Effektiv brug af usability testing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv brug af usability testing"

Transkript

1 , Usability testing er en kendt og efterprøvet metode til vurdering af brugbarheden af et produkt og den kan finde anvendelse i mange forskellige situationer og på forskellige tidspunkter i et projektforløb. Formålet med en usability test er altid at finde stærke og svage sider ved brugerinterfacet af et produkt. I denne artikel diskuterer vi, hvordan usability testing anvendes i udviklingsprojekter så man får det største udbytte af testen i forhold til det produkt, der søges udviklet. 2003, Side 1/12

2 Hvad er Usability Testing? Usabilty testing har ikke noget udbredt ord på dansk, derfor bruger vi det engelske ord. Ind imellem ser man ordet brugertest anvendt, men et bedre ord er nok brugbarhedsprøve 1. For det handler ikke om at afprøve brugerne; det handler om at afprøve, hvor brugbart produktet er. Man tester altså samspillet mellem produktet og de mennesker, der skal anvende det, og de situationer, hvori det skal anvendes. Dermed spiller produktets brugergrænseflade, brugerinterfacet, en betydelig rolle i usability tests. Brugbarhed af et produkt er flere ting: 1. Hvor godt kan brugeren lide at bruge det? Den subjektive opfattelse. Herunder falder æstetiske kvaliteter. 2. Hvor effektivt er det at bruge? Her arbejder man med direkte målelige størrelser, ofte i sammenligning med andre tilsvarende eller substituerende produkter. 3. Hvor let er det at lære at bruge? Man taler om indlæringskurvens stejlhed. Med en flad kurve kommer brugeren til at bruge lang tid på at nå en høj effektivitet, med en stejl går det hurtigt. 4. Hvor godt egner produktet sig til at løse de problemer som det var tiltænkt? Den overordnede anvendelighe. 5. Hvor let det er at huske, hvordan man bruger produktet? 6. Hvor mange fejl brugerne begår med produktet? Der findes forskellige metoder til at usability teste. Det vi i hovedsagen vil beskæftige os med i denne artikel er det, der hedder tænke-højt-metoden. Metoden er udmærket beskrevet i flere bøger og artikler, se side 12. Men vores diskussioner og anvisninger har relevans for mange andre former for brugsundersøgelser. Tænke-højt-metooden går ud på, at man får brugeren til at fortælle om, hvad han tænker, oplever og gør mens han udfører en opgave med produktet. I en typisk test efter metoden deltager seks repræsentative brugere én efter én, og man får som resultat af testen en liste over stærke og svage sider ved brugbarheden af ens produkt. De svage sider, problemerne, er inddelt i tre grader: Katastrofer, hvor brugeren må give op undervejs i opgaven (der er selvfølgelig én, der hjælper ham videre i så fald), alvorlige fejl, hvor han spilder lang tid på at løse et problem, og mindre fejl, hvor brugeren forsøger at gøre noget på en ikke-tiltænkt måde, men ret hurtigt finder den rigtige måde. Man laver tænke-højt-forsøg med en facilitator, der er specialist i metoden. Hans rolle er at stille opgaverne, tage notater, spørge brugeren hvis han glemmer at tænke højt. Det er også facilitatoren, der hjælper hvis brugeren kører helt fast. Ofte er der også udviklere med til forsøget, men det er vigtigt at de forholder sig helt tavse under seancen (hvis de kan, ellers må de gå). Facilitator, bruger og udviklere sidder normalt i samme rum og der er en rar, uformel atmosfære. Man bruger somme tider video og skærmoptager (der optager det, der sker på skærmen) til at dokumentere et forløb. 1 I denne artikel anvendes ordene usability, brugbarhed og brugervenlighed om det samme, nemlig hvor godt (i bredest mulige forstand) samspillet mellem bruger og apparat eller program er. Usability er det internationalt anderkendte udtryk for dette, mens der på dansk benyttes brugervenlighed (der i virkeligheden henviser til en særlig form for usability ) og inden for de seneste år brugbarhed, der ikke er det samme som anvendelighed. 2003, Side 2/12

3 En anden måde at teste på foregår i et laboratorium. Her er man mere opmærksom på omgivelsernes påvirkninger og søger at eliminere disse. Man anbringer brugeren alene i et rum, hvor der på den ene væg er et gennemsigtigt spejl. Bag spejlet sidder testlederen. Han kan kommunikere med brugeren gennem et samtaleanlæg, men ellers bliver brugeren bedt om at klare sig selv. Man sætter video på så man kan dokumentere. Laboratoriemetoden kan give meget præcise og målbare resultater. Microsoft har for eksempel anvendt den på meget videnskabelig vis til at opbygge en viden, der gør dem istand til kontekstfrit at vurdere brugbarheden af et ikon. En tredie måde at teste på foregår i virkeligheden, og er meget nyttig hvis man har at gøre med et produkt, der er stærkt afhængigt af det omgivne miljø. For eksempel en mobiltelefon eller en radiatortermostat. Ingen af disse to produkter har megen værdi uden for deres miljø, så vil man afprøve dem må man stille opgaven til virkelige brugere i virkelige situationer og anvende video til at dokumentere forløbet med. Vi har nævnt, at usability testing kan foregå på et færdigt produkt. Det kan også foregå på et produkt, der ikke er færdigt, eller på en model eller prototype af et produkt. For eksempel er det ganske almindeligt at afprøve brugbarheden af et brugerinterface, der kun findes som håndtegnede skærmbilleder. Dét kan man gøre før der er skrevet en eneste linjes kode. Usability testing med sådanne papir-prototyper har yderligere den fordel, at de er billige og hurtige at foretage. Dermed har man basis for at foretage den ofte, og således få adgang til opdaterede resultater. Ofte er det en god ide at lave flere mindre tests i stedet for få store og tids- og ressourcemæssigt kostbare tests. Man kan naturligvis også bygge en simulator af det virkelige produkt. Med teknisk komplicerede produkter kan det være en interessant mulighed, for dermed kan man nå at afprøve et brugerinterface mens der endnu er tid til at ændre på det. Hvornår man tester afhænger af, hvordan man ønsker at anvende resultatet af testen. Det kan umiddelbart være en særdeles nedslående oplevelse for alle parter at gennemføre en usability test på et tidspunkt, hvor mulighederne for at gøre noget ved problemerne er meget små. Også selvom resultaterne fra usability testen sagtens kan have stor værdi for den fremtidige planlægning, f.eks. i forbindelse med fremtidige versioner af produktet. Dette, og andre udfordringer ved usability testing er emnet for de følgende afsnit. 2003, Side 3/12

4 Hvordan får en usability test effekt? I et kommercielt udviklingsprojekt vil man vurdere brugbarheden for at denne vurdering kan få effekt på de færdige produkt. Ligesom man i øvrigt tilstræber med enhver anden aktivitet i et udviklingsprojekt. En test alene giver i sagens natur ingen direkte forbedringer, men der er flere muligheder for indirekte forbedringer: 1. En test fastslår problemer og gode egenskaber. Det kan stoppe mange af de ikke-konstruktive diskussioner, der alt for ofte opleves om brugervenlighed. Det er et emne som alle synes at have en mening om, så det er særlig populært at diskutere, og det er svært ved at opnå en konsensus uden fakta. Testen giver dokumentation og gør det muligt for udviklerne at forholde sig til virkeligheden. Dermed bliver man i stand til at træffe bedre og hurtigere beslutninger, ligesom man spilder mindre tid, og det giver erfaringsmæssigt en særdeles positiv indflydelse på resultatet. 2. En test kan afsløre problemer. Usability testen afslører næsten altid problemer som man ikke kendte til før. Ved at løse disse problemer opnår man en forbedring som man ikke kunne have opnået uden testen. 3. Problemer gradinddeles. På baggrund af usability testen gradinddeler man de fundne problemer, og det giver projektlederen et værktøj til at prioritere udviklingsopgaver. Prioritering er et af de vigtigste elementer i effektiv projektledelse. Med en usability tests resultat i hånden er det nemmere at projektlede et brugerinterfaceprojekt. 2003, Side 4/12

5 Tilrettelæggelse af usability testing Inden vi går igang med at diskutere, hvordan man bedst planlægger og tilrettelægger aktiviteterne med usability testing i et projektforløb, er det på sin plads at sammenligne med en anden form for test, der foregår i de allerfleste udviklingsprojekter: System- eller funktionstesten. Funktionstest udføres normalt på det færdige produkt og for at fange alvorlige fejl inden aflevering. De fleste virksomheder forsøger på mange forskellige måder at designe deres software så fejl undgås, men erfaringen tilsiger, at det er umuligt at lave software uden fejl, hvorfor det altid er nødvendigt at afprøve det færdige produkt og rette så mange fejl som muligt. Man kan usability teste efter et lignende princip: 1. I designfasen udvikles produktet så betjeningsfladen bliver logisk og nem at bruge. 2. Når produktet er færdigt, usability testes for at eliminere så mange uhensigtsmæssigheder som muligt. Tankegangen fungerer dog ikke så godt som for funktionstesten, fordi emnet for test er væsensforskelligt i usability testing og funktionstest: Funktionstesten afprøver en matematisk model opbygget af mennesker. Mennesker kan ikke overskue alle sammenhænge i en sådan model, hvorfor de generaliserer og laver fejl når de opbygger modellen. Usability test, derimod, afprøver et samspil mellem mennesker og produktet. Mennesker er organiske, og i matematisk henseende uforudsigelige 2, men de følger nogle indlærte og medfødte mønstre, der gør at man ofte med rimelig sikkerhed kan udtale sig om hvordan de vil agere. Der er dog tre problemer: 1. Man kan ikke kende mønstrene fuldt ud; hvert individ agerer selvstændigt. 2. Menneskers handlinger påvirkes af det miljø, hvori handlingerne foregår. 3. I tillæg hertil påvirkes menneskers handlinger stærkt af deres forventninger til virkeligheden ikke kun af virkeligheden i sig selv. Og man kan ikke kende forventningerne fuldt ud. Særligt det tredje punkt overses ofte. Man kan tro at man er på Herrens mark. Det er man nu ikke, for i praksis kan man udmærket generalisere og forudse menneskers handlinger med god sandsynlighed. Det kræver blot erfaring og konkret viden inden for et bestemt domæne. Denne viden kan man opbygge med en test. Det er vores erfaring, at usability testing er en udmærket metode til at lære om brugersamspil i det domæne, hvori man opererer med et specifikt produkt. Men for at den tilegnede viden kan have størst mulig indflydelse på det færdige produkt, er det nødvendigt at den opnås så tidligt som muligt i et projekt. 2 Den Tjekkiske matematiker Gödel førte i 1930erne bevis for, at matematikere ikke beregner sig frem til beviser for matematiske udsagn. Man kan ud fra Gödels Teorem argumentere for, at menneskers bevidsthed i almindelighed ikke er beregnende, så med matematik er det umuligt at forudse deres handlinger. 2003, Side 5/12

6 Dermed når man altså til det paradoksale, at man skal teste før produktet er færdigt. Jo tidligere, jo bedre. Som tidligere berørt kan man gøre det på flere måder: 1. Ved at teste på en tidligere udgave af produktet. 2. Ved at teste på en prototype eller model af produktet. Når man tester på en tidligere udgave af et produkt, kommer man sædvanligvis ud for at der er ting man som udvikler ved vil blive lavet om i næste udgave. Usability testeren tilrettelægger så sin test så der ikke fokuseres på disse områder. Når man tester på en model eller prototype, er der (som tidligere nævnt) forskellige udformninger, man kan vælge. En prototype på et grafisk brugerinterface (GUI) kan udgøres af en stak af papirark, hvor hvert ark afspejler en tilstand i brugerinterfacet. En bruger betjener brugerinterfacet ved at fortælle facilitatoren, hvad brugeren gør, hvorefter facilitatoren viser en ny side, der afspejler den nye tilstand. Dette kaldes en papir prototype. Hen over prototypen kan bruger, facilitator og udviklere få en god snak om, hvad der er forståeligt, og hvad der ikke er. Prototypen kan også være udformet elektronisk, for eksempel i PowerPoint eller lign. Ja, prototypen af et apparat kan endda udvikles så kommunikationen mellem den og en bagvedliggende styre-pc er trådløs (f.eks. med Bluetooth) det kan laves så brugeren slet ikke behøver at vide at apparatet ikke er færdigt 3. Endelig kan det være meget virkningsfuldt at bruge helt simple modeller til fysiske betjeningsflader. F.eks. en enkel mock-up i udskåret skumplast. Hvad man vælger at gøre afhænger af situationen: Hvis man udvikler et GUI eller Internet-brugerinterface vil man ofte vælge papirprototyper. Hvis man udvikler en fysisk betjeningsflade vil man vælge en mock-up med fuldstændig eller delvis funktionalitet implementeret i en standard-pc. Vi har dårlige erfaringer med at modellere fysiske brugerflader virtuelt, altså f.eks. med pc-software på en skærm, hvis det er samspillet med brugeren, man ønsker at vurdere. Det er sandsynligt at virtual reality teknologi gør dette bedre i fremtiden, men som situationen er i dag, står resultatet ikke mål med besværet, ja kan endda give helt forkerte resultater. 3 Dette er f.eks. udnyttet af en større mobiltelefonproducent til på en udstilling at demonstrere mulighederne med ny teknologi. Gæsterne kunne afprøve en meget avanceret platform, der i virkeligheden blot var en tom skal med knapper, display og Bluetooth element. Under udstillingsdisken lå en pc, der var tilsluttet Internet, og det var i virkeligheden dén, man brugte når man surfede på det nye apparat. Folk var meget imponerede. Her var det markedsføring der ønskedes, men det kunne lige så godt have været afprøvning af brugerinterfacet. 2003, Side 6/12

7 Test med et udgangspunkt Problemer, som man finder i en usability test, er nemme at omsætte til arbejde med at finde løsninger. Det bliver ekstra interessant, hvis man kan benytte resultatet af en usability test til at give tilstrækkelige oplysninger til udviklerne, således at de simpelthen kan løse problemerne ved at eliminere dem. Man bør opstille nogle udgangsteser som testen be- eller afkræfter. For eksempel kan man mene at brugerne vil have nemt ved at forstå en bestemt problemstilling. Med en sådan udgangstese kan man tilrettelægge testen således, at problemstillingen præsenteres for brugeren på forskellige måder, og tesen dermed be- eller afkræftes. Et konkret eksempel på en tese: Man antager, at brugerne kan vælge rigtigt når de ønsker at slette et ellement i et GUI, og de præsenteres for en dialogboks med svarmulighederne Ja og Nej og teksten Er du sikker? Der er eksempler i den virkelige verden på at brugerne bare klikker igennem (altså trykker på Ja -knappen uden at tænke sig om), og først opdager deres fejl når det er for sent, men det kan være en enkel teknisk løsning på undo -problematikken, og det er ikke sikkert at brugerne har problemet i den aktuelle situation. I en test kan man indbygge den nævnte dialog i forskellige realistiske situationer, og dermed få et helt klart svar på om tesen holder eller ej i det særlige domæne som produktet befinder sig i. En dygtig usability test specialist vil lede efter sådanne fakta i en test, også selvom de ikke var formuleret som teser på forhånd. En specialist vil også kunne bidrage med formulerede teser, ligesom hans erfaring vil kunne hjælpe ham med at styre testens forløb derhen, hvor den giver bedst mening i relation til domænet. 2003, Side 7/12

8 Operationalisering af resultatet Afgørende for at en usability test får indflydelse på det færdige produkt er at resultatet af testen operationaliseres, altså opstilles på en måde så det kan anvendes i det praktiske udviklingsforløb. Rapporteringen er afgørende her, og den skal ske til alle interessenter, men ikke nødvendigvis på samme måde. Vi vil i dette afsnit diskutere interessenterne og formen. Deltagere i udviklingsprojektet Nedenstående er en liste over deltagere, der typisk delagtiggøres i resultaterne af en usability test: Projektledelse Interfacedesignere, herunder grafikere og tekniske skribenter Softwareudviklere Produkttestere Supportere Ledelse Evt. salg og marketing Projektledelsen har behov for at få indsigt i resultatet af testen, idet det er dem, der skal prioritere forskellige aktiviteter mod hinanden. Derfor er det også vigtigt, at de får et værktøj til at foretage denne prioritering, hvilket består af en vurdering af effekten af problemet for det færdige produkt. Omkostningerne bør man også vurdere, f.eks. ved at bringe udviklere og interfacedesignerne sammen, så det optimale forhold mellem resultat og midler kan opnås. Det er oplagt at de, der udformer brugerinterfacet, har behov for at få viden om resultaterne af en usability test, ligesom det efter det vi har præsenteret indtil nu bør være oplagt, at også softwareudviklere har et vist behov for at få indsigt i resultaterne 4. Mindre oplagt synes det måske at produkttesterne skal have oplysningerne. Her tænker vi på de personer, der udfører funktions- og systemtest på det færdige produkt. Vores erfaring er at testerne har mulighed for at fange fejl ganske hurtigt, hvis de lærer om resultaterne af usability testen. De er nemlig dygtige til at fange konsistensfejl og har i det hele taget et større helhedssyn på produktet end udviklerne ofte har. Supportere kan have stor værdi af viden om problemer, idet de kan bruge det til at tilpasse deres supportydelser. Desuden kan det give dem en forventning om, hvor det er de skal sætte ind i deres rådgivning. Ledelsen bør være selvskrevet til i det mindste at modtage et resume af resultatet, der angiver om udviklingsprojektet synes at være på rette vej, eller om der er behov for større justeringer for at undgå eventuelle katastrofer på markedet. Som usability tester opnår man ofte en fornemmelse af, hvilken vej et udviklingsprojekt går, og hvis testen viser at det er i en meget uheldig retning, så er det ledelsens ansvar at styre projektet i den rigtige retning. Og til det har ledelsen behov for rationel argumentation og fakta, som det man kan skaffe sig gennem en usability test. 4 I nogle virksomheder er det softwareudviklerne, der designer brugerinterfacet, i så fald er der ingen undskyldning for at forholde dem oplysninger om testresultaterne. 2003, Side 8/12

9 Salgs- og marketingafdelinger kan have stor glæde af et resume af resultaterne. Eksempelvis hvis resultaterne indikerer et match eller mismatch mellem markedsføringen af produktet og det konkrete produkt, eller hvis resultaterne kan hjælpe salgsog marketingfolk i felten til at give bedre oplysninger omkring den konkrete brug af produktet. Rapporteringens form Den traditionelle usability test rapport er et dokument på ca 20 sider. Dokumentet indeholder følgende afsnit: 1. Sammendrag. 2. Positivliste: En liste over brugerinterfacemæssige styrker ved produktet. 3. Definition af problemklassifikationer. 4. Liste over problemer: De alvorligste først. For hvert enkelt problem en beskrivelse af problemet, en beskrivelse af brugernes reaktioner og handlinger, samt en række forslag til afhjælpning af problemet. 5. Konklusion over brugerinterfacets tilstand. Dertil kommer bilag med spørgeskemaer og afskrifter fra testenes forløb. Eventuelt videodokumentation. En mere moderne form er et intranetsted, hvor der kan linkes ind i fejlrapporter eller projektaktiviteter, hvor man direkte kan følge arbejdet med hver enkelt fundne problem. Endelig hører der en præsentation af resultaterne med. Særligt i præsentationen er det vigtigt at bevare den gode stemning. Det kan nemt blive til en særdeles mavesur oplevelse at gå igennem 20 til 40 fejl og uhensigtsmæssigheder i et brugerinterface, ikke mindst hvis man er tæt på at produktet er færdigt. Tilhørererne har det med at spørge sig selv og hinanden: Hvis skyld var det nu det var, at det blev så dårligt som det blev? Svaret på dét spørgsmål kan man ikke bruge til noget, hvis det kun er det bedst mulige resultat man holder for øje: Så er det kun interessant, hvordan man kommer videre. Den bedste måde at undgå den slags spørgsmål på, er at give en positiv stemning og at fremhæve de positive sider ved produktet. Det kan særligt lade sig gøre i de tilfælde, hvor man på forhånd har anført nogle mål for menneske-maskin-samspille, for så er det nemt at kigge efter disse mål i testen, og anføre i hvor stor grad de er opfyldt, hvilket altid kan gøres positivt. Som specialist må man ransage sig og gøre op med sig selv at uanset de nok så negative resultater en test må vise, så kan kunden ikke bruge mavesure kommentarer til ret meget. Så dem må man holde for sig selv. Eller skrive i en lille sort bog inden man går til møde. 2003, Side 9/12

10 Hvornår skal man ikke usability teste? VI har været lidt inde på dette område ovenfor. Blandt andet har vi nævnt at det kan være unyttigt at teste, hvis man har et færdigt produkt og ikke har mulighed for at ændre på det efter testen. Men der er andre situationer, hvor det ikke altid kan betale sig at afprøve brugbarhed. Hvis produktet er færdigt og man alligevel ikke kan ændre noget. Vær dog opmærksom på, at resultaterne fra en usability test kan være af stor værdi for f.eks. fremtidige versioner af produktet, selvom det ikke er muligt at ændre ved en eksisterende version. Hvis man kun eller overvejende er interesseret i brugernes subjektive holdning. Så er det langt bedre et interviewe brugerne om, hvad de synes er fedt. En fokusgruppe kan her være et oplagt valg. Eller hvis det er børn: Lave kulturstudier, der giver værdifulde oplysninger om, hvad der virker og hvad der ikke virker i børnenes leg. Hvis man er en lille udviklingsgruppe og udvikler til sig selv. Det kræver dog at man er i stand til at sondre mellem sin egen fascination af teknikken (som man jo har og skal have som udvikler), og produktets effekt på ens liv. Hvor det går godt forekommer der dog en form for usability test i disse miljøer ved at udviklerne prøver løsninger af på sig selv, og itererer indtil de har fundet noget godt. Her finder vi produkter fra nogle af verdens bedste bedste designere, og nogle af de bedste open-source programmer. Hvor det går skidt ender man med at blive styret af teknikken, og i denne ende finder vi nogle af de værste open-source programmer. Hvis udviklingsafdeligen lever på en drøm og man ikke nænner at afsløre virkeligheden for dem. Så skal man nok finde et andet sted at begå sig. 2003, Side 10/12

11 Konklusion Vi har i denne artikel beskrevet essensen i den måde vi mener man skal benytte usability testing i et udviklingsforløb for at opnå den maksimalt positive effekt på resultatet: Atlså det færdige produkt. Metoder til usability testing er et særdeles interessant emne, som der forskes meget i. Vi har kort beskrevet forskellige metoder, men vælger her at pege på, at det vigtigste er, at man som forretningsorienteret virksomhedsleder er i stand til at vælge den rette måde at teste på. Og ikke mindst den rette måde at bruge resultateterne på, afhængig af situationen. Bedømt ud fra lærebøgerne om usability testing kan man godt få den fornemmelse at metoderne i sig selv er værdifulde. Det mener vi ikke de er, som al anden teknologi er de værdiløse indtil de bruges til at skabe værdi i form af et bedre produkt. Sammenfattet kan man sige at det er vores holdning at man skal: Teste tidligt for at have de største muligheder for at benytte resultatet Lave små og billige tests i stedet for store og kostbare Være bevidst om, hvad man forventer at se inden man tester (opstille teser) Udnytte resultaterne til at lave retningslinjer, der gælder indenfor éns domæne Udnytte resultaterne til at lave et bedre produkt 2003, Side 11/12

12 Referencer [1] Rolf Molich et al: Advanced Usability Testing Methodologies. Præsenteres ved jævnlige seminarer over hele verden. [2] Jeffrey Rubin: Handbook of Usability Testing. John Wiley & Sons, [3] J. S. Dumas, J. C. Redish: A Practical Guide to Usability Testing. Intellect Books, [4] B. Shneiderman: Designing the User Interface. Addision Wesley, Forfatterne er tilknyttet ASYM som associeret specialist i roller som technical writer, grafisk designer og interaction designer, hvilket han har mere end 5 års erfaring i. Han har en Honours Degree in Library & Information Studies fra Leeds Metropolitan University, samt er efteruddannet i interaction design og usability. Han har stor erfaring i den praktiske anvendelse af usability testing. er civilingeniør og direktør i ASYM APS. Han har mere end 8 års erfaring i udvikling af brugerinterfaces i roller som udvikler, designer, usability specialist og projektleder. Han nærer et ønske om at tilrettelægge udviklingsaktiviteterne i brugerinterfaceudvikling på en sådan måde, at de giver direkte og målbare resultater for produktet. 2003, Side 12/12

Brugervenligt webdesign

Brugervenligt webdesign Brugervenligt webdesign 2. udgave Af Rolf Molich 3 Brugervenligt webdesign 2. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003 Ingeniøren bøger, Ingeniøren A/S Forlagsredaktion: Peter Bjerre Rosa og Peter Græbe Omslag:

Læs mere

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 Inddrag brugerne i udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 1 Inddrag brugerne i udviklingsfasen - Om Snitker & Co. - Brugerundersøgelse

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Standard for test af brugervenlighed - Høringsudgave

Standard for test af brugervenlighed - Høringsudgave Indledning Dette dokument indeholder en processtandard for test af brugervenlighed af offentlige websteder. Formålet med denne standard er at: - Udbrede kendskabet til og brugen af brugervenlighedstest

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Mathias Turac 01-12-2008

Mathias Turac 01-12-2008 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Eksponentiel Tværfagligt tema Matematik og informationsteknologi Mathias Turac 01-12-2008 Indhold 1.Opgaveanalyse... 3 1.1.indledning... 3 1.2.De konkrete krav til opgaven...

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Syv grunde til at vælge ibinder

Syv grunde til at vælge ibinder Syv grunde til at vælge ibinder 1. Nemt at anvende - kræver ingen forkundskaber 2. Let at beregne driftsomkostningerne 3. Fungerer i ethvert IT-miljøkræver blot en webbrowser 4. Udviklet af mennesker til

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Arbejdsrum i ElevIntra

Arbejdsrum i ElevIntra Arbejdsrum i ElevIntra En stærk mulighed Version: Januar 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Dette materiale...4 De mange muligheder...5 Drejebog for kurset...6 Opret dit første arbejdsrum

Læs mere

Nordsjællands Landskabsservice

Nordsjællands Landskabsservice Nordsjællands Landskabsservice Bekræftelse på udvikling af Typo3 hjemmeside med Ekstranet Dato: 22. Januar 2009 Udarbejdet af Bo Nørgaard, Projektleder Scan Designs A/S Esromgade 15 2200 Kbh. N CVR-nr.:

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

MOD og meget mere. Kom godt fra start Fokus på din salgsindsats

MOD og meget mere. Kom godt fra start Fokus på din salgsindsats mer-indtjening muligheder målsætninger mottoer målbar markedsføring MENING mindset målrettethed markedet morskab målgrupper medarbejdere mennesker mere fritid MOD og meget mere Kom godt fra start Fokus

Læs mere

G R A F I S K D E S I G N L O G O

G R A F I S K D E S I G N L O G O GRAFISK DESIGN LOGO Andreas Ernst Tørnqvist / Grafisk Design Opgavebeskrivelse Jeg fik stillet opgaven at designe en iden ti tet til min vens nye It-support firma. Opgaven var fri, der var ingen krav,

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Litteratursøgning Trin for trin

Litteratursøgning Trin for trin Litteratursøgning Trin for trin En webbaseret hjælpefunktion Rapport for udviklingsprojektet under NIL i UCSJ, sept. dec. 2008 Et samarbejde mellem fysioterapeutuddannelsen og det sundhedsfaglige bibliotek

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Gödel: Über formal unentschiedbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, 1931

Gödel: Über formal unentschiedbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, 1931 Kommentar til 1 Gödel: Über formal unentschiedbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, 1931 Denne afhandling af den 24-årige Kurt Gödel er blevet en klassiker. Det er vist den eneste

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Publikationsnr.: 020109.01.02. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Publikationsnr.: 020109.01.02. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Windows Vista System Restore Publikationsnr.: 020109.01.02 Udgivet af: Michael Spelling 2008 Indledning

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Rapport om GUI Kom/It

Rapport om GUI Kom/It Rapport om GUI Kom/It (Rune Poulsen og Niels P. Hansen 4.3.2007) Xerox Alto, 1974 Første IBM Vista Desktop Indledning: En Grafisk brugergrænseflade gør brugeren i stand til at interagere med en computer.

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason Computerspil rapport Kommunikation og IT HTX Roskilde klasse 1.4 Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC Lærer - Karl Bjarnason Indledning Vi har lavet et computerspil i Python som er et quiz-spil

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Brug Welch Allyn CardioPerfect workstation-software til at administrere dine kardiopulmonale testdata Alle Welch Allyns kardiopulmonale

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået.

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Danske Tursejlere Odensevej 197 A 5600 Fåborg Den 13.10.2011 Lommy Blue I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Konklusionen er, at

Læs mere

Energiskabere. Energiskabere

Energiskabere. Energiskabere Energi er vigtigere end arbejdstimer Hans Mikkelsen, adjungeret professor, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet Pernille Eskerod, lektor, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

PS105: Hvordan taler man med patienter efter en skadevoldende hændelse

PS105: Hvordan taler man med patienter efter en skadevoldende hændelse IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS105: Hvordan taler man med patienter efter en skadevoldende hændelse (2 timer) Folk vælger at arbejde i sundhedssektoren, fordi de ønsker at hjælpe andre.

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

PowerPoint præsentation

PowerPoint præsentation PowerPoint præsentation Gå først i Start programmer Microsoft Office PowerPoint 1. Du begynder med et enkelt dias helt blankt, medmindre du vil bruge en af de forudlavede skabeloner. Det gør vi ikke her

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere