InnovationDanmark. Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "InnovationDanmark. Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor"

Transkript

1 InnovationDanmark Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor 1

2 Styrket innovation i samfundet gennem en mere innovativ offentlig sektor [Forord] 2

3 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Visionen om en af verdens mest innovative offentlige sektorer 2.2 Målsætningerne. 3 Generelle udfordringer for den offentlige sektor. 4. Fokus for strategien 4.2 Vidensamfundet og den offentlige sektor 4.3 Den offentlige sektor i åbne innovationsprocesser og innovationsalliancer 4.4 Styring og innovationsledelse i offentlige organisationer 4.5 Innovationsprocesser og drivkræfter 5 Strategiens indsatsområder 5.1 Udbredelse af eksisterende indsatsområder under RTI Innovationsnetværk Innovationsprojekter ErhvervsPhD Teknologisk service Proof of concept og innovationsmiljøer 5.2 Andre indsatser Innovationsstatistik Oprettelse af et videnscenter for offentlig innovation Innovationsrejsehold Afprøvning af ideer / Oprettelse af living labs Rådgivning for den offentlige sektor om EU s forsknings- og innovationsprogrammer Strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne Innovationsledelse Særlige indsatser under andre ministerier 6 Hvordan ser det offentlige innovationsfremmesystem ud? 3

4 2 Indledning Rådet for Teknologi og Innovation har udarbejdet nærværende strategi om, hvorledes rådet kan bidrage til at understøtte videnspredning og innovation i den offentlige sektor. Strategien indeholder rådets anbefalinger til regeringen og Folketinget. På nuværende tidspunkt er rådets økonomiske rammer øremærket til især at understøtte erhvervslivets behov, og rådets hovedformål er, i henhold til lov om teknologi og innovation, at fremme vækst og innovation i erhvervslivet. Rådet anbefaler derfor, at der stilles særskilte midler til rådighed til at gennemføre initiativer i strategien. Rådet foreslår også, at det i lov om teknologi og innovation understreges, at rådets indsatser kan fremme vækst og innovation i hele samfundet. Den offentlige sektor er i dag både effektiv og velfungerende, men den vil i de kommende årtier stå over for betydelige samfundsmæssige udfordringer og forandringer, som kan stille store krav til fornyelse og nytænkning. Regeringen har i sin kvalitetsreform og i trepartsaftalen med KL, Danske Regioner, LO, AC, Djøf og FTF anmodet Rådet for Teknologi og Innovation om at udarbejde en strategi for innovation i den offentlige sektor. Rådet indledte sit arbejde med strategien i begyndelsen af dette år med udarbejdelse af debatpublikationen Øget videnspredning og innovation i den offentlige sektor. Publikationen satte fokus på drivkræfter for innovation i den offentlige sektor. I debatpublikation blev der også sat fokus på, hvad innovation i den offentlige sektor er, hvad der eksisterer af barrierer for at fremme offentlig innovation samt eksempler på offentlig innovation, og hvordan innovation i den offentlige sektor kan fremmes. Denne publikation kan med fordel læses til inspiration for arbejdet med innovation i de enkelte offentlige organisationer. Som næste skridt blev der afholdt et åbent strategiseminar med emnet Hvordan skaber vi bedre service og bedre arbejdspladser i den offentlige sektor?. Strategiseminaret havde dels til formål at komme med indspark og input til rådets strategi dels at identificere de væsentligste barrierer og udfordringer for at fremme innovation i den offentlige sektor. 4

5 Strategiseminaret havde bred deltagelse af kommuner, regioner, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, forskere, GTSinstitutter og private virksomheder. Strategiseminaret bidrog med mange gode ideer og forslag, hvoraf en række af de fremkomne forslag er inddraget i nærværende strategi. Blandt andet blev der peget på, at mange problemstillinger går på tværs af sektorområder, og at rådets eksisterende virkemidler ikke i tilstrækkelig grad er målrettet den offentlige sektor. Der peges derfor i strategien dels på udbredelsen af eksisterende virkemidler, så de også målrettes den offentlige sektors behov og dels på helt nye virkemidler for at imødekomme behov, som ellers ikke vil kunne opfyldes. Strategien skal bidrage til at styrke innovationen i den offentlige sektor til gavn for innovation i samfundet. Der er andre igangværende arbejder, som ikke har et specifikt innovationsfokus, men som ligeledes bidrager til udviklingen af den offentlige sektor, herunder et arbejde omkring OPP-samarbejder, et omkring offentlige indkøb, en fond til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi i den offentlige sektor, en pulje til medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor samt øvrige tiltag i regeringens kvalitetsreform mv. Rådets strategi skal supplere denne indsats. Innovation er idéer omsat til bedre praksis, så det skaber merværdi - fx gennem nye serviceydelser, produkter, processer, organisationsformer osv. Innovation kan foregå i alle typer af virksomheder og organisationer. Der kan være mange forskellige kilder og drivkræfter til innovation, heriblandt medarbejdere, brugere, ny forskning og teknologi, samarbejdspartnere, priskonkurrencen mv. Videnskabsministeriet har igangsat et projekt, som har til formål at udvikle en fælles international definition på offentlig innovation og en sammenlignelig statistik for innovation i den offentlige sektor, som pendant til den såkaldte Oslo manual, der danner en international ramme for EU-statistikken for innovation i erhvervslivet (Community Innovation Survey - OECD s og EU s definition på innovation (i private virksomheder) Innovation er implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), proces, markedsføringsmetode eller en væsentlig organisatorisk ændring. Innovationer er resultatet af bevidste planer og aktiviteter rettet mod en forbedring af virksomhedens produkter, processer, salg og markedsføring eller organisering. Innovationer kan tage udgangspunkt i ny viden og teknologi, men kan også være kombination af, eller nye anvendelsesmuligheder for, eksisterende viden og teknologier. 5

6 CIS). Definitionen kommer nok ikke til at adskille sig væsentligt fra den definition på innovation, som er lavet med det private erhvervsliv i tankerne, men arbejdet vil bidrage til, at forståelsen for fornyelsesprocesser og udvikling i den offentlige sektor og servicesektoren kan øges. Hertil kommer, at fremme af innovation i den offentlige sektor vil have positive effekter for hele samfundet. Indtil videre bruges den gængse definition på innovation. Dertil kan tilføjes, at offentlig innovation må skabe værdi på mindst én af fire parametre: 1. Øget effektivitet i offentlige processer og ydelser 2. Bedre kvalitet i offentlige serviceydelser til virksomheder og borgere 3. Styrket demokrati, legitimitet og retssikkerhed i samfundet 4. Større medarbejdertilfredshed gennem dynamiske og attraktive arbejdspladser der fremmer rekruttering og fastholdelse af medarbejdere 2.1. Visionen om en af verdens mest innovative offentlige sektorer Rådet for Teknologi og Innovation vil gerne bakke op om regeringens målsætning om, at Danmark skal have en af verdens mest innovative offentlige sektorer. Visionen er, at den offentlige sektor systematisk tænker i, hvordan der kan arbejdes med drivkræfter for innovation og innovationsprocesser, dvs. samarbejde og udnyttelse af viden og ressourcer på tværs af medarbejdere og faglige skel, offentlige institutioner, private virksomheder, borgere og videninstitutioner. Nøgleordet er med andre ord innovationsalliancer, der skal understøtte udviklingen af kompetencer og kvaliteten i de offentlige serviceydelser og skabe bedre arbejdspladser for medarbejderne i den offentlige sektor. Visionen understøtter derigennem en innovativ og innovativt tænkende offentlig sektor til gavn for borgerne, erhvervslivet og det omkringliggende samfund, der i højere og højere grad skal stå sig i den globale konkurrence om viden og arbejdskraft. 2.2 Mål og rammebetingelser 6

7 Målet for strategien er at fremme en innovationskultur i den offentlige sektor. Det skal ske ved rammebetingelser, der bidrager til: at udbrede god praksis for innovation og potentialet herfor i den offentlige sektor, at fremme medarbejderdreven innovation, at sikre synligheden og udbredelsen af en øget indsats i forhold til en systematisk videnopsamling og videnspredning i den offentlige sektor, således at alle offentlige institutioner kan lære af de bedste på området, at synliggøre behovet for bedre rammer for innovation blandt beslutningstagerne på det politiske niveau i den offentlige sektor, at synliggøre behovet for bedre rammer for innovation blandt topchefer og ledere i den offentlige sektor at sikre rammer og vilkår i arbejdet som fremmer motivation og engagement samt et innovativt miljø Indsatsområder der vil være behov for: at øge fokus på innovationsledelse og innovative organisationer i den offentlige sektor at øge offentlige organisationers opmærksomhed på innovation og innovationssystemet at fremme videnopbygning, -opsamling og spredning at fremme netværksskabelse og innovationsalliancer at understøtte offentlige organisationers muligheder for innovation Rådet for Teknologi og Innovation vil udvikle en konsolideret handlingsplan med mere konkrete og operationelle målsætninger over aktiviteter, resultater og effekter, når der er skabt overblik over de økonomiske rammer. 3 Generelle udfordringer for den offentlige sektor Den danske offentlige sektor er både effektiv og velfungerende, men den vil i de kommende årtier stå overfor betydelige udfordringer i form af store krav til fornyelse, strukturelle forandringer og nye innovative løsninger. I løbet af de næste år vil vi opleve en række ændringer. For eksempel vil store årgange af den nuværende offentlige sektors 7

8 arbejdsstyrke i disse år gå på pension, efterløn og lignende samtidig med, at den unge generation, der træder ind på arbejdsmarkedet, er væsentlig mindre. Dette betyder, at der vil være færre i den erhvervsaktive alder på arbejdsmarkedet. Traditionelt har den offentlige sektor været udbudsorienteret og normsættende. Men i takt med den øgede velstand generelt i samfundet øges kravene til god og effektiv offentlig service, og den offentlige sektor trækkes i en stadigt mere efterspørgselsorienteret retning. Borgerne forventer høj kvalitet og maksimal individuel tilpasning og fleksibilitet i serviceleverancerne. Dette stiller store krav til udviklingen af socialsektoren, sundhedsvæsenet, transportsystemet, uddannelsessektoren, den offentlige forvaltning samt den offentlige sektors bidrag til bl.a. energi- og klimaspørgsmålet. Disse generelle udfordringer rejser spørgsmålet om, hvordan de store samfundsmæssige og velfærdsmæssige opgaver såsom uddannelse, sundhed, ældrepleje og børnepasning mv. bliver løst i fremtiden uden, at det samlede offentlige udgiftsniveau eksploderer og undergraver landets økonomiske udvikling. Samfundsudviklingen stiller betydelige krav til nytænkning og innovation i den offentlige opgaveløsning. Den offentlige sektor udgør samtidigt et væsentligt konkurrenceparameter for erhvervslivet. Virksomhedernes konkurrenceforhold afhænger bl.a. af, om uddannelsessystemet og den offentlige infrastruktur er velfungerende, om den offentlige sagsbehandling er hurtig og kompetent, om mulighederne for hurtigt og effektivt at starte og udvikle egen virksomhed osv. Samtidig udgør den offentlige sektor ofte en drivkraft for innovation i den private sektor. Der er dermed tale om en gensidig påvirkning til gavn for begge sektorers innovation. En af de væsentligste drivere for innovation i IKT-sektoren for eksempel, er det offentliges brug af IKT, og de krav, der stilles til funktionalitet og grænseflader for, at det offentlige kan servicere meget forskellige brugere og sikre effektive sagsgange i det offentlige. En anden væsentlig faktor for serviceinnovation i virksomheder er det offentliges serviceefterspørgsel. 8

9 Barrierer Manglende viden om innovation. Fravær af måling af innovative tiltag. Lav grad af risikovillighed hos ledere og medarbejdere. Krav til dokumentation og effektivitet Krav til opfyldelse af kvalitetsmål og resultater sat oven fra Manglende fokus på sammensætningen af medarbejderkompetencer. Manglende fokus på brugerbehov og forventninger. Forudsætninger Viden om hvordan man leder innovative projekter. Ledelsesmæssig prioritering af innovation. Måling og opfølgning på innovative projekter og resultater. Belønning af succesfuld nytænkning og accept af behov for omprioritering, hvis idéerne ikke kan realiseres. Systematisk vurdering af muligheder og risici ved innovative projekter. Ledelsens fokus på medarbejdere, der bidrager til innovation. Rekruttering og fastholdelse af de rette medarbejderkompetencer. Systematisk inddragelse af brugere af den offentlige service. Skema 1: Barrierer og forudsætninger for offentlig innovation, kilde: Red Accociates og Quartz Strategy Consultans, Bedre innovation i den offentlige sektor, Udarbejdet for Finansministeriet. Gennem attraktive arbejdspladser dannes grundlaget for rekruttering og fastholdelse af fagligt dygtige, engagerede og motiverede medarbejdere. Attraktive arbejdspladser i den offentlige sektor er således et grundlag for innovation, nytænkning, kvalitetsudvikling og effektiv opgaveløsning, ligesom det kan være et mål med innovationen, jf. de fire bundlinjer. Vi må derfor spørge os selv, hvordan den offentlige sektor kan skabe bedre arbejdspladser for medarbejderne, bedre service for borgerne samt bidrage til løsningen af vigtige samfundsudfordringer. I forbindelse med strategiarbejdet afholdt Videnskabsministeriet og Rådet for Teknologi og Innovation sammen med trepartsorganisationerne et seminar under overskriften Øget innovation i den offentlige sektor - hvordan skaber vi bedre service og bedre arbejdspladser i den offentlige sektor?. Seminaret samlede en bred vifte af interessenter med interesse for innovation 9

10 i den offentlige sektor. Der blev på strategiseminaret peget på de særlige udfordringer, som deltagerne så inden for fire væsentlige sektorområder. De særlige problemstillinger, som deltagerne pegede på, at der bør findes innovative løsninger for, fremgår af nedenstående skema. Sektor Sygehus-og sundhedssektoren Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet Børn/unge- og uddannelsesområdet Problemstillinger I dag er der stort behov for bedre bedre sammenhæng i informationsflowet på tværs mellem de forskellige sundhedsaktører. Denne opgave er ikke mindst vigtigt i tilknytning til det stigende antal af kronikere, som både er i berøring med kommuner, praktiserende læger og sygehusvæsenet. Silotænkning, f.eks. mellem forskellige faggrupper på sygehusene, hvilket fører til manglende opgaveglidning. Stort fokus på drifts- og produktionsresultater, hvilket ikke giver plads til egentlige innovations- og udviklingsmål Der er hverken tid eller mulighed for medarbejderne til at sætte sig ordentlig ind i ny teknologi, og dermed er man måske mindre tilbøjelig til at se evt. fordele ved teknologien på lang sigt. Medarbejderne og brugerne skal samtidig være klædt på til mødet med den nye teknologi Ny teknologi indføres ikke over natten. På jobcentrene hæmmer for meget bureaukrati medarbejdernes ideudvikling og realisering af ideer. Høj detailstyring giver for lidt albuerum til innovation for den enkelte medarbejder IT-systemer snakker ikke godt nok sammen. Jobnet har lav legitimitet blandt virksomheder som jobdatabase. Stadig ledige som ikke kan anvende IT-systemerne Mere fokus på matchningen mellem ledige og virksomheder. For meget fokus på at ledighed kun er de lediges problem Kerneopgaven med børn og unge er mange ting (skole, dagtilbud, udsatte børn mv.), men fælles afgørende kvalitetsfaktorer er relationskompetencer - at skabe og være i gode relationer og at være anerkendende i sit arbejde med (alle) børn. Dét skaber trygge og kreative børn. Der bør derfor fokuseres på innovation, der understøtter udviklingen af holdninger og adfærd i forhold til at være anerkendende, udvikle inddragelses-former og udvikle viden om, hvordan vi skaber kreative børn. Detailregler, procedurer og registreringskrav 10

11 skaber en legalitets-og nulfejls-kultur. Der er behov for - gennem tillid, fokus på faglighed og arbejdsglæde - at give mere medarbejder- og ledelsesrum og dermed skabe bedre rammer for kreativitet og innovative processer. Der opfindes og afprøves hele tiden mange nye guldæg, men udfordringen er at se og dyrke innovative processer. Der er behov for i højere grad og mere systematisk at dele erfaringer og viden for at kunne understøtte innovation i egen og andre organisationer/ institutioner. Ældreområdet Ældreområdet er præget af, at der gennem de senere år har været taget forskellige styringsværktøjer og administrative teknologier i anvendelse. Eksempelvis bruger alle kommuner elektroniske omsorgssystemer, PDA ere er et kendt værktøj i hjemmeplejen, og fritvalgsreglerne betyder, at kommunerne beregner hjemmeplejens brugertidsprocent (BTP). Ældreområdet er dermed præget af, at være et af de bedst monitorerede områder i den sociale sektor. Rekrutterings og fastholdelsesproblematikken blandt plejepersonalet er stigende. Den høje udskiftningsprocent blandt plejepersonalet gør det vanskeligt at arbejde med længerevarende udviklingsprojekter eller at bevare et fælles fagligt viden- og kompetenceniveau Personalet er præget af et stigende antal ufaglærte medarbejdere og dermed et lavt uddannelsesniveau. Ældreplejen er karakteriseret at medarbejderne i mange sammenhænge arbejder alene specielt de medarbejdere, der kommer uden for plejecentrene. Det giver dårlige vilkår for praktisk erfaringsudveksling. Fritvalgsreglerne har gjort det vanskeligere for kommunerne at etablere et offentligt-privat samarbejde om bl.a. udviklingsprojekter. Er der flere private leverandører i kommunen ønsker de private leverandører ikke at indgå i fælles udviklingsprojekter fordi de reelt deler viden med konkurrenter. Skema 2: Oversigt over hovedudfordringer for de forskellige sektorområder, strategiseminar 7. maj 2008 Rådet for Teknologi og Innovation kan enten direkte eller indirekte understøtte løsningen af nogle af udfordringerne, men enkelte af udfordringerne ligger også uden for rådets virkefelt. Ud over disse 11

12 sektorspecifikke udfordringer er der også en række tværgående udfordringer. Problemstillinger, som er fælles for den offentlige sektor: Videnspredning: Projekter om innovation i en enkelt institution skal spredes til flere offentlige institutioner. Dette sker ikke i tilstrækkeligt omfang i dag, og det er en stor og markant udfordring. Kulturændring: Innovation kan møde modstand i den kultur der er på den enkelte arbejdsplads. Fremme af en innovationskultur kan komme i konflikt med en nulfejlskultur, med overdrevet bureaukrati og detailstyring, som eksisterer nogle steder. Ved nogle typer af opgaver er det et krav at fejl undgås, mens der ikke kan være det samme krav ved andre typer af opgaver. Ved de opgaver hvor der ikke er en god begrundelse for risikoaversion er det en udfordring at give mere tid og mulighed for, at medarbejderne kan tænke nyt og at give en højere grad af anerkendelse for den enkelte medarbejders innovative indsats. Den offentlige sektor skal generelt blive bedre til at fokusere på udvikling og innovation. Organisationsstruktur: Der er behov for, at den offentlige sektor ser på de nuværende strukturer og rammer for både politikere, den administrative topledelse og medarbejderne. Der skal bl.a. være rum for medarbejderne til at tænke nyt samt afprøve nye samarbejdsformer, og både den administrative og politiske ledelse skal give mulighed herfor. Derfor skal der i højere grad ske en inddragelse af det politiske niveau. Silotænkning: mellem forskellige faggrupper, forskellige afdelinger og mellem offentlige institutioner og organisationer samt eksterne parter kan føre til uhensigtsmæssigheder i form af manglende koordinering, nytænkning og videnspredning. Brug af teknologi: På især det plejemæssige og sundhedsmæssige område er der enighed om, at teknologi kan være godt til f.eks. at hjælpe medarbejdere med mange tunge løft, men at der også er et stort behov for, at teknologien i højere grad afprøves, og at medarbejderne og brugerne bliver inddraget, inden den implementeres. Behov for mere uddannelse af offentlige ledere og medarbejdere i innovationsledelse og udviklingsprojekter. Forbedring af rammevilkår: den nuværende støttestruktur indenfor innovationsområdet er i høj grad målrettet den private sektor. Der er behov for også at målrette indsatser i forhold til den offentlige sektor. Boks 2. Tværgående udfordringer identificeret ved Strategiseminaret 7. maj

13 4. Fokus for strategien Der er som beskrevet i det ovenstående en række problemstillinger for den offentlige sektor, både specifikt på sektorområder og problemstillinger som er fælles for den offentlige sektor på tværs af sektorområder. Rådet for Teknologi og Innovation har i 2008 haft fokus på energiog klimaspørgsmålet og bidrager allerede markant til de investeringer, der i disse år sker inden for klima, energi og miljø. Hovedindsatsen sker i et offentlig-privat samarbejde med deltagelse af især private virksomheder og offentlige videninstitutioner. Omvendt er velfærdsområdet, som er et arbejdskraftintensivt område med fokus på især serviceydelser til borgerne, ikke tilnærmelsesvist dækket af rådets nuværende indsatser. Det kræver en særskilt strategi for at håndtere dette område i en innovationspolitisk sammenhæng. Det vil være fokus for denne strategi, ligesom fokus vil være på de tværgående problemstillinger, det vil særligt sige problemstillinger omkring den manglende systematik i opbygning, håndtering og spredning af viden, innovationskultur, manglende samarbejde mellem enheder og selve arbejdet med innovationsprocesser, de menneskelige ressourcer/kompetencer og drivkræfter for innovation. 4.2 Videnssamfundet og den offentlige sektor Vi lever i dag i et samfund, hvor frembringelsen og anvendelsen af viden har afgørende indflydelse på udviklingen af samfundet. Det danske samfund er et vidensamfund, som kan defineres ved, at viden er den største enkeltbidragsyder til frembringelse af værdi. Eksemplerne på, at viden er afgørende, er mange. Eksempelvis er det danske uddannelsesniveau generelt stigende, og den offentlige sektor er med til at understøtte dette gennem uddannelsessystemet. Efteruddannelse og livslang læring er noget, der er med til at sørge for, at vores viden hele tiden opbygges. Forskning og udvikling bliver også vigtigere. Regeringen har eksempelvis forpligtet sig til, at Danmark i 2010 skal investere 3 % af BNP i forskning og udvikling, hvoraf 1% skal være offentligt finansieret. IT og teleanvendelse vokser. Danmark er det land i verden, hvor flest mennesker har internetforbindelse, og som bruger IT mest. IT 13

14 gør videnopbygningen hurtigere og billigere og vores kommunikation nemmere. Det er blevet et stadig mere integreret element i kommunikation, forvaltning, produkter og i privatsfæren. Viden og innovation hænger uløseligt sammen. Ideer omsat til bedre praksis, så det skaber merværdi, har selvfølgelig noget med viden at gøre, og viden indgår i innovationsprocesser i forskellige afskygninger uanset om innovationen kan siges at være forskningsdreven, teknologidreven, medarbejderdreven, brugerdreven, om der er tale om en lukket eller en åben innovationsproces osv.. Der foregår masser af innovation i den offentlige sektor, men det kræver en ekstra indsats at sørge for, at den dybe tallerken bliver kendt af andre, så den ikke skal opfindes flere gange. Derved vil der kunne spares tid, som er en mangelvare. Der er derfor behov for, at der, i langt højere grad end tilfældet er i dag, sker en systematisk videnopsamling, -opbygning og -spredning 4.3 Den offentlige sektor i åbne innovationsprocesser og innovationsalliancer I disse år oplever vi et stigende fokus på det, der betegnes åben innovation. Åben innovation betyder, at innovationsprocessen er åben overfor en række eksterne partnere, mens den klassiske innovationsproces foregår inden for egne mure. Denne åbne tilgang til innovation passer godt til den offentlige sektor, som har en lang tradition for at samarbejde med eksterne interessenter. Nogle offentlige institutioner har i de senere år eksperimenteret med nye innovations- og samarbejdsformer. I forvaltningslitteraturen peges der på, at den offentlige styring er gået fra government, som indebærer en tro på det offentliges suveræne og hierarkiske styring til governance, der ser samfundsstyring som en kompleks proces, der involverer en mængde private og offentlige aktører. Der er herved opstået en række netværk dels internt i de enkelte offentlige institutioner i form af selvstyrende teams, dels på tværs af grænsen mellem offentlig og privat ud fra tanken om, at en enkelt aktør ikke kan overskue alle aspekter af en problemstilling og uproblematisk implementere løsninger. Det er væsentligt at få inddraget både interne som eksterne kompetencer i netværkssamarbejder mellem de personer, der har 14

15 viden eller andre former for ressourcer, der er centrale for idéudviklingen og realiseringen af målsætningerne. En åben innovationsproces er ensbetydende med samarbejde med en række eksterne aktører for herigennem at få adgang til ekstra viden. Baggrunden er, at den viden, der kræves for at løse komplekse problemer, i sig selv er kompleks. Ofte findes den tilstrækkelige viden til at skabe løsninger simpelthen ikke inden for en enkelt afdeling eller organisation. Erhvervsli Innovatio Virksomheder Konkurrenceevn Globaliserin Offentlig Stat, Mere regioner, kommuner Kvalitet i og offentlige Ressourceudnyttels institutioner Videninstitutione Ny viden og Videninstitutioner Vidensprednin Myndighedsopgave Brugere/borger Bedre Brugere/borgere Sammen ængskraf /kunder Styrket Figur 1: Innovationsalliancer, kilde: Rådet for Teknologi og Innovation, Øget videnspredning og innovation i den offentlige sektor, 2008 Flere og flere virksomheder har måttet erkende, at de ikke inden for deres egne fire vægge vil være i stand til at realisere de opstillede mål. På samme måde har den offentlige sektor måttet erkende, at det i mange sammenhænge kan være hensigtsmæssigt at inddrage kompetencer udenfor den enkelte institution for at få de bedste løsninger. Derfor vil det være væsentligt at fremme innovationsalliancer mellem offentlige myndigheder og deres medarbejdere, det private erhvervsliv, videninstitutioner og brugere (både som enkeltpersoner og som er organiserede). Begrebet innovationsalliancer henviser dermed ikke til udlicitering eller partnerskaber i forhold til driftsopgaver, men derimod til at relevante parter går sammen i mere eller mindre formaliserede fora/grupper/projekter/netværk om at skabe innovation. Det er i 15

16 brudfladerne mellem kulturer, organisationer og fagtraditioner, at de afgørende nybrud spirer frem. Den store udfordring er at sikre de optimale rammer for og incitamenter til at skabe innovationsalliancer på tværs af de eksisterende siloer. Med denne strategi for innovation i den offentlige sektor peges på, hvordan innovation i den offentlige sektor kan understøttes, så kvaliteten af den offentlige sektors serviceydelser gøres til genstand for innovation gennem inddragelse af de relevante interessenter. Kun i fællesskab kan vi løse de store og komplekse udfordringer samfundet står overfor, og det kræver, at vi tør dele viden og indgå i innovationsalliancer på tværs af de hidtidige grænser. Udgangspunktet er den offentlige sektors centrale placering i og betydning for det danske samfund. [eksempel på innovationsalliance indsættes] 4.4 Styring og innovationsledelse i offentlige organisationer Den offentlige sektor har været genstand for store omvæltninger og reformer, hvor mange af tiltagene har haft deres udspring i ønsket om at effektivisere. Styringsformerne ændrer sig i lige så høj grad som i den private sektor, hvor nogle former for styring består, mens andre kommer til. Set med innovationspolitiske briller på har vi på nogle områder styringsformer med lidt rigelig fokus på kontrol og dokumentation. Dermed ikke sagt at kontrol og dokumentation er dårligt. Tværtimod skal vi vide, hvor vi står for at kunne sætte mål om at gøre det bedre. Lige så vel som benchmarking kan være et godt redskab til at finde frem til den bedste praksis. Dermed kan man måle sig i forhold til andre, så man eventuelt kan lade sig inspirere af de bedste. Innovation handler blandt andet om at finde frem til en bedre praksis, som kan blive morgendagens løsning. Der findes en bred vifte af styringsformer, og det er vigtigt, at de offentlige organisationer, hvor det er muligt, foretager strategiske valg i forhold til styringsform og i forhold til områder, hvor de ønsker at skabe rum for innovation. Stram styring har det med at virke demotiverende, fordi der hermed signaleres mistillid fra ledelsens side. Tillid til medarbejderne bør forstås som et plussumsspil i form af en investering i medarbejderpotentialet. At udøve indirekte styring i 16

17 stedet for direkte detailstyring gør det muligt for medarbejderne at være innovative. Det skaber mere attraktive arbejdspladser, og det muliggør også, at lederne kan udrette mere gennem andre. Der er ofte tale om, at medarbejderne skal præstere noget, som lederen ikke på forhånd kan beskrive præcist eller forudsige, og som måske ligger på kanten af eller uden for lederens faglige ekspertise. Den kompetente arbejdsstyrke som findes i den offentlige sektor, såvel som i den private, har kompetencerne til at indgå i selvstyrende grupper. Det drejer sig om at sætte medarbejderne i centrum, så innovation og faglighed fremmes i stedet for kontrol. Styring bliver dermed et spørgsmål om at styre indirekte (styring af selvstyring). Styring kan i dagens Danmark foregå indirekte ved at påvirke i bestemte retninger. Det er også styring at formulere visioner, skabe engagement for bestemte ting, tage initiativ til dannelsen af en innovationsalliance, være med til at sammensætte de kompetencer der skal inddrages, sætte rammerne for innovationsarbejdet, være med til at formulere de overordnede mål osv. 4.5 Innovationsprocesser Der tales nogle gange om innovationsprocessens syv cirkler, som en måde at beskrive forskellige faser af innovationsprocessen fra idé til implementering. I det følgende vil hovedvægten ligge på at igangsætte innovationsprocesser i det offentlige og den del af innovationsprocessen, som handler om at udvikle ideer, der kan føre til innovation. [Figur indsættes] I forhold til selve det at igangsætte innovationsprocesser vil der ofte være en mindre grad af risikovillighed i offentlige institutioner. En barriere for offentlig innovation er, at der i mange offentlige systemer er et stort fokus på at undgå fejl. Der eksisterer en såkaldt nulfejlskultur. Dette skyldes blandt andet, at selv små fejl kan resultere i store problemer for f.eks. institutionsledere, borgmestre og ministre. Dette vil i nogle sammenhænge være et grundvilkår, men ofte er denne fokus på ikke at lave fejl overdreven. Innovation kræver, at man prøver at tænke nyt, og derfor må kulturen ikke være en begrænsning. Der kan ligeledes være en slags frygt for at afgive kontrol, men en del af denne usikkerhed vil sandsynligvis kunne afhjælpes ved, at de offentlige institutioner på forhånd får gennemtænkt innovationsprocesserne og de muligheder, der er for at styre processerne. 17

18 En anden udfordring i forhold til innovationsprocesserne er, når der er et overdrevent og ødelæggende fokus på kontrol med frontlinien. Medarbejderdreven innovation vil være et centralt element i den offentlige sektors innovationsarbejde, fordi brugere og medarbejdere besidder relevant viden om de erkendte og uerkendte behov hos brugerne, og innovationsprocesserne må derfor give mulighed for, at disse behov kan formuleres og imødekommes gennem udviklingen af nye former for offentlig service. Ved medarbejderdreven innovation kommer innovationen også fra neden. Den adskiller sig fra almindelige innovationsprocesser ved, at der arbejdes målrettet, strategisk og systematisk med at involvere medarbejdernes ideer og bidrag i innovationsprocessen. Der kan være mange forskellige kilder og drivkræfter til innovation. Udover medarbejderne kan der peges på brugerne/borgerne, forskning og ny teknologi, virksomheder i form af samarbejdspartnere og leverandører, priskonkurrencen/omkostningseffektivisering. Eksterne krav som statslig regulering kan også virke som en drivkraft for innovation. Ofte vil der være tale om at bruge en kombination af forskellige drivkræfter. Fx er det helt oplagt at inddrage medarbejdernes viden, når der introduceres ny teknologi (der eksisterer allerede i dag pligt for arbejdsgivere til at diskutere konsekvenserne af ny teknologi med de ansatte). En analyse fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen fra 2007 viser, at servicevirksomheder, der formår at arbejde med en åben innovationsproces dvs. inddrage slutbrugerne, anvende den nyeste viden, inddrage medarbejderne aktivt i arbejdsprocesserne og samarbejde med videninstitutioner, leverandører og den offentlige sektor, statistisk set har tre gange så stor sandsynlighed for at være innovative som andre servicevirksomheder. Figur 2 illustrerer, at jo flere forskellige kilder, der inddrages i innovationsprocessen, jo større er den statistiske sandsynlighed for innovation. 18

19 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Medarbejderdreven Forskningsdreven Samarbejdsdreven Brugerdreven Alle innovationskilder Figur 2: Kilder til innovation i servicesektoren, kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Inside service innovation - Challenging Policy Den offentlige sektor skal generelt blive bedre til at fokusere på udvikling og innovation. De offentlige organisationer skal fokusere strategisk og udvælge de områder, hvor de ønsker at udvikle sig og derefter give tid og mulighed for, at medarbejderne kan tænke nyt. Samtidig må det være en del af innovationsprocessen at forholde sig til drivkræfterne for innovation og overveje inddragelsen af de eksterne interessenter og videnspersoner, der findes på området. På den måde bliver innovationen mest gavnlig for den offentlige sektor selv såvel som for resten af samfundet. Der skal således være fokus på at aktivere kreativitet, idérigdom og engagement omkring udviklingen af den offentlige sektor blandt alle relevante parter. Som første trin i innovationsprocesserne bør offentlige ledere gøre det legitimt, at der igangsættes processer, som de ikke helt ved, hvor ender, men som de dog kan fastsætte et overordnet mål for søge at fremme en innovationskultur overveje om der er rammebetingelser i innovationsfremmesystemet som kan understøtte projektet tænke i de forskellige drivkræfter for innovation og inddrage en mangfoldighed af interessenter og kompetencer, synsvinkler og nye ideer på et givent felt I det følgende sætter vi fokus på de forbedringer af rammebetingelserne, som Rådet for Teknologi og Innovation anbefaler. 19

20 5 Strategiens indsatsområder Rådet for Teknologi og Innovation har hidtil haft fokus på at styrke innovationen i det private erhvervsliv. Med denne strategi for styrket innovation i den offentlige sektor bevæger rådet sig således ind på et nyt område, som er oplagt at få inddraget i innovationspolitikken til gavn for borgerne, erhvervslivet og det øvrige omkringliggende samfund. Der er tale om en gensidig påvirkning mellem de to sektorer til gavn for begge sektorers innovation. Blandt andet udgør den offentlige sektor et væsentligt konkurrenceparameter for erhvervslivet. Virksomhedernes konkurrenceforhold afhænger blandt andet af, om den offentlige infrastruktur er velfungerende, og om den offentlige sagsbehandling er hurtig og kompetent. Den offentlige sektor samarbejder ofte med virksomheder om udviklingen af nye offentlige serviceydelser. Private virksomheder har derfor en vigtig interesse i offentlig innovation. Derudover er den offentlige sektors efterspørgsel og køb af produkter og serviceydelser en vigtig drivkraft for innovation i den private sektor. Den offentlige sektor tilbyder en række serviceydelser til private virksomheder og kvaliteten og udviklingen af disse ydelser har derfor en direkte indflydelse på private virksomheder og deres konkurrenceevne. Endelig er grænsefladerne mellem offentlig og privat blevet mere flydende, hvor den offentlige sektor også kan siges at indeholde private eller semi-private virksomheder, som eksempelvis opererer inden for det offentlige sundhedsvæsen, socialsystemer mv. Det hidtidige fokus på innovation i det private erhvervsliv udspringer af Lov om Teknologi og Innovation (lov nr. 419 af 6. juni 2002). Formålet med denne lov, som Rådet for Teknologi og Innovation udmønter, er at styrke teknologiudvikling og innovation i erhvervslivet og herunder særligt at fremme: 20

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 08/2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 8/2010 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Publikationen kan også hentes

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer November 2005 LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer. Udgivet af Landsorganisationen i Danmark.

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OPSUMMERING 6 1.1 Rammevilkår for produktivitet, effektivitet og kvalitet 7 1.2 Tendens til øget kontrol og detailstyring i den offentlige sektor 8 1.3

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Serviceinnovation En caseanalyse af GTS-nettets aktiviteter på området for serviceinnovation, marts 2011

Serviceinnovation En caseanalyse af GTS-nettets aktiviteter på området for serviceinnovation, marts 2011 Serviceinnovation En caseanalyse af GTS-nettets aktiviteter på området for serviceinnovation, marts 2011 Serviceinnovation En caseanalyse af GTS-nettets aktiviteter på området for serviceinnovation, marts

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere