VEJEN UD AF VÆKSTKRISEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJEN UD AF VÆKSTKRISEN"

Transkript

1 VEJEN UD AF VÆKSTKRISEN En kampagne der skaber et styrket konkurrencedygtigt image for fødevareuddannelserne i Danmark Case: Modul 3 - Første Semester F Multimediedesigneruddannelsen - Københavns Erhvervsakademi - Lygten København 1

2 Intro fremtidens fødevareforbrugere Markedet for fødevarer er under konstant forandring. Den moderne forbruger har grundet samfundets øgede velstand fået flere penge mellem hænderne og køber ikke længere fødevarer blot for at tilfredsstille sulten, men stiller øgede krav til sundhed, sikkerhed, tilgængelighed og muligheden for uforglemmelige smagsoplevelser. Fødevarer er blevet et livsstilsprodukt med signalværdi, et løfte om et bedre og længere liv (Instituttet for Fremtidsforskning 2008). Ifølge Dansk Industri (DI, 2010) vidner den voksende efterspørgsel efter eksempelvis casual, convenience- og costumized food om et globaliseret samfund med travle og bevidste forbrugere der for at spare tid, efterlyser nemme fødevarer og derved fortsat har mulighed for, at opnå en bekvem og lettere hverdag med fokus på frihed, fællesskab og fritid. En trendanalyse fra YouGovZapera (Food & Health 2009) peger ligeledes på at fremtidens fødevareforbrugere kræver reel merværdi i produkterne der samtidigt skal være målrettet deres individuelle behov og situationer. Denne gruppe er i dag mellem13-18 år gamle, er vokset op med internet og mobilteknologi og har et dagligt medieforbrug på mellem 6-7 timer. I forhold til de øvrige målgrupper er disse forbrugere særligt kendetegnet ved deres positive holdning overfor specialprodukter tilvejebragt ved genmodificering (GMO) eller beriget med vitaminer, mineraler og proteiner, de såkaldte functional foods. Tendensen til sammensmeltning af den fysiske og virtuelle verden er således en naturlig integreret del af deres forbrugsmønster, hvor bl.a. det stigende forbrug af sociale medier stimulerer og tiltrækker fødevareproducenter såvel som deres brancheorganisationers opmærksomhed. En undersøgelse foretaget af MTVnetworks (2010) peger på, at netop fordi denne integration er blevet indlejret i forbrugernes hverdag i forhold til socialisering og underholdning så vil fremtidens fødevareindkøb også forventes at foregå over nettet, hvor mobiltelefonen foruden at agere rollen som betalingsmiddel også fungerer som en servicemedarbejder, der besvarer spørgsmål om produkternes indhold, anvendelse og tilberedning. Derfor er det ikke overraskende at stimuli fra online markedsføring af produkterne allerede er effektueret gennem anvendelsen af særlige tracking cookies, der baseret på e-metrics, herunder behavioral targeting og search strategier, sikrer, at tilbudsavisen skifter udseende alt efter hvem forbrugeren er, eller hvor meget tid man har til rådighed (FDIH 2011) Fremtidens fødevareforbrugere forventes derfor at efterspørge nye produkter og services, hvilket åbner op for innovativ produktudvikling i fødevarebranchen, hvor nye teknologier hastigt tages i brug i såvel forskning som 2 fremstilling af nye fødevarer og hvor Danmark traditionelt har været og fortsat bør være en af de dominerende drivkræfter såfremt branchen fortsat skal kunne tiltrække nye investeringer, virksomheder og højtuddannet arbejdskraft og dermed sikre konkurrenceevne og vækst på et hastigt globaliserende marked. Indledning Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri publicerede i august 2011 deres visioner for Danmarks fremtidige fødevareforksning 1. I rapporten fremhæves fødevarebranchens afgørende betydning for det danske samfund, således er den danske landbrugs- og fødevareklynge med ca beskæftigede 2, den største erhvervsklynge i Danmark og som en af de største fødevareklynger på det globale fødevaremarked bidrager den gennem eksport og beskæftigelse massivt til landets velstand. Det fremgår ligeledes, at der er store forventninger om vækst på eksportmarkederne for fødevarer og ny teknologi, specielt hvad angår produktionen af fødevarer, foder og industrielle biobaserede produkter. Der er forskellige globale udviklingstendenser der understøtter disse forventninger. Eksempelvis forventes verdens befolkning at 1 Kilde: Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri (2011): Fødevareplan en plan for fødevareforskning, udvikling og demonstration 2 Kilde: Monitor Groups Global Cluster Database (2006).

3 vokse fra 7 til 10 mia. frem til 2050, og de senere års økonomiske vækst især i de såkaldte BRIK lande (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) har foranlediget en voldsom udvikling i disse landes levestandard, båret af en hastigt voksende købedygtig middelklasse der naturligt efterspørger fødevarer af høj kvalitet. Konkurrencen om markedsandele mellem de globale fødevareproducenter er derfor ikke overraskende intens og hård og Danmark har ligesom de øvrige udviklede højtlønslande følt sig trængt på verdensmarkedet af nye globale 3 aktører. Eksempelvis forventes flere af de ovennævnte BRIK lande at øge produktionen for at dække efterspørgslen på deres hjemmemarkeder, lande der jf. Monitor (2011) nyder godt af lavere produktionsomkostninger samt bedre naturgivne forhold.

4 Desuden er fødevarebranchen udfordret mht. klimaforandringer, global knaphed på nødvendige ressourcer som energi, vand, næringsstoffer og biomasse der fordrer en omstilling til en mere bæredygtig fødevareproduktion der fokuserer på sundhed, økologi, grøn energi og miljøteknologi, produkter der ifølge en enig branche har et højt værdiindhold og således et stort eksportpotentiale. (DI 2010, Fødevareministeriet 2011, Landbrug og Fødevarer (L&F 2011). Forskning og klyngesamarbejde er vejen til øget vækst For at sikre innovation, udvikling og produktion af produkter med højt værdiindhold anbefaler fødevareministeriet (2011) at dansk landbrug og fødevareindustri satser på differentierede ernæringsrigtige kvalitetsmærkevarer med fokus på miljø og øget fødevaresikkerhed. Det kunne ifølge DI-fødevarer(2010) være områder som udvikling og produktion af ingredienser, enzymer, og kulturer der indgår i sundhedsfremmende produkter. Danmark har ligeledes internationale kompetencer indenfor det biotekniske forskningsområde som bl.a. omfatter vand- og luftrensning, biomasseenergi akvakultur, nanoteknologi, sensorteknologi, syntesebiologi og generel ekspertise indenfor ernæring og sundhed med det overordnede formål at udvikle sundere fødevarer til bekæmpelse af livsstilssygdomme 4 Svaret på den stigende konkurrence er ifølge fødevareministeriets rapport (Ibid.) at videreudvikle og styrke den danske fødevareforskning, men i en mere holistisk og tværgående ramme end tilfældet er i dag. Nutidens problemer som fødevareforskningen forventes at bidrage til er komplekse og for at skabe tilstrækkelig synergi er der behov for en intensivering af- og samspil mellem teknologier og videns felter. Fødevareministeriet (2011) anbefaler derfor, at fødevareforskningen foregår i et tæt og systematisk samarbejde mellem relevante private og offentlige organisationer således at vidensdelingen kan styrke forskningen og resultater fra forskningen hurtigere omsættes til innovation i danske fødevarevirksomheder. Dette samspil er ifølge Peter Olesen, formand for Strategisk forskningsråd og tidl.

5 professor ved LIFE, det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (2010) en vigtig forudsætning for at sikre en innovativ fødevareproduktion. For at bearbejde og udvikle ny viden kræves der optimale rammevilkår. Det sikres bedst gennem et tæt samarbejde mellem forskning, erhvervsliv og lovgivning, den såkaldte Triple Helix model. Klynger og Triple Helix begrebslig afklaring Danmark bør i fremtiden satse på de klynger, hvor Danmark har særlige forudsætninger for at blive verdensførende (Finansrådet 2009). Budskabet er klart fra den danske finansielle sektor der henstiller til at regeringen fremlægger en klar strategi og prioritering for fremtidens klyngeudvikling. Hensigten er at undgå at blive fanget i lavproduktive brancher, hvor konkurrencen fra de asiatiske lande er dominerende. Fokus på klynger som en stærk økonomisk konkurrencefaktor er ikke af nyere dato, men findes eksemplificeret siden industriens barndom overalt på kloden. Lige fra filmproduktionen i Hollywood og stålfremstillingen i Sheffield til den moderne 5

6 høj-industrielle udvikling af chips i Silicon Valley, Schweitzerure og ikke mindst fødevareprodukter fra Danmark. Der er tale om klynger af beslægtede virksomheder, der producerer beslægtede produkter i geografisk afgrænsede regioner og nyder fordele af gensidig ressourceinteraktion herunder udveksling af viden og erfaringer. other and have reached a sufficient scale to develop specialized expertise, services, resources, and skills EU-kommissionen (2008) definerer en klynge som: clusters are geographic concentrations of interconnected companies and institutions in a particular field. Clusters encompass an array of linked industries and other entities important to competition. They include, for a group of firms, related economic factors, and institutions that are located near each En mere detaljeret definition, eller måske snarere begrebslig afklaring finder vi hos industriøkonomen Harwardprofessor Michael Porter (1998): 6 example, suppliers of specialized inputs such as components, machinery and services, and providers of specialized infrastructure. Clusters also often extend downstream to channels and customers and laterally to manufacturers of complementary products and to companies in industries related by skills, technologies, or common inputs. Finally many clusters include governmental and other institutions such as universities, standard-setting agencies, think tanks, vocational training providers, and trading organizations that provide specialized training, education, information, research and technical support

7 Effektivitets- og andre stordriftsfordele udgør således kernen og formålet med disse klyngedannelser og det er særligt vigtigt at understrege afhængigheden, infrastrukturen og samarbejdet med de institutioner og partnere der omgiver virksomhederne og har betydning for deres adgang til råvarer, investeringer og kompetent arbejdskraft og spiller en afgørende rolle for deres overordnede innovations- og konkurrenceevne. CASE Foodbest Øresund Org., et dansk-svensk regionalt klyngeprojekt blev grundlagt i 1997 med det formål at fungere som klyngefascilitator for regionens større erhvervsklynger. Bag Øresund Org. stod 11 af regionens største universiteter, der med økonomisk støtte fra Regionerne og EU og havde til formål at etablere og koordinere det overordnede klyngesamarbejde. Som en platform, der udspringer fra Øresund Org. samarbejdet, har Øresund Food Network siden 1999 figureret som klyngekoordinator for fødevarebranchen i Øresundsregionen (fra 2002 permanent organisation forkortet til Øresund Food i 2009). Udgangspunktet var et triple helix med formålet at fremme samarbejdet mellem private, offentlige og akademiske institutioner i regionen. Det har fra starten været hensigten at fungere som et forum for opbygning af netværk og vidensdeling et forskningslaboratorium for udveksling og udvikling af idéer indenfor områder som bl.a. bæredygtighed, sundhed og gastronomi. Netværket har favnet bredt og forsøgt at involvere hele værdikæden fra studerende, 7 forskere til investorer, virksomhedsledere og politikere. Inden Øresund University i marts 2011 besluttede sig for at nedlægge Øresund Org. platformen, var projektet Foodbest (= business, education, science and technology) blevet etableret i 2010 med Øresund Food som projektleder. Projektet køres nu videre i et europæisk sammensat konsortium 3, med de erklærede mål at tilskynde til oprettelsen af et

8 dannelser. Det ærgrer os.. for der er konstant ledige job og det hæmmer erhvervet, at der ikke bliver uddannet flere kandidater inden for fødevarevidenskab. (Børsen 2010) Der var dog også visse lyspunkter at spore, idet den faldende tendens i antallet af ansøgere tilsyneladende var ovre og for at sikre denne positive udvikling efterlyste han en styrket indsats for at forbedre fødevareerhvervets image. europæisk Knowledge and Innovation Community (KIC) og desuden opbygge og facilitere et innovativt fødevarekonsortium der kan opnå KIC status (Foodbest 2011). Udfordringen med at tiltrække højtuddannet arbejdskraft Som det fremgår af introduktionen og indledningen til opgaven så er Fødevarebranchens fremtidige succes stærkt afhængig af den evne til fortsat at kultivere og udnytte kompleks viden i sit produktionsapparat. Den er således stærkt afhængig af dens evne til at tiltrække den stærkt motiverede og højtuddannede arbejdskraft. Budskabet var utvetydigt da daværende direktør for Landbrug og Fødevarer, Michael Stevns i 2010 redegjorde for fødevarebranchens frustrerede uddannelsessituation, Selv om fremtiden tegner lys for uddannede inden for fødevarer, er det småt med ansøgere til de fødevarevidenskabelige ud- 3 Kilde: Foodbest antyder, at den danske fødevarebranche overordnet anses for at være konservativ og lidt tung at danse med. Det image mener de, der skal laves om på. Fødevarebranchen er en af de stærkeste og vigtigste brancher for Danmark, og Foodbest skal være med til at sørge for, at den får de bedste betingelser for at innovere, vækste og styrke sin konkurrenceevne på globalt plan. Foodbest mener, at en af vejene frem, er at stille skarpt på personprofilerne der udklækkes fra de mest betydningsfulde videregående fødevareuddannelser i Danmark. Vi skal have fat i de skarpeste og mest innovative studerende, der har et drive til at gå ud og ændre verden. (Foodbest 2011) Opgaveformuleringen Med udgangspunkt i to af de største uddannelsesinstitutioner indenfor fødevareud- 8

9 dannelser, her KU-life og Metropol, skal de studerende skabe en samlende identitet, der signalerer nyskabelse, hype, coolness, kreativitet og professionalitet. Opgaven er således: Skab en kampagne, der kombineret med en mobil applikation kan tiltrække de skarpeste og mest innovative hjerner til de danske fødevareuddannelser! Målgruppe: Den primære målgruppe er studerende der stiler mod en videregående uddannelse - i denne sammenhæng især gymnasiestuderende. Den sekundære målgruppe er studerende på vej til videregående uddannelser, videreuddannelse samt efteruddannelse, her især folk i erhvervslivet og studerende på andre universiteter/uddannelsesinstitutioner mm. Rapporten Sideløbende med designet af kampagnen skal I udarbejde en rapport, der har til formål at præsentere jeres koncepter samt dokumentere de udviklingsmetoder og arbejdsprocesser, der er medgået ved produktionen. Formaliteter Max tegn (med mellemrum) eksklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Typografi: frit valg; skriftstørrelse: 12 pkt.; linjeafstand: 1,5; margin: 2,5 cm i alle dimensioner. Delrapporten skal afleveres i Word. Den endelige rapport afleveres i PDF-format. (Som layout må gerne anvendes InDesign.) Forsiden skal indeholde, gruppens nr. samt navne på gruppemedlemmerne. Desuden skal der tilføjes KEA-WEB-adresse (el. lign.), hvor websitet kan studeres. Syntax for upload: 9 grp.nr._modul3_foodbest_titel på aflevering Rapportens struktur (optionel) 1. Indledning. 2. Problemstilling herunder problemformulering og afgrænsning. 3. Metodebeskrivelse, opgavens struktur og anvendte udviklingsmodeller, herunder Gantt-kort og risikovurdering. 4. Konceptbeskrivelse. a. præsentation af løsningsforslaget 5. Strategisk analyse. a. Resultater og designovervejelser af jeres SWOT-TOWS-analyse af LIFE og Metropol. 6. Værdi- og identitetsanalyse af LIFE og Metropol. a. Redegør for uddannelsesinstitionernes værdigrundlag, herunder identitet. b. Udfør struktur og kuluranalyse. c. Analytiske overvejelser relateret til kampagneløsningen.

10 7. Segmentering og målgruppeanalyse. a. Inddragelse af demografiske, geografiske og psykografiske segmenterinskriterier. b. Brugerprofil og brugerscenarier. 8. Kommunikationsplan, differentiering og positionering. a. Inddragelse af målgruppeanalyse og markedsføringstiltag. 9. Resultater af jeres kvantitative og kvalitative test. a. Spørgeskemaundersøgelser. b. Fokusgruppetest. (eks. roughboardets visualisering ) og usability test. c. Testresultaternes konsekvens. 10. Designmanual. 11. Konklusion, eventuelt perspektivering. Det digitale produkt Jeres produktløsning skal indeholde enkombination af elementer fra interaktionsundervisningen (såsom XHTML/HTML5/Flash/ JAVA script/jquery Mobile) og valgfrie designværktøjer. Visualiseringsforslag: prøv at videreføre ånden fra modul II, men brug jeres fantasi og kreativitet. samt jeres viden om intuitiv navigation. Prøv at undgå traditionelle rækker af knapper, dog under hensyntagen til gestaltlove. Undgå overdreven brug af tekst, anvend journalist-metoden. Undervisningsforløbet Uge 18: Strategisk planlægning, dataindsamlingsteknik og organisations teori (værdianalyse). Uge 19: Rapportteknik, identitets- og værdianalyse samt usability tests. Uge 20: Vejledning, aflevering af midtvejsrapport og prototype. Uge 21: Midtvejsevaluering og vejledning. Uge 22: Vejledning fortsat, aflevering af endelig rapport. Uge 23: Endeligt produkt afleveres. Præsentation og evaluering. Milepæle : ~ Gruppekontrakt : ~ Roughboard (individuel/men samlet i et dokument) : ~ Strategisk analyse af fødevareuddannelsernes image : ~ Roughboard (grp.) : ~ Synopsis ~ digital skitse : ~ Identitets- og værdianalyse : ~ Midtvejsrapport* skeleton report : ~ Prototype** : ~ Endelig rapport : ~Endeligt produkt uploades og præsenteres. *Midtvejsrapporten forventes at indeholde: 1. forside og indholdsfortegnelse (inkl. endnu ikke komplette kapitler) 2. synopsis, indledning, emne, problemformulering, metodebeskrivelse. 3. Værdi- og identitetsnalyse af LIFE og Metropol, 4. Strategisk analyse af LIFE og Metropols image 5. Foreløbig litteraturliste samt bilagsoversigt **Prototypekrav: En aflevering der utvetydigt viser hvordan i forestiller jer jeres endelige kampagne ser ud og fungerer og naturligvis i overensstemmelse med jeres foreliggende analyse - og dokumentationsarbejde.

11 11

12 12

Dansk design. - en erhvervsøkonomisk analyse

Dansk design. - en erhvervsøkonomisk analyse Dansk design - en erhvervsøkonomisk analyse ANALYSE AF DE DANSKE KOMPETENCEKLYNGER Forord Dansk design bør være et af de erhverv, dansk erhvervsliv skal bygge sin konkurrenceevne på i fremtiden. Design

Læs mere

Best practice i cluster management

Best practice i cluster management Best practice i cluster management - seks casestudier af klyngeorganisationer Rapport udarbejdet af Copenhagen Cleantech Cluster Kontakt: Michael Johansen mjo@cphcleantech.com www.cphcleantech.com Disclaimer

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

Sæt vækst i Produktion

Sæt vækst i Produktion Sæt vækst i Produktion Danmark står ved en skillevej. Skal vi fastholde produktion eller acceptere nedgang i velstand og levestandard? For CO-industri og DI er valget indlysende. Vi skal vælge den vej,

Læs mere

I. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst... 11. II. Løsningsorienteret regulering og kontrol... 17

I. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst... 11. II. Løsningsorienteret regulering og kontrol... 17 Vækstteam for fødevarer ANBEFALINGER April 2013 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Fødevareklyngen: Styrker og potentialer...4 2. Vækstteamets vision...8 3. Overblik over vækstteamets anbefalinger... 10

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber

Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber Indhold Side 2 Forord Side 3 Det store paradigmeskifte: En ny innovationspolitik i støbeskeen Side 13 Ny innovationspolitik i praksis Side 19 Det danske innovations-dna

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN HANDLING BAG ORDENE PRIORITEREDE INITIATIVER

ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN HANDLING BAG ORDENE PRIORITEREDE INITIATIVER ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN HANDLING BAG ORDENE PRIORITEREDE INITIATIVER Udkast af 21. november 2006 1 INDLEDNING 4 FINANSIERINGSPLAN FOR ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGIEN 5 INDSATSOMRÅDE

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

Udarbejdet af Oxford Research A/S for Copenhagen Finance IT Region. Redaktionen afsluttet 1. juli 2009. Analysen er støttet af:

Udarbejdet af Oxford Research A/S for Copenhagen Finance IT Region. Redaktionen afsluttet 1. juli 2009. Analysen er støttet af: 1 København på det finansielle verdenskort Analyse af styrkepositioner og udfordringer for den danske finanssektor med fokus på krydsfeltet mellem finans og IT Udarbejdet af Oxford Research A/S for Copenhagen

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland Glenda Napier og Henrik Bjerregaard, REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 6 9 11 17 20

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

Vækst via oplevelser

Vækst via oplevelser Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien September 2008 Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien Erhvervs- og Byggestyrelsen September 2008 Vækst via

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Rapport. Analyse af danskernes IKT færdigheder

Rapport. Analyse af danskernes IKT færdigheder Rapport Analyse af danskernes IKT færdigheder Teknologisk Institut Kompetence og IT August 2005 Indhold INTRODUKTION... 3 SEKTION 1: FORANALYSE OG UDVIKLING AF MODEL FOR UNDERSØGELSEN... 5 VIDENSAMFUNDET...

Læs mere

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Uddannelsesinstitutioner...3 1. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet...3 2. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet - Elektro...5 Uddybende initiativbeskrivelse...

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Forskningskommunikation på nettet

Forskningskommunikation på nettet Aarhus Universitet Det Humanistiske Fakultet Informations- og Medievidenskab Forskningskommunikation på nettet En undersøgelse af den internationale brug af økologisk forskningskommunikation på nettet

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Eksamensopgave New ways of doing business for BBB finance group BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Anslag med mellemrum: 95.189 = 39,7 sider John Shin Truong Christian Stenholt Øelund

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Intel Inside... 3 Metode... 3 Kildekritik... 4 Teori... 5 Den Nationale Diamant... 5 Porters Five Forces...

Læs mere

1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord...s. 4 1.3 Indledning... s. 19. 2.1 Problemfelt...s. 6 2.2 Problemformulering...s. 7 3. Metode

1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord...s. 4 1.3 Indledning... s. 19. 2.1 Problemfelt...s. 6 2.2 Problemformulering...s. 7 3. Metode 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation 1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord....s. 4 1.3 Indledning.... s. 5 2. Problemfelt og problemformulering 2.1 Problemfelt....s. 6 2.2 Problemformulering....s. 7 3. Metode

Læs mere