Vurdering af digitale læremidler Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af digitale læremidler Vejle 19.11.2012"

Transkript

1 UNVERSTY COLLEGE LLLEBÆLT Vurdering af digitale læremidler Vejle Karina Kiær Pædagogisk konsulent ved Center for Undervisningsmidler

2 Dagsorden Tildelingskriterier nteraktivitet hvordan kan begrebet forstås? Mellem didaktik og usability Evalueringsparametre: Læremiddel.dk/DPU Teknologi som stillads hvad så med læreren? Processer i undervisningen Eksempler Blev vi klogere?

3 Forvirret...? technicalsafari.com

4 Materialeplatformen

5 Online og interaktivt nteraktivt Det digitale læremiddel opfylde følgende: Brugeren skal være mulig input-kilde for læremidlet Brugerens input skal påvirke læremidlets udtryks- og indholdsside Den interaktive dimension skal understøtte elevens aktive læreproces og tilegnelse af faglig viden og færdigheder.

6 Tildelingskriterier Ministeriet for Børn og Undervisning Det digitale læremiddel skal være: Online-baseret nteraktivt (dialog, kontrol, manipulation) Produceret med henblik på læring i grundskolen Målrettet dansk, matematik, naturfaglige fag eller engelsk Kilde: UVM (s.2)

7 Dialog, kontrol og manipulation Dialogisk interaktivitet består fx i, at eleven kan give et svar på et spørgsmål og modtage feedback fra læremidlet. Når eleven kan modtage feedback fra læremidlet, er det fx fordi læremidlet har integreret test- eller quizspørgsmål programmeret med rigtig/forkert svarmulighed. Kontrollerende interaktivitet består fx i, at eleven bestemmer læsevej og navigation i et læringsforløb. Når eleven selv skal bestemme læsevej og navigation, er det fx fordi læremidlet har moduliseret et fagligt indhold og tilbyder eleven menuer til at navigere i og aktualisere bestemte dele af materialet. Manipulerende interaktivitet består fx i, at eleven kan kombinere, justere eller ændre et fagligt indhold. Når eleven kan kombinere, justere eller ændre et fagligt indhold, er det fx fordi, læremidlet muliggør drag and drop -aktiviteter, tillader, at der kan sættes parametre for en simulation eller åbner for, at materiale direkte kan bearbejdes.

8 Anbefalinger Der er tale om digitale læremidler, der: Kan målrettes og tilpasses forskellige læringssituationer og forskellige målgrupper (differentieret elevbehov) Giver mulighed for differentieret undervisning Tilgodeser forskellige måder at lære på (læringsstile) Frigiver tid for læreren til at give udvalgte elever mere støtte, vejledning og tilbagemelding Kan målrettes og tilpasses en faglig målsætning eller faglig problemstilling Giver mulighed for samarbejde på tværs af fagene og på tværs af brugere Giver mulighed for fleksibel adgang (mindre moduler, kortere tidsperiode) Har en høj grad af åbenhed (genanvendelse af indhold, fungerer på tværs af platforme) Kilde: UVM (s.3)

9 Hvad vil det sige at vurdere? Vurdering som analytisk proces betyder, at man tager stilling til værdien af noget ud fra fagligt acceptable kriterier. Vurderingen forudsætter: en undersøgelse, dvs. at man søger viden om hvad noget dækker over, dets tilstand, egenskaber og kvalitet ved at underkaste det et nøje eftersyn. Vurderingskriterier (eller målestokke) er centrale begreber. Vurderingskriterier er både bestemmende for undersøgelsens optik, dvs. de briller man kigger med fx læremidlers kvalitet med, og vurderingen, dvs. det grundlag man afsiger sin værdidom ud fra. Synliggørelse af kriterier er også vigtige for omverdenen fordi det dokumenterer vurderingens grundlag, og gør at andre kan forholde sig til vurderingens validitet: Siger vurderingen noget om det den hævder at sige noget om? (Jens Jørgen Hansen "Læremiddelvurdering i skolen - fire evalueringsmodeller",

10 Udfordringer»De digitale læremidler er svære at overskue, fordi man ikke hurtigt kan bladre dem igennem som en lærebog. Det kræver mere forberedelsestid, og man ved ikke umiddelbart, hvordan lærerrollen skal være, og hvordan man skal organisere undervisningen? De kan ikke bare glide ind i nogle gængse og vante didaktiske rutiner«. Karsten Gynther "Digitale læremidler kræver tilvænning", Folkeskolen, 19.januar 2010

11 Didaktik og usability Alle digitale læremidler befinder sig i feltet mellem didaktik og usability. Usability kan forstås som brugbarhed og brugervenlighed. Brugbarheden og brugervenligheden må igen ses i den didaktiske kontekst dvs. i forhold til skolen, en undervisningssituation.

12 Teknologi som stillads "Teknologi skal først og fremmest kunne bruges til at bygge et stillads op om elevernes læring" Thomas llum Hansen "Evaluering af digitale læremidler", 2012 Roy Pea (2004) taler om fading

13

14

15 Stilladseringens 6 faser Kilde: Wood et al. 1976

16

17

18

19 Hvad med læreren? Selv om teknologien stilladserer, kan læreren ikke undværes. "Derimod er det aktuelt at vurdere, hvordan teknologier kan bruges som læremidler der understøtter elevernes læring og lærerens undervisning". Thomas llum Hansen "Evaluering af digitale læremidler", 2012

20 Curriculære bestemmelser Alle fag er underlagt de curriculære bestemmelser i form af faghæfter for fag og for de timeløse fag (fx. Faghæfte 48 t- og mediekompetencer)

21 Makroniveau Digitale læremidler systemer, portaler, hjemmesider Mellemniveau forløb Mikroniveau didaktiske delelementer Thomas llum Hansen "Evaluering af digitale læremidler", 2012

22 Digitale læremidler Hvad er det bærende element i det digitale læremiddel? Kilde: Thomas llum Hansen, 2012

23 Repetitive læremidler Repetitive Læremidler til træning af simple rutiner, procedurer og fakta Karakteristika Kontekstuafhængig Simpel enten/eller-logik (fx sand/falsk, rigtig/forkert) Feedback i form af fx klapsalver, smileys eller fejllyd Valgfrit tempo (tidtagning) og umiddelbar respons Privat feedback og ubegrænset tålmodighed Har det transferværdi? (Kilde: Thomas llum Hansen, 2012)

24 eksempler

25

26 Formidlende læremidler Formidlende Læremidler til formidling af viden inden for et fag, fagligt område eller tværfagligt tema, fx historie, litteratur eller danske dyr. Karakteristika Lærercentreret transportmodel (overførsel) Generaliseret og komprimeret viden Formidlingsorienterede forløb Sproglig repræsentationsform Omfangsrige (Kilde: Thomas llum Hansen, 2012)

27

28

29

30 Stilladserende læremidler Stilladserende Stilladserende læremidler støtter elever og bygger et stillads op om deres refleksive erfaringer med et indhold inden for et fag, et fagligt område eller et tværfagligt tema. Karakteristika Elevcentreret stilladsbygning Konstruktion af viden Problemorienterede forløb Dialogiske/eksperimentelle Afgrænset omfang (Kilde: Thomas llum Hansen, 2012)

31

32

33

34

35

36

37 Eksempler ilitt

38

39

40

41

42

43

44 Praksisstilladserende Praksisstilladserende læremidler Praksisstilladserende læremidler støtter elever i at samarbejde og bygger et stillads op om løsning af virkelighedsnære problemer i et praksisfællesskab. Karakteristika Stilladsering af praksisfællesskab Kollektiv vidensopbygning Projektorienterede forløb Autentiske og komplekse problemstillinger Afgrænset omfang (Kilde: Thomas llum Hansen, 2012)

45

46 Evaluering af didaktiske læremidler - Portaler, systemer og supplerende hjemmesider Kilde: Thomas llum Hansen, 2012

47 Didaktiske læremidler - digitale F.eks. fagportaler, reservoirer, temaportaler ndhold og aktiviteter er stilladseret og der er tænkt en progression ind. Læreren er stilladseret (lærervejledning og undervisningsforløb/ didaktiske designs), idet opgaverne er didaktisereret inden for en faglig begrebsramme dvs. faget

48 ndholdskvalitet o o o o o o o Er læremidlet autentisk og relevant? Behandler det emner og problemstillinger, som kan relateres til elevernes hverdag? Repræsenterer indholdet væsentlige dele af faget? Og relaterer det til elevernes problemhoristont? Har det transferværdi? Rækker det ud over en skolesammenhæng? Er det troværdigt (gengiver virkeligheden, overbevisende) og pålideligt (stabilt, taler sandt)? Er det opdateret i forhold til ny faglig og pædagogisk viden? Stemmer det overens med gældende læreplaner?

49

50 Omfang o o o o Rummer læremidlet et bredt repertoire af indhold (elevers forskellige behov/forudsætninger, interesser) Dækkende, fyldestgørende ift. et fag eller et fagligt område? Mulighed for at tilrettelægge en varieret undervisning? Variation af metoder og indhold? fx. CL, projektorienteret, eksperimenterende, RF, kollaboration m.fl. Forskellige ELEVaktiviteter Afbalanceret faglig vægtning? Dominerer et indhold eller en bestemt type aktiviteter?

51

52

53 Differentiering o o o o o o Lægger læremidlet op til differentiering? Mulighed for differentieret progression, der er tilgængelig for flere typer af elever? Er der en vejledning til læreren i undervisningsdifferentiering? Støtter læremidlet undervisningsdifferentiering direkte gennem redskaber til stilladsering, organisering og lærerstøtte? Er indhold og aktiviteter forståelige, struktur og kompleksitet set i forhold til elevernes sociale, kognitive og emotionelle kompetencer? ndhold og aktiviteters åbenhed, alsidighed og kompleksitet? Bliver eleverne engageret og udfordret som deltagere (faghæfte 48) i undervisningen?

54

55 o o o o o Genbrugelighed Fungerer læremidlet med andre læremidler? Et åbent eller lukket system? Kan det integreres med skolens intranet (Skolentra) og porteføljeværktøjer? Er det tilladt for elever og lærere at redigere eller integrere indholdet fx billeder, animationer, tekster i lærernes og elevernes eget arbejde? Tilstrækkelig rettigheder til systemet? Er der adgang til systemet eller producerede produkter i elevernes skoletid og efterfølgende? Kan elevernes produkter overføres til andre systemer?

56

57

58 Brugervenlighed o o o o Har læremidlet appel/er det appetitvækkende? Hvordan er navigationsstrukturen - hvor er man, og hvor kan man komme hen? Er det nemt at orientere sig i grafik, layout, design, overskrifter, link, tekstbokse, fremhævede nøgleord mm.? Fleksibelt - genvejstaster, frihed, nemt at omgøre fejl. Udnyttes computerens interaktive potentiale hensigtsmæssigt? Fungerer det teknisk? Ukompliceret at logge ind? Responderer læremidlet hurtigt? Nemt at gemme og genfinde produkter? Er der integreret hjælp til at løse tekniske problemer? Tilpas afgrænset, men tilstrækkelig/ forståelig fejlmelding og brugervejledning?

59

60

61

62 nteraktivitet - et kriterium? Kilde: Thomas llum Hansen, 2012, U.S. Department of Defense

63 Didaktiske læremidler Didaktiske læremidler har en indbygget didaktik, der varetager flere opgaver i undervisningen: de udpeger faglige mål de formidler et indhold de rammesætter aktiviteter og opgaver de støtter og vejleder læreren Kilde: Jeppe Bundsgaard, Jens Jørgen Hansen og Thomas llum Hansen

64 Semantiske læremidler Semantiske læremidler indgår i digitale didaktiske læremidler og i didaktiske delelementer (blogindlæg, computerspil, skønlitteratur) De har et betydningsindhold, men ikke en indbygget didaktik

65 Funktionelle læremidler Funktionelle læremidler er kendetegnet ved at fungere som redskaber og værktøjer, der bruges til at håndtere indhold og arbejdsprocesser i undervisningen: produktion præsentation kommunikation evaluering kompensation dataindsamling databearbejdning processtyring Funktionelle læremidler indgår som digitale didaktiske delelementer fx web 2.0- ressourcer eller som delelement i et didaktisk læremiddel. Kilde: Jeppe Bundsgaard, Jens Jørgen Hansen og Thomas llum Hansen

66 Læremiddeltrekanten

67 Læremiddeltrekanten som lærerens stillads Læremiddeltrekanten opererer med almene begreber, som kan hjælpe (stilladsere) læreren i forhold til planlægning af didaktiske designs - undervisningsforløb - med f.eks. funktionelle læremidler - web 2.0-ressourcer. Læremiddeltrekanten kan skabe en ramme, hvorudfra læreren kan undersøge teknologiens didaktiske potentiale. Læremiddeltrekanten kan danne ramme for lærerens tilrettelæggelse af undervisningsforløb (didaktiske designs).

68 Forskellige læremidler forskellige processer

69 Processer i undervisning - aktiviteter Hvilke processer sætter læremidlet i gang i en undervisningssituation? Afdækning af de aktiviteter, som læremidlet lægger op til. Kig f.eks. på verberne: o o o o o o o læs skriv giv eksempler på reflekter udforsk redegør for analysér/diskuter

70 En ændret taksonomi? huske og regelfølge, forstå og anvende, analysere og fortolke, vurdere og kritisere og skabe og konstruere

71 LFOP-workflow, RF - hvad med de digitale læremidler? Hvad er LFOP-workflow? nteraktioner mellem lærer og elever, som kan beskrives som: Lærerfremlæggelse Forståelseskontrol Opgaveløsning Plenumbearbejdning

72 RF Sinclair & Coulthard (1975) identificerede i deres klasserumsstudier den mest almindelig interaktionssekvens, nemlig RF: nitier (lærerens igangsættende spørgsmål) Respons (elevens svar) Feedback (lærerens evaluering af svaret) Aukrust (2003) konstaterer at RF stadigvæk er almindelig i mange klasserum

73 Hvad er problemet? lukkede spørgsmål overhøring? domænespecifik kommunikationssituation? skolsk (Moslet 1993) eleven som modtager? udemokratisk?

74 Spørgsmål til overvejelse... Hvilken sammenhæng er der mellem læremidlet og kommunens overordnede digitaliseringsstrategi? Hvilken sammenhæng er der mellem læremidlet og skolens overordnede pædagogisk-faglige målsætninger? Hvilken sammenhæng er der mellem læremidlet og de curriculære bestemmelser dvs. fagenes formål og trinmål? Hvilken sammenhæng er der mellem læremidlet og lærermålgruppen? Hvordan kan læremidlet bruges inden for skolens nuværende rammefaktorer/faciliteter? Hvilken sammenhæng er der mellem læremidlet og faghæfte 48 "tog mediekompetencer"?

75 Hvad kan undervisere bruge den til? reflektere over egen brug af læringsteknologi inddrage i planlægningen af egen undervisning vurdere digitale læremidler SAMR-modellen Ophav: Ruben R. Puentedura, Kilde: og

76 Faghæfte 48: t- og mediekompetencer De fire temaer: 1. nformationssøgning og -indsamling 2. Produktion og formidling 3. Analyse 4. Kommunikation, vidensdeling og samarbejde.

77 Konteksten i analysen af læremidlet? Hvad kan der ellers tages højde for i vurdering af læremidler? Ud fra hvilke parametre analyserer vi læremidlet, så: det lever op til kommunens digitaliseringsstrategi? KONTEKSTEN så det kan udnyttes inden for de rammer, som skolerne har? Lokalt eleven sættes i deltagende situationer og oplever interaktivitet, manipulation og kontrol? det lever op til fagformål og faghæfte 48? Hvordan kan læreren bruge det? Hvilke forudsætninger kræver det af læreren?

78 Findes det fuldendte digitale læremiddel?

79 Litteratur Aukrust, V.G. (2003): Klassrumssamtal, deltagarstrukturer och lärande. : Dysthe, O. (Red), Dialog, samspel och lärande. (s ). Lund: Studentlitteratur. Bundsgaard, J. (2010a). Supporting the processes of teaching and learning: how digital learning platforms support progressive teaching : European Conference on e-learning, Vol. 9, Bundsgaard, J. & Hansen, T.. (2010b): Processer i undervisningen: om brugerdreven innovation af digitale procesværktøjer. : Læremiddeldidaktik, 4, p Bundsgaard, J & Hansen, T.. (2010c): Arbejdspapir. Processer i undervisningen. Rapport fra delprojekt i projektet Brugerdreven nnovation af Digitale Læremidler. (lokaliseret på www den Bundsgaard, J & Hansen, T.. (2011e): Evaluation of Learning Materials a Holistic Framework. : Journal of Learning Design 4(4). p Bundsgaard, J & Hansen, T. (2011g): Holistic evaluations of learning materials. : Local, National and Transnational dentities in Textbooks and Educational Media. Bundsgaard, J. & Madsen, J. (2011h): KOMPS Faglighed der virker i virkeligheden : Liv i skolen: tidsskriftet om lærernes hverdag og det gode arbejde i skolen. S

80 Hansen, T.. (2012): Evaluering af digital e læremidler. - fortsat Hansen, J.J. (2010): Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til undervisning. Akademisk Forlag. Hansen, T.. m.fl. (2011): Fælles mål og midler. Læremidler og læreplaner i teori og praksis. Klim. Hetmar,V. (2011): Kommunikationsformer som didaktisk kategori. : Cursiv, Nr. 7, 2011, s Pea, R. (2004): The social and tecnological dimensions of scaffolding and related theoretical concepts for learning, education, and human activity. : The journal of the learning sciences, 13 (3), Wood, D; Bruner, J. S.; Ross, G. (1976): "The Role of Tutoring in Problem Solving" : Journal of Child Psychology and Psychiatry. Vol. 17.

81 Evaluering af digitale læremidler Publikation fra Læremiddel.dk 2012/ny_vejledning_til_evaluering_af_digitale_laremidle

82

83 Folkeskolens formål 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

l ær e m id l l e EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)

l ær e m id l l e EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) digita m id l l e l ær e er EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) 2 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER Indhold Evaluering af digitale læremidler................

Læs mere

Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler

Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler 1 Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler Forskningsbaseret bidrag til anbefalinger, pejlemærker og kriterier i forbindelse med udmøntning af midler til

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK Evaluering af digitale læremidler Af Thomas Illum Hansen, Videncenterleder, Ph.d., Læremiddel.dk Hvad kendetegner digitale læremidler? Hvilke typer findes der? Og hvordan bør vi evaluere de forskellige

Læs mere

Evaluering af digitale læremidler

Evaluering af digitale læremidler Evaluering af digitale læremidler AF: THOMAS ILLUM HANSEN, VIDENCENTERLEDER, PH.D., LÆREMIDDEL.DK Hvad kendetegner digitale læremidler? Hvilke typer findes der? Og hvordan bør vi evaluere de forskellige

Læs mere

Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning. Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot

Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning. Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot Indholdsfortegnelse Forord 6 Læremidler er røvtriste! 6 Fra tjekliste til tjekmodel 6 Læremiddeltjek

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

LÆRERES BRUG AF iskriv

LÆRERES BRUG AF iskriv Af Stig Toke Gissel I dette casestudie undersøges læreres brug af et didaktisk, digitalt læremiddel. Gennem interviews med tre lærere på mellemtrinnet i den danske folkeskole afdækkes deres brug og vurdering

Læs mere

Digitale læremidler og læremiddelkulturer

Digitale læremidler og læremiddelkulturer Digitale læremidler og læremiddelkulturer Til at inddele Lærestoffet, give Eleverne det paa en synlig Måde, og gjøre Læregangen anskuelig, bruger man Læremidler. De bidrage saaledes baade til at gjøre

Læs mere

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt - it-didaktisk design i historieundervisningen ERFARINGER OG VISIONER JENS ANDERSEN-MØLGAARD University

Læs mere

AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK

AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK Læremiddelformidling En introduktion AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK Hvad findes af læremidler, hvordan kan læremidler karakteriseres

Læs mere

Fra app ernes planet til klasserummet. Apps i fagundervisningen

Fra app ernes planet til klasserummet. Apps i fagundervisningen 1 Fra app ernes planet til klasserummet Apps i fagundervisningen Af Marie Falkesgaard Slot, Jeppe Bundsgaard, Stig Toke Gissel, Thomas Illum Hansen og Rasmus Fink Lorentzen Artiklen henvender sig til lærere

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

SMART-board og den digitale dannelse

SMART-board og den digitale dannelse SMART-board og den digitale dannelse - i danskundervisningen 4-1-2013 Af Katrine Lambert Haagensen - I Indholdsfortegnelse 1. Indledning:... 3 1.2 Problemformulering... 4 1.2.1 Afgrænsning... 4 1.2.2 Relevans

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK INDHOLD: Forord til nummer 6 Læremiddeldidaktik nummer 6, december 2013 Redaktion: Marie Falkesgaard Slot mfsl@ucl.dk (ansvarshavende) Rene B Christiansen rbc@ucsj.dk Hildegunn Juulsgard Johannesen hjoh@ucsj.dk

Læs mere

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemfelt... 2 Problemformulering... 3 Metode... 3 Erhvervskundskab & erhvervsdidaktik... 4 Læringsforudsætninger...

Læs mere

WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN

WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN Bachelorprojekt Studerende: Tina Vestergård Pedersen nr. 141212 Vejledere: Johannes Fibiger og Bodil Riiskjær Aflevering: 2. maj 2014 Via University Læreruddannelsen

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆREMIDDELDIDAKTIK NUMMER 7 MARTS 2015

LÆREMIDDELDIDAKTIK NUMMER 7 MARTS 2015 LÆREMIDDELDIDAKTIK NUMMER 7 MARTS 2015 REDAKTION Marie Falkesgaard Slot (ansvarshavende) mfsl@ucl.dk Rene B Christiansen rbc@ucsj.dk Hildegunn Juulsgaard Johannesen hjoh@ucsj.dk Indholdet må ikke eftertrykkes

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland

Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland Afsluttende rapport University College Sjælland Juni 2011

Læs mere

Læsere, der er interesseret i bestemte afsnit af artiklen, kan her springe direkte frem til dem:

Læsere, der er interesseret i bestemte afsnit af artiklen, kan her springe direkte frem til dem: Den pædagogiske værktøjskasse udvikling, koncept og anvendelse Denne artikel præsenterer den pædagogiske værktøjskasse. Værktøjskassen er en samling af ideer og vejledninger til hvordan it og nye metoder

Læs mere

APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG

APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG FORORD Samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning, tværfaglighed, er blot nogle få af de ord, der kendetegner de bløde kompetencer børn og unge skal tilegne

Læs mere

En didaktisk model til analyse og udvikling af differentieret undervisning (UVD-modellen)

En didaktisk model til analyse og udvikling af differentieret undervisning (UVD-modellen) En didaktisk model til analyse og udvikling af differentieret undervisning (UVD-modellen) Modellens udgangspunkt Undervisningsdifferentiering forstås og defineres som et bærende pædagogisk princip, der

Læs mere

en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål.

en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål. 1 Årsberetning Anvendelsesorienteret forskning. Beretning om Læremiddel.dk s virke og udvikling fra september 2011 til september 2013. Læremiddel.dk er et nationalt videncenter for læremidler, der er forankret

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere