Et øjebliks opmærksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et øjebliks opmærksomhed"

Transkript

1 Et øjebliks opmærksomhed - om kiggestrategier, kiggehastigheder og fikseringsområder Mads Aarup Jensen Rachid Jabbar Niels Skafte- Pedersen Niki Brown Thalund ABSTRACT This paper looks into what possible implications different time intervals and different levels of knowledge about exposure times might have on a viewers gaze behaviour, when looking at static visual stimuli such as print ads in eye-tracking tests. To investigate the above we analyse data from two eye-tracking tests. One is testing if a different gaze behaviour is observable, when participants are informed about the time they have available for looking at a print ad, compared to when they aren t informed about it. The other test looks at whether a change in gaze behaviour is observable, when participants know they have very little time to look at an ad, compared to when they have sufficient time. In the first test, we found no significant change in gaze behavior measured as the number of fixations, even though several users reported that they felt a change in their gaze pattern under the different conditions. In the second test however a significant difference was observed in the types of areas that participants focused on in the two different time intervals. When participants were aware that they had only little time available, they seemed to spend more time looking at figures and pictures, than they did when they had more time available. Nøgleord Eye-tracking, usability, tidsintervaller, bevidst, ubevidst 1. INDLEDNING Kast lige et hurtigt blik på det her. De fleste af os har på et eller andet tidspunkt stiftet bekendtskab med idiomet, når vi bliver bedt om en hurtig vurdering af et givent tekst- eller billedmateriale - men kan vi overhovedet tilpasse den hastighed hvormed vi afsøger et billede for oplysninger? I denne artikel fremlægger og diskuterer vi resultaterne af en eyetracking-undersøgelse, som har haft til formål blandt andet at belyse netop dette. 1.1 Relateret forskning Hvordan mennesker prioriterer hvad de ser på, og hvordan folks øjenvandringer påvirkes af forskellige faktorer, er tidligere blevet undersøgt i en række forsøg. Allerede tilbage i 1965 udgav Alfred Lukyanovich Yarbus Eye moments and vision (oversat til engelsk i 1967), som var kulminationen på mange års forskning. I bogen undersøges det hvilke konsekvenser de instruktioner man får, har for måden man kigger på et billede. Interessen for at undersøge kiggemønstre og vores mulighed for at kontrollere disse, er således på ingen måde noget nyt fænomen, som er fulgt i kølvandet på udviklingen af eye-trackers - den lader sig datere tilbage længe inden denne. En del nyere, beslægtet forskning kigger på scanpaths, der af Holmqvist & Nyström et al. (2011) defineres the route of oculumotor events through space within a certain timespan (Holmqvist & Nyström et al., 2011: ), dvs. den rute øjet bevæger sig rundt i, når en person kigger på en visuel stimulus. Interessant ifht. vores undersøgelse, er især de undersøgelser, som beskæftiger sig med scanpath planning, altså med den måde vi planlægger vores synsrute på, når vi kigger på visuelle stimuli. Nogle af disse undersøgelser antyder, at man, allerede inden man begynder at kigge, har en række strategier, man så tager i brug, når man initierer kigningen (Zingale & Kowler, 1987; Findlay & Brown, 2006; Holmqvist & Nyström et al., 2011: ). Disse strategier planlægges på baggrund af kiggeinstruktionen, og iværksættes i kigningen ud fra den forhåndenværende bottomup information, som den visuelle stimulus måtte indeholde (Horowitz & Wolfe, 2001; Itti, 2010). Fælles for både scanpath-teorien og Yarbus opdagelser er, at de går imod tidligere gestaltteoretiske opfattelser af, at vi ser og opfatter objekter i deres helhed til at begynde med, og først derefter begynder at kigge på detaljerne (Duchowski, 2007: 7-8). Omend alle ovennævnte undersøgelser beskæftiger sig med vores evne til hhv. at prioritere vores fikseringer og planlægge vores synsmønstre, så har vi imidlertid i vores researchfase ikke kunnet finde undersøgelser, som ser på netop vores fokusområde, nemlig hvordan bevidstheden om tid påvirker kiggemønstret, og om hvorvidt man reelt er i stand til at kigge hurtigere på et billede, hvis man har mindre tid til rådighed. I vores undersøgelse vil vi imidlertid ikke benytte os af scanpaths. Dette skyldes til dels de divergerende opfattelser af for det første hvad der konstituerer scanpaths (Holmqvist & Nyström et al., 2011: ), og for det andet hvad scanpaths reelt kan bruges til at vise (Ibid.: ). Derudover er den data, som scanpaths producerer meget svært sammenligneligt, og der er ikke enighed om en ideel metode til analyse af scanpathdata (Ibid.: ). Hvilke metrikker, som så i stedet benyttes i denne artikel, vil blive behandlet i afsnittet metode. 1.2 Eye-tracking som værktøj Eye-tracking er de seneste år blevet et mere og mere populært analyseværktøj indenfor blandt andet brugervenlighed (Schiessl et. al., 2003; Manhartsberger & Zellhofer, 2005), produktdesign (Kukkonen, 2005), og indenfor markedsføring og reklamer (Schiessl et. al., 2003; Duchowski, 2007: ). Det skyldes særligt de teknologiske forbedringer, der er sket indenfor feltet,

2 samt et begyndende fald i de omkostninger der er forbundet med anskaffelsen af eye-tracking-udstyr (Gartner, 2009). 1.3 Motivation og overordnede hypoteser Efter selv at have været deltagere i eye-trackingforsøg, blev vi motiveret for at kigge nærmere på eye-tracking som metode. Særligt interessant fandt vi det at undersøge, hvorledes tiden kunne have en potentiel indflydelse på måden hvorpå man ser på visuelle stimuli. Denne umiddelbare interesse mundede ud i to overordnede hypoteser, som vi satte os for at efterprøve: Hypotese 1: Øjenvandringen hos en forsøgsperson vil være anderledes, hvis vedkommende ved, hvor lang tid han har til at kigge på et billede, end hvis han ikke er klar over, hvor lang tid han har. Hypotese 2: Man vil benytte sig af forskellige kiggestrategier, alt afhængig af om man ved, at man har kort tid til rådighed til at kigge på stimulussen, i fht. hvis man ved, at man har tilstrækkeligt med tid. 2. METODE For at kunne undersøge de to overordnede hypoteser, var vi nødt til mere konkret at definere, hvorledes vi ville kvantificere begreberne øjenvandring og kiggestrategier. Som nævnt i indledningen valgte vi at forkaste scanpaths som metrik, og i stedet kigge nærmere på forskellige mål for fikseringer indenfor Areas Of Interest (herefter AOI er) (Holmqvist & Nyström et al., 2011: ). Dette ledte os til at opstille tre mere konkrete forsøgshypoteser - én udledt af den overordnede hypotese 1, og to udledt af den overordnede hypotese 2: Hypotese 1: Antallet af besøgte AOI er i en reklame vil være forskelligt hvis man ved, hvor lang tid man har til at kigge på den, end hvis man ikke er klar over, hvor lang tid man har. Hypotese 2A: Antallet af besøgte AOI er vil være forskelligt for en reklame der samlet bliver vist i 3 sekunder i forhold til de første 3 sekunder af den samme reklame vist i 9 sekunder. Hypotese 2B: Den samlede tid af en persons fikseringer vil være forskelligt fordelt på henholdsvis foto, tekst og logo, for en reklame vist i 3 sekunder i forhold til de første 3 sekunder af den samme reklame vist i 9 sekunder. De to tidsintervaller på hhv. tre sekunder (kort tid) og ni sekunder (tilstrækkeligt tid) i hypotese 2A og 2B, er defineret på baggrund af erfaringer fra to pilotforsøg, hvor de i alt fem pilotforsøgspersoner tilkendegav, hvilke tidsintervaller de fandt hhv. lange og korte. Som visuelle stimuli valgte vi at benytte os af statiske printreklamer, idet de indgår som en velkendt stimulus-genre i hverdagen for de fleste mennesker. Reklamerne blev udvalgt ud fra en større samling, og blev ratet i to kategorier; komplekse og simple. De blev alle ratet af samtlige gruppemedlemmer. Af de reklamer, hvor der var enighed om ratingen i gruppen blev en række udvalgt, og fordelt ud på de to forsøg, således at der var lige mange visuelt komplekse som simple reklamer i hvert. Som følge af undersøgelsens tre opstillede hypoteser, er testene fordelt på to separate forsøg, udført i forlængelse af hinanden. I det første forsøg testede vi den bevidste/ubevidste faktor i tre tidsintervaller; 3, 6 og 12 sekunder. Testpersonerne blev inddelt i to grupper, hvor gruppe 1 fik forevist en sekvens af reklamer uden at få information om reklamernes varighed (ubevidst condition), mens gruppe 2, fik forevist samme reklamesekvens, men fik modsat gruppe 1 inden hver reklame vist en tekst som oplyste om den efterfølgende reklames varighed (bevidst condition). I det andet forsøg undersøgte vi tidseksponeringen på henholdsvis 3 og 9 sekunder, hvor forsøgspersoner var bevidste om reklamens visningstid ved hver eksponering. Gruppe 1 fik først vist en sekvens af 8 reklamer i 3 sekunder, efterfulgt af endnu en sekvens bestående af 8 reklamer, denne gang af 9 sekunders varighed. Gruppe 2 fik vist de samme reklamer som gruppe 1, men de reklamer som gruppe 1 fik vist i 3 sekunder, så gruppe 2 i 9 sekunder og omvendt (se i øvrigt figur 3). Som tidligere nævnt, har vi ikke kunnet finde bevis for, at førnævnte problemstilling er blevet undersøgt tidligere. Dog har Yarbus (1967) påvist hvordan forsøgspersoners øjenbevægelser er influeret af den givne opgave de bliver stillet, når de skal kigge på et billede. Derfor sørgede vi for, at samtlige testpersoner blev stillet en fuldstændigt enslydende opgave. Forsøget hvor vi undersøger Hypotese 1 refereres efterfølgende som Forsøg A. Forsøget hvor vi undersøger Hypotese 2A og 2B refereres efterfølgende som Forsøg B. 2.1 Forsøgspersoner Forsøgsdesignet er lavet ud fra en between-subjects-opbygning. De rekrutterede forsøgspersoner blev udsat for forsøgene i en systematisk tilfældig rækkefølge, hvor hver anden forsøgsperson blev udsat for Forsøg A i ubevidst condition og derefter Forsøg B med billedsekvens 2 (3 og 9 sekunder). Den anden halvdel af forsøgspersoner blev udsat for Forsøg A i bevidst condition og efterfølgende Forsøg B med billedsekvens 1 (9 og 3 sekunder). På den måde kunne en forsøgsperson blive udsat for én af to mulige kombinationer: Ubevidst Bevidst A.1 + B.2 eller A.2 + B.1 3 sek 9 sek. 9 sek 3 sek. Billedsekvensen i Forsøg A indeholdt 18 billeder, 6 billeder fordelt ligeligt på de tre tidsintervaller. Billedsekvensen i Forsøg B indeholdt 16 billeder, 8 billeder fordelt ligeligt på de to tidsintervaller. I Forsøg A deltog 24 personer (10 mænd, 14 kvinder). Gennemsnitsalderen var M: 29 år, K: 28 år (samlet standardafvigelse på tværs af køn på 7,2). De to grupper (ubevidst og bevidst) blev fordelt med henholdsvis 5 mænd og 7 kvinder i hver. I Forsøg B deltog samme antal, men nogle data blev korrupte og vi opnåede derfor kun brugbare resultater for 21 personer (8 mænd, 13 kvinder). Gennemsnitsalderen var M: 29 år, K: 29 år (samlet standardafvigelse på tværs af køn på 7,9). Grupperne (3 sekunder og 9 sekunder) med de brugbare resultater

3 blev fordelt med henholdsvis 5 mænd og 5 kvinder i den ene, og 3 mænd og 8 kvinder i den anden. Ingen af deltagerne havde tidligere erfaring med eye-tracking. Udvælgelsen af alle forsøgspersoner foregik ved convenience sampling. 2.2 Udstyr Til alle forsøg blev der testet med den samme eye-tracker; Tobii T120 med en 17 skærm, en data rate på 120 Hz og præcisionsniveau på 0,5. Skærmopløsningen under forsøget var 1280x1024 pixels. Dataindsamlingen blev samlet og konverteret vha. Tobii Studio Eye Tracking Software. Statistiske udregninger blev foretaget i Microsoft Excel. 2.3 Procedure og design Forsøgets første del, selve eye-trackingen, foregik i et isoleret lokale med én forsøgsleder. Forsøgspersonerne blev fra start informeret om forsøgets opdeling at de ville blive udsat for to billedsekvenser og et opfølgende interview. Alle forsøgspersoner fik samme instruktioner. Herefter blev deres øjne kalibreret af Tobii eye-trackeren. For at opnå mere valide resultater, fik de, inden den første billedsekvens blev kørt, forevist tre testbilleder som ikke blev registreret i dataene, således de havde en mulighed for at tilpasse sig testsituationen. Efter hvert billede i Forsøg A blev forsøgspersonen præsenteret for et multiple choice spørgsmål; Hvem synes du reklamen henvender sig mest til?: 1) Mænd 2) Kvinder 3) Begge køn. Først når forsøgspersonen havde foretaget et valg og trykket Vælg, blev det næste billede fremvist. Spørgsmålet var udelukkende et dummy-spørgsmål, som havde til formål at sikre, at alle forsøgspersoner foretog kigningen på baggrund af den samme opgave. Der blev dermed heller ikke indhentet svardata fra spørgsmålene. Billederne blev vist med forskellige tidsintervaller i en tilfældig rækkefølge. I Forsøg B blev personerne ikke præsenteret for et spørgsmål efter hver reklame. I stedet blev de på forhånd bedt om at overveje hvem den enkelte reklame henvendte sig til. Dette var et bevidst valg, da Forsøg B kun skulle afdække den tidsmæssige forskel. På den måde ville vi undgå at forstyrre forsøgspersonernes naturlige flow og tidsopfattelse, ved at de skulle stoppe op og besvare et spørgsmål. Det efterfølgende exit-interview foregik i et nærliggende lokale. Her var der udover forsøgspersonen én interviewleder og én assistent til at tage notater. Hver testsession varede ca min. Testene blev i de fleste tilfælde udført overlappende, således at når én forsøgsperson blev interviewet, blev en ny forsøgsperson eye-tracket. De uafhængige variabler er med til at danne et overblik over eventuelle ligheder/uligheder i kiggemønstrene hos forsøgspersonerne. Analysedelen vil belyse disse forhold vha. t- tests, som bliver præsenteret i afsnittet Resultater. Antal målinger i Forsøg A: 24 personer x 18 reklamer = 432 målinger Antal målinger i Forsøg B: 21 personer x 16 reklamer = 336 målinger I alt 768 målinger. For hvert billede, markerede vi AOI er og inddelte dem i tematiske kategorier. De forskellige AOI-kategorier er tekst, foto (indeholdende billeder, tegninger og lignende grafik) og logo. AOI erne fungerer som redskaber til at analysere kiggemønstrene. På den måde har det været muligt at se hvor og hvor mange interesseområder der bliver fikseret på, samt tidslængden af fikseringerne på de bestemte områder. Med AOI erne som måleinstrument, har vi valgt at fokusere på 2 forskellige parametre i analyseafsnittet: 1. Antal besøgte AOI er (bilag 8) 2. Mest sete AOI-kategori(er) (visit duration) (tekst, foto, logo) (bilag 9) Interviewdelens kvalitative data har haft til formål at understøtte de kvantitative data fra eye-trackingforsøget, ved at klarlægge hvilke tanker forsøgspersonerne har gjort sig under forsøget. De relevante resultater herfra gennemgås i afsnittet Sammenfatning af exitinterviews. 3. RESULTATER Resultaterne fra Forsøg B er beregnet ud fra 12 af de oprindeligt 16 billeder. De sidste 4 datasæt var korrupte og kunne derfor ikke medtages. For alle forsøgene er der udregnet uafhængige t-tests. Alle data er behandlet på intervalniveau. I det følgende vil vi gennemgå resultaterne for de enkelte hypoteser. 3.1 Hypotese 1 (forsøg A) H a : Antallet af besøgte AOI er i en reklame vil være forskelligt hvis man ved, hvor lang tid man har til at kigge på en reklame end hvis man ikke er klar over, hvor lang tid man har. H 0 : Antallet besøgte AOI er i en reklame vil være ens for en person, der ved, hvor lang tid han/hun har til at kigge på en reklame, sammenlignet med en person som ikke ved hvor lang tid denne har til at kigge på reklamen. Samlet set havde testpersonerne i gruppe 1 (ubevidst) i gennemsnit 50,1 besøgte AOI er på tværs af alle reklamer, med en standardafvigelse, SD, på 4,46 fordelt på de 18 reklamer. Gruppe 2 (bevidst) lå en anelse højere med et gennemsnit på 53,0 og en SD på 3,66. Når man kører en uafhængig t-test giver dette en p- værdi på 0,094, vi afviser derfor H a og opretholder H 0 på et 5% niveau (se figur 1). Figur 1

4 Med en effektstørrelse på D=(50,1-53)/((4,46+3,66)/2) = 0,72 viser poweranalysen at en 80% sandsynlighed for at påvise en signifikant forskel vil kræve at forsøget bliver foretaget på 34 testpersoner i hver gruppe. Når man kigger på fordelingen indenfor de individuelle reklamer ses det, at antallet af sete AOI er svinger forsøgsgrupperne imellem for de enkelte reklamer. I 11 reklamer havde den bevidste gruppe i gennemsnit set flest AOI er, mens den ubevidste gruppe havde det i 5 tilfælde. For 2 reklamer var antallet af sete AOI er identisk for de to grupper. Ingen af de 18 reklamer viste dog signifikante forskelle de to grupper imellem. 3.2 Hypotese 2A (forsøg B) H a : Antallet af besøgte AOI er vil være forskelligt for en reklame der samlet bliver vist i 3 sekunder i forhold til de første 3 sekunder af den samme reklame vist i 9 sekunder. H 0 : Antallet af besøgte AOI er vil være det samme for en reklame der samlet bliver vist i 3 sekunder som i de første 3 sekunder af den samme reklame vist i 9 sekunder. I dette forsøg skulle begge forsøgsgrupper kigge på sekvenser af reklamer i henholdsvis 3 og 9 sekunder, de reklamer som gruppe 1 fik vist i 3 sekunder så gruppe 2 i 9 sekunder og omvendt. Gruppe 1 havde i gennemsnit 33,0 fikseringer pr. person med en SD på 7,18, mens gruppe 2, som fik vist de samme reklamer i 9 sekunder, i gennemsnit havde 32,7 fikseringer med en SD på 7,25 målt på de første 3 sekunder af eksponeringen (se figur 2). Når man kører en Gruppe 1 Gruppe 2 uafhængig t-test giver dette en p-værdi på 0,93. Vi afviser derfor H a og opretholder H 0 på et 5% niveau. Med en effektstørrelse på D=(33-32,7)/((7,18+7,25)/2) = 0,04 viser power-analysen at en 80% sandsynlighed for at påvise en signifikant forskel vil kræve at forsøget bliver foretaget på langt over 1000 testpersoner i hver gruppe. I de reklamer som Gruppe 2 så i 3 sekunder havde de i gennemsnit 29,7 fikseringer med en SD på 5,83, mens Gruppe 1 i gennemsnit havde 27,9 fikseringer med en SD på 2,92, (se figur 2). (3 Sekunder) Reklame nr. Med en effektstørrelse på D=(29,7-27,9)/((5,83+2,92)/2) = 0,41 viser power-analysen at en 80% sandsynlighed for at påvise en signifikant forskel vil kræve at forsøget bliver foretaget på over 100 testpersoner i hver gruppe. Samlet set er der en svag tendens til at vores testpersoner ser en anelse flere AOI er når de kun har begrænset tid, altså 3 sekunder. Resultatet er dog, som det også fremgår af figur 2, langt fra signifikant. 3.3 Hypotese 2B (forsøg B) H a : Den samlede tid af en persons fikseringer vil være forskelligt fordelt på henholdsvis foto (billeder, figurer), tekst og logo, for en reklame vist i 3 sekunder i forhold til de første 3 sekunder af den samme reklame vist i 9 sekunder. H 0 : Den samlede tid af en persons fikseringer på foto (billeder, figurer) tekst og logo, for en reklame vist i 3 sekunder, vil være den samme som for de første 3 sekunder af den samme reklame vist i 9 sekunder. Gr. 1.k.3.1, 1.k.3.2, 1.k.3.3, 1.k.3.4, 1.l.3.2, 1.l.3.3, 1.l.3.4 (9 Sekunder) Reklame nr. Blok 1 Blok 2 Gr. 2.k.9.1, 2.k.9.2, 2.k.9.3, 2.k.9.4, 2.l.9.2, 2.l.9.3, 2.l.9.4 (9 Sekunder) Reklame nr. Gr. 1.k.9.1, 1.k.9.4, 1.l.9.2, 1.l.9.3, 1.l.9.4 (3 sekunder) - reklame nr. Gr. 2.k.3.1, 2.k.3.4, 2.l.3.2, 2.l.3.3, 2.l.3.4 Som tidligere nævnt, inddelte vi til at starte med, alle AOI er for samtlige reklamer i tre kategorier: tekst, foto og logo Figur 3 Først analyserede vi de reklamer som gruppe 1 fik vist i 3 sekunder og sammenholdt dem med de første 3 sekunder af de samme reklamer vist for gruppe 2 i 9 sekunder. (Blok 1 i figur 3). Her fandt vi en signifikant forskel imellem de to grupper. Gruppe 1 (3 sekunder) brugte en større andel af deres fikseringstid i foto- AOI er, end gruppe 2 (9 sekunder) gjorde. Forsøgspersonerne i gruppe 1 fikserede, sammenlagt på tværs af hele sekvensen af reklamer, på foto-aoi er 6,64 sekunder i gennemsnit, med en SD på 1,91 sekunder. Forsøgspersonerne i gruppe 2 fikserede derimod på de samme foto-aoi er i gennemsnitlig 3,70 sekunder med en SD på 1,18 sekunder. En uafhængig t-test giver en p- værdi på 0,004. Da vi arbejder med et signifikansniveau på 5%, er der altså i dette tilfælde en signifikant forskel (se figur 4). Figur 2 Når man kører en uafhængig t-test giver dette en p-værdi på 0,38. Vi afviser derfor også her H a og opretholder H 0 på et 5% niveau.

5 entydige signifikante forskelle i det gennemsnitlige antal af AOI er som vores forsøgspersoner nåede at kigge på i de to tidsforhold. Figur 4 Med hensyn til fikseringen på tekst og logo fandt vi ingen signifikant forskel mellem de to grupper. P-værdierne var her henholdsvis 0,63 og 0,65. Hernæst analyserede vi de reklamer som gruppe 2 fik vist i 3 sekunder og sammenholdt dem med de første 3 sekunder af de samme reklamer vist for gruppe 1 i 9 sekunder. (Blok 2 i figur 3). Også her fandt vi en signifikant forskel i samme retning på fikseringstiden på foto-aoi er (se figur 5). Gruppe 2 (3 sekunders eksponering) havde på tværs af reklamerne i blokken en gennemsnitlig fikseringstid på 4,61 sekunder med en SD på 0,88 sekunder, mens Gruppe 1 (9 sekunder) havde en gennemsnitlig fikseringstid på 3,10 sekunder med en SD på 0,71 sekunder. T- testen gav her en p-værdi på 0,005. Figur 5 Denne del af forsøget viste endvidere signifikant forskel på fikseringstiden mellem de to grupper på logo-aoi er. Her havde gruppe 2 en gennemsnitlig fikseringstid på 2,56 sekunder med en SD på 0,73 sekunder, mens gruppe 1 havde en gennemsnitlig fikseringstid på 0,71 sekunder med en SD på 0,32 sekunder, hvilket giver en forsvindende lille p-værdi. Umiddelbart kunne dette jo tyde på et signifikant resultat, men da dette resultat ikke går igen i begge blokke, skal det nok nærmere tilskrives at der i denne sekvens kun var enkelte reklamer som indeholdt logoer. Heller ikke i denne del af forsøget var der signifikant forskel på fikseringstiden på tekst-aoi er, p-værdien var her 0, Sammenfatning af exitinterviews 12 ud af de 24 testpersoner, som gennemgik exitinterview (Bilag 10), følte, at de tillagde sig forskellige måder at kigge på i de to forskellige tidsintervaller i Forsøg B. Flere gav udtryk for, at de skyndte sig mere rundt for at få et hurtigt overblik, når de var bevidste om, at de kun havde 3 sekunder. I vores analyse af data, bliver denne opfattelse dog ikke underbygget. Som det fremgår af vores resultater (Hypotese 2A), har vi ikke kunnet finde nogen 4. DISKUSSION Det mest interessante fund som vores undersøgelse er fremkommet med, er den signifikante forskel i fikseringstiden på sete AOI-typer ved henholdsvis 3 og 9 sekunder. Her påvises det, at forsøgspersonerne bruger en større del af deres samlede fikseringstid på foto-aoi er, når de kun har tre sekunder, set i forhold til de første 3 sekunder af samme reklame vist i 9 sekunder. En mulig forklaring på denne forskel kan måske findes ved at kigge på Nøragers kognitionspyramide (Nørager, 2009: 186). Ifølge kognitionspyramiden, der bygger videre på Velichkovskys samt Bærentsens hierarkiske kognitionsniveauer, kan den menneskelige kognition groft set deles op i to lag: Det øverste symbolske lag, som er det niveau vi er bevidste om; og et nedre lag, som går på de biologske, sanselige og ubevidste handlinger. Det øverste lag har et højt abstraktionsniveau og kompensationsniveau, men kun en begrænset kognitiv kapacitet. Det nedre, mere instinktive lag, har en stor kognitiv ressourceog processeringskapacitet, men ligger udenfor vores direkte kontrol. Når undersøgelsens forsøgspersoner ændrer kiggemønster, som vi så i Forsøg 2B, kan det dermed måske forklares vha. kognitionspyramiden. Ifølge den kræver afkodning af forskellige typer af visuelle stimuli forskellige mængder af kognitiv processering. Afkodning af former og figurer trækker på den nederste, underbevidste del af pyramiden, og kan derfor dechifreres meget hurtigt, mens afkodning af farver kræver et lidt større abstraktionsniveau og dermed længere afkodningstid. Størst abstraktionsniveau - eller bevidst opmærksomhed - og tid kræves der i afkodningen af tekst og andre kulturelt betingede visuelle stimuli. Det at forsøgspersonerne i vores undersøgelse i det potentielt mere pressede 3-sekundersinterval ser mere på billeder, end de gør i de første 3 sekunder af 9-sekundersintervallet, kunne tyde på, at de ubevidst trækker mere på den instinktive biologiske del af pyramiden, når de har kortere tid. Altså, at de mere eller mindre ubevidst prioriterer at fokusere mere på det, som kan afkodes hurtigt, såsom fysiske figurer, end på de mere krævende tekstelementer. Dette er dog en hypotese, som ville skulle undersøges yderligere, for at kunne bekræftes. Udover at ovenstående signifikante fund i forsøg B naturligvis er interessante, så er det faktum, at vi i Forsøg A ikke fandt frem til nogen signifikante resultater, også interessant i sig selv. Resultatet tyder nemlig på, der ikke er den store forskel på, hvor mange AOI er man når at fiksere på, uanset om man har fået at vide hvor lang tid man har eller ej. Man når altså - overordnet set - rundt til nogenlunde lige mange i hver condition, og tillægger sig derved umiddelbart ikke en mere grundig kiggestrategi, når man ikke er klar over, hvor meget tid man har igen. Man kunne ellers let foranlediges til at antage, at en mere grundig gennemgang af stimulussen ville forekomme, i de tilfælde, hvor man ikke kunne være sikker på, hvor lang tid man havde igen. Som nævnt i starten af artiklen, har vi ikke fundet nogle generelle retningslinjer for den tidseksponering forsøgspersoner bør udsættes overfor billeder under eye-tracking-forsøg. Det kan selvfølgelig variere alt afhængig af den enkelte test, samt kompleksitetsgraden af de viste stimuli. Dette til trods, kan vores resultater være med til at give et fingerpraj om tidsfaktorens indvirkning på måden, hvorpå vi fikserer på billeder og tekst, når de fremtræder samtidigt.

6 4.1 Applikationer I usabilitysammenhænge kan indeværende rapport muligvis være nyttig i forbindelse med design og evaluering af produkter eller systemer, hvor tid er en faktor. Hvis det kan påvises, at personer, som stilles den samme opgave, prioriterer deres kigning anderledes, når de har meget kort tid ifht. når de har tilstrækkelig tid, vil dette kunne være et nyttigt fund at tage med i designovervejelserne, således at et produkt vil kunne optimeres til de ændrede kiggestrategier, som en tidsbegrænsning måtte medføre. Med eye-tracking optages kun det, der fikseres på med det foveale syn, men forskning viser, at vi også bruger vores perifere syn til at skitsere det, der omgiver det vi fikserer på (Nielsen & Pernice, 2010; 6). Forskningen viser således at vi godt kan huske, at et billede forestiller et ansigt, selvom eye-trackingen viser at vores foveale syn ikke har fikseret på billedet (ibid). Omvendt er det, at vores foveale syn er fikseret på et objekt, ikke altid ensbetydende med at vi tænker på dette objekt. De fleste af os har således oplevet situationer, hvor vi har kigget på noget, mens vore tanker, så at sige, har været andetsteds. Det kan altså tyde på at det ikke er fyldestgørende blot at kigge på folks kiggemønstre når vi vil vide hvad øjet ser, og hjernen opfanger, og at eye-tracking som usabilityværktøj derfor ikke bør stå alene, men suppleres med f.eks. opfølgende interviews af forsøgspersonerne om deres kiggeoplevelser. 4.2 Forslag til yderligere undersøgelser I vores undersøgelse har vi valgt en relativt bred, eksplorativ tilgang i vores forsøgsopstilling. Dette kommer blandt andet til udtryk i vores beslutning om at blande reklamer af forskellige kompleksitetsgrader (omend de er vægtet, så der er lige mange af hver i hver condition og blok). Det kunne i en fremtidig undersøgelse være interessant at se isoleret på hhv. komplekse og simple reklamer (eller lignende visuelle stimuli), for at afgøre om de fund vi har gjort, stadigvæk vil være tilstede. Derudover kunne det naturligvis også være interessant at tage fat i den i diskussionen tidligere nævnte hypotese om, at bevidstheden om, at man har kort tid til at afkode en visuel stimulus afføder en anden mere kognitivt effektiv prioritering af de områder man fokuserer på. 5. Konklusion Samlet set viser vores undersøgelse, at der ikke er tydelig sammenhæng mellem det at være bevidst/ubevidst om tidseksponeringen af en reklame og antallet af sete AOI er. Ej heller kan der påvises en sammenhæng mellem antallet af besøgte AOI er og bevidstheden om en henholdsvis kort eksponeringstid (3 sekunder) og en lang eksponeringstid (9 sekunder). Dette til trods, følte flere af testpersonerne at de kiggede hurtigere når de vidste at de kun havde kort tid til at kigge på reklamerne (Bilag 10), men denne følelse kom ikke klart til udtryk i dataene. Til gengæld viste vores forsøg en signifikant ændring i den type af information man kigger på, når man skal kaste et hurtigt blik. Fikseringstiden på AOI er markeret som foto (dvs. AOI er indeholdende billeder, fotos og grafik) var signifikant højere, når vores forsøgspersoner vidste at de havde kort tid, 3 sekunder, til at afkode indholdet, kontra når de vidste at de havde lang tid, 9 sekunder. Dette antyder at mennesker, omend de når at se det samme antal AOI er, i en vis grad tillægger sig forskellige kiggemønstre og prioriterer forskellige elementer højere under forskellige tidsforhold. Referencer Duchowski, A.T. (2007): Eye Tracking Methodology: Theory and Practice. London: Springer. Findlay J.M. & Brown, V. (2006): Eye-scanning of multi-element displays: I. Scanpath Planning. Vision Research 46 (2006). Gartner (2009): Hype Cycle for Vehicle-Centric Information and Communication Technologies (Vehicle ICT). Hansen, J. P. & Johansen, S. A. (2006). Do We Need Eyetrackers to Tell Where People Look? Holmqvist, K. & Nyström, M. et al. (2011). Eye Tracking - A Comprehensive Guide to Methods and Measures. Oxford: Oxford University Press. Horowitz, T.S. & Wolfe J.M. Search for Multiple Targets (2001): Remember the Targets, Forget the Search. Perception & Psychophysics 63 (2) (2001). Itti, L. (2010): Models of Bottom-Up Attention and Saliency. Afhandling fra The University of Santiago de Chile. Hentet d. 18. maj 2012 fra Kukkonen, S. (2005). Exploring Eye Tracking in Design Evaluation. University of Art and Design Helsinki. Hentet 18. maj 2012 fra Forces05.pdf. Manhartsberger & Zellhofer (2005). Eye tracking in usability research: What users really see. Empowering Software Quality: How Can Usability Engineering Reach These Goals? Usability Symposium OCG Publication vol Nielsen, J. & Pernice, K (2010). Eyetracking Web Usability. Berkeley: New Riders. Nørager, R. (2009). Low Level Cognition in User Interfaces. Phd. dissertation. University of Aarhus, Schiessl et. al. (2003). Eye tracking and its application in usability and media research. MMIInteraktiv 6 (6) (2003). Tullis, T. & Albert. B (2008) Measuring The User Experience. London: Morgan Kaufmann Publishers Yarbus, A. l. (1967): Eye Movements and Vision. New York: Plenum Press. Zingale, C.M. & Kowler, E. (1987). Planning sequences of saccades. Vision Research 27 (1987). Bilag Alle bilag forefindes på den vedlagte cd-rom.

Visuel opmærksomhed på onlinemedier

Visuel opmærksomhed på onlinemedier COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2013 Visuel opmærksomhed på onlinemedier Visual attention on online media Jesper Brun Tvernø D. 15. oktober 2013 Kandidatspeciale Cand. Merc. Emf Vejleder: Jesper Clement Antal

Læs mere

- hvilke mål indgår i begrebet usability? -

- hvilke mål indgår i begrebet usability? - - hvilke mål indgår i begrebet usability? - Udarbejdet af: Rasmus Jensen & Peter Larsen Vejledt af: Morten Hertzum, Datalogi Simon Heilesen, Kommunikation Integreret speciale, Interaktive Medier Roskilde

Læs mere

Business executive summary Introduktion Snoozeer Brugsscenarier for applikationen: Undersøgelsens opbygning og formål Metode og Testmiljøer:

Business executive summary Introduktion Snoozeer Brugsscenarier for applikationen: Undersøgelsens opbygning og formål Metode og Testmiljøer: Business executive summary Introduktion Snoozeer Brugsscenarier for applikationen: Undersøgelsens opbygning og formål Metode og Testmiljøer: Ekspertvurdering: Spørgeskemaundersøgelse Eye tracking Brugertest

Læs mere

forstyrrelse af perceptuel kognition og metakognition i et softwarebaseret miljø

forstyrrelse af perceptuel kognition og metakognition i et softwarebaseret miljø produkt- & designpsykologi 3.semester, 2010 gruppe:371 forstyrrelse af perceptuel kognition og metakognition i et softwarebaseret miljø Produkt- og DesignPsykologi Aalborg Universitetet Fredrik Bajers

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Online konsensus hvordan?

Online konsensus hvordan? Online konsensus hvordan? Strukturerede synkrone diskussioner i distribuerede grupper af Anders Lorentz Hansen Vejleder: Morten Hertzum 29 08 2008 1 / 100 2 / 100 Abstract This thesis is about how a system

Læs mere

M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K

M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K H? E M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K I. INDHOLD II. Indledning... 5 Forbrug.dk... 5 Afgrænsning... 6 Læsevejledning... 8 III. Kortsortering kort og godt... 9 Hvad er kortsortering?...

Læs mere

Optimering af webside-layout baseret pa segmentering og gestaltteori

Optimering af webside-layout baseret pa segmentering og gestaltteori Optimering af webside-layout baseret pa segmentering og gestaltteori Bo Brinch IT University of Copenhagen, Rued Langgaards Vej 7, 2300 Copenhagen, Denmark brinch@itu.dk http://www.itu.dk Vejleder: Anker

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4 1. INDLEDNING... 3 1.1. EMNE... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 4 1.2.1. Arbejdsspørgsmål... 4 2. FREMGANGSMÅDE... 4 3. TEORI... 4 3.1. INNOVATIONENS KARAKTERISTIKA... 4 3.2. LIVSVERDEN... 5 3.3. RELEVANS...

Læs mere

Brugerinddragende design af budgetapplikation

Brugerinddragende design af budgetapplikation Roskilde Universitet Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse (C) Efteråret 2014 5. Semester Brugerinddragende design af budgetapplikation Gruppe B1 Aline Bartholin - 50298 Magnus Holt - 50230 Mette

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Smartphones påvirkning af opmærksomhed

Smartphones påvirkning af opmærksomhed Humanistisk-teknologisk basisstudie 2. semester, forår 2012 Roskilde Universitet Caroline Hahne Christian Hermann Daniel Daugaard Boberg Elisa Nicole Turri Helene Fallesen Rune Sønder Vejleder: Jesper

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Abstract Abstract Abstact How male gamers react to female stimuli in a virtual enviroment For many years scientists have tried to describe the human decision making process. What lies behind the decisions

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne 8. semester humanistisk datalogi Udarbejdet af: Morten Møller Jacobsen Vejleder: Tom Nyvang Censor: Ellen Christiansen Usabilitymetoder i systemudvikling

Læs mere

Væsentlige kritiske succesfaktorer i globale Enterprise Resource Planning implementeringer

Væsentlige kritiske succesfaktorer i globale Enterprise Resource Planning implementeringer Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Cand.merc.(dat.) Forfattere: Morten Gunnersen Las Øhlenschlæger Olsen Vejleder: Pernille Kræmmergaard Jensen Væsentlige kritiske succesfaktorer i globale Enterprise

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Læsevejledning og tak

Læsevejledning og tak Læsevejledning og tak Løbende i rapporten vil der blive refereret til bilag, som ikke medfølger i denne rapport. Alt bilag kan findes på http://hersing.dk/lectio En stor tak til: Signe, Aya, Nanna, Simone,

Læs mere

Praktikrapport. Produkt- og Designpsykologi Jyske Bank A/S. Claus Stadel Petersen

Praktikrapport. Produkt- og Designpsykologi Jyske Bank A/S. Claus Stadel Petersen Praktikrapport Produkt- og Designpsykologi Jyske Bank A/S Claus Stadel Petersen Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet School of ICT Produkt- og Designpsykologi Selma Lagerlöfsvej 300 9220 Aalborg Ø

Læs mere

En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet

En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet KANDIDATAFHANDLING Cand. Merc. EMF Institut for Afsætning En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet Executive summary The Pharmaceutical

Læs mere

En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER. på hjemmesider

En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER. på hjemmesider En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER på hjemmesider Hans Andersen, Masteruddannelsen, Afgangsprojekt, marts 2010 1 Indhold Indhold... 2 1 Abstact... 3 2

Læs mere

Usability test af MOBI:DO

Usability test af MOBI:DO en mobil applikation University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Hold E10V, Modul 14, 7 semester Vejleder: Tine Bieber Lunn Fagligvejleder: Tina Helle Afleveret: 04. juni 2013 Opgavens omfang

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Consumer behaviour in the market of consumer credit

Consumer behaviour in the market of consumer credit Erhvervsøkonomi, HA Almen Bachelorafhandling Vejleder: Alexander Koch Forfattere: Søren Flodgaard Gjerrild (201207773) Cecilia Haahr Nyland (201207771) Anslag: 126.813 Consumer behaviour in the market

Læs mere

En Prisorienteret Rejseplan - A Price-oriented Travel Planner

En Prisorienteret Rejseplan - A Price-oriented Travel Planner 2014 En Prisorienteret Rejseplan - A Price-oriented Travel Planner Roskilde Universitet, RUC 1. Semesterprojekt Humanistisk-Teknologisk basisstudium Hus 6.2 Gruppe 10: Rasmus Theil Hansen Kristoffer Schjønnemann

Læs mere

Modebloggere som stakeholdere

Modebloggere som stakeholdere CBS November 2012 Anine Arnild Typeenheder: 129.727 Sider: 72 Modebloggere som stakeholdere Vejleder: Pernille Schnoor/IKL Cand.ling.merc - En analyse af kommunikationen mellem virksomheder og modebloggere

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

Eksamensopgave (Fri.hj.opg.ind., intern) Menneske-maskininteraktion (MMI/HCI)

Eksamensopgave (Fri.hj.opg.ind., intern) Menneske-maskininteraktion (MMI/HCI) Aarhus Universitet 6. juni 2000 Datalogisk Institut Multimedieuddannelserne Eksamensopgave (Fri.hj.opg.ind., intern) Menneske-maskininteraktion (MMI/HCI) Besvaret af Frank Allan Hansen, årskort 962401.

Læs mere