan vurdere problemstillinger på strategisk, taktisk og operationelt niveau i relation til den samlede forsyningskæde Logistisk effektivitet kan analysere virksomhedens logistikservice og logistikomkostninger kan vurdere virksomhedens logistiske effektivitet Side 20 af 46 sider

21 Logistisk analyse kan udarbejde logistikanalyser kan vurdere forskellige økonomiske og tekniske analyseformers anvendelighed i konkrete situationer i forsyningskæden STATISTIK Faget er valgfrit på International Handel og Markedsføring. Omfang 10 ECTS-point. Eksamensform: 4 timers skriftlig eksamen. Særlige adgangsforudsætninger: Ingen, men der anbefales Matematik på B niveau. Skriftlige arbejder: Der stilles afleveringsopgaver svarende til omfanget af 5 eksamensopgaver. Projektopgave: Der udarbejdes et obligatorisk gruppeprojekt eller individuelt projekt, der skal godkendes. INDHOLD Statistiske modeller Regressionsanalyser og antalstabeller MÅL Statistiske modeller kan anvende forskellige metoder til udvælgelse af stikprøver kan vurdere usikkerhed (konfidensintervaller) kan foretage afprøvninger af hypoteser kan beregne nødvendige stikprøvestørrelser til sikring af analysens pålidelighed Side 21 af 46 sider

22 Regressionsanalyser og antalstabeller kan anvende modeller til forklaring af lineære sammenhænge kan arbejde med konfidensintervaller og hypotesetest for modellernes parametre kan gennemføre test i én- og todimensionale antalstabeller og fortolke sammenhænge ERHVERVSØKONOMI Faget er valgfrit på International Handel og Markedsføring. Omfang 10 ECTS-point. Eksamensform: 4 timers skriftlig eksamen. Særlige adgangsforudsætninger: Ingen, men der anbefales Matematik på B niveau. Skriftlige arbejder: Der stilles afleveringsopgaver svarende til omfanget af 5 eksamensopgaver. Projektopgave: Der udarbejdes et obligatorisk gruppeprojekt eller individuelt projekt, der skal godkendes. INDHOLD Virksomhedsanalyse Investering og finansiering Økonomistyring Cost/benefit analyser MÅL Virksomhedsanalyse At den Studerende har indsigt i relevant regnskabslovgivning kan vurdere eksterne årsregnskaber, herunder kvalitative informationer om virksomheder Side 22 af 46 sider

23 har indsigt i andre rapporteringsformer, herunder kvalitets- og videnregnskaber, sociale regnskaber og miljøregnskaber kan anvende indsamlede informationer til en samlet risikovurdering af virksomheden Investering og finansiering kan anvende principper for valg mellem forskellige investeringsforslag kan udarbejde forslag til valg af finansiering Økonomistyring At den Studerende har indsigt i virksomhedens markedsmæssige situation bestemt af efterspørgsels-,konkurrence- og omkostningsforhold har indsigt i værdikæder kan anvende forskellige metoder til økonomisk optimering kan udarbejde resultat-, likviditets- og balancebudgetter, herunder vurdere virkningen af ændringer i budgetforudsætninger, samt foretage budgetopfølgning Cost/benefit analyser kan anvende cost/benefit analyser på praktiske problemstillinger Side 23 af 46 sider

24 4.4. OBLIGATORISK FAGMODULER PÅ ANDET ÅR MARKEDSFØRING Faget er obligatorisk på International Handel og Markedsføring. Omfang 10 ECTS-point. Eksamensform: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektrapport. Særlige adgangsforudsætninger: De obligatoriske fagmoduler på 1. år. Skriftlige arbejder: Der stilles afleveringsopgaver svarende til omfanget af 5 eksamensopgaver. Projektopgave: Der udarbejdes et obligatorisk gruppeprojekt eller individuelt projekt, der skal godkendes. INDHOLD Virksomhedens internationalisering Markedsanalyse Prognoser Parameteranvendelse Markedsføringsplanlægning MÅL Virksomhedens internationaliseringg får en forståelse af virksomhedens internationaliseringsproces, eksportmotiver, eksportberedskab, valg af markeder, etableringsform samt forholde sig til følgende for virksomhedens almene drift kan vurdere virksomhedens makroomverden kan vurdere virksomhedens mikroomverden, herunder efterspørgselsforhold, konkurrenceforhold og distribution Side 24 af 46 sider

STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING

STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 42 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 1. Indledning...

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi August 2006 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles

Læs mere

Februar 2011. Udarbejdet af Danmarks Erhvervsakademier. 20BStudieordning for. 21BAkademiuddannelsen (AU) i. 22BLedelse

Februar 2011. Udarbejdet af Danmarks Erhvervsakademier. 20BStudieordning for. 21BAkademiuddannelsen (AU) i. 22BLedelse Februar 2011 20BStudieordning for 21BAkademiuddannelsen (AU) i 22BLedelse Udarbejdet af Danmarks Erhvervsakademier Indholdsfortegnelse U1 ForordU... 2 U2 IndledningU... 3 U3 Fælles regler og retningslinjer

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE i Finansiel rådgivning

AKADEMIUDDANNELSE i Finansiel rådgivning Studieordning for Efteråret 2009 i Finansiel rådgivning Efterår 2009 1. INDLEDNING... 4 2. FÆLLES REGLER OG RETNINGSLINJER FOR MERKANTILE R (AU)... 5 2.1 UDDANNELSERNES FORMÅL OG OMFANG... 5 2.2 UDDANNELSENS

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE i Finansiel rådgivning

AKADEMIUDDANNELSE i Finansiel rådgivning Studieordning 2010 Studieordning for Foråret 2010 i Finansiel rådgivning Forår 2010 1. INDLEDNING... 4 2. FÆLLES REGLER OG RETNINGSLINJER FOR MERKANTILE R (AU)... 5 2.1 UDDANNELSERNES FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) 2014-2016 Studieordning for uddannelsen til Logistikøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Copenhagen Business - Niels Brock, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademiet

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

september 2014 revideret 31 August 2014

september 2014 revideret 31 August 2014 september 2014 revideret 31 August 2014 Studieordning for uddannelsen til Transport og logistikøkonom (AK), gældende pr. 1. september 2014, landsdækkende fællesdel gældende for samtlige udbydere af uddannelsen

Læs mere

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I HR (VVU)

AKADEMIUDDANNELSE I HR (VVU) STUDIEORDNING 2006 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...4 3. Generelle retningslinjer...5 3.1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 5 3.2. Uddannelsens formål... 5 3.3. Målbeskrivelse...

Læs mere

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 STUDIEORDNING Handelsøkonom AK Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Copenhagen Business

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013 Studieordning for Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter Gældende fra d. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelsernes varighed... 2 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning gældende for foråret 2011. AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning

Studieordning gældende for foråret 2011. AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning Studieordning gældende for foråret 2011 AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning FORORD... 2 1. FÆLLES REGLER OG RETNINGSLINJER FOR MERKANTILE AKADEMIUDDANNELSER (AU)... 3 1.1 UDDANNELSERNES FORMÅL OG

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Handelsøkonom August 2014 Opdateret 25. augus st

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Handelsøkonom August 2014 Opdateret 25. augus st Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Handelsøkonom August 2014 Opdateret 25. august Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 4 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR...

Læs mere

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013 Studieordning Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 3 1 Generelle bemærkninger... 3 Studieordningen...

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Studieordning for Administrationsøkonom

Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen til Erhvervsakademi uddannelsen Administrationsøkonom (AK) ved Handelsskolen, Nuuk, Grønland, Aqqusinersuaq 18, Postboks 1038, 3900

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013 for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2014-2016. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2014-2016. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2014-2016 Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt September 2014 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne

Læs mere