2. semester, Maj 2010 Vejleder Jesper Kjeldskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. semester, Maj 2010 Vejleder Jesper Kjeldskov"

Transkript

1

2 Side 2 af 81

3 Titelblad Titel: Administrativt skyttesystem Tema: Udvikling af software Projektperiode: 1/2/ /5/2010 Afleveret: 26/5/2010 Synopsis Denne rapport omhandler en udarbejdelse af et administrativt resultatsystem til en skytte- klub. Igennem rapporten vil processen blive beskrevet via tre caseforløb, som vi er blevet undervist i, i løbet af dette semester. Vi vil benytte en række relevante modeller og metoder, som har medvirket til fremstillingen af produktet. Slutteligt vil vi sammendrage disse cases og be- lyse det som en helhed. Denne sammenslut- ning ligger til grund for konklusionen på pro- blemformuleringen, hvor vi ligeledes vil vurde- re resultatet. Gruppe: B230 Udarbejdet: Lars Lichon Morten Nielsen Pernille Nielsen Stephan Rasmussen Nirojan Srikandarajah Kristian Albeck Vejleder: Jesper Kjeldskov Sidetal: 81 Antal bilag: 5 Afsluttet: 26/5/2010 Linjer kode: 3245 Side 3 af 81

4 Side 4 af 81

5 Forord Projektet omhandler systemudvikling til en skytteforening til gavn for de administrative opgaver, herunder resultathåndtering, banekontrol og medlemsstyring. Der har været mange projektforslag på bordet ved udvælgelsen, hvorved skydesporten blev fundet mest interessant. Kontakten til skytteklubben har været særdeles tilfredsstillende for begge parter, hvorved det var muligt at få hjælp til skytteregler og afprøvning af vores endelige prototype. Vi har i projektforløbet modtaget undervisning i de cases som indgår i denne rapport. De tre cases som bliver omtalt og forkortet i denne rapport er: SAD - Systemanalyse og design. DIEB - Design, implementering og evaluering af brugergrænseflader. OOPA - Objektorienteret programmering og algoritmik. Der vil i rapporten fremgå fagtekniske termer, hvilket især finder sted indenfor de tre cases, heriblandt bli- benyttet i rapporten, menes der hele det analyserede system. Tidsforløbet for udarbejdelsen af rapporten: d. 1/ til 27/ Vi vil gerne takke vores undervisere, som har hjulpet meget undervejs i forløbet og i særdeleshed Jesper Kjeldskov som vores vejleder. Vi vil også gerne takke vores testperson fra skydeklubben for hjælp til usabilitytesten. Det programmerede program er vedlagt på en CD- ROM, sammen med kode dokumentation. Læsevejledning Følgende læsevejledning kan give læseren hjælp til at forstå opbygningen af denne rapport. Rapporten skal læses fra toppen til bunden. Den er opdelt i hovedafsnit med op til i alt 4 underafsnit. Disse underafsnit er identificeret med tal, således det gøres synligt, hvilket hovedafsnit de tilhører. Da en stor del af rapporten bygger på de tre fag SAD, DIEB og OOPA, har hvert af disse fået deres egne afsnit i rapporten, Der vil igennem rapporten løbende blive refereret til de bøger, hjemmesider og andre kilder, vi har benyt- tet os af. Dette vil foregå ved, at hver reference har eget referencenummer, der så kan slås op i referenceli- sten til sidst i rapporten. Referencer skrives eksempelvist som følgende: [SAD1]. Side 5 af 81

6 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING PROBLEMFORMULERING METODE CASEBESKRIVELSE OM KLUBBEN REGLER ANALYSE OG DESIGN AFGRÆNSNING METODE SYSTEMVALG RIGT BILLEDE BATOFF SYSTEMDEFINITION ANALYSE AF PROBLEMOMRÅDE HÆNDELSESTABEL KLASSEDIAGRAM TILSTANDSDIAGRAMMER ANALYSE AF ANVENDELSESOMRÅDE AKTØRTABELEN AKTØRSPECIFIKATION BRUGSMØNSTRE SPECIFIKATION TILSTANDSDIAGRAMMER FOR BRUGSMØNSTRE FUNKTIONSLISTE VINDUESDIAGRAMMER NAVIGATIONSDIAGRAM DESIGN AF ARKITEKTUR PRIORITERINGSSKEMA KOMPONENT- SKEMA DELKONKLUSION BRUGERGRÆNSEFLADE METODE AFGRÆNSNING PROTOTYPEN BEGREBSMÆSSIG MODEL BRUGERANALYSE STAKEHOLDERS PERSONAS MÅL FOR INTERAKTION USABILITY EXPERIENCE INTERAKTIONSFORMER DESIGNPROCESSEN INDLEDENDE TANKER MOCKUPS Side 6 af 81

7 3.9 DET ENDELIGE DESIGN DE 4 DESIGNPRINCIPPER AFFORDANCE MAPPING CONSISTENCY FEEDBACK INTERAKTIONSRUM EN ANALYSE AF BRUGERGRÆNSEFLADEN USABILITYTEST TESTENS RESULTATER EFTERSESSIONSSPØRGSMÅL IDA- SESSION FEJLKILDER REFLEKSION OVER TESTEN DELKONKLUSION IMPLEMENTERING METODE TEST AF PROGRAM WHITE BOX TEST BLACK BOX TEST AFGRÆNSNING ÆNDRINGER I FORHOLD TIL KLASSEDIAGRAM ÆNDRINGER I PROGRAMMET OMSTRUKTURERING AF KLASSER HARDCODE PROGRAMKLASSEN SOM EN POSTKASSE METODER I PROGRAMMET METODE: LOADRESULTATER (I KLASSEN SKYTTE) METODER TIL GRUPPEINDDELING (I KLASSEN SKYTTE) METODE: SETMARKEDDATES (I KLASSEN FIND) METODE: SORTER (I KLASSEN SKYTTE) TEST AF PROTOTYPEN DELKONKLUSION DISKUSSION KONKLUSION KILDELISTE BØGER: INTERNET: BILAGSFORTEGNELSE Side 7 af 81

8 1 Indledning Dette P2 projekt handler om udviklingen af et administrativt IT- system til en selvvalgt idrætsforening, i det- te tilfælde er der tale om et administrativt IT- system til brug i en skydeklub. Systemet ligger vægt på tre elementer, hvilket er som følgende: Resultathåndtering indebærer visning af resultater til klubbens medlemmer, samt kontrol og sty- ring af resultater som klubbens medlemmer har skudt. Medlemskontrol indebærer kontrol over klubbens medlemmer, heriblandt at tilmeld medlemmer til klubben og have kontrol over skytternes placeringer i grupper og klasser. Banebookingsdelen af systemet gør det muligt, at reservere baner. På denne måde sikrer skytten sig, at der er en bane til ham/hende på det tidspunkt skytten har lyst til at skyde. Alle tre dele af systemet arbejder sammen på en logisk måde, blandt andet vil ændringer af resultater give udfald i den del af programmet der håndterer medlemmer, eksempelvis ved at fortælle aktøren af systemet at en handling skal foretages. Formålet med dette P2- projekt er, at kunne analysere, designe, programmere og evaluere et IT- system, samt danne viden indenfor grundlæggende datalogiske emnekredse og benytte teknikker til udvikling af software. Endvidere har projektet til formål at danne viden om problem- og projektorienteret arbejde. For at kunne programmere et brugbart system, er der blevet undervist i forskellige kurser, som har gjort den stillede opgave muligt at løse. Til analysen og designet af systemet, er der blevet brugt de metoder og beskrivelsesteknikker, som er blevet dækket i kurset Systemanalyse og Design (SAD). Systemet skulle udvik- les objekt- orienteret, og til dette er der blevet undervist i Objekt- orienteret Programmering og Algoritmik (OOPA), hvor C# har været programmeringssproget. I kurset Design, Implementering og Evaluering af Bru- gergrænseflader (DIEB), blev der undervist i teknikker, som er blevet brugt til at designe og evaluere syste- mets brugergrænseflade. Side 8 af 81

9 1.1 Problemformulering Temaet for dette P2 projekt er udviklingen af et IT- system: Hvilke processer er der under udviklingen af et administrativt it system, og hvordan skal dette sy- stem opbygges så det dækker skytteklubbens behov på en brugervenlig måde? Der analyseres, designes, programmeres og evalueres et administrativt system i denne rapport, ved brug af kompetencerne opnået i de tre kurser. Det færdige administrative system evalueres ved hjælp af en usabili- ty test, en black box test og en IDA session. 1.2 Metode Rapportens opbygning er baseret på henholdsvis de tre case forløb, SAD, DIEB og OOPA. Hvert casemodul er bestående af en selvstændig indledning, metode og analyse afsnit samt en delkonklusion. De tre case moduler vil blive indkapslet i samme struktur. Væsentlige udfordringer vil blive diskuteret i et diskussionsafsnit inden konklusionen. Udarbejdelsen af Aalborg Skyttekreds administrationssystem vil ske med programmet Microsoft Visual C# 2008 Express Edition. Tidligt i arbejdsprocessen er der aflagt besøg hos Aalborg Skyttekreds, for at få indblik i de administrative opgaver, regler samt skyttemæssige forudsætninger. SAD casemodulet, kapitel 2, beskriver hvilke tanker og overvejelser, der ligger forud for systemet. Denne del af rapporten vil bære præg af metoder og modeller som eksempelvis BATOFF, hændelsestabel og til- standsdiagram. Her vil systemkrav blive beskrevet detaljeret, klasser, objekter og attributter vil blive defi- neret med det formål at skabe forståelse for systemets grundstruktur. Systemets funktionalitet vil også bli- ve beskrevet i dette afsnit via en funktionsliste, som vil skildre relevante funktioner. En prioriteringsliste vil herefter vise vigtigheden af visse kriterier for grænsefladen. Denne vil i særdeleshed være væsentlig for den videre udvikling af systemet. For bedst muligt at danne et overblik over udviklings- processen, vil navigationsdiagrammer og vinduesdiagrammer skildre systemets komponentdele. Det er es- sentielt for systemets udviklingsproces, at disse begreber bliver gennemarbejdet forud for implementerin- gen, for at sikre korrekt konstruktion. Administrationssystemet er heri illustreret i sin grundform via en variation af modeller, metoder og dia- grammer. Objektorienteret analyse og design (OOA&D)metoden, som er blevet benyttet i SAD casemodulet, er blevet skræddersyet til dette system, dvs. at nogle modeller og metoder er blevet valgt fra og der er blevet foku- seret mere på andre modeller og metoder. De tre sidste aktiviteter i OOA&D, Processer, Design af kompo- Side 9 af 81

10 nenter, Strategi, er blevet valgt fra i dette case modul, da der bliver arbejdet med disse tre aktiviteter i ka- pitel 3, som omhandler brugergrænsefladedesign. Casemodulet DIEB, kapitel 3, er en videre gang af det foregående case modul, men hvor SAD vægter sy- stemkriterier og funktionalitet, har DIEB fokus på designet af brugergrænsefladen, analyse og evaluering heraf. Aktørerne udgør her en vigtig faktor, derfor vil disse blive defineret gennem stakeholder analyse og en personas model. Dette vil give en mere dybdegående indsigt i det eksisterende brugerbehov, som er det essentielle for udviklingen af grænsefladen. Prioriteringstabel etableres, hvori de mest væsentlige kriterier til grænsefladen pointeres efter prioritet. Dette giver en bredere forståelse af, hvordan systemet skal sammensættes og hvilke aspekter, der er rele- vante at fokusere på. Sideløbende er det relevant at implementere komponenterne således det giver aktø- ren en nem interaktion med systemet. Til dette anvendes Gestalt lovene, mapping metoder og consistency, disse skal give aktøren en logisk tilgang til systemet. Sidst i casen bliver der lavet en usabilitytest, hvortil IDA metoden vil blive anvendt. Tredje case er OOPA, kapitel 4, og dette modul vil vægte kodebeskrivelse, dokumentation, systemet og usabilitytest. Udvalgte stykker kode vil blive detaljeret beskrevet, resten af programkoden vil dokumente- res ved hjælp af programmet Doxygen. I kapitlet vil der indgå væsentlige ændringer under konstruktioner af systemet, argumentationer og en præcis beskrivelse af klasser og metoder vil blive redegjort for. Afslutningsvis vil systemet blive evalueret og testet på; til systemtesten vil NUnit version blive an- vendt. En prototype af systemet vil blive konstrueret. Prototypen vil være en lille gren af hele systemet. Side 10 af 81

11 1.3 Casebeskrivelse I denne case er der valgt at systemudvikle et administrationssystem til Aalborg Skyttekreds. Der tages ud- gangspunkt i klubbens nuværende administrationssystem Om klubben Klubben er beliggende på Skydebanevej 1 i 9000 Aalborg. Klubben råder over 12 indendørs skydebaner på samme adresse. Ydermere har klubben eksterne udendørs skydebaner, som er beliggende i Dall. Der bliver skudt med rifler og pistol i forskellige discipliner, som eksempelvist luft og 15 meter. Hver skytte, som er tilmeldt klubben har et unikt skyttenummer. Kontakt til klubben Kontakten til klubben blev etableret via gruppemedlemmet Lars Lichon, som er medlem i Aalborg Skytte- skabe kontakt og dialog til klubbens medlemmer. Primær kontaktperson er Lars Ørum, aktiv skytte og frivil- lig afløser til de administrative opgaver i Aalborg Skyttekreds. Nuværende administrationssystem Det nuværende administrative system består af både manuelt arbejde og et IT- system. De administrative opgaver består i: At holde styr på klubbens medlemmer manuelt, Dette indebærer blandt andet at sørge for at diver- se klubmedlemmer er i de rigtige klasser og grupper. Samt herudover blandt andet, at sørge for klubbens medlemmers våben registreringer. At holde styr på banereservering manuelt, Dette indebærer blandt andet at sørge for at skytter ikke kan skyde på samme baner på samme tid. De administrative opgaver, der har med bane booking at gøre i Aalborg skydeklub er dog i det minimale, da skytter som regel blot finder en tom bane og skyder på denne. Manuel indtastning af resultater for efterfølgende printning og ophængning af resultatliste, dette er den eneste måde klubbens medlemmer kan se oversigt over sine egne og andres resultater. Disse opgaver er alle tidskrævende og omstændelige processer, som kan effektiveres. Side 11 af 81

12 1.3.2 Regler Udarbejdelse af et administrationssystem er en omfattende proces. Det specifikke regelsæt for skydeklub- ben har betydning for systemudviklingen og det endelige administrationssystem, da det skal kunne vise korrekt resultatvisning. De officielle regler for skydning er DDS- Regelsættet, herud fra fremgår det at pågældende skytte skal fore- tage 25 skud i en serie, hvoraf de første 5 er prøveskud og de sidste 20 skud vil være de gældende. Herefter forekommer en sammenlægning af de 20 gældende skud, hvorefter sammenlægningen divideres med an- tallet af gældende skud, og resultatet for en skydning er dermed fundet (der henvises til bilag 4, for et bil- lede af en skydeskive). En skyttes niveau beregnes ud fra et gennemsnit. Dette gennemsnit er en sammen- lægning af maksimalt 10 skydninger og overskrider antallet af skydninger 10, vil de 10 bedste skydninger medgå i gennemsnittet. Skyttens gennemsnit vil sideløbende med alder være en faktor for skyttens place- ring, i henhold til gruppe og klasse. Hver skytte er inddelt i en gruppe inddelt efter alder. Hver gruppe har op til fire klasser, som inddeler sky- terne efter færdighed, som måles på skyttens gennemsnit. En skytte der er i gruppe Reglerne er udledt fra Skyttebogen [SAD2]. Side 12 af 81

13 2 Analyse og Design Objektorienteret analyse og design, OOA&D, er en metode, som bruges til at udvikle softwaresystemer. Denne metode indeholder en række modeller, som hjælper til udviklingen af programmet. Modellerne er kendetegnet ved at illustrere klasser, tilstande og opførselen. Metodens analysedel fokuserer på, hvad systemet kan og designdelen viser hvordan systemet er opbygget. Igennem et OOA&D forløb finder man fire hovedaktiviteter, som er henholdsvis analyse af problemområ- det, analyse af anvendelsesområdet, design af arkitektur og design af komponenter. Når der analyseres gennem disse hovedområder bliver arbejdsprocessen meget iterativ. Dette vil sige, at der ofte vil komme til ændringer i noget, der allerede er arbejdet med, i takt med at ny viden opnås. Denne objektorienterede tilgang har til formål, at se nærmere på problemløsningen i et projekt. Man ana- lyserer sig frem til den bedste løsning via en række modeller og metoder, der illustrerer dette for at give et bedre overblik. Først i udviklingsprocessen fastlægges en systemdefinition, hvilket sikrer at alle udviklere er bekendt med systemets grundidé og funktion. Herefter analyseres der videre på problemområdet, som er den del af sy- stemet, som hjælper aktøren i anvendelsesområdet til at løse sine opgaver. Efter endt analyse af problem- området, fokuseres der på anvendelsesområdet, som er det område der administrerer problemområdet og samtidig har stor fokus på aktørerne. Slutteligt skal man fokusere på arkitekturen i systemet. Her skal der opnås en forståelse af systemet som et samlet hele. Formålet med SAD afsnittet er at få en struktureret tilgang til udviklingen af systemet til skydeklubben. Ved at bruge denne objektorienteret tilgang, opnås der en struktur og et overblik til design af systemet. Under- vejs i processen hjælper de forskellige diagrammer til bedre forståelse som en naturlig del af processen. Da der bruges mange diagrammer til at visualisere systemet, giver det også en god forståelse udviklere og kunder imellem. Til dette kapitel henvises der til bogen Objekt Orienteret Analyse & Design [SAD1] Side 13 af 81

14 2.1 Afgrænsning Der afgrænses fra at beskrive systemgrænsefladen. Dette skyldes, at det ikke er relevant for systemet og der skal ses bort fra dette. Derfor analyseres der heller ikke på web- baserede programmer og database- struktur. Analysedelen i casen bliver beskrevet mest, og derfor vil designdelen i dette afsnit kun blive belyst overfla- disk. Dette skyldes, at der i kapitel 3 vil være meget fokus på brugergrænsefladedesign. Der afgrænses fra at analysere på udendørs skydning, da det minder om indendørs skydning rent funkti- onsmæssigt og programmeringsmæssigt. I reglerne til skydning fokuseres der kun på DDS (De Danske Skytteforeninger). Derfor afskrives der fra reg- lerne for DSU (Dansk Skytte Union). Dette skyldes, at Aalborg Skyttekreds skyder efter DDS regler. Der ses heller ikke på hold- skydningen i hverken turnering eller træning, efter vejledning fra kontaktperso- nen i skydeklubben. Dette skyldes at reglerne for holdskydning vurderes til at være for komplicerede. Aktørernes interaktion med systemet er begrænset, således at de kun kan aflæse resultater på en ekstern skærm. De kan derfor ikke selv indtaste noget i systemet, grundet der ikke vil blive designet til touch- screen. 2.2 Metode Metodeafsnittet af rapporten vil blive struktureret således, at der dannes et overblik over alle de kompo- nenter der skal indgå forud for programmeringsdelen. Til dette benyttes relevante modeller og diagrammer for, at fremme denne struktur. Først illustreres forskellige situationer via rige billeder, og her beskrives grafisk de forskellige dele i anven- delsesområdet af skydeklubben. Modellen BATOFF anvendes til, at opstille relevante kriterier for systemet, og modellen bruges til at danne systemdefinitionen. Der bliver gjort overvejelser omkring hvilke klasser, der er at forstille i problemområdet, samt de enkelte hændelser i hver enkel klasse. Klasserne skal være med til at beskrive mængden af objekter i systemet, som indeholder sammenlignelig struktur, adfærdsmønster og attributter. Ved at udforme en hændelsestabel, skildres de enkelte klasser og de hændelser der er tilknyttet. Der opnås herved et overblik over klasserne og de fælles hændelser imellem dem. Det er vigtigt, at sammensætningen af disse sker på en struktureret måde og derfor laves et klassediagram, hvori det fremgår hvordan og på hvilken måde systemets klasser knytter sig til hinanden. Et tilstandsdiagram laves for at beskrive de enkelte klasser og hændelser. Der analyseres på de tilstande, hver klasse gennemgår under forskellige situationer. Formålet er, at opnå et overblik over kriterierne for hver enkel klasse forud for programmeringsdelen, samt overgangene klasserne imellem. Side 14 af 81

15 Der kan nu udarbejdes en funktionsliste, som beskriver en komplet oversigt over relevante funktioner, som skal fremgå i systemet. Man kan her vurdere kompleksiteten af de enkelte funktioner, og derfor hvordan de skal repræsenteres i systemet. Systemets brugergrænseflade kan nu laves ved at vurdere navigationsdiagrammer og vinduesdiagrammer. Disse illustrerer grundstrukturen i systemet, og herefter kan der opstilles kriterier for brugergrænsefladen i form af en prioriteringsliste. Afslutningsvis ses der på komponentdelene i systemet. Der er her fokus på forståelsen og struktureringen af systemet. Formålet er, at skabe fleksibilitet i systemet, via beskrivelse af de enkelte helheder og system- dele, som kan tage et fælles veldefineret ansvar. Efter råd fra vejlederen er der blevet valgt, at fokusere mindre på denne del af rapporten. Der er derudover blevet valgt at lave et komponentskema og et diagram over komponenterne. Formålet er henholdsvis at prioritere mål for design, for at give en bedre ide til hvad der blandt andet skal være fokus på, og at give oversigt over diverse komponenter i systemet, samt herun- der deres interaktion med hinanden og deres ansvarsområde. 2.3 Systemvalg Her fastlægges der hvordan systemet grundlæggende skal fungere, og hvilke krav det skal opfylde. Først la- ves der et rigt billede, for at danne et overblik. Derefter bruges der BATOFF- kriterierne, for at fastlægge de indbyggede betingelser. Ud fra dette, konstrueres en systemdefinition, på baggrund af betingelser fra BA- TOFF- kriterierne. Der henvises til kapitel 2 i bogen Objekt Orienteret Analyse & Design, [SAD1] Rigt billede I begyndelsen af et projekt er det vigtigt, at finde frem til hvad det er systemet skal anvendes til. Man la- ver derfor en række rige billeder for at udvælge det område, hvor der er størst behov for støtte. På Figur 1 ser man en situation, hvor der bliver booket en bane og administreret re- sultater. Side 15 af 81 Figur 1 - Rigt billede

16 2.3.2 BATOFF BATOFF kriteriet kan anvendes til at støtte udarbejdelsen af en systemdefinition. Modellen bruges til at fastlægge nogle krav til systemet, samt sikring af samme forståelse hos udviklere under programmering og fælles enighed med kunden. Betingelser Systemet skal være let og præcist at bruge for administrator, og skal give overskuelige og præcise resultater for administrator og skytter. Systemet skal hjælpe klubben og dets medlemmer til at holde sig opdateret på egne fremskridt, såvel som andres. Herudover skal systemet kunne administrere banefordeling, både til træning og turnering. Systemet skal også kunne håndtere medlemsinformationer. Ydermere skal det være enkelt og brugervenligt. Systemet skal også kunne bruges til tilmelding og afmelding af både klubben og turneringer. Anvendelsesområde Systemet skal kunne anvendes direkte af en administrator, samt indirekte af skytter, med viden indenfor skydning. Teknologi Systemet skal have en ekstern skærm, der kan benyttes af klubbens medlemmer, til at holde sig opdateret nimum kunne operere på operativsystemet Microsoft Windows XP SP3, eller nyere. Objekter Bane, Tid, Gruppe, Resultat, Discipliner, Turnering, Træning, Skytte. Funktioner Systemet skal benyttes til at administrere resultat fordeling i forbindelse med turneringer og træning, samt disse resultater skal være tilgængelige for skytter. Systemet skal ligeledes også indeholde en booking funk- tion, samt afmelding og tilmelding til både klub og turnering. Filosofi Administrativt og oplysnings værktøj til gavn for skytte og forening. Side 16 af 81

17 2.3.3 Systemdefinition Systemet skal bruges til arbejde med banebooking, til henholdsvis skydetræning og konkurrenceskydning, samt tilmelding og afmelding til både klub og turnering/træning. Systemet skal kunne registrere resultater over indendørs skydning på 15m (meter), og luft i forhold til diverse gruppefordelinger. Endvidere skal sy- stemet primært anvendes til administrativt arbejde, men samtidigt give deltager(e) en mulighed for at følge med i den enkelte skyttes samt egne fremskridt, via en ekstern skærm. Systemet skal baseres på en PC med de gængse IT værktøjer. Systemet skal kunne opereres af brugere med forskellige erfaringsniveauer indenfor IT. Systemet skal kunne køre på en kontor pc med operativsy- stemet Microsoft Windows XP SP3 eller nyere. 2.4 Analyse af problemområde I analysen af problemområdet, fokuseres der på hvilken information systemet skal behandle. Tre aktiviteter analyseres, hvor der udvælges de objekter, klasser og hændelser, som skal udgøre byggestenen i modellen af problemområdet. Denne aktivitet kaldes for klasseaktiviteten og dernæst skal modellen sammensættes, ved at der ses på de strukturelle sammenhænge mellem de valgte klasser og hændelser. Når objekterne, klasserne og hændelserne er identificeret, udarbejdes der en hændelsestabel og et klasse- diagram. Til sidst udarbejdes der nogle tilstandsdiagrammer over de forskellige tilstande, som kan fore- komme i klasserne. Der henvises til del to i bogen Objekt Orienteret Analyse & Design [SAD1] Hændelsestabel Hændelsestabellen bruges til at skabe en bedre forståelse af, hvordan diverse klasser interagerer i forhold til diverse hændelser. I nedenstående skema er der defineret klasser og hændelser, som er relevante i forhold til systemdefinitio- nen, samt operationen af systemet. Side 17 af 81

18 Hændelser Klasser Tilmelding Afmelding Resultat Resultat- Resultatoversigt+ klub klub givet visning * Bane booket Bane aflyst Tilmelding Turnering Afmelding Turnering Skytter * Administrator + * * * * * * * * Gruppe + * Bane Resultater + + * Disciplin + + * + + * * Turnering + * * Træning + + * + + Tid Junior gruppe + * Senior gruppe + * Åben gruppe + * Ung gruppe + * Børne gruppe + * Veteran gruppe + * 15 m + + * + + * * Luft + + * + + * * Klasse * Skytteklub + + Tabel 1 - Hændelsestabel kytte og de hændelser, denne klasse har. I hændelsestabellen ses det, at Skytte har en interaktion med hændelsen tilmelding og afmelding af klub. Disse hændelser er sat som værende engangshændelser, da den enkelte skytte kun kan afmeldes og ind- meldes én gang. Indmeldes han igen på et senere tidspunkt, bliver han ansat for at være en ny skytte. Her- udover ses det, kytte har noget med hændelsen resultatvisning at gøre, hvor det beskrives at denne interaktion vil forekomme flere gange. Grunden er, at hver enkelt skyttes resultat vil blive vist mere end blot én gang. Afslutningsvis er der hæn- delserne bane booket og aflyst, samt tilmelding og afmelding til turnering. Disse interaktioner sker kun en- kelte gange, da der aldrig er tale om den samme turnering eller den samme bane (banen har variabler som blandt andet tid, dato og bane nummer, der gør at der aldrig er tale om den samme bane med samme op- sætning). Side 18 af 81

19 2.4.2 Klassediagram For at strukturere klasserne og relationerne mellem dem, er der lavet et klassediagram, som ses på figur2. Klassediagrammet viser de forskellige klasser og hvo ses det, at en turnering er bestående af en eller flere reservationer, discipliner og grupper og denne kan derfor opstilles som en aggregeringsstruktur. For at en turnering kan finde sted, skal der være styr på en række kriterier, eksempelvist hvilken skytte, hvilken bane der skydes på samt disciplinen der skydes i. Der skildres i denne klasse, at en bane er en del af reservation, da det er banen der reserveres. Træningsklassen bliver tildelt denne samme struktur, da de er tilnærmelsesvis ens. En disciplin kan enten være luft eller 15m, og følger dermed en generaliseringsstruktur, hvor disciplin er superklassen og luft samt 15m er subklasser. En disciplin består endvidere af en eller flere baner, da en di- sciplin ikke ville kunne finde sted uden en bane, så en bane er således en del af en disciplin. Til hver disci- plin kan der forekomme én eller flere resultater. Klassen Grupp er en superklasse bestående af en række subklasser: Børnegruppe gruppe ngdomsgruppe gruppe, gruppe og gruppe. Alle disse grupper indeholder et antal klasser alt afhængig af hvilken gruppe, der er tale om. Eksempelvist kan en børnegruppe indeholde fi- re klasser, en juniorgruppe to klasser og en ungdomsgruppe én klasse osv. [SAD2] En skytte er en del af alle grupper, idet en gruppe består af en eller flere skytter, og disse skytter er så en del et medlemskab, som er associeret til skydeklubben. Figur 2 - Klassediagram Side 19 af 81

20 2.4.3 Tilstandsdiagrammer Tilstandsdiagrammerne bliver brugt i analysen i problemområdet for, at give et visuelt overblik over de for- skellige tilstande, som kan forekomme i de forskellige klasser. Der ses også på hvilke ting der initialiserer hændelsen, hvilke hændelser der sker undervejs før terminering. Nedenunder er der forklaringer til fire af diagrammerne. Disse 4 er udvalgt, da de giver et generelt overblik. Resten kan ses i bilag 1. Resultat Resultatklassen initialiseres ved, at der er en skytte, som har foretaget en skyd- med en dato og skyttens skyttenummer. Det lagres i systemet og termineres først, når resultatet anses for at være forældet. Figur 3 - Tilstandsdiagram: Resultat Turnering Denne initialiseres ved, at der bliver oprettet en turnering. Derved når når den er tilendebragt ellers bliver den annulleret, eventuelt grundet force majeure. Figur 4 - Tilstandsdiagram: Turnering Side 20 af 81

21 Klasse (Her menes der klasseinddeling for skytter og ikke for systemet) Denne initialiseres ved at mindst én skytte tilmelder sig for at få opret- opnår den forskellige til- og afmeldinger. Den terminerer først, når den sidste skytte har forladt klassen. Figur 5 - Tilstandsdiagram: Klasse Reservation Denne initialiseres ved, at der vælges en bane og ledigt tidsrum. Når den- Herefter kan skydning så gennemføres og reservationen udløber derefter, når den reserverede tid udløber. Den anden form for termination er såfremt reservationen bliver banen igen, og ny reservation kan forekomme. Figur 6 - Tilstandsdiagram: Reservation 2.5 Analyse af Anvendelsesområde Anvendelsesområdet er den del, der administrerer problemområdet. Aktørerne, der anvender systemet, identificeres og samtidig findes alle relevante arbejdsopgaver for hver enkel aktør.. Dette er særdeles vigtigt for, at få en forståelse for aktørerens behov i forskellige situationer de bruger programmet. Dette er vigtigt for at designe et effektivt og tilfredsstillende program til kunden. Der henvises til del tre i bogen Ob- jekt Orienteret Analyse & Design [SAD1]. Side 21 af 81

Objektorienteret Analyse & Design

Objektorienteret Analyse & Design Objektorienteret Analyse & Design Lars Mathiassen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel Nielsen og Jan Stage ISBN: 87-7751-153-0 Udgave: 3. udgave Udgivelsesår: 2001 Antal sider: 452 Pris: Kr. 410,00 På de

Læs mere

CampIT - Et administrationssystem. Gruppe E2-109 Aalborg Universitet

CampIT - Et administrationssystem. Gruppe E2-109 Aalborg Universitet CampIT - Et administrationssystem Gruppe E2-109 Aalborg Universitet 19. december 2002 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg universitet Titel: CampIT Et administrationssystem Tema: Udvikling

Læs mere

Department of Computer Science

Department of Computer Science Department of Computer Science Aalborg Universitet Titel: ReadAllAboutIT - Udarbejdelse af et artikelstyringssystem Tema: Udvikling af programmel Projektperiode: Informatik/Datalogi 3. semester 4. september

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Institut for Datalogi Aalborg Universitet

Institut for Datalogi Aalborg Universitet Institut for Datalogi Aalborg Universitet Titel: M.I.B Tema: Udvikling af programmel Projektperiode: DAT1, 2. september 2006 21. december 2006 Projektgruppe: d101a Gruppemedlemmer: David-Sebastian Bahr

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

Administration af computerparty & turneringsplanlægning

Administration af computerparty & turneringsplanlægning Administration af computerparty & turneringsplanlægning Turnering System til brugeradministration og...... turneringsplanlægning af et computerparty Dat1-projekt af - Gruppe d105a - Aalborg Universitet,

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Denne note er skrevet frit efter Peter Huber, som på et kursus i Efteruddannelsescenteret fortalte om supermarkedsmodellen til design af brugergrænseflader.

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Nyhedsbrevspakken 1 Manual til Vandværksløsninger 12. Nyhedsbrevspakken ekstra tilkøb Nyhedsbrevspakken 2 Nyhedsbrevspakkens indhold Med et nyhedsbrev kan I altid fange jeres brugeres opmærksomhed med

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER > Mere service, mere kontrol, mindre administration DET BEHØVER IKKE AT VÆRE SÅ SVÆRT En fleksibel og enkel løsning... Bruges der unødvendig tid på at styre dagligdagen

Læs mere

KAP-personernes DREJEBOG

KAP-personernes DREJEBOG KAP-personernes DREJEBOG Indholdsfortegnelse Forord... 3 En KAP persons rutiner... 4 Foreningens ansvar... 5 Landsdelforeningens ansvar... 5 Tildeling af bladet Skytten... 5 Central Klassificering... 6

Læs mere

IT System til administration af UEFA Champions League

IT System til administration af UEFA Champions League IT System til administration af UEFA Champions League P2-projekt 2009: IT System til administration af UEFA Champions League Vejleder: Kurt Nørmark Gruppe B122: Michael K. Nielsen Christoffer H. Poulsen

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8 HåndOffice Kurser Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4 Side 2 af 8 Kurser Klik på Kursus.Kursus-Forening åbner søgningen på kurser. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning. Dette åbner liste på kurser

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre Postregistrering Eksamensprojekt i Lavet af: Frantz Furrer Vejleder: Claus Borre Side af 4 Titelblad: Skolens navn: Svendborg Tekniske Gymnasium - Rapport: Rapportens titel: Postregistrering Side antal:

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

UDVIKLING AF SUPPORTSYSTEM

UDVIKLING AF SUPPORTSYSTEM UDVIKLING AF SUPPORTSYSTEM Aalborg Universitet E2-214 INF2 2002 Gruppe E2-214 Side 2 INF2-Projekt: Design & vurdering af et edb-system i samarbejde med brugere Department of Computer Science Aalborg Universitet

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

Vejledning for BTK s banebookingsystem

Vejledning for BTK s banebookingsystem Vejledning for BTK s banebookingsystem Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tegningsregler... 2 Banebooking i klubhuset... 3 Banebooking på Internettet... 9 Udfordringskampe... 12 Reservering af en double

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1 3 usability-tests Gangstertest Ekspertvurdering Kortsortering med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site Side 1 Køge Boldklubs web site Side 2 Gangstertest I gangstertesten har testpersonen fået stillet

Læs mere

Gratis banebooking via BadmintonPeople

Gratis banebooking via BadmintonPeople Gratis banebooking via BadmintonPeople Med Banebooking via BadmintonPeople kan klubben nu nemt og effektivt udleje baner til klubbens medlemmer og motionister. Systemet giver fuld kontrol over hvilke baner,

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet.

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Installation af Næsgaard Mark Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Kode Den første gang du installerer programmet på en PC, skal du have en registreringskode

Læs mere

Brugermanual for OnLine

Brugermanual for OnLine Brugermanual for OnLine Hvad gør OnLine? Programmet overfører klub, medlems- og handicapinformation til en central database. Programmet bruges desuden til at hente navn- og handicapoplysninger om gæstende

Læs mere

Lilleby Kommunebibliotek

Lilleby Kommunebibliotek Lilleby Kommunebibliotek Første projekt i Systemudvikling Arne Jørgensen, Christian Skovgaard, Lotte Simonsen og Sonny Petersen 3. november 2003 Indledning... Problemformulering... Problemanalyse... Projektafgrænsning...

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER

INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER Introduktion Powerbooking er en virksomhed, der har specialiseret sig i udvikling af bookingsystemer til tennisklubber. Systemet er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning DK CERT Sårbarhedsdatabase Brugervejledning Februar 2003 Indhold Velkommen til DK CERTs sårbarhedsdatabase...3 Kom hurtigt i gang...4 Gode råd om masker...7 Mangler jeres applikation?...8 Generel vejledning...9

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Databaser for udviklere () Datamatiker TietgenSkolen Underviser: Allan Helboe 06-06-2010 Problemformulering Denne opgave er et forsøg på at beskrive problemerne der opstår ved anvendelsen af en relationel

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

User Management System

User Management System User Management System www.inlogic.dk Indholdsfortegnelse UMS Web brugervejledning... 3 Skift dit password... 5 Mobil nummer... 6 IT Regel... 7 Dine oplysninger... 8 Skema... 9 SMS Abonnement... 10 Karakter...

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere