Roskilde. København. Køge. Ringsted. Kværkeby-Ringsted Station Miljøredegørelse 10 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde. København. Køge. Ringsted. Kværkeby-Ringsted Station Miljøredegørelse 10 høringsudgave. København-Ringsted projektet."

Transkript

1 Roskilde København Køge Ringsted September 2008 København-Ringsted projektet

2 Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark og dermed en central del af det danske jernbanenet. Banen bliver anvendt af pendlere mellem København og det øvrige Sjælland samt til landsdækkende og international passager- og godstrafik. Kapaciteten på banen er fuldt udnyttet i myldretiden. Det øger risikoen for forsinkelser, og gør det umuligt at indsætte flere og hurtigere tog på jernbanen. Strækningen fremstår i dag som en trafikal flaskehals, og det kan være med til at bremse mobiliteten og samfundsudviklingen. Trafikstyrelsen undersøger to mulige løsninger, som giver større kapacitet og dermed en bedre jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted. De to løsninger bliver kaldt 5. sporsløsningen og Nybygningsløsningen. I 5. sporsløsningen bliver den eksisterende jernbane udbygget med et ekstra spor mellem Hvidovre og Baldersbrønde og med vendespor i Roskilde. I Nybygningsløsningen er der tale om en ny, dobbeltsporet jernbane fra Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted. Nr. 1 er den samlende miljøredegørelse for hele projektet. Nr er opdelt geografisk og behandler de enkelte strækninger hver for sig. Nr. 11 handler om støj og vibrationer generelt og for begge strækninger. Miljøredegørelserne indeholder beskrivelser af anlægget og dokumenterer de gennemførte undersøgelser. De danner grundlag for den offentlige debat i høringsperioden om jernbanen mellem København og Ringsted, hvor offentligheden har mulighed for at komme med ideer, indsigelser og kommentarer. Trafikstyrelsens frist for at modtage henvendelser er senest 1. december Alle henvendelser vil blive behandlet, og de vil eventuelt indgå i det endelige projektforslag i det omfang, det kan lade sig gøre inden for de tekniske, økonomiske og miljømæssige rammer. Som supplement til redegørelserne holder Trafi kstyrelsen borgermøder. Borgermødet for strækningen Kværkeby-Ringsted Station holdes den 29. september God debat! Trafikstyrelsen har siden projekteringsloven blev vedtaget i marts 2007 gennemført en indledende projektering og foretaget miljøundersøgelser for at afdække jernbanens påvirkning af omgivelserne på de to strækninger. Med i alt 11 hæfter af miljøredegørelsen sendes jernbaneprojektet København-Ringsted i offentlig høring i perioden den fra 22. september til den 1. december Martin Munk Hansen Anlægschef Denne miljøredegørelse er nr. 10 og omhandler jernbanestrækningen, som er en del af både Nybygningsløsningen og 5. sporsløsningen.

3 5 Indhold Indhold Forord 3 Indledning 6 Oversigt over miljøredegørelser 36 Oversigt over borgermøder 37 Bedre rejsemuligheder 6 Miljøredegørelse 6 Den videre proces 7 Læsevejledning 7 Det fysiske anlæg 8 Nybygningsløsningen 8 5. sporsløsningen 13 Kommune- og lokalplaner 14 Arealbehov 15 Permanente ekspropriationer 15 Midlertidige ekspropriationer 19 Påvirkning af omgivelserne når banen er bygget 23 Støj og vibrationer 23 Visuelle forhold 23 Naturen 24 Kulturhistoriske interesser 27 Rekreative interesser 28 Grundvand og drikkevand 29 Forbrug af råstoffer og materialer 30 Påvirkning af omgivelserne mens banen bygges 30 Trafikken 31 Støj og vibrationer 31 Visuelle forhold 31 Naturen 32 Kulturhistoriske interesser 32 Rekreative interesser 33 Jordarbejde og jordforurening 33 Grundvand og drikkevand 33 Luftkvalitet 33 Affald 33 Resumé 34 Påvirkning af omgivelserne 34 Deltag i debatten 36 Borgermøder 36 Henvendelser 36

4 6 Indledning Indledning Mere kapacitet på jernbanen mellem København og Ringsted vil give rejsende mulighed for en bedre køreplan med flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser. Samtidig vil en mere effektiv togtrafik bidrage væsentligt til øget mobilitet på et bæredygtigt grundlag. Bedre rejsemuligheder Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark og dermed en central del af det danske jernbanenet. Banen bliver anvendt af pendlere mellem København og det øvrige Sjælland samt til landsdækkende og international passager- og godstrafik. Når nye tog i de kommende år bliver sat ind på strækningen, vil kapaciteten være fuldt udnyttet. Det sætter ikke alene en grænse for, hvor mange tog der kan køre på skinnerne. Det øger også risikoen for forsinkelser, og gør det umuligt at indsætte hurtigere tog på jernbanen. Strækningen er med andre ord en trafikal flaskehals, som kan bremse mobiliteten og samfundsudviklingen. Hvis jernbanen skal fremstå som en attraktiv valgmulighed i fremtidens transportbillede, er der brug for et forbedret jernbanenet, så man får flere togafgange, kortere rejsetider og færre forsinkelser. Trafikstyrelsen undersøger to løsninger, som giver større kapacitet og dermed en bedre jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted. De to løsninger bliver kaldt 5. sporsløsningen og Nybygningsløsningen. indgår ikke i København-Ringsted projektet, og der er ikke truffet politisk beslutning herom. Nybygningsløsningen I Nybygningsløsningen er der tale om en ny dobbeltsporet jernbane fra Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted. Denne øger kapaciteten mellem København og Ringsted ganske væsentligt. Det bliver muligt at forkorte rejsetiderne for regionaltog og for tog mellem landsdelene, og beregninger viser, at Nybygningsløsningen giver færre forsinkelser. Den dobbeltsporede bane følger i store træk Holbækmotorvejen ud af København til Vallensbæk, videre langs Køge Bugt Motorvejen til Køge og derefter langs Vestmotorvejen til Kværkeby Stationsby, hvorfra sporene følger den eksisterende bane til Ringsted. Banen forberedes til kørsel med passagertog, som kan køre op til 250 km/t. Nybygningsløsningen omfatter desuden en ny Køge Nord Station, der bygges tæt på S-banen og tillige omfatter perronanlæg på denne, tilslutning ved Køge Nord til Lille Syd Banen (Roskilde-Køge-Næstved) og et ekstra spor mellem Københavnsvej i Køge og Køge Station. Miljøredegørelse 5. sporsløsningen Udbygningen imødekommer det akutte behov for mere kapacitet. I 5. sporsløsningen udbygges den eksisterende bane med et ekstra spor til fjerntog. Sporet lægges mellem Hvidovre og Baldersbrønde på den sydlige side af de eksisterende spor, så der med S-banesporene bliver i alt fem spor på denne strækning. Hvor der langs med banen allerede fi ndes et spor, bliver dette moderniseret. Løsningen omfatter også etablering af et vendesporsanlæg i Roskilde. Som erstatning for et vendesporsanlæg i Roskilde har Trafikstyrelsen også undersøgt den løsningsmulighed at anlægge et dobbeltspor på strækningen Adamshøj-Ringsted mellem Kværkeby og Ringsted Station. For at kunne skaffe en tilsvarende kapacitet som med et vendesporsanlæg skal denne løsningsmulighed suppleres med anlæg af et ekstra spor på Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. Dette anlæg er et selvstændigt projekt og I forbindelse med København-Ringsted projektet gennemfører Trafikstyrelsen en VVM-proces. Der er udarbejdet i alt 11 hæfter af miljøredegørelsen for projektet. Miljøredegørelserne beskriver projektet og vurderer dets påvirkninger af det omgivende miljø, og de indgår som en del af grundlaget for Folketingets stillingtagen til projektet. De 11 hæfter fordeler sig således: Miljøredegørelse 1 er en samlet og overordnet gennemgang af hele projektet. Miljøredegørelserne 2-10 omhandler hver sit geografiske område og er derfor opdelt i strækninger, og Miljøredegørelse 11 behandler støj og vibrationer for hele projektet. Miljøredegørelsen foreligger i høringsudgave. Høringsperioden er den 22. september til den 1. december Alle kan rette henvendelse til Trafikstyrelsen med indsigelser, ideer, spørgsmål og kommentarer. Efter høringsperioden bliver miljøredegørelserne redigeret og udgivet

5 7 Indledning i endelige udgaver. For mere information om offentlighedens inddragelse henvises der til Miljøredegørelse 1. For mere information om debatten i høringsperioden henvises der til Deltag i debatten sidst i denne miljøredegørelse. hele København-Ringsted projektet, begreber og relevant lovgivning, og de to løsninger sammenlignes. Miljøredegørelse 11 gennemgår påvirkningen af støj og vibrationer både generelt og strækning for strækning. Ved at læse Miljøredegørelse 1 og 11 sammen med miljøredegørelsen for den strækning, der vedkommer én, har læseren mulighed for at få et samlet overblik over projektet. Tekniske fagnotater Miljøredegørelserne er baseret på tekniske fagnotater, som er udarbejdet af Trafikstyrelsen og styrelsens tekniske rådgivere. Fagnotaterne er tilgængelige på Trafikstyrelsens hjemmeside i hele høringsperioden. Den videre proces Den forventede tidsplan for København-Ringsted projektet er Efterår 2008 Offentlig høring med borgermøder i perioden 22. september til 1. december. Miljøredegørelsen tager udgangspunkt i den del af strækningen, som er nærmest Københavns Hovedbanegård. Det betyder, at strækningsbeskrivelsen begynder øst for Kongstedvej i Kværkeby Stationsby og bevæger sig mod vest til Ringsted Station. Først beskrives jernbaneanlægget i grundløsningen. Grundløsningen er den billigste udformning af jernbanen, som samtidig lever op til lovgivningens krav. Herefter følger en beskrivelse af løsningsmuligheder, der på dele af strækningen adskiller sig fra grundløsningen, og som er dyrere end grundløsningen. Afvigelserne kan være i form af en ændret linjeføring, en anden konstruktion, bedre miljøbeskyttelse mv. Når høringsperioden er forbi, bliver alle henvendelser, der er fremkommet i perioden, behandlet af Trafikstyrelsen og eventuelt indarbejdet i de endelige udgaver af miljøredegørelserne under hensyn til de tekniske, økonomiske og miljømæssige rammer. Efter strækningsbeskrivelsen gennemgås påvirkninger af omgivelserne fordelt på temaer. Der er hovedsagelig tale om de påvirkninger, som har permanent karakter. De forhold, som kun vedrører anlægsperioden, beskrives i et særskilt afsnit. Forår 2009 Udgivelse af høringsnotat. Miljøredegørelsen afsluttes med et kort resumé fulgt af en opfordring til at deltage i debatten. Forår 2009 Udgivelse af endelige miljøredegørelser i maj Efterår 2009 Trafikstyrelsen fremsender beslutningsgrundlag for valg af løsning til transportministeren. For mere information om arealforhold og ekspropriationer henvises der til Trafikstyrelsens pjece Jernbanen og arealforhold. For mere information om støj henvises der til Trafikstyrelsens pjece Jernbaner og støj. Når Folketinget har vedtaget en anlægslov, overdrager Trafi kstyrelsen projektet til en anlægsmyndighed, der står for detailprojektering, udbud og anlægsarbejde. Trafikstyrelsen forventer, at der uanset valg af løsning vil gå omkring syv år fra den politiske beslutning, til det færdige anlæg står klar til brug. Læsevejledning Miljøredegørelse 10 omhandler alene forholdene på strækningen fra Kongstedvej i Kværkeby til Ringsted Station. Den redegør for det udbyggede baneanlægs påvirkning af miljøet både, når anlægget er taget i brug, og i den foregående anlægsfase. Miljøredegørelse 1 indeholder en samlet gennemgang af

6 8 Det fysiske anlæg Det fysiske anlæg Nybygningsløsningen og 5. sporsløsningen Mellem Kværkeby Stationsby og Ringsted Station placeres linjeføringen tæt på og syd for den eksisterende jernbane. Banen går gennem Ringsted Kommune. Denne miljøredegørelse omhandler anlæg af to nye spor på strækningen Kværkeby-Ringsted. I Nybygningsløsningen anlægges dobbeltspor på hele denne strækning. I 5. sporsløsningen er det en løsningsmulighed at bygge dobbeltspor på en del af strækningen, nemlig Adamshøj- Ringsted. Denne løsningsmulighed kan af kapacitetsmæssige grunde erstatte bygning af et vendesporsanlæg i Roskilde, hvis der samtidig træffes beslutning om også at udbygge Nordvestbanen med et ekstra spor Lejre-Vipperød. Anlægsbeskrivelsen og konsekvenserne for omgivelserne for de to sporanlæg er derfor næsten identiske. Forskellene består primært i, at Nybygningsløsningen er den længste og omfatter to udfletningsanlæg, hvor løsningsmuligheden kun omfatter et udfletningsanlæg. Dette afsnit beskriver først Nybygningsløsningen og dernæst 5. sporsløsningen. Herefter beskrives konsekvenserne for omgivelserne med udgangspunkt i Nybyg- ningsløsningen. Både Nybygningsløsningen og 5. sporsløsningen er beskrevet generelt i Miljøredegørelse 1. Nybygningsløsningen De to nye spor mellem Kværkeby Stationsby og Ringsted følger det eksisterende dobbeltspor i en afstand visse steder på op til 75 m. Banen etableres til en hastighed på 200 km/t. På strækningen krydser tre højspændingsledninger banen. Hvis afstanden mellem luftledninger og kørestrømsledninger viser sig at være for lille, hæves højspændingsledningerne, og hvis elmaster står i banens linjeføring, skal elmasterne flyttes. Herudover er der en række nedgravede ledninger mellem Østre Ringvej og Ringsted Station, som kan blive berørt af projektet. Kværkeby-Køgevej Fra Kongstedvej indtil mødet med de to eksisterende Linjeføring Roskilde København Kværkeby Kværkeby Køge Vestmotorvejen Ringsted Kværkeby Stationsby Adamshøj Østre Ringvej Ringsted Station Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane Station, eksisterende 0 1 km Miljøredegørelse for denne strækning

7 9 Det fysiske anlæg Kværkeby Stationsby Ringsted Køgevej Den nye bane Vestmotorvejen Eksisterende jernbane Kværkeby Den nye bane krydser i Nybygningsløsningen under Vestmotorvejen og anlægges parallelt med den eksisterende bane fra Kværkeby Stationsby. Den nye bane Banen anlægges i åben udgravning ved Kongsted Huse.

8 10 Det fysiske anlæg Den eksisterende bane Adamshøj Ringsted Køgevej Kværkeby Stationsby Vestmotorvejen Den nye bane anlægges syd for den eksisterende bane mellem Kværkerby Stationsby og Ringsted. spor anlægges de nye spor delvis i afgravning. De to nye spor føres hen langs de eksisterende spors sydlige side, og ved krydsning af Fjællebroløbet er de to nye spor omtrent parallelle med de eksisterende. Herfra løber de fire spor parvis to og to. dæmning ca. 2,5 m over det omkringliggende terræn. Vigersdal Å ligger rørlagt under Køgevej og banen, og smådyrspassagen krydser banen under en muret buebro. Passagen og det rør, som åen løber igennem, forlænges under den nye bane. Fjællebroløbet løber under den eksisterende bane i en muret buebro, der fungerer som faunapassage for større dyr. Henover broen anlægges banen på en dæmning ca. 6 m over det omkringliggende terræn. Passagen ombygges og udvides under den nye bane. Efter Fjællebroløbet krydser banen en forgrening af Fjællebroløbet. Dette vandløb er rørlagt under banen, som her ligger ca. 4,5 m over terræn. Under banen er der også en sti og en passage for mindre dyr gennem en muret buebro. Denne passage forlænges under den nye bane. Køgevej er en tosporet vej med cykel- og gangsti på begge sider. Den eksisterende bane krydser over Køgevej på en ældre jernbanebro. Da broen generelt er i dårlig stand, og det ikke er muligt at udvide den, så den bliver bred nok til fi re spor, erstattes den af to nye jernbanebroer. Køgevej-Adamshøjvej Umiddelbart vest for Køgevej krydser banen Vigersdal Å og en smådyrspassage. Banen anlægges her på en Herefter placeres banen under Bedstedvej, hvor den nuværende vejbro rives ned og erstattes af to nye broer. På strækningen etableres et udfletningsanlæg, hvor banerne tilsluttes med både Vestbanen mod Korsør og Sydbanen mod Næstved. I udfletningsanlægget krydser den eksisterende banes sydlige spor over og under med den nye banes nordlige spor på henholdsvis dæmning og rammebroer. Af de to inderste spor anlægges det nederste spor ved krydsningen i en dybde på op til 4 m under terræn. Det øverste spor anlægges ved krydningen op til 4 m over terræn, mens de to yderste spor anlægges i niveau med det omkringliggende terræn. Mellem de to krydsende spor bygges støttemure, og før og efter udfletningsanlægget anlægges de fire spor parvis to og to. Det første af strækningens to udfletningsanlæg etableres mellem Bedstedvej og Adamshøjvej. Efter sporskifteanlægget fortsætter banen under Adamshøjvej, hvor den nuværende vejbro rives ned og erstattes af to nye broer.

9 11 Det fysiske anlæg Udfletningsanlæg Køgevej omlagt Den nye bane Køgevej Det er en løsningsmulighed i forbindelse med Nybygningsløsningen at omlægge Køgevej i Kværkeby Stationsby og etablere en vejtunnel under banen med en frihøjde på 4,63 m. Adamshøjvej-Østre Ringvej Mellem Adamshøjvej og Østre Ringvej etableres et udfletningsanlæg. Ligesom det første anlægges det nederste spor op til 4 m under terræn, mens det øverste spor anlægges op til 4 m over terræn, og sammenfletningen mellem sporene er identisk. Banen passerer under Rønnedevej. Da sporene ligger tæt på vejbroens søjler, kan det blive nødvendigt at etablere en ny vejbro med en anden søjleplacering. Trafikstyrelsen undersøger fortsat mulighederne for at bevare broen. Samme situation gør sig gældende for vejbroen, som fører Næstvedvej over banen. Her opføres en ny vejbro med en ny søjleplacering. Østre Ringvej forbinder den østlige og sydlige del af Ringsted med Køgevej og Vestmotorvejen mod nord. Vejen krydser i dag banen under en jernbanebro. Den eksisterende bro udvides for de to nordlige spor, og der etableres en ny jernbanebro for de to sydlige spor. Østre Ringvej-Ringsted Station Ved Østre Ringvej føres det nordlige af de to nye spor over i det nye ca. 2 km lange overhalingsspor. Det blev vedtaget anlagt ved anlægslov i 2007 og er en del af KØR-projektet. På resten af strækningen frem til Ringsted Station omfatter København-Ringsted projektet derfor ikke anlægsarbejde på banens nordside. Det sydlige af de to nye spor fortsætter i banegraven på sydsiden af den eksisterende bane frem til Ringsted Station og kobles ti sporet til postterminalen. Trafikstyrelsen forventer ikke sporomlægninger eller andet anlægsarbejde vest for Ringsted Station. Løsningsmuligheden Omlægning af Køgevej i Kværkeby Stationsby Denne løsningsmulighed er et alternativ til at bygge to nye broer, hvor banen krydser henholdsvis Køgevej og Bedstedvej. I løsningsmuligheden omlægges Køgevej permanent over en strækning på i alt ca. 2 km syd om Kværkeby Stationsby, og vejen får en ny og længere passage under banen længere mod vest. Vejtunnelen under banen får en frihøjde på 4,63 m, så store lastbiler kan passere. Den eksisterende jernbanebro over Køgevej erstattes af en banedæmning med to stitunneler for fodgængere, cyklister og Vigersdal Å, som lægges fri. Desuden omlægges Bedstedvej permanent, og den eksisterende vejbro ved Bedstedvej nedlægges. Bedstedvej

10 12 Det fysiske anlæg Nye spor Rammebro Dæmning Eksisterende spor Model af en mulig udformning af et udfletningsanlæg med dæmning og rammebroer. Østre Ringvej Køgevej Ringsted Bedstedvej Eventuel ny omfartsvej Adamshøjvej Næstvedvej Øverst principskitse af Nybygningsløsningen med to udfletningsanlæg og mulighed for omfartsvej. Nederst principskitse af løsningsmulighed i 5. sporsløsningen. Østre Ringvej Køgevej Ringsted Bedstedvej Adamshøjvej Næstvedvej Nye spor Eksisterende bane Station, eksisterende Udfletningsanlæg Bro Eventuel ny omfartsvej m

11 13 Det fysiske anlæg Udfletningsanlæg Den nye bane Den eksisterende bane Østre Ringvej Ringsted Adamshøj Køgevej Ved Adamshøj bygges to nye broer over banen, og umiddelbart vest for anlægges et udfletningsanlæg. Eksisterende køreledningsanlæg føres i stedet mod nordøst, hvor den støder til den omlagte Køgevej. Der foreligger endnu ikke en beregning af de skønnede anlægsomkostninger for denne løsningsmulighed. 5. sporsløsningen Løsningsmuligheden To ekstra spor Adamshøj-Ringsted kan komme på tale i forbindelse med 5. sporsløsningen. De to nye spor udfl etter fra den eksisterende bane ca. 200 m vest for Bedstedvej. Herfra anlægges de nye spor på sydsiden af den eksisterende bane. Banen ligger godt gemt i landskabet, her ved Adamshøj. Fra denne position vil kun køreledningsmasterne være synlige. Foto viser eksisterende forhold. På resten af strækningen er løsningen identisk med Nybygningsløsningen. Broen ved Adamshøjvej rives ned og erstattes af to nye vejbroer. Mellem Adamshøjvej og Østre Ringvej etableres et udfl etningsanlæg. Den eksisterende jernbanebro over Østre Ringvej udvides for de to nordlige spor, mens der bygges en ny jernbanebro for de to sydlige spor. Vejbroen ved Rønnedevej bliver muligvis erstattet af en ny bro, og broen ved Næstvedvej bliver revet ned og erstattet af en ny vejbro. Vipperød skaffe den samme kapacitet som et vendesporsanlæg i Roskilde og dermed erstatte vendesporsanlægget. Udbygning af Nordvestbanen ligger uden for København-Ringsted projektet, og der er ikke truffet politisk beslutning herom. Der foreligger endnu ikke en beregning af de skønnede anlægsomkostninger for denne løsningsmulighed. De to nye spor på denne strækning kan med en samtidig udbygning af Nordvestbanen med et ekstra spor Lejre-

12 14 Kommune- og lokalplaner Kommune- og lokalplaner Allerede i dag er der reserveret arealer, så jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted kan udvides. Det er sket i Fingerplan 2007, HUR s regionplan 2005 og i kommune- og lokalplaner. Enkelte steder påvirker jernbanen dog den kommunale planlægning. Retningslinjerne i Fingerplan 2007 og i regionplanerne for det tidligere HUR og Vestsjællands Amt betyder, at der er reserveret arealer til en baneforbindelse mellem København og Ringsted via Roskilde eller Køge. I Miljøredegørelse 1 er bestemmelserne om planforhold herunder Fingerplanen og Regionplanen nærmere beskrevet. Nedenfor oplistes de kommunale planer, som baneprojektet påvirker. I grundløsningen såvel som i løsningsmulighed To ekstra spor Adamshøj-Ringsted påvirkes lokalplanen, fordi der inddrages et areal syd for banen. Dette areal er i begge løsninger ca. 30 m ved Østre Ringvej og ca. 10 m ved postterminalen. Det inddragede areal ligger langs lokalplanområdets nordlige grænse og umiddelbart op ad det eksisterende baneanlæg. Da området ikke benyttes til hverken vej, bebyggelse eller lignende, vurderes det, at lokalplanens formål ikke påvirkes væsentligt. Strækningen mellem Kværkeby og Ringsted ligger i Ringsted Kommune. Den kommunale planlægning I Ringsted Kommuneplan for har kommunen reserveret plads til ekstra spor omkring den nuværende jernbane. Den længste del af strækningen, der løber mellem Kværkeby og Østre Ringvej, ligger i det åbne land, hvor der ikke er lokalplanlagte områder. Den resterende del mellem Østre Ringvej og Ringsted Station ligger i Ringsted by med otte lokalplanlagte områder i umiddelbar nærhed af banen. Da den nye bane primært placeres på det eksisterende baneareal, får den kun konsekvenser for lokalplan nr Lokalplan 179 dækker et område, der afgrænses af jernbanen mod nord, Østre Ringvej mod øst og syd og af Balstrupvej og Dyssegårdsvej mod vest. Området er planlagt til erhvervsformål til virksomheder med behov for store grunde og adgang til hovedfærdselsårer. Lokalplan 179 dækker et område, der afgrænses af jernbanen mod nord, Østre Ringvej mod øst og syd og af Balstrupvej og Dyssegårdsvej mod vest. Området er planlagt til erhvervsformål til virksomheder med behov for store grunde og adgang til hovedfærdselsårer.

13 15 Arealbehov Arealbehov I København-Ringsted projektet må både offentlige og private ejendomsejere afgive arealer, hvor banen skal ligge. Nogle af disse arealer eksproprieres permanent, mens de arealer, der skal bruges til arbejdspladser og arbejdsveje, eksproprieres midlertidigt. Da de to nye spor mellem Kværkeby Stationsby og Ringsted Station følger den eksisterende jernbane, kommer en del af den nye bane til at ligge på arealer, der i forvejen er ejet af Banedanmark. Banedanmarks eget areal dækker imidlertid ikke hele det område, hvor de nye spor etableres. Derfor berører sporene en del ejendomme langs banen. I Miljøredegørelse 1 er bestemmelserne om arealforhold nærmere beskrevet. Permanente ekspropriationer Etableringen af de nye spor medfører, at en arealstribe langs den eksisterende jernbane eksproprieres perma- < Kort 3 Eksisterende spor Permanente ekspropriationer Kort 2 Nyt spor, grundløsning Forlods overtaget areal Bygning, der eksproprieres Inddragelse af Banedanmark areal eller er forlods overtaget Fredskov Midlertidige ekspropriationer Køgevej Køgevej Kongsted Vinkelstræde m < Kort 2 Kort 1 Vestmotorvejen Kongstedvej Kongstedvej Kongstedvej

14 16 Arealbehov nent. Fra Kongstedvej ved Kværkeby til Østre Ringvej i Ringsted består arealet primært af landbrugsjord syd for banen. Fra Østre Ringvej, hvor det nordlige spor føres over på nordsiden af den eksisterende bane, eksproprieres også et mindre areal nord for banen. På det sted, hvor strækningen begynder vest for Kongstedvej, eksproprieres et stort landbrugsareal syd for banen, hvor det ene nye spor føres over de eksisterende. Det nye baneanlæg inddrager Kongstedvej 5, 13 og 15, der alle i forvejen er forlodsovertaget. Bygningerne på Kongstedvej 13 og 15 rives ned. Mellem Kongstedvej 13 og 15 eksproprieres et hjørne af Kongstedvej, og vejen flyttes mod syd. Det medfører, at skråningsanlægget syd for vejen og et mindre areal fra en landbrugsejendom eksproprieres. < Kort 5 Adamshøjvej 35 < Kort m Gammel Bedstedvej Eksisterende spor Nyt spor, grundløsning Bygning, der eksproprieres Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer Forlods overtaget areal Inddragelse af Banedanmark areal Fredskov

15 17 Arealbehov Fra Kongstedvej 5 og ca. 250 m mod vest eksproprieres en ca. 20 m bred arealstribe langs med skellet til en landbrugsejendom. Fjællebroløbet bliver omlagt, hvilket medfører ekspropriation af ca. 300 m 2. Fra dette sted eksproprieres endnu en ca. 20 m bred arealstribe frem til Kværkeby Stationsvej 20. Fra Kværkeby Stationsvej frem til det sted, hvor banen krydser Køgevej, anlægges de nye spor hovedsageligt på Banedanmarks eget areal. Ved den nedlagte Kværkeby Station bliver den gamle stationsbygning, Kværkeby Stationsvej 17, revet ned. Ejendommen Køgevej 202 ekspropieres for at give plads til en ny bro over Køgevej. Det nye, sydlige spor løber meget tæt forbi det nærmeste hjørne af boligejendommen på Kværkeby Stationsvej 20, som derfor eksproprieres. Fra det sted, hvor banen krydser Køgevej og ca. 600 m Kort 4 Kort 3 Bedstedvej 6 Bedstedvej

16 18 Arealbehov mod vest eksproprieres en stribe landbrugsjord på m i bredden. Vigersdal Å omlægges, og der eksproprieres en ekstra 15 m bred arealstribe omkring åen. Det sydlige spor anlægges tæt på ejendommen på Bedstedvej 6, som derfor sandsynligvis må eksproprieres. Desuden eksproprieres Bedstedvej 16, da den nye bane placeres igennem beboelsesejendommen. I forbindelse med etableringen af to nye broer ved Bedstedvej bliver skråningsanlæggene langs nordsiden af Bedstedvej udvidet på begge sider af banen. Udvidelsen gør det nødvendigt at ekspropriere en smal arealstribe langs siderne af skråningerne. Fra Gammel Bedstedvej og ca m frem eksproprieres en m bred arealstribe med landbrugsjord. Herefter passerer sporene forbi Adamshøj Gods, hvor der inddrages et areal, der strækker sig 60 m i bredden. Jernbanens linjeføring går her igennem en aftægtsbygning, der tilhører Adamshøjvej 35, som fjernes. Mellem Adamshøjvej og Østre Ringvej inddrager banen en m bred stribe landbrugsjord. Ved Østre Ringvej eksproprieres en arealstribe på m i bredden på nordsiden og m på sydsiden af banen. Herefter inddrages der de næste ca. 450 m mod vest en smal stribe landbrugsjord på sydsiden af banen. Efter Østre Ringvej fortsætter det nordlige af de to nye spor på nordsiden af den eksisterende bane. Etableringen af dette spor medfører, at kolonihaven Hyacintvej 26A, der ejes af Ringsted Kommune, får permanent eksproprieret en arealstribe på ca. 2 m. Herefter og 400 m mod vest ligger dele af det nye jernbaneanlæg inden for Banedanmarks eget område. Området er dækket med fredskov. Derudover eksproprieres en arealstribe landbrugsjord på ca m på naboarealerne. Fra Øster Ringvej til Midtsjællands Postcenter eksproprieres et smalt arealstykke, som tilhører en erhvervsvirksomhed. Mellem Midtsjællands Postcenter og Næstvedvej etableres en støttemur langs sporets sydside. Støttemuren reducerer behovet for permanente ekspropriationer. På resten af strækningen frem til Ringsted Station ligger spor og støttemur på Banedanmarks egne arealer. 5. sporsløsningens løsningsmulighed To ekstra spor < Kort 6 Østre Ringvej

17 19 Arealbehov Bedstedvej-Ringsted De nye spor begynder deres udfletning fra den eksisterende jernbane ca. 200 m vest for Bedstedvej. Herfra er linjeføringen stort set identisk med Nybygningsløsningen. Løsningen medfører, at Adamshøjvej 35 eksproprieres. Midlertidige ekspropriationer På begge sider af det nye baneanlæg bliver der etableret arbejdsveje, der typisk er 10 m i bredden. Derudover placeres en række midlertidige arbejdspladser langs med banen. Generelt placeres arbejdsveje og arbejdspladser på landbrugsarealer. Når anlægsarbejdet er overstået, genetableres områderne så vidt muligt til deres oprindeligt formål og stand og leveres tilbage til ejerne. Arbejdsvejen langs banen krydser over Kongstedvej mellem Kongstedvej 13 og 15. Det medfører, at vejen midlertidigt eksproprieres og flyttes ud på et landbrugsområde mod syd. Mellem de to steder, hvor Fjællebroløbet krydser jernbanen, etableres to arbejdspladser. Der bliver adgang til områderne fra Kongstedvej. Kværkeby Stationsvej benyttes som adgangsvej til omkringliggende arbejdsveje og arbejdspladsarealer og skal deles med vejens almindelige brugere. Arbejdsvejen langs banen medfører, at en arealstribe på op til 4 m i bredden af Køgevej 202 og 205 midlertidigt eksproprieres. Derudover bliver adgangsvejen til Køgevej 22 eksproprieret midlertidigt, så vejen både fører til ejendommen og arbejdsområdet. Vest for Gammel Bedstedvej etableres et arbejdspladsareal nord for banen. Der bliver adgang til området fra Gammel Bedstedsvej og Adamshøjvej. Fra Adamshøjvej benyttes desuden en 300 m lang vej, som hører til Adamshøj Gods. Vejen bliver forstærket og udvidet. Ved Adamshøjvej bliver der i forbindelse med etableringen af det nye broanlæg over jernbanen placeret arbejdspladser på begge sider af jernbanen. Nord for jernbanen ligger arbejdsområdet nord for Adamshøjvej 33. Syd for jernbanen ligger arbejdspladsen på landbrugsjord syd- Eksisterende spor m Nyt spor, grundløsning Spor etableret i KØR-projektet Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer Inddragelse af Banedanmark areal Fredskov Kort 5

18 H.P. H 20 Arealbehov vest for krydsningen mellem Adamshøjvej og jernbanen. området fra Østre Ringvej via en midlertidig vej. I forbindelse med ombygning og udvidelse af skråningerne til Adamshøjvej eksproprieres skråningssiderne midlertidigt i en afstand af ca. 30 m fra skellet til jernbanen. Et mindre areal ejet af Banedanmark inddrages i forbindelse med etableringen af det nye broanlæg og en arbejdsvej. Der etableres en arbejdsplads på et areal med landbrugsjord, hvortil der bliver adgang fra Adamshøjvej og Østre Ringvej. Det er i den forbindelse nødvendigt at etablere en 10 m bred arbejdsvej parallelt med både Adamshøjvej og Østre Ringvej. 5. sporsløsningens løsningsmulighed To ekstra spor Bedstedvej-Ringsted De nye spor begynder deres udfletning fra den eksisterende jernbane ca. 200 m vest for Bedstedvej. Herfra er linjeføringen stort set identisk med Nybygningsløsningen, og omfanget af midlertidige ekspropriationer vil derfor være det samme. I forbindelse med udvidelse af Øster Ringvej etableres en arbejdsplads på nordsiden af jernbanen, vest for Øster Ringvej. Området ligger delvist på arealer, der eksproprieres permanent. På sydsiden af banen fra Østre Ringvej etableres en arbejdsplads ved Østre Ringvej. Der bliver adgang til < Kort 7 Søndergade Rønnedevej Mågevej Spurvevej Svalevej Nattergalevej Rørsangervej Mågevej Fuglebakken ellem Broerne Hyacintvej Haslevvej Baldstrupvej Egevej

Salbyvej, Ejby-Ringsted Station Miljøredegørelse hæfte 5

Salbyvej, Ejby-Ringsted Station Miljøredegørelse hæfte 5 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 Salbyvej, Ejby-Ringsted Station September 2009 København-Ringsted projektet Salbyvej, Ejby-Ringsted Station Forord Forord Jernbanen mellem

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet September 2008 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde Miljøredegørelse hæfte 2. København-Ringsted projektet. September 2009.

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde Miljøredegørelse hæfte 2. København-Ringsted projektet. September 2009. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde September 2009 København-Ringsted projektet Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget

Læs mere

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 København-Ringsted projektet September 2009 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Jernbanen mellem København og

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 28. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg i Roskilde.

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade. Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej

Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade. Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej Hansensvej 21 Kværkeby-Ringsted Station Arealbehov Kort 7 Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade Næstvedvej Mellem Broerne Næstvedvej Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej Eksisterende spor Nyt spor,

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. Avedøre Havnevej-Baldersbæk, Ishøj Miljøredegørelse 6 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. Avedøre Havnevej-Baldersbæk, Ishøj Miljøredegørelse 6 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark og dermed en central del

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase Debatoplæg til idéfase Marts 2010 2 Indhold Indhold Forord 3 4 Nedlæggelse af overkørsler 5 Skørping 6 Ellidshøj 7 Svenstrup 8 Miljømæssige konsekvenser 9 Miljøundersøgelse 9 Vejtrafik 9 Støj 9 Det videre

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

Arealbehov Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 4. juli 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen mellem Havbogårdsvej og Salbyvej. Det er

Læs mere

Støj og vibrationer Miljøredegørelse 11 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Køge.

Støj og vibrationer Miljøredegørelse 11 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Køge. Roskilde København Køge Ringsted Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Informationsmøde i KHIF Hallen tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00 Formålet med i aften At informere om de nye linjeføringsforslag. At fortælle om den videre proces. Dette

Læs mere

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Vordingborg 22.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Planforhold. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Planforhold - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 24. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 24. september 2013 Ditte Berg Nielsen

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Høringsudgave, oktober 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Oktober 2014 Udgivet

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Høringsnotat. - Idefasehøring

Høringsnotat. - Idefasehøring Høringsnotat - Idefasehøring Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Oktober 2012 OktoberDecember 2011 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-164-6

Læs mere

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT BANEBRANCHENS KONFERENCE 2011 OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT LED I FEMERN FORBINDELSEN JERNBANELANDANLÆG NORD, RINGSTED - OREHOVED DIREKTØR TONNI CHRISTIANSEN RAMBØLL BANE AFDELINGSLEDER HELLE MATHIASSEN

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde på Solbjerg Skole Torsdag den 25. juni 2015 Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde i Grumstrup forsamlingshus Onsdag den 24. juni 2015 Dagens program Kl. 19.00

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbæk, Ishøj Miljøredegørelse hæfte 3. København-Ringsted projektet. September Roskilde. København. Køge.

Ny Ellebjerg Station-Baldersbæk, Ishøj Miljøredegørelse hæfte 3. København-Ringsted projektet. September Roskilde. København. Køge. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 Ny Ellebjerg Station-Baldersbæk, Ishøj September 2009 København-Ringsted projektet Ny Ellebjerg Station-Baldersbæk, Ishøj Forord Forord Jernbanen

Læs mere

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Næstved 23.02.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Lovforslag 152 Ombygning af Ringsted station 1. behandling den 25. marts Ole Lund Jensen, Holstebro / Thomas Albøg Olsen, Ringsted

Lovforslag 152 Ombygning af Ringsted station 1. behandling den 25. marts Ole Lund Jensen, Holstebro / Thomas Albøg Olsen, Ringsted Transportudvalget 2013-14 L 152 Bilag 13 Offentligt Lovforslag 152 Ombygning af Ringsted station 1. behandling den 25. marts 2014 1 1 Ole Lund Jensen, Holstebro / Thomas Albøg Olsen, Ringsted 1 1. Løsningen

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Aarhus Kommune Borgermøde på Møllevangsskolen, 11. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde Affald og materialeforbrug, Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde København-Ringsted projektet 17. juni 2008 3 Affald og materialeforbrug, Forord Forord

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde Affald og materialeforbrug, Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde 17. juni 2008 København-Ringsted projektet 3 Affald og materialeforbrug, Indhold Indhold

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Kulturhistoriske interesser Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Kulturhistoriske interesser Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Kulturhistoriske interesser 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 9. juni 2008 3 Kulturhistoriske interesser Forord Forord Dette fagnotat omhandler kulturhistoriske interesser for 5. sporsløsningen

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 18. august i Odense Karsten Kirk Larsen/ Leif Hald Pedersen Dagsorden 19.00-19.10 Velkomst og indledning Borgmester Anker Boye og afdelingsleder Karsten

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Randers Kommune Borgermøde i Assentoft Hallerne, 10. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale

Læs mere

Kulturhistoriske og rekreative interesser. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Kulturhistoriske og rekreative interesser. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Kulturhistoriske og rekreative interesser - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 24. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 24. september

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Udførelsesplanlægning Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Udførelsesplanlægning Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Udførelsesplanlægning Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 26. august 2009 3 Udførelsesplanlægning Indhold Forord Dette notat omhandler udførelsesplanlægning for Nybygningsløsningen. Det er

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Orehoved-Holeby Miljøredegørelse, hæfte 3 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Kort beskrivelse af projekt S-tog til Roskilde. S-tog til Roskilde

Kort beskrivelse af projekt S-tog til Roskilde. S-tog til Roskilde Kort beskrivelse af projekt S-tog til Roskilde S-tog til Roskilde PENDLERTRAFIK SKAL FORBEDRES Togbetjeningen mellem København og Roskilde skal forbedres bl.a. til gavn for de mange pendlere, som dagligt

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Aalborg Kommune & Rebild Kommune Borgermøde i Gigantium, 31. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Favrskov Kommune Borgermøde i Hadsten Hallen, 2. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Sammenligningsnotat. Udfletning og hastighedsopgradering ved Ringsted

Sammenligningsnotat. Udfletning og hastighedsopgradering ved Ringsted Sammenligningsnotat Udfletning og hastighedsopgradering ved Ringsted Forord Med Trafikaftalen af 24. juni 2014 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Udbygning af NordVestBanen. Danske projekter 11. maj 2011

Udbygning af NordVestBanen. Danske projekter 11. maj 2011 Udbygning af NordVestBanen Danske projekter 11. maj 2011 Martin Lose, Banedanmark Indhold Anlæg & Fornyelse Baggrund Succeskriterier Fysikken Økonomi Tidsplan Hovedudfordringer Anlæg & Fornyelse Områdechef

Læs mere

Notat vedrørende udfletningsanlæg ved Ringsted

Notat vedrørende udfletningsanlæg ved Ringsted Transportudvalget 2013-14 L 152 endeligt svar på spørgsmål 21 Offentligt Notat 04.05.2014 Notat vedrørende udfletningsanlæg ved Ringsted Der skal etableres en niveaufri skæring på Ringsted station, således

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 2. december 2014 i Vissenbjerg Dagsorden for mødet kl. 19-21 Velkomst og indledning Borgmester Søren Steen Andersen,, Assens Kommune Borgmester Anker Boye,

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 L 152 endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 L 152 endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Transportudvalget 2013-14 L 152 endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Notat: Sammenligning af alternativer i relation til L152 20.05.14 Vurdering af anlægspriser kan ikke bygge alene på overordnede

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003 Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge TØF konference d. 2.oktober 2003 Først lidt om Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen er: statens jernbanemyndighed indenfor regulering, planlægning, sikkerhed og trafikal

Læs mere