Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. marts Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. marts 2006. Århus Kommune"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 2. marts 2006 Borgerservice byrådsbeslutning om åbningstider og strategi for borgerinddragelse samt orientering om status for implementering af borgerservice. 1. Resume Århus Byråd har tidligere vedtaget at der i 2006 skal etableres to fysiske betjeningssteder for Borgerservice på henholdsvis Århus Rådhus og Åby Bibliotek. Kultur og Borgerservice ønsker, at der bliver stor tilgængelighed for borgerne. Et af elementerne heri er åbningstider for Borgerservice. På baggrund af bl.a. de hidtidige erfaringer i Århus Kommune på en række serviceområder under Borgerservice samt afdækning af behov og forventninger blandt borgerne foreslås der, at åbningstiden for Borgerservice bliver: mandag til onsdag samt fredag: kl torsdag: kl lørdag: kl Tiderne gælder både for personlig henvendelse og for telefonbetjening og dermed det, der betegnes som frontbetjening. Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Møllegade Århus C Sagsnummer M4/2006/00244 Sagsbehandler Henrik Traberg Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Under forudsætning af byrådets vedtagelse af nærværende indstilling åbner de to første betjeningssteder for Borgerservice den 6. april Borgerservice er en ny konstruktion og tilbud. Der er usikkerhed om hvordan borgernes vil efterspørge og anvende ydelserne i Borgerservice. Det foreslås derfor, at Kultur og Borgerservice gennemfører en evaluering af åbningstiderne i 1. kvartal 2007 og bemyndiges til efterfølgende at foretage en evt. justering heraf.

2 Borgerinddragelse i forbindelse med etablering af Borgerservice har været og vil fortsat være et vigtigt element. I den hidtidige proces har spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews medvirket til bl.a. at få defineret borgernes forventninger til Borgerservice. Processen har også bidraget til at få defineret forskellige typer af målgrupper, udarbejdelse af indretningskoncepter for de fysiske betjeningssteder samt udarbejdelse af medarbejderprofiler for Borgerservice i forhold til mangfoldigheden af målgrupper for Borgerservice. Kultur og Borgerservice ønsker at fortsætte den tætte borgerinddragelse i det videre forløb. Det foreslås bl.a. at inkludere nedsættelse af et borgerpanel som et inspirationsforum, inddragelse af borgere i afprøvning og justering af nye services, fx digitale selvbetjeningsløsninger. Endelig sigtes der på, at en del af afrapporteringsredskaberne i forhold til måldelen for Budget 2007 bliver brugertilfredshedsundersøgelser. Indstillingen beskriver endvidere større fremadrettede implementerings- og udviklingsmæssige tiltag i form af en markedsførings- og informationskampagne, udvikling og videreudvikling af nye digitale services, udvidelse af opgaveporteføljen i 2007 samt proces for planlægning vedr. etablering af yderligere (fysiske) betjeningssteder for Borgerservice i Århus Kommune. I indstillingen er der redegjort for en række etablerings- og udviklingsomkostninger på i alt 5,619 mio.kr. i forbindelse med 1. fase af Borgerservice i Århus Kommune. Kultur og Borgerservice foreslår, at finansieringen heraf sker ved dels at overføre de 3,25 mio. kr. (for 2006) fra den strategiske udviklingspulje til Borgerservice, dels overførelse af et ikke-disponeret meroverskud fra Skatteforvaltningen. Endelig forventes der en delvis finansiering via den 2:1-pulje, der tidligere er afsat i forbindelse med magistratsændringen i Århus Kommune. 2. Tidligere beslutninger 1. Århus Byråd vedtog den 22. juni 2005 indstillingen Ad hoc- Udvalgets betænkning vedr. styreform og opgavefordeling. Indstillingen indeholder en vedtagelse vedrørende fordeling af opgaveområder mellem magistratsafdelingerne i Århus Kommune. 2. Århus Byråd vedtog den 24. august 2005 indstillingen Overdragelse af skatte- og inddrivelsesopgaven til staten pr. 1. november Indstillingen indeholder bl.a. beslutning om, at Skatteforvaltningens akkumulerede opsparing afsættes til strategisk udvikling af Borgerservice i perioden (som en Side 2 af 19

3 anlægsreserve under Borgmesterens Afdeling). På daværende tidspunkt ca. 13 mio. kr. 3. Århus Byråd vedtog den 30. november 2005 indstillingen Magistratsreformens udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, hvormed Borgerservice blev en del af en samlet forvaltning for Borgerservice og Biblioteker. 4. Århus Byråd vedtog den 30. november 2005 indstillingen Principbeslutning vedrørende etablering af Borgerservice i Århus Kommune. Indstillingen indeholder bl.a. vedtagelse af koncept for Borgerservice i Århus Kommune samt beslutning om overførelse af ressourcer mellem magistratsafdelingerne i forbindelse med overførelse af opgaver og etablering af Borgerservice. 5. Århus Byråd vedtog den 25. januar 2006 indstillingen Lokalemæssige flytninger afledt af magistratsreformen, samt finansieringen heraf. Beslutningen indeholder bl.a. afsættelse af en pulje på 2,5 mio. kr. til medfinansiering af afledte udgifter i forbindelse med magistratsreformen fx til inventar og publikumskrævende funktioner. 3. Beskrivelse af indstilling Indstillingen er opdelt i følgende afsnit: 1. Baggrund og visioner for etablering af Borgerservice i Århus Kommune. 2. Borgerservice som et udviklingsprojekt. 3. Orientering om status på igangværende initiativer. 4. Etablering af to fysiske betjeningssteder for Borgerservice i Århus Kommune. 5. Forslag til den videre borgerinddragelsesproces i forbindelse med etablering af Borgerservice. 6. Beskrivelse af kommende opgaver i forbindelse med etablering af borgerservice i Århus Kommune Baggrund og visioner for etablering af Borgerservice i Århus Kommune Folketinget vedtog den 16. juni 2005 Lov om kommunale servicecentre. Inden for en overordnet ramme, er det kommunalbestyrelserne, der fastlægger hvilke opgaver, der skal placeres i evt. kommunale borgerservicecentre. Den offentlige strukturreform medfører bl.a. at primærkommunerne pr. 1. januar 2007 overtager opgaven med udstedelse af pas og kørekort. I forbindelse med magistratsreformen i Århus Kommune har Århus Byråd vedtaget et koncept omkring indførelse af Borgerservice. Det er besluttet at Borgerservice skal være en del af Kultur og Borgerservice, samt at Borgerservice forvaltningsmæssigt skal være en del af Bor- Side 3 af 19

4 gerservice og Biblioteker. Det er i den forbindelse vedtaget en ressourceroverførelse i forhold til de arbejdsopgaver, som pt. er defineret under Borgerservice i Århus Kommune. Til frontbetjeningen er der pt. besat stillinger svarende til ca. 21 årsværk. Til back office 1 er der tilsvarende tale om ca. 62 årsværk inkl. lokal ledelse. Hertil kommer til fællesfunktioner, telefoni, udvikling og overordnet ledelse. Målet med etablering af Borgerservice i Århus Kommune i forbindelse med magistratsreformen er, at der sker en organisatorisk understøttelse af målet om at sikre en bedre og mere sammenhængende borgerservice for borgerne. 3.2 Borgerservice som et udviklingsprojekt Borgerservice er som organisatorisk og indholdsmæssigt koncept nyskabende og vil rumme et betydeligt udviklingspotentiale over tid. Netop fremhævning af udviklingsperspektivet i forbindelse med etablering af Borgerservice i Århus Kommune har været stærkt pointeret i forbindelse med de politiske beslutninger på baggrund af betænkningen fra Ad hoc udvalg 1 omkring styreform og opgavefordeling i Århus Kommune. Som en del af implementeringen af Borgerservice i Århus Kommune, har Århus Byråd vedtaget, at 1. fase skal inkludere etablering af to fysiske betjeningssteder på Åby Bibliotek og Århus Rådhus. Valget af de to steder skal ses ud fra et ønske om central placering, fysisk og geografisk tilgængelighed samt hvor det umiddelbart er fysisk muligt at placere Borgerservicefunktionen i forbindelse med allerede eksisterende kommunale borgerrettede institutioner. Åby Bibliotek er pt. det eneste bibliotek i Århus, som lever op til ovenstående krav. For at kunne forberede og gennemføre fase 1, har det været en forudsætning at igangsætte en række analyse og udredningsarbejder. Formålet har været at kunne udvikle det rigtige koncept for Borgerservice i forhold til de ydelser, der skal leveres. Fase 1 i implementering af Borgerservice er at betragte som en etableringsfase, som vil strække sig over hele Ud over etablering af to fysiske betjeningsenheder har fase 1 bl.a. fokus på: 1. Identifikation af forskellige målgrupper, bl.a. gennem spørgeskemaer og fokusgrupper. 2. Udarbejdelse af strategier for bedst muligt at nå de forskellige målgrupper i forhold til deres behov for forventninger. 1 Back office er en samlet betegnelse for sagsbehandlerfunktioner under Borgerservice, som vedrører folkeregister, sygesikring, familieydelse m.v. Side 4 af 19

5 3. Kompetenceudvikling i forhold til de udarbejdede jobprofiler på baggrund af overordnet koncept og identifikation af målgrupper. 4. Udarbejdelse af koncept for indretning af fysiske betjeningssteder til understøtning af de forskellige målgruppers forudsætninger og behov i forbindelse med Borgerservice. 5. Arbejde med udvikling af digitale løsninger, herunder også løsninger på tværs af Århus Kommune. 6. Udarbejdelse og gennemførelse af en strategi for markedsføring og information i forbindelse med etablering af Borgerservice. 3.3 Orientering om samarbejde med Borgmesterens Afdeling og de øvrige magistratsafdelinger Etablering af Borgerservice er en opgave, som ikke alene vedrører Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, men omfatter alle kommunens afdelinger. Den tværmagistratslige koordineringsgruppe tidligere kaldet den tværmagistratslige styregruppe står for den løbende tværgående koordinering og opgavevaretagelse på tværs af magistratsafdelinger og forvaltninger. Under koordineringsgruppen er der nedsat en række ad hoc arbejdsgrupper inden for nærmere definerede opgaveområder. Borgerservice vil med udgangen af 1. kvartal 2006 have indgået aftaler med de enkelte magistratsafdelinger og forvaltninger vedrørende samarbejds- og snitflader på de enkelte opgaveområder. Aftalerne inkluderer overførelse af ressourcer fra andre magistratsafdelinger/forvaltninger til Borgerservice i forbindelse opgaveflytningen. Opgavevaretagelse på arbejdsmarkedsområdet Ved tidspunktet for fremsendelse af principindstilling for etablering af Borgerservice i Århus Kommune, vedtaget den 30. november 2005, forelå der ikke et endeligt afklaret grundlag for, i hvilket omfang en række opgaver/ydelser inden for beskæftigelsesområdet kunne placeres inden for Borgerservice. Vedtagelsen af nævnte indstilling indeholdt en bemyndigelse til daværende 1. og 4. Afdeling nu Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice om efterfølgende at indgå aftale om opgavevaretagelsen og evt. ressourceoverførelse på området. De overordnede vilkår og rammer for udførelse af opgaverne er efterfølgende blevet præciseret af Arbejdsmarkedsstyrelsen, ligesom der er Side 5 af 19

6 indgået konkret aftale mellem Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse herom. Borgerservice kan inden for beskæftigelsesområdet give en generel orientering om jobcentrenes opgaveområder, åbningstider, yde bistand til jobcentrenes digitale selvbetjeningsløsninger samt modtage, udlevere og videresende forskellige ansøgningsblanketter fx vedrørende kontanthjælp. 3.4 Etablering af to fysiske betjeningssteder for Borgerservice i Århus Kommune Århus Byråd har den 30. november 2005 vedtaget, at fase 1 i etablering af Borgerservice, skal inkludere to fysiske betjeningssteder med forventet start i 1. kvartal Etablering af fysiske betjeningssteder skal være med til at sikre tilgængelighed og nærhed for den enkelte borger i forhold til den del af de kommunale ydelser, der er indeholdt i Borgerservice. Samtidig skal det understøtte de borgere, der foretrækker/har behov for personlig betjening. Endelig vil betjeningsenhederne kunne understøtte ønsket om mulighed for medbetjening i forhold til en række nuværende og kommende selvbetjeningsløsninger. Åbning af de to betjeningssteder er berammet til den 6. april I den mellemliggende periode, er der blevet udviklet et koncept for indretning af de fysiske betjeningssteder samt konkret fysisk etablering heraf. Konceptet for indretning har bl.a. taget udgangspunkt i den viden, der er fremkommet i den allerede gennemførte del af borgerinddragelsesprocessen (se afsnit 3.5). Konkret gælder det fx indretning med både en hurtigzone og en langsomzone samt etablering af et børnehjørne. I udarbejdelsen af indretningskoncept for betjeningsstederne for Borgerservice, har tilgængelighed ligeledes haft stor fokus. Der er således i indretningen af betjeninsgområderne taget hensyn til borgere, der anvender kørestole og andre hjælpemidler, fx i form af fleksibel højdeindstilling af betjeningsskranker. For at sikre fuld tilgængelighed, er det nødvendigt at der etableres handicaptoilet på Rådhuset og Åby Bibliotek. Endvidere skal der etableres en handicapelevator i forbindelse med ekspeditionen på Rådhuset. Ejendomsforvaltningen har ansøgt den kommunale pulje til forbedring af tilgængelighed om finansiering af arbejderne på Rådhuset. Den tværmagistratslige Bygningsgruppe har ansøgt om midler fra puljen til finansiering af etablering af handicaptoilet på Åby Bibliotek i forbindelse med etablering af Borgerservice. Der er ved udarbejdelse Side 6 af 19

7 af indstillingen ikke fremkommet en afgørelse i forhold til de to ansøgninger. Åbningstider for Borgerservice Tilgængelighed i både tid, sted og tilbud er afgørende for, at den enkelte borger vil opfatte etablering af Borgerservice som styrkelse af den service og de ydelser som Århus Kommune tilbyder. For de ydelser hvor det er muligt at anvende internetbaserede løsninger og for de borgere der foretrækker anvendelse af nettet i den forbindelse vil Borgerservice i princippet være åbent hele døgnet, alle åres dage. En række borgere er enten fordi der ikke findes selvbetjente internetbaseret løsninger, fordi de foretrækker/har behov for personlig betjening eller har behov for medbetjening i forhold til selvbetjeningsløsningerne henvist til enten telefonisk, skriftligt eller personlig henvendelse til Borgerservice. Tilgængelighed vil for disse målgrupper i høj grad være afhængig af den udbudte åbningstid. I forbindelse med fastlæggelse af den optimale anvendelse af ressourcerne har Kultur og Borgerservice bl.a. undersøgt de hidtidige erfaringer med åbningstider inden for borgerserviceområderne i Århus Kommune samt erfaringer fra andre kommuner omkring åbningstider. Overordnet set er der ikke den store forskel i hvornår borgerne henvender sig personligt eller telefonisk. Det mest benyttede tidspunkt for både personlig og telefonisk henvendelse er for stort set alle målgrupper (arbejdsgivere/virksomheder, lønmodtagere, dagpenge/kontanthjælpsmodtagere, studerende, pensionister m.v.) tidsrummet kl Det tidsrum, som er næst mest benyttet til personlig eller telefonisk henvendelse, er generelt set kl. 8-10, men svinger lidt afhængig af målgruppe og hvilket serviceområde, der er tale om. Anvendelsen af åbningstider efter kl. 16 er generelt begrænset. Her skal det dog tages i betragtning, at der på de fleste områder kun eksisterer denne mulighed en gang om ugen, hvorfor henvendelserne i dette tidsrum totalt set ikke fylder så meget. Fordelingen af henvendelser i tidsrummet mellem kl. 12 og 16 afhænger af målgruppe og ydelser, men er generelt mindre end i tidsrummet før kl. 12 og mere end efter kl. 16. Øvrige forhold der skal tages i betragtning i forhold til fastlæggelse af åbningstider er: Side 7 af 19

8 1. så enkle åbningstider som muligt, der ikke skifter fra dag til dag eller hvor der er forskel mellem telefonåbningstid og åbningstider for personlig henvendelse. Det gør det lettere at huske for den enkelte. 2. sikre så stor sammenhæng med de åbningstider, der i øvrigt er gældende generelt i Århus Kommune, herunder hvorledes de pågældende serviceområder hidtil har haft åbent. Sammenlignet med andre kommuner, er Århus Kommune generelt placeret over gennemsnittet i forhold til den udbudte åbningstid. På baggrund af en afvejning af ovenstående forhold, foreslås det, at der for begge betjeningsenheder (Borgerservice på henholdsvis Århus Rådhus og Åby Bibliotek) vil gælde følgende åbningstider: mandag til onsdag samt fredag: kl torsdag: kl lørdag: kl Åbningstiderne gælder for både personlig henvendelse og telefonisk betjening og dermed det, der kaldes frontbetjening. I alt vil der være åbnet de to steder 45 timer pr. uge. Den kommunale tradition med at holde længe åbent om torsdagen er fastholdt. Som noget nyt, i forhold til den nuværende betjening inden for de omfattede serviceområder, foreslås der indført en åbningstid om lørdagen (kl ). Udvidelse med lørdagsåbent vil medføre en større tilgængelighed til ydelserne inden for Borgerservice i forhold til nuværende praksis. På biblioteksområdet er der en lang og god erfaring med lørdagsåbent i den forstand at det er meget benyttet, bl.a. af lønmodtagere, børnefamilier og studerende. Der er således en tradition for blandt mange borgere, at biblioteket er noget der frekventeres om lørdagen. Udover at udbrede tilgængeligheden af ydelserne, vil lørdagsåbent for Borgerservice betyde, at det vil være muligt at drage nytte af at der i forvejen er åbent på biblioteket. Århus Rådhus er endvidere i dag åbent om lørdagen og borgerne har derfor i dag i et vist omfang allerede erfaring med at benytte Rådhuset om lørdagen. Til orientering kan det oplyses, at Københavns Kommune har indført en åbningstid mellem 10 og 14 på lørdag i kommunens borgerservicecentre. Ordningen er endnu ikke evalueret. Bibliotekerne varetager i dag en lang række opgaver, som har borgerservicelignende karakter. Samling af borgerservice og biblioteker forventes derfor at medføre en betragtelig synergieffekt og et stor udvik- Side 8 af 19

9 lingspotentiale over tid. Med placering af et fysisk betjeningssted på Åby Bibliotek i fase 1, er der skabt muligheder for at understøtte denne proces. De foreslåede åbningstider er med til, at gøre det muligt at afprøve og udvikle samarbejdet mellem borgerservice og biblioteksområdet. Et eksempel herpå er at få klarlagt mulige synergieffekter i at borgerservice fysisk er til stede på et bibliotek, hvor der dagligt kommer mange borgere. Evaluering af åbningstiderne vil i den forbindelse være et af de elementer der skal undersøges i forhold til synergieffekt. Et andet eksempel er udvikling af samarbejdet mellem bibliotekspersonale og borgerservicepersonale. Erfaringerne fra Åby vil være vigtige i det videre arbejde med at udvikle hele borgerservicekonceptet i Århus Kommune. Kultur og Borgerservice har i forbindelse med udarbejdelse af indstillingen forhandlet vilkår for lørdagsåbning på medarbejderside med den relevante faglige organisation (HK). Evaluering af åbningstider og evt. justeringer heri Etablering af Borgerservice er en ny måde at organisere og tilbyde en række ydelser og services for borgerne i Århus Kommune. Der er usikkerhed om forbrugs- og efterspørgselsmønstret, herunder anvendelsesgraden af lørdagsåbent. For at sikre, at der ydes mest mulig service for de anvendte ressourcer, foreslås det, at Kultur og Borgerservice gennemfører en evaluering af åbningstiderne i 1. kvartal Evalueringen vil ske på baggrund af bl.a. gennemførelse af brugerundersøgelse samt inddragelse af fokusgrupper (se indstillingens afsnit 3.5). På baggrund af evalueringen foreslås det, at der inden for den samlede økonomiske ramme til Borgerservice og Biblioteker gives en bemyndigelse til Kultur og Borgerservice, om efterfølgende at kunne foretage en evt. justering af åbningstiderne på de to betjeningssteder for Borgerservice. 3.5 Borgerinddragelse i forbindelse med implementering af Borgerservice i Århus Kommune. Hidtidig proces Borgerinddragelse er vægtet højt i forbindelse med etablering af Borgerservice i Århus Kommune. Kultur og Borgerservice har allerede i de indledende fase gennemført en række aktiviteter i forhold til borgerinddragelsen: E-survey brugerundersøgelse I december 2005 blev der på Århus Kommunes hjemmeside gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse (Esurvey). Formålet var bl.a. at få et billede af borgernes forventninger til personlig betjening og digital selvbetjening inden Side 9 af 19

10 for de ydelser, som hører under Borgerservice. I alt 731 besvarede spørgeskemaet i løbet af den uge, som undersøgelsen varede. Fokusgruppeinterviews Med udgangspunkt i den gennemførte E-survey, har der været afholdt fokusgruppeinterviews. Formålet har været at afdække borgernes ønsker og behov i forhold til Borgerservice på et mere detaljeret niveau. Resultaterne af den gennemførte proces De gennemførte aktiviteter har bidraget til hele implementeringsprocessen af borgerservice. Det gælder især områder som: 1. Kortlægning af borgernes erfaringer med kommunen og forventninger til Borgerservice. 2. Definition af forskellige målgrupper, deres behov, forudsætninger og forventninger til Borgerservice. 3. Udarbejdelse af indretningskoncept for de fysiske betjeningssteder i forhold til målgruppernes behov og forventninger. 4. På baggrund af definition af målgrupperne er der udarbejdet betjeningsprofiler og kanalstrategier (hvordan kan Borgerservice nemmest nå de forskellige målgrupper). 5. Udarbejdelse af medarbejderprofil i forhold til ovenstående, herunder udarbejdelse af kompetenceudviklingsplaner for medarbejderne i Borgerservice. Yderligere tiltag i forhold til borgerinddragelse Kultur og Borgerservice ønsker at igangsætte en række yderligere tiltag i forhold til at sikre den fortsatte borgerinddragelse i forbindelse med implementering og videreudvikling af konceptet for Borgerservice i Århus Kommune. Borgerinddragelsen sker på baggrund af den overordnede model for borgerinddragelse i Århus Kommune. Kultur og Borgerservice foreslår følgende initiativer igangsat: Borgerpanel Borgerservice vil løbende skulle udvikles og justeres de kommende år. Det vil bl.a. skulle ske på baggrund af de opståede erfaringer i Fase 1, borgernes behov og anvendelsesmønstre samt udviklingen af nye services. Kultur og Borgerservice vil i 2. kvartal 2006 nedsætte et borgerpanel, der kan fungere som inspirationsforum i den videre proces. Formålet er at sikre borgerinddragelse i en tidlig fase i forbindelse med udviklingen af nye services og koncepter. Det skal ske gennem udveksling af ideer, inspiration og sparring. Initiativet skal være med til at sikre et borger- og brugerperspektiv på den løbende udvikling af Borgerservice i Århus Kommune. Side 10 af 19

11 For at sikre den nødvendige repræsentativitet, vil Kultur og Borgerservice benytte sig af et eksternt konsulentfirma, som skal forestå udvælgelsesprocessen. Afprøvning af nye services etc. Et vigtigt indsatsområde de kommende år for Borgerservice er udvikling og videreudvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. Succesraten ved indførelse af nye digitale selvbetjeningsløsninger, afhænger i meget høj grad af, at den udviklede service eller løsning har en høj grad af brugervenlighed og relevans for den påtænkte målgruppe. En metode til at sikre om nye digitale services har den ønskede brugervenlighed, funktionalitet og relevans for brugeren, er anvendelse af såkaldte usability-test (brugervenlighedstest). Det foregår ved, at en række borgere er med i udviklings- og afprøvningsfasen, således at produktet kan tilrettes med henblik på at opnå den ønskede funktionalitet etc. Metoden er veldokumenteret og bl.a. biblioteksområdet har gode erfaringer hermed. Kultur og Borgerservice vil i forbindelse med udviklingen af nye digitale løsninger benytte sig af metoden. Brugertilfredshedsundersøgelse I 2006 gennemføres der brugertilfredshedsundersøgelser inden for områderne Familieydelser og dele af det som tidligere hørte under Skat-Service. I forbindelse med udarbejdelse af målene for 2007 for Borgerservice og Biblioteker, foreslås det, at der indarbejdes brugertilfredshedsundersøgelser som en del af afrapporteringsmetoderne på området. Øvrige borgerrelaterede aktiviteter I forlængelse af den gennemførte E-survey og de afholdte fokusgruppeinterviews foreslås det, at der fortsættes med en proces for fokusgruppemedlemmerne i forbindelse med etablering og videreudvikling af Borgerservice. Formålet er at gennemføre en længere proces med en gruppe borgere, som i en tidlig fase har været inddraget i udviklingen af konceptet for Borgerservice i Århus Kommune. Herved sker der en længere inddragelses- og fastholdelsesproces, som vil være nyttig i forhold til den videre udvikling af Borgerservice. Blandt de aktiviteter der tænkes på, kan nævnes snigpremierer på nye services og åbent hus arrangementer. 3.5 Beskrivelse af kommende opgaver i forbindelse med etablering af Borgerservice i Århus Kommune Side 11 af 19

12 Af fremadrettede større implementerings- og udviklingsmæssige tiltag kan nævnes gennemførelse af en markedsførings- og informationskampagne, udvikling og videreudvikling af nye digitale services, udvidelse af opgaveporteføljen i 2007 samt etablering af yderligere (fysiske) betjeningssteder for Borgerservice i Århus Kommune. Gennemførelse af en markedsførings- og informationsstrategi Udarbejdelse og gennemførelse af en samlet informations- og markedsføringsstrategi for Borgerservice, er et vigtigt element i hele implementeringsstrategien for Borgerservice i Århus Kommune. Konsulentfirmaet 1508 har udarbejdet et koncept for markedsføring og information i forbindelse med etablering af Borgerservice i Århus Kommune. Markedsføringsplanen indeholder en 1. del med lancering af Borgerservice i forbindelse med åbningen af de fysiske betjeningssteder. Kultur og Borgerservice har igangsat denne del af markedsføringsplanen, som bl.a. skal skabe opmærksomhed om Borgerservice i bybilledet og i medierne. Den indeholder desuden en informationsindsats i forhold til eksterne samarbejdspartnere og blandt medarbejdere internt i Kommunen. For så vidt angår 2. del af markedsføringsplanen kaldet konsolideringsfasen, er der ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til igangsætningen af, idet den tidsmæssigt begynder efter sommerferien. Endvidere forudsætter konsolideringsfasen nærmere drøftelser med andre magistratsafdelinger mht. indhold og finansiering, da Borgerservice jf. principindstillingen om Borgerservice ikke har budget til pjecer, informationskampagner mv. Såfremt sådanne udgifter afholdes, vil de skulle finansieres af den eller de magistratsafdelinger som informationen særligt vedrører eller af magistratsafdelingerne i fællesskab. Udvikling af nye digitale services og selvbetjeningsløsninger Udviklingen af nye digitale ydelser og selvbetjeningsservices er et centralt omdrejningspunkt for Borgerservice i Århus Kommune. Målet er at sikre en hurtig, tilstrækkelig, enkel, nærværende og tilgængelig service over for den enkelte borger. Selvbetjeningsløsninger, herunder løsninger via Internettet, er en af de løsninger, som er med til at understøtte dette formål. I dag findes der inden for Borgerservices område allerede en række selvbetjeningsløsninger, hvoraf nogle foregår via Internettet. Erfaringerne fra fx brugerundersøgelserne i forbindelse med Borgerservice i Århus Kommune har vist, at en række af de eksisterende løsninger ikke er tilstrækkelige i forhold til forventet funktionalitet og brugervenlighed. Ligeledes har bl.a. brugerundersøgelserne vist, at der er Side 12 af 19

13 behov for udvikling af nye selvbetjeningsløsninger, ikke mindst internet-baserede løsninger. Samlet set medfører det, at potentialet for selvbetjening inden for Borgerservice i dag ikke udnyttes i tilstrækkeligt omfang. Teknologien udvikler sig hele tiden og der er derfor et stort og voksende udviklingspotentiale på området. For at kunne udnytte og påvirke udviklingspotentialet på området, er det en forudsætning at Borgerservice aktivt spiller en rolle i udviklingsprocessen. Her er det muligt at udnytte synergien med hele biblioteksområdet, som har en lang tradition for udvikling af digitale ydelser og selvbetjeningsløsninger. Ligeledes er det muligt at udnytte den volumen og de erfaringer, som eksisterer i Århus Kommune. Et af de koncepter, der arbejdes med, er de såkaldte Info-Kiosker. De er beregnet til selvbetjening men med muligheden for medbetjening i form af vejledning af det tilknyttede personale. Borgerservice og Biblioteker arbejder på i 2006 at indføre Info-Kiosker i en første version på en række biblioteker. På baggrund af erfaringerne på bibliotekerne, skal konceptet herfra videreudvikles. Herigennem etableres der en udviklingsplatform, som vil kunne gavne både Borgerservice og biblioteksområdet, samtidig med at en del af synergieffekten mellem de to områder kan realiseres. Hertil kommer udvikling og videreudvikling af internetbaserede selvbetjeningsløsninger inden for Borgerservice, som vil være en løbende udviklingsproces. Etablering af yderligere betjeningssteder i Århus Kommune Etablering af de to første betjeningssteder for borgerservice i Århus Kommune er af Århus Byråd defineret som etape 1 i etablering af Borgerservice i Århus Kommune. Den organisatoriske placering af Borgerservice i Kultur og Borgerservice sammen med biblioteksområdet har bl.a. til hensigt på sigt at udnytte bibliotekernes filialstruktur. Hertil kommer at udnytte og udvikle sammenhæng og snitflader til de borgerserviceorienterede opgaver, der i dag er placeret på biblioteksområdet. Graden af succes for borgerservicekonceptet er afhængig af en lang række faktorer. En af de altafgørende faktorer er fysisk tilgængelighed (i meget bred forstand). Andre vigtige faktorer er fx brugervenlighed, kvalitet og relevans i de ydelser og services som tilbydes kommunens borgere. For en del af ydelserne og en del af målgrupperne inden for borgerservice, vil der være et behov for en nærliggende fysisk tilgængelig- Side 13 af 19

14 hed i form af betjeningssteder. Opfyldelse af en del af succeskriterierne for borgerservice vil derfor være afhængig af, at der på sigt etableres yderligere betjeningssteder. Dette er i tråd med den rapport, der danner grundlaget for koncept og efterfølgende byrådsbeslutning for Borgerservice i Århus Kommune. Højbjerg Bibliotek, Risskov Bibliotek og Viby Bibliotek opfylder i dag en række kriterier vedrørende bl.a. befolkningsunderlag, fysisk tilgængelighed, fysisk placering i forhold til kollektiv transport og hovedfærdselsårer. For at der fysisk skal kunne etableres betjeningsenheder for borgerservice i de tre biblioteker, forudsætter det dog en række bygningsmæssige ændringer, flytninger og tilbygninger m.v. Etablering af yderligere betjeningsenheder i forbindelse med lokalbibliotekerne skal tænkes sammen med en kommende plan for den fremtidige biblioteks- (og borgerservice) struktur i Århus Kommune. Kultur og Borgerservice vil i 3. kvartal 2006 fremsende en indstilling indeholdende forslag til fremtidig struktur på biblioteks- og borgerserviceområdet. Den fremtidige biblioteksstruktur bliver således afgørende for, hvorledes borgerservice og tilgængelighed heraf i form af fysiske betjeningsenheder kan realiseres i Århus Kommune. Etablering af yderligere betjeningssteder skal således opfattes som et strategisk udviklingsområde i forhold til de kommende års indsats inden for Borgerservice i Århus Kommune. Analysearbejde vedr. etablering af et call center Borgerservice indleder medio 2006 et analysearbejde, der skal danne baggrund for beslutning om etablering af et call center i Århus Kommune. Udvidelse af opgaveporteføljen for Borgerservice i 2007 Pr. 1. januar 2007 tilføres Borgerservice opgaveporteføljen vedrørende udstedelse af pas og kørekort. Opgaven er lovbestemt. 4. Økonomiske konsekvenser I forbindelse med etableringsfasen er der en række udviklings-, proces og anlægsomkostninger. Det drejer sig bl.a. om konsulentbistand til udarbejdelse af kanalstrategier, identifikation af målgrupper og indretningskoncept, udgifter til den fysiske etablering af de to første betjeningssteder, samt til udarbejdelse og gennemførelse af en informations- og markedsføringskampagne i forbindelse med lanceringen af Borgerservice i Århus Kommune. I nedenstående opgørelse er der tale om forventet udgiftsbehov på de enkelte områder, da der ikke på alle områder er indgået endelige aftaler med leverandører m.v. Side 14 af 19

15 I indstillingen Lokalemæssige flytninger afledt af magistratsreformen, samt finansieringen heraf, blev principperne for finansiering af flytteog ombygningsomkostninger som følge af magistrats- og strukturreformen fastlagt. Hovedparten af det forudsatte beløb på 20,5 mio. kr. anvendes til nødvendig ombygning og istandsættelse af lokaler i forbindelse med flytningerne. Der blev dog samtidig afsat en pulje på 2,5 mio. kr. til medfinansiering af afledte udgifter i forbindelse med magistratsreformen f. eks. til nyt inventar ved publikumskrævende funktioner. Forudsætningen for andel i denne pulje er en medfinansiering fra de ansøgende magistratsafdelinger i forholdet 2:1. I overensstemmelse med de byrådsvedtagne principper finansierer Ejendomsforvaltningen under Teknik og Miljø istandsættelsen af lav fløj på Rådhuset til brug for Borgerservice. Borgerservice og Biblioteker vil i forbindelse med etableringen af de to fysiske betjeningssteder ansøge Ejendomsforvaltningen om tilskud fra 2:1-puljen på forventet ca kr. til inventar i Frontbetjeningen. Skulle der mod forventning ikke ske en medfinansiering fra puljen, eller kun en delvis medfinansiering, vil Borgerservice og Biblioteker skulle finansiere dette over den samlede ramme til Borgerservice og Biblioteker. Herudover er der yderligere udgifter til indretning på ca kr. Det er eksempelvis udgifter til etablering af te-køkken, nummersystem og storskærm i venteområdet. Indretning af Borgerservice på Åby Bibliotek er skønnet til at koste i alt ca kr. KMDs selvbetjeningsportal koster ca. 0,5 mio. kr. og er en del af udviklingen af digitale selvbetjeningsløsninger. Udgifter til info-kiosker er prissat til i alt ca kr. Eksterne konsulentydelser i forbindelse med etablering af Borgerservice, herunder gennemførelse af borgerinddragelseselementer, udarbejdelse af målgruppe- og medarbejderprofiler og udarbejdelse af en markedsføringsstrategi, koster i alt 1,452 mio. kr. Gennemførelse af en markedsføringskampagne i forbindelse med lanceringen af Borgerservice i Århus Kommune koster i alt ca kr. I forbindelse med vedtagelsen af indstillingen Overdragelse af skatte- og inddrivelsesopgaven til staten pr. 1. november 2005, blev der af- Side 15 af 19

16 sat en pulje på 13 mio. kr. til strategisk udvikling af Borgerservice i perioden Finansieringen af puljen sker gennem Skatteforvaltningens samlede opsparing, som da var på de forventede 13 mio. kr. I indstillingen er det anført, at det endelige beløb opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen for Det har efterfølgende vist sig, at det samlede overskud fra Skatteforvaltningen er større, end forventet da indstillingen blev udarbejdet. Med udgangen af 2005 havde Skatteforvaltningen et samlet overskud på 11,4 mio. kr. (fratrukket de 13 mio. kr. til den strategiske udviklingspulje for Borgerservice i Århus Kommune). Heraf er en del disponeret til Århus Sporveje (B2006) og til dækning af en mindreudgiftsreserve vedrørende forventet refusion af IT-udgifter i forbindelse med overdragelsen af skatteopgaven til Staten. Den tilbageværende opsparing udgør 3,1 mio. kr., heraf skal der afsættes 0,6-0,8 mio. kr. til finansiering af efterslæb i forbindelse med kommunevalget samt endelig afregning med SKAT i forbindelse med fusionen. Tilbage er der 2,3-2,5 mio. kr., som ikke er disponeret fra Skatteforvaltningens opsparing. Kultur og Borgerservice foreslår, at det yderligere overskud på 3,1 mio. fra Skatteforvaltningen for 2005, overføres til Kultur og Borgerservice i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for Beløbet skal anvendes til finansiering af engangsudgifter på de 0,6 0,8 mio. kr. Restbeløbet foreslås overført til den samlede ramme til Borgerservice samt til etablering af Borgerservice i Århus Kommune. Det yderligere overskud skal ses på baggrund af, at det er fremkommet på baggrund af en række opgaveporteføljer, som nu hører under Borgerservice. Endvidere skyldes en del af overskuddet, at nogle ledige stillinger pt. ikke er blevet genbesat i Borgerservice i forbindelse med etableringsfasen, men skal tænkes ind i forbindelse med den fremtidige drift af Borgerservice. I tabel 1 er der vist det samlede budget for etablering af Borgerservice i fase 1. Klargøring af Rådhuset, finansieret af Ejendomsforvaltningen, er ikke medtaget. Tabellen indeholder endvidere forslag til finansiering af udgiftsbehovet. Finansieringen foreslås delt mellem 2:1-puljen under Ejendomsforvaltningen, det ikke-disponerede meroverskud for Skatteforvaltningen og strategipuljen for Borgerservice i 2006 under Borgmesterens Afdeling. I første omgang finansieres udgiftsposterne under 2:1-puljen af Borgerservice og Biblioteker. Efterfølgende vil der blive ansøgt Ejendomsforvaltningen om finansiering fra 2:1-puljen. Side 16 af 19

17 Tabel 1: Skønnet udgiftsbehov til etablering af Borgerservice, fase 1 Finansieringsforslag - P/L kr. - Udgiftsposter og beløb 2:1- Skatteforvaltning Strategipuljen pulje Indretning og bestykning af Rådhuset Diverse, Rådhuset Parterre, Rådhuset Åby Bibliotek Konsulentydelser Markedsføring Info-Kiosker Ledelsesinformationssystem Tlf. til frontbetjening KMD-portal I alt Tabel 2 viser det samlede finansieringsforslag for etablering af Borgerservice, fase 1. Tabel 2: Samlet anvisning af finansieringsbehov - P/L kr. - Udgiftsbehov Finansieringsbehov Finansieret via 2:1 puljen (1) 571 Skatteforvaltningen Strategipuljen Samlet anvist finansiering Resultat 0 (1) Puljen er endnu ikke udmøntet af Ejendomsforvaltningen. I første omgang finansieres beløbet af Borgerservice. Kultur og Borgerservice foreslår, at de 3,25 mio. kr. fra strategipuljen til udvikling af Borgerservice i Århus, gives som en KB-bevilling til etablering af Borgerservice i Kultur og Borgerservice foreslår endvidere, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2005 sker en overførelse af 3,1 mio. kr. fra Skatteforvaltningen til Borgerservice. De anslået 0,8 mio. kr. skal finansiere den endelige afregning i forbindelse med kommunevalget samt overdragelse af opgaver til SKAT. Det resterende beløb anslået til ca. 2,3 mio. kr. skal indgå i den samlede ramme til etablering af Borgerservice, herunder til finansie- Side 17 af 19

18 ring af de i tabel 1 skitserede udgifter på 1,798 mio. kr. til den fysiske etablering af Borgerservice Miljømæssige konsekvenser Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser. 6. Konsekvenser i forhold til mål Borgerservice er en ny organisatorisk enhed i Århus Kommune. I forbindelse med Budget 2007 vil der blive lavet mål og delmål for Borgerservice og Biblioteker. Udgangspunktet heri er, på linie med nærværende indstilling, de visioner og principvedtagelser, som Århus Byråd har vedtaget i forbindelse med etablering af Borgerservice. Det forventes at en del af afrapporteringen for Borgerservice bliver via gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser. 7. Beslutningspunkter 1) At åbningstiderne (frontbetjening) for de to første fysiske betjeningsenheder af Borgerservice på henholdsvis Århus Rådhus og Åby Biblioteker fastlægges til 45 timer om ugen. 2) At de 45 timers ugentlig åbningstid i Borgerservice fordeles som forslået i indstillingens afsnit ) At Kultur og Borgerservicebemyndiges til i på baggrund af den gennemførte evaluering af åbningstiderne at foretage evt. justeringer af åbningstiden for de to fysiske enheder for Borgerservice. Evt. justeringer skal ske inden for den samlede ramme til Borgerservice og Biblioteker. 4) At Århus Byråd tager orienteringen om Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices planer for borgerinddragelsesinitiativer til efterretning. 5) At det ikke-disponerede meroverskud fra Skatteforvaltningen på 3,1 mio. kr., overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen (2005) til Borgerservice til finansiering af etableringsomkostninger af Borgerservice i ) At der i 2006 overføres 3,25 mio. kr. til Kultur og Borgerservice fra den strategiske udviklingspulje for Borgerservice i 2006 under Borgmesterens Afdeling. Beløbet gives som en KB-bevilling til etablering af Borgerservice i 2006 og med rammekorrektion. Side 18 af 19

19 7) At der fremsendes særskilt indstilling vedr. evt. igangsætning og finansiering af en evt. 2. del af markedsføringskampagnen (konsolideringsfasen). 8) At der fremsendes særskilt indstilling vedr. finansiering af etablering af evt. yderligere betjeningssteder for Borgerservice i Århus Kommune (fase 2 i udviklingen af Borgerservice). Flemming Knudsen / Rolf Hapel Bilagsfortegnelse: Bilag 1 og 2: Bilagsskema med angivelse af indstillingens bevillingsmæssige konsekvenser (til originalsagen/+elektronisk). Side 19 af 19

Indstilling. Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort fra staten samt status på større projekter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort fra staten samt status på større projekter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 19/10 2006 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. november 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 67 Jour. nr.: 83.15.05.G00.00001.03

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Styrket lederuddannelse i Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling igangsætter Den Offentlige Lederuddannelse (herefter

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen.

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens 4. Afdeling 1. Resume D. 19. maj 2004 blev det, som følge af en ændring af Folkeskoleloven,

Læs mere

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. marts 2008 Ny hjemmeside for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling.

Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. november 2005 Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser Resume Århus Sporvejes

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Indstilling. Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af netværksstrategi

Indstilling. Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af netværksstrategi Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. januar 2006 Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af 1. Resume På baggrund

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Ændringsforslag. Generelle oplysninger:

Ændringsforslag. Generelle oplysninger: Generelle oplysninger: Forslag nr./tekst: ADM-S-01 Eventuel flytning af Borgerservice fra Bredgade til biblioteket Politikområde: Administrationspolitik Vedtaget: Økonomiudvalget den 18. august 2014, sag

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1.

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. maj 2010 Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter fra Region Århus Kommune Sociale

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder Notat Til: Til: Kopi til: Byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) Orientering Byrådets medlemmer Den 14. marts 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Med budgettet for 2014 er det besluttet at sammenlægge bibliotek og borgerservice i Ringsted Kommune. Sammenlægningen er planlagt til

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 Fraværende: Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Ingen 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 2.1 Siden sidst./. Notat vedlagt Til efterretning.

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere