RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN"

Transkript

1 RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN

2 INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet af repræsentanter fra begge sektorer. Regeringen har med regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen besluttet, at det oprindelige charter for samspillet skal fornys. Processen omkring fornyelsen består blandt andet af en brainstormingsproces, hvor både foreninger, organisationer, kommuner, regioner, råd, frivillige og borgere har haft mulighed for at bidrage til processen. Der er i denne sammenhæng gennemført fire forskellige høringer: En til frivillige foreninger og organisationer, en til kommuner og regioner, en til andre (institutioner og råd) og en folkehøring til borgere og frivillige bredt set. Denne rapport sammenfatter og redegør for resultaterne af folkehøringen. Der udgives lignende rapporter om høringerne til de frivillige foreninger og organisationer, kommuner og regioner samt andre råd og institutioner. RESUME AF HØRINGENS RESULTATER RESULTATERNE AF HØRINGEN VISER: Lidt over en tredjedel af respondenterne kender det eksisterende charter fra 2001, og lidt over en tiendedel af respondenterne har brugt det i praksis. Respondenterne bakker op om værdierne og principperne fra 2001-chartret. Adspurgt om vigtigheden af disse værdier og principper prioriterer respondenterne dem over en bred kam. Derudover gentager de dem i mere eller mindre omskrevne versioner flere gange igennem høringen. At værdierne og principperne fra 2001 suppleres af en række nye bud, der især vedrører det brede civilsamfund og nye og aktuelle aspekter af samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige. At respondenterne både omfatter personer, som er kritiske overfor det øgede samspil mellem den frivillige verden og det offentlige, og andre, som er mere positivt stemt. At det er nødvendigt at huske på den frivillige verdens mangfoldighed og behovet for at imødekomme mange forskellige typer frivillige. Respondenter opfordrer også til at medtænke nye typer af frivillige (for eksempel projektfrivillige og IT-frivillige) og gruppen af aktive medborgere, som har fået større opmærksomhed i de senere år. At rammerne for økonomi og tilskud er meget afgørende i og for samspillet. 2

3 KORT OM METODE OG RESPONDENTERNE Folkehøringen blev gennemført fra den 26. februar til den 27. marts I denne periode kunne alle interesserede gå ind og gennemføre undersøgelsen. Høringen blev gennemført som internetbaseret spørgeskema, hvor deltagerne via et link kunne gå ind på skemaet og udfylde det. Høringen blev formidlet til borgere og frivillige gennem flere kanaler: I første omgang i forbindelse med en pressemeddelelse fra social- og integrationsministeren, kulturministeren samt ministeren for sundhed og forebyggelse med en opfordring til at deltage via hvor der lå et link til høringen. Derudover blev folkehøringen promoveret via flere frivillige organisationers nyhedsbreve og kanaler (for eksempel de deltagende ministerier og en lang række andre foreninger og organisationer 1 ). 351 personer har deltaget i undersøgelsen. Heraf har 264 respondenter gennemført hele undersøgelsen. I høringens sidste spørgsmål kan respondenterne angive deres kontaktoplysninger og eventuelt organisationstilknytning. Langt fra alle har ønsket at oplyse dette, og vi kan derfor ikke sige noget præcist om deltagerne i undersøgelsen. Der er dog 186 personer, som har angivet kontaktoplysninger, og 162 af dem, som har opgivet, hvilken organisation de er fra. Her viser det sig, at lidt over en tredjedel er respondenter fra frivillige sociale organisationer. En fjerdedel er fra børneunge og fritidsområdet, mens knapt en tiendedel er fra idrætsområdet. Lidt under en tiendedel er ansatte i det offentlige, mens den sidste fjerdedel er fra andre frivillige organisationer (for eksempel på kulturområdet, natur og fagforbund), virksomheder og respondenter, som ikke har ønsket at angive eller ikke tilhører en organisation. Høringen har haft til formål at få bidrag fra borgere og frivillige bredt set, og analysen af materialet har taget udgangspunkt i dette. I arbejdet med denne rapport er der sorteret og søgt at skabe et overblik over, hvilke tendenser svarene viser. Formålet er dermed ikke at repræsentere borgeres og frivilliges holdninger bredt set men at omsætte respondenternes svar til brugbart bidrag i arbejdet med et nyt charter. Denne rapport er bygget op om besvarelserne af internetbaserede spørgeskemaer. Spørgsmålene i spørgeskemaerne er lagt an på både kvalitative og kvantitative besvarelser. Spørgsmål 1-4 er kvantitative besvarelser. De resterende spørgsmål er derimod åbne kvalitative svarkategorier, hvorfra vi har forsøgt at udlede tendenser og input til den videre proces 2. For at fremme læsevenligheden af rapporten og mindske kompleksiteten af de præsenterede data, er de kvalitative svar blevet kategoriseret. Samtidig er sigende eller typiske udsagn medtaget her i rapporten med kursiveret skrift. Hvor der optræder flere citater på én gang, stammer disse fra forskellige respondenter. I arbejdet med de åbne kvalitative besvarelser er der således anlagt en fortolkning, og som det er med fortolkning, kan denne aldrig indtage en helt objektiv position. Det skal dog understreges, at objektiviteten er kraftigt tilstræbt i analysen og inddelingen af de relevante svarkategorier i de åbne spørgsmål. I rapporten gennemgås spørgsmålene ét for ét, og under hvert spørgsmål angives, hvor mange respondenter der har besvaret spørgsmålet. Der vil være variation i antallet af besvarelser for de forskellige spørgsmål, da ikke alle respondenter har besvaret alle spørgsmål. 1. Ud fra en samlet liste over foreninger med nyhedsbreve, som eksempelvis: ADHD foreningen, DGI, DIF, KFUMs Sociale Arbejde, Friluftsrådet, Det Danske Spejderkorps, DUF, Center for frivilligt socialt arbejde, Dansk Folkeoplysnings Samråd og mange andre. 2. Se bilag 1 for mere information om bearbejdelsen af de kvalitative svar under spørgsmål 3 samt 5 til 12. 3

4 RESULTATER AF HØRINGEN Herunder en gennemgang af svarene på de 10 spørgsmål i folkehøringen. Spørgsmål 1: Kendskab til det eksisterende charter Lidt over 60 % af respondenterne svarer, at de ikke kender det eksisterende charter: JA NEJ VED IKKE Kender du det eksisterende charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige fra 2001? 349 har besvaret spørgsmålet. Resultatet er opgjort i reelle tal. Spørgsmål 2: Brug af det eksisterende charter fra 2001 Svarene viser, at langt de fleste ikke har brugt chartret aktivt. Kun lidt over 10 % har brugt chartret: JA NEJ VED IKKE Har du brugt det eksisterende charter fra 2001 aktivt? 346 personer har besvaret spørgsmålet. Resultatet er opgjort i reelle tal. Spørgsmål 3: Hvordan det eksisterende charter er blevet brugt Resultatet viser, at det eksisterende charter fra 2001 mest er blevet brugt i foreningssammenhæng og i det konkrete samarbejde mellem frivillige og det offentlige (reelle tal): Foreningssammenhæng Konkret samarbejde Samfundsdebat/politik Off. frivilligpolitikker Studier Andet Puljer og tilskud Hvis ja, hvordan har du brugt chartret? 40 personer har besvaret spørgsmålet. Resultatet er opgjort i reelle tal. 4

5 Spørgsmål 4: Prioritering af værdier og principper fra 2001 chartret Chartret fra 2001 skitserer en række værdier og principper for samspillet mellem det offentlige og det frivillige Danmark/Foreningsdanmark. Det handler eksempelvis om anerkendelse af den frivillige verden og de frivillige organisationers selvbestemmelse. Hvilke af disse værdier og principper synes du er særligt aktuelle i samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige i dag? (angiv max tre) (Herefter nævnes de nedenstående muligheder) 341 personer har besvaret spørgsmålet 3. Respondenternes svar er her opgjort i forhold til hvilke principper eller værdier fra det eksisterende charter, der flest gange er blevet angivet som værende særligt aktuelle i samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige: SVARMULIGHEDER Respekten for og anerkendelsen af de frivillige organisationer og det frivillige engagement At den frivillige indsats ikke skal erstatte den offentlige indsats At det offentlige har en forpligtelse til at medvirke til, at det ikke gøres unødigt besværligt at udføre en frivillig indsats De frivillige organisationers selvstændighed og selvbestemmelse At samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige skal basere sig på tillid og respekt De almindelige offentlige tilskud gives, så de frivillige organisationers selvbestemmelse ikke anfægtes De frivillige organisationer kan udvikle og afprøve nye løsninger på samfundsproblemer At foreninger der modtager offentlig støtte, bør have beskrevet værdier, mål og rammer for deres arbejde Love skal m.v. vurderes i forhold til deres konsekvenser for den frivillige indsats, således at de ikke får utilsigtede virkninger Andre principper og værdier fra 2001 charteret, som ikke er nævnt ovenfor BESVARELSER I PROCENT 55 % 48 % 47 % 46 % 40 % 32 % 31 % 26 % 23 % 3 % Resultatet viser, at svarene fordeler sig forholdsvist jævnt. Fire principper eller værdier får alle tilslutning fra omkring halvdelen af respondenterne. De øvrige fem muligheder får opbakning fra yderligere mellem en tredje- og fjerdedel af respondenterne. De fire principper eller værdier, som er blevet angivet flest gange, er: Respekten for og anerkendelsen af de frivillige organisationer og det frivillige engagement. At den frivillige indsats ikke skal erstatte den offentlige indsats. At det offentlige har en forpligtelse til at medvirke til, at det ikke gøres unødigt besværligt at udføre en frivillig indsats. De frivillige organisationers selvstændighed og selvbestemmelse. 3. Spørgsmålet har været et åbent spørgsmål, hvor respondenterne frit har kunnet angive, hvor de har brugt chartret. Vi har dog her sorteret dem under de kategorier, som tabellen viser. 5

6 Spørgsmål 5: Forslag til principper og værdier, som ikke var med i 2001 Hvilke andre principper eller værdier, som ikke er med i chartret fra 2001, tænker du, er relevante for samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige i dag? 153 personer har besvaret spørgsmålet. Svarene på spørgsmålene peger i mange retninger, og langt fra alle er formuleret som generelle principper eller værdier. Overordnet set fokuserer de fleste bud på rollerne og særkendet ved de to parter i samspillet: Den frivillige verden og det offentlige. Det drejer sig for eksempel om værdier og principper, der på den ene side tydeliggør det særlige ved den frivillige indsats og på den anden side søger at sætte rammer for det offentliges samspil og tilgang til den frivillige verden. En stor del af disse bud handler også specifikt om anerkendelsen af den frivillige indsats og om ønsket om ligeværdighed mellem det offentlige og den frivillige verden. UNDERSTREGNING AF VÆRDIERNE FRA 2001 Omkring halvdelen af svarene kan siges allerede at være omfattet af principperne fra 2001-chartret (spørgsmål 4), ofte blot sagt med lidt andre ord. Det vil sige, at respondenterne for en stor del gentager 2001 principperne og værdierne fra spørgsmål 4, som der netop ikke spørges til i dette spørgsmål. Dette understreger dog, at værdierne fra 2001 stadig i høj grad finder resonans blandt respondenterne, såsom: Frivillighed afløser ikke offentligt ansvar. Det er nødvendigt at erkende at meget frivilligt arbejde motivers af en (social) indignation. At man også ønsker at ændre noget. Lobbye! N i NGO bør fortsat stå for NON, og ikke for NEAR! FORSLAG TIL NYE PRINCIPPER OG VÆRDIER Den anden halvdel af svarene kredser om emner, principper og værdier, som er nye i forhold til Det drejer sig groft sagt om to grupper af forslag: 1. Principper og værdier om det de bredere civilsamfund/det aktive medborgerskab 2. Principper og værdier om samspil og samskabelse på nye måder DET BREDERE CIVILSAMFUND Under den første gruppe er en række forslag, som i højere grad fokuserer på det bredere civilsamfund: Den enkelte borger, frivillige eller brugere og deres betydning. Samtidig er der i forbindelse hermed også forslag, der vidner om, at der er en øget opmærksomhed på uorganiseret frivillighed, eksempelvis: Charteret kunne tænkes bredere, således at det generelt omhandlede forholdet mellem det civile samfund og staten/det offentlige. Det civile samfund er et bredere begreb end det frivillige Danmark. Større vægtning af borgerinitiativer og samfunds-innovation, som samfundsformende/omskabende. At frivillige organisationer skal være opmærksomme på - og imødekomme - nye måder at være frivillig på. 6

7 SAMSPIL PÅ NYE VILKÅR OG MÅDER Under den anden gruppe bliver der fokuseret på samspil både overordnet omkring hvilke værdier, der skal lægges i de mange nye former for samskabelse, og mere konkret i de nye virkeligheder, forventninger og udfordringer, det tættere samarbejde skaber. Høringssvarene bærer præg af, at respondenterne er meget optagede af nye udviklinger i samspillet mellem kommunerne og den frivillige verden, og at det spiller ind på de nye principper og værdier, respondenterne foreslår. Udviklingerne har især betydet, at forventningerne til det offentlige ikke kun handler om at respektere den frivillige verden, men også om at give plads til og indtænke den frivillige verden på nye måder i både politik og praksis. Eksempelvis peger respondenterne på: At foreningerne kunne høres som eksperter i den politiske proces i højere grad end nu. Der skal udvikles et nyt samspil mellem den offentlige sektor og de frivillige, så der arbejdes sammen om fælles mål. Inddragelse af frivillige skal promoveres i diverse offentlige institutioner, så ansatte her lærer at betragte frivillige som en ekstra ressource - og ikke en trussel mod deres beskæftigelsessituation. En form for forpligtelse for det offentlige til at tage de frivilliges forslag seriøst - en gensidighed. Udviklingerne betyder også, at der med udgangspunkt i principperne og værdierne fra 2001 er brug for at udvide disse for at passe til den nuværende situation. Dette understreger også den resonans, 2001-chartret har hos respondenterne. Det kan for eksempel handle om, at det offentlige ikke skal styre den frivillige indsats, hvordan økonomiske midler skal prioriteres i denne nye samspilsdagsorden, eller at respekten og anerkendelsen tager nye former: Kommunerne skal udvikle en afklaret rolle i forhold til den frivillige indsats og de specifikke initiativer, som samarbejdspartner frem for at opfatte den frivillige indsats som en ressource den kan trække på. Myndigheder, der anvender frivillig arbejdskraft, respekterer denne på lige fod med de ansatte. Tanken bag begrebet samproduktion, hvor det offentlige og frivillige (organiserede og uorganiserede) sammen skaber bedre velfærdsløsninger med større effekt. Spørgsmål 6: Udviklinger i samarbejdet siden 2001, som et nyt charter skal forholde sig til Siden 2001 er der sket meget i og omkring den frivillige verden. Hvilke særlige udviklinger i samspillet mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige bør et revitaliseret charter forholde sig til? 192 personer har besvaret spørgsmålet. DEN FRIVILLIGE VERDENS INDDRAGELSE I DET OFFENTLIGE Omkring halvdelen af respondenterne peger på ændringer, som handler om frivilliges inddragelse i det offentlige og i løsningen af velfærdsopgaver. Halvdelen af disse respondenter udtrykker, at frivillige ikke bør erstatte ansatte og løfte opgaver, der bør være det offentliges ansvar. Den anden halvdel mener, at der bør være mere samarbejde, og at frivillige godt kan løfte velfærdsopgaver. 7

8 En del kommentarer handler om kommunal frivillighed. Den mest udbredte holdning er, at det offentlige burde samarbejde med foreninger frem for selv at rekruttere og lede frivillige. Det vil i højere grad sikre de frivillige, så de for eksempel ikke udnyttes af det offentlige. Flere nævner, at samarbejdet med det offentlige ikke altid er så vellykket. Der er brug for at give de frivillige et større råderum og medbestemmelse samt at respektere og anerkende de frivillige og deres særlige kompetencer. Derudover pointeres det, at chartret bør tage højde for forskellen på, om kommunen samarbejder med uorganiserede frivillige, professionelle organisationer eller selvejende organisationer og derudover at der er forskel på de forskellige områder (social, idræt, kultur mv.). I forbindelse hermed efterlyser en del også klare grænser for, hvad det offentlige og de frivillige bør varetage af opgaver. Flere fremhæver, at det er svært at samarbejde med det offentlige, da respondenterne vurderer, at de ansatte føler, at de frivillige truer deres job, og at de ansatte ikke anerkender de frivillige som kompetente samarbejdspartnere. Endelig har flere respondenter fremhævet, at de frivillige kan noget særligt og gerne vil samarbejde, men at det offentlige ikke skal diktere samarbejdet. FRIVILLIGHEDEN En gruppe af respondenterne er optaget af de ændringer, der er sket i frivilligheden siden De gør sig erfaringer med det, de betegner som nye typer af frivillige: Projektfrivillige, IT-frivillige, frivillige med etnisk minoritetsbaggrund, frivillige i naturen, flere unge frivillige, ad hoc-frivillige, færre der vil sidde i bestyrelser mv. Herunder pointerer flere, at foreningerne, tilskudsordninger og det offentlige ikke har fulgt med udviklingen. Foreningerne udfordres af kommercielle udbydere, for eksempel motionscentre, der i konkurrence med idrætsforeningerne tilbyder motionsaktiviteter. Respondenterne peger samtidig også på, at der i de frivillige organisationer er sket en professionalisering som følge af et ønske om at løfte velfærdsopgaver. BRUGERE OG MEDLEMMER Flere respondenter oplever også ændringer hos brugerne eller medlemmerne i det frivillige arbejde. Det hyppigst nævnte her er, at foreningerne mødes af for meget bureaukrati, for mange dokumentationskrav og for mange krav om effektmålinger i forhold til at registrere medlemmer og brugere fra kommunens side. De fleste mener, at det har en uheldig virkning på foreningslivet og skræmmer de frivillige væk. ØKONOMI Sidst men ikke mindst peger en del respondenter på ændringer i økonomiske forhold. Generelt er der en kritik af, at driftsmidler er blevet beskåret til fordel for kortvarige projektmidler. Det bliver kommenteret, at dette hindrer udvikling og videreførelse af gode tiltag. En del kritiserer, at kommunerne gennem deres tilskudspolitik i stigende grad styrer organisationerne. Nogle oplever også kommuner, som har skåret muligheden væk for at låne lokaler. 8

9 Spørgsmål 7: Samspillet om 10 år Hvordan ser du gerne, at samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige fungerer om 10 år? 185 har besvaret spørgsmålet. Svarene her er primært fokuseret på interesse, anerkendelse og ligeværd i samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige samt på henholdsvis det frivillige og det offentliges indsats og karakter i fremtiden. Svarene lægger vægt på tillid og dialog mellem sektorerne og en høj grad af gensidighed i samarbejdet. Samspillet skal være positivt og meningsfuldt og have fokus på helheden, det fælles gode og den højere mening. Samtidig lægger en del svar vægt på, at skellene mellem de to sektorer skal opretholdes. Det skal blandt andet ske ved at indarbejde respekten for forskellene direkte i samarbejdet. Mange af respondenterne er optaget af, at det frivilliges værd og resultater skal respekteres, samtidig med at man passer på ikke at opsluge eller ødelægge den. På den måde søger en stor del af respondenterne også at sætte rammer for det offentliges rolle i at facilitere og understøtte det frivillige. Eksempelvis: Tæt og respektfuldt samspil, hvor det giver gensidigt mening og skaber merværdi, med klar grænsedeling mellem foreningsliv og det offentlige. At de to parter løser velfærdsopgaver sammen, men i respekt for hinandens værdigrundlag og styringslogik. Tillige, at der er en anerkendelse af, at det frivillige arbejde ikke er gratis, men skal organiseres, faciliteres og næres med gode rammer. Og endelig at der er anerkendelse af den frivillige indsats forebyggende karakter. Om 10 år løser det offentlige stadig en række kerneopgaver men faciliterer de frivilliges store indsats inden for sundhed, trivsel, rehabilitering, inklusion og socialt fællesskab. ØKONOMI OG TILSKUD En del respondenter er optaget af økonomi og tilskud. De håber på, at fremtiden vil tilvejebringe flere driftsrettede midler til at sikre eksistensen af foreningerne og foreningernes kerneaktiviteter. Disse respondenter knytter også ønsket om flere eller mere stabile midler til ønsket om det offentliges anerkendelse og interesse for det frivillige arbejde og samspillet. SÆRLIGE ØNSKER TIL FREMTIDEN To typer af svar skiller sig ud fra de øvrige. En gruppe respondenter har fokus på, hvordan ændringerne om 10 år vil se ud altså en mere lavpraktisk tilgang til samarbejdet. De taler for eksempel om, hvor samspillet konkret skal finde sted (i råd og bestyrelser, frivilligcentre osv.), eller hvordan for eksempel en kommunal ombudsmand kunne iværksættes. En anden gruppe af svar er meget positive omkring fremtiden. De mener, at samarbejdet skal være tættere og mere innovativt og udvikle sig frem mod mere. 9

10 Spørgsmål 8 og 9: Indhold, områder, spørgsmål eller temaer til det nye charter Er der særlige områder, spørgsmål eller temaer, som du mener chartret skal berøre? Hvad skal et nyt revitaliseret charter efter din mening indeholde, hvis det skal have nytteværdi for samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige? 146 personer har besvaret spørgsmål 8 og 140 har besvaret spørgsmål 9. Begge spørgsmål omhandler ønsker til det nye charters indhold. Svarene på de to spørgsmål behandles her samlet, da de minder meget om hinanden. SAMSPILLET: TILGANGE OG ROLLER Under begge spørgsmål udtrykker mange besvarelser et håb om, at et nyt charter kan styrke eller ændre samspillets tilgange og former. Det kan være i form af ønsker om at styrke samspillet ved at se det frivillige som en ressource i stedet for en konkurrent eller sætte grænser for det offentliges styring eller indflydelse i den frivillige verden. En del ønsker også, at chartret beskriver samspillet tydeligere. Eksempler på dette kunne være: Tydeliggørelse af fordele, udfordringer, begrænsninger, muligheder og faremomenter i samarbejdet. Den største udfordring er pt., at frivillige mange steder i det offentlige betragtes som konkurrenter i stedet for ekstra ressourcer. Det må man gøre noget ved! Være opmærksom på at det bliver enklere for frivillige organisationer at samarbejde med kommunerne. Interessen og anerkendelsen af foreningslivet står også centralt hos mange respondenter. De fremhæver, at et nyt charter ikke må overse foreningerne ved at fokusere for meget på de uorganiserede frivillige, samt at foreningernes mulighed for at tale på vegne af en medlems-, bruger- eller borgergrupper skal bevares. Mange respondenters svar handler om rammesætning og roller i det konkrete samarbejde. Mange svar handler her om, at det offentlige ikke må bruge frivillige som erstatning for ansatte, og at der ikke må ske en sammensmeltning mellem de to. En del peger for eksempel på, at få sjælen tilbage i det offentlige og få beskrevet de frivilliges værdi tydeligere. Flere sætter meget præcise ord på, at værdien af foreningslivets indsats i en tid med øget samspil skal styrkes i et nyt charter: Det er i foreningen, at langt det meste frivillige arbejde lægges. Hvis man hele tiden fokuserer på individuelle frivillige og overser foreningerne, ender det med, at folk kun er frivillige i en meget kort periode. Tordenskjolds soldater findes i foreningerne. At det offentlige skal passe på med at skabe for mange stillinger, der skal fremme frivilligheden. Det smukke ved frivillighed er græsrodslysten, selvstændigheden, ikke-kommunal impulsiv virke og det at være fri for kommunale regler osv. Samtidig er der dog også enkelte, der er positive overfor udviklingen i samspillet og peger på muligheden for udbudsregler og udliciteringsmodeller. Enkelte peger derudover på, at chartret bør omhandle etiske og juridiske retningslinjer i samarbejdet (for eksempel omkring tavshedspligt, forsikring, fuldmagt og IT-sikkerhed). 10

11 En mindre gruppe respondenter fokuserer på uddannelse og kapacitetsopbygning i samspillet. Det drejer sig for eksempel om uddannelse af frivillige og offentligt ansatte, som de mener specifikt bør skrives ind i chartret. Der er både forslag om en særlig uddannelse til ansatte, der skal koordinere frivillige på sin arbejdsplads og en uddannelse til frivillige, der skal samarbejde med det offentlige. Endelig foreslås en form for situated learning, hvor frivillige og ansatte uddannes sammen i for eksempel projektledelse under/gennem et konkret projekt. NYTTEVÆRDIEN OG BRUGBARHEDEN AF CHARTRET Mange er særligt i forhold til spørgsmålet om nytteværdien af chartret optaget af, at chartret skal sikre handling udover det skrevne dokument; at der skal ske noget i praksis. Eksempelvis fremhæves det: Uanset hvad der står, så er det ånden og efterlevelsen, der tæller, og den skal gennemsyre hele vejen gennem den offentlige administration og hele vejen fra store landsdækkende foreninger og ned i det nære lokale. Det vigtigste er, at forandringer kan mærkes. Samtidig fremhæver flere respondenter, at chartret skal formuleres, så det bliver relevant for mange forskellige typer frivillige: Organiserede og uorganiserede frivillige og forskellige typer organisationer herunder også selvejende institutioner og socialøkonomiske virksomheder. Mangfoldigheden skal være i fokus: Frivilligt arbejde bør defineres bredere, så det i højere grad inddrager aktivt medborgerskab-tanken. ØKONOMI OG TILSKUD I en lidt anden boldgade fokuserer besvarelserne på økonomi og tilskudsordninger. De fleste kommentarer går her på at sætte foreningerne fri af økonomitænkningen og sikre deres uafhængighed. Samtidig er der et ønske om gennemsigtighed i støttemulighederne, og at det skal være nemmere at opnå støtte, selvom man krydser forskellige områder og målgrupper. I forbindelse med dette mener nogle også, at chartret skal berøre dokumentations- og afrapporteringskrav, så disse bedre passer til den frivillige verden. OMRÅDE/EMNE/MÅLGRUPPE Flere af respondenterne peger også på særlige områder, emner eller målgrupper, der bør omtales eller fremhæves i chartret. Især sundheds- og integrationsområdet fremhæves, ligesom naturområdet ligeledes har god opbakning fra respondenterne. Nogle stykker har fokus på særlige målgrupper, for eksempel børn og unge, ældre og ensomme. Endelig peger flere respondenter på, at kapacitetsopbygning og uddannelse i den frivillige verden er et vigtigt emne at få drøftet i arbejdet med det nye charter. 11

12 Spørgsmål 10: Gode råd til beslutningstagerne på campen Hvis du kunne give beslutningstagerne ét godt råd eller sende dem et centralt udsagn i forhold til arbejdet med at revitalisere chartret for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige, hvad skulle det så være? 173 har besvaret spørgsmålet. De gode råd og udsagn til beslutningstagerne omhandler, ligesom i mange af besvarelserne under de tidligere spørgsmål, anerkendelse og interessen for den frivillige verden. Samtidig er der igen en del fokus på det offentlige og den frivillige verdens konkrete samspil og rollefordeling. De gode råd i denne gruppe appellerer i høj grad til, at alle skal huske den frivillige verdens særkende, og særligt at det offentlige skal turde tro på og samarbejde med de frivillige. Eksempelvis: Lav rammevilkår, der oser af tillid og som giver lyst til at overgå forventninger frem for at lægge bånd på. Lad frivilligt arbejde være frivilligt ikke et supplement til kommunalt opgavevaretagelse..at forstå for alle parter det handler om fællesskab. Fælles løsning på fælles problemer. Dette vil være bedre, end at det er det frivillige der skal gøre noget for det offentlige og omvendt - fra dem og os til vi gør det sammen. Undgå kløft mellem ansatte og frivillige. En lang række besvarelser giver korte men noget upræcise råd, som er svære at kategorisere som andet end opbakkende udsagn, eksempelvis: vær modig og skab synergi. Det er værd at bemærke, at der, ligesom i besvarelserne på spørgsmål 8 og 9, er en del ønsker til, at chartret skal være praktisk anvendeligt. Det handler primært om, at beslutningstagerne skal være konkrete, keep it simple, og at der er mere brug for praktiske guides end mange floromvundne vendinger. En respondent forslår at lave en usability-test, hvor beslutningstagerne går i borgernes sko og arbejder med, hvordan det offentlige opleves, når man vil søge midler, lave en event, være frivillig osv. 12

13 AFRUNDING OG SAMMENFATNING Et samlet blik over svarene på folkehøringen giver et billede, der peger i flere retninger. Når det kommer til den overordnede tilgang til samspillet, kan respondenterne groft set siges at være delt i tre: Den ene gruppe er meget kritisk over for aspekter af et øget samspil mellem den frivillige verden og det offentlige. De er eksempelvis bekymrede for, at kommuner organiserer frivillige uden om foreningerne, og at det offentlige i for høj grad vil styre den frivillige verden. Den anden gruppe af respondenter er mere positive over for samarbejdet og taler i højere grad for at styrke dialogen. De stiller krav til det offentlige om indflydelse og positiv dialog, og at det i praksis bliver nemmere at samarbejde. En tredje gruppe respondenter placerer sig mellem det positive og det kritiske. Disse er på den ene side positive overfor samarbejde, men samtidig meget kritiske over for den måde, de oplever dele af det offentlige agere på i praksis. Generelt er det tydeligt, at selv om respondenterne for en stor del ikke kender det eksisterende charter fra 2001, kan de i høj grad tilslutte sig de værdier og principper, chartret udpeger. Dette understreges af, at mange respondenters svar på høringens spørgsmål kobler sig på det eksisterende charter både direkte ved med andre ord at beskrive de samme værdier, men også ved at tolke disse ind i en nutidig kontekst. Udover de forskellige tilgange til samspillet viser der sig igennem høringens spørgsmål en række emner, som i høj grad optager respondenterne. Disse vil kort blive ridset op her: MANGFOLDIGHEDEN I DEN FRIVILLIGE VERDEN Det er især hensynet til mangfoldigheden i den frivillige verden, hvor mange respondenter bemærker, at chartret skal tage hensyn til den store forskel på frivillige, og at aktive borgere også må tænkes ind. Samtidig vidner en del udsagn også om, at respondenterne kommer fra særlige dele af den frivillige verden, når de for eksempel gerne vil have emner som idrætsfaciliteter, 18-tilskud, spejdernes ligestilling med idrætten osv. på dagsordenen. ØKONOMI OG TILSKUD Som det også fremgår i de foregående afsnit, har mange respondenter behov for at knytte samspilsdiskussionen til økonomi og tilskud. Holdningerne hertil er mangfoldige: Tilskuddene er for små, nogle tilskud er for store, det er svært at søge midler, der kræves for meget bureaukrati og dokumentation osv. Udsagnene vidner dels om, at økonomi og tilskud er meget vigtigt for respondenterne, dels om at økonomi og tilskud er en meget central del af samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige. FRIVILLIGES RETTIGHEDER Mange respondenter har fokus på de enkelte frivilliges rettigheder, og mange understreger, at fokus må være på den enkeltes frivillige indsats i eller udenfor foreninger. Mange peger på, at man for alt i verden må undgå for mange krav og for meget bureaukrati. Derudover er en stærk gennemgående tendens, som ikke er blevet trukket frem tidligere, at mange respondenter ønsker adgangen til frivilligt arbejde for arbejdssøgende forbedret. Dette tyder på at være et meget stærkt ønske i den frivillige verden. 13

RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER

RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn RÅDET for FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Det gode liv i egen bolig.

Det gode liv i egen bolig. Det gode liv i egen bolig. Om arbejdet med etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i boformer efter servicelovens 107 og 108 samt almenboliglovens 105. Udarbejdet af: Etikos APS ved Benedicte Schulin

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere