IR POLITIK IR STRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IR POLITIK IR STRATEGI"

Transkript

1 IR POLITIK IR STRATEGI Udarbejdet af Pernille Friis Andersen, FLSmidth, Tim Eriksen, Prospect, Julie Quist, Danisco og Jørgen Fischer Ravn, Impact Communications. København 2011.

2 IR POLITIK IR Politik Enhver børsnoteret virksomhed bør definere en overordnet politik og målsætning for virksomhedens IR aktiviteter, der er tilpasset det enkelte selskabs situation. Selskabets IR politik bør drøftes i og vedtages af bestyrelsen, og bør i redigeret form være tilgængelig på selskabets hjemmeside. IR politikken bør indeholde overordnede målsætninger samt udstikke retningslinjer og ambitionsniveau for selskabets dialog med kapitalmarkederne. IR politikken bør som minimum omfatte følgende elementer: Overordnet målsætning Tilsikre at alle markedsdeltagere har mulighed for at modtage relevant, kontinuert og korrekt information om selskabets drift, strategi og performance Medvirke til at selskabet opleves som troværdig og imødekommende gennem en åben og aktiv dialog med kapitalmarkederne Medvirke til korrekt og effektiv prisfastsættelse af selskabets værdipapirer Øget likviditet i selskabets værdipapirer Mulighed for at benytte børsen som finansieringskilde Reducere selskabets egenkapitalomkostninger. Kommunikationskanaler IR politikken bør udspecificere, hvilke kommunikationskanaler I benytter i dialogen med kapitalmarkederne: Selskabsmeddelelser Årsrapporter og kvartalsrapporter Internet / sociale medier / digitale medier Conference calls og webcasts Kapitalmarkedsdage Møder med analytikere og investorer (roadshows, 1-on-1 investormøder og -konferencer m.v.) Generalforsamling Præsentationsmateriale Nyhedstjeneste (CNS, ThomsonReuters, m.fl.). IR organisation IR ansvarlige og placering i organisationen Talspersoner. Stille/lukke perioder = periode op til regnskabsoffentliggørelse, hvor selskabet ikke er i dialog med analytikere og investorer) Principper i forbindelse med kommentering og gennemsyn af analytikerrapporter Eksempelvis: "Virksomheden kommenterer kun på offentliggjorte og faktuelle forhold og ikke på estimater i forbindelse med gennemsyn af analytikerrapporter". Serviceniveau Principper for adgang til topledelsen Principper for besvarelse af henvendelser fra kapitalmarkederne. 2

3 IR STRATEGI IR omverdensbeskrivelse Med henblik på at definere de branche- og selskabsspecifikke forhold, der særligt vil appellere til selskabets eksisterende og potentielle investorer bør selskabet udarbejde en summarisk omverdensbeskrivelse, f.eks. omfattende følgende oplysninger: Branche / industri Konkurrencesituation Markedsposition (styrker / svagheder) Vækstmuligheder og risikoforhold Forretningsstrategi Kunder Værdikæde/forretningsmodel Aktionærstruktur Relevant historik. Equity story På baggrund af IR omverdensbeskrivelsen kan selskabets equity story defineres, dvs. de forhold og egenskaber, der gør aktien til en interessant investering for eksisterende og potentielle investorer. Selskabets equity story kan f.eks. formuleres med udgangspunkt i følgende forhold: Eksponering mod mega-trends og vækstmuligheder Forventede pengestrømme og udbyttepolitik Restrukturering Konsolidering. IR Strategi Indhold og Struktur Med udgangspunkt i selskabets IR politik, omverdensbeskrivelse og equity story formuleres IRfunktionsstrategi, målsætninger, key performance indicators og handlingsplan. IR strategien vil, afhængig af selskabets aktuelle situation, samt ledelsens mål og ambitioner for IR, med fordel kunne indeholde målsætninger vedrørende flere af nedenstående emner: 1. Optimal aktionærstruktur 2. Medlemskab af relevante aktieindeks 3. Analytikerdækning 4. Dialog med institutionelle investorer 5. Lovpligtig rapportering 6. Løbende adressering af investorspørgsmål 7. IR Website 8. Generalforsamling 9. Dialog med finansielle medier 10. Dialog med private aktionærer 11. Dialog med medarbejderne 12. Investorernes kendskab til og viden om virksomheden 13. Kommunikation af Corporate Governance, CSR og andre emner 14. Samspil med PR og øvrig ekstern kommunikation 15. Feedback fra aktiemarked til direktion og bestyrelse 16. Kapitaltilførsel 17. Gældsinvestorer. 3

4 1. OPTIMAL AKTIONÆRSTRUKTUR Selskabets branche, strategi, forretningsmodel, finansielle resultater og fremtidsudsigter definerer selskabets aktiehistorie, og hvilke typer investorer, der potentielt kunne have en kort- eller langsigtet interesse i aktien. Selskabets IR Strategi bør indeholde en beskrivelse af og stillingtagen til selskabets optimale aktionærstruktur med hensyn til ønsket stabilitet og diversitet i aktionærbasen, samt opbakning til selskabets ledelse og strategi: Beskrivelse af selskabets aktiehistorie og hvilken investortype denne måtte appellere til Ønsket geografisk fordeling på aktionærbasen Ønsket fordeling på forskeligge investortyper (privat/institutionel, long/short, hedge fund, value investor, growth investor, osv.) Servicering og håndtering af storaktionærer. Eksempler på målsætninger vedrørende aktionærstruktur Kortlægning af potentielt interesserede investorer i ind- og udland samt målsætning for adressering /targeting heraf Målsætning for andel/antal private aktionærer Målsætning for andel/fordeling på institutionelle investorer Målsætning for buy-side analytikere / fund managers tilfredshed med IR funktion / IR information Målsætning for diversitet og stabilitet i aktionærbasen Målsætning for servicering af storaktionærer Målsætning for information til nye aktionærer (Investor Kit, indbydelse til dialog..). Eksempler på Key Performance Indicators vedrørende aktionærstruktur Udvikling i antal private aktionærer Udvikling i antal / andel aktionærer per land Antal 1-on-1 møder med investorer på target liste Antal 1-on-1 møder med investorer i prioriterede geografiske centre Omdømmevurdering af IR-funktion og materialer blandt buy-side analytikere / fund managers. Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende aktionærstruktur: Aktiv investor-targeting og planlægning af ressource anvendelse ifm. 1-on-1 s og roadshows Aktiv adressering af det private investorsegment (DK roadshow, samarbejde med Dansk aktionærforening og regional banker, DK hjemmeside, DK aktionærblad..) Afdækning af investorernes ønsker og informationsbehov Udarbejdelse af Shareholder-ID og afdækning af potentielt interesserede investorer Informationspakke til nye aktionærer. 4

5 2. MEDLEMSKAB AF RELEVANTE AKTIEINDEKS Næsten alle institutionelle investorer bliver målt på deres performance i forhold til relevante aktieindeks på måneds, kvartals- og årsbasis, hvilket betyder, at investorerne er nødt til at forholde sig aktivt til sammensætningen og vægtningen af aktier i benchmark indekset. Ofte medfører medlemskab af aktieindeks ligeledes øget omsætning i aktien. Medlemskab af udvalgte aktieindeks kan endvidere være med til at profilere særlige egenskaber ved aktien, eksempelvis branchetilhørsforhold, sustainability, udbytteprofil, etc. IR Strategien bør derfor indeholde en stillingtagen til hvilke relevante aktieindeks selskabet bør være med i. Hvilke aktieindeks er det relevant for selskabet at være med i? Hvad kan selskabet selv gøre/ påvirke for at sikre sig medlemskab heraf (eksempelvis øget omsætning i aktien, opfyldelse af sustainability forhold, udbyttepolitik, etc.)? Eksempler på målsætninger vedrørende aktieindeks Målsætning om medlemskab af givne aktieindeks (OMXC20, Large Cap, DJ Sustainability ), og identifikation af krav for medlemskab Målsætning om øget omsætning i aktien (eksempelvis via øget nyhedsgenerering og -formidling, antal afholdte investormøder og præsentationer, øget analytikerdækning). Eksempler på Key Performance Indicators vedrørende aktieindeks Placering på halvårlig rangliste for OMXC20 Udvikling i daglig aktieomsætning Antal IR genererede nyheder (nyhedsbreve og s, pressemeddelelser, hjemmeside, etc.) Antal afholdte investorpræsentationer, -møder, kapitalmarkedsdag, etc. Antal aktieanalytikere. Eksempler på aktiviteter og tiltag, der kan understøtte målsætninger vedrørende medlemskab af aktieindeks: Øget fokus på nyhedsgenerering med henblik på at skabe øget interesse for og øget omsætning i aktien Øget antal investorpræsentationer og investormøder med henblik på at øge interesse for og kendskab til aktien Øget antal analytikere med henblik på øget interesse for aktien. 5

6 3. ANALYTIKERDÆKNING Analytikerdækning fra banker og børsmæglere (sell-side) er et væsentligt element i selskabets markedsføring overfor aktiemarkedet og dialog med investorerne. IR Strategien bør indeholde en stillingtagen til følgende problemstillinger vedrørende analytikerdækning: Hvordan bør relationer til analytikere reguleres? (politik; proaktiv vs. reaktiv, kommentering af rapporter, møder, holdning til betalt analyse, stilleperioder, fordeling af roadshows m.m.) Hvilken analysedækning er realistisk og ønskelig for selskabet? Hvorledes kommer analytiker- og investorvurderinger til direktionens og bestyrelsens kendskab? Eksempler på målsætninger vedrørende analytikerdækning Hvilke analytikere ønskes dækning fra? (kundefokus, geografi m.m.) Hvor udbredt dækning ønskes? (antal) Optimering af analysekvalitet Fair fordeling af road shows Registrering af løbende dialog og antal møder med analytikere Rating af IR-funktion blandt analytikere (absolut og relativt) Eksempler på Key Performance Indicators vedrørende analytikerdækning Udvikling i antal analytikere (antal) Antal analytikerrapporter pr. analytiker pr. år (fokus) Spredning på analytikerestimater (kvalitet) Udvikling i (aktiens volatilitet/amplitude i forhold til det generelle aktiemarked) Antal 1-on-1 møder med analytikere Omdømmevurdering af IR-funktion og materialer blandt analytikere. Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende analytikerdækning: Aktiv analytiker-targeting Sikre ensartet højt informationsniveau og fokus blandt analytikere (indsamling af konsensus estimater/afholdelse af kapitalmarkedsdag/fast møde frekvens med analytikere) Udarbejdelse af retningslinjer og procedurer for fordeling af roadshows Udarbejdelse af procedure for anvendelse af analytikervurderinger i ledelsesrapportering Afdækning af analytikernes ønsker og informationsbehov. 6

7 4. DIALOG MED INSTITUTIONELLE INVESTORER Institutionelle investorer er en bred betegnelse for pensionskasser, banker, forsikringsselskaber, hedgefunde, investeringsforeninger samt store private og offentlige fonde. Dialogen med de institutionelle investorer anses for en af hovedopgaverne for IR-funktionen. Derfor har kommunikationen med denne stakeholdergruppe typisk meget høj prioritet. I praksis er der mange ligheder mellem den måde, der kommunikeres med institutionelle investorer og med analytikere. En IR strategi bør adressere følgende: Hvordan bør relationer til de institutionelle investorer reguleres? (politik; proaktiv vs. reaktiv, afholdelse af møder og conference calls, stilleperioder, insider-håndtering m.v.) Hvilken investordækning er realistisk og ønskelig for selskabet? Dette skal ses i lyset af virksomhedens målsætning for aktionærsammensætning (geografisk, type ), dens reelle ressourcer til at afholde roadshows, deltage på konferencer osv. Hvorledes sikrer virksomheden sig, at investorinput inklusive evt. information vedrørende bevægelser i aktiebeholdninger - rapporteres tilbage til direktion og bestyrelse? Hvordan håndteres den udfordring, at investorernes fokusområder og prioriteringer bør afspejle sig i virksomhedens samlede kommunikation (både i IR materiale og andetsteds) i kvartalsrapporter, på telefonkonferencer, kapitalmarkedsdage, på website, i pressemeddelelser m.m. og omvendt? Eksempler på målsætninger vedrørende institutionelle investorer Hvilke typer institutionelle investorer ønsker repræsenteret i aktionærbasen? (geografi, investeringsfokus f.eks. top down, bottom up, GARP, sustainability, hedge, sektorfokus - m.m.) Ressourceoptimering ift. disse målsætninger inkl roadshow, konferencer, 1-1 s, kapitalmarkedsdage Registrering af løbende dialog og antal møder med institutionelle investorer Rating af IR-indsatsen (IR-afdeling samt ledelse) blandt investorer, både absolut og relativt Registrering af brug af investor-website, deltagere på telefonkonferencer, m.v. Eksempler på Key Performance Indicators vedrørende institutionelle investorer Udvikling i investorsammensætning Udvikling i antal møder samt hvorvidt disse møder er blevet afholdt med primære fokusgruppe Feedback på disse møder (fra investorerne eller sekundært baseret på brokernes feedback) Antal 1-on-1 møder og telefonkonfernecer med institutionelle investorer Score i omdømmevurdering af IR-funktion og materialer blandt investorer. Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende dialog med institutionelle investorer: Aktiv investor targeting Ressourcer til et aftalt antal møder, telefonkonferencer, konferencer og roadshows, m.v. Afdækning af investorers ønsker og informationsbehov førende til en pipeline af aktiviteter, eksempelvis kapitalmarkedsdage og emnespecifikke investormøder og materiale. 7

8 5. LOVPLIGTIG RAPPORTERING Værdipapirhandelsloven og relaterede bekendtgørelser udgør lovgrundlaget for børsnoterede selskabers oplysningsforpligtelser. Et børsnoteret selskab er i henhold til værdipapirhandelsloven blandt andet forpligtet til at offentliggøre intern viden samt til at offentligere årsrapporter, halvårsrapporter samt periodemeddelelser eller kvartalsrapporter. Offentliggørelsen skal ske på en sådan måde, at oplysningerne hurtigt bliver tilgængelige i hele EU mv. IR strategien bør tage stilling i hvilket omfang den lovpligtige rapportering alene skal tjene til formål at overholde lovgivningen, eller om den skal være et væsentligt kommunikationsværktøj, herunder: Hvilken rolle skal årsrapporten spille i selskabets kommunikation med aktiemarkedet, og skal den anvendes til informering af andre målgrupper? Skal den lovpligtige årsrapport trykkes og eventuelt suppleres med en mere kortfattet udgave? Hvilke redskaber ønsker selskabet at understøtte kvartalsrapporteringen med, f.eks. telekonferencer, webcast, investormøder? I hvilket omfang ønsker selskabet at supplere selskabsmeddelelser med baggrundsinformation og perspektivering I hvilket omfang ønsker selskabet at distribuere lovpligtig rapportering ud over kravene, f.eks. til nichemedier Stillingtagen til feedback fra aktiemarkedet vedrørende kvaliteten af den lovpligtige rapportering. Eksempler på målsætninger vedrørende lovpligtig rapportering Målsætning for niveau af rapportering i forhold til oplysningsforpligtelser (minimum <-> best practice) Målsætning for anvendelse af årsrapporten, herunder målgrupper og formål Målsætning for anvendelse af baggrundsinformation og perspektivering ved lovpligtig rapportering Målsætning for anvendelse af supplerende medier som telekonferencer Målsætning for finansiel PR i forbindelse med rapportering Eksempler på Key Performance Indicators vedrørende lovpligtig rapportering Antal påtaler fra Finanstilsynet og NASDAQ OMX Copenhagen Tid fra periodeafslutning til rapportering (kortere = bedre) Efterspørgsel efter trykte og online udgaver af års- og kvartalsrapporter (antal downloads og henvendelser) Antal omtaler i trykte- og online medier. Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende lovpligtig rapportering: Etablering af standardproces for udarbejdelse og offentliggørelse af lovpligtig rapportering Etablering/sikring af monitorering af lovkrav Feedback fra aktiemarkedet på kvaliteten af den lovpligtige rapportering Udarbejdelse af Q&A dokumenter, fakta-ark og evt. særsektioner på website med uddybende information ved større begivenheder (væsentlig kontrakt, produktlancering, milepæl). 8

9 6. LØBENDE ADRESSERING AF INVESTORSPØRGSMÅL IR-funktionen bør kontinuerligt monitorere og adressere spørgsmål fra kapitalmarkedet for at imødekomme informationsbehov samt sikre en rettidig, relevant og fuldstændig forståelse for forhold, der påvirker markedets vurdering af selskabets strategiske og finansielle position, udvikling, muligheder og udfordringer. IRstrategien bør i den forbindelse indeholde en stillingtagen til følgende problemstillinger: Hvem og hvordan håndteres henvendelser og svar (kun IR eller også øvrige personer, hvilke spørgsmål behandles/behandles ikke i stilleperioder )? Hvad skal målsætningen være for responstid i forhold til eksterne henvendelser (procedure for svar på henvendelse, herunder behandlingstid)? Hvornår bør en isoleret henvendelse/lækage give grund til generel udbredelse af information/svar (lige adgang til væsentlig information)? Hvordan indarbejdes materielle spørgsmål i ledelsesrapportering til direktion og bestyrelse? Eksempler på målsætninger vedrørende løbende adressering af spørgsmål Ontime respons på henvendelser Kvalitet og konsistens i besvarelse af henvendelser Indarbejdelse af væsentlige spørgsmål og svar herpå i løbende finansiel afrapportering Opdatering af online Q&A Registrering af spørgsmål og svar til senere analyse og rapport Væsentlige spørgsmål indeholdes i ledelsesrapportering. Eksempler på Key Performance Indicators vedrørende løbende adressering af spørgsmål Antal spørgsmål til IR-afdelingen Responstidsminimering (tracking af henvendelsetid vs. svartid) Omdømmevurdering af IR-funktion og materialer. Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende løbende adressering af IRrelaterede spørgsmål: Udarbejdelse af politik for svarstruktur samt fastlæggelse af udtalehierarki og retningslinjer under stilleperioder Udarbejdelse af procedure for registrering af spørgsmål og svar Løbende ajourførelse af overordnet Q&A ramme, så denne afspejler spørgsmål fra kapitalmarkedet Udarbejdelse af procedure for hyppig opdatering af online Q&A Udarbejdelse af procedure for indarbejdelse af materielle spørgsmål i ledelsesrapportering Reducering af responstid fra XX til YY (online, telefon, mail, øvrige henvendelser). 9

10 7. IR WEBSITE Digital eller webbaseret kommunikation er en vigtig del af virksomhedens kommunikationsplatform og -strategi. Udviklingen i brugen af sociale medier (FB, Twitter, LinkedIn etc) og stigende brug af mobile enheder (iphone/android, ipad/tablet pc m.v.) fordrer ligeledes, at virksomheden kontinuerligt tager stilling til, om dens website på længere sigt vil være det vigtigste digitale mødested for stakeholders, samt analysere evt. behov for, at sociale medier integreres med virksomhedens corporate website og andre digitale medier. Specifikt i relation til IR afsnittet på hjemmesiden, bør virksomheden vurdere følgende: Indhold: sikre at stakeholders har adgang til ønsket information, og at websitet minimerer behov for brug af andre medier (eksempelvis trykte regnskaber, aktionærblade) Usability: sikre at relevant information er lettilgængelig og at websitet er brugervenligt og navigerbart Sikre at websitet udtrykker sammenhæng og kontinuitet ift. virksomhedens samlede udtryk og overordnede budskaber både indholdsmæssigt og visuelt. Eksempler på målsætninger vedrørende IR website Høj score for usability. (eksempelvis via relativ vurdering foretaget af ekstern konsulent eller absolut måling af antal besøg på bestemte dele af website, og analyse af den besøgendes ageren Strategisk investor targeting. F eks facilitering af stærkere kommunikation med danske / private investorer Minimering af behov for trykte årsregnskaber og andet materiale udvikling af usability af indhold ift. at opnå sådanne konkrete målsætninger Rating af IR-website (enten køb af eksterne analyser eller interne analyser af holdning til IR websitet blandt udvalgte investorer, analytikere m.v.). Eksempler på Key Performance Indicators vedrørende IR website Specifik score i usability-test / brugertilfredshedsundersøgelser / benchmarkanalyser Udvikling i brugen af websitet eller dele heraf, f eks downloads, webcasts, factsheet og FAQ med henblik på at reducere antallet af telefoniske henvendelser og publikationsbestillinger Nøgletal for web-statistik i forhold til mål, fx antal downloads, webcast besøg, etc. Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende IR website Gennemføre eksternt usability study med henblik på at forbedre brugernes anvendelse af IR websitet Udvikle dansksproget subsite som en del af den øgede indsats over for private investorer Stille mere interaktive IR-tjenester til rådighed for investorer, eksempelvis, nøgletal, estimater, etc. Optimere brug af web-statistik og online surveys for løbende at måle brugeradfærd og -preferencer Forbedre søgeoptimering både fra eksterne søgemaskiner og forbedre søgefunktion på website Undersøge behovet for adgang via mobile enheder og mest efterspurt indhold. 10

11 8. GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed, og udgør aktionærernes formelle mulighed for at udøve indflydelse på ledelsen af selskabet. Selskabet bør derfor tage aktiv stilling til følgende problemstillinger: Hvorledes sikrer virksomheden sig, at dialogen med selskabets aktionærer optimeres i relation til information før, under og efter generalforsamlingen? Hvorledes organiseres og afholdes generalforsamlingen? (intern ansvarsfordeling, fysiske rammer, format (virtuel/fysisk), sprog/tolkning, afstemning, indkaldelse og tilmelding til generalforsamlingen, spørgsmål til generalforsamlingen, opstilling af kandidater til bestyrelsen ) Hvorledes sikrer virksomheden sig bedst mulig overblik over stemmer og fuldmagter op til generalforsamlingen? Hvorledes sikrer virksomheden sig, at generalforsamlingen bliver et forum for dialog med aktionærerne og ikke blot formalia? Eksempler på målsætninger vedrørende generalforsamling Bør virksomheden lave et Shareholder-ID med henblik på at sikre overblik over aktionærstrukturen? Skal der etableres samarbejde med Proxy-institutter med henblik på overblik over og indsamling af stemmer og fuldmagter? Er der behov for udarbejdelse af Q&A? Er der behov for særlige tiltag med henblik på at inspirere og opfordre aktionærerne til aktiv dialog? Skal der afholdes elektronisk / semi-elektronisk generalforsamling? Ønskes afstemning om alle punkter på dagsordenen? Eksempler på Key Performance Indicators vedrørende generalforsamling Udvikling i antal deltagere og stemmer på generalforsamlingen Udvikling i afgivne fuldmagter til ledelsen Udvikling i antal spørgsmål fremsat før og under generalforsamlingen Antal elektroniske tilmeldinger til generalforsamlingen Feedback fra fremmødte aktionærer via spørgeskema Struktureret opfølgning og identificering af forbedringspunkter. Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende generalforsamlingen: Tilrettelæggelse af en interessant og informativ generalforsamling, der bidrager til at øge fremmødet på generalforsamlingen Etablering af mulighed for elektronisk tilmelding, deltagelse og afstemning på generalforsamlingen Live webcast og simultantolkning af generalforsamlingen. 11

12 9. DIALOG MED FINANSIELLE MEDIER De finansielle medier kan groft sagt opdeles i to grupper de digitale medier (Reuters, Bloomberg m.v.), som har en ligeså stram tidsplan ifm. IR-nyheder, som analytikerne har mht. udsendelse af first comments, og de trykte medier, hvis journalister har bedre tid til at læse meddelelser i dybden, foretage interviews, lavere dybere vinklinger og vurderinger af selskabets strategi, udvikling, finansielle position, ledelse og konkurrentforhold, der påvirker selskabet. Begge grupper har løbende ønsker om solohistorier og let adgang til virksomheden for kommentarer til dagens newsflow. IR funktionen bør i samarbejde selskabets presse/kommunikationsafdeling tilsikre en optimal dialog med de finansielle medier, og følgende aspekter bør overvejes: Mediernes konkrete behov ifm. udsendelse af IR-nyheder så som regnskabsmeddelelser (fakta, medievenlige citater, efterfølgende ønsker om interviews osv), når IR-materiale udfærdiges og dagens interne køreplan tilrettelægges Behov for løbende dialog mellem IR- og pressefunktioner for at koordinere budskaber og nyheds flow, aktiviteter, interne køreplaner inkl. ekstern adgang til ledelsen, website osv. Eksempler på målsætninger vedrørende dialog med finansielle medier Målsætning om øget omtale og dækning af konkrete IR-budskaber i de finansielle medier Målsætning om større synlighed for ledelsen i udvalgte finansielle medier (fx FT) Målsætning om medietilpasset stil i eksternt IR-materiale. Eksempler på Key Performance Indicators vedrørende dialog med finansielle medier Måling af antal historier og antal medier med fokus på konkrete IR-budskaber Udvikling i dybere og kvalitative interviews og solohistorier i udvalgte medier Resultat af brugerundersøgelse af IR-materiale blandt journalister, tracking af brug af citater og budskaber m.v. Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende dialog med finansielle medier Gennemgang og tilpasning af sprog og form i selskabs- og regnskabsmeddelelser Tracking af udviklingen i mediernes brug af citater og konkrete formuleringer efter udsendelse af meddelelse. 12

13 10. DIALOG MED PRIVATE AKTIONÆRER Private aktionærer udgør typisk en væsentlig del af selskabets aktionærbase og handel i aktien. IR strategien bør derfor indeholde retningslinjer for dialogen med de private aktionærer: Hvorledes strukturerer og formulerer virksomheden sin aktiehistorie således, at den appellerer til de private aktionærer? Hvorledes sikrer virksomheden sig en brugbar i dialog med den private aktionær? Hvorledes sikrer virksomheden sig, at regnskabsmeddelelser, selskabsmeddelelser og anden investorinformation kan forstås af både professionelle og private investorer? Eksempler på målsætninger vedrørende dialog med private aktionærer Skal virksomheden have en dansk hjemmeside med henblik på private investorer? Skal virksomheden have særlige arrangementer og aktionærinformation for private investorer? Hvorledes planlægges og tilrettelægges investorpræsentationer/møder i DK således, at topledelsens og IRfunktionens ressourcer udnyttes bedst muligt? Kan en aktiv pressestrategi udnyttes til at skabe et løbende nyhedsflow og større medieomtale med henblik på at skabe øget interesse for aktien? Eksempler på Key Performance Indicators vedrørende dialog med private aktionærer Udvikling i antal private aktionærer Udvikling i andel private aktionærer Antal afholdte arrangementer for private investorer Antal besøgende på DK hjemmeside. Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende dialog med de private aktionærer Planlægning af roadshow og investorarrangementer i Danmark evt. i samarbejde med regionale banker og/eller Dansk Aktionærforening (www.shareholders.dk) Afdækning af investorernes ønsker og informationsbehov Udarbejdelse af kommunikationsplan med henblik på at øge kendskab til virksomheden og komme i dialog med private investorer Udarbejdelse af aktiehistorie og investorpræsentation, der er skræddersyet til de private investorer. 13

14 11. DIALOG MED MEDARBEJDERNE I mange virksomheder er mange medarbejdere også aktionærer i virksomheden. Følgende aspekter bør derfor overvejes i relation til dialogen med medarbejderne: Medarbejderes reaktion på konkrete eksterne udmeldinger (eksempelvis i forbindelse med omstruktureringer, der vil føre til fyringer, ændringer i den øverste ledelse m.v.) Medarbejderes løbende behov for information og dialog omkring virksomhedens strategi, overordnede (finansielle) mål, virksomhedens finansielle performance, ændringer i virksomhedens ejerkreds, almindelige interesse for aktiekurs og image, osv. Eksempler på målsætninger vedrørende Dialog med medarbejderne Målsætning om øget forståelse og buy-in blandt medarbejderne omkring overordnet strategi, ambitioner og finansiel performance (eksempelvis i form af kvartalsvise videomøder efter regnskabsoffentliggørelse) Målsætning om øget dialog med medarbejderne omkring IR funktionen, aktien og omverdenens syn på virksomheden. Eksempler på Key Performance Indicators vedrørende dialog med medarbejderne Udarbejdelse af internt rettet kommunikationspakke (dvs specialsyet i budskab og sprog ikke blot copypaste af f.eks roadshow materiale) og formaliseret cascading af IR-meddelelser på eksempelvis kvartalstal, opdatering på strategi og målsætninger mv. til ledelsesgruppen under den øverste ledelse, som efterfølgende holdes til ansvar for videre formidling til næste led Udarbejdelse af køreplan for interne IR-præsentationer og Q&A sessions Øget synlighed på virksomhedens intranet (for eksempel aktiekurs, IR nyheder, IR-funktionens indspark omkring seneste roadshow, adgang til kursdata og konsensustal, interviews med ledelsen rettet mod medarbejdere, mv.). Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte selskabets dialog med medarbejderne og bidrage til at afmystificere og synliggøre omverdenens vurdering af virksomheden IR-funktionen afholder interne præsentationer og Q&A s på vigtigste sites IR-funktionen udvikler sammen med website teamet sider med konsensus-tal, anbefalingsbarometer og adgang til analyser / mediedækning (inden for lovmæssige begrænsninger). 14

15 12. INVESTORERNES KENDSKAB TIL OG VIDEN OM VIRKSOMHEDEN Investorernes kendskab til og viden om virksomheden er afgørende for forståelsen for virksomhedens situation og potentiale og dermed for en fair prisfastsættelse af aktien. IR Strategien bør indeholde en stillingtagen til følgende problemstillinger vedrørende investorernes kendskab til og viden om virksomheden: Er der områder, hvor aktiemarkedet ikke i tilstrækkelig grad har indsigt i eller forstået virksomheden og dens potentiale? Hvilke aktiviteter og medier (IR web sites, videobeskrivelser, årsrapport, aktionærblad, møder, medieomtale, etc.) kan bringes i anvendelse for at øge informationsniveauet? Eksempler på målsætninger vedrørende investorerne kendskab til og viden om virksomheden Rating af investorernes tilfredshed med virksomhedens informationsniveau både for private og professionelle investorer Identificering af emner og forretningsområder, hvor kendskabsgraden ønskes øget og iværksættelse af aktiviteter til afhjælpning heraf Relevans, brugervenlighed og forbedringer af hjemmeside og anden investorkommunikation. Eksempler på Key Performance Indicators vedrørende investorernes kendskab til virksomheden Gap mellem analytikernes estimater og selskabets egne estimater Afholdelse af kapitalmarkedsdag (primært for professionelle investorer) med fokus på emner, hvor kendskabsgraden ønskes øget og hvor der efterfølgende indsamles feedback Resultat af omdømmeanalyse, der fokuserer på information og informationsbehov. Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende investorernes viden om og kendskab til virksomheden Afdækning af investorernes ønsker og informationsbehov Struktureret indsamling af feedback fra alle investormøder mht. investorernes informationsbehov Afholdelse af kapitalmarkedsdag Udarbejdelse af kommunikationsplan. 15

16 13. KOMMUNIKATION AF CORP. GOVERNANCE, CSR OG ANDRE EMNER Siden 2000 er supplerende information om selskabsledelse og CSR blevet mere og mere efterspurgt. IR strategien bør indeholde en stillingtagen til i hvilket omfang de ikke-finansielle forhold er relevante for selskabets værdiskabelse (og dermed investorerne) og en beskrivelse af, hvordan selskabet ønsker at kommunikere herom: Beskrivelse af selskabets nøgleinteressenter og sammenhæng til værdiskabelsen (omdømme, omkostningsbesparelser, forretningsmuligheder, innovation, motivation, fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere) Beskrivelse af aktionærtyper og disses fokusområder (SRI-funds) Beskrivelse af sammenhæng til risikostyring og overholdelse af lovgivning og anbefalinger på området. Eksempler på målsætninger vedrørende kommunikation af ikke-finansielle forhold Målsætning for ambitionsniveau for rapportering (CDP, UN Global Compact, SRI-indeks, GRI, Corporate governance anbefalinger) Målsætning for omfang af print og online rapportering (integreret i årsrapporten, selvstændig rapportering) Målsætning for integration i det øvrige IR-arbejde (SRI-roadshow, roadshow presentations) Målsætning for niveau af proaktiv SRI-outreach til investorer Målsætning for optagelse i SRI-aktieindeks (FTSE4GOOD, DJ Sustainability index). Eksempler på Key Performance Indicators vedrørende kommunikation af ikke-finansielle forhold Rapporteringsniveau i henhold til Global Reporting Initiative Score i Carbon Disclosure Project (CDP) eller lignende (Antal afvigelser iht. anbefalinger for god selskabsledelse) Antal SRI 1-on-1 møder Antal mainstream IR møder hvor ikke-finansielle forhold er adresseret proaktivt. Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende for kommunikation af ikkefinansielle forhold: Afdække investorernes ønsker og informationsbehov Afdække betydningen af ikke-finansielle forhold for selskabets værdiskabelse Gennemføre et vist antal SRI investorpræsentationer Rapportere om alle punkter i anbefalinger for god selskabsledelse (explain, ingen silent compliance ) Udarbejde CDP-rapportering (herunder klimastrategi og CO2 regnskab) Besvare væsentlige SRI-spørgeskemaer Udarbejde SRI-slides til roadshow præsentation. 16

17 14. SAMSPIL MED PR OG ØVRIG EKSTERN KOMMUNIKATION IR-strategien bør tilsikre, at der er etableret kommunikationsprocedurer, som beskriver rammerne for anvendelse af finansiel og strategisk information i PR og øvrige eksterne kommunikationsaktiviteter således, at oplysningsforpligtelsen m.v. på den ene side ikke kompromitteres, og at man på den anden side udnytter finansiel information til at øge det generelle kendskab til virksomhedens aktiviteter. Der bør således tilstræbes en integreret approach for kommunikation til alle stakeholders, som dels minimerer risici og usikkerhed, dels sikrer troværdighed og positiv imagemæssig værdi for selskabet. IR-strategien bør i den forbindelse indeholde en stillingtagen til følgende forhold: Hvordan koordineres de samlede PR og øvrige kommunikationsaktiviteter mest effektivt på tværs af kommunikationsfunktioner? Generelle udtalerammer og -politikker Fastlæggelse af rammer for anvendelsen af finansiel information (strategi, overordnede finansielle mål, virksomhedens finansielle performance, ændringer i virksomhedens ejerkreds m.m.) i øvrige kommunikationsaktiviteter Godkendelsesprocedurer. Eksempler på målsætninger vedrørende samspil med PR og øvrig ekstern kommunikation IR-funktionen skal bidrage til at øge det generelle kendskab til virksomhedens overordnede strategi, ambitioner og performance IR-funktionen skal sikre, at indholdet i PR og øvrig ekstern kommunikation er afstemt med information, som allerede er tilgået kapitalmarkedet, jf. oplysningsforpligtelser. Eksempler på Key Performance Indicators vedrørende samspil med PR og øvrig ekstern kommunikation Øget synlighed og kendskabsgrad Antal eksponeringer i medier (print, web, broadcast og finansielle, trade, forbruger m.m.) Antal besøg på hjemmeside (ikke-finansielle områder). Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende samspil med PR og øvrig ekstern kommunikation: Etablere interne rammer og procedurer mellem IR og øvrige kommunikationsenheder for samarbejde om udvikling, udmelding og opfølgning af virksomhedens kommunikationsaktiviteter (strategi og eksekvering i relation til idé generering, godkendelse, offentliggørelse) Etablere fælles arkiv for offentliggjort information og ekstern omtale. 17

18 15. FEEDBACK FRA AKTIEMARKED TIL DIREKTION OG BESTYRELSE Selskabets bestyrelse og direktion er valgt af aktionærerne og derfor er det både relevant og vedkommende for selskabets bestyrelse og direktion at kende aktiemarkedets holdninger til selskabet. Det bør derfor være en del at IR arbejdet at indhente tilbagemeldinger fra aktiemarkedet om kvaliteten af IRindsatsen med det formål at løbende optimere aktiehistorien og kanalerne til kommunikation heraf. Det er alment accepteret, om end ikke videnskabeligt bevist, at der er en sammenhæng mellem aktiemarkedets opfattelse af kvaliteten af IR-arbejdet og selskabets markedsværdi. IR strategien bør indeholde overvejelser om, hvordan selskabet ønsker at indhente feedback fra aktiemarkedet og hvordan denne skal rapporteres til bestyrelsen, herunder: Hvad er de væsentligste opmærksomhedspunkter hos selskabets nuværende og potentielle investorer ift. aktiehistorien og kvaliteten af IR-indsatsen? Hvordan ønsker selskabet at indhente feedback fra aktiemarkedet ( perception studies, løbende feedback, uformelle samtaler med analytikere, roadshow-feedback, konsensus etc.)? I hvilket omfang ønsker selskabet at deltage i benchmarks (IR Global Rankings, IR Nordic Markets)? Hvilke emner er relevante at rapportere til bestyrelsen og i hvilket format skal der rapporteres? Eksempler på målsætninger vedrørende feedback fra aktiemarkedet Målsætning for placering i benchmarks Målsætning for omfang af proaktiv indhentning af tilbagemeldinger fra aktiemarkedsaktører, herunder anvendelse af egne IR-surveys (online) Målsætning for anvendelse af perception studies Målsætning for indhentning af analytiker-estimater Målsætning for omfang af roadshow-feedback Eksempler på Key Performance Indicators vedrørende feedback fra aktiemarkedet Score i benchmark analyser Antal møder med analytikere om kvaliteten af IR-arbejdet Antal feedback fra investormøder ift. samlet antal møder Bevægelse i score på egne IR-surveys. Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende feedback fra aktiemarkedet: Øget anvendelse af konsensus-estimater ved udarbejdelse af kvartalsrapporter for at sikre at afvigelser adresseres i nødvendigt omfang Gennemgang af analytikerrapporter for bekymringer, risici, vurdering af upsides Gennemførelse af perception study Interviews med udvalgte analytikere Gennemgang og opdatering er bestyrelsesrapportering (bør indeholde: udvikling i aktionærkreds, aktiekurs, analytikerdækning, handelsstatistik, analytikervurderinger, konsensus, feedback fra investorer, IR-aktiviteter i seneste og næste periode, største aktionærer) Analyse af webtrafik med henblik på at gennemføre opdatering af website og rapportering. 18

19 16. KAPITALTILFØRSEL Den ultimative begrundelse for at prioritere Investor Relations arbejdet er at optimere selskabets adgang til kapital. Afhængig af selskabets situation og behov for løbende tilførsel af kapital fra kapitalmarkedet, bør IR strategien forholde sig til muligheder og procedure for kapitalfremskaffelse, og dermed adressere følgende forhold: Hvordan sammensætter virksomhedens optimale kapitalstruktur sig? Hvilken adgang har virksomheden til at søge risikovillig kapital, i hvilke instrumenter og med hvilken tidshorisont? Hvorledes begrundes et (løbende) kapitaltilførselsbehov i selskabets equity story? Hvordan planlægges og afvikles en kapitalemissionskampagne? Hvilke ressourcer bør allokeres og hvilke rådgivere tilknyttes? I forbindelse med et konkret emissionsprojekt, bør IR afdelingen i samarbejde med selskabets finans- og kommunikationsafdeling og eventuelt i samråd med rådgivere være ansvarlig for udarbejdelse og eksekvering af en egentlig og fuldstændig projektplan. Eksempler på målsætninger vedrørende kapitaltilførsel Løbende analyse af adgang til kapital Mulighed for hurtig eksekvering af emission Rettidig information til kapitalmarkedet uden lækage Søge (positiv) opbakning til emission blandt nøgle stakeholders Planmæssig afvikling af emissionsproces med minimalt ressourcetræk Fuld allokering Eksempler på Key Performance Indicators vedrørende kapitaltilførsel Seneste ajourførelse af grundlæggende emissionsplan Antal møder med investorer Tegnet kapital ift. udbud Ingen påtaler fra myndigheder (sikker eksekvering) Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende kapitalemissioner: Løbende arbejder o Afdækning af ønsker til optimal kapitalstruktur og -former o Afdækning af emissionsformers fordele og ulemper o Løbende identifikation af mulige investorer o Ajourførelse af og rammer for løbende dialog med (udvalgt) rådgiverlister Generel ramme for emissionsprojekt o Identifikation af projektgruppe (intern og ekstern) o Beskrivelse af informationsstrategi og hoveddokumenter o Fastlæggelse lækagestrategi o Overordnet eksekveringsplan før, under og efter emission 19

20 17. GÆLDSINVESTORER Udstedelse af obligationer som del af virksomheders finansiering vinder større og større indpas. Håndtering af dialogen med gældsinvestorer og ratingbureauer har typisk været et forhold for selskabets treasury funktion, men i takt med stigende efterspørgsel efter information om gældsvilkår og balanceissues, inddrages IRafdelingerne i tiltagende grad i dialogen med gældsinvestorer, for at sikre koordinering, optimering og vedholdenhed af et generelt højt disclosureniveau. IR-strategien bør i den forbindelse indeholde en stillingtagen til følgende problemstillinger: Hvilket ambitionsniveau er gældende for dialogen med gældsinvestorer og analytikere? Hvilke rammer skal etableres for skriftlig gældsrapportering? Hvordan koordineres aktiviteter og budskaber i relation til overordnet finansiel kommunikationsstrategi og øvrige IR-aktiviteter? Hvordan og af hvem håndteres kommunikationsaktiviteter rettet mod gældsinvestorer? Hvilke synergier kan realiseres ift. budskabsudarbejdelse, afvikling af roadshows, regnskabsrapportering? Eksempler på målsætninger vedrørende gælds-ir Muliggøre udstedelse af ny gæld Øge gældsrating og reducere udstedelsesomkostninger Øge integration og synergi i forhold til øvrige IR-aktiviteter Eksempler på Key Performance Indicators vedrørende gælds-ir Besøg på gælds-ir website Antal møder med gældsinvestorer, -analytikere og ratingbureauer Omdømmeundersøgelser blandt gældsinvestorer, analytikere og ratingsbureauer Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende gælds-ir: Udvikling af selvstændigt gælds-ir program o Tilpasning af afsnit i regnskabsrapportering med break-down af gældsposter på bl.a. gældsprofiler, covenants, udløb, ratings, cover ratios m.m. o Selvstændigt afsnit på IR website o Investortargetting o Egne telefonconferencer ifm. offentliggørelse af regnskaber o Afholdelse af regelmæssige møder med gældsinvestorer, -analytikere, ratingbureauer Sikre overensstemmelse med øvrige IR-aktiviteter og budskaber 20

IR-POLITIK OG IR-STRATEGI Oplæg til indhold og struktur. Udarbejdet af DIRFs bestyrelse Opdateret april 2015

IR-POLITIK OG IR-STRATEGI Oplæg til indhold og struktur. Udarbejdet af DIRFs bestyrelse Opdateret april 2015 IR-POLITIK OG IR-STRATEGI Oplæg til indhold og struktur Udarbejdet af DIRFs bestyrelse Opdateret april 2015 INDHOLD KLIK PÅ RUBRIK FOR AT GÅ DIREKTE TIL EMNET INDLEDNING IR-POLITIK IR-STRATEGI AKTIONÆRSTRUKTUR

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco IR Best Practice - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi? Agenda IR Best Practice: - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi 1. DIRF IR Best

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Investor targeting event management som middel September 2009

Investor targeting event management som middel September 2009 Investor targeting event management som middel September 2009 Jesper Breitenstein, Equity Analyst Camilla Bøje, Event Manager Maya Koch, Event Manager Carnegie Securities Research Please see disclosures

Læs mere

IR BEST PRACTICE. Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends

IR BEST PRACTICE. Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends IR BEST PRACTICE Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends AGENDA Kl. 15.30 16.00 Præsentation af opdaterede IR Best Practice-anbefalinger v/ Flemming Ole Nielsen, IR Director, DSV og

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise?

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Krisekommunikation kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Bettina Køhlert, partner og kommunikationsrådgiver, Bottomline Communications A/S DIRF arrangement /11. februar 2010 En krise under opsejling.

Læs mere

Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review

Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review CORPORATE RELATIONS Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review April 2015 Virksomheder i analysen Der indgår følgende virksomheder i analysen: A.P. Møller-Mærsk Carlsberg Chr. Hansen

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

COMPUTERSHARE E-SURVEY. Generalforsamling: hvad er præcedens?

COMPUTERSHARE E-SURVEY. Generalforsamling: hvad er præcedens? COMPUTERSHARE E-SURVEY Generalforsamling: hvad er præcedens? - idéer til at øge generalforsamlingsafkastet i 2012 Indhold Forord 02 Hvem deltager i planlægningen? 03 Tidspunkt for generalforsamlingen 04

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller 1 Velkommen til DIRFdagen 2014 DIRF s formand Lars Møller 2 Program 09.30 10.00 Ankomst, registrering og netværkssnak 10.00 10.15 Velkomst ved DIRF s formand Lars Møller Introduktion til dagens program

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vestas kommunikationsstrategi

Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi 1. Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi Alt, hvad Vestas ønsker at opnå, sker gennem mennesker gennem vores kunder, vores leverandører, vores medierelationer,

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Den dynamiske ticker giver et godt overblik over C20-indekset eller andet valgt indeks.

Den dynamiske ticker giver et godt overblik over C20-indekset eller andet valgt indeks. Markedsoversigten er en komplet oversigt over aktier, obligationer, valuta og investeringsforeninger. Markedsoversigten kan profilere udvalgte aktier og obligationer, samt vise nyheder, markedskommentarer,

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

www.pwc.dk/c20 C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne

www.pwc.dk/c20 C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne www.pwc.dk/c20 Gode eksempler fra årsrapporterne Formålet med C20+ Regnskabsprisen En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

E-survey: Generalforsamlingen 2014 - det aktive ejerskab. Resultater og trends. certainty ingenuity advantage

E-survey: Generalforsamlingen 2014 - det aktive ejerskab. Resultater og trends. certainty ingenuity advantage E-survey: Generalforsamlingen 2014 - det aktive ejerskab Resultater og trends certainty ingenuity advantage Indhold Indhold Forord.............................................. 2 Konklusioner..........................................

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Handleplan Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Pressestrategi... 2 2.1. Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser... 2 2.2. Synlighed uden for kommunegrænsen...

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER. Ved advokat Trine Damsgaard Vissing

GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER. Ved advokat Trine Damsgaard Vissing GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER Ved advokat Trine Damsgaard Vissing PRAKTIK I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGER Før Under Efter SAMSPIL MELLEM FLERE REGELSÆT Børsregler Selskabsloven GF

Læs mere

Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse?

Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse? Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse? -En undersøgelse af danske aktieanalytikeres & børsnoterede virksomheders brug af CSR-rapportering September 2008 1 VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

e-surveys Michael Kjøller-Petersen Adm. direktør Computershare A/S

e-surveys Michael Kjøller-Petersen Adm. direktør Computershare A/S Generalforsamling 2013 resultat af e-surveys Michael Kjøller-Petersen Adm. direktør Computershare A/S Baggrund for Computershares e-surveys 2011 & 2012 Online spørgeskemaundersøgelse om generalforsamlinger

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Computershare konference 11. oktober 2012 Hvad indebærer en fuldstændig redegørelse

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2002

Afgørelser og Udtalelser 2002 Afgørelser og Udtalelser 2002 Forord Traditionen tro udgiver Københavns Fondsbørs en samling af de afgørelser og udtalelser for det forløbne år, som Fondsbørsen har fundet af betydning for forståelsen

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1 BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014 side 1 Intro samt fokusområder Fokus på bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder (regelsæt m.v.) samt god selskabsledelse side 2 Generelle regelsæt - kapitalselskaber Selskabsloven

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere