Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. marts Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. marts 2006. Århus Kommune"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 2. marts 2006 Borgerservice byrådsbeslutning om åbningstider og strategi for borgerinddragelse samt orientering om status for implementering af borgerservice. 1. Resume Århus Byråd har tidligere vedtaget at der i 2006 skal etableres to fysiske betjeningssteder for Borgerservice på henholdsvis Århus Rådhus og Åby Bibliotek. Kultur og Borgerservice ønsker, at der bliver stor tilgængelighed for borgerne. Et af elementerne heri er åbningstider for Borgerservice. På baggrund af bl.a. de hidtidige erfaringer i Århus Kommune på en række serviceområder under Borgerservice samt afdækning af behov og forventninger blandt borgerne foreslås der, at åbningstiden for Borgerservice bliver: mandag til onsdag samt fredag: kl torsdag: kl lørdag: kl Tiderne gælder både for personlig henvendelse og for telefonbetjening og dermed det, der betegnes som frontbetjening. Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Møllegade Århus C Sagsnummer M4/2006/00244 Sagsbehandler Henrik Traberg Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Under forudsætning af byrådets vedtagelse af nærværende indstilling åbner de to første betjeningssteder for Borgerservice den 6. april Borgerservice er en ny konstruktion og tilbud. Der er usikkerhed om hvordan borgernes vil efterspørge og anvende ydelserne i Borgerservice. Det foreslås derfor, at Kultur og Borgerservice gennemfører en evaluering af åbningstiderne i 1. kvartal 2007 og bemyndiges til efterfølgende at foretage en evt. justering heraf.

2 Borgerinddragelse i forbindelse med etablering af Borgerservice har været og vil fortsat være et vigtigt element. I den hidtidige proces har spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews medvirket til bl.a. at få defineret borgernes forventninger til Borgerservice. Processen har også bidraget til at få defineret forskellige typer af målgrupper, udarbejdelse af indretningskoncepter for de fysiske betjeningssteder samt udarbejdelse af medarbejderprofiler for Borgerservice i forhold til mangfoldigheden af målgrupper for Borgerservice. Kultur og Borgerservice ønsker at fortsætte den tætte borgerinddragelse i det videre forløb. Det foreslås bl.a. at inkludere nedsættelse af et borgerpanel som et inspirationsforum, inddragelse af borgere i afprøvning og justering af nye services, fx digitale selvbetjeningsløsninger. Endelig sigtes der på, at en del af afrapporteringsredskaberne i forhold til måldelen for Budget 2007 bliver brugertilfredshedsundersøgelser. Indstillingen beskriver endvidere større fremadrettede implementerings- og udviklingsmæssige tiltag i form af en markedsførings- og informationskampagne, udvikling og videreudvikling af nye digitale services, udvidelse af opgaveporteføljen i 2007 samt proces for planlægning vedr. etablering af yderligere (fysiske) betjeningssteder for Borgerservice i Århus Kommune. I indstillingen er der redegjort for en række etablerings- og udviklingsomkostninger på i alt 5,619 mio.kr. i forbindelse med 1. fase af Borgerservice i Århus Kommune. Kultur og Borgerservice foreslår, at finansieringen heraf sker ved dels at overføre de 3,25 mio. kr. (for 2006) fra den strategiske udviklingspulje til Borgerservice, dels overførelse af et ikke-disponeret meroverskud fra Skatteforvaltningen. Endelig forventes der en delvis finansiering via den 2:1-pulje, der tidligere er afsat i forbindelse med magistratsændringen i Århus Kommune. 2. Tidligere beslutninger 1. Århus Byråd vedtog den 22. juni 2005 indstillingen Ad hoc- Udvalgets betænkning vedr. styreform og opgavefordeling. Indstillingen indeholder en vedtagelse vedrørende fordeling af opgaveområder mellem magistratsafdelingerne i Århus Kommune. 2. Århus Byråd vedtog den 24. august 2005 indstillingen Overdragelse af skatte- og inddrivelsesopgaven til staten pr. 1. november Indstillingen indeholder bl.a. beslutning om, at Skatteforvaltningens akkumulerede opsparing afsættes til strategisk udvikling af Borgerservice i perioden (som en Side 2 af 19

3 anlægsreserve under Borgmesterens Afdeling). På daværende tidspunkt ca. 13 mio. kr. 3. Århus Byråd vedtog den 30. november 2005 indstillingen Magistratsreformens udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, hvormed Borgerservice blev en del af en samlet forvaltning for Borgerservice og Biblioteker. 4. Århus Byråd vedtog den 30. november 2005 indstillingen Principbeslutning vedrørende etablering af Borgerservice i Århus Kommune. Indstillingen indeholder bl.a. vedtagelse af koncept for Borgerservice i Århus Kommune samt beslutning om overførelse af ressourcer mellem magistratsafdelingerne i forbindelse med overførelse af opgaver og etablering af Borgerservice. 5. Århus Byråd vedtog den 25. januar 2006 indstillingen Lokalemæssige flytninger afledt af magistratsreformen, samt finansieringen heraf. Beslutningen indeholder bl.a. afsættelse af en pulje på 2,5 mio. kr. til medfinansiering af afledte udgifter i forbindelse med magistratsreformen fx til inventar og publikumskrævende funktioner. 3. Beskrivelse af indstilling Indstillingen er opdelt i følgende afsnit: 1. Baggrund og visioner for etablering af Borgerservice i Århus Kommune. 2. Borgerservice som et udviklingsprojekt. 3. Orientering om status på igangværende initiativer. 4. Etablering af to fysiske betjeningssteder for Borgerservice i Århus Kommune. 5. Forslag til den videre borgerinddragelsesproces i forbindelse med etablering af Borgerservice. 6. Beskrivelse af kommende opgaver i forbindelse med etablering af borgerservice i Århus Kommune Baggrund og visioner for etablering af Borgerservice i Århus Kommune Folketinget vedtog den 16. juni 2005 Lov om kommunale servicecentre. Inden for en overordnet ramme, er det kommunalbestyrelserne, der fastlægger hvilke opgaver, der skal placeres i evt. kommunale borgerservicecentre. Den offentlige strukturreform medfører bl.a. at primærkommunerne pr. 1. januar 2007 overtager opgaven med udstedelse af pas og kørekort. I forbindelse med magistratsreformen i Århus Kommune har Århus Byråd vedtaget et koncept omkring indførelse af Borgerservice. Det er besluttet at Borgerservice skal være en del af Kultur og Borgerservice, samt at Borgerservice forvaltningsmæssigt skal være en del af Bor- Side 3 af 19

4 gerservice og Biblioteker. Det er i den forbindelse vedtaget en ressourceroverførelse i forhold til de arbejdsopgaver, som pt. er defineret under Borgerservice i Århus Kommune. Til frontbetjeningen er der pt. besat stillinger svarende til ca. 21 årsværk. Til back office 1 er der tilsvarende tale om ca. 62 årsværk inkl. lokal ledelse. Hertil kommer til fællesfunktioner, telefoni, udvikling og overordnet ledelse. Målet med etablering af Borgerservice i Århus Kommune i forbindelse med magistratsreformen er, at der sker en organisatorisk understøttelse af målet om at sikre en bedre og mere sammenhængende borgerservice for borgerne. 3.2 Borgerservice som et udviklingsprojekt Borgerservice er som organisatorisk og indholdsmæssigt koncept nyskabende og vil rumme et betydeligt udviklingspotentiale over tid. Netop fremhævning af udviklingsperspektivet i forbindelse med etablering af Borgerservice i Århus Kommune har været stærkt pointeret i forbindelse med de politiske beslutninger på baggrund af betænkningen fra Ad hoc udvalg 1 omkring styreform og opgavefordeling i Århus Kommune. Som en del af implementeringen af Borgerservice i Århus Kommune, har Århus Byråd vedtaget, at 1. fase skal inkludere etablering af to fysiske betjeningssteder på Åby Bibliotek og Århus Rådhus. Valget af de to steder skal ses ud fra et ønske om central placering, fysisk og geografisk tilgængelighed samt hvor det umiddelbart er fysisk muligt at placere Borgerservicefunktionen i forbindelse med allerede eksisterende kommunale borgerrettede institutioner. Åby Bibliotek er pt. det eneste bibliotek i Århus, som lever op til ovenstående krav. For at kunne forberede og gennemføre fase 1, har det været en forudsætning at igangsætte en række analyse og udredningsarbejder. Formålet har været at kunne udvikle det rigtige koncept for Borgerservice i forhold til de ydelser, der skal leveres. Fase 1 i implementering af Borgerservice er at betragte som en etableringsfase, som vil strække sig over hele Ud over etablering af to fysiske betjeningsenheder har fase 1 bl.a. fokus på: 1. Identifikation af forskellige målgrupper, bl.a. gennem spørgeskemaer og fokusgrupper. 2. Udarbejdelse af strategier for bedst muligt at nå de forskellige målgrupper i forhold til deres behov for forventninger. 1 Back office er en samlet betegnelse for sagsbehandlerfunktioner under Borgerservice, som vedrører folkeregister, sygesikring, familieydelse m.v. Side 4 af 19

5 3. Kompetenceudvikling i forhold til de udarbejdede jobprofiler på baggrund af overordnet koncept og identifikation af målgrupper. 4. Udarbejdelse af koncept for indretning af fysiske betjeningssteder til understøtning af de forskellige målgruppers forudsætninger og behov i forbindelse med Borgerservice. 5. Arbejde med udvikling af digitale løsninger, herunder også løsninger på tværs af Århus Kommune. 6. Udarbejdelse og gennemførelse af en strategi for markedsføring og information i forbindelse med etablering af Borgerservice. 3.3 Orientering om samarbejde med Borgmesterens Afdeling og de øvrige magistratsafdelinger Etablering af Borgerservice er en opgave, som ikke alene vedrører Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, men omfatter alle kommunens afdelinger. Den tværmagistratslige koordineringsgruppe tidligere kaldet den tværmagistratslige styregruppe står for den løbende tværgående koordinering og opgavevaretagelse på tværs af magistratsafdelinger og forvaltninger. Under koordineringsgruppen er der nedsat en række ad hoc arbejdsgrupper inden for nærmere definerede opgaveområder. Borgerservice vil med udgangen af 1. kvartal 2006 have indgået aftaler med de enkelte magistratsafdelinger og forvaltninger vedrørende samarbejds- og snitflader på de enkelte opgaveområder. Aftalerne inkluderer overførelse af ressourcer fra andre magistratsafdelinger/forvaltninger til Borgerservice i forbindelse opgaveflytningen. Opgavevaretagelse på arbejdsmarkedsområdet Ved tidspunktet for fremsendelse af principindstilling for etablering af Borgerservice i Århus Kommune, vedtaget den 30. november 2005, forelå der ikke et endeligt afklaret grundlag for, i hvilket omfang en række opgaver/ydelser inden for beskæftigelsesområdet kunne placeres inden for Borgerservice. Vedtagelsen af nævnte indstilling indeholdt en bemyndigelse til daværende 1. og 4. Afdeling nu Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice om efterfølgende at indgå aftale om opgavevaretagelsen og evt. ressourceoverførelse på området. De overordnede vilkår og rammer for udførelse af opgaverne er efterfølgende blevet præciseret af Arbejdsmarkedsstyrelsen, ligesom der er Side 5 af 19

6 indgået konkret aftale mellem Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse herom. Borgerservice kan inden for beskæftigelsesområdet give en generel orientering om jobcentrenes opgaveområder, åbningstider, yde bistand til jobcentrenes digitale selvbetjeningsløsninger samt modtage, udlevere og videresende forskellige ansøgningsblanketter fx vedrørende kontanthjælp. 3.4 Etablering af to fysiske betjeningssteder for Borgerservice i Århus Kommune Århus Byråd har den 30. november 2005 vedtaget, at fase 1 i etablering af Borgerservice, skal inkludere to fysiske betjeningssteder med forventet start i 1. kvartal Etablering af fysiske betjeningssteder skal være med til at sikre tilgængelighed og nærhed for den enkelte borger i forhold til den del af de kommunale ydelser, der er indeholdt i Borgerservice. Samtidig skal det understøtte de borgere, der foretrækker/har behov for personlig betjening. Endelig vil betjeningsenhederne kunne understøtte ønsket om mulighed for medbetjening i forhold til en række nuværende og kommende selvbetjeningsløsninger. Åbning af de to betjeningssteder er berammet til den 6. april I den mellemliggende periode, er der blevet udviklet et koncept for indretning af de fysiske betjeningssteder samt konkret fysisk etablering heraf. Konceptet for indretning har bl.a. taget udgangspunkt i den viden, der er fremkommet i den allerede gennemførte del af borgerinddragelsesprocessen (se afsnit 3.5). Konkret gælder det fx indretning med både en hurtigzone og en langsomzone samt etablering af et børnehjørne. I udarbejdelsen af indretningskoncept for betjeningsstederne for Borgerservice, har tilgængelighed ligeledes haft stor fokus. Der er således i indretningen af betjeninsgområderne taget hensyn til borgere, der anvender kørestole og andre hjælpemidler, fx i form af fleksibel højdeindstilling af betjeningsskranker. For at sikre fuld tilgængelighed, er det nødvendigt at der etableres handicaptoilet på Rådhuset og Åby Bibliotek. Endvidere skal der etableres en handicapelevator i forbindelse med ekspeditionen på Rådhuset. Ejendomsforvaltningen har ansøgt den kommunale pulje til forbedring af tilgængelighed om finansiering af arbejderne på Rådhuset. Den tværmagistratslige Bygningsgruppe har ansøgt om midler fra puljen til finansiering af etablering af handicaptoilet på Åby Bibliotek i forbindelse med etablering af Borgerservice. Der er ved udarbejdelse Side 6 af 19

7 af indstillingen ikke fremkommet en afgørelse i forhold til de to ansøgninger. Åbningstider for Borgerservice Tilgængelighed i både tid, sted og tilbud er afgørende for, at den enkelte borger vil opfatte etablering af Borgerservice som styrkelse af den service og de ydelser som Århus Kommune tilbyder. For de ydelser hvor det er muligt at anvende internetbaserede løsninger og for de borgere der foretrækker anvendelse af nettet i den forbindelse vil Borgerservice i princippet være åbent hele døgnet, alle åres dage. En række borgere er enten fordi der ikke findes selvbetjente internetbaseret løsninger, fordi de foretrækker/har behov for personlig betjening eller har behov for medbetjening i forhold til selvbetjeningsløsningerne henvist til enten telefonisk, skriftligt eller personlig henvendelse til Borgerservice. Tilgængelighed vil for disse målgrupper i høj grad være afhængig af den udbudte åbningstid. I forbindelse med fastlæggelse af den optimale anvendelse af ressourcerne har Kultur og Borgerservice bl.a. undersøgt de hidtidige erfaringer med åbningstider inden for borgerserviceområderne i Århus Kommune samt erfaringer fra andre kommuner omkring åbningstider. Overordnet set er der ikke den store forskel i hvornår borgerne henvender sig personligt eller telefonisk. Det mest benyttede tidspunkt for både personlig og telefonisk henvendelse er for stort set alle målgrupper (arbejdsgivere/virksomheder, lønmodtagere, dagpenge/kontanthjælpsmodtagere, studerende, pensionister m.v.) tidsrummet kl Det tidsrum, som er næst mest benyttet til personlig eller telefonisk henvendelse, er generelt set kl. 8-10, men svinger lidt afhængig af målgruppe og hvilket serviceområde, der er tale om. Anvendelsen af åbningstider efter kl. 16 er generelt begrænset. Her skal det dog tages i betragtning, at der på de fleste områder kun eksisterer denne mulighed en gang om ugen, hvorfor henvendelserne i dette tidsrum totalt set ikke fylder så meget. Fordelingen af henvendelser i tidsrummet mellem kl. 12 og 16 afhænger af målgruppe og ydelser, men er generelt mindre end i tidsrummet før kl. 12 og mere end efter kl. 16. Øvrige forhold der skal tages i betragtning i forhold til fastlæggelse af åbningstider er: Side 7 af 19

8 1. så enkle åbningstider som muligt, der ikke skifter fra dag til dag eller hvor der er forskel mellem telefonåbningstid og åbningstider for personlig henvendelse. Det gør det lettere at huske for den enkelte. 2. sikre så stor sammenhæng med de åbningstider, der i øvrigt er gældende generelt i Århus Kommune, herunder hvorledes de pågældende serviceområder hidtil har haft åbent. Sammenlignet med andre kommuner, er Århus Kommune generelt placeret over gennemsnittet i forhold til den udbudte åbningstid. På baggrund af en afvejning af ovenstående forhold, foreslås det, at der for begge betjeningsenheder (Borgerservice på henholdsvis Århus Rådhus og Åby Bibliotek) vil gælde følgende åbningstider: mandag til onsdag samt fredag: kl torsdag: kl lørdag: kl Åbningstiderne gælder for både personlig henvendelse og telefonisk betjening og dermed det, der kaldes frontbetjening. I alt vil der være åbnet de to steder 45 timer pr. uge. Den kommunale tradition med at holde længe åbent om torsdagen er fastholdt. Som noget nyt, i forhold til den nuværende betjening inden for de omfattede serviceområder, foreslås der indført en åbningstid om lørdagen (kl ). Udvidelse med lørdagsåbent vil medføre en større tilgængelighed til ydelserne inden for Borgerservice i forhold til nuværende praksis. På biblioteksområdet er der en lang og god erfaring med lørdagsåbent i den forstand at det er meget benyttet, bl.a. af lønmodtagere, børnefamilier og studerende. Der er således en tradition for blandt mange borgere, at biblioteket er noget der frekventeres om lørdagen. Udover at udbrede tilgængeligheden af ydelserne, vil lørdagsåbent for Borgerservice betyde, at det vil være muligt at drage nytte af at der i forvejen er åbent på biblioteket. Århus Rådhus er endvidere i dag åbent om lørdagen og borgerne har derfor i dag i et vist omfang allerede erfaring med at benytte Rådhuset om lørdagen. Til orientering kan det oplyses, at Københavns Kommune har indført en åbningstid mellem 10 og 14 på lørdag i kommunens borgerservicecentre. Ordningen er endnu ikke evalueret. Bibliotekerne varetager i dag en lang række opgaver, som har borgerservicelignende karakter. Samling af borgerservice og biblioteker forventes derfor at medføre en betragtelig synergieffekt og et stor udvik- Side 8 af 19

9 lingspotentiale over tid. Med placering af et fysisk betjeningssted på Åby Bibliotek i fase 1, er der skabt muligheder for at understøtte denne proces. De foreslåede åbningstider er med til, at gøre det muligt at afprøve og udvikle samarbejdet mellem borgerservice og biblioteksområdet. Et eksempel herpå er at få klarlagt mulige synergieffekter i at borgerservice fysisk er til stede på et bibliotek, hvor der dagligt kommer mange borgere. Evaluering af åbningstiderne vil i den forbindelse være et af de elementer der skal undersøges i forhold til synergieffekt. Et andet eksempel er udvikling af samarbejdet mellem bibliotekspersonale og borgerservicepersonale. Erfaringerne fra Åby vil være vigtige i det videre arbejde med at udvikle hele borgerservicekonceptet i Århus Kommune. Kultur og Borgerservice har i forbindelse med udarbejdelse af indstillingen forhandlet vilkår for lørdagsåbning på medarbejderside med den relevante faglige organisation (HK). Evaluering af åbningstider og evt. justeringer heri Etablering af Borgerservice er en ny måde at organisere og tilbyde en række ydelser og services for borgerne i Århus Kommune. Der er usikkerhed om forbrugs- og efterspørgselsmønstret, herunder anvendelsesgraden af lørdagsåbent. For at sikre, at der ydes mest mulig service for de anvendte ressourcer, foreslås det, at Kultur og Borgerservice gennemfører en evaluering af åbningstiderne i 1. kvartal Evalueringen vil ske på baggrund af bl.a. gennemførelse af brugerundersøgelse samt inddragelse af fokusgrupper (se indstillingens afsnit 3.5). På baggrund af evalueringen foreslås det, at der inden for den samlede økonomiske ramme til Borgerservice og Biblioteker gives en bemyndigelse til Kultur og Borgerservice, om efterfølgende at kunne foretage en evt. justering af åbningstiderne på de to betjeningssteder for Borgerservice. 3.5 Borgerinddragelse i forbindelse med implementering af Borgerservice i Århus Kommune. Hidtidig proces Borgerinddragelse er vægtet højt i forbindelse med etablering af Borgerservice i Århus Kommune. Kultur og Borgerservice har allerede i de indledende fase gennemført en række aktiviteter i forhold til borgerinddragelsen: E-survey brugerundersøgelse I december 2005 blev der på Århus Kommunes hjemmeside gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse (Esurvey). Formålet var bl.a. at få et billede af borgernes forventninger til personlig betjening og digital selvbetjening inden Side 9 af 19

10 for de ydelser, som hører under Borgerservice. I alt 731 besvarede spørgeskemaet i løbet af den uge, som undersøgelsen varede. Fokusgruppeinterviews Med udgangspunkt i den gennemførte E-survey, har der været afholdt fokusgruppeinterviews. Formålet har været at afdække borgernes ønsker og behov i forhold til Borgerservice på et mere detaljeret niveau. Resultaterne af den gennemførte proces De gennemførte aktiviteter har bidraget til hele implementeringsprocessen af borgerservice. Det gælder især områder som: 1. Kortlægning af borgernes erfaringer med kommunen og forventninger til Borgerservice. 2. Definition af forskellige målgrupper, deres behov, forudsætninger og forventninger til Borgerservice. 3. Udarbejdelse af indretningskoncept for de fysiske betjeningssteder i forhold til målgruppernes behov og forventninger. 4. På baggrund af definition af målgrupperne er der udarbejdet betjeningsprofiler og kanalstrategier (hvordan kan Borgerservice nemmest nå de forskellige målgrupper). 5. Udarbejdelse af medarbejderprofil i forhold til ovenstående, herunder udarbejdelse af kompetenceudviklingsplaner for medarbejderne i Borgerservice. Yderligere tiltag i forhold til borgerinddragelse Kultur og Borgerservice ønsker at igangsætte en række yderligere tiltag i forhold til at sikre den fortsatte borgerinddragelse i forbindelse med implementering og videreudvikling af konceptet for Borgerservice i Århus Kommune. Borgerinddragelsen sker på baggrund af den overordnede model for borgerinddragelse i Århus Kommune. Kultur og Borgerservice foreslår følgende initiativer igangsat: Borgerpanel Borgerservice vil løbende skulle udvikles og justeres de kommende år. Det vil bl.a. skulle ske på baggrund af de opståede erfaringer i Fase 1, borgernes behov og anvendelsesmønstre samt udviklingen af nye services. Kultur og Borgerservice vil i 2. kvartal 2006 nedsætte et borgerpanel, der kan fungere som inspirationsforum i den videre proces. Formålet er at sikre borgerinddragelse i en tidlig fase i forbindelse med udviklingen af nye services og koncepter. Det skal ske gennem udveksling af ideer, inspiration og sparring. Initiativet skal være med til at sikre et borger- og brugerperspektiv på den løbende udvikling af Borgerservice i Århus Kommune. Side 10 af 19

11 For at sikre den nødvendige repræsentativitet, vil Kultur og Borgerservice benytte sig af et eksternt konsulentfirma, som skal forestå udvælgelsesprocessen. Afprøvning af nye services etc. Et vigtigt indsatsområde de kommende år for Borgerservice er udvikling og videreudvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. Succesraten ved indførelse af nye digitale selvbetjeningsløsninger, afhænger i meget høj grad af, at den udviklede service eller løsning har en høj grad af brugervenlighed og relevans for den påtænkte målgruppe. En metode til at sikre om nye digitale services har den ønskede brugervenlighed, funktionalitet og relevans for brugeren, er anvendelse af såkaldte usability-test (brugervenlighedstest). Det foregår ved, at en række borgere er med i udviklings- og afprøvningsfasen, således at produktet kan tilrettes med henblik på at opnå den ønskede funktionalitet etc. Metoden er veldokumenteret og bl.a. biblioteksområdet har gode erfaringer hermed. Kultur og Borgerservice vil i forbindelse med udviklingen af nye digitale løsninger benytte sig af metoden. Brugertilfredshedsundersøgelse I 2006 gennemføres der brugertilfredshedsundersøgelser inden for områderne Familieydelser og dele af det som tidligere hørte under Skat-Service. I forbindelse med udarbejdelse af målene for 2007 for Borgerservice og Biblioteker, foreslås det, at der indarbejdes brugertilfredshedsundersøgelser som en del af afrapporteringsmetoderne på området. Øvrige borgerrelaterede aktiviteter I forlængelse af den gennemførte E-survey og de afholdte fokusgruppeinterviews foreslås det, at der fortsættes med en proces for fokusgruppemedlemmerne i forbindelse med etablering og videreudvikling af Borgerservice. Formålet er at gennemføre en længere proces med en gruppe borgere, som i en tidlig fase har været inddraget i udviklingen af konceptet for Borgerservice i Århus Kommune. Herved sker der en længere inddragelses- og fastholdelsesproces, som vil være nyttig i forhold til den videre udvikling af Borgerservice. Blandt de aktiviteter der tænkes på, kan nævnes snigpremierer på nye services og åbent hus arrangementer. 3.5 Beskrivelse af kommende opgaver i forbindelse med etablering af Borgerservice i Århus Kommune Side 11 af 19

12 Af fremadrettede større implementerings- og udviklingsmæssige tiltag kan nævnes gennemførelse af en markedsførings- og informationskampagne, udvikling og videreudvikling af nye digitale services, udvidelse af opgaveporteføljen i 2007 samt etablering af yderligere (fysiske) betjeningssteder for Borgerservice i Århus Kommune. Gennemførelse af en markedsførings- og informationsstrategi Udarbejdelse og gennemførelse af en samlet informations- og markedsføringsstrategi for Borgerservice, er et vigtigt element i hele implementeringsstrategien for Borgerservice i Århus Kommune. Konsulentfirmaet 1508 har udarbejdet et koncept for markedsføring og information i forbindelse med etablering af Borgerservice i Århus Kommune. Markedsføringsplanen indeholder en 1. del med lancering af Borgerservice i forbindelse med åbningen af de fysiske betjeningssteder. Kultur og Borgerservice har igangsat denne del af markedsføringsplanen, som bl.a. skal skabe opmærksomhed om Borgerservice i bybilledet og i medierne. Den indeholder desuden en informationsindsats i forhold til eksterne samarbejdspartnere og blandt medarbejdere internt i Kommunen. For så vidt angår 2. del af markedsføringsplanen kaldet konsolideringsfasen, er der ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til igangsætningen af, idet den tidsmæssigt begynder efter sommerferien. Endvidere forudsætter konsolideringsfasen nærmere drøftelser med andre magistratsafdelinger mht. indhold og finansiering, da Borgerservice jf. principindstillingen om Borgerservice ikke har budget til pjecer, informationskampagner mv. Såfremt sådanne udgifter afholdes, vil de skulle finansieres af den eller de magistratsafdelinger som informationen særligt vedrører eller af magistratsafdelingerne i fællesskab. Udvikling af nye digitale services og selvbetjeningsløsninger Udviklingen af nye digitale ydelser og selvbetjeningsservices er et centralt omdrejningspunkt for Borgerservice i Århus Kommune. Målet er at sikre en hurtig, tilstrækkelig, enkel, nærværende og tilgængelig service over for den enkelte borger. Selvbetjeningsløsninger, herunder løsninger via Internettet, er en af de løsninger, som er med til at understøtte dette formål. I dag findes der inden for Borgerservices område allerede en række selvbetjeningsløsninger, hvoraf nogle foregår via Internettet. Erfaringerne fra fx brugerundersøgelserne i forbindelse med Borgerservice i Århus Kommune har vist, at en række af de eksisterende løsninger ikke er tilstrækkelige i forhold til forventet funktionalitet og brugervenlighed. Ligeledes har bl.a. brugerundersøgelserne vist, at der er Side 12 af 19

13 behov for udvikling af nye selvbetjeningsløsninger, ikke mindst internet-baserede løsninger. Samlet set medfører det, at potentialet for selvbetjening inden for Borgerservice i dag ikke udnyttes i tilstrækkeligt omfang. Teknologien udvikler sig hele tiden og der er derfor et stort og voksende udviklingspotentiale på området. For at kunne udnytte og påvirke udviklingspotentialet på området, er det en forudsætning at Borgerservice aktivt spiller en rolle i udviklingsprocessen. Her er det muligt at udnytte synergien med hele biblioteksområdet, som har en lang tradition for udvikling af digitale ydelser og selvbetjeningsløsninger. Ligeledes er det muligt at udnytte den volumen og de erfaringer, som eksisterer i Århus Kommune. Et af de koncepter, der arbejdes med, er de såkaldte Info-Kiosker. De er beregnet til selvbetjening men med muligheden for medbetjening i form af vejledning af det tilknyttede personale. Borgerservice og Biblioteker arbejder på i 2006 at indføre Info-Kiosker i en første version på en række biblioteker. På baggrund af erfaringerne på bibliotekerne, skal konceptet herfra videreudvikles. Herigennem etableres der en udviklingsplatform, som vil kunne gavne både Borgerservice og biblioteksområdet, samtidig med at en del af synergieffekten mellem de to områder kan realiseres. Hertil kommer udvikling og videreudvikling af internetbaserede selvbetjeningsløsninger inden for Borgerservice, som vil være en løbende udviklingsproces. Etablering af yderligere betjeningssteder i Århus Kommune Etablering af de to første betjeningssteder for borgerservice i Århus Kommune er af Århus Byråd defineret som etape 1 i etablering af Borgerservice i Århus Kommune. Den organisatoriske placering af Borgerservice i Kultur og Borgerservice sammen med biblioteksområdet har bl.a. til hensigt på sigt at udnytte bibliotekernes filialstruktur. Hertil kommer at udnytte og udvikle sammenhæng og snitflader til de borgerserviceorienterede opgaver, der i dag er placeret på biblioteksområdet. Graden af succes for borgerservicekonceptet er afhængig af en lang række faktorer. En af de altafgørende faktorer er fysisk tilgængelighed (i meget bred forstand). Andre vigtige faktorer er fx brugervenlighed, kvalitet og relevans i de ydelser og services som tilbydes kommunens borgere. For en del af ydelserne og en del af målgrupperne inden for borgerservice, vil der være et behov for en nærliggende fysisk tilgængelig- Side 13 af 19

14 hed i form af betjeningssteder. Opfyldelse af en del af succeskriterierne for borgerservice vil derfor være afhængig af, at der på sigt etableres yderligere betjeningssteder. Dette er i tråd med den rapport, der danner grundlaget for koncept og efterfølgende byrådsbeslutning for Borgerservice i Århus Kommune. Højbjerg Bibliotek, Risskov Bibliotek og Viby Bibliotek opfylder i dag en række kriterier vedrørende bl.a. befolkningsunderlag, fysisk tilgængelighed, fysisk placering i forhold til kollektiv transport og hovedfærdselsårer. For at der fysisk skal kunne etableres betjeningsenheder for borgerservice i de tre biblioteker, forudsætter det dog en række bygningsmæssige ændringer, flytninger og tilbygninger m.v. Etablering af yderligere betjeningsenheder i forbindelse med lokalbibliotekerne skal tænkes sammen med en kommende plan for den fremtidige biblioteks- (og borgerservice) struktur i Århus Kommune. Kultur og Borgerservice vil i 3. kvartal 2006 fremsende en indstilling indeholdende forslag til fremtidig struktur på biblioteks- og borgerserviceområdet. Den fremtidige biblioteksstruktur bliver således afgørende for, hvorledes borgerservice og tilgængelighed heraf i form af fysiske betjeningsenheder kan realiseres i Århus Kommune. Etablering af yderligere betjeningssteder skal således opfattes som et strategisk udviklingsområde i forhold til de kommende års indsats inden for Borgerservice i Århus Kommune. Analysearbejde vedr. etablering af et call center Borgerservice indleder medio 2006 et analysearbejde, der skal danne baggrund for beslutning om etablering af et call center i Århus Kommune. Udvidelse af opgaveporteføljen for Borgerservice i 2007 Pr. 1. januar 2007 tilføres Borgerservice opgaveporteføljen vedrørende udstedelse af pas og kørekort. Opgaven er lovbestemt. 4. Økonomiske konsekvenser I forbindelse med etableringsfasen er der en række udviklings-, proces og anlægsomkostninger. Det drejer sig bl.a. om konsulentbistand til udarbejdelse af kanalstrategier, identifikation af målgrupper og indretningskoncept, udgifter til den fysiske etablering af de to første betjeningssteder, samt til udarbejdelse og gennemførelse af en informations- og markedsføringskampagne i forbindelse med lanceringen af Borgerservice i Århus Kommune. I nedenstående opgørelse er der tale om forventet udgiftsbehov på de enkelte områder, da der ikke på alle områder er indgået endelige aftaler med leverandører m.v. Side 14 af 19

15 I indstillingen Lokalemæssige flytninger afledt af magistratsreformen, samt finansieringen heraf, blev principperne for finansiering af flytteog ombygningsomkostninger som følge af magistrats- og strukturreformen fastlagt. Hovedparten af det forudsatte beløb på 20,5 mio. kr. anvendes til nødvendig ombygning og istandsættelse af lokaler i forbindelse med flytningerne. Der blev dog samtidig afsat en pulje på 2,5 mio. kr. til medfinansiering af afledte udgifter i forbindelse med magistratsreformen f. eks. til nyt inventar ved publikumskrævende funktioner. Forudsætningen for andel i denne pulje er en medfinansiering fra de ansøgende magistratsafdelinger i forholdet 2:1. I overensstemmelse med de byrådsvedtagne principper finansierer Ejendomsforvaltningen under Teknik og Miljø istandsættelsen af lav fløj på Rådhuset til brug for Borgerservice. Borgerservice og Biblioteker vil i forbindelse med etableringen af de to fysiske betjeningssteder ansøge Ejendomsforvaltningen om tilskud fra 2:1-puljen på forventet ca kr. til inventar i Frontbetjeningen. Skulle der mod forventning ikke ske en medfinansiering fra puljen, eller kun en delvis medfinansiering, vil Borgerservice og Biblioteker skulle finansiere dette over den samlede ramme til Borgerservice og Biblioteker. Herudover er der yderligere udgifter til indretning på ca kr. Det er eksempelvis udgifter til etablering af te-køkken, nummersystem og storskærm i venteområdet. Indretning af Borgerservice på Åby Bibliotek er skønnet til at koste i alt ca kr. KMDs selvbetjeningsportal koster ca. 0,5 mio. kr. og er en del af udviklingen af digitale selvbetjeningsløsninger. Udgifter til info-kiosker er prissat til i alt ca kr. Eksterne konsulentydelser i forbindelse med etablering af Borgerservice, herunder gennemførelse af borgerinddragelseselementer, udarbejdelse af målgruppe- og medarbejderprofiler og udarbejdelse af en markedsføringsstrategi, koster i alt 1,452 mio. kr. Gennemførelse af en markedsføringskampagne i forbindelse med lanceringen af Borgerservice i Århus Kommune koster i alt ca kr. I forbindelse med vedtagelsen af indstillingen Overdragelse af skatte- og inddrivelsesopgaven til staten pr. 1. november 2005, blev der af- Side 15 af 19

16 sat en pulje på 13 mio. kr. til strategisk udvikling af Borgerservice i perioden Finansieringen af puljen sker gennem Skatteforvaltningens samlede opsparing, som da var på de forventede 13 mio. kr. I indstillingen er det anført, at det endelige beløb opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen for Det har efterfølgende vist sig, at det samlede overskud fra Skatteforvaltningen er større, end forventet da indstillingen blev udarbejdet. Med udgangen af 2005 havde Skatteforvaltningen et samlet overskud på 11,4 mio. kr. (fratrukket de 13 mio. kr. til den strategiske udviklingspulje for Borgerservice i Århus Kommune). Heraf er en del disponeret til Århus Sporveje (B2006) og til dækning af en mindreudgiftsreserve vedrørende forventet refusion af IT-udgifter i forbindelse med overdragelsen af skatteopgaven til Staten. Den tilbageværende opsparing udgør 3,1 mio. kr., heraf skal der afsættes 0,6-0,8 mio. kr. til finansiering af efterslæb i forbindelse med kommunevalget samt endelig afregning med SKAT i forbindelse med fusionen. Tilbage er der 2,3-2,5 mio. kr., som ikke er disponeret fra Skatteforvaltningens opsparing. Kultur og Borgerservice foreslår, at det yderligere overskud på 3,1 mio. fra Skatteforvaltningen for 2005, overføres til Kultur og Borgerservice i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for Beløbet skal anvendes til finansiering af engangsudgifter på de 0,6 0,8 mio. kr. Restbeløbet foreslås overført til den samlede ramme til Borgerservice samt til etablering af Borgerservice i Århus Kommune. Det yderligere overskud skal ses på baggrund af, at det er fremkommet på baggrund af en række opgaveporteføljer, som nu hører under Borgerservice. Endvidere skyldes en del af overskuddet, at nogle ledige stillinger pt. ikke er blevet genbesat i Borgerservice i forbindelse med etableringsfasen, men skal tænkes ind i forbindelse med den fremtidige drift af Borgerservice. I tabel 1 er der vist det samlede budget for etablering af Borgerservice i fase 1. Klargøring af Rådhuset, finansieret af Ejendomsforvaltningen, er ikke medtaget. Tabellen indeholder endvidere forslag til finansiering af udgiftsbehovet. Finansieringen foreslås delt mellem 2:1-puljen under Ejendomsforvaltningen, det ikke-disponerede meroverskud for Skatteforvaltningen og strategipuljen for Borgerservice i 2006 under Borgmesterens Afdeling. I første omgang finansieres udgiftsposterne under 2:1-puljen af Borgerservice og Biblioteker. Efterfølgende vil der blive ansøgt Ejendomsforvaltningen om finansiering fra 2:1-puljen. Side 16 af 19

17 Tabel 1: Skønnet udgiftsbehov til etablering af Borgerservice, fase 1 Finansieringsforslag - P/L kr. - Udgiftsposter og beløb 2:1- Skatteforvaltning Strategipuljen pulje Indretning og bestykning af Rådhuset Diverse, Rådhuset Parterre, Rådhuset Åby Bibliotek Konsulentydelser Markedsføring Info-Kiosker Ledelsesinformationssystem Tlf. til frontbetjening KMD-portal I alt Tabel 2 viser det samlede finansieringsforslag for etablering af Borgerservice, fase 1. Tabel 2: Samlet anvisning af finansieringsbehov - P/L kr. - Udgiftsbehov Finansieringsbehov Finansieret via 2:1 puljen (1) 571 Skatteforvaltningen Strategipuljen Samlet anvist finansiering Resultat 0 (1) Puljen er endnu ikke udmøntet af Ejendomsforvaltningen. I første omgang finansieres beløbet af Borgerservice. Kultur og Borgerservice foreslår, at de 3,25 mio. kr. fra strategipuljen til udvikling af Borgerservice i Århus, gives som en KB-bevilling til etablering af Borgerservice i Kultur og Borgerservice foreslår endvidere, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2005 sker en overførelse af 3,1 mio. kr. fra Skatteforvaltningen til Borgerservice. De anslået 0,8 mio. kr. skal finansiere den endelige afregning i forbindelse med kommunevalget samt overdragelse af opgaver til SKAT. Det resterende beløb anslået til ca. 2,3 mio. kr. skal indgå i den samlede ramme til etablering af Borgerservice, herunder til finansie- Side 17 af 19

18 ring af de i tabel 1 skitserede udgifter på 1,798 mio. kr. til den fysiske etablering af Borgerservice Miljømæssige konsekvenser Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser. 6. Konsekvenser i forhold til mål Borgerservice er en ny organisatorisk enhed i Århus Kommune. I forbindelse med Budget 2007 vil der blive lavet mål og delmål for Borgerservice og Biblioteker. Udgangspunktet heri er, på linie med nærværende indstilling, de visioner og principvedtagelser, som Århus Byråd har vedtaget i forbindelse med etablering af Borgerservice. Det forventes at en del af afrapporteringen for Borgerservice bliver via gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser. 7. Beslutningspunkter 1) At åbningstiderne (frontbetjening) for de to første fysiske betjeningsenheder af Borgerservice på henholdsvis Århus Rådhus og Åby Biblioteker fastlægges til 45 timer om ugen. 2) At de 45 timers ugentlig åbningstid i Borgerservice fordeles som forslået i indstillingens afsnit ) At Kultur og Borgerservicebemyndiges til i på baggrund af den gennemførte evaluering af åbningstiderne at foretage evt. justeringer af åbningstiden for de to fysiske enheder for Borgerservice. Evt. justeringer skal ske inden for den samlede ramme til Borgerservice og Biblioteker. 4) At Århus Byråd tager orienteringen om Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices planer for borgerinddragelsesinitiativer til efterretning. 5) At det ikke-disponerede meroverskud fra Skatteforvaltningen på 3,1 mio. kr., overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen (2005) til Borgerservice til finansiering af etableringsomkostninger af Borgerservice i ) At der i 2006 overføres 3,25 mio. kr. til Kultur og Borgerservice fra den strategiske udviklingspulje for Borgerservice i 2006 under Borgmesterens Afdeling. Beløbet gives som en KB-bevilling til etablering af Borgerservice i 2006 og med rammekorrektion. Side 18 af 19

19 7) At der fremsendes særskilt indstilling vedr. evt. igangsætning og finansiering af en evt. 2. del af markedsføringskampagnen (konsolideringsfasen). 8) At der fremsendes særskilt indstilling vedr. finansiering af etablering af evt. yderligere betjeningssteder for Borgerservice i Århus Kommune (fase 2 i udviklingen af Borgerservice). Flemming Knudsen / Rolf Hapel Bilagsfortegnelse: Bilag 1 og 2: Bilagsskema med angivelse af indstillingens bevillingsmæssige konsekvenser (til originalsagen/+elektronisk). Side 19 af 19

Indstilling. Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort fra staten samt status på større projekter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort fra staten samt status på større projekter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 19/10 2006 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. marts 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. marts 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 2. marts 2006 Borgerservice byrådsbeslutning om åbningstider og strategi for borgerinddragelse samt orientering om status for implementering

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 6. september 2011 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie.

Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den 24. januar 2006 Århus Kommune Børn og Unge Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie. 1. Resume Med

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume.

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 2. maj 2007 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Bevilling til indkøb af inventar til Øst for Paradis 1. Resume.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. marts 2008 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Århus Kommune Etablering af et nyt udstillingshus - Informationscenter om De Bynære

Læs mere

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Den 27. oktober 2006 Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 29. november 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 29. november 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 29. november 2006 Rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistratsafdelingen

Læs mere

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 1. februar 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen i Børn

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Indstilling. Etablering af Borgerservice på Viby Bibliotek. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 7.

Indstilling. Etablering af Borgerservice på Viby Bibliotek. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 7. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 7. maj 2008 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Borgerservice blev i april 2006 etableret

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1.

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. juni 2007 Århus Kommune IT- Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes IT-strategi 1. Resume Vedlagt denne Byrådsindstilling

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

Bilag 11. Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område. Brug i Magistratens budgetforslag. Den 20. august 2013.

Bilag 11. Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område. Brug i Magistratens budgetforslag. Den 20. august 2013. Bilag 11 Til: Brug i Magistratens budgetforslag Den 20. august 2013 Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Baggrund Før sommerferien

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. november 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 67 Jour. nr.: 83.15.05.G00.00001.03

Læs mere

Notat. Proces for politik for Borgerservice og Biblioteker

Notat. Proces for politik for Borgerservice og Biblioteker Notat Emne: Proces for politik for Borgerservice og Biblioteker Til: Kulturudvalgsmødet d. 11. marts 2014 Kopi til: Proces for politik for Borgerservice og Biblioteker Side 1 af 6 Kultur og Borgerservice

Læs mere

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Den 2. januar 2006 Århus Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Magistratens 1. Afdeling Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune 1. Resume Folketinget vedtog

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af øvelokaler for rytmisk musik - Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24.

Indstilling. Udvidelse af øvelokaler for rytmisk musik - Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. april 2006 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume Den 2. november 2005 vedtog Århus Byråd at de

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 18. marts Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 18. marts Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. marts 2008 Indstilling om forsøg med udlægning af erhvervsgrunduddannelsesforløb (EGU) til institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 15. oktober 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 15. oktober 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. oktober 2007 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume KTO, KL og Amtsrådsforeningen har indgået en aftale

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.:8940

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune Indstilling - UDKAST Til Magistraten Børn og Unge Den Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 5. december 2007, at

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Dokk1 International Udmøntning af budgetmidler afsat til etablering af international

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. oktober 2008 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer

Læs mere

Indstilling. Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Magistraten Sundhed og Omsorg Den 11. februar 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune 1. Resume Beskæftigelsesministeriet har opjusteret

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS)

Indstilling. Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. marts 2016 Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) 1. Resume Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed, Svendborg Kommune, A.P. Møllersvej 37, stue-etagen, 5700 Svendborg

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager.

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 23. maj 2014 Styrket dialog med borgerne - om at forebygge og håndtere klager Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. juni 2009 1. Resumé Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Det foreslås, at der sker en styrkelse af den eksterne

Læs mere

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er der foretaget en gennemgang af budgettildelingen vedrørende vedligeholdelse og genopretning

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 14. maj 2009 Århus Kommune Byrådsservice Borgmesterens Afdeling Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Med budgettet for 2014 er det besluttet at sammenlægge bibliotek og borgerservice i Ringsted Kommune. Sammenlægningen er planlagt til

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Indstilling. Etablering af elektroniske træk i Store Sal i Musikhuset. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Etablering af elektroniske træk i Store Sal i Musikhuset. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. oktober 2007 Etablering af elektroniske træk i Store Sal i Musikhuset Aarhus. 1. Resume Musikhusets eksisterende 65 tæppe- og

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den 25. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den 25. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Den 25. januar 2006 1. Resume Med strukturreformen får kommunerne et større ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme

Læs mere

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen.

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens 4. Afdeling 1. Resume D. 19. maj 2004 blev det, som følge af en ændring af Folkeskoleloven,

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade 28 1. Resume 2. Beslutningspunkter

Indstilling Aarhus Kommune Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade 28 1. Resume 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. oktober 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 7. december 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2212 Jour. nr.: M0/2004/05211

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Skatteforvaltningen i Århus - Søren Frichs Vej 36 G Åbyhøj

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Skatteforvaltningen i Århus - Søren Frichs Vej 36 G Åbyhøj ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Skatteforvaltningen i Århus - Søren Frichs Vej 36 G - 8230 Åbyhøj INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. oktober 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 4227 Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Udtalelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. februar 2008

Udtalelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. februar 2008 Udtalelse Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. februar 2008 Udtalelse til Det Radikales Venstres forslag til byrådsbeslutning om indførelse af førstehjælp i folkeskolens ældste klasser Århus Kommune

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. april 2006 Århus Kommune Århus Sporveje Teknik og Miljø Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik 1. Resume Over en

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Indstilling. Omlægning af Udviklingshuset i Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6.

Indstilling. Omlægning af Udviklingshuset i Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. november 2007 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Byrådet besluttede på mødet den 7. september 2005,

Læs mere

Indstilling. Oprettelse af fædrelegestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Den forventede effekt. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Oprettelse af fædrelegestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Den forventede effekt. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 26. oktober 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Denne indstilling omhandler et forslag til etablering af en 2-årig

Læs mere

Nye partnerskabsinitiativer i Borgmesterens Afdeling

Nye partnerskabsinitiativer i Borgmesterens Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 2125 Jour. nr.: Ref.: LDP Nye partnerskabsinitiativer

Læs mere

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i f.t. i Hvidovre Kommunes første Kvalitetskontrakt gældende

Læs mere