Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg"

Transkript

1 Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har ca indbyggere og er udpeget som yderområde. Kommunen grænser til hav eller fjord på over 100 km og rummer meget store landdistrikter med mindre, spredte landsbyer. Geografisk og historisk er kommunen delt på tværs af et stort skov- og moseområde, så 2/3 af indbyggerne i den østlige del af kommunen er vendt mod Grenaa, mens 1/3 af indbyggerne i den vestlige del er vendt primært mod Randers og til dels mod Århus. Det betyder at kommunens menneskelige, organisatoriske, økonomiske og erhvervsmæssige ressourcer for nuværende i bred forstand ikke udnyttes optimalt for kommunens sammenhæng. Kommnalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har besluttet på en række områder at satse på udvikling af kommunens landdistrikter for at hæve niveauet i forhold til regionens andre kommuner. Norddjurs Kommune vil gerne være attraktiv i forhold til bosætning, kultur, turisme, uddannelse, natur, sundhed, erhvervsudvikling samt i forhold til rekruttering af kvalificeret arbejdskraft og kompetenceudvikling. Med hensyn til sundhed har Norddjurs Kommune en sundhedsmæssig dårligere profil både i forhold til landsgennemsnittet og i forhold til de øvrige kommuner i Region Midtjylland. Kommunen har bl.a. det forholdsmæssigt højeste antal rygere i Region Midtjylland. Der er flere overvægtige og flere med kronisk sygdom bl.a. som følge af usund livsstil. Ses der på parametre som uddannelses- og indkomstniveau ligger kommunen tilsvarende under gennemsnittet, hvilket betyder, at også social ulighed i sundhed slår igennem i kommunen. Det antages, at de der ønsker at bosætte sig i landdistrikterne, ønsker natur, frisk luft, landlig livsstil, og dette kædet sammen med sundhed og trivsel. Norddjurs Kommune vil satse på bosætning og sundhed, bl.a. i form af en offensiv sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik, og ser dette som en stærk kombination i strategien. Norddjurs Kommune ønsker derfor at det sunde valg skal gøres til det lette valg. Det betyder, at

2 alle der bor og har deres virke i Norddjurs Kommune skal have mulighed for at deltage i sundhedsmæssige aktiviteter, få vejledning om sund kost og få hjælp til at holde op med at ryge uanset hvor i kommunen man er bosat eller har sin virksomhed. Projektets nyhedsværdi ligger i høj grad i koblingen mellem bosætning og udvikling af landdistrikterne og forebyggelse og sundhedsfremme. Desuden vil projektet i høj grad inddrage bruger-perspektivet i udviklingen af Sundhedsportalen. Erfaringerne fra projektet vil med fordel kunne udbredes til kommuner der står over for de samme problematikker som Norddjurs Kommune. 2. Formål og mål Projektet har følgende formål: At øge sundheden i landdistrikterne via øget bevidsthed om sundhed, øget viden om sundhed, øget tilgængelighed til sundhed og lokal forankring af en sundhedshjemmeside. At øge bosætningen ud fra en antagelse om, at tilgængeligheden af sundhedstilbud fremmer bosætningen. At udvikle viden om kombinationen sund livsstil og landlig livsstil som strategi for øget bosætning i landdistrikterne. At styrke lokalsamfundet via internettets muligheder for oplysning, debat og profilering. At afprøve mulighederne for at skabe et kommunenet, baseret på borgernes præmisser. At binde den nye Norddjurs Kommune sammen. Projektet har følgende kortsigtede mål: Etablering af en web-baseret sundhedsportal med oversigt over sundhedsrelaterede aktiviteter i Norddjurs Kommune. Identifikation og uddannelse af lokale tovholdere, som ansvarlige for opdatering af sundhedsportalen. Projektet har følgende langsigtede mål: At gøre sundhed tilgængelig for alle i Norddjurs Kommune. At gøre Sundhedsportalen til borgernes og øvrige aktørers foretrukne kilde til information om sundhedsrelaterede aktiviteter i Norddjurs Kommune.

3 At forbedre Norddjurs Kommunes sundhedsmæssige profil. At øge bosætningen i Norddjurs Kommune. 3. Organisation Projektet forankres i Sundhedsafdelingen i Norddjurs kommune. Projektet koordineres internt organisatorisk af Sundhedsgruppen en tværgående intern styregruppe med repræsentanter på chefniveau fra de fem direktørområder i Norddjurs Kommune. Derudover nedsættes en faglig styregruppe, bl.a. bestående af repræsentanter fra Sundhedsafdelingen samt repræsentanter for foreningslivet. Styregruppen er ansvarlig for konkretisering og planlægning af projektet samt implementering, evaluering og opfølgning. Der nedsættes et antal ad hoc arbejdsgrupper, der får til opgave at planlægge de konkrete aktiviteter samt kvalitetssikre og evaluere projektet. Eksternt forankres projektet i de lokale foreninger og organisationer, primært med uddannelsen af en række lokale tovholdere, som står for den daglige drift og opdatering af sundhedsportalen. Der sammensættes endvidere en følgegruppe bestående af repræsentanter for foreningslivet i Norddjurs Kommune. Der skal lægges særlig vægt på deltagelse fra idræts- og motionsforeninger, men alle foreninger, der afholder sundhedsrelaterede aktiviteter, inviteres til at deltage. Hver forening udpeger én lokal tovholder som ansvarlig for indsamling, indtastning og opdatering af oplysninger mv. til hjemmesiden. 4. Implementeringsplan Implementeringen af projektet kan opdeles i to dele: 1. En teknisk del, hvor fokus er på udvikling af en hjemmeside/sundhedsportal med oplysninger om sundhedsrelaterede aktiviteter i kommunen. Hjemmesiden skal helt overordnet fungere på den måde, at en person/virksomhed/sundhedsaktør skal kunne indtaste relevante data, og så skal systemet kunne opliste de relevante tilbud, der er i lokalsamfundet. Der skal kunne søges på en række parametre. Den endelige kravspecifikation udformes i samarbejde med repræsentanter for foreningerne i kommunen. Webløsningen udvikles med udgangspunkt i kommunens egen hjemmeside. Der skal linkes

4 til øvrige lokale og sundhedsrelaterede hjemmesider, f.eks. mv. 2. En organisatorisk del, hvor fokus er på identifikation og uddannelse af lokale tovholdere til at stå for den daglige drift/opdatering af sundhedsportalen. Der afholdes en møderække med repræsentanter for foreningerne, hvorefter hver forening udpeger én lokal tovholder som ansvarlig for indsamling, indtastning og opdatering af oplysninger mv. til hjemmesiden. De lokale tovholdere tilbydes kurser i, hvordan dette foregår. Eksempler på, hvad der kunne være relevant at lægge på sundhedsportalen er: Aktiviteter i regi af hallerne. Lokale idrætsforeninger. Lokale oplysningsforbund, der udbyder en række sundhedskurser. Lokale aktiviteter i regi af borgerforeninger. Aktiviteter i regi af lokale patientforeninger. Øvrige sundhedsrelaterede aktiviteter der foregår i naturen, f.eks. vandreture, fugleture, orienteringsløb mm. Regionale og kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud både borgerrettede og patientrettede. 5. Samarbejdspartnere Samarbejdet med eksterne parter er vægtet højt i projektet. Især vil inddragelsen af slutbrugerne blive prioriteret. Følgende samarbejdspartnere er involveret i projektet: Lokale foreninger og organisationer i Norddjurs Kommune, herunder særligt idræts- og motionsforeninger samt patientforeninger. Aktører på sundhedsområdet i Norddjurs Kommune, herunder særligt de praktiserende læger. På møde mellem Norddjurs Kommune og repræsentanter for de praktiserende læger blev projektet godt modtaget og et indledende samarbejde iværksat. En eller flere eksterne evalueringspartnere efter behov.

5 6. Tids- og aktivitetsplan Projektet opstartes 1/ og afsluttes d. 1/ Der er indlagt følgende faser og milepæle i projektet: Fase 1 (1/ /7 2007): Planlægning af projektet og ansættelses af projektleder. o Milepæl 1 (1/7 2007): Endelig projektplan færdig. Fase 2 (1/ /9 2007): Identifikation og inddragelse af lokale ressourcer.. o Milepæl 2 (1/9 2007): Lokale tovholdere udpeget & Kravspecifikation færdig. Fase 3 (1/ / ): Udvikling af beta-version af sundhedsportal. o Milepæl 2 (1/ ): Beta-version færdig. Fase 4 (1/ /1 2008): 1. kursusrunde for lokale tovholdere. o Milepæl 2 (1/1 2008): 1. kursusrunde for lokale tovholdere færdig og evalueret. Fase 5 (1/ /6 2008): Udvikling af webløsning til sundhedsportal. o Milepæl 5 (1/6 2008): Webløsning til sundhedsportal færdig og endelig testet. Fase 6 (1/ /3 2008): 2. kursusrunde for lokale tovholdere. o Milepæl 6 (1/3 2008): 2. kursusrunde for lokale tovholdere færdig og evalueret. Fase 7 (1/ /7 2008): Indsamling og indtastning af oplysninger & Borgerrettet informationskampagne. o Milepæl 7 (1/7 2008): Sundhedsportal færdig og offentliggjort. Fase 8 (1/ /1 2009): Løbende opfølgning og informationskampagner o Milepæl 8 (1/1 2009): Overgang til drift Fase 9 (1/ /7 2009): Evaluering og afrapportering. o Milepæl 8 (1/7 2009): Samlet projektrapport, inkl. evalueringsrapport, færdig.

6 7. Evalueringsplan Evalueringen af projektet skal bidrage til fremdrift, justering og opfølgning på projektet samt medvirke til at sikre den efterfølgende driftsmæssige forankring af projektet. Det er således centralt, at evalueringen fører til læring samt at denne læring kan anvendes konkret og fremadrettet. Evalueringen af projektet vil tage udgangspunkt i en model, der inkorporerer både resultat- og procesevaluering. Konkret vil der blive evalueret på følgende parametre: Effekt: Antal deltagende foreninger, organisationer og øvrige lokale aktører. Antal afholdte kurser for lokale tovholdere samt tilfredshed med disse kurser. Brugervenligheden af den udviklede webløsning. Dette testes ved en såkaldt usability-test. Antal hits på sundhedsportalen henholdsvis 1, 3, 6 og 9 måneder efter offentliggørelse. Effekt på bosætningen i Norddjurs Kommune. Proces: Overordnet implementering af projektet, herunder særligt inddragelsen af lokale ressourcer. Indsamling og indtastning af oplysninger. Inddragelsen af aktører på sundhedsområdet, herunder særligt de alment praktiserende læger. Den lokale forankring af sundhedsportalen med særligt fokus på videreførelsen af projektet. Som et led i evalueringsprocessen vil der blive udarbejdet en midtvejsevaluering samt en endelig evalueringsrapport. Eksterne parter vil blive inddraget i det omfang det er nødvendigt for at sikre kvalitet i evalueringen (eksempelvis ved anvendelsen af usability-test).

7 8. Formidlingsplan Projektet og de opnåede resultater vil blive formidlet til følgende målgrupper: 1. Foreninger og organisationer i Norddjurs Kommune. Der udsendes informationsmateriale om projektet til alle foreninger og organisationer i Norddjurs Kommune. Ligeledes afholdes der en række informationsmøder forud for udpegningen af de lokale tovholdere. a. Informationsmaterialer og møder til foreninger og organisationer i Norddjurs Kommune udsendes/afholdes i perioden 1/ / Borgere i Norddjurs Kommune. Der iværksættes informationskampagner, der skal sikre borgerne et solidt kendskab til anvendelsesmulighederne ved den nye sundhedsportal. Kampagnerne vil anvende en bred vifte af kommunikationsformer, herunder foldere, avisannoncer og artikler, lokalradioer mv. a. Informationskampagnerne iværksættes primo Effekten monitoreres løbende og kampagnerne kan derfor tilrettes efter behov. Den sidste informationskampagne i regi af projektet afsluttes senest 1/1 2009, men det forventes at der løbende bliver behov for opfølgning efter projektets overgang til drift. Sundhedsafdelingen har ansvaret for denne opgave. 3. Aktører på sundhedsområdet i Norddjurs Kommune. Denne målgruppe skal oplyses om mulighederne for at anvende sundhedsportalen i det daglige arbejde med at rådgive borgere/patienter om kost, motion og sund livsstil generelt. a. Der udsendes skriftligt informationsmateriale om Sundhedsportalen og afholdes et informationsmøde herom primo Øvrige kommuner/offentlige myndigheder. Efter endt evaluering iværksættes der en række tiltag for at udbrede kendskabet til projektet og de opnåede resultater. Disse tiltag vil bl.a. være offentliggørelse af projektrapport, konference/workshop mv. a. Projektrapport offentliggøres ved projektets afslutning d. 1/ Herefter indbydes interesserede kommuner/offentlige myndigheder til en mini-konference om projektets forløb, implementering, evaluering mv. med henblik på at udbrede konceptet.

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Projekt: Bedre liv med artrose i Hvidovre Kommune

Projekt: Bedre liv med artrose i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelser (udkast 7. marts 2013) Projekt: Bedre liv med artrose i Hvidovre Kommune Baggrund Mennesker med ingen eller kort uddannelse udvikler oftere artrose og har sværere ved at tage hånd om

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

sundere Mad i IdrætsLivet

sundere Mad i IdrætsLivet Partnerskab og interventionsprojekt til sundere Mad i IdrætsLivet Kort om projektet SMIL skal være startskuddet på en national kulinarisk og sund revolution i de danske idrætsfaciliteter. SMIL vil skabe

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om organiseringen af et kommunalt sundhedscenter, 2008

Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om organiseringen af et kommunalt sundhedscenter, 2008 Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om organiseringen af et kommunalt sundhedscenter, 2008 Lars Iversen seniorfagleder, COWI Gøgevang 16 2970 Hørsholm live@cowi.dk 29619738 Organisering af

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS- FREMME I SUNDHEDSAFTALERNE - eksempler til inspiration

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS- FREMME I SUNDHEDSAFTALERNE - eksempler til inspiration FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS- FREMME I SUNDHEDSAFTALERNE - eksempler til inspiration 2007 Forebyggelse og sundhedsfremme i sundhedsaftalerne - eksempler til inspiration Forebyggelse og sundhedsfremme i sundhedsaftalerne

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Social- og integrationsministeriet Satspuljen 01 15.75.75.70 Udviklingsstøtte til projekter som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration (1UDVP) Projektbeskrivelse

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere