2. semester, Maj 2010 Vejleder Jesper Kjeldskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. semester, Maj 2010 Vejleder Jesper Kjeldskov"

Transkript

1

2 Side 2 af 81

3 Titelblad Titel: Administrativt skyttesystem Tema: Udvikling af software Projektperiode: 1/2/ /5/2010 Afleveret: 26/5/2010 Synopsis Denne rapport omhandler en udarbejdelse af et administrativt resultatsystem til en skytte- klub. Igennem rapporten vil processen blive beskrevet via tre caseforløb, som vi er blevet undervist i, i løbet af dette semester. Vi vil benytte en række relevante modeller og metoder, som har medvirket til fremstillingen af produktet. Slutteligt vil vi sammendrage disse cases og be- lyse det som en helhed. Denne sammenslut- ning ligger til grund for konklusionen på pro- blemformuleringen, hvor vi ligeledes vil vurde- re resultatet. Gruppe: B230 Udarbejdet: Lars Lichon Morten Nielsen Pernille Nielsen Stephan Rasmussen Nirojan Srikandarajah Kristian Albeck Vejleder: Jesper Kjeldskov Sidetal: 81 Antal bilag: 5 Afsluttet: 26/5/2010 Linjer kode: 3245 Side 3 af 81

4 Side 4 af 81

5 Forord Projektet omhandler systemudvikling til en skytteforening til gavn for de administrative opgaver, herunder resultathåndtering, banekontrol og medlemsstyring. Der har været mange projektforslag på bordet ved udvælgelsen, hvorved skydesporten blev fundet mest interessant. Kontakten til skytteklubben har været særdeles tilfredsstillende for begge parter, hvorved det var muligt at få hjælp til skytteregler og afprøvning af vores endelige prototype. Vi har i projektforløbet modtaget undervisning i de cases som indgår i denne rapport. De tre cases som bliver omtalt og forkortet i denne rapport er: SAD - Systemanalyse og design. DIEB - Design, implementering og evaluering af brugergrænseflader. OOPA - Objektorienteret programmering og algoritmik. Der vil i rapporten fremgå fagtekniske termer, hvilket især finder sted indenfor de tre cases, heriblandt bli- benyttet i rapporten, menes der hele det analyserede system. Tidsforløbet for udarbejdelsen af rapporten: d. 1/ til 27/ Vi vil gerne takke vores undervisere, som har hjulpet meget undervejs i forløbet og i særdeleshed Jesper Kjeldskov som vores vejleder. Vi vil også gerne takke vores testperson fra skydeklubben for hjælp til usabilitytesten. Det programmerede program er vedlagt på en CD- ROM, sammen med kode dokumentation. Læsevejledning Følgende læsevejledning kan give læseren hjælp til at forstå opbygningen af denne rapport. Rapporten skal læses fra toppen til bunden. Den er opdelt i hovedafsnit med op til i alt 4 underafsnit. Disse underafsnit er identificeret med tal, således det gøres synligt, hvilket hovedafsnit de tilhører. Da en stor del af rapporten bygger på de tre fag SAD, DIEB og OOPA, har hvert af disse fået deres egne afsnit i rapporten, Der vil igennem rapporten løbende blive refereret til de bøger, hjemmesider og andre kilder, vi har benyt- tet os af. Dette vil foregå ved, at hver reference har eget referencenummer, der så kan slås op i referenceli- sten til sidst i rapporten. Referencer skrives eksempelvist som følgende: [SAD1]. Side 5 af 81

6 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING PROBLEMFORMULERING METODE CASEBESKRIVELSE OM KLUBBEN REGLER ANALYSE OG DESIGN AFGRÆNSNING METODE SYSTEMVALG RIGT BILLEDE BATOFF SYSTEMDEFINITION ANALYSE AF PROBLEMOMRÅDE HÆNDELSESTABEL KLASSEDIAGRAM TILSTANDSDIAGRAMMER ANALYSE AF ANVENDELSESOMRÅDE AKTØRTABELEN AKTØRSPECIFIKATION BRUGSMØNSTRE SPECIFIKATION TILSTANDSDIAGRAMMER FOR BRUGSMØNSTRE FUNKTIONSLISTE VINDUESDIAGRAMMER NAVIGATIONSDIAGRAM DESIGN AF ARKITEKTUR PRIORITERINGSSKEMA KOMPONENT- SKEMA DELKONKLUSION BRUGERGRÆNSEFLADE METODE AFGRÆNSNING PROTOTYPEN BEGREBSMÆSSIG MODEL BRUGERANALYSE STAKEHOLDERS PERSONAS MÅL FOR INTERAKTION USABILITY EXPERIENCE INTERAKTIONSFORMER DESIGNPROCESSEN INDLEDENDE TANKER MOCKUPS Side 6 af 81

7 3.9 DET ENDELIGE DESIGN DE 4 DESIGNPRINCIPPER AFFORDANCE MAPPING CONSISTENCY FEEDBACK INTERAKTIONSRUM EN ANALYSE AF BRUGERGRÆNSEFLADEN USABILITYTEST TESTENS RESULTATER EFTERSESSIONSSPØRGSMÅL IDA- SESSION FEJLKILDER REFLEKSION OVER TESTEN DELKONKLUSION IMPLEMENTERING METODE TEST AF PROGRAM WHITE BOX TEST BLACK BOX TEST AFGRÆNSNING ÆNDRINGER I FORHOLD TIL KLASSEDIAGRAM ÆNDRINGER I PROGRAMMET OMSTRUKTURERING AF KLASSER HARDCODE PROGRAMKLASSEN SOM EN POSTKASSE METODER I PROGRAMMET METODE: LOADRESULTATER (I KLASSEN SKYTTE) METODER TIL GRUPPEINDDELING (I KLASSEN SKYTTE) METODE: SETMARKEDDATES (I KLASSEN FIND) METODE: SORTER (I KLASSEN SKYTTE) TEST AF PROTOTYPEN DELKONKLUSION DISKUSSION KONKLUSION KILDELISTE BØGER: INTERNET: BILAGSFORTEGNELSE Side 7 af 81

8 1 Indledning Dette P2 projekt handler om udviklingen af et administrativt IT- system til en selvvalgt idrætsforening, i det- te tilfælde er der tale om et administrativt IT- system til brug i en skydeklub. Systemet ligger vægt på tre elementer, hvilket er som følgende: Resultathåndtering indebærer visning af resultater til klubbens medlemmer, samt kontrol og sty- ring af resultater som klubbens medlemmer har skudt. Medlemskontrol indebærer kontrol over klubbens medlemmer, heriblandt at tilmeld medlemmer til klubben og have kontrol over skytternes placeringer i grupper og klasser. Banebookingsdelen af systemet gør det muligt, at reservere baner. På denne måde sikrer skytten sig, at der er en bane til ham/hende på det tidspunkt skytten har lyst til at skyde. Alle tre dele af systemet arbejder sammen på en logisk måde, blandt andet vil ændringer af resultater give udfald i den del af programmet der håndterer medlemmer, eksempelvis ved at fortælle aktøren af systemet at en handling skal foretages. Formålet med dette P2- projekt er, at kunne analysere, designe, programmere og evaluere et IT- system, samt danne viden indenfor grundlæggende datalogiske emnekredse og benytte teknikker til udvikling af software. Endvidere har projektet til formål at danne viden om problem- og projektorienteret arbejde. For at kunne programmere et brugbart system, er der blevet undervist i forskellige kurser, som har gjort den stillede opgave muligt at løse. Til analysen og designet af systemet, er der blevet brugt de metoder og beskrivelsesteknikker, som er blevet dækket i kurset Systemanalyse og Design (SAD). Systemet skulle udvik- les objekt- orienteret, og til dette er der blevet undervist i Objekt- orienteret Programmering og Algoritmik (OOPA), hvor C# har været programmeringssproget. I kurset Design, Implementering og Evaluering af Bru- gergrænseflader (DIEB), blev der undervist i teknikker, som er blevet brugt til at designe og evaluere syste- mets brugergrænseflade. Side 8 af 81

9 1.1 Problemformulering Temaet for dette P2 projekt er udviklingen af et IT- system: Hvilke processer er der under udviklingen af et administrativt it system, og hvordan skal dette sy- stem opbygges så det dækker skytteklubbens behov på en brugervenlig måde? Der analyseres, designes, programmeres og evalueres et administrativt system i denne rapport, ved brug af kompetencerne opnået i de tre kurser. Det færdige administrative system evalueres ved hjælp af en usabili- ty test, en black box test og en IDA session. 1.2 Metode Rapportens opbygning er baseret på henholdsvis de tre case forløb, SAD, DIEB og OOPA. Hvert casemodul er bestående af en selvstændig indledning, metode og analyse afsnit samt en delkonklusion. De tre case moduler vil blive indkapslet i samme struktur. Væsentlige udfordringer vil blive diskuteret i et diskussionsafsnit inden konklusionen. Udarbejdelsen af Aalborg Skyttekreds administrationssystem vil ske med programmet Microsoft Visual C# 2008 Express Edition. Tidligt i arbejdsprocessen er der aflagt besøg hos Aalborg Skyttekreds, for at få indblik i de administrative opgaver, regler samt skyttemæssige forudsætninger. SAD casemodulet, kapitel 2, beskriver hvilke tanker og overvejelser, der ligger forud for systemet. Denne del af rapporten vil bære præg af metoder og modeller som eksempelvis BATOFF, hændelsestabel og til- standsdiagram. Her vil systemkrav blive beskrevet detaljeret, klasser, objekter og attributter vil blive defi- neret med det formål at skabe forståelse for systemets grundstruktur. Systemets funktionalitet vil også bli- ve beskrevet i dette afsnit via en funktionsliste, som vil skildre relevante funktioner. En prioriteringsliste vil herefter vise vigtigheden af visse kriterier for grænsefladen. Denne vil i særdeleshed være væsentlig for den videre udvikling af systemet. For bedst muligt at danne et overblik over udviklings- processen, vil navigationsdiagrammer og vinduesdiagrammer skildre systemets komponentdele. Det er es- sentielt for systemets udviklingsproces, at disse begreber bliver gennemarbejdet forud for implementerin- gen, for at sikre korrekt konstruktion. Administrationssystemet er heri illustreret i sin grundform via en variation af modeller, metoder og dia- grammer. Objektorienteret analyse og design (OOA&D)metoden, som er blevet benyttet i SAD casemodulet, er blevet skræddersyet til dette system, dvs. at nogle modeller og metoder er blevet valgt fra og der er blevet foku- seret mere på andre modeller og metoder. De tre sidste aktiviteter i OOA&D, Processer, Design af kompo- Side 9 af 81

10 nenter, Strategi, er blevet valgt fra i dette case modul, da der bliver arbejdet med disse tre aktiviteter i ka- pitel 3, som omhandler brugergrænsefladedesign. Casemodulet DIEB, kapitel 3, er en videre gang af det foregående case modul, men hvor SAD vægter sy- stemkriterier og funktionalitet, har DIEB fokus på designet af brugergrænsefladen, analyse og evaluering heraf. Aktørerne udgør her en vigtig faktor, derfor vil disse blive defineret gennem stakeholder analyse og en personas model. Dette vil give en mere dybdegående indsigt i det eksisterende brugerbehov, som er det essentielle for udviklingen af grænsefladen. Prioriteringstabel etableres, hvori de mest væsentlige kriterier til grænsefladen pointeres efter prioritet. Dette giver en bredere forståelse af, hvordan systemet skal sammensættes og hvilke aspekter, der er rele- vante at fokusere på. Sideløbende er det relevant at implementere komponenterne således det giver aktø- ren en nem interaktion med systemet. Til dette anvendes Gestalt lovene, mapping metoder og consistency, disse skal give aktøren en logisk tilgang til systemet. Sidst i casen bliver der lavet en usabilitytest, hvortil IDA metoden vil blive anvendt. Tredje case er OOPA, kapitel 4, og dette modul vil vægte kodebeskrivelse, dokumentation, systemet og usabilitytest. Udvalgte stykker kode vil blive detaljeret beskrevet, resten af programkoden vil dokumente- res ved hjælp af programmet Doxygen. I kapitlet vil der indgå væsentlige ændringer under konstruktioner af systemet, argumentationer og en præcis beskrivelse af klasser og metoder vil blive redegjort for. Afslutningsvis vil systemet blive evalueret og testet på; til systemtesten vil NUnit version blive an- vendt. En prototype af systemet vil blive konstrueret. Prototypen vil være en lille gren af hele systemet. Side 10 af 81

11 1.3 Casebeskrivelse I denne case er der valgt at systemudvikle et administrationssystem til Aalborg Skyttekreds. Der tages ud- gangspunkt i klubbens nuværende administrationssystem Om klubben Klubben er beliggende på Skydebanevej 1 i 9000 Aalborg. Klubben råder over 12 indendørs skydebaner på samme adresse. Ydermere har klubben eksterne udendørs skydebaner, som er beliggende i Dall. Der bliver skudt med rifler og pistol i forskellige discipliner, som eksempelvist luft og 15 meter. Hver skytte, som er tilmeldt klubben har et unikt skyttenummer. Kontakt til klubben Kontakten til klubben blev etableret via gruppemedlemmet Lars Lichon, som er medlem i Aalborg Skytte- skabe kontakt og dialog til klubbens medlemmer. Primær kontaktperson er Lars Ørum, aktiv skytte og frivil- lig afløser til de administrative opgaver i Aalborg Skyttekreds. Nuværende administrationssystem Det nuværende administrative system består af både manuelt arbejde og et IT- system. De administrative opgaver består i: At holde styr på klubbens medlemmer manuelt, Dette indebærer blandt andet at sørge for at diver- se klubmedlemmer er i de rigtige klasser og grupper. Samt herudover blandt andet, at sørge for klubbens medlemmers våben registreringer. At holde styr på banereservering manuelt, Dette indebærer blandt andet at sørge for at skytter ikke kan skyde på samme baner på samme tid. De administrative opgaver, der har med bane booking at gøre i Aalborg skydeklub er dog i det minimale, da skytter som regel blot finder en tom bane og skyder på denne. Manuel indtastning af resultater for efterfølgende printning og ophængning af resultatliste, dette er den eneste måde klubbens medlemmer kan se oversigt over sine egne og andres resultater. Disse opgaver er alle tidskrævende og omstændelige processer, som kan effektiveres. Side 11 af 81

12 1.3.2 Regler Udarbejdelse af et administrationssystem er en omfattende proces. Det specifikke regelsæt for skydeklub- ben har betydning for systemudviklingen og det endelige administrationssystem, da det skal kunne vise korrekt resultatvisning. De officielle regler for skydning er DDS- Regelsættet, herud fra fremgår det at pågældende skytte skal fore- tage 25 skud i en serie, hvoraf de første 5 er prøveskud og de sidste 20 skud vil være de gældende. Herefter forekommer en sammenlægning af de 20 gældende skud, hvorefter sammenlægningen divideres med an- tallet af gældende skud, og resultatet for en skydning er dermed fundet (der henvises til bilag 4, for et bil- lede af en skydeskive). En skyttes niveau beregnes ud fra et gennemsnit. Dette gennemsnit er en sammen- lægning af maksimalt 10 skydninger og overskrider antallet af skydninger 10, vil de 10 bedste skydninger medgå i gennemsnittet. Skyttens gennemsnit vil sideløbende med alder være en faktor for skyttens place- ring, i henhold til gruppe og klasse. Hver skytte er inddelt i en gruppe inddelt efter alder. Hver gruppe har op til fire klasser, som inddeler sky- terne efter færdighed, som måles på skyttens gennemsnit. En skytte der er i gruppe Reglerne er udledt fra Skyttebogen [SAD2]. Side 12 af 81

13 2 Analyse og Design Objektorienteret analyse og design, OOA&D, er en metode, som bruges til at udvikle softwaresystemer. Denne metode indeholder en række modeller, som hjælper til udviklingen af programmet. Modellerne er kendetegnet ved at illustrere klasser, tilstande og opførselen. Metodens analysedel fokuserer på, hvad systemet kan og designdelen viser hvordan systemet er opbygget. Igennem et OOA&D forløb finder man fire hovedaktiviteter, som er henholdsvis analyse af problemområ- det, analyse af anvendelsesområdet, design af arkitektur og design af komponenter. Når der analyseres gennem disse hovedområder bliver arbejdsprocessen meget iterativ. Dette vil sige, at der ofte vil komme til ændringer i noget, der allerede er arbejdet med, i takt med at ny viden opnås. Denne objektorienterede tilgang har til formål, at se nærmere på problemløsningen i et projekt. Man ana- lyserer sig frem til den bedste løsning via en række modeller og metoder, der illustrerer dette for at give et bedre overblik. Først i udviklingsprocessen fastlægges en systemdefinition, hvilket sikrer at alle udviklere er bekendt med systemets grundidé og funktion. Herefter analyseres der videre på problemområdet, som er den del af sy- stemet, som hjælper aktøren i anvendelsesområdet til at løse sine opgaver. Efter endt analyse af problem- området, fokuseres der på anvendelsesområdet, som er det område der administrerer problemområdet og samtidig har stor fokus på aktørerne. Slutteligt skal man fokusere på arkitekturen i systemet. Her skal der opnås en forståelse af systemet som et samlet hele. Formålet med SAD afsnittet er at få en struktureret tilgang til udviklingen af systemet til skydeklubben. Ved at bruge denne objektorienteret tilgang, opnås der en struktur og et overblik til design af systemet. Under- vejs i processen hjælper de forskellige diagrammer til bedre forståelse som en naturlig del af processen. Da der bruges mange diagrammer til at visualisere systemet, giver det også en god forståelse udviklere og kunder imellem. Til dette kapitel henvises der til bogen Objekt Orienteret Analyse & Design [SAD1] Side 13 af 81

14 2.1 Afgrænsning Der afgrænses fra at beskrive systemgrænsefladen. Dette skyldes, at det ikke er relevant for systemet og der skal ses bort fra dette. Derfor analyseres der heller ikke på web- baserede programmer og database- struktur. Analysedelen i casen bliver beskrevet mest, og derfor vil designdelen i dette afsnit kun blive belyst overfla- disk. Dette skyldes, at der i kapitel 3 vil være meget fokus på brugergrænsefladedesign. Der afgrænses fra at analysere på udendørs skydning, da det minder om indendørs skydning rent funkti- onsmæssigt og programmeringsmæssigt. I reglerne til skydning fokuseres der kun på DDS (De Danske Skytteforeninger). Derfor afskrives der fra reg- lerne for DSU (Dansk Skytte Union). Dette skyldes, at Aalborg Skyttekreds skyder efter DDS regler. Der ses heller ikke på hold- skydningen i hverken turnering eller træning, efter vejledning fra kontaktperso- nen i skydeklubben. Dette skyldes at reglerne for holdskydning vurderes til at være for komplicerede. Aktørernes interaktion med systemet er begrænset, således at de kun kan aflæse resultater på en ekstern skærm. De kan derfor ikke selv indtaste noget i systemet, grundet der ikke vil blive designet til touch- screen. 2.2 Metode Metodeafsnittet af rapporten vil blive struktureret således, at der dannes et overblik over alle de kompo- nenter der skal indgå forud for programmeringsdelen. Til dette benyttes relevante modeller og diagrammer for, at fremme denne struktur. Først illustreres forskellige situationer via rige billeder, og her beskrives grafisk de forskellige dele i anven- delsesområdet af skydeklubben. Modellen BATOFF anvendes til, at opstille relevante kriterier for systemet, og modellen bruges til at danne systemdefinitionen. Der bliver gjort overvejelser omkring hvilke klasser, der er at forstille i problemområdet, samt de enkelte hændelser i hver enkel klasse. Klasserne skal være med til at beskrive mængden af objekter i systemet, som indeholder sammenlignelig struktur, adfærdsmønster og attributter. Ved at udforme en hændelsestabel, skildres de enkelte klasser og de hændelser der er tilknyttet. Der opnås herved et overblik over klasserne og de fælles hændelser imellem dem. Det er vigtigt, at sammensætningen af disse sker på en struktureret måde og derfor laves et klassediagram, hvori det fremgår hvordan og på hvilken måde systemets klasser knytter sig til hinanden. Et tilstandsdiagram laves for at beskrive de enkelte klasser og hændelser. Der analyseres på de tilstande, hver klasse gennemgår under forskellige situationer. Formålet er, at opnå et overblik over kriterierne for hver enkel klasse forud for programmeringsdelen, samt overgangene klasserne imellem. Side 14 af 81

15 Der kan nu udarbejdes en funktionsliste, som beskriver en komplet oversigt over relevante funktioner, som skal fremgå i systemet. Man kan her vurdere kompleksiteten af de enkelte funktioner, og derfor hvordan de skal repræsenteres i systemet. Systemets brugergrænseflade kan nu laves ved at vurdere navigationsdiagrammer og vinduesdiagrammer. Disse illustrerer grundstrukturen i systemet, og herefter kan der opstilles kriterier for brugergrænsefladen i form af en prioriteringsliste. Afslutningsvis ses der på komponentdelene i systemet. Der er her fokus på forståelsen og struktureringen af systemet. Formålet er, at skabe fleksibilitet i systemet, via beskrivelse af de enkelte helheder og system- dele, som kan tage et fælles veldefineret ansvar. Efter råd fra vejlederen er der blevet valgt, at fokusere mindre på denne del af rapporten. Der er derudover blevet valgt at lave et komponentskema og et diagram over komponenterne. Formålet er henholdsvis at prioritere mål for design, for at give en bedre ide til hvad der blandt andet skal være fokus på, og at give oversigt over diverse komponenter i systemet, samt herun- der deres interaktion med hinanden og deres ansvarsområde. 2.3 Systemvalg Her fastlægges der hvordan systemet grundlæggende skal fungere, og hvilke krav det skal opfylde. Først la- ves der et rigt billede, for at danne et overblik. Derefter bruges der BATOFF- kriterierne, for at fastlægge de indbyggede betingelser. Ud fra dette, konstrueres en systemdefinition, på baggrund af betingelser fra BA- TOFF- kriterierne. Der henvises til kapitel 2 i bogen Objekt Orienteret Analyse & Design, [SAD1] Rigt billede I begyndelsen af et projekt er det vigtigt, at finde frem til hvad det er systemet skal anvendes til. Man la- ver derfor en række rige billeder for at udvælge det område, hvor der er størst behov for støtte. På Figur 1 ser man en situation, hvor der bliver booket en bane og administreret re- sultater. Side 15 af 81 Figur 1 - Rigt billede

16 2.3.2 BATOFF BATOFF kriteriet kan anvendes til at støtte udarbejdelsen af en systemdefinition. Modellen bruges til at fastlægge nogle krav til systemet, samt sikring af samme forståelse hos udviklere under programmering og fælles enighed med kunden. Betingelser Systemet skal være let og præcist at bruge for administrator, og skal give overskuelige og præcise resultater for administrator og skytter. Systemet skal hjælpe klubben og dets medlemmer til at holde sig opdateret på egne fremskridt, såvel som andres. Herudover skal systemet kunne administrere banefordeling, både til træning og turnering. Systemet skal også kunne håndtere medlemsinformationer. Ydermere skal det være enkelt og brugervenligt. Systemet skal også kunne bruges til tilmelding og afmelding af både klubben og turneringer. Anvendelsesområde Systemet skal kunne anvendes direkte af en administrator, samt indirekte af skytter, med viden indenfor skydning. Teknologi Systemet skal have en ekstern skærm, der kan benyttes af klubbens medlemmer, til at holde sig opdateret nimum kunne operere på operativsystemet Microsoft Windows XP SP3, eller nyere. Objekter Bane, Tid, Gruppe, Resultat, Discipliner, Turnering, Træning, Skytte. Funktioner Systemet skal benyttes til at administrere resultat fordeling i forbindelse med turneringer og træning, samt disse resultater skal være tilgængelige for skytter. Systemet skal ligeledes også indeholde en booking funk- tion, samt afmelding og tilmelding til både klub og turnering. Filosofi Administrativt og oplysnings værktøj til gavn for skytte og forening. Side 16 af 81

17 2.3.3 Systemdefinition Systemet skal bruges til arbejde med banebooking, til henholdsvis skydetræning og konkurrenceskydning, samt tilmelding og afmelding til både klub og turnering/træning. Systemet skal kunne registrere resultater over indendørs skydning på 15m (meter), og luft i forhold til diverse gruppefordelinger. Endvidere skal sy- stemet primært anvendes til administrativt arbejde, men samtidigt give deltager(e) en mulighed for at følge med i den enkelte skyttes samt egne fremskridt, via en ekstern skærm. Systemet skal baseres på en PC med de gængse IT værktøjer. Systemet skal kunne opereres af brugere med forskellige erfaringsniveauer indenfor IT. Systemet skal kunne køre på en kontor pc med operativsy- stemet Microsoft Windows XP SP3 eller nyere. 2.4 Analyse af problemområde I analysen af problemområdet, fokuseres der på hvilken information systemet skal behandle. Tre aktiviteter analyseres, hvor der udvælges de objekter, klasser og hændelser, som skal udgøre byggestenen i modellen af problemområdet. Denne aktivitet kaldes for klasseaktiviteten og dernæst skal modellen sammensættes, ved at der ses på de strukturelle sammenhænge mellem de valgte klasser og hændelser. Når objekterne, klasserne og hændelserne er identificeret, udarbejdes der en hændelsestabel og et klasse- diagram. Til sidst udarbejdes der nogle tilstandsdiagrammer over de forskellige tilstande, som kan fore- komme i klasserne. Der henvises til del to i bogen Objekt Orienteret Analyse & Design [SAD1] Hændelsestabel Hændelsestabellen bruges til at skabe en bedre forståelse af, hvordan diverse klasser interagerer i forhold til diverse hændelser. I nedenstående skema er der defineret klasser og hændelser, som er relevante i forhold til systemdefinitio- nen, samt operationen af systemet. Side 17 af 81

18 Hændelser Klasser Tilmelding Afmelding Resultat Resultat- Resultatoversigt+ klub klub givet visning * Bane booket Bane aflyst Tilmelding Turnering Afmelding Turnering Skytter * Administrator + * * * * * * * * Gruppe + * Bane Resultater + + * Disciplin + + * + + * * Turnering + * * Træning + + * + + Tid Junior gruppe + * Senior gruppe + * Åben gruppe + * Ung gruppe + * Børne gruppe + * Veteran gruppe + * 15 m + + * + + * * Luft + + * + + * * Klasse * Skytteklub + + Tabel 1 - Hændelsestabel kytte og de hændelser, denne klasse har. I hændelsestabellen ses det, at Skytte har en interaktion med hændelsen tilmelding og afmelding af klub. Disse hændelser er sat som værende engangshændelser, da den enkelte skytte kun kan afmeldes og ind- meldes én gang. Indmeldes han igen på et senere tidspunkt, bliver han ansat for at være en ny skytte. Her- udover ses det, kytte har noget med hændelsen resultatvisning at gøre, hvor det beskrives at denne interaktion vil forekomme flere gange. Grunden er, at hver enkelt skyttes resultat vil blive vist mere end blot én gang. Afslutningsvis er der hæn- delserne bane booket og aflyst, samt tilmelding og afmelding til turnering. Disse interaktioner sker kun en- kelte gange, da der aldrig er tale om den samme turnering eller den samme bane (banen har variabler som blandt andet tid, dato og bane nummer, der gør at der aldrig er tale om den samme bane med samme op- sætning). Side 18 af 81

19 2.4.2 Klassediagram For at strukturere klasserne og relationerne mellem dem, er der lavet et klassediagram, som ses på figur2. Klassediagrammet viser de forskellige klasser og hvo ses det, at en turnering er bestående af en eller flere reservationer, discipliner og grupper og denne kan derfor opstilles som en aggregeringsstruktur. For at en turnering kan finde sted, skal der være styr på en række kriterier, eksempelvist hvilken skytte, hvilken bane der skydes på samt disciplinen der skydes i. Der skildres i denne klasse, at en bane er en del af reservation, da det er banen der reserveres. Træningsklassen bliver tildelt denne samme struktur, da de er tilnærmelsesvis ens. En disciplin kan enten være luft eller 15m, og følger dermed en generaliseringsstruktur, hvor disciplin er superklassen og luft samt 15m er subklasser. En disciplin består endvidere af en eller flere baner, da en di- sciplin ikke ville kunne finde sted uden en bane, så en bane er således en del af en disciplin. Til hver disci- plin kan der forekomme én eller flere resultater. Klassen Grupp er en superklasse bestående af en række subklasser: Børnegruppe gruppe ngdomsgruppe gruppe, gruppe og gruppe. Alle disse grupper indeholder et antal klasser alt afhængig af hvilken gruppe, der er tale om. Eksempelvist kan en børnegruppe indeholde fi- re klasser, en juniorgruppe to klasser og en ungdomsgruppe én klasse osv. [SAD2] En skytte er en del af alle grupper, idet en gruppe består af en eller flere skytter, og disse skytter er så en del et medlemskab, som er associeret til skydeklubben. Figur 2 - Klassediagram Side 19 af 81

20 2.4.3 Tilstandsdiagrammer Tilstandsdiagrammerne bliver brugt i analysen i problemområdet for, at give et visuelt overblik over de for- skellige tilstande, som kan forekomme i de forskellige klasser. Der ses også på hvilke ting der initialiserer hændelsen, hvilke hændelser der sker undervejs før terminering. Nedenunder er der forklaringer til fire af diagrammerne. Disse 4 er udvalgt, da de giver et generelt overblik. Resten kan ses i bilag 1. Resultat Resultatklassen initialiseres ved, at der er en skytte, som har foretaget en skyd- med en dato og skyttens skyttenummer. Det lagres i systemet og termineres først, når resultatet anses for at være forældet. Figur 3 - Tilstandsdiagram: Resultat Turnering Denne initialiseres ved, at der bliver oprettet en turnering. Derved når når den er tilendebragt ellers bliver den annulleret, eventuelt grundet force majeure. Figur 4 - Tilstandsdiagram: Turnering Side 20 af 81

21 Klasse (Her menes der klasseinddeling for skytter og ikke for systemet) Denne initialiseres ved at mindst én skytte tilmelder sig for at få opret- opnår den forskellige til- og afmeldinger. Den terminerer først, når den sidste skytte har forladt klassen. Figur 5 - Tilstandsdiagram: Klasse Reservation Denne initialiseres ved, at der vælges en bane og ledigt tidsrum. Når den- Herefter kan skydning så gennemføres og reservationen udløber derefter, når den reserverede tid udløber. Den anden form for termination er såfremt reservationen bliver banen igen, og ny reservation kan forekomme. Figur 6 - Tilstandsdiagram: Reservation 2.5 Analyse af Anvendelsesområde Anvendelsesområdet er den del, der administrerer problemområdet. Aktørerne, der anvender systemet, identificeres og samtidig findes alle relevante arbejdsopgaver for hver enkel aktør.. Dette er særdeles vigtigt for, at få en forståelse for aktørerens behov i forskellige situationer de bruger programmet. Dette er vigtigt for at designe et effektivt og tilfredsstillende program til kunden. Der henvises til del tre i bogen Ob- jekt Orienteret Analyse & Design [SAD1]. Side 21 af 81

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Objektorienteret Analyse & Design

Objektorienteret Analyse & Design Objektorienteret Analyse & Design Lars Mathiassen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel Nielsen og Jan Stage ISBN: 87-7751-153-0 Udgave: 3. udgave Udgivelsesår: 2001 Antal sider: 452 Pris: Kr. 410,00 På de

Læs mere

Synopsis AALBORG UNIVERSITET DATALOGISK INSTITUT. Frederik Bajers vej 7E DK-9220 Aalborg Ø Telefon 96 35 80 80

Synopsis AALBORG UNIVERSITET DATALOGISK INSTITUT. Frederik Bajers vej 7E DK-9220 Aalborg Ø Telefon 96 35 80 80 AALBORG UNIVERSITET DATALOGISK INSTITUT Frederik Bajers vej 7E DK-9220 Aalborg Ø Telefon 96 35 80 80 TITEL: Hjælpetræneren TEMA: Udvikling af programmel PROJEKTPERIODE: Inf1, 3. semester, september 2004

Læs mere

Systemvalg. Oversigt og teknikker. Kapitel 2

Systemvalg. Oversigt og teknikker. Kapitel 2 Systemvalg Oversigt og teknikker Kapitel 2 1 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 1997 Træd et skridt tilbage! Hvad skal der gøres? Hvad handler det om? Objektsystem Edb-system Bruger Problemområde

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING. Øvelse 1. Typer af formidling. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2)

Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING. Øvelse 1. Typer af formidling. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2) PROJEKTFORMIDLING 7mm i SLP Lars Peter Jensen Dagsorden for i dag Forelæsnings- og øvelsestema: Hvad er god skriftlig formidling af projektarbejdet. Forelæsnings- og øvelsestema: Kritiske punkter i rapportskrivning.

Læs mere

CampIT - Et administrationssystem. Gruppe E2-109 Aalborg Universitet

CampIT - Et administrationssystem. Gruppe E2-109 Aalborg Universitet CampIT - Et administrationssystem Gruppe E2-109 Aalborg Universitet 19. december 2002 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg universitet Titel: CampIT Et administrationssystem Tema: Udvikling

Læs mere

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Fra 1. januar 2013 skal der udføres årsrevision. Selve årsrevisionen skal udføres i perioden fra 1. januar til og med 31. januar. Klubben får i denne periode mulighed

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugergrænseflader i VSU

Brugergrænseflader i VSU 28-10-09 Side 1/5 Brugergrænseflader i Dette notat giver et praktisk eksempel på, hvordan brugergrænsefladen kan håndteres i. Notatet er en konsekvens af en lidt overfladisk beskrivelse i [B&D00] samt

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

App til indmelding af glemt check ud

App til indmelding af glemt check ud App koncept til indmelding af glemt check ud App til indmelding af glemt check ud 5. mar. 2015 Side 1 App koncept til indmelding af glemt check ud 1 Introduktion Flg. er en besvarelse til en idekonkurrence

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18 FORCE Inspect Online Manual 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FORCE Inspect Online Manual... 3 Generelt... 3 Login... 3 Main... 4 Intro sektion... 4 Links sektion... 4 News sektion...

Læs mere

Computerspil som vindue til læring

Computerspil som vindue til læring Computerspil som vindue til læring Space Marines Stave Challenger Series Af Nikolaj Egholk Jakobsen og Suayb Köse Roskilde Tekniske Gymnasium Informationsteknologi B 9/1 2014 1 Indledning Analyse Danmark

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Vejledning til Klubadministratorer

Vejledning til Klubadministratorer Vejledning til Klubadministratorer til vedligeholdelse af klub- og medlemsinformationer Følgende vejledning er udarbejdet til med henblik på at informere klubadministratorer om de selvbetjeningsmuligheder

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Department of Computer Science

Department of Computer Science Department of Computer Science Aalborg Universitet Titel: ReadAllAboutIT - Udarbejdelse af et artikelstyringssystem Tema: Udvikling af programmel Projektperiode: Informatik/Datalogi 3. semester 4. september

Læs mere

Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater

Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater Gary Rebholz Tilbage i artiklen, opdagelse i Vegas Pro Trimmer Rude, fra marts 2008 Tech Tip kolonne, jeg dækkede Vegas Pro Trimmer vindue i

Læs mere

Brugermanual for OnLine

Brugermanual for OnLine Brugermanual for OnLine Hvad gør OnLine? Programmet overfører klub, medlems- og handicapinformation til en central database. Programmet bruges desuden til at hente navn- og handicapoplysninger om gæstende

Læs mere

OPRET OG IGANGSÆT JOB

OPRET OG IGANGSÆT JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. maj 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 OPRET OG IGANGSÆT JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT

Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT Aflevering d. 11/10-2013 CPH Business URL: www.thorleifbæk.dk/projekt2/index.php Gruppe 2 Shiko, Thorleif, Pernille og Annemette MUL 3A Indholdsfortegnelse s. 3 Factsheet

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

DATABASE - MIN MUSIKSAMLING

DATABASE - MIN MUSIKSAMLING DATABASE - MIN MUSIKSAMLING I dette forløb skulle vi lære om databaser, som bruger sproget SQL. SQL står for Structured Query Language. Det bruges til at vise og manipulere data, gemt i en database. I

Læs mere

Klasser. Oversigt, principper og teknikker. Kapitel 3

Klasser. Oversigt, principper og teknikker. Kapitel 3 Klasser Oversigt, principper og teknikker Kapitel 3 1 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 1997 Begreber og principper for Klasser Formål Begreber Principper Resultat At udvælge et objektsystems bestanddele.

Læs mere

12.2 Design skabeloner

12.2 Design skabeloner 12.2.0 Velkommen til manualen for Design skabeloner 1 12.2.1 Introduktion til Design skabeloner 1 12.2.2 Hovedside for Design skabeloner 1 12.2.3 Opret ny skabelon 2 12.2.3.1 Navngivning og opløsning 2

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4 IT opgave Informationsteknologi B Vejleder: Karl Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Dato:03-03-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planlægning... 3 Kommunikationsplanlægning... 3 Problemstillingen...

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

PROJEKTFORMIDLING. 6 mm i SLP Lars Peter Jensen. efter forlag af Jette Egelund Holgaard. (I bedes sætte jer gruppevis) Dagsorden for i dag

PROJEKTFORMIDLING. 6 mm i SLP Lars Peter Jensen. efter forlag af Jette Egelund Holgaard. (I bedes sætte jer gruppevis) Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING 6 mm i SLP Lars Peter Jensen efter forlag af Jette Egelund Holgaard (I bedes sætte jer gruppevis) 1 Dagsorden for i dag Forelæsnings- og øvelsestema: Hvad er god skriftlig formidling

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 2

Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Kapitel 2. Analyse.......................................................... 2 Analyse af 2.1...................................................... 2 Analysen af Database.................................................

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

2016 Recordit.nu version Call Recorder Brugermanual for supervisor

2016 Recordit.nu version Call Recorder Brugermanual for supervisor 2016 Recordit.nu version 1.12 Call Recorder Brugermanual for supervisor Indhold 1 Funktioner for supervisorer... 3 2 Kontaktliste Tilføj kundenavne... 4 3 Aktive samtaler... 5 4 Monitorering / Medlyt via

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Kursusgang 11. Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing

Kursusgang 11. Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing Kursusgang 11 Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing Design af brugerflader 11.1 Samme sted Forskellige steder Sidste kursusgang Samtidigt

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Turneringsinformation. Hvad gør programmet? Hvilke oplysninger sendes? Hvilke oplysninger hentes?

Turneringsinformation. Hvad gør programmet? Hvilke oplysninger sendes? Hvilke oplysninger hentes? Brugermanual OnTour Hvad gør programmet? OnTour administrerer klubbens turneringstilmeldinger, samt start- og resultatlister på Internettet. En tilmeldingsliste for de spillere, som har tilmeldt sig via

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Variable og brøker: kende enkle algebraiske udtryk med brøker og kunne behandle disse ved at finde fællesnævner. Den distributive

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

Kursusgang 2. Menneske-maskin interaktion. Oversigt: Sidste kursusgang Opgaver Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer DIEB 2.

Kursusgang 2. Menneske-maskin interaktion. Oversigt: Sidste kursusgang Opgaver Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer DIEB 2. Kursusgang 2 Menneske-maskin interaktion Oversigt: Sidste kursusgang Opgaver Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer DIEB 2.1 Sidste kursusgang Oversigt: Kurset - HCI-disciplinen

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis // Mamut Business Software Installationsguide: Basis Introduktion Indhold Denne guide forenkler installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business Software. Hovedfokus i denne guide er enkeltbrugerinstallationer.

Læs mere

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Opgave formulering... 2 Krav til dokumentation af programmer... 3 ASCII tabel... 4 Værktøjer... 5 Versioner af ASCII tabel... 6 v1.9... 6 Problemer og mangler... 6 v2.1...

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

INVITATION TIL. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007

INVITATION TIL. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007 INVITATION TIL DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007 Arrangør: Danmarks Badminton Forbund Idrættens Hus, 2605 Brøndby Telefon 43 26 21 41 E-mail event@badminton.dk Reglement

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8 HåndOffice Kurser Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4 Side 2 af 8 Kurser Klik på Kursus.Kursus-Forening åbner søgningen på kurser. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning. Dette åbner liste på kurser

Læs mere

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Denne note er skrevet frit efter Peter Huber, som på et kursus i Efteruddannelsescenteret fortalte om supermarkedsmodellen til design af brugergrænseflader.

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Institut for Datalogi Aalborg Universitet

Institut for Datalogi Aalborg Universitet Institut for Datalogi Aalborg Universitet Titel: M.I.B Tema: Udvikling af programmel Projektperiode: DAT1, 2. september 2006 21. december 2006 Projektgruppe: d101a Gruppemedlemmer: David-Sebastian Bahr

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Elevplaner På HVAL.DK

Elevplaner På HVAL.DK Journal nr. 13.21.12 Modulet Elevplaner På HVAL.DK Tutorial til testskoler Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Administration af computerparty & turneringsplanlægning

Administration af computerparty & turneringsplanlægning Administration af computerparty & turneringsplanlægning Turnering System til brugeradministration og...... turneringsplanlægning af et computerparty Dat1-projekt af - Gruppe d105a - Aalborg Universitet,

Læs mere

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012 Admin i SkoleIntra Fif til administratorer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse At være administrator på SkoleIntra...4 De første overvejelser...4 LærerIntra import af data...4 LærerIntra hvem må

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vejledning for BTK s banebookingsystem

Vejledning for BTK s banebookingsystem Vejledning for BTK s banebookingsystem Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tegningsregler... 2 Banebooking i klubhuset... 3 Banebooking på Internettet... 9 Udfordringskampe... 12 Reservering af en double

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation Udgave 2 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Accepttest-specifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Nr. 2 Indledning I denne udgave af nyhedsbrevet har vi valgt at sætte fokus på interessante faciliteter som allerede benyttes af nogle af vores kunder og som kunne være interessante

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere